Pravidla programu

Pravidla programu

 

PRAVIDLA PROGRAMU
4+1 Zdarma

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatelem Věrnostního programu pro spotřebitele, kteří jsou chovateli domácích mazlíčků a zákazníky Veterinárních zdravotnických zařízení s názvem 4+1 Zdarma (dále jen „Program“) je společnost i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným) se sídlem v Lodži,  Henryka Sienkiewicza 85/87 byt 8, 90-057 Lodž (Łódź), zapsaná do Rejstříku podnikatelů vedeného Okresním soudem Łodź-Śródmieście v Lodži, XX, Oddělení obchodního rejstříku KRS, spisová značka KRS 0000339847, se základním kapitálem ve výši 489 375,00 zl, používající statistické identifikační číslo REGON 142057582 a daňové identifikační číslo NIP 7010206178 (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Program bude uskutečněn v období 1.9.2020 -*30.6.2021 (dále jen „Období Programu“ nebo „Období trvání Programu“) (pozn.: Období programu bylo v souladu s tímto článkem prodlouženo z původního data ukončení 31.12.2020.), s výhradou bodu 1.3. níže. Období Programu nezahrnuje dobu vyřizování reklamací. Provozovatel může prodloužit Období Programu. Informace o prodloužení Období Programu bude zveřejněna Provozovatelem na Webu a zaslána na mailovou adresu uvedenou Účastníkem v Přihlášce.

1.3. Provozovatel umožňuje provedení registrace Kódů z Produktů zakoupených v Období Programu podle principů určených v Pravidlech ve lhůtě až 3 měsíců ode dne ukončení Období Programu, za předpokladu, že Účastník během Období programu registroval aspoň 1 (jeden) Kód a zároveň ne více než 4 (čtyři) Kódy pro obdržení 1 (jedné) Odměny v Programu podle principů určených v Pravidlech, přičemž v Programu lze získat nejvýše *4 (čtyři) Odměny. Dále ve lhůtě až 3 měsíců ode dne ukončení Období Programu může Účastník, který splňuje podmínky uvedené v předchozí větě, registrovat tolik Kódů, kolik mu chybí k obdržení 1 (jedné) Odměny, avšak ne více než 3 (tři) Kódy.

1.4. Program probíhá na území České republiky. 

1.5. Program není hazardní hrou ve smyslu z.č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. Účast na Programu je zcela dobrovolná. Účastník se může kdykoliv vzdát účasti v Programu zasláním prohlášení rezignace účasti v Programu na e-mailovou adresu: [email protected]. Účastník může také podat žádost o odstranění svého Účtu prostřednictvím kanálu ochrany osobních údajů Mars (tj. na e-mailovou adresu: [email protected]). Podáním žádosti o odstranění Účtu prostřednictvím kanálu ochrany osobních údajů Mars člen odstoupí z programu a bude mít za následek vyloučení Účastníka z programu a smazání účtu člena. Podání rezignace účasti v Programu způsobem popsaným v první větě má také za následek vyloučení Účastníka z účasti na Programu a odstranění jeho Účtu z Programu

1.7. Provozovatel provozuje Program na zakázku Royal Canin Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným) se sídlem v Nepolomicích (Niepołomicach), Grabska 10, 32-005 Nepolomice, zapsaná do Rejstříku podnikatelů Obchodního rejstříku KRS, vedeného Okresním soudem Krakov-Śródmieście v Krakově, XX. Hospodářské oddělení obchodního rejstříku KRS, spisová značka 0000357290, se základním kapitálem ve výši 51 000,00 zl, identifikační číslo REGON 121231071, daňové identifikační číslo NIP 6832051821 (dále jen „Partner Programu“ nebo „Royal Canin“).

1.8. Cílem Programu je propagace a reklama Partnera Programu na území České republiky, zejména zvýšení popularity produktů Partnera v České republice.

1.9. Účastník Programu je povinen se seznámit s obsahem těchto Pravidel.  Účastí v Programu Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a že přijímá jejich ustanovení.

1.10. Provozovatel neodpovídá za pravdivost údajů uvedených Účastníkem, avšak je oprávněný je ověřit jménem Royal Canin.

1.11. Pro účely těchto Pravidel:
a) „Veterinární zdravotnické zařízení“ nebo „VZZ“ znamená  soukromé veterinární lékaře poskytující odbornou veterinární péči, zejména péči o zdraví zvířat a jeho ochranu, zejména předcházení vzniku a šíření onemocnění přenosných přímo nebo nepřímo mezi zvířaty vnímavých druhů a jiných onemocnění zvířat a jejich zdolávání, ochranu zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, ve smyslu a za podmínek z. č. 166/1999 Sb., o  veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, kteří splňují kritéria pro výkon odborné veterinární činnosti jako soukromí veterinární lékaři dle z. č. 166/1999 Sb., o  veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, včetně osvědčení o zápisu v Komoře veterinárních lékařů České republiky.

b) „Kód“ nebo „Kód Produktu“ znamená kód produktu umístěný pod stíracím losem na nálepce, která je umístěná na daném Produktu,

c) „Účet“ znamená individuální účet Účastníka utvořený Provozovatelem za účelem účasti v Programu, včetně registrace Kódů Produktů, ověřování počtu registrovaných Kódů a také případné aktualizace osobních údajů uvedených Účastníkem,

d) „Odměna“ znamená jedno balení Produktu zvoleného Účastníkem podle principů určených v bodu 3.1. níže.

e) „Webová stránka Programu“ nebo „Web Programu“ znamená účelovou informační webovou stránku, která se týká Programu, vedenou na adrese: www.royalcanin.com/cz/vernostniprogram.

 

II. PRAVIDLA PROGRAMU, PODMÍNKY ÚČASTI V PROGRAMU

2.1 Program spočívá v tom, že Účastník, který v Období trvání Programu koupil v jednom a témž VZZ 4 (čtyři) jakákoli balení Produktů z jedné ze Skupin produktů uvedených níže a přihlásil se k účasti v Programu v Období programu podle principů určených v Pravidlech, bude oprávněný k obdržení Odměny podle principů určených v bodu 3.1. níže.

2.2 Produkty, na které se vztahuje Program, jsou speciální krmiva Royal Canin pro kočky a psy (dále jen „Produkty“), které splňují všechny tyto podmínky:
a) patří k jedné ze skupin produktů určených v bodu 2.6. písmeno a) níže (dále jen „Skupiny produktů“);
b) byly označeny nálepkami se stíracím losem, pod kterým se nachází Kód produktu; a
c) jsou prodávány ve VZZ.

2.3 V případě chybného označení produktu nepatřícího do Skupiny produktů nálepkou se stíracím losem je možné se obrátit na Provozovatele, a to na kontaktní adresu Provozovatele:
IP Pavlova, Palác IP Pavlova, třetí a čtvrté patro
Náměstí I.P. Pavlova 1789/5,
Praha, 120 00, Česká republika

2.4 Účastníky Programu (dále jen „Účastníci“) mohou být fyzické osoby, které nakupují Produkty ve VZZ jako spotřebitelé ve smyslu § 419 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které ke dni podání žádosti o účast v Programu jsou plnoleté, plně způsobilé k právním jednáním a také které splňují podmínky účasti v Programu, zmíněné v těchto Pravidlech.

2.5 Programu se nemohou účastnit:
a) zaměstnanci, spolupracovníci a zástupci Provozovatele a osoby, které provádějí práci nebo činnosti v jeho prospěch na základě právního titulu jiného než pracovní poměr;
b) zaměstnanci, spolupracovníci a zástupci Partnera Programu a osoby, které provádějí práci nebo činnosti v jeho prospěch na základě právního titulu jiného než pracovní poměr;
c) distributoři, prodejci produktů Royal Canin, zaměstnanci, spolupracovníci, zástupci a společníci distributorů nebo prodejců produktů Royal Canin; osoby, které provádějí práci nebo činnosti v jejich prospěch na základě právního titulu jiného než pracovní poměr, včetně zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a společníků VZZ; a
d) členové nejbližší rodiny osob uvedených v bodech a-c; členy nejbližší rodiny se rozumí předci, potomci, sourozenci, manželé, registrovaní partneři, manželé sourozenců, registrovaní partneři sourozenců, rodiče manželů, rodiče registrovaných partnerů, syn nebo dcera bratra nebo sestry jednoho z rodičů a osoby v poměru osvojení.

2.6 Podmínkou účasti v Programu je současné splnění těchto podmínek Účastníkem:
a) nákup v Období trvání Programu 4 (čtyř) jakýchkoli balení Produktů (označených nálepkami se stíracím losem, pod kterým se nachází Kód Produktu), které patří do Skupin produktů uvedených níže (Produkty mohou mít různou hmotnost a každý z Produktů může patřit do jiné skupiny mezi níže uvedenými Skupinami produktu) v jednom a témž Veterinárním zdravotnickém zařízení. * Royal Canin konstantně usiluje o zdokonalování své produktové nabídky a tuto nabídku průběžně na trhu obměňuje, Skupiny produktů a Produkty ve Skupinách produktů se mohou v průběhu trvání Programu s ohledem na neustálý vývoj a zdokonalování produktové nabídky Royal Canin měnit (vyřazením, změnou či přidáním Skupiny produktů nebo Produktů, zejména granule pro kočky a psy z řady Veterinary Health Nutrition a Senior Consult); účastí na Programu bere Účastník tuto skutečnost na vědomí. Z důvodu výpadků v dodávkách surovin či zboží nebo jiných problémů v zásobování nemohou Provozovatel a Royal Canin zajistit nepřetržitou dostupnost veškerých Produktů na trhu, účastí na Programu bere Účastník tuto skutečnost na vědomí.

Produkty jsou rozdělené do těchto Skupin produktů:
i.   Granule pro kočky z řad: Veterinary Health Nutrition; Veterinary Diet;  Veterinary Care Nutrition: Urinary; Dermatology (Anallergenic, Hypoallergenic, Sensitivity Control, Skin&Coat); Weight Management (Satiety, Diabetic); Gastrointestinal Tract (Gastrointestinal, Hepatic); Vital Support (Early Renal, Renal, Mobility); Calm; Dental; Pediatric; Neutered; Senior Consult;
ii. Granule pro psy z řad: Veterinary Health Nutrition, Veterinary Diet, Veterinary Care Nutrition: Urinary; Dermatology (Anallergenic, Hypoallergenic, Sensitivity Control, Skin Support, Skin Care); Weight Management (Satiety, Diabetic); Gastrointestinal Tract (Gastrointestinal, Hepatic); Vital Support (Early Renal, Renal, Mobility, Cardiac); Calm; Dental; Pediatric; Neutered; Adult; Senior Consult.
b) uchování dokladu o nákupu Produktů, jejichž Kódy Účastník registruje v Programu (např. originál nebo kopie pokladní účtenky), po celé Období trvání Programu a po dobu 3 měsíců po jeho ukončení. V té době má Provozovatel nárok na požádání Účastníka o zaslání na jeho adresu, a to: IP Pavlova, Palác IP Pavlova, třetí a čtvrté patro, Náměstí I.P. Pavlova 1789/5, Praha, 120 00, Česká republika snímku nebo skenu dokladu o nákupu (pokladních účtenek) uvedeného v předchozí větě za účelem ověření, jestli účast Účastníka v Programu a nákup Produktů byl v souladu s Pravidly. K zaslání snímků nebo skenů výše uvedených dokladů o nákupu by mělo dojít během 7 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti. Výsledkem nedodání dokladu o nákupu na žádost Provozovatele ve výše stanovené lhůtě bude vyloučení Účastníka z účasti v Programu a zánik nároku na Odměnu;
c) provedení přihlášení k účasti v Programu (dále jen „Registrace“ nebo „Přihlášení“) v Období trvání Programu, a to:
(i) vyplnění elektronické přihlášky dostupné na adrese: vernostniprogram.royalcanin.cz (dále jen „Přihláška“), které zahrnuje uvedení následujících informací:
- jméno a příjmení Účastníka;
- emailová adresa, která bude představovat přihlašovací jméno Účastníka;
- telefonní číslo Účastníka;
- heslo, které bude Účastník používat k přihlašování na Webu Programu pro účely Programu;
(ii) seznámení s uvedenými dokumenty, poskytnutými Účastníkovi během Registrace: Pravidly Programu, Pravidly poskytování služeb elektronickya také s Informací o zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí v Programu a potvrzení seznámení se s těmito dokumenty, a to zaškrtnutím příslušných políček Přihlášky potvrzujícími, že se seznámil s Pravidly Programu, Pravidly poskytování služeb elektronicky, že přijímá jejich ustanovení, a dále že se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů;
(iii) souhlas s přijímáním obchodních informací od Royal Canin, přičemž je tento souhlas dobrovolný a není podmínkou účasti v Programu; a
(iv) kliknutí tlačítka Registrace za účelem provedení registrace;
(v) po prvním přihlášení do Účtu poskytnutí telefonního čísla Účastníka a jména mazlíčka Účastníka.
d) zadání ověřovacího kódu obdrženého od Provozovatele v SMS zprávě (která bude zaslána Provozovatelem na telefonní číslo uvedené Účastníkem během vyplňování Přihlášky) v políčku k tomu stanoveném, které se zobrazí na webové stránce, na které Účastník prováděl registraci. Účelem výše uvedeného je ověření Provozovatelem, že telefonní číslo uvedené Účastníkem během registrace je správné;
e) registrace v Období Programu na Účtu vytvořeném Účastníkem minimálně 1 (jednoho) Kódu, který pochází z (1) jednoho balení Produktu, s tím, že teprve registrace 4 (čtyř) balení Produktů koupených v jednom a témž Veterinárním zdravotnickém zařízení během Programu opravňuje k obdržení Odměny. Během provádění registrace Kódu uvede Účastník tyto údaje:
(i) Kód Produktu ze stíracího losu na nálepce umístěné na balení Produktu;
(ii) Čárový kód umístěný na balení Produktu; a také
(iii) uvede VZZ, ve kterém nakoupil daný Produkt.
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k registraci Kódů musí Účastník navštívit Web Programu a dále se přihlásit (kliknutím na políčko Přihlásit se) na svůj Účet vyplněním svého Přihlašovacího jména a hesla uvedeného během Registrace v Programu.
Účastník by měl registrovat kódy v Období Programu. Provozovatel umožňuje provedení registrace Kódů z Produktů zakoupených v Období Programu podle principů určených v Pravidlech také ve lhůtě až 3 měsíce ode dne ukončení Období Programu, za předpokladu, že Účastník během Období programu registroval alespoň 1 (jeden) Kód podle principů určených v Pravidlech. Během 2 (dvou) dnů od provedení registrace posledního 4. (čtvrtého) Kódu Účastník obdrží na emailovou adresu uvedenou v rámci Registrace potvrzení o Registraci a splnění podmínek pro získání Odměny.

2.7 Do Programu nejsou přijaty Přihlášky, které obsahují Kódy z balení Produktů zakoupených v různých Veterinárních zdravotnických zařízeních.

2.8 V případě, že:
a) Účastník neuvede všechny informace uvedené v bodu 2.6 výše nebo
b) informace uvedené Účastníkem budou chybné,
Provozovatel bude kontaktovat Účastníka, a to zasláním zprávy na emailovou adresu uvedenou Účastníkem v rámci Registrace, za účelem vysvětlení/doplnění výše uvedených informací.

2.9 V případě uvedení Účastníkem 3 (tří) chybných Kódů Produktů nebo 3 (tří) chybných Čárových kódů bude Účastník informován, že jeho Účet je dočasně blokován a další Kódy nebo Čárové Kódy bude tento Účastník moci zadat po třech celých hodinách od okamžiku zadání 3. (třetího) chybného Kódu nebo Čárového Kódu. Za účelem případného dřívějšího umožnění dalších Kódů nebo Čárových Kódů (tj. za účelem odblokování Účtu) v Období Programu (a v období 3 měsíců od ukončení Období Programu v situaci zmíněné v bodu 1.3 výše) může Účastník kontaktovat Provozovatele zasláním zprávy, obsahující informaci o důvodech zadání chybných Kódů a také žádost odblokování Účtu, a to na emailovou adresu Provozovatele: [email protected]. Účastník je také povinen uvést ve výše zmíněné zprávě správné Kódy a jejich odpovídající Čárové kódy.

2.10 Účastník může registrovat v Programu 1 (jeden) Účet a v rámci svého Účtu Účastník může obdržet dohromady maximálně *4 (čtyři) Odměny v Programu. Každý nákup Produktu může být přihlášený k Programu pouze jednou. To znamená, že pro účely Programu nebudou zahrnuty nákupy Produktů, které byly dříve přihlášeny k Programu stejným nebo jiným Účastníkem.

2.11 Provozovatel nezohlední Přihlášky Účastníků, které:
(i) nesplňují podmínky určené v Pravidlech, zvláště podmínky určené v bodu 2.4.-2.10. Pravidel;
(ii) porušují právní předpisy; nebo
(iii) obsahují nepravdivé údaje.

2.12 Přihlásit se k účasti v Programu může Účastník, který jedná pouze vlastním jménem a na vlastní účet. Účastník je povinen uvést vlastní osobní údaje, včetně telefonního čísla, na kterém je dostupný.

2.13 Účastník může kdykoliv Provozovatele požádat o odstranění Účtu na následující adresu: [email protected]. Žádost o odstranění Účtu může být rovněž zaslána přes Mars kanál ochrany osobních údajů [email protected]. Podání takové žádosti znamená odstoupení Účastníka od účasti v Programu a bude mít za následek vyřazení Účastníka z Programu a smazání jeho Účtu.

 

III. ODMĚNY V PROGRAMU

3.1 Účastník, který v době trvání Programu: (i) koupil v jednom a témž Veterinárním zdravotnickém zařízení 4 (čtyři) jakákoliv balení Produktů (Produkty mohou mít různou hmotnost); (ii) přihlásil se k účasti v Programu podle principů určených v Pravidlech; a také (iii) registroval Kódy těchto 4 (čtyř) Produktů na svém Účtu (s výhradou bodu 1.3 výše); bude oprávněný k obdržení Odměny v podobě 1 (jednoho) Produktu zvoleného mezi Produkty koupenými a registrovanými Účastníkem v Programu. Produkt zvolený Účastníkem, který představuje Odměnu, bude zaslán v balení s hmotností, která je nejmenší hmotností zvoleného Produktu koupeného a registrovaného Účastníkem (v případě, že taková hmotnost není pro daný Produkt dostupná – s hmotností co nejbližší, ale každopádně ne menší než hmotnost Produktu s nejmenší hmotností koupeného a registrovaného Účastníkem v Programu). Účastník může obdržet dohromady maximálně *4 (čtyři) Odměny v Programu.

3.2 Odměna pro Účastníka bude zaslána do Veterinárního zdravotnického zařízení, ve kterém byly nakoupeny Produkty přihlášené Účastníkem v Programu.

3.3 Odměna bude zaslána kurýrní službou na náklady Provozovatele v termínu do 30 dnů ode dne registrace 4. (čtvrtého) Produktu zakoupeného Účastníkem na Účtu Účastníka za předpokladu splnění principů uvedených v Pravidlech.

3.4 Ve lhůtě 14 dnů ode dne zaslání Odměny kurýrní službou do Veterinárního zdravotnického zařízení Provozovatelem obdrží Účastník Programu na emailovou adresu uvedenou v Přihlášce informaci, že Odměna je dostupná k odběru ve výše uvedeném Veterinárním zdravotnickém zařízení. Informace bude obsahovat čtyřčíselný individuální kód (individuální číslo se jménem mazlíčka Účastníka, uvedeném Účastníkem během registrace) nutný k vyzvednutí Odměny. Účastník je zavázán nesdělovat nikomu výše uvedené číslo s tím, že za účelem vyzvednutí Odměny by měl Účastník předložit výše uvedené individuální číslo pouze osobě oprávněné k vydání Odměny ve VZZ, ve kterém má být Odměna jím vyzvednuta. Za účelem umožnit vydání Odměny Účastníkovi Provozovatel předá VZZ (nebo osobě oprávněné v rámci VZZ k vydání této Odměny) výše zmíněný individuální kód spolu se jménem mazlíčka uvedeným v rámci Registrace.

3.5 Odměny v Programu nelze vyměnit za peněžní ekvivalent ani za odměny jiného druhu.

3.6 Účastník Programu nemůže převést či postoupit žádná ze svých práv vzniklých jeho účastí v Programu, zejména nemůže převést či postoupit právo na obdržení Odměny, na třetí strany, ani na jiné Účastníky Programu.

3.7 Účastník je zavázán vyzvednout Odměnu ve lhůtě 30 dnů ode dne přijetí oznámení uvedeného v bodu 3.4 výše. Odměna bude dostupná pro vyzvednutí ve VZZ po dobu 30 dnů ode dne přijetí výše uvedeného oznámení Účastníkem. Po uplynutí výše uvedené lhůty bude Odměna zaslána zpět Provozovateli a bude k vyzvednutí u Provozovatele (na náklady Účastníka) po dobu 6 měsíců od dne ukončení Období Programu, tj. do dne *31.12.2021. Po tomto termínu Účastník ztrácí právo na Odměnu a Odměna je v dispozici Provozovatele.

3.8 Účastník je zavázán informovat Provozovatele o každé změně údajů uvedených v Přihlášce, zejména kontaktních údajů uvedených v Přihlášce.

3.9 Provozovatel Programu nenese odpovědnost za nedoručení Odměny z důvodu uvedení chybných koupených Kódů nebo chybných údajů Účastníkem v Přihlášce nebo během Registrace nebo z důvodu změny kontaktních údajů Účastníka uvedených v Přihlášce (a nepředání aktuálních údajů Provozovateli) znemožňujících kontakt s Účastníkem za účelem předání Odměny.

 

IV. REKLAMAČNÍ ŘÁD

4.1. Veškeré reklamace týkající se Programu jsou Účastníci povinni hlásit v písemné formě na adresu Provozovatele: ul. Orzeszkowej 17 byt U5, 15-084 Bělostok (Białystok) s poznámkou: 4+1 ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy se dozvěděli o události, která je základem pro reklamaci, avšak ne později než do dne *31.12.2021. Pro posouzení dodržení lhůty pro podání reklamace je rozhodující datum uvedené na poštovním razítku.

4.2. Písemná reklamace by měla obsahovat:
(i) jméno a příjmení Účastníka, který ji podává;
(ii) adresu pro doručování Účastníka, na kterou má Provozovatel odeslat odpověď;
(iii) popis a důvod reklamace, včetně data a místa události, která je příčinou reklamace; a také
(iv) žádost Účastníka o reklamaci.

4.3. Právo na podání reklamace náleží pouze Účastníkům Programu.

4.4. Provozovatel vyřídí reklamaci v termínu 14 dnů od data jejího obdržení.

4.5. Účastníkovi bude oznámeno rozhodnutí ohledně reklamace formou doporučeného dopisu, zaslaného na adresu pro doručování uvedenou v reklamaci ve lhůtě 7 dnů ode dne vyřízení reklamace Provozovatelem.

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Údaje Účastníků Programu budou zpracovány v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) ze dne 27.4.2016 (dále jen GDPR).

5.2. Správcem osobních údajů Účastníků Programu je Royal Canin Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným)  se sídlem v Nepolomicích, Grabska 10, 32-005 Nepolomice, zapsaná do Rejstříku podnikatelů Obchodního rejstříku KRS, vedeného Okresním soudem Krakov-Śródmieście v Krakově, XX. Hospodářské oddělení obchodního rejstříku KRS, spisová značka 0000357290, se základním kapitálem ve výši 51 000,00 zl, identifikační číslo REGON 121231071, daňové identifikační číslo NIP 6832051821 (Správce).  Správce můžete kontaktovat na adrese: [email protected].

5.3. Společnost i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným) se sídlem v Lodži, Henryka Sienkiewicza 85/87 byt 8, 90-057 Lodž [Łódź], zapsána do Rejstříku podnikatelů vedeného Okresním soudem Łodź-Śródmieście v Lodži, XX. Oddělení obchodního rejstříku KRS, spisová značka KRS 0000339847, se základním kapitálem ve výši 489 375,00 zl, kapitál plně splacen, používající statistické identifikační číslo REGON 142057582 a daňové identifikační číslo NIP 7010206178, je pověřena Správcem zpracováním osobních údajů Účastníků za účelem organizace Programu, včetně mj. vydání Odměn (Zpracovatel).

5.4. Osobní údaje Účastníků jsou zpracovány za účelem realizace Programu. Právní základ pro zpracování osobních údajů Účastníka je zpracování pro splnění smlouvy s obsahem, který je součástí Podmínek Programu (čl. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR). Dále, ve vztahu k Účastníkům, kteří vyjádřili souhlas s přijímáním obchodního sdělení elektronickými prostředky od Royal Canin, budou jejich osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely, včetně profilování (čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR), a to na základě oprávněných zájmů Správce spočívajících v podpoře vlastního podnikání a informování o vlastních podobných produktech a službách. Osobní údaje Účastníků budou také zpracovány za účelem plnění Správcem povinností uložených platnými daňovými právními předpisy a zákony o účetnictví (právní základ: čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR).

5.5. Osobní údaje Účastníka budou anonymizovány po půl roce od poslední aktivity Účastníka na jeho účtu, avšak ne později než v termínu 6 měsíců po úplném ukončení Programu, to znamená dne *31.12.2021, s touto výhradou, že v rozsahu, v jakém jsou osobní údaje Účastníka zpracovány v oprávněném zájmu na základě čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR (tj. pro marketingové účely, včetně profilování), budou zpracovány po dobu 1 roku po úplném ukončení Programu.

5.6. Příjemci osobních údajů Účastníků mohou být: externí dodavatelé služeb (např. subjekty poskytující služby call center, služby IT, včetně Provozovatele), subjekty kapitálově a organizačně propojené se Správcem (např. mateřské a dceřiné společnosti), které mají sídlo ve Členských státech Evropské unie, a také účetní a statutární auditoři, kurýři, právníci a VZZ. Údaje mohou být také poskytnuty správním orgánům a soudům v případech vyplývajících z platných právních předpisů.

5.7. V případech a podle principů určených v příslušných právních předpisech Účastníci mají právo na přístup ke svým osobním údajům, právo žádat o jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a také právo na přenositelnost údajů.

5.8. V rozsahu, v jakém jsou údaje zpracovány pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce (zahrnujících marketingové účely Správce), Účastník má právo vznést námitku proti zpracování. Námitku je možné podat pohodlným vhodným způsobem, zvláště zasláním zprávy na emailovou adresu: [email protected], prostřednictvím infolinky Programu nebo formou dopisu na adresu Royal Canin Dystrybucja Společnost s ručením omezeným se sídlem v Nepolomicích Grabska 10, 32-005 Nepolomice.

5.9. Účastníci mají právo na to, aby kdykoli odvolali souhlas/souhlasy s přijímáním obchodních sdělení, přičemž odvolání souhlasu bude mít účinek na budoucí sdělení, nikoli na obchodní sdělení zasílaná před odvoláním souhlasů/souhlasu. Odvolání souhlasů s přijímáním obchodních informací v elektronické podobě nebo telefonicky lze provést kdykoli zasláním emailové zprávy na adresu: [email protected], prostřednictvím infolinky Programu nebo formou dopisu na adresu Royal Canin Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným, IP Pavlova, Palác IP Pavlova, třetí a čtvrté patro, Náměstí I.P. Pavlova 1789/5, Praha, 120 00, Česká republika.

5.10. Účastníci mají právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: [email protected]).

5.11. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, přičemž nezbytné k účasti v Programu a obdržení Odměny.

5.12. Údaje Účastníků nebudou předávány příjemcům, kteří se nachází ve státech mimo Evropský hospodářský prostor.

5.13. Zpracování údajů Správcem pro marketingové účely se bude konat také za účelem určení preferencí Účastníka Programu s využitím profilování. Profilování představuje formu automatizovaného zpracování osobních údajů Účastníka Programu a spočívá pouze v analýze a využívání těchto údajů za účelem lepšího přizpůsobování zasílaných informací a marketingového obsahu a tím i prezentace lépe přizpůsobeného a optimalizovaného obsahu, který se týká produktů a služeb, které mohou Účastníka Programu potenciálně zaujmout. V rámci profilování Správce může spojovat a zpracovávat osobní údaje Účastníka.

5.14. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů Účastníka se nachází na Webu Programu a je Účastníkům zpřístupňována mj. během vyplňování Přihlášky.

 

VI.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1.  Tato Pravidla jsou dostupná bezplatně v sídle Provozovatele i360 Sp. z o.o. uvedeném v bodu 1.1. Podmínek a v elektronické podobě na Webu Programu k bezplatnému stažení na koncové zařízení Účastníka.
6.2.  Program se řídí těmito Pravidly a dále pravidly stanovenými v dokumentech, na která tato Pravidla odkazují.  Přílohou a nedílnou součástí těchto Pravidel jsou Pravidla poskytování služeb elektronicky.
6.3.  Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel. Informace o změně Pravidel, stejně jako změněná Pravidla, budou zveřejněny Provozovatelem na Webu Programu a zaslána 7 dnů předem na emailovou adresu uvedenou Účastníkem v Přihlášce. Změna Pravidel nebude porušovat nabytá práva Účastníků.
6.4.  Tato Pravidla se řídí právním řádem České republiky.

 

*Poznámka: Úpravy ve znění Pravidel programu 4+1 Zdarma jsou v textu zvýrazněné a označené symbolem *.