Brukervilkår Royal Start– Oppdrettere

 
ROYAL CANIN SAS, som har hovedkontor på 650, Avenue de la Petite Camargue, 30470 Aimargues, Frankrike, og som i Norge representeres av datterselskapet Royal Canin Norge AS (samlet "Royal Canin"), tilbyr en digital plattform som kalles "Royal Start". Plattformen er beregnet på oppdrettere og er tilgjengelig på Internett via et eget nettsted (heretter referert til som "Plattformen").
 Plattformen er utformet for å støtte Oppdrettere i deres daglige arbeid gjennom innovative tjenester med fokus på følgende:
Håndtering av dyr (blant annet håndtering av vekt og overvåkning av helse og reproduksjon)
• Håndtering av arbeidsoppgaver (enten administrative eller medisinske oppgaver, eller oppgaver   
   knyttet til den daglige driften av oppdrettervirksomheten)
• Kommunikasjon med dyreeieren (deling av informasjon og dokumenter om dyret, salgsmeldinger m.m.)
Plattformen er et støtte- og hjelpeverktøy for oppdrettere. lattformen skal imidlertid ikke anses som en erstatning for den individuelle og uavhengige yrkeskunnskapen til oppdretteren, eller for undersøkelse, diagnostisering og behandling av en veterinær når dyrene har behov for dette. 
 
NÅR DU OPPRETTER EN KONTO OG BRUKER PLATTFORMEN, SAMTYKKER DU SAMTIDIG TIL FØLGENDE VILKÅR (DENNE AVTALEN):
DEFINISJONER: 
Begreper med stor forbokstav har den betydningen som er definert nedenfor. Med mindre annet er oppgitt, omfatter ordene skrevet i entall også ordets flertallsform og omvendt.
Dyr refererer til katter og/eller hunder fra Oppdretteren og dekker avlsdyr, kull og individuelle kattunger eller valper som blir oppfostret hos Oppdretteren.
Kontoadministrator refererer til en Oppdretter som er ansvarlig for å håndtere og gi tilgang til Oppdretterkontoen for andre medarbeidere i Oppdretterens drift.
Oppdretter refererer til en fysisk person som driver oppdrett av katt eller hund og som har inngått en løpende samarbeidsavtale ("Oppdretteravtale") med Royal Canin.
Personvernlovgivning refererer til alle lover og forskrifter, som beskytter enkeltpersoners rett til personvern, i den grad disse lovene og forskriftene regulerer behandlingen av personopplysninger i forbindelse med denne Avtalen, inkludert (men ikke begrenset til) den generelle personvernforordningen (EU) 2016/679 (Personvernforordningen) og gjeldende nasjonal personvernlovgivning som implementerer Personvernforordningen, amerikansk føderal og delstatlig lovgivning om personvern og lignende forskrifter.
Personvernavvik refererer til: (1) all uautorisert tilgang til eller innhenting av opplysninger som setter sikkerheten, konfidensialiteten eller integriteten til personopplysningene i fare; eller (2) uautorisert utlevering av eller uautorisert tilgang til eller bruk av personopplysninger; eller (3) innbrudd i systemer som inneholder personopplysninger som fører til uautorisert tilgang eller tilgang via brudd på tillatelser.
 
 
Oppdretterkonto refererer til Oppdretterens private konto der Brukeren får tilgang til Plattformen og kan benytte seg av Tjenestene etter å ha samtykket til Vilkårene.
Personopplysninger har samme betydningen som i artikkel 4.1. i Personvernforordningen (GDPR). 
Dyreeier refererer til en fysisk person som er kunde av Oppdretteren og som, avhengig av sammenhengen, har kjøpt eller reservert et dyr fra Oppdretteren.
Tjenester refererer til de bestemte programmene som er designet for å støtte Oppdrettere i avlsvirksomheten, som er tilgjengelige via Plattformen og som dekkes av Brukervilkårene slik de er beskrevet i Artikkel 3 nedenfor.
Brukervilkår refererer til de generelle vilkårene som gjelder for registrering på Plattformen og for bruk av alle Tjenester som tilbys gjennom Plattformen. 
Bruker refererer til en Oppdretter som har rett til å bruke Plattformen, enten direkte via en avtale med Royal Canin eller via tilgangstillatelsene som er gitt av Kontoadministratoren, underlagt denne personens ansvar. 
Brukerinnhold refererer til alle varemerker, opphavsrettigheter, logotyper, firmaer, bedriftsnavn, dokumentasjon, data og informasjon som lastes opp av Brukeren på Plattformen, blant annet bilder, skriftlig materiell og kommentarer som legges inn av Brukeren.
 
Artikkel 1: Samtykke til Vilkårene 
Registrering og navigering på Plattformen, samt bruk av Tjenestene forutsetter Brukeren samtykker til Brukervilkårene. 
Brukervilkårene er en avtale som inngås mellom Royal Canin og Brukeren. 
Brukeren har ikke rett til å benytte Tjenestene uten å være bundet av Brukervilkårene. 
Brukervilkårene er alltid tilgjengelige på Plattformen.
 
Artikkel 2: Registrering på Plattformen – Uavhengighet
2.1. Vilkår for Brukerregistrering 
Brukere som har rett til å registrere seg på Plattformen, må være Oppdrettere som har inngått en løpende Oppdretteravtale med Royal Canin.
Verken Plattformen eller dens innhold er offentlig tilgjengelig. Når en Bruker går inn på Plattformen for første gang, blir Brukeren bedt om å opprette en Oppdretterkonto eller logge inn med en eksisterende Royal Canin-konto (hvis aktuelt). For å opprette en ny Oppdretterkonto, må Brukeren oppgi sannferdig, korrekt og fullstendig informasjon om identiteten sin og fylle inn Oppdretter-ID-en som Brukeren har fått av Royal Canin som en del av Oppdretteravtalen. Oppdretteren må velge en e-postadresse som brukernavn, og opprette et nytt passord. Informasjon om Oppdretterkontoen er tilgjengelig via fanen "Min konto". Brukeren kan oppdatere denne informasjonen når som helst, og skal også oppdatere informasjonen når det er nødvendig for bruke Tjenestene. Brukeren kan supplere informasjonen med opplysninger om virksomheten sin for å dra nytte av en tilpasning av Tjenestene basert på det bestemte fokuset for virksomheten (for eksempel endre innstillingene for art og rase).
Brukeren: (a) garanterer at opplysningene som Brukeren oppgir er sannferdige, korrekte og fullstendige, og svarer for feilaktig, utelatt og oppdatert informasjon; (b) forplikter seg til å, umiddelbart, oppdatere opplysningene og informasjonen som er oppgitt ved behov; og (c) må, når Brukeren ikke lenger er i stand til å drive oppdrettsvirksomheten sin i henhold til vilkårene i Oppdretteravtalen: (i) varsle Royal Canin via e-post; og (ii) umiddelbart opphøre all bruk av Plattformen.
En fysisk person som registrerer en konto på vegne av en Oppdretter, garanterer at han eller hun har tillatelse til å gjøre dette. Hvis dette ikke kan garanteres, kan den aktuelle juridiske enheten og Royal Canin iverksette rettslige skritt . 
 
2.2 Tilgang til Plattformen 
Når Brukeren godtar Brukervilkårene: (a) får Brukeren tilgang til Plattformen via Oppdretterkontoen ved å logge inn med et brukernavn og et passord, som er personlige og skal beskyttes av Brukeren; (b) må Brukeren følge alle nødvendige forholdsregler for å sikre konfidensialitet, sikkerhet og riktig bruk av brukernavnet og passordet og forhindre at disse avsløres eller brukes av uvedkommende; og (c) er Brukeren alene ansvarlig for uautorisert bruk av brukernavnet og passordet og for alle handlinger som utføres via Oppdretterkontoen. All tilgang til Oppdretterkontoen, eller overføring av data via Oppdretterkontoen, anses for å ha blitt utført av Oppdretterkontoens innehaver og skjer på Brukerens eget ansvar. Brukeren skal umiddelbart informere Royal Canin om misbruk av Brukerens brukernavn eller passord.
Hvis kontoinnehaveren er en juridisk enhet, oppnevnes det en Kontoadministrator med fullmakt til å gi Brukere hos Oppdretteren tilgang til Oppdretterkontoen. Det er kun fysiske personer som har en oppdrettsvirksomhet som kan gis tilgang til Plattformen. I unntakstilfeller kan andre medarbeidere som inngår i arbeidsgruppen hos Oppdretteren, få tilgang til Plattformen, men da kun på vegne av Oppdretteren og underlagt Oppdretterens strenge tilsyn og ansvar.
Innehaveren av Oppdretterkontoen er ansvarlig for all bruk av Oppdretterkontoen, og garanterer at Brukeren forplikter seg til å bruke Plattformen korrekt og å oppfylle Brukervilkårene.
Brukeren kan når som helst be Royal Canin om å slette Oppdretterkontoen til Brukeren, noe som resulterer i at Brukerens tilgang til Plattformen deaktiveres automatisk. 
 
2.3. Oppdretterens uavhengighet
Royal Canin skal respektere Brukernes overholdelse av alle gjeldende regler og standarder som regulerer profesjonell oppdrettsvirksomhet. 
 
 
Artikkel 3: Tjenester som tilbys via Plattformen 
3.1. Tilgang til og bruk av Tjenestene 
Brukeren kan selv velge om han eller hun ønsker å benytte seg av alle, ingen eller deler av Tjenestene, underlagt Brukerens eget ansvar og i henhold til gjeldende regler og standarder som styrer Brukerens oppdrettsvirksomhet.
 
Plattformen er et verktøy under utvikling. Brukeren er derfor innforstått med at tilgang til og bruk av Tjenestene kan bli midlertidig avbrutt av tekniske årsaker, særlig under oppdateringer eller vedlikeholdsarbeid. Royal Canin er ikke ansvarlig for slike avbrudd i Tjenestene.
 
3.2. Beskrivelse av Tjenestene
Formålet med Plattformen er å: (i) hjelpe Brukeren med å administrere informasjonen om Dyr i Brukerens Oppdrettsvirksomhet; (ii) opprette og administrere arbeidsoppgaver; og (iii) kommunisere med Dyreeieren. 
 
3.2.1 Administrering av informasjon om Oppdretterens Dyr
Brukeren kan benytte Plattformen til å registrere enten et nyfødt Dyr, et Dyr som skal brukes i avl ("Avlsdyr") eller kull hos Oppdretteren.
I den forbindelse, er følgende funksjoner tilgjengelige for Brukeren: 
a) Dyrets profil 
Brukeren kan koble til Plattformen for å opprette en profil for hvert Dyr hos Oppdretteren ("Profilen"). Brukeren kan opprette et Avlsdyr, et kull og individuelle, unge Dyr ("Ungdyr") som en del av et kull. Merk at en avlshunn eller avlstispe må legges til før en nyfødt kattunge eller valp kan opprettes. Brukerne må deretter fylle inn standardinformasjon om Dyret, for eksempel Dyrets navn, fødselsdato, fødselstidspunkt, status (tilgjengelig, solgt, reservert osv.).
En mer inngående beskrivelse av hvordan man oppretter, endrer eller sletter Profilen til et Dyr, finnes under "Støtte" på Plattformen her. Det er underforstått at Profilen til en avls-hunn eller avlstispe-tispe ikke kan slettes hvis hun er mor til en av kattungene eller valpene hos Oppdretteren.
Brukeren kan få tilgang til Profilen ved å åpne "Min konto"-fanen, der ligger det et sammendrag av all informasjonen som Brukeren har oppgitt om Dyret. 
b) Dokumenter og bilder 
Brukeren kan importere forskjellige typer innhold til Plattformen ved hjelp av to funksjoner: 
- "Dokumenter" kan benyttes for å legge til ulike typer dokumenter (PDF, Word, Excel, PowerPoint) samt bilder, videoer og musikk, så lenge filene ikke overskrider 20 MB.
- "Livshistorie" kan kun benyttes for å legge til og administrere bilder. Brukeren kan opprette og komplettere livshistorikken til hvert Dyr som er registrert på Plattformen. Livshistorikken består av opplastede bilder av Dyret og kommentarer på bildene.
En mer inngående beskrivelse av hvordan bilder og dokumenter legges til i Profilen til et Dyr, finner du  under "Støtte" på Plattformen her:  
c) Sporing av Dyrs helse
Brukeren kan legge inn helseinformasjon om hvert individuelle Dyr som er registrert på Plattformen ("Helse"). Dette består hovedsakelig av: (i) vektsporing; (ii) risikostatus; (iii) bemerkninger ("notatbok") og, ; (iv) administrering av reproduksjonssykluser (kun for Avlsdyr).
Basert på denne Helseinformasjonen oppretter Royal Canin en vektkurve for Dyret samt informasjon og råd om Dyrets helsetilstand som Brukeren får tilgang til. 
Kun når det gjelder hunder, identifiserer Plattformen automatisk om en valp er i risikosonen eller ikke basert på Helseinformasjonen som Brukeren har lagt inn. Risikostatusen tas kun i bruk to tilfeller: (i) Brukeren har angitt en fødselsvekt som er for lav i henhold til kriteriene som er utviklet av Royal Canin, slik det er beskrevet mer inngående i artikkelen her  – valpen identifiseres som i risikosonen over en periode på 48 timer; (ii) Brukeren har angitt en 48-timersvekt som er mer enn 4 % lavere enn fødselsvekten – valpen identifiseres som i risikosonen over en periode på 56 dager. 
Brukeren kan også aktivere eller deaktivere risikostatusen manuelt for hvert Dyr, uavhengig av hva slags informasjon eller råd som gis av Plattformen om Helsetilstanden. 
Det bør merkes at informasjon eller råd om Dyrets Helsetilstand utelukkende gis som en indikasjon og kommer kun til å gjelde for en begrenset periode som spesifiseres på Plattformen. Brukeren er innforstått med at Plattformen aldri skal erstatte undersøkelse og diagnostisering av en veterinær når Dyret har behov for dette.
Brukeren samtykker uttrykkelig til at Royal Canin kan benytte Helseinformasjonen til vitenskapelige formål, forsknings- eller utdanningsformål.
En mer inngående beskrivelse av hvordan helseovervåkingen, vektregistreringen og administreringen av reproduksjonssykluser utføres, finner du under "Støtte" på Plattformen her.
d) Salgsmelding
Brukeren kan melde inn salget av et Dyr på Plattformen for å få tildelt lojalitetspoeng som en del av lojalitetsprogrammet til Royal Canin i samsvar med vilkårene i Artikkel 7 nedenfor.
I forbindelse med dette blir Brukeren bedt om å oppgi informasjon om Dyreeieren med formål om å dele informasjon med Dyreeieren i samsvar med vilkårene i Artikkel 3.2.3. og 10.1. nedenfor.
 
3.2.2 Håndtering av arbeidsoppgaver 
Brukeren kan opprette arbeidsoppgaver manuelt eller programmere arbeidsoppgaver ved hjelp av funksjonen "Mine planer". Disse arbeidsoppgavene kan være administrative, medisinske eller knyttet til den daglige driften som oppdretter.
En mer inngående beskrivelse av hvordan arbeidsoppgaver opprettes, tildeles til et Dyr og eksporteres, finner du i avsnittet "Støtte" på Plattformen her.
 
3.2.3 Kommunikasjon med Dyreeieren 
Brukeren kan dele visse typer informasjon med Dyreeieren om Dyret deres via Plattformen. Brukeren kan velge hvilke dokumenter som skal deles med Dyreeieren. Som standard er alle dokumenter delte mellom Brukeren og Dyreeieren.
For å kunne dele informasjonen, må Brukeren angi e-postadressen til Dyreeieren på det tidspunktet salgsmeldingen blir opprettet på Plattformen. Når e-postadressen til Dyreeieren har blitt bekreftet, sendes det en automatisk e-post til Dyreeieren via plattformen med Oppdretterens råd om hvordan de skal ønske kjæledyret velkommen og en invitasjon til å registrere seg via et eget grensesnitt på Plattformen, eller en annen lokal Royal Canin-plattform, for at Dyreeieren skal få tilgang til bestemt informasjon om det fremtidige kjæledyret deres. 
Brukeren kan trekke tilbake en invitasjon helt til Dyreeieren har godtatt den, og etter at de har godtatt den dersom salget av Dyret ikke gjennomføres. 
Kun én invitasjon kan sendes per Dyr. Hvis en invitasjon har blitt avbrutt, kan Brukeren imidlertid sende en ny invitasjon for det samme Dyret. 
En mer inngående beskrivelse av hvordan e-postmeldinger sendes til Dyreeiere, finner du under "Støtte" på Plattformen her.
 
3.3. Endringer av Tjenestene
Tjenestene som er tilgjengelige på Plattformen, kan endres eller avvikles når som helst. Royal Canin har rett til, etter eget skjønn, å endre Tjenestene, fjerne eller erstatte visse Tjenester eller velge å tilby nye Tjenester. Når en Tjeneste fjernes eller byttes ut, kommer Royal Canin til å gjøre en rimelig innsats for å varsle Brukerne om fjerningen eller endringen av alle eller deler av Tjenestene for at Brukerne skal ha muligheten til å laste ned individuell informasjon fra Plattformen. 
Royal Canin er ikke ansvarlig for eventuelle endringer eller fjerning av alle eller deler av Tjenestene.
 
Artikkel 4: Riktig bruk av Tjenestene
Brukeren skal utelukkende bruke Tjenestene for profesjonelle formål, i nøye overenstemmelse med gjeldende regler og standarder som regulerer Oppdrettsvirksomheten, og slik det er beskrevet i Tjenestene. 
Brukeren forplikter seg til å bruke Tjenestene under normale og rimelige forutsetninger, og å oppgi korrekt, fullstendig og aktuelt Brukerinnhold på Plattformen. 
Hvis en Bruker mener at anbefalingene eller opplysningene som gis automatisk av Plattformen angående Dyrehåndtering eller Dyrs helsetilstand bør endres (der en slik endring er mulig), skal Brukeren gjøre disse endringene på eget ansvar. Brukeren er innforstått med at anbefalingene fra Plattformen under ingen omstendigheter erstatter en medisinsk undersøkelse. Det er Brukerens eget ansvar å sørge for at Dyret ved behov blir undersøkt av en veterinær.
Dersom Brukeren har rett til å dele informasjon eller data via Plattformen, deler Brukeren denne informasjonen eller dataene helt selvstendig og på eget ansvar. 
I tillegg forplikter Brukeren seg til å ikke delta i handlinger eller oppførsel av noe slag (særlig, og ikke begrenset til, handlinger som omfatter nedlasting, sending, utgivelse og publisering) som er i strid med norsk lov, krenker, rettighetene til en tredjepart, eller tilsidesetter yrkesetiske regler som gjelder oppdrettsvirksomheter eller Royal Canins omdømme eller rettigheter. 
Ved å bruke Plattformen forplikter Brukeren seg til (uten begrensninger) å ikke: (a) med viten laste ned, laste opp, spre eller overføre informasjon eller data som inneholder eller består av datavirus eller noen annen kode som har til hensikt å forstyrre, ødelegge, fordreie eller begrense funksjonene til en programvare, datamaskin, tjenester eller et nettkommunikasjonsverktøy; (b) med viten laste ned, laste opp, spre eller videreformidle feilaktig informasjon eller ulovlig, upassende eller uriktig innhold; (c) forstyrre, bremse, blokkere eller endre den normale datastrømmen som utveksles via Plattformen og Tjenestene; og (d) gjengi, kopiere, selge, bytte, videreselge eller bruke noen del av Plattformen eller Tjenestene for kommersielle formål. 
 
 
Artikkel 5: Avtalens varighet og opphør
Denne Avtalen trer i kraft på tidspunktet Brukeren godkjenner brukervilkårene og løper inntil den sies opp av en av partene.
Hver av partene har rett til å si opp denne Avtalen og uten nærmere begrunnelse (med unntak av at avtalen kan sies opp umiddelbart ved uaktsomhet fra en av partene slik det er beskrevet nedenfor) via et skriftlig varsel, for eksempel via e-post, til den andre parten med tretti (30) dagers varsel.
Dersom Brukeren misligholder noen av forpliktelsene sine i henhold til Brukervilkårene, og Royal Canin har rettet henvendelse til Brukeren via e-post om misligholdet uten at Brukeren har avhjulpet misligholdet innen åtte (8) dager, har Royal Canin rett til å deaktivere Brukerens tilgang til Plattformen og oppheve bruksretten. 
Dersom denne Avtalen sies opp av en av partene uavhengig av grunn, eller hvis Oppdretteravtalen skulle opphøre, bortfaller bruksretten til Plattformen ved utløpet av oppsigelsestiden. Bruksretten bortfaller dessuten uten ytterligere advarsel etter at fristen for avhjelp har utløpt. I den anledning må Oppdretteren gjennomføre alle rimelige tiltak for å laste ned informasjonen som er tilgjengelig på Plattformen før bruksretten opphører.
Royal Canin forbeholder seg retten til å deaktivere Brukerens tilgang til Plattformen, uten forutgående varsel eller noen form for godtgjørelse, dersom dette pålegges  en rettsavgjørelse eller hvis en force majeure-hendelse inntreffer.
 
Artikkel 6: Økonomiske vilkår 
Royal Canin krever ingen avgifter av Brukeren for å benytte seg av Plattformen. Royal Canin kan imidlertid belaste innehaveren av Oppdretterkontoen avgifter for visse fremtidige funksjoner i samsvar med de særskilte vilkår som eventuelt avtales for slike funksjoner.
 
Artikkel 7: Lojalitetsprogram
I henhold til Oppdretteravtalen tilbyr Royal Canin lojalitetspoeng til Brukeren som en del av Royal Canins Lojalitetsprogram, i bytte mot at Brukeren registrerer bestemte typer informasjon på Plattformen.
Brukeren blir tildelt lojalitetspoeng: 
- Når Dyreeieren registrerer seg for ROYAL CANIN® Friends med en gyldig oppdretter-ID og en unik kode fra rekrutteringspakken. 
 
Artikkel 8: Ansvar 
8.1. Royal Canins ansvarsområder
Brukeren er innforstått med og samtykker til at Royal Canin ikke kan garantere at Plattformen alltid er tilgjengelig og/eller at Plattformen og Tjenestene alltid fungerer. Av tekniske årsaker kan det være nødvendig å hindre tilgangen til Plattformen og/eller alle eller deler av Tjenestene.
Royal Canin kan ikke holdes ansvarlig for at Plattformen og/eller alle eller deler av Tjenestene ikke er tilgjengelige på grunn av tekniske feil, problemer eller eksterne årsaker, inkludert (men ikke begrenset til) overbelastet nettverk, feil hos internettleverandøren, menneskelige faktorer, strømbrudd, dataangrep eller ondsinnet kode, programvare- eller maskinvarefeil og/eller force majeure.
Plattformen gir informasjon og råd som primært omhandler Dyrets helsetilstand og håndtering av vekt basert på informasjonen som Brukeren har lagt inn på Plattformen. Denne typen informasjon og råd gis som en første anbefaling og skal aldri erstatte Oppdretterens og Brukerens egne vurderinger eller den selvstendige og faglige kunnskapen, vurderingen og diagnostiseringen til en veterinær. Ved selv den minste tvil om et Dyrs helsetilstand, er det Oppdretterens ansvar å sørge for at Dyret blir undersøkt av en veterinær. Royal Canin er ikke ansvarlig for eventuelt feilaktige eller utilstrekkelige opplysninger eller råd, eller hvis et Dyrs helsetilstand ikke samsvarer med informasjonen og rådene som gis via Plattformen.
Royal Canin er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller (følgeskade (inkludert, men ikke begrenset til tap av data, økonomisk tap, tap av fortjeneste, og tapte forretningsmuligheter) som Oppdretteren, Brukeren og Dyreeiere kan rammes av på grunn av Plattformen og/eller hvilken som helst Tjeneste, uansett årsak, inkludert (men ikke begrenset til) tilgang til, eller manglende evne til å forberede tilgang til, Plattformen eller Tjenesten, bruk av, eller manglende muligheter til å bruke, Plattformen eller en bestemt Tjeneste, eller hvis alle eller deler av Tjenestene fungerer eller ikke fungerer. Dette gjelder fremfor alt skader som oppstår som følge av feil innhold, feilaktige, forsinkede eller avbrutte overføringer, tap eller modifisering av data, datavirus (uansett art eller opprinnelse) eller inntrenging fra tredjepart osv.
Royal Canin er ikke ansvarlig for Brukerinnhold som Brukeren oppgir på eget ansvar og med full kjennskap om dette.
 
8.2. Brukerens ansvarsområder 
Brukeren er aene ansvarlig for: (a) å overholde gjeldende regler og standarder som regulerer oppdrettervirksomheten; (b) avgjørelsen om å registrere seg på Plattformen og bruke Tjenestene; c) håndteringen og helsesporingen av Avlsdyrene og beslutningen om å få dem undersøkt og behandlet av veterinærer så ofte det er nødvendig; (d) valget om å dele bestemt informasjon eller anbefalinger fra Plattformen med Dyreeiere som en del av Tjenestene; (e) nøyaktigheten og tilgangen til Brukerinnholdet som er lastet opp til Plattformen, inkludert (men ikke begrenset til): (i) data og informasjon som gjelder Dyr, samt egenskaper og helsetilstander for Dyrene; (ii) data og informasjon knyttet til Dyreeiere; og (iii) der det er aktuelt, kommentarer på og modifisering av data som oppgis automatisk til eller beregnes av Plattformen som en del av Tjenestene; (f) etableringen av egne avtaler med Dyreeiere; og (g) eventuelle direkte og/eller indirekte skader på en Dyreeier eller en Tredjepart som følge av informasjon som leveres av Plattformen eller Tjenestene.
Brukeren: (a) skal holde Royal Canin skadesløse og beskytte Royal Canin mot enhver rettslig forfølgelse, klage, fordring eller krav som fremlegges av hvilken som helst person (inkludert Dyreeiere) som kan oppstå som følge av Brukerens bruk av Plattformen; og (b) forplikter seg til å dekke alle kostnader, gebyrer for juridisk representasjon og ekspertuttalelser samt hvert tap som Royal Canin kan pålegges å betale ved en rettsavgjørelse som omhandler opprettelsen, gjennomføringen og/eller opphøret av en avtale som er inngått mellom Brukeren og Dyreeieren, uten at dette påvirker eventuelle skadeerstatninger som Royal Canin kan innkreve fra Brukeren.
 
 
Artikkel 9: Immaterielle rettigheter
9.1. Innhold som tilhører Royal Canin
Alle immaterielle rettigheter tilknyttet Plattformen og dens innhold (herunder men ikke begrenset til tekster, bilder, videoer, databaser, lydopptak, fotografier, firmanavn, logotyper, varemerker osv.), med unntak av Brukerinnholdet, er og forblir eiendommen til Royal Canin og/eller dets datterselskaper eller er underlagt lisenser og/eller tillatelser, som er gitt til oss av en tredjepart.
Brukeren har kun rett til å bruke Plattformen og dens innhold i samsvar med Brukervilkårene. Med unntak av innhold som særskilt er ment for å deles med Dyreeiere, kan ikke Brukeren kopiere, gjengi, offentliggjøre, utgi, distribuere eller endre noen deler av Plattformen og innholdet uten Royal Canins skriftlige samtykke.
 
9.2. Brukerinnhold
Som en del av bruken av Plattformen, kan Brukeren laste opp Brukerinnhold. Brukeren gir Royal Canin og dets datterselskaper en vederlagsfri, ikke-eksklusiv, global lisens til å bruke Brukerinnholdet i forbindelse med leveringen av Tjenestene. Denne lisensen gjelder så lenge disse immaterielle rettighetene varer. I tillegg skal Royal Canin kunne benytte Brukerinnholdet i den hensikt å markedsføre og reklamere for Plattformen overfor tredjeparter.
Brukeren innestår for og garanterer at Brukerinnholdet ikke krenker rettighetene til noen tredjepart, inkludert de immaterielle rettighetene eller personvernrettigheter. Brukeren skal derfor holde Royal Canin skadesløse og forsvare Royal Canin mot ethvert krav eller rettslige forfølgelser fra tredjepart i forbindelse med Royal Canins bruk av Brukerinnholdet innenfor rammene av lisensen.
 
 
Artikkel 10: Personvern 
10.1. Dyreeieres personopplysninger
I forbindelse med salget og/eller bestillingen av et Dyr kan Brukeren registrere visse personopplysninger om Dyreeieren i profilen til Dyret (for eksempel fornavn, etternavn, e-postadresse og salgsdato) for å administrere forretningsforholdet og for å sende en e-post til Dyreeieren i henhold til vilkårene i Artikkel 3.2.3. ovenfor.
I denne sammenheng, og forutsatt at Brukeren og Royal Canin Norge AS individuelt kan anses som behandlingsansvarlige for personopplysningene som behandles i samsvar med denne Avtalen, gjelder følgende:
 
1. Brukeren og Royal Canin Norge AS handler ikke som felles behandlingsansvarlige.
 
2. Brukeren og Royal Canin Norge AS skal hver for seg sikre forpliktelsene i Avtalen, alltid overholder gjeldende Personvernlovgivning (herunder Personvernforordningen). Mars Norge AS retningslinjer for behandling av personopplysninger kan benyttes som en sjekkliste for å kontrollere at disse kravene oppfylles Klikk her.
 
3. Brukeren og Royal Canin Norge AS skal unngå å foreta seg noe som fører til at den andre parten bryter med forpliktelsene sine når det gjelder beskyttelsen av personopplysninger i henhold til Personvernforordningen.
 
4. Brukeren og Royal Canin Norge AS skal i rimelig utstrekning hjelpe den andre parten med å overholde Personvernforordningen der dette kreves og der de har muligheten til dette.
 
5. Brukeren skal umiddelbart varsle Royal Canin Norge AS hvis de kjenner til, oppdager eller anser det som sannsynlig at Personvernavvik har inntruffet.
 
6. Dersom det oppstår en situasjon der det er hensiktsmessig å karakterisere relasjonen som et forhold mellom behandlingssansvarlig og databehandler, avtales dette på forhånd. Under slike omstendigheter, der Brukeren blir instruert i egenskap av databehandler, kommer Mars' retningslinjer for behandling av personopplysninger til å gjelde.
 
 
Som den parten som innhenter Personopplysningene fra Dyreeieren, er Brukeren ansvarlig for å inneha alle nødvendige rettigheter, behandlingsgrunnlag, samtykker og juridisk grunnlag for å innhente Personopplysninger og utlevere disse Personopplysningene til Royal Canin Norge AS og/eller relevante tredjeparter via Plattformen, og å tillate at disse partene behandler Personopplysningene på vegne av parten. Brukeren skal innhente et samtykke fra Dyreeieren til å samle inn og dele Personopplysningene til Dyreeieren på Plattformen. Brukeren skal holde Royal Canin Norge AS skadesløse dersom Brukeren ikke har rett til å innhente, bruke og dele Personopplysningene.
Brukeren skal sikre at behandlingen av Personopplysningene til Dyreeieren skjer i samsvar med gjeldende Personvernlovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, regler for hva slags informasjon den registrerte må oppgi før Personopplysningene kan innhentes og, der det er aktuelt, regler for innhenting av samtykke før innsamlingen.
Brukeren er ansvarlig for å sikre at lagringstiden for Personopplysningene til Dyreeieren på Plattformen følger gjeldende Personvernlovgivning (at Personopplysningene må slettes når det ikke lenger er absolutt nødvendig for Brukeren å beholde dem) og at Personopplysningene slettes dersom Dyreeieren utøver sin rett til å motsette seg behandlingen eller krever at Personopplysningene slettes.
Brukeren kan ikke behandle Dyreeierens Personopplysninger på vegne av Royal Canin og skal holde Royal Canin skadesløse og forsvare Royal Canin mot ethvert krav eller rettslige forfølgelser fra en Dyreeier i forbindelse med Brukerens behandling av Dyreeierens Personopplysninger.
 
Artikkel 10.2: Brukerens personlige data
Vi gjør vårt ytterste for å sikre Brukerens personlige data behandles i samsvar med Mars personvernerklæring.
 
 
Artikkel 11: Forsikring 
 
Brukeren bekrefter at en forsikring er tegnet hos et forsikringsselskap som er kjent for å være solvent, og at Brukeren gjennom hele avtaleperioden for Brukervilkårene innehar en ansvarsforsikring som dekker et beløp som anses for å være tilstrekkelig. Alle former for skader (fysiske, materielle, immaterielle, direkte eller indirekte) må dekkes av forsikringen. 
 
På forespørsel skal Brukeren fremlegge et forsikringsbevis til Royal Canin.
 
Avsnitt 12: Konfidensialitet
 
Artikkel 12: Taushetsplikt
 
Brukeren forplikter seg til å holde all informasjon strengt konfidensielt, uavhengig av om den er muntlig eller skriftlig, tilknyttet Royal Canins virksomhet, anliggender, produkter, tjenester og bedriftshemmeligheter, med unntak av informasjon som anses for å være offentlig kjent eller er direkte ment for å deles med Dyreeiere, for eksempel bilder, informasjon og dokumenter som omhandler Dyrene. Brukeren kan bare gi ansatte hos Oppdretteren og eventuelle underleverandører tilgang til taushetsbelagt informasjon dersom dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene etter Avtalen. Enhver ansatt eller underleverandør som får tilgang til taushetsbelagt informasjon, skal informeres om at informasjonen er taushetsbelagt og pliktene dette innebærer etter Avtalen. Dersom det er nødvendig, skal den ansatte eller underleverandøren signere en taushetserklæring som samsvarer med denne avtalen. 
Brukerens forpliktelser om konfidensialitet gjelder gjennom hele perioden som Plattformen brukes og i 5 år etter at Brukervilkårene har opphørt.
 
Artikkel 13: Endring av Brukervilkårene
Brukeren er innforstått med og samtykker til at Plattformen har blitt utviklet av Royal Canin som et innovativt verktøy og at den kommer til å videreutvikles med mål om å legge til, erstatte eller fjerne visse funksjoner.
Royal Canin forbeholder seg retten til å til enhver tid kunne endre Brukervilkårene. 
 
Når Brukeren logger inn på Plattformen for første gang etter at Brukervilkårene har blitt endret, får Brukeren muligheten til å lese og gå gjennom de nye Brukervilkårene og enten: (i) godta; eller (ii) avslå dem. Dersom Brukeren ikke samtykker til de nye Brukervilkårene, blir Brukerens tilgang til Plattformen deaktivert, og Brukeren kan ikke lenger benytte seg av Tjenestene.
 
 
Artikkel 14: Sluttbestemmelser
 
14.1. Generelle bestemmelser
Dersom Royal Canin ikke benytter seg av eller håndhever noen av bestemmelsene i Brukervilkårene, skal dette ikke tolkes som at Royal Canin gir avkall på disse bestemmelsene.
 
14.2. Partenes uavhengighet
Royal Canin og Brukeren er uavhengige enheter som handler eget navn og på eget ansvar. Brukeren gjennomfører all aktivitet på Plattformen fullstendig uavhengig og på egen risiko.
 
14.3. Gjeldende lovgivning og jurisdiksjoner 
Disse Brukervilkårene skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lovgivning.
Enhver tvist mellom Royal Canin og Brukeren som oppstår som følge av tolkningen, håndhevelsen eller opphøret av Avtalen, bruksretten til Plattformen, Bruksvilkårene eller bruken av Plattformen som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av en kompetent domstol i Norge ved Royal Canin Norge AS sitt alminnelige verneting, uavhengig av inngående krav eller garantier eller i tilfeller med flere parter.