Padedame katėms ir šunims gyventi sveikiausią gyvenimą.

Bendrosios naudojimo sąlygos „Royal Canin Academy“

UAB „Royal Canin Lietuva“, juridinio asmens kodas 302526475, įsikūrusi Lvovo g. 101, LT-08104, Vilnius, Lietuvos Respublika, („Royal Canin“) pristato skaitmeninę įvairių paslaugų platformą „Royal Canin Academy“, skirtą Profesionalams ir prieinamą internetu („Platforma“).

Platforma sukurta internetinio ir tiesioginio Mokymo kursams, kad būtų galima palengvinti kasdienį Profesionalų darbą teikiant jiems rekomendacijų dėl šėrimo ir mokslinės medžiagos. Kai kuriuose Mokymo kursuose gali būti su „Royal Canin“ produktais susijusio turinio.

KURDAMI PASKYRĄ IR NAUDODAMI PLATFORMĄ JŪS AIŠKIAI SUTINKATE SU TOLIAU IŠDĖSTYTOMIS SĄLYGOMIS IR NUOSTATOMIS.

 

SĄVOKOS

Paskyra reiškia individualią paskyrą, per kurią Naudotojas, patvirtinęs, kad sutinka su Sąlygomis, gali prieiti prie Platformos.

Sutartis reiškia Naudotojo ir „Royal Canin“ sutartį, kuri sudaroma, kai Naudotojas patvirtina sutinkantis su šiomis Bendrosiomis sąlygomis.

Veisėjas reiškia asmenį, kuris selektyviai kergia kruopščiai atrinktus patinus ir pateles (šunų ir kačių), kad šios lytiniu keliu susilauktų palikuonių, kuriems būdingos tam tikros, pastoviai atkartojamos savybės ir bruožai.

Bendrosios sąlygos – šios bendrosios sąlygos, taikomos visai Platformai. Bendrosiomis sąlygomis reglamentuojamos visos Platformoje teikiami Mokymo kursai, išskyrus atvejus, kai Bendrosios sąlygos pakeičiamos arba anuliuojamos Specialiosiomis sąlygomis.

Neįveikiamų aplinkybių įvykis reiškia visus veiksmus, įvykius ar aplinkybes, kurių paveiktoji Šalis negalėjo numatyti bei kontroliuoti ir dėl kurių minėtoji Šalis visiškai nebegali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

Gyvūno šeimininkas – katės ir (arba) šuns šeimininkas, kuris yra profesionalo klientas.

Profesionalas gali atitinkamai reikšti Veisėją, Veterinarijos gydytoją, Mažmenininką, Prieglaudos darbuotoją arba juos visus.

Užsakovas reiškia į Mokymo kursus užsiregistravusį Naudotoją.

Mažmenininkas reiškia įgaliotąjį „Royal Canin“ produktų platintoją.

Prieglaudos darbuotojas reiškia bet kurį asmenį, dirbantį gyvūnų prieglaudoje.

Specialiosios sąlygos reiškia sąlygas, kurios taikomos tam tikriems Mokymo kursams ir (arba) tam tikroms Platformos dalims, kurios pateikiamos protarpiais.

Mokymo kursai reiškia visas internetines ar tiesiogines pamokas ar kursus, kuriuos rengia „Royal Canin“ ir prie kurių Naudotojas gali prieiti ir į juos užsiregistruoti Platformoje.

Mokymo medžiaga reiškia spausdintinius arba internetinius dokumentus, kuriuos „Royal Canin“ pateikia su Mokymo kursais susijusioms reikmėms.

Naudotojas reiškia Profesionalą, kuris turi teisę naudoti Platformą pagal tiesioginį susitarimą su „Royal Canin“. Kartais Naudotojais gali būti Veterinarijos studentai.

Naudotojo turinys reiškia visą turinį, kurį Naudotojas įkelia ar įveda į Platformą.

Veterinarijos gydytojas reiškia fizinį asmenį, dirbantį veterinaru ar užsiimantį veterinarijos praktika, tinkamai registruotą kompetentingoje profesinės veiklos reguliavimo institucijoje ir turintį jos išduotą licenciją, praktikuojantį gyvūnų mediciną ir chirurgiją, kaip nustatyta taikytinais įstatymais, taisyklėmis ir reglamentais.

Veterinarijos studentas reiškia veterinarijos mokslų studentą, kuriam Platformą leidžiama naudoti prižiūrint jo mokymo įstaigai.

 

1 punktas. Pritarimas Sąlygoms

Platformą ir Mokymo kursus naudojantis Naudotojas prisiima už tai visą atsakomybę.

Naudotojui registruotis ir naršyti Platformoje leidžiama tik besąlygiškai sutikus su Bendrosiomis sąlygomis.

Šios Bendrosios sąlygos yra „Royal Canin“ ir Naudotojo Sutartis dėl Platformos ir jos turinio naudojimo. Jei Naudotojas atsisako Bendrosiomis sąlygomis nustatytų sutartinių įsipareigojimų, Naudotojas negali naudoti Platformos bei registruotis į Mokymo kursus ir prie jų prieiti.

Bendrosios sąlygos nuolat skelbiamos Platformoje.

 

2 punktas. Registracija platformoje

2.1. Naudotojo registracijos sąlygos

Naudotojai, turintys teisę registruotis Platformoje, turi būti Profesionalai, kurie įsipareigoja platformą naudoti griežtai tik profesinėms reikmėms.

Prieigą prie Platformos Profesionalams gali suteikti tik tiesiogiai „Royal Canin“. Prie Platformos jie gali prieiti tik per aktyvią Paskyrą.

Kad Profesionalas galėtų turėti Paskyrą, „Royal Canin“ el. paštu išsiųs Profesionalui kvietimą, kuriame jo bus prašoma į skaitmeninę formą suvesti savo duomenis (vardą ir pavardę, unikalų el. pašto adresą, profesiją / pareigas, gyvenamąją šalį, laiko juostą ir pageidaujamą kalbą). Profesionalas apie savo tapatybę privalo pateikti tikrus, teisingus ir išsamius duomenis. „Royal Canin“, patikrinusi pateiktus duomenis, sukurs Profesionalui Paskyrą ir el. paštu išsiųs jam nuorodą į Platformą, jo prisijungimo vardą ir laikinąjį slaptažodį. Tada Profesionalas per ribotą laikotarpį, kuris nurodomas el. laiške, spustelėdamas nuorodą ir susikurdamas naują slaptažodį, turi aktyvuoti savo Paskyrą. Jei Profesionalas savo Paskyros per šį laikotarpį neaktyvuoja, „Royal Canin“ išsiunčia jam priminimą aktyvuoti Paskyrą per laikotarpį, kuris nurodomas priminimo laiške. Jei Profesionalas veiksmų nesiima ir per šį laikotarpį, jo Paskyra pašalinama.

Veterinarijos studentams prieigą prie platformos suteikia tiesiogiai „Royal Canin“ arba ji suteikiama pagal įgaliojimą ir prižiūrint paskyros administratoriui, t. y. mokymo įstaigai, kuri yra atsakinga už prieigos prie Veterinarijos studentų paskyros suteikimą ir valdymą. Veterinarijos studentams naudotis Platforma leidžiama tik asmeniškai, informacijos ir mokymosi reikmėms. Veterinarijos studentas prisiima visą atsakomybę ir įsipareigojimus už tai, kaip jis naudoja Platformą. „Royal Canin“ neatsako už Platformą naudojančius Veterinarijos studentus ir jų patarimus, kuriuos jie duoda naudodami Platformą.

Naudotojas: (a) garantuoja bendrovei „Royal Canin“ pateikiamos informacijos teisingumą, tikslumą ir išsamumą ir prisiima visą atsakomybę už klaidas, informacijos trūkumą ir naujinimą; (b) įsipareigoja nedelsdamas atnaujinti pateiktus duomenis ir informaciją, jei reikia, ir (c) privalo (i) pranešti apie tai „Royal Canin“ el. paštu ir (ii) tuoj pat nutraukti Platformos naudojimą, jei jis nebeatitinka Profesionalo sąvokos.

2.2. Prieiga prie platformos per paskyrą

Kai Naudotojas pareiškia sutinkantis su Bendrosiomis sąlygomis, Naudotojas (a) gali prieiti prie Platformos per paskyrą, įvesdamas „Royal Canin“ suteiktą prisijungimo vardą ir slaptažodį – šie duomenys yra asmeniniai ir už jų saugojimą atsako Naudotojas; (b) privalo imtis visų būtinų atsargumo priemonių, užtikrinančių Naudotojo prisijungimo vardo ir slaptažodžio konfidencialumą, saugumą ir tinkamą naudojimą, kad minėti duomenys nebūtų atskleisti pašaliniams tretiesiems asmenims ir kad šie negalėtų jais pasinaudoti; (c) prisiima visą atsakomybę už Naudotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį Naudojantį kitą asmenį ir už visas operacijas, atliekamas per Naudotojui priklausančią paskyrą. Jei prisijungiama prie paskyros ir (arba) duomenys perduodami Naudojant paskyrą, laikoma, kad šiuos veiksmus atlieka minėtos paskyros turėtojas ir visą atsakomybę už tai prisiima Naudotojas. Jei naudotojo slaptažodžiu ir (arba) prisijungimo vardu pasinaudojama apgavikiškai, Naudotojas įsipareigoja kuo greičiau apie tai raštu pranešti „Royal Canin“.

Paskyros turėtojas prisiima visą atsakomybę už paskyros naudojimą, be to, garantuoja ir pareiškia, kad Naudotojas įsipareigoja tinkamai naudoti Platformą ir laikytis nustatytų Sąlygų.

 

3 punktas. Mokymo kursai

3.1. Registracija

Naudotojas gali registruotis į Mokymo kursus spustelėdamas atitinkamą nuorodą ir įvesdamas reikiamus duomenis.

3.2. Mokymo kursų atsisakymas

3.2.1. Naudotojo inicijuotas atsisakymas

Užsakovai gali bet kada atsisakyti dalyvauti internetiniuose Mokymo kursuose.

3.2.2. „Royal Canin“ inicijuotas atšaukimas

„Royal Canin“ pasilieka teisę atšaukti mokymo kursus, keisti internetinę Platformą (vaizdinį maketą, aprašymus, interaktyviuosius valdiklius ir kitus techninius aspektus), keisti dėstytojus ir (arba) keisti, naujinti ar šalinti Mokymo kursų turinį. Tuo atveju, kai Mokymo kursai atšaukiami, užsakovai informuojami ne vėliau kaip prieš septynias (7) dienas iki kursų pradžios. Užsakovams pranešama el. paštu. „Royal Canin“ dės visas pastangas, kad atšaukimo išvengtų.

„Royal Canin“ neprisiims atsakomybės už visų Mokymo kursų ar jų dalies atšaukimą, modifikavimą ar pašalinimą dėl priežasčių, kurios priklauso nuo dėstytojų.

3.3. Tinkamas dalyvavimas Mokymo kursuose

Naudotojas turi teisę Mokymo kursuose dalyvauti tik profesinėms reikmėms, griežtai laikydamasis taikytinų įstatymų, taisyklių ir reglamentų, kuriais reglamentuojama šios profesijos praktika (ypač galiojančių taisyklių, reglamentuojančių profesinę etiką ir atsakomybę).

Naudotojas įsipareigoja:

 • lankyti Mokymo kursus normaliomis ir protingomis sąlygomis;
 • kad jo veikla ir elgesys (konkrečiai atsisiuntimas, siuntimas, skleidimas, koregavimas, išleidimas, publikavimas, bet tuo neapsiribojant) neprieštaraus vietiniams įstatymams, nepažeis viešosios tvarkos, trečiųjų šalių teisių, profesinės etikos taisyklių arba „Royal Canin“ įvaizdžio ar teisių;
 • (a) sąmoningai neatsisiųsti, neįkelti, neplatinti ir nepersiųsti informacijos ir duomenų, kuriuose būtų arba kuriuos sudarytų kompiuterinis virusas arba kitas programinis kodas ar kompiuterinė programa, skirta pertraukti, sunaikinti, iškraipyti arba riboti bet kurios programinės įrangos, kompiuterio, paslaugos ar internetinės komunikacijos priemonės funkcijas; (b) sąmoningai neatsisiųsti, neįkelti, neplatinti ir nepersiųsti klaidingos informacijos arba neteisėto, nederamo arba netinkamo turinio; (c) nenutraukti, nelėtinti, neblokuoti ir nekeisti per Platformą siunčiamų duomenų srauto; (d) neatkurti, nekopijuoti, neparduoti, nemainyti, neperparduoti ir nenaudoti komercinėms reikmėms jokių Platformą arba Mokymo kursus sudarančių dalių;
 • laikytis visų saugos taisyklių, reglamentų ir kitų protingų saugos reikalavimų, taikomų patalpose, kuriose vyksta Mokymo kursai. „Royal Canin“ pasilieka teisę iš Mokymo kursų pašalinti bet kurį Užsakovą, kurio elgesys „Royal Canin“ arba jos dėstytojų manymu bus netinkamas.

 

4 punktas. Turinys

4.1. Pobūdis. Naudotojui teikiamas turinys Platformoje priklausys nuo profesijos (t. y. Veterinarijos gydytojas, Veisėjas, Mažmenininkas ir kt.). Turinys bus mokomojo pobūdžio ir bus skirstomas į dvi rūšis:

 • redakcinis turinys: turinys, kuris nebus susijęs su „Royal Canin“ produktais (pvz., neutrali informacija apie augintinių sveikatos priežiūrą ar šėrimą);
 • reklaminis turinys: turinys, susijęs su „Royal Canin“ produktais, identifikuojamais pagal specialųjį ženklą.

Kai kuris turinys bus laikomas ribotą laikotarpį. Minėta riboto galiojimo informacija Platformoje bus pateikiama šalia kiekvieno turinio.

4.2. Klasifikavimas. Platformoje Naudotojui siūlomas Turinys (Mokymo kursai) gali būti klasifikuojamas pagal toliau nurodytus kriterijus:

 • turinio sukūrimo arba naujausio modifikavimo data;
 • -naudotojo susidomėjimas tam tikru turiniu arba informacija.

4.3. Nuolaidos. „Royal Canin“ gali nuspręsti, tačiau neįsipareigoja Naudotojams, užsisakiusiems Mokymo kursą, kuriame yra reklaminio turinio, siūlyti nuolaidų „Royal Canin“ produktams. Minėtų nuolaidų privilegijai bus taikomos tam tikros sąlygos, kurios bus nurodytos atitinkamose akcijos nuostatose.

 

5 punktas. „Royal Canin“ garantija ir atsakomybės ribojimo pareiškimas

„Royal Canin“ užtikrina, kad visi Mokymo kursai parengti kruopščiai, taikant gerą, meistrišką, savalaikę ir profesionalią metodiką bei atitinka šioje veiklos srityje galiojančius standartus.

Mokymo kursai vedami, kaip aprašyta konkrečių užsiėmimų tvarkaraščiuose.

„Royal Canin“ paskirs dėstytojus, kurie Mokymo kursus ves taip, kaip jos nuožiūra atrodys tinkama, ir „Royal Canin“ turės teisę bet kurį dėstytoją bet kada pakeisti kitu asmeniu, kuris „Royal Canin“ nuožiūra atrodys tinkamai kvalifikuotas išdėstyti atitinkamą Mokymo kursą.

„Royal Canin“ negarantuoja, kad internete pateikiamas turinys bus nuolat prieinamas ir nebus pertrūkių, vėlavimo ar klaidų, kad bus ištaisyti trūkumai arba kad minėtame turinyje nebus riktų, virusų, klaidų ir praleistų dalykų.

Mokymo kursai ir Mokymo medžiaga teikiama pagal principą „kaip yra“. Jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų, kurios būtų taikomos pagal įstatymus ar kitais būdais, neteikiama dėl kursų bei medžiagos naudojimo ar rezultatų ir dėl to, kad Naudotojas sėkmingai pabaigs kursus ar įgys tam tikro lygio žinių. Dėl to naudotojas prisiima visą atsakomybę įsitikinti, ar Platformoje lankytų kursų valandos vietinių institucijų bus oficialiai pripažįstamos tęstinio mokymosi prasme.

„Royal Canin“ atsisako visų numanomų garantijų, įskaitant numanomas garantijas dėl tinkamumo prekybai ar kitoms konkrečioms reikmėms.

 

6 punktas. Trukmė ir nutraukimas

Naudotojui sutikus su Sąlygomis, Sutartis įsigalioja neterminuotai.

Abi šalys turi teisę nutraukti Sutartį dėl bet kokios priežasties (išskyrus atvejus, kai nesilaikoma šių Sąlygų), pranešę kitai šaliai raštu, įskaitant el. laiškus, prieš 30 dienų.

Jei Naudotojas nesilaikytų šių Bendrųjų sąlygų, „Royal Canin“ gali nuspręsti tuoj pat nutraukti šią Sutartį.

Jei bet kuri šalis dėl bet kokių priežasčių nutraukia susitarimą dėl šių sąlygų, „Royal Canin“ panaikina Naudotojo prieigą prie Platformos.

 

7 punktas. Paskyros pasyvinimas ir pašalinimas

7.1. Paskyros pasyvinimas

Naudotojas turi teisę bet kada pasyvinti savo Paskyrą. Pasyvinus paskyrą ji nepašalinama. Naudotojas gali paprašyti, kad „Royal Canin“ jo Paskyrą vėl aktyvintų.

Naudotojo Paskyrą „Royal Canin“ gali pasyvinti ir toliau nurodytais atvejais:

 • Paskyra neaktyvuojama per ribotą laikotarpį, kuris nurodomas „Royal Canin“ atsiųstame elektroniniame priminimo laiške;
 • Veiklos nebuvimas. Jei Naudotojas prie aktyvuotos Paskyros neprisijungia per 5 mėnesius, jiems praėjus išsiunčiamas elektroninis priminimo laiškas, raginantis apsilankyti Paskyroje per artimiausias 30 dienų. Jei per tas artimiausias 30 dienų jokių veiksmų nesiimama, Paskyra pasyvinama;
 • Šių Bendrųjų sąlygų nesilaikymas arba atsisakymas sutikti su pakeistomis Bendrosiomis sąlygomis.

7.2. Paskyros pašalinimas

Naudotojas turi teisę nuspręsti dėl bet kokios priežasties pašalinti savo Paskyrą. Tam „Royal Canin“ reikia nusiųsti prašymą.

„Royal Canin“ Naudotojo Paskyrą pašalins toliau nurodytais atvejais:

 • Vadovaudamasi 2.1 punkte nustatytomis sąlygomis, jei Naudotojas neaktyvuoja savo Paskyros per „Royal Canin“ nustatytą laikotarpį, kuris nurodomas elektroniniame priminimo laiške;
 • Praėjus 18 mėnesių nuo Paskyros pasyvinimo.

 

8 punktas. Finansinės sąlygos

Už naudojimąsi Platforma ir už registraciją į Mokymo kursus „Royal Canin“ iš Naudotojo jokių mokesčių neima. Vis dėlto, už kai kuriuos esamus arba būsimus Mokymo kursus „Royal Canin“ gali imti mokestį iš Naudotojo. Naudotojui apie tokius mokesčius bus pranešama iš anksto, prieš registruojantis į atitinkamus Mokymo kursus.

 

9 punktas. Atsakomybė

9.1. „Royal Canin“ atsakomybė

„Royal Canin“ negarantuoja, kad Platforma ir Mokymo kursai, kurias naudotojas pripažįsta ir su kuriomis sutinka, bus prieinamos, veiks nuolat ir tinkamai. Dėl techninių priežasčių galimi Platformos ir (arba) visų ar dalies Mokymo kursų veikimo pertrūkiai.

„Royal Canin“ neprisiims atsakomybės už Platformos ir (arba) visų ar dalies Mokymo kursų neprieinamumą dėl techninio gedimo, trikties ar kitos priežasties, įskaitant (sąrašas nebaigtinis) interneto duomenų perdavimo kanalų perkrovą, interneto paslaugų triktis, žmogiškąją arba elektros įrangos klaidą, kenkėjišką įsibrovimą, programinės įrangos arba aparatinės įrangos triktis ir (arba) neįveikiamas aplinkybes.

„Royal Canin“ neprisiima atsakomybės už asmenis, kurie imasi veiksmų pagal Mokymo kursuose sužinotą informaciją arba juose pareikštą nuomonę. „Royal Canin“ Mokymo kursų metu pateikiama informacija daugiausia susijusi su gyvūnų mityba ir jų sveikata. Ši informacija jokiais atvejais neturėtų atstoti Profesionalo nepriklausomos ir profesionalios kompetencijos, nuomonės ir diagnozės, jei ji nustatinėjama. „Royal Canin“ neatsako, jei informacija pasirodo nepakankama arba jei gyvūno sveikatos būklė neatitinka platformoje pateikiamos informacijos ir patarimų.

„Royal Canin“ neatsako už jokią tiesioginę, netiesioginę ar specialiąją žalą (duomenų praradimą, finansinius nuostolius, pelno praradimą, galimybių netekimą), kurią Naudotojas ir Gyvūnų šeimininkai dėl bet kokios priežasties gali patirti naudodami Platformą ir (arba) bet kurią Mokymo kursus, įskaitant (sąrašas nebaigtinis) priėjimą arba negalėjimą prieiti prie Platformos arba Mokymo kursų, Platformos ar bet kurios konkrečios Mokymo kursų naudojimą ar negalėjimą jų naudoti arba visų ar dalies Mokymo kursų veikimą ar neveikimą. Ši nuostata konkrečiai taikoma, kai žala gali atsirasti dėl netikslaus turinio ir ypač dėl klaidų, duomenų perdavimo lėtumo ar pertrūkių, duomenų praradimo, dingimo ar pakeitimo, kompiuterinio viruso, kad ir kokios kilmės jis būtų, pašalinių šalių įsibrovimo ir kt.

„Royal Canin“ jokiais atvejais nebus atsakinga už Naudotojo turinį, kurį, prisiimdamas visą atsakomybę ir žinodamas visus faktus, pateikia Naudotojas.

9.2. Naudotojo atsakomybė

Naudotojas prisiima visą atsakomybę už (a) taikytinų ir juridines prievoles sukeliančių taisyklių, kuriomis reglamentuojama ši profesinė veikla, laikymąsi; (b) sprendimą užsiregistruoti Platformoje ir dalyvauti Mokymo kursuose; (c) gyvūnų ligų ir sveikatos būklės diagnostiką ir gydymą, jei tokių atvejų būna (veterinarijos gydytojas turi galimybę fiziškai apžiūrėti gyvūnus ir juos gydyti); (d) sprendimą su Gyvūnų šeimininkais bendrinti tam tikrą Platformoje pateikiamą informaciją ar rekomendacijas, gautas naudojant Mokymo kursus; (g) visą tiesioginę ir (arba) netiesioginę žalą, kurią Gyvūno šeimininkas arba trečioji šalis patiria dėl Platformos arba Mokymo kursų pateikiamos informacijos.

Naudotojas (a) saugos, nekaltins ir gins „Royal Canin“ nuo bet kurio asmens (įskaitant Gyvūnų šeimininkus) įvairių veiksmų, teismo procesų, prašymų atlyginti nuostolius, skundų ar reikalavimų, kylančių dėl Naudotojo veiklos arba Platformos ar Mokymo kursų naudojimo; (b) įsipareigoja prisiimti visas išlaidas, teisininkų ir ekspertų mokesčius ir visus nuostolius, kuriuos „Royal Canin“ šiame kontekste gali būti priversta sumokėti teismo sprendimu dėl Naudotojo ir Gyvūno šeimininko sutarties sudarymo, vykdymo ir (arba) nutraukimo, tačiau tuo neapribojant „Royal Canin“ teisės reikalauti naudotojo atlyginti kitą žalą.

 

10 punktas. Intelektinė nuosavybė

 1. Platforma

Visos intelektinės nuosavybės teisės į Platformą ir jos turinį (tekstus, iliustracijas, vaizdo įrašus, duomenų bazes, garso įrašus, nuotraukas, komercinius pavadinimus, logotipus, prekių ženklus ir kt.), išskyrus Naudotojo Turinį, lieka „Royal Canin“ ir (arba) jos filialams nuosavybė, arba jiems yra taikomos trečiųjų šalių „Royal Canin“ suteiktos licencijos ir (arba) įgaliojimai.

Naudoti platformą ir jos turinį Naudotojui leidžiama tik laikantis sąlygų. Naudotojui be išankstinio rašytinio susitarimo su „Royal Canin“ draudžiama bet kurią Platformos dalį ir jos turinį atkurti, viešinti, publikuoti ar modifikuoti.

Naudotojas suteikia „Royal Canin“ neišskirtinę licenciją Sutarties vykdymo reikmėms naudoti Naudotojo turinį. Licencija apima visas teises, kurių reikia, kad Platforma veiktų ir Sutartis būtų vykdoma tinkamai.

b. Mokymo medžiaga

Visa Mokymo medžiaga priklauso tik „Royal Canin“. Intelektinės nuosavybės teisės į visą pateikiamą Mokymo medžiagą, įskaitant dizainą, grafikos kūrinius ir tekstą spausdintinėje medžiagoje bei įgarsintuose ir nufilmuotuose internetiniuose seminaruose ir tinklalaidėse, priklauso „Royal Canin“ arba įgytos pagal licencijas ir (arba) leidimus, kuriuos „Royal Canin“ gauna iš trečiųjų šalių.

Kai Naudotojui suteikiama prieiga prie Mokymo medžiagos, Naudotojas gauna neišskirtinę, neperleidžiamą, neatšaukiamą licenciją naudoti Mokymo medžiagą. Be išankstinio „Royal Canin“ leidimo Mokymo medžiagos negalima jokiais būdais, visos ar dalimis, kopijuoti, atkurti, įkelti, skelbti, demonstruoti ar į ją nukreipti nuorodomis. Bet kuris toks naudojimas yra draudžiamas ir šio draudimo nepaisymas yra tolygus „Royal Canin“ intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui.

 

11 punktas. Asmens duomenų apsauga

Mes turime teisę rinkti arba tvarkyti įvairių kategorijų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate, ir mes jūsų asmens duomenis laikysime saugiai, vadovaudamiesi privatumo politika, kuri taikoma visoms „Mars“ grupės įmonėms. Daugiau informacijos pateikiama mūsų pareiškime dėl privatumo, kuris skelbiamas adresu https://www.mars.com/privacy-policy-lithuania. Pareiškime dėl privatumo taip pat rasite informacijos, kaip galite valdyti savo rinkodaros nuostatas.

Mūsų svetainėse įvairiausioms reikmėms gali būti naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie tai, kokius slapukus ir kaip naudojame, pateikiama mūsų pranešime dėl slapukų: https://www.mars.com/cookies-lithuania.

 

12 punktas. Draudimas

Naudotojas patvirtina, kad su mokia draudimo bendrove yra sudaręs draudimo sutartį ir kad visam susitarimo dėl šių Sąlygų laikotarpiui turi draudimo sutartį, pagal kurią pakankamai sumai apdrausta jo profesinė civilinė atsakomybė. Į draudimo polisą turi būti įtrauktas visų rūšių žalos (fizinės, materialinės, nematerialinės, tiesioginės ir netiesioginės) padengimas.

„Royal Canin“ paprašius Naudotojas bet kuriuo metu pateikia draudimo liudijimą.

 

13 punktas. Konfidencialumas

Naudotojas įsipareigoja griežtai saugoti su „Royal Canin“ ir Platforma susijusios informacijos konfidencialumą, išskyrus informaciją, kuri deramai tampa viešai prieinama ne dėl Naudotojo veiksmų ar kaltės. Naudotojas imsis reikiamų priemonių, užtikrinančių, kad šio įsipareigojimo laikytųsi visi asmenys, kuriems gali būti suteiktas leidimas prieiti prie minėtos slaptos informacijos.

Naudotojo įsipareigojimai dėl konfidencialumo galioja Platformos naudojimo metu ir 5 metus nuo sutarties dėl šių Sąlygų galiojimo pabaigos.

 

14 punktas. Sąlygų keitimas

Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad „Royal Canin“ sukurta Platforma yra naujoviškas įrankis ir bus tobulinama pridedant naujų funkcijų ir Mokymo kursų, keičiant juos kitais arba juos pašalinant.

„Royal Canin“ pasilieka teisę Sąlygas bet kada pakeisti. Šios Sąlygos gali būti keičiamos, kad atitiktų taikytinus įstatymus, reglamentus ir gaires, parengtas bet kurių atitinkamų institucijų, arba reaguojant į Platformos paslaugų pokyčius (pvz., koreguojamos kainos už mokamus dabartinius ir būsimus mokymo kursus), arba tuo atveju, jei sutarties metu galiojusios sąlygos pasikeitė ir joms pasikeitus išaugo „Royal Canin“ išlaidos. Jei Naudotojas su pakeistomis Sąlygomis nesutinka, jis turi teisę Sutartį nutraukti.

Kai pakeitus Sąlygas Naudotojas prie Platformos prisijungia pirmą kartą, jam pasiūloma perskaityti ir patikrinti naujas Sąlygas ir (i) su jomis sutikti arba (ii) jas atmesti. Jei Naudotojas naujas Sąlygas atmeta, Naudotojo prieiga prie Platformos pasyvinama ir Naudotojas Mokymo kursų naudoti nebegali.

 

15 punktas. Baigiamosios nuostatos

15.1. Atsisakymas

Jei „Royal Canin“ nepasinaudoja kuria nors Sąlygų nuostata ar jos neįgyvendina, Naudotojas neturi manyti, kad jos atsisakoma.

15.2. Visa Sutartis ir atskiriamumas

Ši Sutartis yra visas Naudotojo ir „Royal Canin“ susitarimas dėl Mokymo kursų ir Platformos naudojimo ir ji yra viršesnė už visus ankstesnius arba dabartinius žodinius ar raštiškus ryšius, pasiūlymus ir pareiškimus dėl Mokymo kursų, Platformos ar kitų dalykų, kuriems taikomos šios Bendrosios sąlygos. Jei bet kuri šių Bendrųjų sąlygų ir (arba) specialiųjų sąlygų nuostata būtų pripažinta niekine, negaliojančia, neįgyvendinama ar neteisėta, kitos nuostatos liks galioti visa galia.

15.3. Šalių nepriklausomumas

„Royal Canin“ ir Naudotojas yra nepriklausomi subjektai, veikiantys savo vardu ir prisiimantys visą atsakomybę. Nurodoma, kad naudotojas Platformoje veikia visiškai savarankiškai, prisiimdamas visą riziką ir laikydamasis jo profesijai taikomų standartų.

Platforma jokiu būdu negali atstoti Profesionalo individualios ir nepriklausomos profesinės kompetencijos, recenzijos, nuomonės ir (arba) diagnozės.

Veterinarijos gydytojų atveju „Royal Canin“ įsipareigoja leisti Naudotojams laikytis įstatymų ir taisyklių, kuriomis reglamentuojamos Veterinarijos gydytojo prievolės veterinarijos praktikos ir profesinės etikos srityje, ir ypač netrukdyti jiems laikytis savo nepriklausomos ir objektyvios profesinės nuomonės.

15.4. Teisė ir jurisdikcija

Sąlygos reglamentuojamos ir sudarytos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

„Royal Canin“ ir naudotojo ginčai, kylantys dėl šių sąlygų interpretavimo, vykdymo ar susitarimo dėl jų nutraukimo, kurių abipusiu sutarimu išspręsti nepavyksta, nepaisant atsitiktinių ieškinių ar garantijų arba atvejų, kai atsakovas yra ne vienas, sprendžiami kompetentinguose Vilniaus, Lietuvos teismuose.