„Royal Canin“ interneto svetainės bendrosios naudojimo sąlygos

Prieigai prie svetainės ir naudojimuisi ja taikomos šios nuostatos:

1. „Royal Canin“ teikia savo paslaugas (toliau – paslaugos) tik sutikus su šiomis Bendrosiomis naudojimo sąlygomis (toliau – Sąlygos), kurias „Royal Canin“ gali bet kada keisti, interneto svetainėje skelbdama pranešimus apie Sąlygų keitimą arba nuorodas į tokius pranešimus. Bet koks pranešimas taip pat gali būti išsiųstas jums el. paštu. Todėl rekomenduojame reguliariai susipažinti su naujausia šių Sąlygų redakcija. „Royal Canin“ taip pat gali pasiūlyti kitas paslaugas, kuriomis galima naudotis tik sutikus su konkrečiomis naudojimo sąlygomis. Šios Sąlygos sudaro visą jūsų ir „Royal Canin“ susitarimą dėl paslaugos naudojimo. Jos pakeičia visus ankstesnius ar esamus elektroninius, rašytinius ar žodinius pranešimus ir pasiūlymus.

2. Paslaugos, pristatomos interneto svetainėje, skirtos naudoti tik nekomerciniais ir nepolitiniais asmeniniais tikslais. „Royal Canin“ pasilieka teisę bet kuriuo metu laikinai sustabdyti savo paslaugų teikimą, ypač norėdama atlikti techninę priežiūrą, keisti ar tobulinti savo svetainę ir (arba) jos turinį. Šie „Royal Canin“ veiksmai nesuteikia Jums teisės dėl to reikalauti jokios kompensacijos.

3. Visa interneto svetainėje pateikta informacija galioja tik Lietuvai. Informacija apie produktus ir (arba) paslaugas gali būti su turinio klaidomis ar praleidimais, techninio pobūdžio klaidomis ar praleidimais arba spausdinimo klaidomis. „Royal Canin“ neužtikrina interneto svetainėje pateiktos informacijos tikslumo. „Royal Canin“ interneto svetainėje tik teikia informaciją iš reklamuotojų. Svetainėje esančios iliustracijos / nuotraukos ir kt. nėra skelbiamos pagal sutartį. Bet kokie laiškai ar medžiaga plačiąja prasme, kuriuos jūs siunčiate bendrovei „Royal Canin“ per interneto svetainę ar bet kuriomis kitomis priemonėmis, nelaikomi konfidencialiais ir jiems netaikoma intelektinės nuosavybės apsauga, nebent jūs nurodote kitaip. „Royal Canin“ gali laisvai naudoti jai siunčiamą medžiagą. Vis dėlto, draudžiama mums bet kokiomis priemonėmis siųsti bet kokią neteisėtą, grasinančią, šmeižikišką, nepadorią, pornografinę ar interneto svetainei grėsmę keliančią (kompiuteriniai virusai ir pan.) medžiagą.

4. Visi interneto svetainės elementai ir pati interneto svetainė saugoma „Royal Canin“ ir (arba) jos reklamuotojų intelektinės nuosavybės teisėmis (tokiomis kaip autorių teisės, prekių ženklų teisė, kompiuterinių programų ar duomenų bazių apsaugos teisė ir pan.). Bet koks veiksmas, prieštaraujantis „Royal Canin“ ir (arba) jos reklamuotojų intelektinės nuosavybės teisėms, griežtai draudžiamas ir už jį gresia baudžiamoji atsakomybė. Taigi jūs neturite teisės keisti, kopijuoti, platinti, perduoti, rodyti, atlikti, atkurti, skelbti, licencijuoti, perleisti ar parduoti bet kokią informaciją (įskaitant logotipus, dizainą, prekių ženklus ir pan.), programinę įrangą, produktus ar paslaugas, gautas iš šios interneto svetainės, taip pat kurti antrinius minėtų dalykų kūrinius.

„Royal Canin“ nekontroliuoja susietų interneto svetainių ir apskritai bet kokių internetinių išteklių, kuriuos ji nurodo. Taigi „Royal Canin“ neatsako už tokių svetainių ar išteklių turinį, reklamą, produktus, paslaugas ar kitą medžiagą. Draudžiama kurti bet kokią hipertekstinę nuorodą (angl. hyperlink) į http://www.royalcanin.com/lt be išankstinio raštiško „Royal Canin“ sutikimo. Saito http://www.royalcanin.com/lt nukreipimas į kitą interneto svetainę nereiškia pritarimo tai interneto svetainei ar jos turiniui. „Royal Canin“ negali būti laikoma atsakinga už šių trečiųjų šalių pateiktą informaciją, nuomones ir rekomendacijas. Be to, „http://www.royalcanin.lt/“ gali būti nežinant susieta su kitomis interneto svetainėmis per hipertekstines nuorodas. „Royal Canin“ nesuteikia leidimo tokioms nuorodoms ir tvirtina, kad neatsako už šių kitų interneto svetainių pateiktą informaciją, turinį ir ryšius su „Royal Canin“. „Royal Canin“ negali būti laikoma atsakinga už bet kokį ginčą, galintį kilti tarp „Royal Canin“ partnerio ir vartotojo. Partneriai, su kuriais konsultuojamasi, patys atsako už atitiktį visiems teisės aktų reikalavimams, įskaitant taikomus paslaugoms, siūlomoms vartotojams / galutiniams klientams, ypač teisės aktams, susijusiems su nuotoline prekyba, vartotojų apsauga, klaidinančia ar apgaulinga reklama, kainomis ir produktų atitiktimi.

„Royal Canin“ negali būti laikoma atsakinga už bet kokią įrodytą ar tariamą žalą ar nuostolius, kylančius iš tokių išorinių svetainių ar šaltinių informacijos, prekių ar paslaugų naudojimo ar pasitikėjimo jomis arba susijusius su tokiu naudojimu ar pasitikėjimu. „Royal Canin“ neprisiima jokios atsakomybės už galimą laikiną ar nelaikiną interneto svetainės „http://www.royalcanin.lt/“ ar atskirų jos elementų neveikimą ar netinkamą veikimą bei įstatymų leidžiama apimtimi neprisiima jokios atsakomybės dėl žalos, kurią lankytojas gali patirti naršydamas ir naudodamasis „Royal Canin“ paslaugomis.

Galiausiai, jei vykdant „Royal Canin“ paiešką, jos rezultatai nukreipia jus į interneto svetaines, tinklalapius ar forumus, kurių pavadinimas ir (arba) turinys pagal Lietuvos teisę laikomi nusikalstama veika, ypač atsižvelgiant į tai, kad „Royal Canin“ negali kontroliuoti tokių interneto svetainių ir išorės šaltinių turinio, turėtumėte nutraukti tokios interneto svetainės naršymą, antraip jums gali tekti sumokėti baudas, nustatytas Lietuvos įstatymais, arba prieš jus gali būti pradėtas teisinis procesas.

5. Kilus ginčams, taikoma Lietuvos teisė ir kompetentingais laikomi tik Lietuvos teismai.

 

„Royal Canin“ privatumo politika

1. Bendroji dalis

Galite laisvai lankytis mūsų interneto svetainėje, sužinoti apie mūsų produktus ir paslaugas, skaityti naujienas ar apie mūsų naujas paslaugas be jokios prievolės pateikti savo asmens duomenis. Vis dėlto, norėdami dalyvauti „Royal Canin“ organizuojamose veiklose, turite užsiregistruoti. Jūsų asmens duomenys taip pat renkami, kad geriau jus aptarnautume ir suteiktume jums individualizuotą informaciją naršant svetainę. Jeigu nuspręsite suteikti mums savo asmeninę informaciją, jūsų konfidencialius duomenis tvarkysime laikydamiesi toliau išdėstytų nuostatų, „Mars, Incorporated“ įmonių grupės Privatumo politikos (https://www.mars.com/privacy-policy-lithuania) ir nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų reikalavimų.

2. Sąvokos

„Asmens duomenų tvarkymas“ – bet kokia operacija ar operacijų serija, atliekama su asmens duomenimis automatiniu ar neautomatiniu būdu, pvz., rinkimas, įrašymas, organizavimas, saugojimas, pritaikymas ar keitimas, atkūrimas, ieškojimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinimas ar kitoks viešinimas, išrikiavimas ar jungimas, blokavimas, ištrynimas ar sunaikinimas. 
„Konfidencialus tvarkymas“ – mes apdorojame jūsų konfidencialius duomenis laikydamiesi nacionalinių ir tarptautinių nuostatų.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Pateikdami mums savo asmens duomenis aiškiai leidžiate mums tvarkyti šią informaciją toliau nurodytais tikslais. Jūsų duomenys įtraukiami į „Royal Canin“ rinkmenas ir mes juos tvarkome, kad galėtume valdyti jūsų dalyvavimą veiklose, organizuojamose „Royal Canin“ interneto svetainėje, išsiųsti el. laišką, patvirtinantį jūsų „Royal Canin“ narystės registraciją, užregistruoti jūsų dalyvavimą veikloje bei tos veiklos rezultatus ir, prireikus, išsiųsti jums dovanas. Mes taip pat juos tvarkome, kad galėtume valdyti savo narius ir kitas „Royal Canin“ siūlomas paslaugas, pagerinti savo paslaugų kokybę (rinkinius, interneto svetainės pasiūlymus ir kt.), informuoti jus apie naujas „Royal Canin“ ir partnerių paslaugas ir produktus, taip pat mūsų vykdomo tyrimo tikslais.

4. Slapukai

Retais atvejais naudojame slapukus, kad galėtume geriau jus aptarnauti. Slapukas – tai interneto svetainės jūsų kompiuteryje saugomas nedidelis failas. Šis slapukas gali būti nuskaitomas kitą kartą lankantis toje pačioje svetainėje. Slapukus gali nuskaityti tik ta interneto svetainė, kuri juos sukuria. Slapukus naudojame administraciniais tikslais, pvz., norėdami įrašyti, kokiai informacijai teikiate pirmenybę, arba jūsų prieigos kodą, todėl jums nereikia kas kartą užsukus į svetainę spaudyti tų pačių kompiuterio klavišų. Dauguma slapukų veikia tik vieno seanso ar lankymosi svetainėje metu. Nei viename iš jų nesaugoma informacija, kuri leistų su jumis susisiekti telefonu, el. paštu ar paprastu paštu. Taip pat galima sukonfigūruoti savo naršyklę, kad ji įspėtų jus apie kiekvieną sukurtą slapuką arba neleistų jų sukurti (tačiau nebegalėsite naudotis kai kuriomis paslaugomis, kurioms slapukai būtini). Daugiau apie mūsų naudojamus slapukus informacijos galite rasti čia: https://www.mars.com/cookies-lithuania.

5. Jūsų asmens duomenų skelbimas ir atskleidimas

Jūs sutinkate, kad bus skelbiami kai kurie jūsų „vieši“ duomenys. Todėl bendraujant jums ir „Royal Canin“, taip pat vartotojams tarpusavyje, gali būti skelbiamas jūsų vardas ir pavardė, miestas, gyvenamoji šalis ir lytis. „Royal Canin“ taip pat gali atskleisti jūsų asmens duomenis, jei to paprašo valstybės institucija ar teismas, arba kai toks veiksmas yra būtinas siekiant atitikti bet kokio įstatymo ar kito teisės akto reikalavimus, arba „Royal Canin“ reiškiant arba ginantis nuo pareikštų teisinių reikalavimų.

6. Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis

Visi klausimai susiję su jūsų duomenų įrašymu ir tvarkymu bei prašymai įgyvendinti teises, susijusias su asmens duomenų apsauga (įskaitant teisę atšaukti sutikimą, teisę ištaisyti netikslius ar neteisingus duomenis, teises prieštarauti ir apriboti duomenų tvarkymą, teisę ištrinti duomenis, teisę į duomenų perkeliamumą) gali būti siunčiami [email protected]

Daugiau informacijos apie savo teises ir duomenų tvarkymą galite rasti čia: https://www.mars.com/privacy-policy-lithuania

7. Teisės į privatumą pažeidimas

Jeigu bet kuriuo metu jums pasirodo, kad mūsų interneto svetainė negerbia jūsų privatumo, susisiekite su „Royal Canin Lithuania“ interneto svetainėje www.royalcanin.com/lt arba aukščiau nurodytu el. paštu ir mes dėsime visas pastangas, kad nustatytume ir išspręstume problemą. Manydami, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt).