Vet Services allmänna användningsvillkor

ROYAL CANIN Sverige, med kontor på Ørestads Boulevard 67, 2300 København S (”Royal Canin”) tillhandahåller en digital plattform med flera tjänster som heter ”Veterinärtjänster”. Plattformen är utformad för veterinärer och nås via internet (”Plattformen”).

Plattformen är utformad för att stödja Veterinärer i deras dagliga arbete med hundar och katter  genom innovativa tjänster (se Bilaga 1) med fokus på följande:
Näringsrekommendation (för Royal Canin produktkatalog)
Övervakning av Djur 
Information till klinikens veterinärteam  (vetenskapligt innehåll)
Klinisk hantering 

Plattformen är ett stöd- och assistansverktyg för Veterinärer. Den bör dock inte på något sätt ses som substitut för Veterinärers individuella och självständiga yrkeskunnande, granskning, bedömning och diagnos. Veterinärer har den nödvändiga kunskap, erfarenhet och information som krävs för att undersöka och behandla Djur. Endast Veterinärer som är i direktkontakt med ett specifikt Djur kan ställa en riktig diagnos och ge råd om rätt behandling fullständigt självständigt och i överensstämmelse med tillämpliga yrkesetiska regler och förpliktelser. 

GENOM ATT SKAPA ETT KONTO OCH ANVÄNDA PLATTFORMEN GODKÄNNER DU UTTRYCKLIGEN FÖLJANDE VILLKOR:

DEFINITIONER: 

Kontoadministratör avser en Veterinär på en Veterinärklinik som ansvarar för att hantera och bevilja åtkomst till Veterinärkontot för personer som ingår i veterinärteamet  på kliniken.

Foderrekommendationer avser automatiskt genererade näringsrekommendationer baserade på den information som Veterinären har angett i plattformen om Djuret. Dessa rekommendationer kan delas med Djurägaren via utskrift eller e-post på initiativ av och under Veterinärens ansvar. Rekommendationerna omfattar näringsprodukter som säljs av Royal Canin.

Allmänna villkor avser dessa allmänna villkor som gäller för hela Plattformen. De Allmänna villkoren ska omfatta alla Tjänster som tillhandahålls via Plattformen förutom i de fall de uttryckligen ändrats eller ersatts av de Särskilda villkoren.

Dataskyddslagstiftning avser alla lagar och förordningar, i alla länder i världen, som skyddar enskilda individers rätt till integritet, i den mån dessa lagar och förordningar reglerar behandlingen av personuppgifter i anslutning till detta Avtal, inklusive (men inte begränsat till) den dataskyddsförordning som antagits av Europeiska unionen (EU) och EU:s medlemsstater, USA:s federala lagar och delstatslagar avseende dataskydd och liknande åtgärder.

Personuppgiftsincident avser (1) all obehörig åtkomst till eller inhämtning av data som äventyrar personuppgifters säkerhet, konfidentialitet eller integritet eller (2) obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till eller användning av personuppgifter, eller (3) obehörigt intrång i system innehållande personuppgifter som resulterar i obehörig åtkomst eller åtkomst genom överskridande av befogenheter.

Djur avser en katt eller en hund som ägs av Djurägaren och undersöks i samråd med Veterinären på Veterinärkliniken.

Djurägare avser en katts eller en hunds ägare som är klient till Veterinärkliniken.

Tjänster avser de specifika applikationer utformade som stöd för Veterinärer i deras dagliga arbete som finns tillgängliga på Plattformens hemsida och omfattas av både de Särskilda villkoren och av dessa Allmänna villkor.

Särskilda villkor avser de särskilda användningsvillkor som reglerar varje enskild Tjänst och som ska godkännas av Användaren innan Tjänsten används första gången.

Villkor/Villkoren  avser de Allmänna villkoren och de Särskilda villkor som gäller för varje Tjänst. 

Användare avser en Veterinär som arbetar på Veterinärkliniken, eller i undantagsfall andra medarbetare på Veterinärkliniken som uteslutande handlar på uppdrag av Veterinären och under Veterinärens strikta uppsikt och ansvar, som har rätt att använda Plattformen antingen genom ett direktavtal med Royal Canin eller genom de åtkomstbehörigheter som beviljats av Kontoadministratören under dennes strikta ansvar. I tillämpliga fall kan Användaren även bevilja åtkomst för Veterinärstudenter.

Användarinnehåll avser alla varumärken, upphovsrätter, logotyper, firmor, företagsnamn, dokument, data och information som laddas upp av Användaren till Plattformen avseende Veterinärkliniken, Djur och Djurägare, däribland allt skriftligt material och framförallt kommentarer som fylls i av Användaren samt eventuella ändringar av resultat som genererats eller räknats ut av Plattformen utförda uteslutande under en Veterinärs ansvar.

Veterinär avser en legitimerad veterinär (fysisk person) eller veterinärklinik som är registrerad på Plattformen.  

Veterinärkonto avser en Veterinärs enskilda konto genom vilket Användaren får åtkomst till Plattformen och kan använda Tjänsterna efter att ha godkänt Villkoren.

Veterinärklinik avser en juridisk enhet eller veterinärklinik som är registrerad på Plattformen där en eller flera Veterinärer och andra medarbetare som ingår i Veterinärteamet tillhandahåller Tjänster .  

Veterinärstudent avser en person som studerar till Veterinär och som får använda Plattformen under uppsikt av en Veterinär enbart i upplysnings- och utbildningssyfte avseende näringslära för Djur enligt bestämmelserna i Artikel 3.

Artikel 1: Godkännande av Villkoren

Användaren får använda Plattformen och Tjänsterna under Kontoadministratörens ansvar.

Registrering och navigering på Plattformen förutsätter Användarens fullständiga godkännande av de Allmänna villkoren. Dessutom regleras varje Tjänst som är tillgänglig på Plattformen av Särskilda villkor. Dessa Villkor ska läsas igenom noga och godkännas av Användaren första gången Användaren begär åtkomst till Tjänsten. 

De Allmänna villkoren och de Särskilda villkoren utgör tillsammans ett avtal mellan Royal Canin och Användaren. 

Om Användaren inte vill vara bunden av Villkoren har Användaren inte rätt att använda Tjänsterna. 

De Allmänna villkoren och de Särskilda villkoren finns alltid tillgängliga på Plattformen.

Artikel 2 – Registrering på Plattformen – Självständighet

Denna Artikel avser endast Registrering på och Åtkomst till Plattformen för yrkesverksamma Veterinärer. För Veterinärstudenter hänvisas till Artikel 3.

2.1 Villkor för Användarregistrering

Med undantag för vad som anges i Artikel 3 måste Användare som har rätt att registrera sig på Plattformen vara legitimerade Veterinärer som åtar sig att använda Plattformen för strikt yrkesmässiga ändamål. 
Dessa Användare kan vara (a) fysiska personer, registrerade och legitimerade av behörig tillsynsmyndighet (Jordbruksverket), som utövar djurmedicin och djurkirurgi på individuell och självständig basis enligt definitionen i tillämpliga lagar, regler och bestämmelser; eller (b) juridiska enheter, registrerade och legitimerade av behörig tillsynsmyndighet (Jordbruksverket), som utövar djurmedicin och djurkirurgi enligt definitionen i tillämpliga lagar, regler och bestämmelser.

När en Användare besöker Plattformen första gången uppmanas Användaren att skapa ett Veterinärkonto eller logga in med sitt befintliga Royal Canin-konto (i förekommande fall). För att skapa ett nytt konto ska Användaren ange sanningsenliga, korrekta och fullständiga uppgifter om sin identitet. Som Användarnamn ska Användaren ange sin e-postadress alternativt det klientnummer eller andra inloggningsuppgifter som Royal Canin tillhandahåller. Användaren måste också skapa ett nytt lösenord. 

Användaren (a) garanterar att uppgifterna som Användaren anger är sanningsenliga, korrekta och fullständiga och ansvarar ensam för eventuella felaktiga, utelämnade och uppdaterade uppgifter; (b) åtar sig att vid behov omgående uppdatera uppgifter och information som angetts; och (c) måste, när Användaren inte längre är registrerad och legitimerad att utöva veterinärmedicin , (i) meddela Royal Canin via e-post och (ii) omedelbart sluta använda Plattformen.

En fysisk person som registrerar ett konto på uppdrag av en juridisk enhet garanterar att han eller hon har befogenhet att göra detta. Om detta inte kan garanteras kan den fysiska personen åtalas, både av den berörda juridiska enheten och av Royal Canin. 
2.2 Åtkomst till Plattformen via Veterinärkontot

När Användaren godkänner de Allmänna villkoren (a) får Användaren åtkomst till Plattformen via Veterinärkontot genom att logga in med det användarnamn och lösenord som tillhandahålls av Royal Canin, vilka är personliga för och ska skyddas av Användaren; (b) måste Användaren vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa användarnamnets och lösenordets konfidentialitet, säkerhet och korrekta användning för att förhindra att de röjs eller används av obehöriga; och (c) är Användaren ensam ansvarig för obehörig användning av sitt användarnamn och lösenord och för alla åtgärder som utförs via Användarens Veterinärkonto. Varje åtkomst till Veterinärkontot eller överföring av data via Veterinärkontot antas ha utförts av Veterinärkontots innehavare och skett under Användarens eget ansvar. Vid missbruk av Användarens lösenord eller användarnamn ska Användaren informera Royal Canin snarast möjligt.

Om kontots innehavare är en juridisk enhet utses en Kontoadministratör med behörighet att bevilja Användare på Veterinärkliniken åtkomst till Veterinärkontot. Observera att endast fysiska personer som är praktiserande Veterinärer på en Veterinärklinik kan beviljas åtkomst till Plattformen. I undantagsfall kan andra medarbetare som ingår i Veterinärteamet på Veterinärkliniken beviljas åtkomst till Plattformen, men då enbart på uppdrag av Veterinären och under Veterinärens strikta uppsikt och ansvar.

Innehavaren av Veterinärkontot är fullt ansvarig för all användning av Veterinärkontot och garanterar att Användaren åtar sig att använda Plattformen korrekt och att uppfylla Villkoren.

2.3 Veterinärens självständighet

Royal Canin åtar sig att låta Användarna respektera de bestämmelser som reglerar Veterinärens förpliktelser under utövandet av veterinärmedicin och yrkesetiska regler, framförallt för att upprätthålla sin självständiga och objektiva yrkesmässiga bedömning. 

Artikel 3: Registrering och användning av Plattformen av Veterinärstudenter

Utan att tillämpningen av Artikel 2 påverkas ska Veterinärstudenters åtkomst till och användning av Plattformen regleras uteslutande av bestämmelserna i denna Artikel.

Veterinärstudenter får endast beviljas åtkomst till Plattformen av Royal Canin direkt eller av en Kontoadministratör och då under dennes överinseende.

Veterinärstudenter har endast rätt att använda Plattformen för personligt bruk och i upplysnings- och utbildningssyfte. Veterinärstudenter är inte på något sätt behöriga att använda Plattformen för att ställa diagnoser eller ge Foderrekommendationer till Djurägare. Veterinärstudenter får bara ge Foderrekommendationer när de använder Plattformen under en Veterinärs direkta uppsikt och godkännande och när detta ingår i deras praktiktjänst. Veterinären är ensam ansvarig för Veterinärstudenters användning av Plattformen. 
Royal Canin ansvarar inte för Veterinärstudenters användning av Plattformen eller för råd som ges av Veterinärstudenter genom användning av Plattformen. 

Artikel 4: Tjänster som erbjuds på Plattformen

4.1 Åtkomst till och användning av Tjänsterna

Användaren får själv välja om han eller hon vill använda eller inte använda alla eller vissa av Tjänsterna, under Användarens eget ansvar och i enlighet med gällande lagar, regler och bestämmelser som reglerar Veterinärens utövande av veterinärmedicin. 

En beskrivning av varje Tjänst finns i de Särskilda villkoren för Tjänsten.

Användningen av Tjänsterna regleras av de Allmänna villkoren och de Särskilda villkoren som gäller för varje enskild Tjänst. 

Varje Användare måste godkänna de Allmänna villkoren och de Särskilda villkoren för Tjänsten innan Användaren kan få åtkomst till Tjänsten och börja använda den.

All åtkomst till och all användning av Tjänsterna från ett Veterinärkonto anses ha skett med tillstånd av den Veterinär som innehar Veterinärkontot och under dennes fulla ansvar.

Eftersom Plattformen är ett verktyg under utveckling är Användaren medveten om att åtkomst till och användning av Tjänsterna tillfälligt kan störas av tekniska skäl, framförallt vid uppdateringar eller underhåll. Royal Canin bär inget ansvar för avbrotten i Tjänsterna.

4.2 Ändringar av Tjänsterna

Tjänsterna som finns tillgängliga på Plattformen kan när som helst ändras eller avbrytas. Royal Canin har rätt att efter eget beslut ändra Tjänsterna, ta bort eller ersätta vissa Tjänster eller välja att tillhandahålla nya Tjänster. När en Tjänst tas bort eller byts ut kommer Royal Canin att göra rimliga ansträngningar för att meddela Användarna om borttagningar eller utbyten av alla eller vissa av Tjänsterna för att Användarna ska ha möjlighet att ladda ned individuell information från Plattformen. 

Royal Canin bär inget ansvar för eventuell ändring eller borttagning av alla eller vissa av Tjänsterna.

Artikel 5: Korrekt användning av Tjänsterna

Användaren ska endast använda Tjänsterna i professionellt syfte, i strikt överensstämmelse med gällande lagar, regler och bestämmelser som reglerar Veterinärens utövande av veterinärmedicin (särskilt tillämpliga regler för yrkesetik och ansvar), och enligt den beskrivning av de tillhandahållna Tjänsterna som ges i de Särskilda villkoren. 

Användaren åtar sig att använda Tjänsterna under normala och rimliga förutsättningar och att ange korrekt, fullständigt och aktuellt Användarinnehåll på Plattformen. 

Om en Användare anser att de rekommendationer eller data som ges automatiskt av Plattformen avseende Djurs näring  och spårning av Djurs hälsa bör modifieras (där en sådan modifiering är möjlig enligt de tillämpliga Särskilda villkoren) utför Användaren alla justeringar på eget ansvar baserat på Veterinärens självständiga och yrkesmässiga bedömning och fysiska undersökning av Djuret och enligt tillämpliga lagar, regler och bestämmelser som reglerar Veterinärens utövande av veterinärmedicin.

I de fall information eller data från Plattformen kan delas med Djurägaren (inklusive Foderrekommendationer) delar Användaren denna information eller dessa data fullständigt självständigt och på eget ansvar. 

Användaren åtar sig vidare att  inte delta i handlingar eller beteenden av något slag (särskilt och utan begränsning till handlingar som inbegriper att ladda ned, skicka, ge ut, publicera) som strider mot svensk lag, kränker den svenska rättsordningen, tredje parts rättigheter, Användarens yrkesetiska regler eller Royal Canins image eller  rättigheter. 

Genom att använda Plattformen förbinder sig Användaren (utan begränsning) att inte: (a) medvetet ladda ned, ladda upp, sprida eller vidarebefordra information eller data som innehåller eller utgörs av datavirus eller någon annan kod som är avsedd att störa, förstöra, förvränga eller begränsa funktionerna i en programvara, dator, tjänst eller onlinekommunikationsverktyg; (b) medvetet ladda ned, ladda upp, sprida eller vidarebefordra felaktig information eller olagligt, olämpligt eller oriktigt innehåll; (c) störa, sinka, blockera eller ändra det normala dataflödet som utbyts via Plattformen och Tjänsterna; och (d) reproducera, kopiera, sälja, utbyta, vidareförsälja eller använda någon del av Plattformen eller Tjänsterna i kommersiellt syfte.  

Artikel 6: Villkorens varaktighet och upphörande

Villkoren träder i kraft på obestämd tid från det att Användaren har godkänt dem.

Varje part har rätt att säga upp Villkoren av vilket skäl som helst (förutom då avtalet kan hävas omgående på grund av en parts misskötsamhet enligt nedan) genom skriftligt meddelande, till exempel per e-post, till den andra parten med 30 dagars varsel.  

Om Villkoren skulle sägas upp av någon av parterna avbryter Royal Canin Användarens åtkomst till Plattformen per upphörandedagen.  

Artikel 7: Ekonomiska villkor

Royal Canin debiterar inte Användaren några avgifter för att använda Plattformen. Dock kan Royal Canin komma att debitera innehavaren av Veterinärkontot avgifter för vissa befintliga eller framtida Tjänster enligt de Särskilda villkoren för dessa Tjänster.

Artikel 8: Ansvar

8.1 Royal Canins ansvar

Användaren är införstådd med och accepterar att Royal Canin inte kan garantera att Plattformen alltid går att komma åt och/eller att Plattformen och Tjänsterna alltid fungerar. Av tekniska skäl är det möjligt att avbryta åtkomsten till Plattformen och/eller alla eller vissa av Tjänsterna.

Royal Canin åtar sig inget ansvar i händelse av att Plattformen och/eller alla eller vissa av Tjänsterna inte skulle vara tillgängliga på grund av tekniska fel, problem eller orsaker, inklusive (men inte begränsat till) överbelastat nätverk, fel hos internetleverantörer, mänskliga faktorer, elfel, illvilligt ingripande, programvaru- eller maskinvarufel och/eller force majeure.

Via Tjänsterna ger Royal Canin information och råd som framförallt rör Djurs näring och hälsotillstånd baserat på den hälsoinformation som Användaren har angett på Plattformen. Sådan information och sådana råd ges som första rekommendationer och ska aldrig ersätta Veterinärens självständiga och yrkesmässiga kunskapar, bedömning och diagnos. Royal Canin bär inget ansvar om informationen eller råden verkar vara otillräckliga eller om ett Djurs hälsotillstånd inte överensstämmer med den information och de råd som ges via Plattformen.

Royal Canin ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador eller skador som ger upphov till förhöjt skadestånd (förlust av data, ekonomisk förlust, utebliven vinst, uteblivna affärsmöjligheter) som Användaren och Djurägarna kan drabbas av på grund av Plattformen och/eller någon Tjänst, oavsett orsak, inklusive (men inte begränsat till) åtkomst till eller omöjlighet att bereda sig åtkomst till Plattformen eller Tjänsten, användning av eller omöjlighet att använda Plattformen eller någon specifik Tjänst, eller om alla eller vissa av Tjänsterna fungerar eller inte fungerar. Detta gäller framförallt skador som uppstår till följd av felaktigt innehåll och framförallt Foderrekommendationer, felaktig, långsam eller avbruten överföring eller förlust eller modifiering av data, datavirus (oavsett ursprung) eller intrång från tredje man etc.

Royal Canin ansvarar inte på något sätt för Användarinnehåll som tillhandahålls av Användaren på eget ansvar och med full kännedom om detta.

8.2 Användarens ansvar

Användaren är ensamt ansvarig för (a) att följa tillämpliga och rättsligt bindande regler för Veterinärers yrkesetik; (b) beslutet att registrera sig på Plattformen och använda Tjänsterna; (c) diagnos och behandling av Djurens medicinska tillstånd och hälsa (endast Veterinärer kan fysiskt undersöka Djur och behandla dem); (d) valet att dela viss information eller vissa rekommendationer från Plattformen med Djurägarna som en del av Tjänsterna; (e) noggrannheten och tillförlitligheten i det Användarinnehåll som har laddats upp på Plattformen inklusive (men inte begränsat till) (i) data och information som avser Djur, deras egenskaper, medicinska journal och hälsotillstånd; (ii) data och information som avser Djurägarna; och (iii) i förekommande fall, kommentarer och modifiering av data som automatiskt tillhandahålls eller räknas ut av Plattformen som en del av Tjänsterna; (f) upprättandet av egna avtal med Djurägarna; och (g) alla direkta och/eller indirekta skador som en Djurägare eller tredje man lidit till följd av någon information som tillhandahållits av Plattformen eller Tjänsterna, inklusive Foderrekommendationerna.

Användaren (a) ska hålla Royal Canin skadeslös för och försvara  Royal Canin mot alla rättsliga åtgärder, förfaranden, anspråk, klagomål eller krav som inges av någon person (inklusive Djurägare) till följd av Användarens användning av Plattformen eller Tjänsterna; och (b) åtar sig att bära alla kostnader, avgifter för juridiskt ombud och expertutlåtanden samt alla skadestånd som Royal Canin kan åläggas att betala genom ett domstolsbeslut avseende skapandet, fullgörandet och/eller uppsägningen av ett avtal som ingåtts mellan Användaren och Djurägaren, utan att detta påverkar eventuella skadestånd som Royal Canin kan utkräva av Användaren.

Artikel 9: Immateriella rättigheter

9.1 Innehåll som tillhör Royal Canin

Alla immateriella rättigheter i samband med Plattformen och dess innehåll (texter, bilder, videor, databaser, ljud, fotografier, företagsnamn, logotyper, varumärken etc.) förutom Användarinnehållet är och förblir Royal Canins och/eller dess dotterbolags egendom eller omfattas av licenser och/eller tillstånd som vi har beviljats från tredje man.

Användaren har endast rätt att använda Plattformen och dess innehåll enligt Villkoren. Förutom innehåll som är specifikt avsett att delas med Djurägare får Användaren inte reproducera, tillgängliggöra för allmänheten, publicera eller modifiera någon del av Plattformen och dess innehåll utan Royal Canins föregående skriftliga tillstånd.


9.2 Användarinnehåll

Som del av användningen av Plattformen kan Användaren ladda upp Användarinnehåll. Användaren beviljar Royal Canin och dess dotterbolag en royaltyfri, icke-exklusiv, global licens att använda Användarinnehållet i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna. Denna licens ska gälla så länge dessa immateriella rättigheter varar. Dessutom ska Royal Canin kunna använda Användarinnehållet i syfte att marknadsföra och annonsera Plattformen för tredje man.

Användaren representerar och garanterar att Användarinnehållet inte gör intrång i tredje mans rättigheter, inklusive immateriella rättigheter eller rätten till integritet. Användaren ska i enlighet därmed hålla Royal Canin skadeslös för och försvara Royal Canin mot alla anspråk eller rättsliga åtgärder från tredje man med anledning av Royal Canins användning av Användarinnehållet inom ramen för licensen.

Artikel 10: Personuppgiftsskydd

10.1 Djurägarens Personuppgifter

Användaren kan samla in och behandla vissa av Djurägarens Personuppgifter via Plattformen framförallt för att kunna säkerställa övervakningen av Djur och klinikhantering men även för att dela värdefull information med Djurägarna, till exempel Foderrekommendationer, som en del av Tjänsterna. 

I detta sammanhang, och under förutsättning att Användaren och Royal Canin Sverige var och en kan betraktas som personuppgiftsansvariga för de Personuppgifter som inhämtas eller delas enligt detta Avtal:

1. Användaren och Royal Canin Sverige kommer inte att handla som gemensamt personuppgiftsansvariga.

2. Användaren och Royal Canin Sverige kommer var och en att säkerställa att tillämplig Dataskyddslagstiftning avseende deras personuppgiftsbehandlingsförpliktelser enligt Avtalet alltid kommer att följas. Mars policy for personuppgiftsbehandling kan användas som en checklista för att kontrollera att dessa krav uppfylls.

3. Användaren och Royal Canin Sverige kommer att undvika att göra något som leder till att den andra parten bryter mot sina förpliktelser avseende personuppgiftsskydd enligt Dataskyddslagstiftning.

4. Användaren och Royal Canin Sverige kommer i rimligaste mån hjälpa den andra parten att följa Dataskyddslagstiftning när detta krävs och när de har möjlighet att göra det.

5. Användaren kommer omedelbart meddela Royal Canin Sverige om de vet om, upptäcker eller anser det rimligt att en Personuppgiftsincident har inträffat.

6. Om det uppstår en situation där det är lämpligt att relationen ska karakteriseras som ett förhållande mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde kommer detta att avtalas på förhand. Under sådana omständigheter, där Användaren instrueras i egenskap av personuppgiftsbiträde, kommer Mars Integritetspolicy att gälla .

Användaren är den part som inhämtar Personuppgifterna från Djurägaren och Användaren försäkrar och åtar sig därför att denne innehar alla nödvändiga rättigheter, samtycken och rättsliga grunder för att inhämta Personuppgifter och överlämna dessa Personuppgifter till Royal Canin Sverige och/eller tillämplig tredje man, samt att tillåta sådan part att behandla och använda Personuppgifter för dess räkning.   Användaren ska inhämta samtycke från Djurägaren för att samla in och dela dennes Personuppgifter på Plattformen.  Användaren ska hålla Royal Canin Sverige skadeslös i händelse av att Användaren inte har lagliga rättigheter att inhämta, använda och dela Personuppgifterna.

Användaren får inte använda Djurägarnas Personuppgifter för Royal Canins räkning och ska hålla Royal Canin skadeslös och försvara Royal Canin i händelse av anspråk eller rättsliga åtgärder från en Djurägare med anledning av en Användares användning av dennes Personuppgifter.

Mer information om en Användares behandling av en Djurägares Personuppgifter på Plattformen finns i Personuppgiftsbehandlingsavtalet som finns på Plattformen.

10.2 Användarens Personuppgifter

Användarens Personuppgifter behandlas enligt Mars Integritetspolicy. 

Artikel 11: Försäkring

Användaren är införstådd med att Användaren har tecknat en försäkring hos ett försäkringsbolag som är känt för att vara solvent, samt att Användaren under Villkorens hela giltighetstid innehar en ansvarsförsäkring som täcker upp till ett belopp som av Royal Canin anses tillräckligt . Alla typer av skador (fysiska, materiella, immateriella, direkta eller inte) måste täckas av försäkringen. 

På begäran ska Användaren förse Royal Canin med ett försäkringsbevis.

Artikel 12: Konfidentialitet

Användaren åtar sig att hålla all information som hänför sig till Royal Canin och Plattformen strikt konfidentiell, förutom information som anses vara allmänt känd eller som är direkt avsedd att delas med Djurägare, till exempel Foderrekommendationer. Användaren kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att denna skyldighet respekteras av Veterinärkliniken och dess eventuella underleverantörer.

Användarens sekretesskyldigheter kommer att gälla under hela den period som Plattformen användes och 5 år efter att Villkoren har upphört.

Artikel 13: Modifiering av villkoren

Användaren är införstådd med och accepterar att Plattformen som har utvecklats av Royal Canin är ett innovativt verktyg och att Plattformen kommer fortsätta utvecklas i syfte att lägga till, ersätta eller ta bort vissa funktioner.

Royal Canin förbehåller sig rätten att när som helst ändra Villkoren. 

När Användarens loggar in på Plattformen första gången efter att Villkoren har ändrats kommer Användaren ges möjlighet att läsa igenom och granska de nya Villkoren och antingen (i) acceptera eller (ii) inte acceptera dem. Om Användaren inte accepterar de nya Villkoren kommer Användarens åtkomst till Plattformen att inaktiveras och Användaren kommer inte att kunna använda Tjänsterna längre.


Artikel 14: Slutbestämmelser

14.1: Allmän bestämmelse

Om Royal Canin inte utnyttjar eller verkställer någon av bestämmelserna i Villkoren ska detta inte tolkas som att Royal Canin avstår från denna rätt.

14.2 Parternas självständighet

Royal Canin och Användaren är självständiga enheter som agerar i eget namn och under eget ansvar. Användaren utför all aktivitet på Plattformen fullständigt självständigt och på egen risk.

14.3: Tillämplig lag och jurisdiktion

Villkoren regleras av lagarna i det land där Veterinären är legitimerad att utöva veterinärmedicin. 

En eventuell tvist mellan Royal Canin och Användaren som uppstår till följd av tolkningen, verkställandet eller uppsägningen av Villkoren som inte kan lösas i godo ska lösas i behöriga domstolar i  Sverige, oaktat mellankommande anspråk eller garantier eller i händelse av flera svarande.


Bilaga 1


Näringsrekommendation: Tillhandahålla den exakta foderblandningen per dag för att hjälpa veterinärteamet att hitta den bästa näringsrekommendationen för djurprofilen.


Övervakning av Djur: Förse Veterinären med digitala verktyg avseende näring för att stödja uppföljning av Djur under ett viktförlustprogram, övervaka kliniska data under kroniska sjukdomar och främja hälsoprevention genom prediktiv algoritm.


Information till Veterinärklinikens team: Dela all vetenskap som kan stödja klinikteamets kunskap om djur genom artiklar, e-learning, webbinarier, tidskrifter (såsom Vet Focus). 

Klinikhantering: Digitala tjänster som underlättar produktbeställningar från Royal Canin, stödja leverans och fakturering av näringslösningar samt alla digitala initiativ som hjälper kliniken att spara tid och erbjuda sina klienter en bättre klinikupplevelse.