Програма за лоялни собственици

Дайте на вашето куче и котка адаптирано хранене, създадено специално, за да посрещне техните нужди. Купувайте продуктите на Royal Canin и участвайте в Програмата за лоялни собственици. Нейните общи условия можете да намерите тук.

Content Block With Text And Image 4

Общи условия на промоционална програма за 2021 "Програма за лоялни собственици" 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ

Промоцията се организира и провежда от „Роял Канин България“ ЕООД, ЕИК 203584879, със седалище и адрес на управление в гр., СОФИЯ 1756, Ул. Лъчезар Станчев Nо5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда Б, ет.10, (“Организатор”) под името „ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ СОБСТВЕНИЦИ“ (“Промоцията”).

В Промоцията може да участва всеки потребител, навършил 18 години и закупил Промоционален продукт, с изключение на служителите на Организатора, търговските му представители и търговците на дребно („Участниците“).

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват настоящите Общи условия на Промоцията (“Общи условия”). С включването си в Промоцията Участниците декларират, че имат навършени 18 години, запознати са с Общите условия и ги приемат.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в периода от 15/07/2021 до 31/12/2021 включително.

Промоцията се провежда в ограничен брой обекти от търговската мрежа, снабдявани от Организатора, в които ясно е обозначено с промоционални материали, че участват в Промоцията. Настоящите Общи условия са достъпни в тези обекти, както и на сайта www.royalcanin.com/bg и се предоставят на потребителите, които изявяват желание да закупят Промоционален продукт.

РАЗДЕЛ 3. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ

В Промоцията участват следните продукти от портфолиото на Организатора („Промоционални продукти“):
 - Суха храна за котки - зоомагазинни продукти в разфасовки до 2кг и ветеринарни диети в разфасовки до 2кг;
 - Суха храна за кучета - всички разфасовки на продуктите от серията SHN на Royal Canin за кучета (с изключение на продукти MINI в разфасовки над 4 кг. и с изключение на продукти X-SMALL в разфасовки над 4кг);
 - Суха храна за кучета - всички разфасовки на продуктите от серията CARE на Royal Canin за кучета в разфасовки до 4кг включително
 - Суха храна за кучета - всички разфасовки на продуктите от серията BREED на Royal Canin за кучета в разфасовки до 4кг включително;
 - Суха храна за кучета - ветеринарни диети в разфасовки до 3,5 кг.

За избягване на съмнение детайлен списък с Промоционалните продукти от портфолиото на Организатора е приложен към настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИКА НА ПРОМОЦИЯТА

При закупуване на Промоционален продукт от търговските обекти, в които се провежда Промоцията, потребителят получава талон за участие. За да участва в Промоцията, потребителят следва да събере:
 - 5 касови бона от закупени в периода на Промоцията 5 еднакви Промоционални продукта от категорията суха храна за котки - зоомагазинни продукти в разфасовки до 2кг.; или
 - 6 касови бона от закупени в периода на Промоцията 6 еднакви Промоционални продукта от измежду останалите Промоционални продукти, а именно:   Суха храна за котки - ветеринарни диети в разфасовки до 2кг; Суха храна за кучета - всички разфасовки на продуктите от серията SHN на Royal Canin за кучета (с изключение на продукти MINI в разфасовки над 4 кг. и с изключение на продукти X-SMALL в разфасовки над 4кг); всички разфасовки на продуктите от серията CARE на Royal Canin за кучета в разфасовки до 4кг включително; всички разфасовки на продуктите от серията BREED на Royal Canin за кучета в разфасовки до 4кг включително; ветеринарни диети в разфасовки до 3,5 кг.

 След събиране на всички  касови бонове, Потребителят следва да попълни талона за участие, да прикрепи касовите бонове към него и да ги предостави на търговеца в търговския обект, от който желае да получи своя подарък.

Подаръкът в Промоцията е 1 опаковка от вида на закупените 5 бр., съответно6 бр. еднакви Промоционални продукти. Не се допуска подаряването на продукти, различни от закупените 5 бр., съответно 6 бр. еднакви Промоционални продукта.

С предоставянето на талона за участие заедно с прикрепените към него касови бонове, Участникът потвърждава участието си в Промоцията, в т.ч. приемането на настоящите Общи условия и получаването на конкретния подарък.

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ  И РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Подаръците в Промоцията съответстват на изискванията на действащото българско законодателство и не могат да бъдат заменяни с други подаръци или с паричната им равностойност.

В случай, че по причини извън контрола на Организатора за него е обективно невъзможно да предостави някой от подаръците, Организаторът си запазва правото да предостави заместващ подарък от същия вид със същите или по-добри  характеристики и еквивалентна стойност, така че да съответства на изискванията на българското законодателство.

Всеки Участник може да вземе участие в Промоцията неколкократно по време на промоционалния период. Няма ограничение по отношение на получените награди или броя участия, при положение, че Участникът отговаря на Общите условия на Промоцията.

Подаръците се получават до 30 (тридесет) работни дни след изтичане на срока на Промоцията. Подаръкът се получава лично, като всеки Участник се задължава да удостовери самоличността си в търговския обект, от който получава подаръка. Участникът няма право да получи наградата, в случай, че е на възраст под 18 години.

Недопустими са действия от страна на Участници в Промоцията, с които се цели спечелване на подаръка чрез използване на средства и методи, които нарушават добрите нрави или настоящите Общи условия. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на талони за участие или данни, предоставени при заявяването на участие, Организаторът на Промоцията си запазва правото да дисквалифицира Участника и да го лиши от правото да получи подаръка.

РАЗДЕЛ 6: ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

При печатна или друг вид грешка или нередовен рекламен материал за Промоцията, Организаторът и търговците на дребно, които продават Промоционалните продукти или техните поделения, не носят отговорност. Всички предявявания на претенции чрез изпращане на писма, пратки или по всякакъв друг начин след определения краен срок на Промоцията се считат за невалидни. Организаторът на Промоцията няма задължение да води кореспонденция за непечеливши претенции.

РАЗДЕЛ 7: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай, че настъпят обстоятелства, които препятстват нормалното й провеждане, в т.ч. нарушаване на Общите условия, форсмажорни обстоятелства или при други основателни причини по негова свободна преценка. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени Промоционални продукти.

РАЗДЕЛ 8: ПРАВНИ СПОРОВЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Всеки потенциален правен спор между Организатора и Участниците във връзка с Промоцията се решава с взаимни отстъпки и споразумения, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в гр. София.

Организаторът не носи отговорност за действията на потребители, които са се опитали да участват в Промоцията без да са навършили необходимата възраст. Подаръци ще се дават само на Участници, които отговарят на съответното условие, доказвайки възрастта си.

Организаторът не носи отговорност в случаите, при които Участникът по някаква причина не е успял да се свърже на посочения адрес на ел. поща, телефон или ако предоставените от него данни за получаване на наградата са некоректни.

Организаторът не носи отговорност, в случай че някой от спечелилите Участници е възпрепятстван да получи и използва наградата си, както и в случаите на незадоволително качество на наградата или на други претенции на Участник или трето лице във връзка с нея.

РАЗДЕЛ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

След събиране на всички необходими за участие в Промоцията касови бонове, Участникът следва да попълни талона за участие, като посочи в него единствено и само телефонен номер. Предоставянето на телефонен номер не позволява идентифицирането на Участника и се извършва единствено с цел възможност за евентуално потвърждение, че Участникът действително се е възползвал от Промоцията и е получил наградата. Възможно е служител в търговския обект да поиска представяне на документ за самоличност от Участника единствено само с цел удостоверяване на факта, че лицето е навършило 18 години.

Нито Организаторът, нито търговските обекти съхраняват и обработват лични данни във връзка с Промоцията по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. В случай че Ви бъде поискано събиране на лични данни във връзка с Промоцията, моля обърнете се към Организатора.

РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ ПРАВИЛА

Настоящата Промоция се провежда в съответствие с българското законодателство.

Общите условия са налични в местата за продажба на Промоционални продукти и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията.

За връзка с Организатора: електронна поща: [email protected], безплатна телефонна линия: 0800 4 20 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСЪК С ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Наименование на продукт Механика
BHN BEAGLE ADULT 3kg 6+1
BHN BICHON FRISE ADULT 1.5kg 6+1
BHN BULLDOG PUPPY 3kg 6+1
BHN BULLDOG ADULT 3KG 6+1
BHN CAVALIER KING CHARLES PUPPY 1.5kg 6+1
BHN CAVALIER KING CHARLES ADULT 1.5kg 6+1
BHN CHIHUAHUA PUPPY 500g 6+1
BHN CHIHUAHUA PUPPY 1.5kg 6+1
BHN CHIHUAHUA ADULT 500g 6+1
BHN CHIHUAHUA ADULT 1.5kg 6+1
BHN COCKER ADULT 3kg 6+1
BHN DACHSHUND PUPPY 1.5kg 6+1
BHN DACHSHUND ADULT 1.5kg 6+1
BHN FRENCH BULLDOG PUPPY 3kg 6+1
BHN FRENCH BULLDOG ADULT 3kg 6+1
BHN GERMAN SHEPHERD PUPPY 1kg 6+1
BHN GERMAN SHEPHERD PUPPY 3kg 6+1
BHN GERMAN SHEPHERD 3kg 6+1
BHN GOLDEN RETRIEVER PUPPY 3kg 6+1
BHN GOLDEN RETRIEVER 3kg 6+1
BHN JACK RUSSEL TERRIER ADULT 1.5kg 6+1
BHN LABRADOR PUPPY 3kg 6+1
BHN MALTESE ADULT 1.5kg 6+1
BHN POMERANIAN ADULT 500g 6+1
BHN POMERANIAN ADULT 1.5kg 6+1
BHN POODLE 1.5kg 6+1
BHN PUG PUPPY 1.5kg 6+1
BHN PUG ADULT 1.5kg 6+1
BHN ROTTWEILER PUPPY 3kg 6+1
BHN SHIH TZU PUPPY 1.5kg 6+1
BHN SHIH TZU ADULT 1.5kg 6+1
BHN SHIH TZU ADULT 3kg 6+1
BHN WESTIE 3kg 6+1
BHN YORKSHIRE PUPPY 500g 6+1
BHN YORKSHIRE PUPPY 1.5kg 6+1
BHN YORKSHIRE ADULT 500g 6+1
BHN YORKSHIRE ADULT 1.5kg 6+1
BHN YORKSHIRE 8+ 500g 6+1
BHN YORKSHIRE 8+ 1.5kg 6+1
CCN MINI EXIGENT 1kg 6+1
CCN MINI EXIGENT 3kg 6+1
CCN MINI DENTAL CARE 1kg 6+1
CCN MINI DENTAL CARE 3kg 6+1
CCN MINI DERMA 1kg 6+1
CCN MINI DERMA 3kg 6+1
CCN MINI DIGEST CARE 1kg 6+1
CCN MINI DIGEST CARE 3kg 6+1
CCN MINI STERILISED AD 1kg 6+1
CCN MINI STERILISED AD 3kg 6+1
CCN MINI LIGHT WEIGHTCARE 1KG 6+1
CCN MINI LIGHT WEIGHTCARE 3kg 6+1
CCN MINI URINARY CARE 1kg 6+1
CCN MINI URINARY CARE 3kg 6+1
CCN MEDIUM DERMACOMFORT 3kg 6+1
CCN MAXI LIGHT WEIGHTCARE 3kg 6+1
CCN MAXI DIGESTIVE CARE 3kg 6+1
CCN MAXI JOINTCARE 3kg 6+1
SHN X-SMALL PUPPY 500g 6+1
SHN X-SMALL PUPPY 1.5kg 6+1
SHN X-SMALL ADULT 500g 6+1
SHN X-SMALL ADULT 1.5kg 6+1
SHN MINI STARTER 1kg 6+1
SHN MINI STARTER 3kg 6+1
SHN MINI PUPPY 800g 6+1
SHN MINI PUPPY 2kg 6+1
SHN MINI PUPPY 4kg 6+1
SHN MINI ADULT 800g 6+1
SHN MINI ADULT 2kg 6+1
SHN MINI ADULT 4kg 6+1
SHN MINI ADULT 8+ 2kg 6+1
SHN MINI AGEING 12+ 1.5kg 6+1
SHN MEDIUM STARTER 4kg 6+1
SHN MEDIUM STARTER 12kg 6+1
SHN MEDIUM PUPPY 4kg 6+1
SHN MEDIUM PUPPY 15kg 6+1
SHN MEDIUM ADULT 4kg 6+1
SHN MEDIUM ADULT 10kg 6+1
SHN MEDIUM ADULT 15kg 6+1
SHN MEDIUM ADULT 7+ 4kg 6+1
SHN MEDIUM ADULT 7+ 10kg 6+1
SHN MEDIUM ADULT 7+ 15kg 6+1
SHN MAXI STARTER 4kg 6+1
SHN MAXI STARTER 15kg 6+1
SHN MAXI PUPPY 4kg 6+1
SHN MAXI PUPPY 15kg 6+1
SHN MAXI ADULT 4kg 6+1
SHN MAXI ADULT 15kg 6+1
SHN MAXI ADULT 5+ 15kg 6+1
SHN GIANT STARTER 15kg 6+1
SHN GIANT PUPPY 3.5kg 6+1
SHN GIANT PUPPY 15kg 6+1
SHN GIANT JUNIOR 3.5kg 6+1
SHN GIANT JUNIOR 15kg 6+1
SHN GIANT ADULT 15kg 6+1
FHN MOTHER & BABYCAT 400g 5+1
FHN MOTHER & BABYCAT 2kg 5+1
FHN KITTEN 400g 5+1
FHN KITTEN 2kg 5+1
FHN KITTEN STERILISED 400g 5+1
FHN KITTEN STERILISED 2kg 5+1
FBN BRITISH SHORTHAIR KITTEN 400g 5+1
FBN BRITISH SHORTHAIR KITTEN 2kg 5+1
FBN BRITISH SHORTHAIR 400g 5+1
FBN BRITISH SHORTHAIR 2kg 5+1
FBN MAINE COON KITTEN 2kg 5+1
FBN MAINE COON 2kg 5+1
FBN PERSIAN KITTEN 400g 5+1
FBN PERSIAN KITTEN 2kg 5+1
FBN PERSIAN 400g 5+1
FBN PERSIAN 2kg 5+1
FHN EXIGENT SAVOUR 400g 5+1
FHN EXIGENT SAVOUR 2kg 5+1
FHN EXIGENT PROTEIN 400g 5+1
FHN EXIGENT PROTEIN 2kg 5+1
FHN EXIGENT AROMA 400g 5+1
FHN EXIGENT AROMA 2kg 5+1
FHN SENSIBLE33 400g 5+1
FHN SENSIBLE33 2kg 5+1
FHN FIT32 400g 5+1
FHN FIT32 2kg 5+1
FHN INDOOR27 400g 5+1
FHN INDOOR27 2kg 5+1
FHN INDOOR LONG HAIR 400g 5+1
FHN INDOOR LONG HAIR 2kg 5+1
FHN INDOOR 7+ 1.5kg 5+1
FHN OUTDOOR 2kg 5+1
FHN STERILISED37 400g 5+1
FHN STERILISED37 2kg 5+1
FHN STERILISED 7+ 1.5kg 5+1
FHN AGEING 12+ 400g 5+1
FHN AGEING 12+ 2kg 5+1
FCN APPETITE CONTROL 400g 5+1
FCN APPETITE CONTROL 2kg 5+1
FCN CARE DIGESTIVE 400g 5+1
FCN CARE DIGESTIVE 2kg 5+1
FCN CARE HAIR&SKIN 400g 5+1
FCN CARE HAIR&SKIN 2kg 5+1
FCN CARE HAIRBALL 400g 5+1
FCN CARE HAIRBALL 2kg 5+1
FCN LIGHT WEIGHTCARE 400g 5+1
FCN LIGHT WEIGHTCARE 1.5kg 5+1
FCN CARE ORAL 400g 5+1
FCN CARE ORAL 1.5kg 5+1
FCN CARE URINARY 400g 5+1
FCN CARE URINARY 2kg 5+1
VHN CANINE URINARY SO 2kg 6+1
VHN CANINE URINARY SMALL DOG 1.5kg 6+1
VHN CANINE URINARY U/C 2kg 6+1
VHN CANINE ANALLERGENIC 1.5kg 6+1
VHN CANINE ANALLERGENIC 3kg 6+1
VHN CANINE HYPOALLERGENIC SMALL DOG 1kg 6+1
VHN CANINE HYPOALLERGENIC SMALL DOG 3.5kg 6+1
VHN CANINE HYPOALLERGENIC 2kg 6+1
VHN CANINE SENSITIVITY CONTROL 1.5kg 6+1
VHN CANINE SKIN CARE 2kg 6+1
VHN CANINE SKIN SUPPORT 2kg 6+1
VHN CANINE SATIETY SMALL DOG 500g 6+1
VHN CANINE SATIETY SMALL DOG 1.5kg 6+1
VHN CANINE SATIETY SMALL DOG 3kg 6+1
VHN CANINE SATIETY 1.5kg 6+1
VHN CANINE DIABETIC 1.5kg 6+1
VHN CANINE GASTROINTESTINAL PUPPY 1kg 6+1
VHN CANINE GASTROINTESTINAL PUPPY 2.5kg 6+1
VHN CANINE GASTROINTESTINAL 2kg 6+1
VHN CANINE GASTROINTESTINAL LOW FAT 1.5kg 6+1
VHN CANINE HIGH FIBRE 2kg 6+1
VHN CANINE HEPATIC 1.5kg 6+1
VHN RENAL SMALL DOG 1.5kg 6+1
VHN CANINE RENAL 2kg 6+1
VHN CANINE CARDIAC 2kg 6+1
VHN CANINE MOBILITY C2P+ 2kg 6+1
VDIET CALM DOG 2kg 6+1
VDIET DENTAL SMALL DOG 2kg 6+1
VHN NEUTERED ADULT 3.5kg 6+1
VHN FELINE URINARY SO 400g 6+1
VHN FELINE URINARY SO 1.5kg 6+1
VHN FELINE URINARY MODERATE CALORIE 400g 6+1
VHN FELINE URINARY MODERATE CALORIE 1.5kg 6+1
VHN FELINE ANALLERGENIC 2kg 6+1
VHN FELINE HYPOALLERGENIC 400g 6+1
VHN FELINE SENSITIVITY CONTROL 400g 6+1
VHN FELINE SENSITIVITY CONTROL 1.5kg 6+1
VHN FELINE SKIN & COAT 1.5kg 6+1
VHN SATIETY FELINE 400g 6+1
VHN SATIETY FELINE 1.5kg 6+1
VHN FELINE DIABETIC 400g 6+1
VHN FELINE DIABETIC 1.5kg 6+1
VHN FELINE GASTROINTESTINAL KITTEN 400g 6+1
VHN FELINE GASTROINTESTINAL 400g 6+1
VHN FELINE GASTROINTESTINAL 2kg 6+1
VHN FELINE GASTROINTESTINAL MOD CALORIE 2kg 6+1
VHN FELINE FIBRE RESPONSE 400g 6+1
VHN FELINE FIBRE RESPONSE 2kg 6+1
VHN FELINE GASTROINTESTINAL HAIRBALL 6+1
VHN FELINE HEPATIC 2kg 6+1
VHN FELINE EARLY RENAL 400g 6+1
VHN FELINE EARLY RENAL 1.5kg 6+1
VHN FELINE RENAL CAT 400g 6+1
VHN FELINE RENAL CAT 2kg 6+1
VHN FELINE RENAL SPECIAL 400g 6+1
VHN FELINE RENAL SPECIAL 2kg 6+1
VHN FELINE RENAL SELECT 400g 6+1
VHN FELINE RENAL SELECT 2kg 6+1
VHN FELINE MOBILITY C2P+ 2kg 6+1
VDIET CALM CAT 2kg 6+1
VHN DENTAL FELINE 1.5kg 6+1
VHN NEUTERED SATIETY BALANCE 1.5kg 6+1
VCN STARTER SMALL DOG 1.5kg 6+1
VCN JUNIOR SMALL DOG 0.8kg 6+1
VCN JUNIOR SMALL DOG 2kg 6+1
VCN ADULT SMALL DOG 2kg 6+1
VCN SEN CONS MATURE SMALL DOG 3.5kg 6+1
NUT SUP DOG EDUC 6+1
VCN NEUTERED ADULT SMALL DOG 1.5kg 6+1
VCN NEUTERED ADULT SMALL DOG 3.5kg 6+1
VHN NEUTERED ADULT 3.5kg 6+1
VCN CAT PEDIATRIC WEANING 400g 6+1
VCN CAT PEDIATRIC WEANING 2kg 6+1
VCN PEDIATRIC GROWTH 400g 6+1
VCN PEDIATRIC GROWTH 2kg 6+1
VCN CAT NEUTERED SATIETY BALANCE 1.5kg 6+1
VCN CAT NEUTERED YOUNG MALE 400g 6+1
VCN CAT NEUTERED YOUNG MALE 1.5kg 6+1
VCN CAT NEUTERED YOUNG FEMALE 400g 6+1
VCN CAT NEUTERED YOUNG FEMALE 1.5kg 6+1
VCN CAT ADULT 2kg 6+1
VCN CAT SENIOR CONSULT STAGE 1 1.5kg 6+1
VCN CAT SEN CONS STAGE 1 BALANCE 1.5kg 6+1