Generelle brukervilkår

Royal Canin Norge som har kontor på Verkstedveien 1 0277 Oslo Norge ("Royal Canin") tilbyr en digital multitjenesteplattform som kalles "Veterinærtjenester". Den er designet for veterinærer og er tilgjengelig via Internett ("Plattform").

Plattformen er designet for å hjelpe Veterinærer i det daglige arbeidet ved hjelp av innovative tjenester (beskrevet i vedlegg 1) med fokus på:
• Ernæringsmessige anbefalinger (til Royal Canin-produktkatalogen)
• Overvåking av kjæledyr 
• Kunnskap for de ansatte på Veterinærklinikken (vitenskapelig innhold)
• Kontorledelse 

Plattformen er et støtte- og assistanseverktøy for Veterinærer, men er på ingen måte ment for å være en erstatning for den individuelle og uavhengige fagkompetansen til Veterinærer, undersøkelser, vurdering og diagnostisering. Veterinærer har den nødvendige kunnskapen, erfaringen og informasjonen knyttet til den helsemessige og medisinske journalen til Kjæledyrene som undersøkes og behandles. Kun Veterinærer i direkte kontakt med hvert kjæledyr, er i stand til å diagnostisere hvert individ og gi råd til Dyreeierne om riktig behandling, helt uavhengig og i samsvar med yrkesreglene og forpliktelsene for veterinærer. 

VED Å OPPRETTE EN KONTO OG BRUKE PLATTFORMEN, SAMTYKKER DU UTTRYKKELIG TIL FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER:

DEFINISJONER: 

Kontoadministrator betyr en Veterinær på en Veterinærpraksis som er ansvarlig for å administrere og gi tilgang til Veterinærkontoen for de ansatte på Veterinærpraksisen.

Fôringsanbefalinger betyr automatisk genererte ernæringsanbefalinger basert på data for Kjæledyret som er lagt inn på Plattformen av Veterinæren som en del av bestemte Tjenester. Denne informasjonen kan deles med Dyreeieren via utskrift, e-post eller ved bruk av QR-kode på initiativ og eneansvar fra Veterinæren. Anbefalingene omfatter ernæringsprodukter som selges av Royal Canin.

Generelle vilkår betyr disse generelle betingelsene som gjelder for hele Plattformen. De Generelle vilkårene er ment for å styre alle Tjenester som leveres via Plattformen, bortsett fra når de uttrykkelig endres eller erstattes av de Bestemte vilkårene.

Gjeldende Personvernlovgivning betyr EU-forordning 2016/679 av 25. mai 2018, som er implementert i norsk lovgivning ved personopplysningsloven (lov 15. juni 2018 nr. 38) og personpplysningsforskriften (forskrift 15. juni 2018 nr.876) 
Brudd på personopplysningssikkerheten betyr (1) enhver uautorisert tilgang til eller innhenting av data som setter sikkerheten, konfidensialiteten eller integriteten til personopplysninger i fare, eller (2) enhver uautorisert avsløring av, tilgang til eller bruk av personopplysninger, eller (3) enhver form for uautorisert inntrenging i systemer som inneholder personopplysninger, som resulterer i uautorisert tilgang til eller tilgang utover det som er autorisert

Kjæledyr betyr en katt og/eller hund som eies av Dyreeieren og undersøkes i samråd med Veterinæren på Veterinærpraksisen.

Dyreeier betyr en katte- og/eller hundeeier som er kunde hos Veterinæren.

Tjenester: betyr de bestemte applikasjonene som har til formål å støtte det daglige arbeidet til Veterinæren, og som er tilgjengelige via hjemmesiden på Plattformen, og som er underlagt de Bestemte vilkårene og disse Generelle vilkårene.

Bestemte vilkår betyr de bestemte brukervilkårene som regulerer hver enkelt Tjeneste. Disse skal godtas av Brukeren før han/hun bruker den gjeldende Tjenesten for første gang.

Vilkår betyr de Generelle vilkårene, i tillegg til de Bestemte vilkårene som gjelder for hver Tjeneste. 

Bruker betyr en Veterinær som finnes på Veterinærpraksisen, eller unntaksvis andre ansatte på Veterinærpraksisen som utelukkende handler på vegne av og under Veterinærens oppsyn og ansvar, som har rett til å bruke Plattformen enten via en direkte avtale med Royal Canin eller i henhold til tilgangen som er gitt av Kontoadministratoren og under dennes ansvar. Der det er aktuelt, kan Brukeren også utpeke Veterinærstudenter.

Brukerinnhold betyr alt varemerket innhold, opphavsrettigheter, logoer, handelsnavn, firmanavn, dokumenter, data og informasjon som er lastet opp av Brukeren på Plattformen angående Veterinærpraksisen, Kjæledyrene og Dyreeierne, inkludert alt skriftlig materiale og særlig merknader som er fylt ut av Brukeren og, der det gjelder, modifikasjoner av resultater generert eller beregnet av Plattformen, utelukkende under ansvar fra en Veterinær.

Veterinær betyr en fysisk person som praktiserer som veterinær eller Veterinærpraksis, som er registrert på Plattformen. 

Veterinærkonto betyr den individuelle kontoen til en Veterinær som gir Brukeren tilgang til Plattformen og bruk av Tjenestene etter å ha samtykket til Vilkårene.

Veterinærpraksis betyr en juridisk enhet eller veterinærpraksis som er registrert på Plattformen der én eller flere Veterinærer, sammen med andre arbeidsgruppemedlemmer hos veterinæren, tilbyr veterinærtjenester.  

Veterinærstudent betyr en Veterinærstudent som har tillatelse til å bruke Plattformen under tilsyn av en Veterinær, utelukkende for informative og pedagogiske formål innen ernæring av kjæledyr, og i henhold til bestemmelsene i avsnitt 3.

Avsnitt 1: samtykke til vilkårene 

Brukeren kan bruke Plattformen og Tjenestene under Kontoadministratorens eneansvar.

Registrering og navigering på Plattformen er underlagt Brukerens fullstendige samtykke til de Generelle vilkårene. I tillegg er hver Tjeneste tilgjengelig via Plattformen underlagt Bestemte Vilkår som skal leses nøye og godtas av Brukeren ved første gangs bruk av gjeldende Tjeneste. 

De Generelle vilkårene, sammen med de Bestemte vilkårene, danner en kontrakt mellom Royal Canin og Brukeren. 

Hvis Brukeren nekter å være kontraktbundet av Vilkårene, kan ikke Brukeren benytte seg av Tjenestene. 

De Generelle vilkårene og de Bestemte vilkårene er alltid tilgjengelige via Plattformen.

Avsnitt 2 – registrering på plattformen – uavhengighet

Dette avsnittet gjelder kun for registrering og tilgang til Plattformen for profesjonelle Veterinærer. Se avsnitt 3 for Veterinærstudenter.

2.1. Vilkår for registrering av Brukere 

Med unntak av bestemmelsene i avsnitt 3, må brukere som har rett til å registrere seg på Plattformen, være lisensierte Veterinærer som forplikter seg til å bruke Plattformen utelukkende for profesjonelle formål, som består av: (a) fysiske personer, registrert og lisensiert av det kompetente profesjonelle tilsynsorganet og som utøver dyremedisin og kirurgi på et individuelt og uavhengig grunnlag, slik det er definert i gjeldende lover, regler og forskrifter; eller (b) juridiske enheter, registrert og lisensiert av det kompetente faglige tilsynsorganet som utøver dyremedisin og kirurgi, slik det er definert i gjeldende lover, regler og forskrifter.

Første gang brukeren kobler seg til Plattformen, blir Brukeren bedt om å opprette en Veterinærkonto eller logge på med en eksisterende konto hos Royal Canin (hvis noen). Ved oppretting av en ny konto skal Brukeren oppgi ekte, korrekt og fullstendig informasjon om egen identitet. Påloggingsinformasjonen skal være e-postadressen eller klientnummeret, eller eventuell annen pålogging som er gitt til Brukeren av Royal Canin. Brukeren må også opprette et nytt passord. 

Brukeren (a) garanterer at informasjonen som oppgis til Royal Canin er sannferdig, nøyaktig og fullstendig, og Brukeren er eneansvarlig for eventuelle feil, utelatelser og oppdateringer; (b) forplikter seg til å omgående oppdatere data og informasjon som er oppgitt ved behov; og (c) må, når Brukeren ikke lenger er registrert og lisensiert til å utøve Veterinærmedisin, (i) varsle Royal Canin via e-post og (ii) øyeblikkelig opphøre bruken av Plattformen.

Enhver fysiske person som registrerer seg på vegne av en juridisk person som han eller hun er knyttet til, garanterer at personen har autorisasjon til å gjennomføre denne handlingen. 

2.2 Tilgang til Plattformen via Veterinærkontoen

Så snart Brukeren har samtykket til de Generelle vilkårene, kan Brukeren (a) få tilgang til Plattformen via Veterinærkontoen ved hjelp av påloggingsinformasjonen og passordet som er gitt av Royal Canin, som er personlige og skal forbli i Brukerens forvaring; (b) må ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre konfidensialitet, sikkerhet og korrekt bruk av Brukerens påloggingsinformasjon og passord, for å forhindre at disse blir avslørt til eller brukt av uautoriserte tredjeparter; og (c) er eneansvarlig for enhver annen persons bruk av Brukerens påloggingsinformasjon og passord, samt for alle handlinger som utføres via Brukerens Veterinærkonto. Enhver tilkobling til Veterinærkontoen og/eller overføring av data som utføres ved hjelp av Veterinærkontoen, antas for å være gjennomført av kontoinnehaveren og under eneansvaret til Brukeren. Dersom Brukerens passord og/eller påloggingsinformasjon blir brukt til svindelforsøk, forplikter Brukeren seg til å skriftlig informere Royal Canin om dette omgående.

Hvis innehaveren av kontoen er en juridisk person, utpekes en Kontoadministrator som har mulighet til å gi tilgang til Veterinærkontoen for Brukere på Veterinærpraksisen. Det erkjennes at kun en fysisk person som praktiserer som Veterinær på Veterinærpraksisen, kan få tilgang til Plattformen. Unntaksvis kan andre ansatte på Veterinærpraksisen få tilgang til Plattformen, men utelukkende på vegne av og under Veterinærens oppsyn og ansvar.

Innehaveren av Veterinærkontoen er eneansvarlig for all bruk av Veterinærkontoen og garanterer og representerer at Brukeren forplikter seg til å bruke Plattformen riktig og overholde Vilkårene.

2.3. Veterinærens uavhengighet

Royal Canin forplikter seg til å tillate Brukerne å respektere regler som regulerer Veterinærens forpliktelser overfor utøvelse av Veterinærmedisin og profesjonell etikk, særlig når det gjelder opprettholdelse av deres uavhengige og objektive faglige skjønn. 

Avsnitt 3: registrering og bruk av plattformen av veterinærstudenter

Uavhengig av avsnitt 2, reguleres Veterinærstudenters tilgang til og bruk av Plattformen utelukkende av bestemmelsene i dette avsnittet.

Veterinærstudenter kan bare gis tilgang til Plattformen direkte av Royal Canin eller i henhold til en autorisasjonen gitt av og under tilsyn av en Kontoadministrator.

Veterinærstudenter har kun rett til å bruke Plattformen til eget, personlig bruk og utelukkende for informative og pedagogiske formål. Veterinærstudenter er på ingen måte autorisert til å bruke Plattformen for å stille diagnoser eller komme med Fôringsanbefalinger til Dyreeiere, med unntak av at Veterinærstudenter kan gi en Fôringsanbefaling når de bruker Plattformen under direkte oppsyn og autorisasjon av en Veterinær som del av en praktikantavtale. Veterinæren er eneansvarlig og juridisk ansvarlig for all bruk av Plattformen av Veterinærstudenter. 

Avsnitt 4: tjenester som tilbys på plattformen 

4.1. Tilgang til og bruk av Tjenestene 

Brukeren står alltid fritt til å bruke eller ikke bruke hele eller deler av Tjenestene under Brukerens eneansvar og erstatningsansvar, og i samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter som regulerer Veterinærens praktisering innen veterinærmedisin. 

Beskrivelsen av hver Tjeneste oppgis i de Bestemte vilkårene for hver Tjeneste.

Bruk av Tjenestene styres av de Generelle vilkårene og de Bestemte vilkårene som gjelder for hver Tjeneste, 

Hver Bruker må samtykke i de Generelle vilkårene og de Bestemte vilkårene for Tjenesten før de kan få tilgang til og bruke Tjenesten.

All tilgang til og/eller bruk av Tjenestene som gjøres via en Veterinærkonto, anses for å være gjort med autorisasjonen til og under eneansvar av Veterinæren som er innehaveren av Veterinærkontoen.

Plattformen er et verktøy under utvikling, derfor erkjenner Brukeren at tilgang til og bruk av Tjenestene kan avbrytes midlertidig av tekniske årsaker, særlig grunnet oppdateringer eller vedlikehold. Royal Canin er ikke ansvarlig for noen avbrudd i Tjenestene.

4.2. Endringer av Tjenestene

Tjenestene som er tilgjengelige via Plattformen, kan endres eller avsluttes når som helst. Royal Canin kan, etter eget skjønn, endre Tjenestene, fjerne eller erstatte bestemte Tjenester eller levere nye Tjenester. Når en Tjeneste fjernes eller erstattes, vil Royal Canin gjøre en innsats for å gi Brukerne beskjed i rimelig tid om fjerningen/utskiftingen av hele eller deler av Tjenestene for å tillate brukere å gjøre nødvendige tiltak for å laste ned den individuelle informasjon fra Plattformen. 

Royal Canin er ikke ansvarlig for endringer eller fjerning av hele eller deler av Tjenestene.

Avsnitt 5: riktig bruk av Tjenestene

Brukeren skal bruke Tjenestene utelukkende for profesjonelle formål, i strengt samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter som regulerer Veterinærens praktisering innen veterinærmedisin (særlig når det kommer til gjeldende regler for profesjonell etikk og ansvar), og i samsvar med beskrivelsen av Tjenestene som fremlegges i de Bestemte vilkårene. 

Brukeren forplikter seg til å bruke Tjenestene under normale og rimelige forhold og oppgi nøyaktig, fullstendig og oppdatert Brukerinnhold på Plattformen. 

Hvis en Bruker vurderer at anbefalingene og/eller dataene som automatisk leveres av Plattformen når det gjelder ernæring og helsesporing for et Kjæledyr bør modifiseres (der denne typen modifisering er mulig under de Bestemte vilkårene som gjelder), gjør Brukeren endringer under brukerens eneansvar og erstatningsansvar, i samsvar med Veterinærens fysiske undersøkelse av kjæledyret, uavhengig, faglig skjønn og gjeldende lover, regler og forskrifter som regulerer Veterinærens praktisering innen Veterinærmedisin.

Der det er mulig å dele informasjon eller data fra Plattformen med Dyreeieren (inkludert fôringsanbefalinger), gjøres denne delingen av informasjon eller data av Brukeren i fullstendig uavhengighet og under Brukerens eneansvar og erstatningsansvar. 

Videre forplikter Brukeren seg til ikke å utøve handlinger eller oppførsel av noe slag (særlig, uten begrensninger, nedlasting, sending, diffusjon, tillegging, utelatelse, publisering) som strider imot norsk lov, krenker den offentlige orden, tredjepartens rettigheter, dens yrkesetiske regler eller Royal Canins rykte eller rettigheter.  

Ved bruk av Plattformen forplikter Brukeren seg (uten begrensninger) til å ikke: (a) med viten laste ned, laste opp, spre eller videresende enhver form for informasjon eller data som inneholder eller består av datavirus eller noen annen kode eller dataprogram som har til hensikt å avbryte, ødelegge, forvrenge eller begrense funksjonene til noen programvare, datamaskin, tjenester eller nettkommunikasjonsverktøy; (b) med viten laste ned, laste opp, spre eller videresende alle former for falsk informasjon, ulovlig, krenkende eller upassende innhold; (c) forstyrre, bremse, blokkere eller endre den normale dataflyten som utveksles gjennom Plattformen og Tjenestene; og (d) reprodusere, kopiere, selge, utveksle, videreselge eller bruke noen del av Plattformen eller Tjenestene til ethvert kommersielle formål.  

Avsnitt 6: varighet og oppsigelse

Vilkårene trer i kraft fra og med Brukerens samtykke.

Hver part har rett til å si opp Vilkårene på ethvert grunnlag (med unntak av oppsigelse for uredelig oppførsel slik det refereres til nedenfor) via et skriftlig varsel, inkludert en e-post til den andre parten med en 30 dagers oppsigelsesperiode.

Ved opphør fra en av partene, og uansett årsak, vil Royal Canin opphøre Brukerens tilgang til Plattformen. 

Avsnitt 7: økonomiske forhold 

Royal Canin belaster ikke Brukeren gebyrer for bruk av Plattformen. Imidlertid kan gebyrer for visse eksisterende eller fremtidige Tjenester belastes eieren av Veterinærkontoen av Royal Canin i samsvar med de Bestemte vilkårene som regulerer disse Tjenestene.

Artikkel 8: Ansvar

8.1. Royal Canins ansvarsområder

Royal Canin garanterer ikke for tilgjengeligheten av Plattformen og Tjenestene, og heller ikke for permanent og riktig funksjon av disse, og Brukeren anerkjenner og godtar dette. Av tekniske årsaker kan avbrudd i Plattformen og/eller i hele eller deler av Tjenestene forekomme.

Royal Canin er ikke ansvarlig for eventuell utilgjengelighet til Plattformen og/eller hele eller deler av Tjenestene på grunn av noen form for teknisk defekt, problem eller årsak, inkludert, men ikke begrenset til trafikkproblemer på Internett, svikt hos leverandører av Internett-tjenester, menneskelig eller elektrisk feil, skadelig innvirkning, programvare -eller maskinvarefeil og/eller force majeure.

Royal Canin gir informasjon og råd knyttet til ernæring og helsetilstanden hos Kjæledyr via Tjenestene basert på helseinformasjon oppgitt av Brukeren på Plattformen. Denne typen informasjon og råd blir gitt som første anbefalinger og skal aldri, uansett årsak, erstatte den uavhengige og faglige kompetansen, skjønnet og diagnostiseringen av en Veterinær. Royal Canin er ikke ansvarlig dersom informasjonen eller rådene ser ut til å være utilstrekkelige, eller hvis helsetilstanden til et Kjæledyr ikke samsvarer med informasjonen og rådene som er oppgitt på Plattformen 


Royal Canin er ikke ansvarlig for noen direkte, indirekte eller spesielle skader (tap av data, økonomisk tap, tap av fortjeneste, tap av muligheter) som kan oppstå for Brukeren og Dyreeierne som et resultat av Plattformen og/eller Tjenestene, uansett årsak, inkludert (men ikke begrenset til) tilgang til, eller manglende evne til å få tilgang til, Plattformen eller Tjenesten, bruk av eller manglende evne til å bruke, Plattformen eller noen Bestemt tjeneste eller funksjon eller ikke-funksjon av hele eller deler av Tjenestene. Dette gjelder spesielt for skader som kan oppstå som følge av unøyaktig innhold og særlig Fôringsanbefalinger, feil, treghet eller avbrudd i overføringer, tap, tap eller endring av data, datavirus, uansett opphav, inntrenging fra tredjepart etc. 


Royal Canin er på ingen måte ansvarlig for noe Brukerinnhold, som oppgis av Brukeren under Brukerens eneansvar, og med full kunnskap om tilfellet.

8.2. Brukerens ansvar 

Brukeren er eneansvarlig for (a) å overholde gjeldende og juridisk bindende regler som regulerer den arbeidsetikken for Veterinærer; (b) beslutningen om å registrere seg på Plattformen og bruke Tjenestene; (c) diagnostisering og behandling av den medisinske tilstanden og helsetilstanden til Kjæledyrene (kun Veterinærer kan fysisk undersøke og behandle Kjæledyrene); (d) valget om å dele bestemt informasjon eller anbefalinger levert av Plattformen som en del av Tjenestene med Dyreeierne; (e) nøyaktigheten og påliteligheten av Brukerinnholdet som er lastet opp på Plattformen, inkludert, men ikke begrenset til, (i) data og informasjon om kjæledyrene, deres egenskaper, sykejournal og helsetilstand; (ii) data og informasjon knyttet til Dyreeierne; og (iii) der det er aktuelt, frivillige kommentarer og modifisering av dataene som er automatisk oppgitt eller beregnet av Plattformen som en del av Tjenestene; (f) overholdelse av egne kontrakter med Dyreeierne; og (g) enhver direkte og/eller indirekte skade forårsaket av en Dyreeier eller en tredjepart som følge av informasjon som er gitt av Plattformen eller Tjenestene, inkludert Fôringsanbefalingene.

Brukeren (a) skal holde Royal Canin skadesløs, beskytte mot skade og forsvare Royal Canin mot alle handlinger, forhandlinger, krav, klager eller pålegg av ethvert slag fra enhver person (inkludert Dyreeiere) som måtte oppstå fra eller skyldes Brukerens aktivitet eller bruk av Plattformen eller Tjenestene; og (b) forplikter seg til å stå ansvarlig for alle kostnader, advokat- og eksperthonorarer og alle skader som Royal Canin kan pålegges å betale i denne sammenheng via en rettsavgjørelse om dannelse, utførelse og/eller opphøret av en kontrakt som er inngått mellom Brukeren og en Dyreeier, med forbehold om eventuelle skader som Royal Canin kan kreve av brukeren.

Avsnitt 9: immaterielle rettigheter

9.1. Innhold fra Royal Canin

Alle immaterielle rettigheter knyttet til Plattformen og dets innhold (tekster, bilder, videoer, databaser, lyder, fotografier, bedriftsnavn, logoer, varemerker osv.), men ikke inkludert Brukerinnholdet, er og forblir eiendommen til Royal Canin og/eller dets tilknyttede selskaper, eller er underlagt lisenser og/eller autorisasjoner som er gitt til oss av tredjeparter.

Brukeren er kun autorisert til å bruke Plattformen og dets innhold i samsvar med Vilkårene. Med unntak av innhold som er spesifikt ment for å bli delt med Dyreeiere, kan ikke Brukeren reprodusere, gjøre tilgjengelig for publikum, fremføre, publisere eller endre noen del av Plattformen og dets innhold uten en forhåndsmessig, skriftlig avtale med Royal Canin.

9.2. Brukerinnhold

Som en del av bruken av Plattformen, vil Brukeren kunne laste opp Brukerinnhold. Brukeren gir Royal Canin og dets tilknyttede selskaper en royalty-fri, ikke-eksklusiv, verdensomspennende lisens, for hele varigheten av de tilknyttede immaterielle rettighetene, til å benytte seg av Brukerinnholdet for alle formål, i forbindelse med levering av Tjenestene. I tillegg kan Royal Canin bruke Brukerinnholdet med formål om å markedsføre og annonsere Plattformen til tredjeparter.

Brukeren representerer og garanterer at Brukerinnholdet er fritt for rettigheter som tilhører tredjeparter, inkludert immaterielle rettigheter eller personvernrettigheter. Brukeren skal følgelig holde Royal Canin skadesløse, forsvare og beskytte Royal Canin for ethvert krav eller rettslig handling fra en tredjepart knyttet til Royal Canins bruk av Brukerinnhold innenfor rammeverket av lisensen.

Avsnitt 10: beskyttelse av personopplysninger 

10.1. Personopplysninger om Dyreeier

Brukeren kan samle inn og behandle visse Personopplysninger om Dyreeierne gjennom Plattformen, særlig for å sikre Overvåking av kjæledyr, administrasjon av klinikken og for å dele verdifull informasjon som f.eks. Fôringsanbefalinger med Dyreeieren, som en del av Tjenestene. 

I denne sammenhengen, og med forståelse om at Brukeren og Royal Canin Norge hver kan anses som behandlingsansvarlig for personopplysningene som innhentes eller deles under denne Avtalen:

1. vil ikke Brukeren og Royal Canin Norge handle som Felles behandlingsansvarlige.

2. Brukeren og Royal Canin Norge vil hver for seg sikre fullstendig overholdelse av Gjeldende Personvernlovgivning i henhold til personvernforpliktelsene deres underlagt denne Avtalen. Mars retningslinjer for personvern kan brukes som en sjekkliste for å verifisere samsvar med disse kravene.

3. Brukeren og Royal Canin Norge skal unngå å gjøre noe som kan føre til at den andre parten bryter med personvernforpliktelsene sine i henhold til Gjeldende Personvernlovgivning.

4. Brukeren og Royal Canin Norge vil i rimelig grad hjelpe den andre parten med deres egen overholdelse av Gjeldende Personvernlovgivning der det er nødvendig og når det er gjennomførbart.

5. Brukeren vil umiddelbart varsle Royal Canin Norge dersom de vet, oppdager eller har rimelig grunn til å tro at det har forekommet et brudd på personopplysningssikkerheten.

6. Hvis det oppstår en situasjon der det er hensiktsmessig for forholdet å bli definert som et forhold bestående av "behandlingsansvarlig" og "databehandler", vil dette avtales på forhånd. Under disse omstendighetene, der Brukeren blir instruert i egenskap av en "databehandler", vil Mars retningslinjer for behandling av personopplysninger gjelde.

Som parten som innhenter personopplysningene fra Dyreeieren, representerer, garanterer og påtar Brukeren seg ansvaret for at de innehar alle nødvendige rettigheter, samtykker og juridisk grunnlag til å samle inn og levere personopplysninger til og/eller aktuelle tredjeparter, og til å tillate at disse partene behandler og bruker personopplysningene på Brukerens vegne. Brukeren skal innhente samtykke fra Dyreeieren til å samle inn og dele personopplysningene deres på Plattformen.  Brukeren skal holde Royal Canin Norge skadesløse dersom Brukeren ikke innehar lovlige rettigheter til å samle inn, bruke og dele personopplysningene.

Brukeren skal ikke benytte seg av Dyreeierens personopplysninger på vegne av Royal Canin og skal holde Royal Canin skadesløse, forsvare og beskytte dem i tilfelle et krav eller rettslig handling fra en Dyreeier tilknyttet bruk av deres personlige data av Brukeren.

Hvis du vil ha mer informasjon om behandlingen av personopplysningene til Dyreeiere på Plattformen på vegne av Brukeren, kan du se Avtale om databehandling som er tilgjengelig på Plattformen.

10.2. Brukerens personlige data

Brukerens personlige data blir behandlet i samsvar med Mars retningslinjer for personvern.

Avsnitt 11: forsikring 

Brukeren garanterer at Brukeren har tegnet en forsikring hos et forsikringsselskap som er kjent som solvent, og at Brukeren innehar, gjennom hele varigheten av Vilkårene, en forsikring som dekker deres faglige ansvarsrisiko opptil en tilstrekkelig sum. Alle typer skader (fysiske, materielle, immaterielle, følgeskader eller annet) må dekkes av forsikringen. 

På forespørsel skal Brukeren til enhver tid fremlegge et forsikringssertifikat til Royal Canin.

Avsnitt 12: konfidensialitet

Brukeren forplikter seg til å holde all informasjon knyttet til Royal Canin og plattformen strengt konfidensiell, bortsett fra informasjon som er offentlig tilgjengelig utenom noen handling eller feil fra Brukeren eller som direkte er tiltenkt for deling med Dyreeierne som f.eks. Fôringsanbefalinger. Brukeren skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre at denne forpliktelsen blir overholdt av Veterinærpraksisen og eventuelle underleverandører.

Brukerens forpliktelser om konfidensialitet vil gjelde under bruk av Plattformen og i en periode på 5 år etter opphør av Vilkårene.

Avsnitt 13: endring av vilkårene

Brukeren erkjenner og godtar at Plattformen som er utviklet av Royal Canin, er et innovativt verktøy og kommer til å utvikle seg for at visse funksjoner skal kunne legges til, erstattes eller fjernes.

Royal Canin forbeholder seg retten til å endre Vilkårene når som helst. 

Første gang Brukeren logger seg på Plattformen etter at Vilkårene er endret, vil Brukeren få muligheten til å vise og gå gjennom de nye Vilkårene, og enten (i) godta; eller (ii) avvise dem. Hvis Brukeren avviser de nye Vilkårene, deaktiveres Brukerens tilgang til Plattformen, og Brukeren vil ikke lenger kunne bruke Tjenestene.


Avsnitt 14: avsluttende bestemmelser

14.1. Generelle bestemmelser

Hvis Royal Canin ikke nytter seg av eller håndhever noen av bestemmelsene i Vilkårene, betyr ikke dette at Brukeren kan tolke dette som et fraskrivelse av bestemmelsen.

14.2. Partenes uavhengighet

Royal Canin og Brukeren er uavhengige enheter som handler på vegne av seg selv og under eneansvar. Det er spesifisert at Brukeren utøver aktivitet på Plattformen i fullstendig autonomi og på egen risiko.

14.3. Lov og jurisdiksjon 

Vilkårene er underlagt lovgivningen i det landet hvor dyrlegen har lisens til å praktisere veterinærmedesin. 

Enhver tvist mellom Royal Canin og Brukeren som måtte oppstå som følge av tolkning, utførelse eller oppsigelse av Vilkårene som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av de ordinære domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting. Vedlegg 1

Ernæringsanbefaling: For å hjelpe veterinærteamet med å finne den beste ernæringsmessige anbefalingen for profilen til kjæledyret, bør du oppgi blandingsfôringen per dag nøyaktig 


Overvåkning av kjæledyr:  gir veterinæren digitale verktøy knyttet til ernæring for å støtte oppfølgingen av et Kjæledyr under et vektprogram, for å overvåke kliniske data under kroniske sykdommer og støtte helsemessig forebygging via en prediktiv algoritme 


Kunnskap for de ansatte på Veterinærklinikken:  Deling av all vitenskap som kan støtte kunnskapen om kjæledyr hos de ansatte på Veterinærklinikken via artikler, e-læring, webinarer, magasiner (f.ek.s Vet Focus) ... 

Klinikkadministrasjon: Digitale tjenester for å lette produktbestillinger fra Royal Canin, støtte individuell levering og fakturering av ernæringsmessige løsninger og ethvert digitalt initiativ som kan hjelpe klinikken med å spare tid og gi en bedre kundeopplevelse på klinikken.