Opći uvjeti korištenja Royal Canin Academy

Royal Canin Ljubljana d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta 29, Slovenija (« Royal Canin ») ovime daje na korištenje više-uslužnu digitalnu platformu pod nazivom “Royal Canin Academy” dizajniranu za Stručnjake i dostupnu putem Interneta («Platforma »).

Platforma je dizajnirana u svrhu pružanja Edukacija, bilo online ili uživo, radi davanja podrške Stručnjacima u njihovoj svakodnevnoj praksi s fokusom na prehrambene preporuke i znanstveni sadržaj. Edukacije mogu uključivati sadržaje povezane s Royal Canin proizvodima.

Content Block With Text And Image 1
OTVARANJEM SVOJEG RAČUNA I KORIŠTENJEM PLATFORME, IZRIČITO PRIHVAĆATE SLJEDEĆE OPĆE UVJETE KORIŠTENJA:

DEFINICIJE POJMOVA
:

Račun
označava pojedinačni račun putem kojeg Korisnik ima pristup Platformi nakon što je prihvatio Opće uvjete.

Uzgajivač označava osobu koja uzgaja pažljivo izabrane mužjake i ženke (pasa i mačaka) radi razmnožavanja i dobivanja mladunčadi sa specifičnim, stalno ponavljajućim kvalitetama i karakteristikama.

Opći uvjeti korištenja označavaju ove opće uvjete koji se primjenjuju na cijelu Platformu. Općim uvjetima korištenja reguliraju se sve Edukacije koje se pružaju putem Platforme osim kada je to izričito promijenjeno ili zamijenjeno Posebnim uvjetima.

Viša sila
označava bilo koju radnju, događaj ili okolnost koja je nepredvidiva, izvan je kontrole Strane koja je time pogođena, a čini tu Stranu nesposobnom da u potpunosti izvršava svoje obveze preuzete ovim Ugovorom.

Vlasnik kućnog ljubimca označava vlasnika mačke i/ili psa koji je klijent Stručnjaka.

Stručnjak
može označavati, ovisno o slučaju, Uzgajivača, Veterinara, Trgovca, ili Radnika u skloništu ili sve njih.

Polaznik
označava Korisnika koji se prijavio na Edukaciju.

Trgovac označava ovlaštenog distributera Royal Canin proizvoda.

Radnik u skloništu odnosi se na svaku osobu koja radi u skloništu za životinje.

Edukacija označava sve edukacije, tečajeve, bilo on-line ili uživo, koje pruža Royal Canin, a kojoj Korisnik ima pristup i može se na iste prijaviti putem Platforme.

Materijali za edukaciju označava dokumentaciju, bilo otisnutu ili dostupnu on-line, a koju daje Royal Canin vezano  uz Edukaciju.

Korisnik
označava Stručnjaka koji je ovlašten koristiti Platformu temeljem izravnog ugovora s Royal Caninom. Kada je primjenjivo, pojam Korisnik može također označavati Studente veterinarske medicine.

Veterinar označava fizičku osobu koja se bavi veterinarskom medicinom ili ima veterinarsku praksu, te koju je ovlašteno stručno regulatorno tijelo upisalo i licenciralo za obavljanje poslova veterinarske medicine i kirurgije, na način kako je to definirano važećim zakonima i propisima.

Student veterinarske medicine
označava studenta/učenika veterinarske medicine kojem je dozvoljeno korištenje Platforme pod nadzorom svoje obrazovne ustanove.

 

Članak 1 –  Prihvat ovih Općih uvjeta

Korisnik može koristiti Platformu i Edukacije isključivo na vlastitu odgovornost.


Registracija na korištenje te navigacija/putovanje Korisnika po Platformi mogući su samo ukoliko je Korisnik u potpunosti prihvatio ove Opće uvjete.

 

Ovi Opći uvjeti korištenja predstavljaju ugovor između Royal Canina i Korisnika. Ukoliko Korisnik odbija ugovorno se vezati ovim Općim uvjetima korištenja, Korisnik ne može koristiti Platformu i Edukacije.

 

Ovi su Opći uvjeti svakodobno dostupni na Platformi.
 
Članak 2 – Registracija na korištenje Platforme

 

2.1 Uvjeti za registraciju Korisnika


Korisnici koji su ovlašteni registrirati se na korištenje Platforme moraju biti Stručnjaci koji će preuzeti obvezu korištenja Platforme isključivo u profesionalne svrhe.


Samo Royal Canin izravno daje Stručnjacima pristup Platformi, a takav je pristup moguć putem aktivnog Računa.

 

Kako bi Stručnak mogao imati otvoren Račun, Royal Canin će mu/joj putem elektroničke pošte poslati pozivnicu s molbom da popuni obrazac u digitalnom obliku sa svojim osobnim podacima (puno ime i prezime, jedinstvena adresa elektroničke pošte, stručno zanimanje/zaposlenje, država prebivališta, vremenska zona i jezik koji preferira). Stručnjak mora dati istinite, potpune i točne podatke o svom identitetu. Nakon što Royal Canin provjeri dobivene podatke, Royal Canin će kreirati Račun za dotičnog Stručnjaka te će mu elektronskom poštom poslati poveznicu na Platformu, korisničko ime i privremenu lozinku. Stručnjak će tada dobiti ograničen vremenski rok naveden u poruci elektroničke pošte da aktivira svoj Račun klikom na poveznicu i kreiranjem nove lozinke. Ukoliko Korisnik ne aktivira svoj Račun u danom roku, Royal Canin će mu/joj poslati podsjetnik pozivajući ga da aktivira svoj Račun u naknadnom roku koji će Royal Canin navesti u elektronskoj poruci - podsjetniku. Ako Stručnjak niti u naknadnom roku navedenom u podsjetniku ne aktivira svoj Račun, isti će se izbrisati.


Studenti veterinarske medicine mogu dobiti pristup Platformi izravno od Royal Canina ili temeljem ovlaštenja koje je dao i koje nadzire Administrator računa (Account Admin), i.e., njihova obrazovna ustanova. Studenti veterinarske medicine su ovlašteni koristiti Platformu samo za svoje osobne potrebe, a u svrhu informiranja i obrazovanja.  Studenti veterinarske medicine sami odgovaraju za svoje korištenje Platformom. Royal Canin ne odgovora te nije preuzeo nikakvu odgovornost za bilo koji savjet koji je dao Studentima veterinarske medicine u sklopu njihova korištenja Platforme.

 

Korisnik (a) jamči za istinitost, točnost i potpunost podataka koje je dostavio Royal Caninu te je isključivo on/ona odgovoran za svaku grešku, propust ili ažuriranje istih, (b) preuzima obvezu da odmah kada to bude potrebno ažurira sve podatke i informacije koje je dostavio, te (c) je dužan da odmah kada prestane biti Stručnjak (i) o tome obavijesti Royal Canin putem elektronske poruke, te (ii) odmah prestane s korištenjem Platforme.

 

 1. Pristup Platformi putem Računa


Odmah po prihvatu ovih Općih uvjeta korištenja, Korisnik (a) može pristupiti Platformi putem Računa upotrebom korisničkog imena i lozinke koje mu je dostavio Royal Canin, a koji su osobni i ostaju pod nadzorom/skrbi Korisnika; (b) mora poduzeti sve potrebne mjere predostrožnosti kako bi osigurao povjerljivost, sigurnost i pravilnu upotrebu korisničkog imena i lozinke te spriječio njihovo otkrivanje i korištenje od strane trećih neovlaštenih osoba; i (c) je isključivo odgovoran ukoliko njegovo/njezino korisničko ime i lozinku koristi bilo koja druga osoba, kao i za radnje koje se provode putem njegovog korisničkog Računa. Svako spajanje na Račun i/ili prijenos podataka putem Računa smatra se da je isto napravio nositelj/vlasnik Računa te uz isključivu odgovornost Korisnika. U slučaju prijevarnog korištenja korisničkog imena i/ili lozinke Korisnika, Korisnik je obvezan o tome obavijestiti Royal Canin što je prije moguće.

Nositelj/vlasnik Računa je u potpunosti odgovoran za korištenje Računa te izjavljuje i jamči da je Korisnik prihvatio obvezu da će pravilno koristiti Platformu te da će poštovati ove Opće uvjete korištenja.

 

Članak 3 – Edukacije


3.1 Registracija

Korisnik se može registrirati za sudjelovanje u Edukaciji klikom na odgovarajuću poveznicu te popunjavanjem potrebnih informacija.


3.2 Otkazivanje Edukacije

3.2.1 Otkazivanje od strane Korisnika

Polaznici mogu svakodobno otkazati svoje sudjelovanje na on-line Edukacijama za koje su se registrirali.

3.2.2 Otkazivanje od strane Royal Canina

Royal Canin pridržava pravo otkazivanja Edukacija, izmjena on-line Platforme (vizualnog identiteta, opisa, interaktivnih grafičkih elemenata na korisničkom sučelju (widgets)…, promjene voditelja Edukacija, kao i izmjena, ažuriranja i brisanja sadržaja Edukacija). U slučaju da se Edukacija mora otkazati, Polaznici će se obavijestiti o takvom otkazivanju najmanje sedam (7) dana prije početka Edukacije. Registrirani Polaznici o tome će se obavijestiti elektronskom poštom. Royal Canin uložit će sve napore kako bi se izbjeglo otkazivanje.

Royal Canin ne odgovara za bilo kakvo otkazivanje, izmjenu ili uklanjanje cijelog ili dijela Edukacije.

3.3.  Pravilno sudjelovanje na Edukacijama

Korisnik će sudjelovati na Edukacijama isključivo u stručne svrhe, u skladu s važećim zakonima I propisima kojima je regulirana njegova struka (naročito važećim pravilima o profesionalnoj etici i odgovornosti).

Korisnik se obvezuje da:

 

 • će pohađati Edukacije pod uobičajenim i razumnim uvjetima.

   

 • neće se upuštati u radnje i postupke bilo koje vrste (naročito, i bez ograničenja, se to odnosi na učitavanja i skidanja datoteka, slanja, širenja, izdavanja, emitiranja i objavljivanja) koji su protivni lokalnim zakonima i propisima, povređuju lokalni javni poredak, njegova pravila profesionalne etike kao i ugled i prava Royal Canina.

   

 • neće: (a) samovoljno učitavati na ili sa glavnog računala, prenositi ili prosljeđivati bilo koju informaciju, podatak uključujući ili tvoreći računalne viruse ili drugi kod ili računalni program stvoren da bi se prekidao, uništio, ugrozio ili ograničio rad bilo kojeg računalnog programa, računala, uslužnog ili on-line komunikacijskog alata; (b) samovoljno učitavati na ili sa glavnog računala, kao i prenositi ili prosljeđivati bilo kakve lažne informacije, kao i protuzakoniti, neprimjeren i neprikladan sadržaj; (c) remetiti, usporavati, blokirati ili mijenjati normalan protok podataka koji se izmjenjuju putem Platforme, i (d) reproducirati, kopirati, prodavati, mijenjati, preprodavati ili koristiti u komercijalne svrhe bilo koji dio Platforme i Edukacija.

   

 • Pridržavati se pravila o zaštiti na radu te drugih razumno potrebnih sigurnosnih zahtjeva koji se primjenjuju na prostorije u kojima se održavaju Edukacije. Royal Canin zadržava pravo da sa Edukacija udalji Polaznika čije ponašanje Royal Canin ili voditelji Edukacija smatraju neprimjerenim.

 

Članak 4 – Sadržaj

4.1 Priroda

Sadržaji koji se predlažu Korisniku putem Platforme ovise o zvanju Korisnika (i.e., Veterinar, Uzgajivač, Trgovac u maloprodaji, itd.). Sadržaj je obrazovne prirode te se može podijeliti na dvije vrste:

 

 • Urednički sadržaj: sadržaj koji nije u svezi s Royal Canin proizvodima (e.g. neutralne informacije o brizi o zdravlju i prehrani kućnih ljubimaca);

 • Promotivni sadržaj: sadržaj koji se odnosi na Royal Canin proizvode, a moguće ga je identificirati putem specifične oznake.

Neki sadržaji mogu biti dostupni u ograničenom vremenskom razdoblju. Podaci o tako ograničenom vremenu dostupnosti nalaze se na Platformi pokraj takvih sadržaja.


4.2 Rangiranje 

Sadržaj (Edukacije) koji se može preporučiti korisniku na Platformi, može biti rangiran prema sljedećim kriterijima:

 • Datum kreiranja sadržaja ili njegove zadnje izmjene;

 • Interesi Korisnika za određenim sadržajima ili informacijama.

  4.3 Popusti

  Royal Canin može odlučiti, ali nije u obvezi to učiniti, da se Korisnicima koji su prošli Edukacije prema određenim Promotivnim materijalima odobri popust na kupnju Royal Canin proizvoda. Pogodnosti takvih popusta podložni su uvjetima koji će se navesti o odgovarajućim uvjetima promocije.

  Članak 5 – Royal Canin jamstvo i ograničenje odgovornosti

   Royal Canin osigurava da će sve Edukacije biti isporučene s dužnom pažnjom, dobro, stručno, pravovremeno i profesionalno u skladu s dobrom industrijskom praksom.

  Edukacije će biti izvođene na način opisan u individualnim rasporedima za pojedine klase polaznika. Royal Canin će osigurati da Edukacije vode odgovarajući voditelji, na način kako Royal Canin smatra potrebnim, te Royal Canin može u svakom trenutku i prema svojoj diskrecijskoj ocjeni zamijeniti postojećeg voditelja bilo kojom drugom osobom koju, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra podobnom za prezentiranje određene Edukacije.

  Royal Canin ne jamči da će on-line sadržaji biti uvijek dostupni odnosno da neće biti prekida u njihovoj dostupnosti, da će dostupnost sadržaja biti pravovremena i bez greške, da će se kvarovi popraviti odnosno da će sadržaj biti siguran, bez bagova, virusa, grešaka ili propusta.

  Edukacije i Materijali za edukacije daju se u viđenom stanju („as is“). Ne daju se nikakva izričita odnosno implicirana jamstva, bila da su ista propisana zakonom ili na drugi način, u pogledu rezultata seminara i tečajeva ili materijala, kao i da će Korisnik uspješno završiti tečaj(eve) i/ili da će steći određenu razinu znanja.

  Korisnik je stoga isključivo odgovoran da odredi udovoljavaju li sati provedeni na tečajevima koje pruža Platforma službenom priznanju istih od strane lokalnih vlasti kao dio njegove/njezine obveze stalne edukacije.

  Royal Canin isključuje svako implicitno jamstvo, uključujući i implicitno jamstvo prometnosti i prikladnosti za određenu svrhu.


  Članak 6 – Trajanje i otkaz

   Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na neodređeno vrijeme, počevši od dana njihova prihvata od strane Korisnika.

   Bilo koja strana može otkazati ove Opće uvjete iz bilo kojeg razloga (osim u slučaju nepridržavanja ovih Općih uvjeta) i to putem pisane obavijesti uključujući i poruku elektronske pošte upućene drugoj strani uz otkazni rok od 30 dana.

   U slučaju nepridržavanja odredbi ovih Općih uvjeta od strane Korisnika, Royal Canin može odlučiti otkazati ove Opće uvjete s trenutnim učinkom.

   U slučaju otkaza bilo koje strane iz bilo kojeg razloga, Royal Canin će Korisniku ukinuti pristup Platformi.


  Članak 7 – Deaktivacija i brisanje Računa

  7.1  Deaktivacija Računa

  Korisnik može svakodobno deaktivirati svoj Račun. Deaktivacija Računa ne znači i njegovo brisanje. Korisnik može zatražiti od Royal Canina da ponovno aktivira njegov/njezin Račun.


  Royal Canin također može deaktivirati Račun Korisnika u sljedećim slučajevima:


 • Propust Korisnika da aktivira Račun unutar ograničenog vremenskog roka pod uvjetom da mu je Royal Canin poslao podsjetnik;

 • Neaktivnost: ukoliko se Korisnik ne ulogira na svoj aktivirani Račun ni nakon proteka 5 mjeseci, Korisniku se šalje podsjetnik kojim ga se potiče da počne s korištenjem Računa u narednih 30 dana. Ukoliko se unutar tih 30 dana ne započne s nikakvom aktivnošću po Računu, isti će se deaktivirati;

 • Neusklađenost s odredbama ovih Općih uvjeta ili pak odbijanje prihvata ažuriranih Općih uvjeta.

 7.2 Brisanje Računa


Korisnik može odlučiti izbrisati svoj Račun iz bilo kojeg razloga na način da Royal Caninu uputi zahtjev za brisanje Računa.

Royal Canin će izbrisati Račun Korisnika u sljedećim slučajevima:

 • U skladu s odredbama gornjeg članka 2.1., ako Korisnik ne aktivira svoj Račun ni nakon što mu je Royal Canin poslao podsjetnik o tome;

Nakon isteka 18 mjeseci od dana deaktivacije Računa.

Članak 8 – Financijski uvjeti

Royal Canin na naplaćuje Korisniku korištenje Platforme niti registraciju na različite Edukacije. Međutim, troškovi određenih postojećih i/ili budućih aplikacija mogu se naplaćivati Korisniku.

 

Članak 9 –  Odgovornost

9.1 Odgovornost Royal Canina


Royal Canin ne jamči dostupnost, kao ni stalno i ispravno funkcioniranje Platforme ili Edukacija što Korisnik prima na znanje i prihvaća. Iz tehničkih je razloga moguć prekid u radu Platforme i Edukacija.


Royal Canin ne preuzima odgovornost u slučaju nedostupnosti Platforme i/ili cijelog odnosno dijela Edukacija uslijed tehničkih kvarova, problema ili razloga, uključujući (bez ograničenja) zagušenje prometnosti na Internetu, grešaka na strani pružatelja Internet usluga, ljudske ili elektronske pogreške, zlonamjernih napada, softverske i hardverske greške u radu i/ili u slučajevima Više sile.


Royal Canin ne preuzima odgovornost za bilo koga tko postupa temeljem informacija ili mišljenja izraženih na Edukacijama. Royal Canin uglavnom putem Edukacija pruža informacije o prehrani i zdravlju kućnih ljubimaca. Takve informacije ni u kom slučaju ne zamjenjuju nezavisnu i profesionalnu ekspertizu, prosudbu i, ako je primjenjivo, dijagnozu. Royal Canin neće biti odgovoran ukoliko se pokaže da je informacija neodgovarajuća ili da zdravstveno stanje kućnog ljubimca nije u skladu s informacijama koje su dostupne na Platformi.


Royal Canin ne odgovora za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, gubitak podataka, izgubljenu dobit, izgubljenu zaradu, financijske gubitke kao i gubitke poslovnih mogućnosti) koju Korisnici i Vlasnici kućnih ljubimaca mogu pretrpjeti kao posljedicu korištenja Platforme i Edukacija iz bilo kojeg razloga, uključujući (bez ograničenja) pristupa ili nedostupnosti Platforme ili bilo koje pojedinačne Edukacije, korištenja ili nemogućnosti korištenja Platforme ili bilo koje pojedinačne Edukacije ili zbog funkcioniranja odnosno nefunkcioniranja svih ili dijela Edukacija. To se naročito primjenjuje na štete koju mogu proizaći iz netočnog sadržaja i grešaka, sporosti i prekida u prijenosu, gubitka, nestanka ili izmjene podataka, računalnih virusa, bez obzira na njihovo porijeklo, upade trećih osoba, itd.

 

Royal Canin ni u kom slučaju neće biti odgovoran za sadržaj Korisnika koji je dao Korisnik na svoju isključivu odgovornost u potpunosti svjestan svih činjenica.

9.2 Odgovornost Korisnika

Korisnik isključivo odgovara za (a) svoje pridržavanje s važećim zakonima i propisima kojima je regulirana njegova profesija; (b) svoju odluku da se registrira na Platformu i da sudjeluje na Edukacijama; (c) ako je primjenjivo, dijagnozu i terapiju za medicinska stanja i zdravstveni status kućnih ljubimaca (Veterinari su jedino u mogućnosti fizički pregledati kućne ljubimce i dati im odgovarajuće terapije); (d) svoj izbor da podijeli određene informacije i preporuke koje je dobio/la putem Platforme kao dio Edukacija s Vlasnicima kućnih ljubimaca; (e) za svaku štetu koju pretrpe Vlasnici kućnih ljubimaca ili treće osobe, a koja može proizaći iz informacija dobivenih putem Platforme odnosno Edukacija.

Korisnik će (a) nadoknaditi, obeštetiti i braniti Royal Canin od svake tužbe, postupka, zahtjeva, prigovora, pritužbe ili prohtjeva bilo koje vrste koje pokrene/postavi bilo koja osoba (uključujući i Vlasnik kućnog ljubimca), a koji mogu proizaći iz ili su rezultat Korisnikove aktivnosti na Platformi odnosno korištenja Platforme i Treninga; i (b) preuzeti obvezu plaćanja svih troškova, odvjetničkih naknada, naknada ekspertima kao i svih odšteta koje se mogu naložiti na plaćanje Royal Caninu u ovom kontekstu temeljem sudske odluke povezane sa zaključenjem, ispunjenjem i raskidom ugovora između Korisnika i Vlasnika kućnog ljubimca neovisno o bilo kakvoj naknadi štete koju Royal Canin može zahtijevati od Korisnika.


Članak 10 – Intelektualno vlasništvo
 
 1. Platforma

  Sva prava intelektualnog vlasništva povezana s Platformom i njezinim sadržajem (tekstovi, slike, video zapisi, baze podataka, zvukovi, fotografije, trgovačka imena, logotipovi i žigovi), ali isključujući sadržaj Korisnika) su  i ostaju vlasništvo Royal Canina i/ili njegovih povezanih društava, ili se na njih primjenjuju licence odnosno ovlaštenja koja su Royal Caninu dale treće osobe.

  Korisnik je jedino ovlašten koristiti Platformu i njezin sadržaj u skladu s ovim Općim uvjetima. Korisnik ne može, bez prethodne pisane suglasnosti Royal Canina, reproducirati, učiniti dostupnim javnosti, izvoditi, objaviti ili mijenjati bilo koji dio Platforme i njezinog sadržaja.

   

 2. Materijali za Edukacije

Materijali za Edukacije su isključivo vlasništvo Royal Canina. Sva prava intelektualnog vlasništva na svim raspoloživim Materijalima za Edukacije, uključujući njihov dizajn, grafiku i tekstove na svim otisnutim Materijalima kao i audio i video zapisima svih webinara i podcastova (emitiranja) pripadaju Royal Caninu ili se na njih primjenjuju licence odnosno ovlaštenja koja su Royal Caninu dale treće osobe. 

Kada je Korisniku dan pristup Materijalima za Edukacije, Korisnik ujedno dobiva neisključivu, neprenosivu, opozivu licencu na korištenje Materijala za Edukaciju. Materijali za edukaciju ne mogu se kopirati, reproducirati, učitavati, postavljati, prikazivati ili povezivati na bilo koji način, u cijelosti ili djelomično, bez prethodne dozvole Royal Canina. Svako takvo korištenje strogo je zabranjeno te će se smatrati povredom prava intelektualnog vlasništva.

 

Članak 11 –  Zaštita osobnih podataka

 

Royal Canin može prikupljati i obrađivati različite kategorije osobnih podataka koje mu Korisnik može dati, te će čuvati sigurnost takvih podataka. Za više informacija, molimo izvršite uvid u našu Obavijest o privatnosti (Privacy Statement ) [https://www.mars.com/privacy-policy-croatia].  U Obavijesti o privatnosti Korisnik može naći upute o tome kako upravljati svojim marketinškim preferencijama.


Web stranice Royal Canina mogu koristiti kolačiće za različite svrhe. Korisnik se upućuje da izvrši uvid u Obavijest o kolačićima (Cookie Notice) [https://www.mars.com/cookies-croatia] kako bi saznao više o tome koje kolačiće Royal Canin prikuplja i kako ih koristi.

 

Članak 12 – Osiguranje

 

Korisnik potvrđuje da je ishodio policu osiguranja od solventnog osiguravajućeg društva te da će biti osiguranik po predmetnoj polici za vrijeme cjelokupnog važenja ovih Općih uvjeta, i to za rizike koje proizlaze iz profesionalne odgovornosti do iznosa dostatnog kapitala. Policom osiguranja moraju biti pokrivene sve vrste šteta (fizička, materijalna, nematerijalna, posljedična ili ne).


Po zahtjevu Royal Canina, Korisnik će svakodobno dostaviti Royal Caninu potvrdu o izdanoj polici osiguranja.
Članak 13 – Povjerljivost


Korisnik preuzima obvezu da će sve informacije u svezi Royal Canina i Platforme držati strogo povjerljivima, osim onih koje su regularno dospjele u javnost bez krivnje ili radnje Korisnika. Korisnik će poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da ovu obvezu poštuju sve osobe koje mogu imati pristup takvim povjerljivim informacijama.


Korisnikove obveze čuvanja povjerljivosti informacija primjenjuju se tijekom korištenja Platforme te traju 5 godina nakon raskida ovih Općih uvjeta korištenja.

 

Članak 14 – Izmjene Općih uvjeta


Korisnik prima na znanje i prihvaća da je Platforma koju je razvio Royal Canin inovativni alat te da će se dalje razvijati kako bi se istoj dodavale, mijenjale ili uklanjale određene karakteristike, Edukacije i slično.

Royal Canin pridržava pravo svakodobne izmjene ovih Općih uvjeta.

Kada se Korisnik po prvi put logira na Platformu nakon izmjene ovih Općih uvjeta, Korisniku će se omogućiti da pročita i pregleda nove Opće uvjete, te da ih ili (i) prihvati; ili (ii) odbije. Ako Korisnik odbije prihvatiti nove Opće uvjete,  Korisnikov pristup Platformi će se deaktivirati te Korisnik neće više biti u mogućnosti koristiti se Edukacijama.
Članak 15 – Završne odredbe

15.1 Odreknuće

Ako Royal Canin ne koristi pogodnost bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta, ili pak iste prisilno ne sprovede, Korisnik takvo postupanje ne može tumačiti kao da se Royal Canin odrekao takvog prava.

15.2 Cjelokupnost ugovora i djelomična ništetnost


Ovi su Opći uvjeti cjelokupni sporazum između Korisnika i Royal Canina vezano uz Edukacije, i njima se stavljaju izvan snage /zamjenjuju svi prijašnji ili sadašnji usmeni ili pisani dogovori, prijedlozi i izjave vezane uz Edukacije ili bilo kojeg drugog pitanja koje je predmet ovih Općih uvjeta. Ukoliko se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže kao ništetna, pobojna, neprovediva ili nezakonita, ostale odredbe nastavljaju se primjenjivati i važe u potpunosti.

15.3 Nezavisnost ugovornih strana

Royal Canin i Korisnik su nezavisne osobe koje djeluju u svoje ime i na svoju vlastitu odgovornost. Specificirano je da Korisnik provodi svoje aktivnosti na Platformi potpuno autonomno i na vlastitu odgovornost.


Platforma ni na koji način ne predstavlja zamjenu za pojedinačnu i nezavisnu stručnu ekspertizu Stručnjaka, pregled, prosudbu i/ili dijagnozu.

U odnosu na Veterinare, Royal Canin preuzima obvezu da će Korisnicima dozvoliti da poštuju pravila kojima je regulirana struka veterinarske medicine i profesionalne etike, naročito podržavajući njihovi nezavisnu i objektivnu stručnu ocjenu.

15.4 Pravo i nadležnost

Na ove Opće uvjete primjenjuje se i sastavljeni su u skladu s pravom države u kojoj je Stručnjak ovlašten obavljati svoju profesionalnu djelatnost, a kada za to nije potrebna dozvola, u skladu s pravom države u kojoj Stručnjak obavlja svoju profesionalnu djelatnost.

Bilo koji spor između Royal Canin i Korisnika koji može proisteći iz tumačenja, primjene ili prestanka važenja ovih Općih uvjeta, a koji se ne može razriješiti sporazumno i na prijateljski način, rješavat će nadležni sud u Ljubljani bez obzira na bilo koji uzgredni zahtjev, ili u slučaju višebrojnih tuženika.