REGULAMIN PROGRAMU

REGULAMIN PROGRAMU
4+1 Gratis

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego dla konsumentów będących opiekunami zwierząt domowych i klientami Zakładów Leczniczych dla Zwierząt pod nazwą „4+1 Gratis”, zwanego dalej „Programem”, jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł,  posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Program będzie prowadzony w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2021r., zwanym dalej „Okresem Programu” lub „Okresem Trwania Programu” z zastrzeżeniem punktu 1.3. poniżej. Okres Programu nie obejmuje okresu rozpatrywania reklamacji. Organizator może przedłużyć Okres Programu. Informacja o przedłużeniu Okresu Programu zostanie ogłoszona przez Organizatora na Stronie oraz wysłana na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym.

1.3. Od dnia 01.07.2020r. do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia Okresu Programu, Organizator umożliwia dokonanie rejestracji Kodów z Produktów zakupionych w Okresie Programu, na zasadach określonych w Regulaminie, pod warunkiem, że Uczestnik w trakcie Okresu Programu zarejestrował: co najmniej 1 (jeden) Kod i równocześnie nie więcej niż 4 (cztery) Kody w Programie na zasadach określonych w Regulaminie. Ponadto, w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia Okresu Programu Uczestnik, spełniający warunki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym może zarejestrować tyle Kodów ile brakuje mu do otrzymania jednej Nagrody, nie więcej jednak niż 3 (trzy) Kody.
 
1.4. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Program nie stanowi gry losowej, w tym gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.0.847 t.j.)

1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrody.

1.7. Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przesyłając oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie na adres e-mail: [email protected]. Uczestnik może również złożyć żądanie usunięcia swojego konta za pośrednictwem kanału prywatności Mars (tj. na adres e-mail: [email protected]). Złożenie żądania usunięcia konta za pośrednictwem kanału prywatności Mars jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z udziału w Programie przez Uczestnika i skutkuje wykluczeniem uczestnika z Programu i usunięciem konta Uczestnika. Złożenie rezygnacji z udziału w Programie w sposób opisany w zdaniu pierwszym również skutkuje wykluczeniem Uczestnika z udziału w Programie oraz usunięciem jego konta z Programu.

1.8. Organizator organizuje Program na zlecenie Royal Canin Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 10, 32-005 Niepołomice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357290, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000,00 zł, REGON 121231071, NIP 6832051821, zwanej dalej „Partnerem Programu” lub „Royal Canin”.

1.9. Celem Programu jest promocja i reklama Partnera Programu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności zwiększenie popularności produktów Partnera Programu w Rzeczypospolitej Polskiej.

1.10. Infolinia Programu prowadzona jest pod numerem telefonu 22 270 12 89.podczas całego okresu trwania Programu od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00. Koszt połączenia z infolinią jak za połączenie odpowiednio: lokalne bądź zagraniczne według stawek operatora.

1.11. Uczestnik Programu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W celu wzięcia udziału w Programie Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

1.12. Organizator nie odpowiada za prawdziwość podanych przez Uczestnika danych, jednakże ma prawo do ich weryfikacji w imieniu Royal Canin.

1.13. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez:
a) „Zakład Leczniczy dla Zwierząt” lub „ZLDZ”rozumie się placówkę ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej lub w celu realizacji zadań dydaktycznych i badawczych (w powiązaniu ze świadczeniem usług weterynaryjnych), która spełnia kryteria dla zakładów leczniczych dla zwierząt określone w ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt z dnia 18 grudnia 2003 r., w tym posiada wpis działalności, jako zakład leczniczy dla zwierząt, do ewidencji prowadzonej przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną oraz odpowiednią rejestrację tej działalności w CEIDG lub KRS (w zależności od formy prowadzenia działalności zakładu leczniczego dla zwierząt).

b) „Kod” lub „Kod Produktu” rozumie się kod produktu umieszczony pod zdrapką na naklejce, która jest zamieszczona na danym Produkcie,

c) „Konto” rozumie się indywidualne konto Uczestnika stworzone przez Organizatora w celu udziału Programie, w tym służące do rejestracji Kodów Produktów, sprawdzania liczbyzarejestrowanych Kodów oraz ewentualnego aktualizowania podanych przez Uczestnika danych osobowych,

d) „Nagrodę”rozumie się jedno opakowanie Produktu wybranego przez Uczestnika na zasadach określonych w punkcie 3.1. poniżej.

e) „Strona Internetowa Programu” bądź: „Strona Programu” rozumie się dedykowaną informacyjną stronę internetową dotyczącą Programu prowadzoną pod adresem: www.programlojalnosciowy.royalcanin.pl

 

II. ZASADY PROGRAMU. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE.

2.1 Program polega na tym, że Uczestnik, który w Okresie Trwania Programu, nabył w jednym i tym samym ZLDZ, 4 (cztery) dowolne opakowania Produktów wskazanych poniżej w pkt. 2.2 oraz zgłosił swój udział w Programie w Okresie Programu na zasadach określonych w Regulaminie, będzie uprawniony do otrzymania Nagrody na zasadach określonych w punkcie 3.1 poniżej.

2.2 Produktami objętymi Programem są specjalistyczne karmy Royal Canin dla kotów i psów (zwane w niniejszym Regulaminie: „Produktami”), które spełniają łącznie następujące warunki:
a) należą do jednej znastępujących grup produktów:
(i) Produkty suche dla kotów z linii: Veterinary Health Nutrition; Veterinary Diet;  Veterinary Care Nutrition: Urinary; Dermatology (Anallergenic, Hypoallergenic, Sensitivity Control, Skin&Coat); Weight Management (Satiety, Diabetic); Gastrointestinal Tract (Gastrointestinal, Hepatic); Vital Support (Early Renal, Renal, Mobility); Calm; Dental; Pediatric; Neutered; Senior Consult;
(ii) Produkty suche dla psów z linii: Veterinary Health Nutrition, Veterinary Diet, Veterinary Care Nutrition: Urinary; Dermatology (Anallergenic, Hypoallergenic, Sensitivity Control, Skin Support, Skin Care); Weight Management (Satiety, Diabetic); Gastrointestinal Tract (Gastrointestinal, Hepatic); Vital Support (Early Renal, Renal, Mobility, Cardiac); Calm; Dental; Pediatric; Neutered; Adult; Senior Consult.
b) zostały oznaczone naklejkami ze zdrapką, pod którą znajduje się Kod Produktu, oraz
c) są sprzedawane w ZLDZ.

2.3 Uczestnikami Programu (zwani w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami”) mogą być osoby fizyczne dokonujące zakupu Produktów w ZLDZ jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które w dniu zgłoszenia udziału w Programie są pełnoletnie, mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także które spełniają warunki uczestnictwa w Programie, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w tym przede wszystkim są opiekunami zwierząt domowych.

2.4 W Programie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na jego rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego;
b) pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Partnera Programu ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na jego rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego;
c) dystrybutorzy, sprzedawcy produktów RoyalCanin, pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele i wspólnicy dystrybutorów lub sprzedawców produktów RoyalCanin; osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, w tym pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele i wspólnicy ZLDZ,
d) członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w pkt a-c; przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, syna lub córkę brata lub siostry jednego z rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.5 Warunkiem uczestnictwa w Programie jest łączne spełnienie następujących warunków przez Uczestnika:
a) nabycie w Okresie Trwania Programu w jednym i tym samym Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt 4 (czterech) dowolnych opakowań Produktów (oznaczonych naklejkami ze zdrapką, pod którą znajduje się Kod Produktu). Produkty mogą mieć różną gramaturę i każdy z Produktów może należeć do innej grupy produktów spośród wskazanych w pkt. 2.2 powyżej.

b) zachowanie dowodu zakupu Produktów, których Kody Uczestnik rejestruje w Programie (np. oryginał lub kopia paragonu fiskalnego) przez cały Okres Trwania Programu i przez 3 miesiące po jego zakończeniu. W tym czasie Organizator ma prawo poproszenia Uczestnika o przesłanie, na jego adres email, tj.:[email protected],zdjęcia lub skanu dowodów zakupu (paragonów fiskalnych) określonych w zdaniu poprzedzającym w celu weryfikacji, czy udział Uczestnika w Programie i zakup Produktów był zgodny z Regulaminem. Przesłanie zdjęć/ skanów ww. dowodów zakupu powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. Niedostarczenie dowodu zakupu na żądanie Organizatora w terminie wyżej przewidzianym skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z udziału w Programie oraz utratą prawa do Nagrody,

c) dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Programie (dalej jako: „Rejestracja” albo „Zgłoszenie”) w Okresie Trwania Programu poprzez:
(i) wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.programlojalnosciowy.royalcanin.pl(dalej jako: „Formularz Zgłoszeniowy”), które obejmuje podanie następujących informacji:
 imię i nazwisko Uczestnika,
 adres e-mail Uczestnika, który będzie stanowił login Uczestnika,

 hasło, którego Uczestnik będzie używał do logowania się na Stronie Programu na potrzeby Programu,
(ii) zapoznanie się z polityką prywatności MARS: https://www.mars.com/privacy-policy-poland i potwierdzenie zapoznania się z ww. dokumentem,
(iii) potwierdzenie rejestracji (w tym podanego podczas rejestracji adresu e-mail) poprzez kliknięcie w link aktywacyjny.
(iv) wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych od RoyalCanin, przy czym wyrażenie tejże zgody jest dobrowolne, oraz
(v) kliknięcie przycisku: „Zaloguj”, w celu dokonania rejestracji. Zapoznanie się z następującymi dokumentami udostępnianymi podczas Rejestracji: Regulaminem Programu, Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, a także z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w Programie zawartą w części V niniejszego Regulaminu. Następnie Uczestnik powinien potwierdzić, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól Formularza Zgłoszeniowego, że zapoznał się z Regulaminem Programu, Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Informacją o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuje ich postanowienia,

d) po pierwszym zalogowaniu się na Konto – podanie następujących danych:
(i) numeru telefonu Uczestnika,
(ii) imienia zwierzęcia Uczestnika;

e) wpisanie kodu weryfikacyjnego otrzymanego od Organizatora w wiadomości SMS (która zostanie wysłana przez Organizatorana numer telefonu podany przez Uczestnika po pierwszym zalogowaniu na Konto) w wyznaczonym do tego polu, które wyświetli się na Stronie Programu na Koncie Uczestnika po pierwszym zalogowaniu i podaniu przez Uczestnika danych, o których mowa w pkt 2.5 lit. d) . Powyższe ma na celu weryfikację przez Organizatora, że numer telefonu podany przez Uczestnika podczas rejestracji jest prawidłowy;

f) po spełnieniu warunków określonych w pkt 2.5 lit. c) – e) powyżej, Uczestnik otrzyma potwierdzenie o aktywnym Koncie.

g) zarejestrowanie w Okresie Programu na utworzonym dla Uczestnika Koncie minimum 1 (jednego) Kodu pochodzącego z (1) jednegoopakowania Produktu, z tym zastrzeżeniem, że dopiero zarejestrowanie 4 (czterech) Kodów z 4 (czterech) opakowań Produktów zakupionych w jednym i tym samym Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt w czasie Programu uprawnia do otrzymania Nagrody.Dokonując rejestracji Kodu Uczestnik podaje następujące dane:
(i) Kod Produktu ze zdrapki umieszczonej na naklejce zamieszczonej na opakowaniu Produktu;
(ii) kod EAN zamieszczony na opakowaniu Produktu; oraz
(iii) wskaże ZLDZ, w którym zakupił dany Produkt.
Dla pełnej jasności, w celu rejestracji Kodów Uczestnik musi wejść na Stronę Programu i następnie zalogować się (po kliknięciu w pole „Zaloguj się”) na swoje Konto poprzez wpisanie swojego loginu i hasła podanego w trakcie rejestracji w Programie.
Uczestnik powinien zarejestrować Kody w Okresie Programu. Przy czym, Organizator umożliwia dokonanie rejestracji Kodów z Produktów zakupionych w Okresie Programu na zasadach określonych w Regulaminie również w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia Okresu Programu, pod warunkiem, że Uczestnik w trakcie Okresu Programu zarejestrował co najmniej 1 (jeden) Kod w Programie na zasadach określonych w Regulaminie. W ciągu 2 dni od zarejestrowania ostatniego czwartego Kodu, Uczestnik Programu otrzyma na adres email podany w Formularzy Rejestracyjnym informację o potwierdzeniu zgłoszenia i uzyskania prawa do Nagrody.

2.6 W Programie nie będą brały udziału Zgłoszenia zawierające Kody z opakowań Produktów zakupionych w różnych Zakładach Leczniczych dla Zwierząt.

2.7 W przypadku, gdy:
a) Uczestnik nie poda wszystkich informacji, o których mowa w pkt 2.5 powyżej, lub
b) gdy informacje podane przez Uczestnika będą błędne,
Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas wypełniania Formularza Zgłoszeniowego w celu wyjaśnienia / uzupełnienia ww. informacji.

2.8 W przypadku podania przez Uczestnika 3 (trzech) błędnych Kodów Produktów lub 3 (trzech) błędnych kodów EAN Uczestnik zostanie powiadomiony, że jego Konto zostaje tymczasowo zablokowane i kolejne Kody lub Kody EAN Uczestnik ten będzie mógł wpisać po 3 godzinach zegarowych licząc od chwili wpisania 3 (trzeciego) błędnego Kodu lub Kodu EAN. W celu ewentualnego wcześniejszego umożliwienia wpisania kolejnych Kodów/ Kodów EAN (tj. w celu odblokowania Konta) w Okresie Programu (i w okresie 3 miesięcy od zakończeniu Okresu Programu w sytuacji, o której mowa w pkt. 1.3 powyżej) Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem wysyłając na adres e-mail Organizatora: [email protected] wiadomość zawierającą informację o przyczynach podania błędnych Kodów oraz wniosek o odblokowanie Konta. Uczestnik powinien również w ww. wiadomości podać prawidłowe Kodyi odpowiadające im kody EAN.

2.9 Uczestnik może zarejestrować w Programie 1 (jedno) Konto, w tym w ramach swojego Konta Uczestnik może otrzymać łącznie maksymalnie 4 (cztery) Nagrody w Programie. Każdy zakup Produktu może zostać zgłoszony do Programu tylko 1 (jeden) raz. Oznacza to, że na potrzeby Programu nie będą uwzględniane zakupy Produktów, które wcześniej zostały zgłoszone do Programu przez tego samego lub innego Uczestnika.

2.10 Organizator nie uwzględni Zgłoszeń Uczestników, które:
(i) nie spełniają warunków określonych w Regulaminie, w szczególności warunków określonych w punkcie 2.3.-2.9. Regulaminu;
(ii) naruszają przepisy prawa; lub
(iii) zawierają nieprawdziwe dane.

2.11 Zgłoszenia udziału w Programie może dokonać Uczestnik działając wyłącznie we własnym imieniu oraz na własną rzecz. Uczestnik zobligowany jest do podania własnych danych osobowych, w tym numeru telefonu komórkowego, pod którym jest dostępny.

2.12 Uczestnik może w każdym czasie złożyć wniosek do Organizatora o usunięcie Konta. Taki wniosek należy przesłać na adres: [email protected]. Wniosek o usunięcie Konta może również zostać złożony za pośrednictwem kanału prywatności Mars na adres: [email protected]. Złożenie takiego wniosku (wniosku o usunięcie Konta) oznacza rezygnację Uczestnika z udziału w Programie i skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Programu i usunięciem jego Konta.

2.13 Dane osobowe Uczestnika podane podczas rejestracji i po pierwszym zalogowaniu się w Programie są usuwane, jeżeli Uczestnik nie korzysta z Konta (nie loguje się na Koncie) przez 18 miesięcy. W takiej sytuacji Konto Uczestnika jest usuwane co skutkuje również wykluczeniem Uczestnika z Programu (usunięcie Konta ani wykluczenie Uczestnika z Programu nie ma skutku na prawo do Nagrody przyznane Uczestnikowi przed dniem usunięcia Konta/wykluczenia z Programu).

III. NAGRODY W PROGRAMIE

3.1 Uczestnik, który w czasie trwania Programu: (i) nabył w jednym i tym samym Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt 4 (cztery) dowolne opakowania Produktów (Produkty mogą mieć różną gramaturę);(ii) zgłosił swój udział w Programie na zasadach określonych w Regulaminie; oraz (iii) zarejestrował Kody tychże 4 (czterech) Produktów na swoim Koncie (z zastrzeżeniem pkt. 1.3 powyżej); będzie uprawniony do otrzymania Nagrodyw postaci 1 (jednego) Produktu wybranego spośród Produktów zakupionych i zarejestrowanych przez Uczestnika w Programie.Wybrany przez Uczestnika Produkt stanowiący Nagrodę będzie wysłany w opakowaniu o gramaturze takiej jak najmniejsza gramatura wybranego Produktu zakupionego i zarejestrowanego przez Uczestnika (w razie, gdy taka gramatura nie jest dostępna dla danego Produktu – w gramaturze najbardziej zbliżonej, lecz w każdym razie nie mniejszej niż najmniejsza gramatura wybranego Produktu zakupionego i zarejestrowanego przez Uczestnika w Programie).

3.2 Nagroda dla Uczestnika zostanie przesłana do Zakładu Leczniczego dla Zwierząt, w którym dokonano zakupów Produktów zgłoszonych przez Uczestnika w Programie.

3.3 Nagroda zostanie przesłana przesyłką kurierską na koszt Organizatora w terminie do 30 dni od daty zarejestrowania przez Uczestnika na Koncie Uczestnika 4 (czwartego) spośród zakupionych przez tego Uczestnika Produktów, spełniających warunki, o których mowa w Regulaminie.

3.4 W terminie 14 dni od dnia nadania Nagrody przesyłką kurierską do Zakładu Leczniczego dla Zwierząt przez Organizatora, Uczestnik Programu otrzyma informację na adres email podany w Formularzu Zgłoszeniowym, że Nagroda została wysłana do ww. Zakładu Leczniczego dla Zwierząt. Informacja będzie zawierała 4 cyfrowy, indywidualny kod (indywidualny numer wraz z imieniem zwierzęcia Uczestnika podanym przez Uczestnika przy rejestracji) potrzebny do odebrania Nagrody. Uczestnik jest zobowiązany do nieujawniania nikomu ww. numeru, z tym zastrzeżeniem, że w celu odebrania Nagrody Uczestnik powinien okazać ww. indywidualny numer jedynieosobie uprawnionej do wydania Nagrody w ZLDZ, w którym ma być odebrana przez niego Nagroda. W celu umożliwienia wydania Nagrody Uczestnikowi Organizator przekaże ZLDZ (lub osobie uprawnionej w ramach ZLDZ do wydania tejże Nagrody) ww. indywidualny kodwraz z imieniem zwierzęcia.

3.5 Nagrody w Programie nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.

3.6 Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.7 Uczestnik jest zobowiązany do odbioru Nagrody w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w punkcie 3.4 powyżej. Nagroda będzie udostępniana w ZLDZ przez 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Uczestnika ww. zawiadomienia. Po upływie ww. terminu Nagroda zostanie odesłana z powrotem do Organizatora i będzie do odebrania u Organizatora (na koszt Uczestnika) przez okres 6 miesięcy od zakończenia Okresu Programu tj. do dnia 31 grudnia 2021. Po tym terminie Uczestnik traci prawo do Nagrody i Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

3.8 Uczestnik jest obowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie danych podanych w Formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności danych kontaktowych podanych w tymże Formularzu.

3.9 Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Nagrody z powodu podania przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym albo podczas rejestracji Kodów zakupionych Produktów błędnych danych lub zmiany danych kontaktowych Uczestnika zawartych w Formularzu zgłoszeniowym (i nie przekazania aktualnych danych Organizatorowi), co uniemożliwia nawiązanie kontaktu z Uczestnikiem w celu przekazania Nagrody.

3.10 Organizator informuje, że Nagroda wydana w ramach Programu zwolniona jest od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako nagroda (premia) przyznana w ramach sprzedaży premiowej, jeżeli wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł, co wynika wprost z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1387). Nagrody o wartości przekraczającej 2.000 zł są opodatkowane według zryczałtowanej stawki 10%.W takim wypadku na Organizatorze, jako płatniku spoczywa obowiązek przesłania, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku, w którym Uczestnik otrzymał Nagrodę do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika rocznej deklaracji PIT-8AR.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: ul. Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok z dopiskiem: „4+1”, w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu będącym podstawą reklamacji, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2021r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

4.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać:
(i) imię, nazwisko Uczestnika ją składającego,
(ii) adres korespondencyjny Uczestnika, na który Organizator ma przesłać odpowiedź na reklamację,
(iii) opis i powód reklamacji, w tym datę i miejsce zdarzenia będącego przyczyną reklamacji oraz
(iv) żądanie Uczestnika.

4.3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

4.4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4.5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres korespondencyjny podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (zwanym dalej: „RODO”).

5.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jestRoyalCanin Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 10, 32-005 Niepołomice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357290, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000,00 zł, REGON 121231071, NIP 6832051821(Administrator).  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]

5.3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celu organizacji Programu, w tym m.in. w celu wydania nagród spółce pod firmą i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługującej się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178 (Procesor).

5.4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu realizacji Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przetwarzanie w celu realizacji umowy o treści zawartej w Regulaminie Programu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Ponadto, w odniesieniu do Uczestników, który wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od RoyalCanin, przetwarzanie ich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmujących cele marketingowe Administratora, w tym profilowanie (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Dane osobowe Uczestników będą także przetwarzane w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz przepisy z zakresu rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5.5. Dane osobowe Uczestnika zostaną zanonimizowane po pół roku od ostatniej aktywności Uczestnika na jego koncie, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy po całkowitym zakończeniu Programu, czyli dnia 31 grudnia 2021r., z tym zastrzeżeniem, że zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. w celach marketingowych, w tym profilowania), będą one przetwarzane do czasu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych

5.6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być: zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi w zakresie callcenter, usługi IT, w tym Organizator), podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z Administratorem (np. spółki dominujące i zależne), które mają siedzibę w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także, księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy oraz ZLDZ. Dane mogą być również udostępniane organom administracji oraz sądom w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

5.7. W przypadkach i na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa, Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danychosobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5.8. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (obejmujących cele marketingowe Administratora), Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Sprzeciw można zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail:[email protected], za pośrednictwem infolinii Programu lub pisząc listownie na adres Royal Canin Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach, ul. Grabska 10, 32-005 Niepołomice.

5.9. Uczestnicy posiadają prawo, aby w każdym czasie wycofać zgodę/zgodyna otrzymywanie informacji handlowych, przy czym wycofanie zgody będzie miało skutek w odniesieniu do komunikatów przyszłych, nie zaś komunikatów marketingowych wysyłanych przed wycofaniem zgód/zgody.Wycofania (odwołania) zgód na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefonicznie można dokonać w każdym czasie poprzez wysłanie w tym zakresie e-maila na adres: [email protected], za pośrednictwem infolinii Programu lub pisząc listownie na adres RoyalCanin Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach, ul. Grabska 10, 32-005 Niepołomice.

5.10. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5.11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Programie i otrzymania Nagrody.

5.12. Dane Uczestników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5.13. Przetwarzanie danych przez Administratora w celu marketingowymbędzie odbywało się również w celuokreśleniapreferencji Uczestnika Programu z wykorzystaniem profilowania. Profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Uczestnika Programu i polega ono wyłącznie na analizie i wykorzystywaniu tych danych w celu lepszego dostosowywania przesyłanych informacji oraz treści marketingowych, a przez to prezentowania lepiej dopasowanych i zoptymalizowanych treści dotyczących produktów i usług, które potencjalnie mogą zainteresować Uczestnika Programu. W ramach profilowania Administrator może łączyć i przetwarzać dane osobowe Uczestnika.

5.14. Niniejsza informacja na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest uzupełniana przez Politykę Prywatności MARS (https://www.mars.com/privacy-policy-poland), do której link jest udostępniany Uczestnikom podczas rejestracji w Programie, a także poprzez Konto na Stronie Programu..

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.  Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora i360 Sp. z o.o. określonej w punkcie 1.1. Regulaminu oraz w wersji elektronicznej do nieodpłatnego pobrania na urządzenie końcowe Uczestnika na Stronie Internetowej Programu.
6.2.  Zasady przeprowadzenia Programu określa niniejszy Regulamin. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Programu stanowi Załącznik nr 1.
6.3.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, jak i zmieniony Regulamin, zostanie ogłoszona przez Organizatora na Stronie Programu oraz wysłana na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym z 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników.
6.4.  Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.