Pravidlá programu

Pravidlá programu

 

PRAVIDLÁ PROGRAMU
4+1 Zdarma

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Prevádzkovateľom Vernostného programu pre spotrebiteľov, chovateľov domácich zvierat a zákazníkov veterinárnych ambulancií pod názvom 4+1 Zdarma (ďalej jen „Program“) je spoločnosť i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnosť s ručením obmedzeným) so sídlom Lodž,  Henryka Sienkiewicza 85/87 byt 8, 90-057 Lodž (Łódź), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Łodź-Śródmieście, Lodž, XX, Oddiel s.r.o., zložka KRS 0000339847, zo základným imaním vo výške 489 375,00 zl, IČO: REGON 142057582 a DIČ: NIP 7010206178, (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1.2. Program bude prebiehať v období od 1.9.2020 do *30.6.2021 (ďalej len „Obdobie Programu“ alebo „Obdobie trvania Programu“) (pozn.: Obdobie programu bolo v súlade s týmto článkom predĺžené z pôvodného dátumu ukončenia 31.12.2020.), s výhradou bodu 1.3. nižšie. V období trvania programu nie je zahrnutá doba na vybavenie reklamácií. Prevádzkovateľ je oprávnený predĺžiť trvanie Programu. Informácia o predĺžení Programu bude zverejnená Prevádzkovateľom na webovej stránke a bude zaslaná na e-mailovú adresu účastníka programu, ktorú uviedol v Prihláške.

1.3. Prevádzkovateľ zabezpečuje registráciu Kódov z Produktov zakúpených v období trvania Programu podľa pravidiel zhrnutých v Pravidlách v lehote do 3 mesiacov odo dňa ukončenia trvania Programu, za predpokladu,  že Účastník zaregistroval počas trvania Programu minimálne 1 (jeden) Kód a nie viac ako 4 (štyri) Kódy na získanie 1 (jednej) odmeny v Programe podľa pravidiel uvedených v Pravidlách, pričom v Programe je možné získať najviac *4 (štyri) odmeny. V lehote 3 mesiacov po skončení Programu môže Účastník Programu, ktorý spĺňa podmienky uvedené vyššie, zaregistrovať počet Kódov, ktoré mu chýbajú na získanie 1 (jednej) odmeny, nie však viac ako 3 (tri) Kódy.

1.4. Program prebieha na území Slovenskej republiky.

1.5. Program nepredstavuje hazardnú hru v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z., o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

1.6. Účasť v programe je dobrovoľná. Účastník môže svoju účasť v Programe zrušiť zaslaním  prehlásenia o vystúpení z Programu na e-mailovú adresu:  [email protected]  Účastník môže podať žiadosť o zmazanie svojho účtu aj prostredníctvom súkromného kanálu Mars (tj. na e-mailovú adresu: [email protected]). Podanie žiadosti o zmazanie účtu prostredníctvom súkromného kanálu Marsu člen odstúpi z Programu, pričom to bude mať zároveň za následok vylúčenie účastníka z Programu a zmazanie účtu člena. Zrušenie z účasti v Programe  podľa prvej vety tohto bodu má mať tiež za následok vylúčenie účastníka z účasti v Programe a odstránenie jeho účtu z Programu.

1.7. Prevádzkovateľ prevádzkuje Program na objednávku spoločnosti Royal Canin Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnosť s ručením obmedzeným) so sídlom Nepolomice (Niepołomice), Grabska 10, 32-005 Nepolomice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Krakov-Śródmieście v Krakove, XX. Oddiel S.r.o., Zložka 0000357290, zo základným imaním vo výške 51 000,00 zl, IČO REGON 121231071, DIČ NIP 6832051821 (ďalej len „Partner Programu“ alebo „Royal Canin“).

1.8. Cieľom Programu je propagácia a reklama Partnera Programu na území Slovenskej republiky, najmä na zvýšenie popularity produktov Partnera v Slovenskej republike.

1.9. Účastník programu je povinný oboznámiť sa so znením Pravidiel. Svojou účasťou v programe Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s Pravidlami Programu a súhlasí s ich ustanoveniami.

1.10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť údajov uvedených Účastníkom, je však oprávnený overiť si ich v mene spoločnosti Royal Canin.

1.11. Pre účely týchto Pravidiel:
a) „Veterinárne zdravotnícke zariadenie“ alebo „VZZ“ označuje súkromného veterinárneho lekára, ktorý poskytuje odbornú veterinárnu starostlivosť, najmä o zdravie zvierat a jeho ochranu, najmä predchádza vzniku a šíreniu ochorení prenosných priamo alebo nepriamo medzi zvieratami vnímavých druhov a iných ochorení zvierat a ich liečbu, ochranu zdravia človeka pred ochoreniami prenosnými zo zvierat na človeka, v zmysle podmienok zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorí spĺňajú kritériá pre výkon odbornej veterinárnej činnosti ako veterinárni lekári podľa zákona č. 442/2004 Z .z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

b) „Kód“ alebo „Kód Produktu“ znamená kód produktu, ktorý je uvedený v stieracom políčku na nálepke, ktorá sa nachádza na danom Produkte,
c) „Účet“ znamená individuálny účet Účastníka vytvorený Prevádzkovateľom za účelom účasti v Programe, vrátane registrácie Kódov Produktov, overovania počtu registrovaných Kódov a tiež prípadnej aktualizácie osobných údajov uvedených Účastníkom,

d) „Odmena“ znamená jedno balenie Produktu, ktoré si Účastník vyberie podľa pravidiel v bode 3.1. nižšie,

e) „Webová stránka Programu“ alebo „Web Programu“ znamená informatívnu webovú stránku na účely Programu, ktorá sa nachádza na adrese: www.royalcanin.com/sk/vernostnyprogram. 

II. PRAVIDLÁ PROGRAMU, PODMIENKY ÚČASTI V PROGRAME

2.1 Program spočíva v tom, že Účastník, ktorý si v Období trvania Programu zakúpil v jednom a tom istom VZZ 4 (štyri) akékoľvek balenia Produktov z jednej zo Skupín produktov uvedených nižšie a prihlásil sa do Programu v Období trvania Programu podľa podmienok uvedených v Pravidlách, získava nárok na Odmenu podľa podmienok uvedených v bode 3.1 nižšie.

2.2 Produkty, na ktoré sa Program vzťahuje, sú špeciálne krmivá Royal Canin pre mačky a   psy (ďalej len „Produkty“), ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:
a) Patria do jednej zo skupín produktov stanovených v bode 2.6. písmeno a) nižšie (ďalej len „Skupina produktov“).
b) boli označené nálepkami so stieracím políčkom, pod ktorým sa nachádza Kód; a
c) sú na predaj v VZZ.

2.3 V prípade chybného označenia produktov, ktoré do Skupiny produktov nepatria, nálepkou so stieracím políčkom je možné obrátiť sa na Prevádzkovateľa, a to na kontaktnej adrese Prevádzkovateľa:
Prievozska 4D, blok E
Bratislava
821 09 , Slovensko
2.4 Účastníkmi Programu (ďalej len „Účastníci“) môžu byť fyzické osoby, ktoré nakupujú Produkty od VZZ ako spotrebitelia v zmysle § 52 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré boli ku dňu podania žiadosti o účasť v Programe plnoleté, plne spôsobilé k právnym úkonom a ktoré súčasne spĺňajú podmienky účasti v Programe uvedené v týchto Pravidlách.

2.5 Programu sa nemôžu zúčastniť:
a) zamestnanci, spolupracovníci a zástupcovia Prevádzkovateľa a  osoby, ktoré vykonávajú prácu alebo činnosť v jeho prospech na základe právneho vzťahu iného ako je pracovný pomer;
b) zamestnanci, spolupracovníci a zástupcovia Partnera Programu a  osoby, ktoré vykonávajú prácu alebo činnosť v jeho prospech na základe právneho vzťahu iného ako je pracovný pomer;
c) distribútori, predajcovia produktov Royal Canin, zamestnanci, spolupracovníci a zástupcovia a  osoby, ktoré vykonávajú prácu alebo činnosť v ich prospech na základe právneho vzťahu iného ako je pracovný pomer, vrátane zamestnancov, spolupracovníkov, zástupcov a spoločníkov VZZ; a
d) členovia najbližšej rodiny osôb uvedených v bodoch a - c; pod členmi najbližšej rodiny sa rozumejú rodičia, deti, súrodenci, manželia, registrovaní partneri, manželia súrodencov, registrovaní partneri súrodencov, rodičia manželov, rodičia registrovaných partnerov, syn alebo dcéra brata alebo sestry jedného z rodičov a osoby v pomere osvojenia.

2.6 Podmienkou účasti v Programe je súčasné splnenie nasledujúcich podmienok Účastníkom:
a) kúpa v Období trvania Programu 4 (štyroch) akýchkoľvek balení Produktov (označených nálepkami so stieracím políčkom, pod ktorým sa nachádza Kód Produktu), ktoré patria do Skupín produktov uvedených nižšie (Produkty môžu mať rôznu hmotnosť a každý z Produktov môže patriť do inej Skupiny) medzi nižšie uvedenými  Skupinami Produktov) v jednom a tom istom Veterinárnom zdravotníckom zariadení. *
Royal Canin sa konštantne usiluje o zdokonaľovanie svojej ponuky produktov a túto ponuku na trhu priebežne obmieňa. Skupiny produktov a Produkty v skupinách produktov sa počas trvania Programu môžu kvôli neustálemu vývoju a zdokonaľovaniu ponuky produktov Royal Canin meniť (vyradením, zmenou alebo pridaním Skupiny produktov alebo Produktov); najmä granuly pre mačky a psy z radu Veterinary Health Nutrition a Senior Consult; účasťou v Programe berie Účastník túto skutočnosť na vedomie. Z dôvodu výpadkov v dodávkach surovín alebo tovarov alebo iných problémov zásobovania nemôže Prevádzkovateľ a Royal Canin zaistiť nepretržitú dostupnosť všetkých Produktov na trhu, svojou účasťou v Programe berie Účastník túto skutočnosť na vedomie.

Produkty sú rozdelené do týchto Skupín produktov: 
i. Granulované krmivo pre mačky z radu: Veterinary Health Nutrition; Veterinary Diet;  Veterinary Care Nutrition: Urinary; Dermatology (Anallergenic, Hypoallergenic, Sensitivity Control, Skin&Coat); Weight Management (Satiety, Diabetic); Gastrointestinal Tract (Gastrointestinal, Hepatic); Vital Support (Early Renal, Renal, Mobility); Calm; Dental; Pediatric; Neutered; Senior Consult
ii. Granulované krmivo pre psy z radu: Veterinary Health Nutrition, Veterinary Diet, Veterinary Care Nutrition: Urinary; Dermatology (Anallergenic, Hypoallergenic, Sensitivity Control, Skin Support, Skin Care); Weight Management (Satiety, Diabetic); Gastrointestinal Tract (Gastrointestinal, Hepatic); Vital Support (Early Renal, Renal, Mobility, Cardiac); Calm; Dental; Pediatric; Neutered; Adult; Senior Consult.

b) uschovanie dokladu o kúpe Produktov, ktorých Kódy Účastník zaregistruje v Programe (napr. originál alebo kópia bločku z pokladnice), po celé obdobie trvania Programu a po dobu 3 mesiacov po jeho skončení. V tejto dobe má Prevádzkovateľ právo požiadať Účastníka o zaslanie na jeho adresu, a to: IP Pavlova, Palác IP Pavlova, tretie a štvrté poschodie, Náměstí I.P. Pavlova 1789/5, Praha, 120 00, Česká republika, snímky alebo scanu vyššie uvedených dokladov o kúpe (pokladničných bločkov) ako je uvedené vo vete vyššie za účelom preverenia, či je účasť Účastníka v Programe a kúpa Produktov v súlade s Pravidlami. Zaslanie snímok alebo scanov vyššie uvedených dokladov by malo prebehnúť do 7 dní odo dňa prijatia žiadosti. Pri nedodaní dokladu o kúpe na žiadosť Prevádzkovateľa vo vyššie uvedenej lehote bude Účastník vylúčený z Programu a jeho nárok na Odmenu zaniká.
c) prihlásenie účasti v Programe (ďalej len „Registrácia“ alebo „Prihlásenie“) v období trvania Programu, a to:
(i) vyplnenie elektronickej prihlášky dostupnej na adrese: vernostnyprogram.royalcanin.sk (ďalej len „Prihláška“), ktorá zahŕňa uvedenie nasledujúcich informácií:
- meno a priezvisko Účastníka;
- e-mailová adresa, ktorá bude predstavovať prihlasovacie meno Účastníka;
- telefónne číslo Účastníka;
- heslo, ktoré bude Účastník používať na prihlásenie na webovej stránke Programu na účely Programu;
(ii) oboznámenie sa s dokumentmi, poskytnutými Účastníkovi počas Registrácie: Pravidlá Programu, Pravidlami pre poskytovanie služieb elektronickou formou a tiež s Informáciami o spracovaní osobných údajov v súvislosti s účasťou v Programe a potvrdenie oboznámenia sa s týmito dokumentmi, a to zaškrtnutím políčok v Prihláške, ktorými sa potvrdzuje oboznámenie sa s Pravidlami Programu, Pravidlami pre poskytovanie služieb elektronickou
formou, ako aj to, že prijíma  ustanovenia týchto dokumentov, a tiež že sa oboznámil s Informáciami o spracovaní osobných údajov;
(iii) udelenie súhlasu s prijímaním obchodných informácií od spoločnosti Royal Canin, pričom tento súhlas je dobrovoľný a nepredstavuje podmienku účasti v Programe; a
(iv) kliknutie na tlačidlo Registrácia za účelom registrácie;
(v) pri prvom prihlásení do účtu poskytnúť telefónne číslo Účastníka a meno zvieraťa účastníka.

d) zadanie overovacie kódu od Prevádzkovateľa, ktorý sa zasiela v SMS správe (tá bude zaslaná Prevádzkovateľom na telefónne číslo uvedené Účastníkom pri vyplnení Prihlášky) v políčku na to určenom, ktoré sa zobrazí na webovej stránke, na ktorej sa Účastník registroval. Účelom vyššie uvedeného je overenie Prevádzkovateľa, že telefónne číslo, uvedené Účastníkom pri registrácii je správne;

e) registrácia v Období Programu na Účte vytvorenom Účastníkom minimálne 1 (jedného) Kódu, ktorý pochádza z (1) jedného balenia Produktu, s tým, že až registrácia 4 (štyroch) balení Produktov zakúpených v jednom a tom istom Veterinárnom zdravotníckom zariadení počas trvania Programu oprávňuje Účastníka na získanie Odmeny. Pri registrácii Kódu uvedie Účastník tieto údaje:
(i) Kód Produktu zo stieracieho políčka na nálepke umiestnenej na balení Produktu;
(ii) čiarový kód umiestený na balení Produktu; a tiež
(iii) uvedie VZZ, v ktorom daný Produkt zakúpil.
Pre vylúčenie pochybností platí, že pri registrácii Kódov je Účastník povinný navštíviť webovú stránku Programu a ďalej sa prihlásiť (kliknutím na tlačidlo Prihlásiť sa) na svoj Účet pomocou svojho Prihlasovacieho mena a hesla zadaného pri Registrácii do Programu.
Účastník by mal registrovať kódy v Období trvania Programu. Prevádzkovateľ umožňuje registráciu Kódov z Produktov zakúpených v Období trvania Programu tiež v lehote 3 mesiacov odo dňa ukončenia Programu, za predpokladu, že Účastník v  čase trvania Programu zaregistroval aspoň 1 (jeden) Kód podľa podmienok stanovených v Pravidlách.  Do 2 (dvoch) dní od registrácie posledného 4. (štvrtého) Kódu Účastník obdrží na e-mailovú adresu uvedenú pri Registrácii potvrdenie o Registrácii a splnení podmienok na získanie Odmeny.

2.7 Do Programu sa neprijmú Prihlášky, ktoré obsahujú Kódy z balení Produktov zakúpených v rôznych Veterinárnych zdravotníckych  zariadeniach.

2.8 V prípade ak:
a) Účastník neuvedie všetky informácie uvedené v bode 2.6 vyššie (s výnimkou udelenia súhlasu podľa bodu 2.6 písm. c) bod (iv), pretože jeho udelenie je dobrovoľné) alebo
b) informácie uvedené Účastníkom v bode budú chybné,
Prevádzkovateľ bude Účastníka kontaktovať formou správy zaslanej na e-mailovú adresu, ktorú Účastník uviedol v rámci Registrácie, za účelom vysvetlenia/doplnenia vyššie uvedených informácií.

2.9 V prípade ak Účastník uvedie 3 (tri) chybné Kódy Produktov alebo 3 (tri) chybné čiarové Kódy bude informovaný, že jeho účet je dočasne zablokovaný a ďalšie Kódy alebo čiarové kódy bude môcť Účastník zadať až po uplynutí troch hodín od momentu zadania 3. (tretieho) chybného Kódu alebo čiarového Kódu. Pre skoršie umožnenie registrácie Kódov alebo čiarových kódov (t.j. za účelom odblokovania účtu) v Období Programu (a v období 3 mesiacov od ukončenia Obdobia trvania Programu v situácii uvedenej v bode 1.3 vyššie) môže Účastník kontaktovať Prevádzkovateľa zaslaním správy s informáciou o dôvodoch zadania chybných Kódov a tiež so žiadosťou o odblokovanie Účtu, a to na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: [email protected] Účastník je tiež povinný uviesť vo vyššie spomínanej správe správne Kódy a zodpovedajúce čiarové kódy).

2.10 Účastník môže v Programe registrovať 1 (jeden) Účet a v rámci svojho Účtu môže Účastník získať spolu maximálne *4 (štyri) Odmeny v Programe. Každý nákup Produktu môže byť prihlásený do Programu iba raz. To znamená, že pre účely Programu sa nezohľadnia nákupy Produktov, ktoré boli už predtým prihlásené do Programu rovnakým alebo iným Účastníkom.

2.11 Prevádzkovateľ neakceptuje Prihlášky účastníkov, ktoré:
(i) nespĺňajú podmienky stanovené v Pravidlách, najmä podmienky uvedené v bodoch 2.4.-2.10. Pravidiel;
(ii) porušujú právne predpisy; alebo
(iii) obsahujú nepravdivé údaje.

2.12 Prihlásiť sa do Programu môže Účastník iba pod vlastním menom a na vlastný účet; za týmto účelom je Účastník povinný uviesť osobné údaje, vrátane telefónneho čísla, na ktorom je zastihnuteľný.
2.13 Účastník je oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o odstránenie Účtu na nasledujúcej adrese: [email protected] Žiadosť o odstránenie Účtu môže byť tiež zaslaná cez Mars kanál ochrany osobných údajov [email protected] Podanie žiadosti predstavuje odstúpenie Účastníka od účasti v Programe a bude mať za následok vyradenia Účastníka z Programu a vymazanie jeho Účtu.

III. ODMENY V PROGRAME

3.1 Účastník, ktorý v dobe trvania Programu: (i) zakúpil v jednom a tom istom Veterinárnom zdravotníckom zariadení 4 (štyri) akékoľvek balenia Produktov (produkty môžu byť rôznej hmotnosti); (ii) prihlásil sa do Programu podľa podmienok uvedených v Pravidlách; a tiež (iii) zaregistroval Kódy týchto 4 (štyroch) Produktov na svojom Účte (s výhradou podľa bodu 3.1 vyššie); má právo na získanie Odmeny v podobe 1 (jedného) Produktu vybraného spomedzi Produktov zakúpených a registrovaných Účastníkom v Programe. Produkt zvolený Účastníkom, ktorý predstavuje Odmenu, bude zaslaný v hmotnosti balenia, ktorá je najmenšou hmotnosťou zvoleného Produktu zakúpeného a registrovaného Účastníkom (v prípade, ak nie je táto hmotnosť pre daný Produkt dostupná – s hmotnosťou čo najbližšou, ale každopádne nie nižšou ako hmotnosť Produktu s najmenšou hmotnosťou zakúpeného a registrovaného Účastníkom v Programe). Účastník môže v Programe získať spolu maximálne *4 (štyri) Odmeny.

3.2 Odmena pre Účastníka bude zaslaná do verejného Veterinárneho zdravotníckeho zariadenia, kde boli zakúpené Produkty, ktoré Účastník prihlásil do Programu.

3.3 Odmena bude zaslaná kuriérskou službou na náklady Prevádzkovateľa do 30 dní od registrácie 4. (štvrtého) Produktu zakúpeného Účastníkom pri splnení podmienok uvedených v Pravidlách.

3.4 V lehote 14 dní od zaslania Odmeny kuriérskou službou do Veterinárneho zdravotníckeho zariadenia Prevádzkovateľom obdrží Účastník Programu na e-mailovú adresu uvedenú v Prihláške informáciu, že Odmena je pripravená k odberu vo vyššie uvedenom Veterinárnom zdravotníckom zariadení.  Informácia bude obsahovať štvorciferný individuálny kód (individuálne číslo s menom zvieraťa Účastníka, ktoré Účastník uviedol pri registrácii) potrebný pre vyzdvihnutie Odmeny. Účastník sa zaväzuje vyššie uvedené číslo nikomu neoznámiť s tým, že za účelom vyzdvihnutia Odmeny by mal Účastník predložiť vyššie uvedené individuálne číslo iba osobe oprávnenej na vydanie Odmeny v VZZ, kde má byť predmetná Odmena vyzdvihnutá. Za účelom vydania Odmeny Účastníkovi Prevádzkovateľ odovzdá VZZ (alebo osobe oprávnenej v rámci VZZ na vydanie tejto Odmeny) vyššie uvedený individuálny kód spolu s menom zvieraťa uvedeným pri Registrácii.

3.5 Odmeny v Programe nie je možné vymeniť za výplatu peňažnej sumy ani za Odmenu za iného druhu.

3.6 Účastník Programu nemôže previesť ani postúpiť žiadne zo svojich práv vzniknutých na základe Programu, najmä nemôže previesť ani postúpiť svoje právo na Odmenu na tretiu stranu, ani na iných účastníkov v Programe.

3.7 Účastník sa zaväzuje vyzdvihnúť si Odmenu do 30-tich dní odo dňa prijatia oznámenia, ako je uvedené vyššie v bode 3.4. Odmena bude pripravená na vyzdvihnutie vo VZZ po dobu 30 dní odo dňa prijatia vyššie uvedeného oznámenia Účastníkovi. Po uplynutí vyššie uvedenej lehoty bude Odmena zaslaná naspäť Prevádzkovateľovi a bude k dispozícii na vyzdvihnutie (na náklady Účastníka) po dobu 6 mesiacov od ukončenia Obdobia trvania Programu, t.j. do *31.12.2021. Po tomto termíne právo Účastníka na Odmenu zaniká a Odmena zostáva v dispozícii Prevádzkovateľa.

3.8 Účastník sa zaväzuje informovať Prevádzkovateľa o každej zmene údajov uvedených v Prihláške, najmä o zmene kontaktných údajov uvedených v Prihláške

3.9 Prevádzkovateľ Programu nenesie zodpovednosť za nedoručenie Odmeny z dôvodu uvedenia chybných zakúpených Kódov (ak boli Kódy napríklad manuálne poškodené) alebo chybných údajov uvedených Účastníkom v Prihláške alebo pri registrácii alebo z dôvodu zmeny kontaktných údajov Účastníka uvedených v Prihláške (pri neposkytnutí aktuálnych údajov Prevádzkovateľovi), ktoré znemožnia kontakt s Účastníkom za účelom odovzdania Odmeny. V prípade, ak balenie Produktov obsahuje chybný Kód, Účastník sa môže obrátiť na Prevádzkovateľa v rámci reklamačného poriadku podľa čl. IV Pravidiel. 

IV. REKLAMAČNÝ PORIADOK

4.1. Všetky reklamácie týkajúce sa Programu sú účastníci povinní nahlásiť písomne na adrese Prevádzkovateľa: Prievozska 4D, blok E, Bratislava, 821 09, Slovensko s poznámkou: 4+1 v termíne 14 dní od dátumu, kedy sa dozvedeli o udalosti, ktorá je základom pre podanie reklamácie, ale nie neskôr ako *31.12.2021. Pri posudzovaní dodržania lehoty na podanie reklamácie je rozhodujúci dátum uvedený na pečiatke pošty.

4.2. Písomná reklamácia musí obsahovať nasledovné:
(i) meno a priezvisko Účastníka, ktorý reklamáciu podáva;
(ii) adresu Účastníka na doručovanie, na ktorú má Prevádzkovateľ odoslať odpoveď;
(iii) popis a dôvod reklamácie, spolu s údajmi o dátume a mieste udalosti, ktorá je príčinou reklamácie;  a tiež
(iv) žiadosť Účastníka o reklamáciu

4.3. Právo na reklamáciu majú výlučne Účastníci Programu.

4.4. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr v termíne do 14 dní od dátumu prijatia reklamácie.

4.5. Účastník bude informovaný o rozhodnutí ohľadom jeho reklamácie formou doporučeného listu na adresu pre doručovanie uvedenú v reklamácii v lehote 7 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Údaje Účastníkov budú spracované v súlade s Nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) z 27.4.2016 (ďalej len „GDPR“).

5.2. Prevádzkovateľom osobných údajov Účastníkov je spoločnosť Royal Canin Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnosť s ručením obmedzeným) so sídlom Niepołomice, Grabska 10, 32-005 Niepołomice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Krakov-Śródmieście v Krakově, XX. oddiel S.r.o., zložka 0000357290, zo základným imaním vo výške 51 000,00 zl, IČO REGON 121231071, DIČ NIP 6832051821 (ďalej len “Royal Canin“). Royal Canin môže Účastník kontaktovať na adrese: Prievozska 4D, blok E, Bratislava, 821 09, Slovensko.
 

5.3. Spoločnosť i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnosť s ručením obmedzeným) so sídlom Lodž,  Henryka Sienkiewicza 85/87 byt 8, 90-057 Lodž (Łódź), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Łodź-Śródmieście, Lodž, XX, oddiel s.r.o., zložka KRS 0000339847, zo základným imaním vo výške 489 375,00 zl, IČO: REGON 142057582 a DIČ: NIP 7010206178 je poverená prevádzkovateľom Royal Canin na spracúvanie osobných údajov Účastníkov za účelom organizovania Programu, vrátane vydávania o.i. Odmien (ďalej len „Sprostredkovateľ“).

5.4. Osobné údaje Účastníkov sú spracúvané za účelom realizácie Programu. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov Účastníka je spracúvanie na účely plnenia zmluvy s obsahom, ktorý je súčasťou Podmienok Programu (podľa čl. 6 ods. 1 písmeno b) GDPR). Ďalej vo vzťahu k  Účastníkom, ktorí vyjadrili súhlas s prijímaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami od spoločnosti Royal Canin, budú ich osobné údaje spracované pre marketingové účely, vrátane profilovania (podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR), a to na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa Royal Canin, spočívajúcich v podpore vlastného podnikania a informovania o vlastných podobných produktoch a službách. Osobné údaje Účastníkov budú tiež spracúvané za účelom plnenia povinností na strane prevádzkovateľa Royal Canin, ktoré vyžadujú platné daňovo-právne predpisy a právne predpisy z oblasti účtovníctva (právny základ je v tomto prípade čl. 6 ods.1 písmeno c) GDPR).

5.5. Osobné údaje Účastníka budú anonymizované po pol roku od poslednej aktivity Účastníka na jeho účte, ale nie neskôr ako 6 mesiacov po úplnom ukončení Programu, to znamená dňa *31.12.2021, s výnimkou, že v rozsahu, v akom sú osobné údaje Účastníka spracúvané s oprávneným záujmom prevádzkovateľa Royal Canin na základe čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR (t.j. na marketingové účely, vrátane profilovania), budú spracované po dobu 1 roka od úplného ukončenia Programu.

5.6. Príjemcovia osobných údajov Účastníkov môžu byť: externé dodávateľské služby (napr. subjekty poskytujúce služby call centier, IT služby,  vrátane Prevádzkovateľa), subjekty kapitálovo a organizačne prepojené s Royal Canin (napr. materské a dcérske spoločnosti) so sídlom v členských štátoch EÚ a tiež účtovné a audítorské spoločnosti, kuriéri, právni zástupcovia a VZZ. Údaje môžu byť tiež poskytnuté správnym orgánom a súdom v prípadoch vyplývajúcich z platných právnych predpisov.
 
5.7. V prípadoch a podľa pravidiel stanovených príslušnými právnymi predpismi (najmä kapitola III GDPR) majú Účastníci právo na prístup ku svojim osobným údajom, právo požiadať o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania a tiež právo na prenosnosť údajov.

5.8. V rozsahu, v akom sú údaje spracúvané za účelom vyplývajúcim z oprávnených záujmov prevádzkovateľa Royal Canin (medzi ktoré patria marketingové účely), má Účastník právo vzniesť námietku proti spracúvaniu. Námietku je možné podať jednoduchým a vhodným spôsobom, najmä zaslaním správy na e-mailovú adresu: v / [email protected] , prostredníctvom infolinky Programu alebo formou listu na adresu Royal Canin Dystrybucja Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Nepolomice Grabska 10, 32-005 Nepolomice.

5.9. Účastníci majú právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas/súhlasy s prijímaním obchodných informácií, pričom odvolanie súhlasu bude mať účinok na budúce spracúvanie informácií, nie na obchodné informácie zaslané pred odvolaním súhlasu/súhlasov. Odvolanie súhlasu s prijímaním obchodných informácií v elektronickej podobe alebo telefonicky je možné realizovať kedykoľvek zaslaním emailovej správy na adresu: [email protected] , prostredníctvom infolinky Programu alebo formou listu na adresu Prievozska 4D, blok E, Bratislava, 821 09, Slovensko.

5.10. Účastníci majú právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade na ochranou osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: [email protected]).
5.11. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však povinné pre účasť v Programe a získanie Odmeny.
5.12. Údaje Účastníkov nebudú poskytnuté príjemcom, ktorí sa nachádzajú v štátoch mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.
5.13. Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely sa bude vykonávať tiež za účelom stanovenia preferencií Účastníka Programu s využitím profilovania. Profilovanie predstavuje formu automatizovaného spracúvania osobných údajov Účastníka Programu a spočíva výlučne v analýze využívania týchto údajov pre lepšie prispôsobenie zasielaných informácií a marketingového obsahu, a tým aj prezentácie lepšie prispôsobeného a optimalizovaného obsahu, týkajúceho sa produktov a služieb, ktoré môžu Účastníka Programu potenciálne zaujať. V rámci profilovania môže prevádzkovateľ Royal Canin spájať a spracúvať osobné údaje Účastníka.

5.14. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov Účastníka sa nachádzajú na webovej stránke programu a Účastníkom sú sprístupnené pri vypĺňaní Prihlášky.

VII.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1.  Tieto Pravidlá sú dostupné k nahliadnutiu bezplatne v sídle Prevádzkovateľa i360 Sp. z o.o. uvedenom v bode 1.1. Podmienok a v elektronickej podobe na webovej stránke Programu sú k dispozícii na bezplatné stiahnutie na koncové zariadenie Účastníka.
6.2.  Program sa riadi týmito Pravidlami a tiež pravidlami uvedenými v dokumentoch, na ktoré sa tieto Pravidlá odkazujú. Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou týchto Pravidiel sú Pravidlá poskytovania služieb elektronicky.
6.3.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel. Informácie o zmene Pravidiel, rovnako ako zmenené Pravidlá, budú zverejnené Prevádzkovateľom na webovej stránke Programu a  budú zaslané na e-mailovú adresu Účastníka v Prihláške 7 dní vopred. Zmena Pravidiel nebude porušovať alebo meniť vzniknuté práva Účastníkov.

6.4.  Pravidlá sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

*Poznámka: Úpravy znenia Pravidiel programu 4-1 Zdarma sú v texte zvýraznené a označené symbolom*.