Padedame katėms ir šunims gyventi sveikiausią gyvenimą.

Naudojimosi sąlygos: Augintinio savininkas

1. PRITARIMAS SĄLYGOMS 

 Šios bendrosios naudojimosi sąlygos (toliau vadinamos „Sąlygomis“) reglamentuoja naršymą „Royal Start“ svetainėje (toliau bendrai vadinamos „Svetaine“) ir naudojimąsi 4 straipsnyje aprašytomis Paslaugomis.
Paslaugos vartotojas (toliau vadinamas „Vartotoju“), prieš naudodamiesi Paslauga, privalo atidžiai perskaityti Sąlygas. Vartotojas oficialiai ir aiškiai sutiko su šiomis Sąlygomis, prieš naudodamasis Paslaugomis.
Šios Sąlygos sudaro sutartį tarp Vartotojo ir
„Royal Canin SAS“, registruotos buveinės adresas 650 avenue de la Petite Camargue, 30 470 Aimargues (toliau vadinama „Royal Canin“), registruota Įmonių ir bendrovių registre (RCS of Nîmes), įmonės kodas 700 200 983, 08 10 83 08 00, 04.66.73.07.00, [email protected], FR61700200983.
Sąlygos visą laiką skelbiamos Svetainėje.

2. KLIENTŲ APTARNAVIMO TARNYBA

Kilus klausimų arba problemų dėl Paslaugos ir (arba) Svetainės naudojimo, Vartotojas turi kreiptis į „Royal Canin“ klientų aptarnavimo tarnybą:
- telefonu: 8453005965,
- el. paštu: [email protected],
- paštu: Crown Pet foods, Oak Tree Meadow, Blackworthy Road, Castle Cary, Somerset, BA7 7PH.

3. SVETAINĖS PRIEIGA

3.1. Svetainės prieiga yra skirta tik 18 metų amžiaus ir vyresniems asmenims, kurie yra veiksnūs sudaryti sutartį, „Royal Canin“ partneriui, kuris visų pirma yra sudaręs veisimo susitarimą su „Royal Canin“.
Pirmą kartą Vartotojui prisijungiant prie Svetainės, jo (jos) bus prašoma sukurti paskyrą arba, jeigu turi, prisijungti prie jau turimos savo paskyros „Royal Canin“ (toliau – „Paskyra“). Kurdamas naują paskyrą, Vartotojas turi pateikti tikrą, teisingą ir išsamią informaciją apie savo tapatybę. Vartotojo prisijungimo ID bus jo (jos) elektroninio pašto adresas ir jis (ji) turės sukurti slaptažodį (išskyrus tuos atvejus, kai naudojama trečiosios šalies autentifikavimo sistema, pvz., naudojamas prisijungimas per Facebook).

3.2. Prieigos prie Svetainės pertraukimas
Royal Canin can, at any time, modify or interrupt the Website or all or part of the Service after prior notice. Consequently, the access to the Website and the use of the Service can be deactivated during this interruption or definitively. „Royal Canin“ bet kada, įspėjusi iš anksto, gali modifikuoti arba pertraukti Svetainės veikimą arba visas ar dalį Paslaugų. Dėl to prieiga prie Svetainės ir visų arba dalies Paslaugų gali būti pasyvinta minėto pertraukimo laikotarpiui arba galutinai. Jeigu Svetainė bus galutinai uždaroma, „Royal Canin“ pagrįstu pranešimu informuos apie tai Vartotoją.

3.3. Prieigos prie Svetainės pasyvinimas
Vartotojas gali bet kuriuo metu ištrinti savo Paskyrą ir išjungti savo prieigą prie Svetainės.
Vartotojui pažeidus bet kurį iš savo pagal šias Sąlygas prisiimtų įsipareigojimų, „Royal Canin“, pateikdama oficialų pranešimą el. paštu, gali reikalauti ištaisyti tokį pažeidimą ir, to nepadarius per 8 dienas nuo pranešimo gavimo dienos, išjungti jo (jos) Paskyros Svetainėje prieigą.
Be to, „Royal Canin“ pasilieka teisę išjungti Vartotojo prieigą prie Svetainės be pranešimo, formalumų ar nuostolių atlyginimo šiais atvejais: (i) kai to reikalaujama teismo sprendimu; (ii) nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atveju; arba (iii) grubaus šių Sąlygų pažeidimo arba neteisėto elgesio atveju. „Royal Canin“ neturi būti laikoma atsakinga už tokius atvejus.

4. SVETAINĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APRAŠAS

Svetainė skirta (i) suteikti Vartotojams galimybę susipažinti su standartine informacija, susijusia su jų būsimuoju augintiniu prieš jam atvykstant į naujus namus, kurią veisėjas gali pateikti apie gyvūną (gimimo datą, svorį gimus, gyvūno nuotraukų ir t.t.); ir (ii) suteikti Vartotojui galimybę naudotis internetine platforma, kurioje jis (ji) gali papildyti tokią informaciją ir ją saugoti (toliau „Paslaugos“).
„Royal Canin“ gali naudoti informaciją apie gyvūną, visų pirma bet kokiais moksliniais, mokslinių tyrimų ar edukaciniais tikslais.

5. TINKAMO PASLAUGŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS
Vartotojas sutinka naudotis Paslaugomis įprastomis ir pagrįstomis sąlygomis.
Be to, Vartotojas įsipareigoja nesiimti veiksmų ir nesielgti taip (įskaitant atsisiuntimą, išsiuntimą, platinimą, koregavimą, išleidimą, publikavimą, tačiau tuo neapsiribojant), kad pažeistų Prancūzijos įstatymus, trikdytų Prancūzijos viešąją tvarką, pažeistų trečiųjų šalių teises arba pakenktų „Royal Canin“ įvaizdžiui ar pažeistų jos teises.

Vartotojas konkrečiai įsipareigoja (sąrašas nėra baigtinis):
a. Tyčia neatsisiųsti, neplatinti ir nepersiųsti jokios informacijos ir duomenų, tarp kurių arba kuriuose yra kompiuterinių virusų arba kito pobūdžio programinio teksto ar kompiuterinių programų, skirtų pertraukti, sunaikinti, iškraipyti arba apriboti įvairios programinės įrangos, kompiuterių, paslaugų arba internetinių ryšio priemonių funkcijoms;
b. Tyčia neatsisiųsti, neplatinti ir nepersiųsti jokios klaidingos informacijos arba nederamo turinio. Nederamas, be visa kita, reiškia menkinamas, šmeižikiškas, įžeidžiamas, pornografinis, seksualiai atviras, neteisėtas, diskriminacinis ar įžeidžiamas rasinės kilmės ar seksualinės orientacijos požiūriu, ir visas turinys, kurį galima laikyti priekabiaujamu, užgauliu, grasinamu, žalingu, vulgariu, nešvankiu ar smurtiniu, arba tokiu, kuriuo pažeidžiamos asmens teisės, įskaitant fizinio asmens teisę į atvaizdą ir į asmeninį gyvenimą arba bet kurio asmens teisę į laisvę, taip pat – iškraipytų arba klaidingų faktų pateikimas arba neapykantos reiškimas, kurstymas kaip nors pažeisti įstatymus, arba kaip nors kitaip netinkamas turinys;
c. Nenutraukti, nelėtinti, neblokuoti ir nekeisti per Svetainę ir Paslaugas siunčiamų duomenų įprastinio srauto;
d. Neatkurti, nekopijuoti, neparduoti, nemainyti, neperparduoti ir nenaudoti komercinėms reikmėms jokių Svetainę arba Paslaugas sudarančių dalių.
6. PASLAUGOS MODIFIKAVIMAS
Svetainėje teikiamos Paslaugos gali būti naujinamos, be to, „Royal Canin“ gali ne tik įvesti naujų paslaugų, bet ir dalį jų pašalinti arba modifikuoti. „Royal Canin“ pagrįstu pranešimu informuos Vartotoją apie bet kokį Paslaugų pakeitimą / panaikinimą. „Royal Canin“ nebus laikoma atsakinga už tokį pakeitimą / panaikinimą.

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Vartotojas pripažįsta, kad jis (i) turi įgūdžių ir atitinkamos techninės įrangos, kad galėtų naudoti Svetainėje teikiamas Paslaugas, ir (ii) įsitikino, kad jo kompiuterio konfigūracija yra pakankama, kompiuteris veikia tinkamai ir yra saugus. Vartotojas privalo imtis visų atitinkamų priemonių savo duomenims, kompiuterinėms sistemoms arba programinei įrangai apsaugoti nuo virusų, Trojos arklių arba, imant bendrai, kompiuterinių programų, kurios gali pakenkti Svetainės saugumui. 
Vartotojas be išlygų atsako už aparatinę įrangą, kurią jis naudoja prieigai prie Svetainės. Minėta aparatine įranga jis rūpinasi savo sąskaita ir sumoka visus galimus interneto ryšio mokesčius, atsirandančius naudojant Paslaugą.

7.2. Vartotojas pripažįsta, kad jo paskyra yra asmeninė ir kad ID ir slaptažodį jis turi laikyti griežtai konfidencialiai. Vartotojas prisiima visą atsakomybę, jei prie Svetainės prieinama ir Paslaugos naudojamos įvedus jo ID / slaptažodį. Tokios prieigos atvejais „Royal Canin“ atsakomybės neprisiima. Jei prie Svetainės prieina ir Paslaugas naudoja trečioji šalis, už visas pasekmes, neatmetant „Royal Canin“ teisės reikalauti kompensacijos, jei minėta prieiga padaro žalos „Royal Canin“, atsako Vartotojas.

7.3. Vartotojas pripažįsta, kad „Royal Canin“ neatsako už pasekmes, žalą arba nepatogumus, būdingus interneto naudojimui, konkrečiai tais atvejais, jei sutrinka tinklo veikimas, įsibraunama iš išorės, atsiranda kompiuterinių virusų arba sutrinka Vartotojui interneto paslaugas teikiančio tiekėjo veikla.

Be to, „Royal Canin“ deda visas pastangas, kad Paslaugos būtų optimaliai kokybiškos ir prieinamos. Vis dėlto, dėl specifinių interneto tinklo savybių, Svetainės veikimas, prieiga prie Svetainės ir jos naudojimas kartkartėmis gali būti pertrauktas, pavyzdžiui, tam, kad „Royal Canin“ galėtų atlikti būtinuosius techninės priežiūros darbus, sutaisyti ir atnaujinti kompiuterinę sistemą (aparatinę ir programinę įrangą), kad Svetainė galėtų veikti. Už tai „Royal Canin“ atsakomybės neprisiima.

7.4. Vartotojas pripažįsta, kad ne „Royal Canin“, o veisėjas bus atsakingas už informaciją, kurią jis (ji) pateikė Svetainėje ir su kuria Vartotojas galėjo susipažinti.

7.5. Vieno arba daugiau iš šiose Sąlygose arba galiojančiuose teisės aktuose nustatytų įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas neužtrauks „Royal Canin“ atsakomybės, jeigu tai įvyko dėl:
Vartotojo, kuris prisiima visą atsakomybę už naudojimąsi Paslaugomis ir Svetaine bei visų pirma visą atsakomybę už jo (jos) pateiktą informaciją Svetainėje (žr. 4 str.), kaltės; 
bet kokių trečiosios šalies veiksmų, kurių nebuvo galima numatyti arba išvengti;
dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

8. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Svetainė bei intelektinės nuosavybės teisės į jos turinį (tekstus, iliustracijas, vaizdo įrašus, duomenų bazes, garso įrašus, nuotraukas, komercinius pavadinimus, logotipus, prekių ženklus ir pan.), įskaitant bet kokį turinį apie Augintinio savininko gyvūną, priklauso „Royal Canin“ ir (arba) jos filialams, arba jiems yra taikomos trečiųjų šalių mums suteiktos licencijos ir (arba) įgaliojimai.
Vartotojui naudoti Svetainę ir jos turinį leidžiama tik tiek, kiek reikalinga įprastai susipažinti su informacija ir ją naudoti pagal šias Sąlygas. Be išankstinio raštiško „Royal Canin“ sutikimo Vartotojui draudžiama atkurti, viešinti, rodyti, publikuoti arba modifikuoti bet kurią šios Svetainės arba jos turinio dalį.

9. ASMENS DUOMENYS

Vartotojo asmens duomenys tvarkomi pagal privatumo politiką, kuri skelbiama čia.

10. SĄLYGŲ KEITIMAS

„Royal Canin“ pasilieka teisę Sąlygas bet kada pakeisti. Po Sąlygų pakeitimo pirmą kartą atvėrus Svetainę Vartotojui pasiūloma perskaityti naująsias Sąlygas ir (i) su jomis sutikti arba (ii) jų atsisakyti.
Jei Vartotojas naujųjų Sąlygų atsisako, praėjus pagrįstos trukmės laikotarpiui jo prieiga prie Svetainės pasyvinama ir Vartotojas Paslaugų naudoti nebegali.

11. BENDROSIOS NUOSTATOS

11.1. Šias Sąlygas reglamentuoja Prancūzijos teisė. 
11.2. Primenama, kad, remiantis Prancūzijos Vartotojų kodekso L.211-3 straipsnio nuostatomis, kilus ginčui, Vartotojas turi teisę kreiptis dėl vartotojų tarpininkavimo procedūros iniciavimo pagal Prancūzijos Vartotojų kodekso L. 611-1 straipsnio ir paskesnes nuostatas. Dėl bet kokių su šių Sąlygų taikymu arba Svetainės naudojimu susijusių pretenzijų taip pat galima kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių (žr. 2 str.).
Ginčams spręsti Europos Komisija suteikia internetinę platformą, kurią Vartotojas gali rasti adresu: http://ec.europa.eu/customers/odr/. Jeigu Vartotojas nori atkreipti „Royal Canin“ dėmesį į problemą, kreipkitės į „Royal Canin“ šių Sąlygų 2 straipsnyje nurodytu el. pašto adresu.