ROYAL START

PODMÍNKY POUŽITÍ

Royal Canin Czech and Slovak Republics, s.r.o., se sídlem na adrese Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4 141 00 Praha, IČO 24663913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 164412 (« Royal Canin ») poskytuje digitální platformu s názvem „Royal Start“ vytvořenou pro chovatele a přístupnou prostřednictvím internetu na určené webové stránce (dále jen « Platforma »).

Platforma je navržena tak, aby podporovala chovatele v jejich každodenní činnosti prostřednictvím inovativních služeb zaměřených na:
• Péči o zvířata (včetně kontroly hmotnosti a sledování zdraví/reprodukce)
• Správu úkolů (administrativní či zdravotní záležitosti nebo úkoly související s každodenní chovatelskou činností)
• Komunikaci s majitelem zvířete (sdílení informací a dokumentů týkajících se zvířete, oznámení o prodeji atd.)

Platforma je pro chovatele podpůrným a asistenčním nástrojem, který by však v žádném případě neměl nahrazovat jejich individuální a nezávislé odborné znalosti a v případě potřeby vyšetření, diagnostiku a léčbu zvířat veterinářem.

VYTVOŘENÍM ÚČTU A POUŽÍVÁNÍM PLATFORMY VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI:


DEFINICE:

Výrazy začínající velkým písmenem mají význam uvedený níže. Pokud není uvedeno jinak, zahrnují slova v jednotném čísle i množné číslo a slova v množném čísle i jednotné číslo.

Zvířetem (zvířaty) se rozumí kočka (kočky) nebo psi z Chovatelských stanic, která zahrnují chovná zvířata, vrhy nebo jednotlivá mláďata narozená v Chovatelské stanici.

Správcem účtu se rozumí Chovatel v Chovatelské stanici, který je odpovědný za správu a udělení přístupu k Účtu chovatele ostatním členům týmu Chovatelské stanice.

Chovatelem se rozumí fyzická osoba nebo Chovatelská stanice, která provozuje chov koček nebo psů a splňuje následující podmínky: chovatel s alespoň jedním aktivním nákupem v období posledních 12 měsíců.

Legislativa týkající se ochrany osobních údajů znamená všechny zákony a předpisy v jakékoli zemi světa, které chrání práva jednotlivců na ochranu osobních údajů, pokud se tyto zákony a předpisy vztahují na zpracování osobních údajů v souvislosti s touto Dohodou, mimo jiné včetně právních předpisů o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou unií (EU) a členskými státy EU, federálních a státních zákonů USA týkajících se ochrany osobních údajů a podobných opatření.

Porušení zabezpečení údajů znamená (1) jakýkoli neoprávněný přístup k údajům nebo jejich získání, které ohrožuje zabezpečení, zachování důvěrnosti nebo integritu osobních údajů, nebo (2) jakékoli neoprávněné zveřejnění osobních údajů, přístup k nim nebo jejich použití, nebo (3) jakékoli neoprávněné vniknutí do systémů obsahujících osobní údaje, které má za následek neoprávněný přístup nebo přístup přesahující udělené oprávnění.

Účet chovatele znamená soukromý Účet chovatele, jež Uživateli umožňuje vstoupit na Platformu a po přijetí těchto Podmínek použití využívat její Služby.

Chovatelská stanice znamená právní subjekt registrovaný v rámci Platformy, kde jeden nebo více Chovatelů a zaměstnanců vykonává svoji chovatelskou činnost zaměřenou na kočky nebo psy.

Osobní údaje mají význam stanovený v článku 4.1 GDPR.

Majitel zvířete znamená fyzická osoba v podobě klienta Chovatele, který, v závislosti na okolnostech, od Chovatele zakoupil Zvíře nebo si jej závazně zarezervoval.

Služby znamenají konkrétní aplikace určené k podpoře chovatelské činnosti Chovatelů, které jsou k dispozici na Platformě a podléhají těmto Podmínkám použití, jak je popsáno v článku 3 níže.

Podmínky použití znamenají obecné podmínky vztahující se na registraci na Platformě a používání všech Služeb, jež jsou na ní poskytovány.

Uživatel znamená Chovatel oprávněný používat Platformu buď prostřednictvím přímé dohody se společností Royal Canin nebo na základě přístupu uděleného Správcem účtu a v rámci jeho objektivní odpovědnosti.

Uživatelským obsahem se rozumí všechny ochranné známky, autorská práva, logo, obchodní jméno, název společnosti, dokumenty, údaje a informace nahrané Uživatelem na Platformu, včetně jakýchkoli fotografií nebo písemných materiálů a zejména komentářů, které Uživatel zadal.


Článek 1: Přijetí Podmínek použití

Registrace na Platformě a její procházení, jakož i používání Služeb, podléhají úplnému přijetí těchto Podmínek použití Uživatelem.

Tyto Podmínky použití představují smlouvu mezi společností Royal Canin a Uživatelem.

Pokud Uživatel odmítne být Podmínkami použití smluvně vázán, nesmí Služby používat.

Podmínky použití lze kdykoli zobrazit na Platformě.

Článek 2: Registrace na Platformě – nezávislost

2.1 Podmínky registrace Uživatele

Uživatelé, jež jsou oprávněni se na Platformě zaregistrovat, musí být Chovatelé s alespoň jedním aktivním nákupem za období posledních 12 měsíců.
Platforma ani její obsah nejsou veřejně přístupné. Při prvním připojení k Platformě bude Uživatel požádán o vytvoření Účtu chovatele nebo o přihlášení ke stávajícímu účtu u společnosti Royal Canin (pokud existuje). Za účelem vytvoření nového Účtu chovatele musí Uživatel poskytnout pravdivé, správné a úplné informace o své totožnosti a vyplnit své ID Chovatele, jež mu společnost Royal Canin poskytla v rámci Dohody o chovu. Přihlašovacím jménem je e-mailová adresa zvolená Chovatelem. Uživatel si bude muset vytvořit nové heslo. Informace týkající se Účtu chovatele jsou přístupné na kartě „Účet“. Uživatel může tyto informace kdykoli aktualizovat, přičemž by tak měl učinit, pokud je to pro používání Služeb nezbytné. Uživatel může zejména doplnit informace o své činnosti, aby mohl využívat přizpůsobené Služby podle specifických rysů uvedené činnosti (například upravit nastavení druhů a plemen).
Uživatel (a) zaručuje pravdivost, přesnost a úplnost informací poskytovaných společnosti Royal Canin a bude výhradně odpovědný za případné chyby, opomenutí a aktualizaci; b) zavazuje se, že v případě potřeby poskytnuté údaje a informace neprodleně aktualizuje; a (c) pokud již nebude moci vykonávat svou chovatelskou činnost za podmínek Dohody o chovu, (i) musí o tom informovat společnost Royal Canin e-mailem a (ii) okamžitě přestat Platformu používat.

Jakákoli fyzická osoba, která se registruje jménem Chovatelské stanice, k níž je přidělena, zaručuje, že má pro tento účel oprávnění. Pokud tomu tak nebude, bude tato fyzická osoba vystavena trestnímu stíhání jak dotyčnou právnickou osobou, tak společností Royal Canin.

2.2 2.2 Přístup k Platformě

Jakmile Uživatel přijme Podmínky použití, (a) může vstoupit na Platformu prostřednictvím Účtu chovatele pomocí přihlašovacího jména a hesla, které jsou osobní a zůstávají pouze v rukou Uživatele; (b) musí přijmout veškerá nezbytná preventivní opatření k zajištění důvěrnosti, zabezpečení a správného použití svého přihlašovacího jména a hesla, aby zabránil jejich vyzrazení nebo použití neoprávněnými třetími stranami; a (c) nese výhradní odpovědnost za použití svého přihlašovacího jména a hesla jakoukoli jinou osobou, jakož i za veškeré činnosti, jež prostřednictvím Účtu chovatele provádí. Jakékoli připojení k Účtu chovatele nebo přenos údajů provedený pomocí takového účtu bude považován za skutek provedený držitelem uvedeného účtu na výhradní odpovědnost Uživatele. Uživatel se zavazuje, že v případě podvodného použití jeho přihlašovacího jména nebo hesla o tom společnost Royal Canin co nejdříve písemně uvědomí.

Pokud je držitelem účtu právnická osoba, je určen Správce účtu, který je oprávněn udělit k Účtu chovatele přístup, a to Uživatelům v rámci Chovatelské stanice. Má se za to, že přístup k Platformě může být udělen pouze fyzické osobě provozující chovatelskou činnost. Ve výjimečných případech mohou na Platformu vstupovat i ostatní členové týmu Chovatelské stanice, a to výhradně jménem Chovatele, pod jeho přísným dohledem a na jeho odpovědnost.

Držitel Účtu chovatele je plně odpovědný za jakékoli použití takového účtu, přičemž zaručuje a prohlašuje, že se Uživatel zavazuje Platformu využívat řádným způsobem a dodržovat tyto Podmínky použití.

Uživatel může kdykoli a na žádost společnosti Royal Canin svůj Účet chovatele smazat, čímž se jeho přístup k Platformě automaticky deaktivuje.

2.3 Nezávislost Chovatele

Společnost Royal Canin se zavazuje, že Uživatelům umožní dodržovat veškerá příslušná profesionální pravidla a normy upravující chovatelskou činnost.

Článek 3: Služby, jež Platforma nabízí

3.1 Přístup ke Službám a jejich využívání

Uživatel může kdykoli libovolně využívat či nevyužívat všechny nebo část Služeb na svou výhradní odpovědnost a v souladu s příslušnými pravidly a normami, které upravují jeho chovatelskou činnost.

Vzhledem k tomu, že se Platforma neustále vyvíjí, bere Uživatel na vědomí, že přístup ke Službám a jejich používání mohou být z technických důvodů dočasně přerušeny, zejména kvůli aktualizacím nebo údržbě. Společnost Royal Canin nenese za jakékoli přerušení Služeb odpovědnost.

3.2 Popis Služeb
Účelem Platformy je (i) pomoci Uživateli spravovat informace o Zvířatech v jeho Chovatelské stanici; (ii) vytvářet a spravovat úkoly a (iii) komunikovat s Majitelem zvířete.
3.2.1 Správa informací o Zvířatech z Chovatelské stanice
Uživatel může pomocí Platformy registrovat nově narozené Zvíře, chovné Zvíře nebo vrhy z Chovatelské stanice.
V tomto ohledu jsou Uživateli k dispozici následující funkce:
a) Profil Zvířete
Uživatel se může připojit k Platformě za účelem vytvoření profilu pro každé Zvíře z Chovatelské stanice (dále jen „Profil“). Uživatel může v rámci vrhu vytvořit chovné Zvíře, vrh a samotné mládě, přičemž je třeba si uvědomit, že před vytvořením nově narozených Zvířat je třeba přidat chovnou samici. Uživatelé pak musí o daném Zvířeti vyplnit standardní informace, například jeho jméno, datum narození, čas narození, stav (k dispozici, prodáno, rezervováno atd.).
Proces vytvoření, úpravy nebo mazání profilu Zvířete je na Platformě podrobně popsán v sekci Podpora https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/animals. Má se za to, že Profil chovné samice nelze smazat, pokud je matkou jednoho ze štěňat nebo koťat z Chovatelské stanice.
Profil bude Uživateli zpřístupněn prostřednictvím karty „Profil“ a bude rekapitulovat všechny informace, které Uživatel o daném Zvířeti poskytl.
b) Dokumenty a fotografie
Uživatel může na Platformu importovat různý obsah pomocí dvou funkcí:
- Funkci „Dokumenty“ lze použít k přidání různých typů dokumentů (PDF, Word, Excel, PowerPoint a také fotografií, videí a hudby, pokud soubory nepřesahují 20 MB);

- Funkci „Lifestory“ lze použít pouze k přidávání a správě fotografií. Uživatel může vytvořit a zkompletovat životní příběh každého Zvířete, které je na Platformě registrováno. Za tímto účelem bude nahrávat fotografie Zvířete a komentovat je.
Proces přidávání fotografií nebo dokumentů do Profilu Zvířete je na Platformě podrobně popsán v sekci Podpora: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/documents.
c) Sledování zdraví
Uživatel může o každém Zvířeti registrovaném na Platformě poskytnout zdravotní informace (dále jen „Zdravotní informace“), které spočívají zejména ve (i) sledování hmotnosti, (ii) stavu ohrožení, (iii) uvádění bezplatných komentářů („část s poznámkami“) a (iv) řízení reprodukčních cyklů, jež je poskytováno pouze pro chovná Zvířata.
Na základě poskytnutých Zdravotních informací společnost Royal Canin zpřístupní Uživateli hmotnostní křivku Zvířete a informace/rady týkající se jeho zdravotního stavu.
Na základě Zdravotních informací poskytnutých Uživatelem bude Platforma výhradně u psů automaticky určovat, zda je štěně „ohrožené“, či nikoli. Stav ohrožení platí pouze ve dvou případech:
(i) Uživatel zadal porodní hmotnost, která je podle kritérií stanovených společností Royal Canin příliš nízká, jak je podrobně popsáno v následující části: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/weight – štěně bude identifikováno jako ohrožené po dobu 48 hodin; (ii) Uživatel zadal hmotnost po 48 hodinách, která je o více než 4 % nižší než porodní hmotnost – štěně bude identifikováno jako „ohrožené“ po dobu 56 dnů.
Uživatel může také stav ohrožení každého Zvířete ručně aktivovat nebo deaktivovat, a to bez ohledu na informace/rady týkající se jeho zdravotního stavu, jež jsou na Platformě dostupné.
Je stanoveno, že informace/rady týkající se zdravotního stavu Zvířete mají pouze informativní charakter a jejich přesnost lze zaručit pouze po omezenou dobu, která bude na Platformě uvedena. Uživatel v každém případě bere na vědomí, že Platforma nikdy nenahradí potřebné vyšetření a diagnostiku u veterináře.
Uživatel výslovně opravňuje společnost Royal Canin k využívání Zdravotních informací, zejména pro jakékoli vědecké, výzkumné nebo vzdělávací účely.
Postupy v oblasti monitorování zdraví, sledování hmotnosti a řízení reprodukčního cyklu jsou na Platformě podrobně popsány v sekci Podpora: https://breeder.royalcanin.com/support-page.
3.2.2 Správa úkolů
Uživatel může vytvářet úkoly ručně nebo je nastavovat pomocí funkce „Plánování“. Může se jednat o administrativní či zdravotní záležitosti nebo úkoly související s každodenní chovatelskou činností.
Postupy pro vytváření úkolů, přiřazení plánu Zvířeti a export úkolů jsou na Platformě podrobně popsány v sekci Podpora: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/tasks.

3.3 Změna poskytovaných Služeb

Služby dostupné na Platformě mohou být kdykoli změněny nebo ukončeny. Společnost Royal Canin může podle svého výhradního uvážení Služby pozměnit, odebrat či některé z nich nahradit, případně poskytnout nové Služby. Pokud má být Služba odstraněna nebo nahrazena, společnost Royal Canin se vynasnaží o jakémkoli takovém odstranění/výměně všech nebo části Služeb Uživatele náležitě informovat, aby jim umožnila přijmout nezbytná opatření ke stažení informací, jež na Platformě zadali.

Společnost Royal Canin nenese za jakékoli pozměnění či odstranění všech nebo části Služeb žádnou odpovědnost.

Článek 4: Řádné využívání Služeb

Uživatel smí Služby využívat pouze k profesionálním účelům, v přísném souladu s příslušnými pravidly a normami, které upravují činnost Chovatelů, a v souladu s popisem Služeb.

Uživatel se zavazuje Služby využívat za normálních a přiměřených podmínek a poskytovat na Platformě přesný, úplný a aktuální Uživatelský obsah.

Pokud se Uživatel domnívá, že by měla být změněna doporučení nebo údaje, jež jsou na Platformě automaticky poskytované ohledně péče o Zvířata nebo zdravotního stavu (je-li taková změna možná), upraví je na svou výhradní odpovědnost. Má se za to, že doporučení, jež jsou na Platformě poskytována, nemohou za žádných okolností nahradit lékařské vyšetření; Uživatel je proto výlučně odpovědný za to, že bude Zvířatům dle potřeby poskytována veterinární péče.

Údaje či informace, které je Uživatel oprávněn prostřednictvím Platformy sdílet, bude poskytovat zcela nezávisle a na svou výhradní odpovědnost.

Uživatel se navíc zavazuje, že se nebude podílet na žádném jednání nebo chování (mimo jiné zejména na stahování, odesílání, šíření, distribuci, vydání či publikaci), které je v rozporu s českým právem, porušuje veřejný pořádek České republiky, práva třetích stran, profesní pravidla upravující chovatelskou činnost či image nebo práva společnosti Royal Canin.

Při používání Platformy se Uživatel zavazuje, že (mimo jiné) nebude: a) záměrně stahovat, nahrávat, šířit nebo přeposílat žádné informace, údaje obsahující či představující počítačový virus nebo jakýkoli jiný kód nebo počítačový program vytvořený k přerušení, zničení, narušení nebo omezení funkcí jakéhokoli softwaru, počítače, služby nebo online komunikačního nástroje; (b) záměrně stahovat, nahrávat, šířit nebo přeposílat žádné nepravdivé informace či nezákonný, nepatřičný nebo nevhodný obsah; (c) narušovat, zpomalovat, blokovat nebo pozměňovat normální tok dat vyměňovaný prostřednictvím Platformy a Služeb; a (d) reprodukovat, kopírovat, prodávat, vyměňovat, dále prodávat nebo využívat pro jakékoli komerční účely jakoukoli část Platformy nebo Služeb.

Článek 5: Doba trvání a ukončení

Podmínky použití vstupují v platnost na dobu neurčitou od jejich přijetí Uživatelem.

Každá strana má právo Podmínky použití z jakéhokoli důvodu vypovědět (s výjimkou případu ukončení z důvodu porušení povinností uvedeného níže) písemným či e-mailovým oznámením druhé straně, přičemž výpovědní lhůta činí třicet (30) dnů.

Pokud Uživatel poruší některou ze svých povinností, jež z Podmínek použití vyplývají, může společnost Royal Canin Uživateli zaslat e-mailem formální výzvu k nápravě tohoto porušení. Pokud nebude náprava zjednána do osmi (8) dnů od zaslání této výzvy, může společnost Royal Canin jeho přístup k Platformě deaktivovat.

V případě vypovězení kteroukoli stranou a z jakéhokoli důvodu nebo v případě ukončení Dohody o chovu deaktivuje společnost Royal Canin přístup Uživatele k Platformě na konci výpovědní lhůty. Chovatel proto musí podniknout veškerá přiměřená opatření ke stažení informací dostupných na Platformě před koncem výpovědní lhůty.

Společnost Royal Canin si vyhrazuje právo deaktivovat přístup Uživatele k Platformě bez předchozího upozornění, formalit nebo odškodnění, pokud to nařizuje soudní příkaz nebo dojde k události způsobené vyšší mocí.

Článek 6: Finanční podmínky

Společnost Royal Canin neúčtuje Uživateli žádné poplatky za používání Platformy. Může však účtovat poplatky za některé budoucí funkce držiteli Účtu chovatele v souladu se zvláštními podmínkami, které se budou na tyto funkce vztahovat.

Článek 7: Věrnostní program

Na Českou republiku se nevztahuje.

Článek 8: Odpovědnost

8.1 Odpovědnost společnosti Royal Canin

Společnost Royal Canin nezaručuje dostupnost a trvalé a správné fungování Platformy a Služeb, což Uživatel bere na vědomí a přijímá. Z technických důvodů je možné provoz Platformy nebo veškerých Služeb či jejich části přerušit.

Společnost Royal Canin nenese žádnou odpovědnost za nedostupnost Platformy nebo veškerých Služeb či jejich části z důvodu jakékoli technické závady, problému nebo důvodu, mimo jiné včetně přetížení provozu na internetu, poruchy na straně poskytovatelů internetových služeb, lidské nebo elektrické chyby, úmyslného poškození, poruchy softwaru nebo hardwaru nebo vyšší moci.

Platforma poskytuje informace a rady týkající se zejména zdravotního stavu Zvířat a správy jejich hmotnosti, a to na základě informací, jež Uživatel na Platformě zadá. Tyto informace a rady jsou poskytovány v rámci prvních doporučení a v žádném případě nenahrazují nezávislé a odborné znalosti, úsudek a diagnózu veterináře. V případě jakýchkoli pochybností ohledně zdraví Zvířete je povinností Chovatele, aby jej nechal zkontrolovat veterinářem. Společnost Royal Canin nenese žádnou odpovědnost v případě, že se informace či rady poskytnuté na Platformě budou jevit jako nevhodné nebo pokud zdravotní stav Zvířete nebude těmto informacím či radám odpovídat.

Společnost Royal Canin neodpovídá za žádné přímé, nepřímé nebo zvláštní škody (ztráta údajů, finanční ztráta, ušlý zisk, ztráta příležitosti), které by Uživatel a Majitelé zvířat mohli utrpět v souvislosti s Platformou nebo jakýmikoli Službami z jakéhokoli důvodu, (mimo jiné) včetně přístupu nebo znemožnění přístupu k Platformě nebo Službě, používání nebo nemožnosti používat Platformu nebo jakoukoli konkrétní Službu nebo funkčnosti či nefunkčnosti všech Služeb nebo jejich části. To platí zejména pro škody, které mohou vzniknout v důsledku nepřesného obsahu, chyb, zpomalení nebo přerušení přenosu, ztráty, zmizení nebo pozměnění dat, počítačového viru bez ohledu na jeho původ, vniknutí třetích stran do systému atd.

Společnost Royal Canin nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s Uživatelským obsahem, který poskytuje Uživatel na svou výhradní odpovědnost a s plným vědomím všech skutečností.

8.2 Odpovědnost Uživatele

Uživatel je výlučně odpovědný za (a) dodržování příslušných pravidel a norem upravujících chovatelskou činnost; (b) rozhodnutí zaregistrovat se na Platformě a využívat poskytované Služby; c) správu a sledování zdraví Zvířat svého chovu a rozhodnutí nechat je podle potřeby fyzicky vyšetřovat a ošetřovat profesionálními veterináři; (d) volbu sdílet určité informace nebo doporučení poskytovaná Platformou v rámci Služeb s Majiteli zvířat; (e) přesnost a spolehlivost Uživatelského obsahu nahraného na Platformu, mimo jiné včetně (i) údajů a informací týkajících se Zvířat, jejich charakteristik a zdravotního stavu; (ii) údajů a informací týkajících se Majitelů zvířat; a (iii) případně bezplatných komentářů a úprav údajů automaticky poskytovaných či propočítaných Platformou jako součást Služeb; (f) plnění vlastních smluv s Majiteli zvířat; a (g) jakékoli přímé nebo nepřímé škody, kterou utrpí Majitel zvířete nebo třetí strana v důsledku jakýchkoli informací, jež jsou na Platformě či v rámci Služeb poskytnuty.

Uživatel (a) je povinen odškodnit, zbavit odpovědnosti a hájit společnost Royal Canin před jakýmkoli jednáním, řízením, žalobou, stížnostmi či nároky jakýchkoli osob (včetně Majitelů zvířat), jež vyplývají z činnosti Uživatele nebo používání Platformy; a (b) zavazuje se nést veškeré náklady, poplatky za právníky a znalce a veškeré škody, které mohou být společnosti Royal Canin v této souvislosti uloženy k náhradě na základě rozhodnutí soudu týkajícího se vytvoření, plnění nebo ukončení smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Majitelem zvířete, aniž by tím byla dotčena případná náhrada škody, kterou může společnost Royal Canin od Uživatele požadovat.

Článek 9: Duševní vlastnictví

9.1 Obsah společnosti Royal Canin

Veškerá práva k duševnímu vlastnictví související s Platformou a jejím obsahem (texty, obrázky, videa, databáze, zvuky, fotografie, obchodní názvy, loga, ochranné známky atd.), s výjimkou Uživatelského obsahu, jsou a zůstávají majetkem společnosti Royal Canin nebo jejích přidružených společností, případně podléhají licencím nebo oprávněním, která nám udělují třetí strany.

Uživatel je oprávněn používat Platformu a její obsah pouze v souladu s těmito Podmínkami použití. S výjimkou obsahu, který je výslovně určen ke sdílení s Majiteli zvířat, nesmí Uživatel reprodukovat, veřejně zpřístupňovat, předvádět, publikovat ani upravovat žádnou část Platformy ani jejího obsahu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Royal Canin.

9.2 Uživatelský obsah

V rámci používání Platformy bude Uživatel moci nahrávat Uživatelský obsah. Uživatel uděluje společnosti Royal Canin a jejím přidruženým společnostem po celou dobu trvání souvisejících práv k duševnímu vlastnictví bezplatnou nevýhradní celosvětovou licenci k používání Uživatelského obsahu z jakéhokoli důvodu v souvislosti s poskytováním Služeb. Kromě toho bude společnost Royal Canin moci používat Uživatelský obsah za účelem propagace Platformy třetím stranám.

Uživatel prohlašuje a zaručuje, že Uživatelský obsah nezahrnuje žádná práva třetích stran, včetně práv k duševnímu vlastnictví nebo práv na ochranu údajů. Uživatel je tedy povinen odškodnit, hájit a zbavit společnost Royal Canin odpovědnosti v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo právním jednáním třetí strany ohledně používání Uživatelského obsahu společností Royal Canin v rámci licence.

Článek 10: Ochrana osobních údajů


10.1 Osobní údaje Uživatele

Osobní údaje Uživatele budou zpracovávány v souladu s Prohlášením společnosti Mars o ochraně osobních údajů https://www.mars.com/privacy-policy-czechrepublic .


Článek 11: Pojištění


Uživatel potvrzuje, že uzavřel pojistnou smlouvu s pojišťovnou, která je považována za solventní, a že po celou dobu platnosti Podmínek použití zůstává držitelem pojistné smlouvy pokrývající rizika související s jeho profesní občanskoprávní odpovědností, přičemž toto krytí je sjednáno v dostatečné výši. Pojistná smlouva musí zahrnovat všechny typy poškození (fyzické, materiální, nehmotné, následné či jiné).

Na požádání Uživatel kdykoli společnosti Royal Canin poskytne osvědčení o tomto pojištění.

Článek 12: Zachování důvěrnosti

Uživatel se zavazuje zachovávat přísnou důvěrnost veškerých informací týkajících se společnosti Royal Canin a Platformy, s výjimkou informací, které jsou veřejně dostupné bez jakéhokoli přičinění Uživatele či jeho zavinění nebo které mají být přímo sdíleny s Majiteli zvířat, například fotografie nebo informace a dokumenty týkající se Zvířat. Uživatel přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že tuto povinnost budou dodržovat všichni členové Chovatelské stanice, jakož i všichni subdodavatelé.

Povinné zachování důvěrnosti Uživatelem bude platit během používání Platformy a po dobu 5 let od ukončení těchto Podmínek použití.

Článek 13: Úprava Podmínek použití
Uživatel bere na vědomí a přijímá, že Platforma vyvinutá společností Royal Canin je inovativní nástroj a bude se dále vyvíjet, aby mohly být přidávány, nahrazovány či odstraňovány určité funkce.

Společnost Royal Canin si vyhrazuje právo kdykoli tyto Podmínky použití změnit.

Při prvním přihlášení Uživatele k Platformě po změně Podmínek použití bude Uživateli poskytnuta možnost si je přečíst a zkontrolovat, a buď je (i) přijmout; nebo (ii) odmítnout. Pokud Uživatel nové Podmínky použití odmítne, bude mu přístup k Platformě deaktivován, což znamená, že již nadále nebude moci používat její Služby.

Článek 14: Závěrečná ustanovení

14.1: Obecné ustanovení

Pokud společnost Royal Canin nevyužije ani nevymáhá žádné z ustanovení těchto Podmínek použití, nesmí to být Uživatelem vykládáno jako odstoupení od těchto ustanovení.

14.2: Nezávislost stran

Společnost Royal Canin a Uživatel jsou nezávislé subjekty jednající vlastním jménem a na svou výhradní odpovědnost. Bylo stanoveno, že Uživatel vykonává svoji činnost na Platformě zcela nezávisle a na své vlastní riziko.

14.3: Právo a jurisdikce

Tyto Podmínky použití se řídí zákony České republiky.
Jakýkoli spor mezi společností Royal Canin a Uživatelem, který vznikne v souvislosti s výkladem, plněním nebo ukončením těchto Podmínek použití a který nebude možné vyřešit smírem, bude řešen příslušnými soudy dle sídla Royal Canin, a to ve smyslu a účelu § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Tam, kde je dána místní příslušnost krajských soudů, je místně příslušný vždy Městský soud v Praze. Toto pravidlo se uplatní bez ohledu na jakýkoli vedlejší nárok či záruku, a to i v případě více obžalovaných.