Padedame katėms ir šunims gyventi sveikiausią gyvenimą.

Bendrosios naudojimo sąlygos

UAB „ROYAL CANIN LITHUANIA“, juridinio asmens kodas 302526475, įsikūrusi Eigulių g. 2, LT-03150, Vilnius, Lietuva, („Royal Canin“) valdo veterinarijos gydytojams skirtą elektroninę įvairių paslaugų platformą, vadinamą „Vet Services“, veikiančią internete („Platforma“).

Platformos paskirtis – novatoriškomis paslaugomis (išsamiai aprašytos 1 priede) palengvinti įprastinę veterinarijos gydytojų veiklą, daugiausia dėmesio skiriant šioms sritims:

  • Mitybos rekomendacijos (pagal „Royal Canin“ produktų katalogą)
  • Gyvūnų stebėjimas
  • Žinios veterinarijos klinikos komandai (mokslinis turinys)
    Klinikos valdymas 

Platforma yra veterinarijos gydytojų darbą lengvinanti pagalbinė priemonė, kuri jokiu būdu negali pakeisti veterinarijos gydytojo asmeninės ir nepriklausomos profesinės patirties, vertinimo, sprendimų ir diagnozės. Veterinarijos gydytojai turi būtinų žinių, patirties ir informacijos apie apžiūrimų ir gydomų gyvūnų sveikatą ir jų medicinos įrašus. Tik su gyvūnu tiesiogiai dirbantys veterinarijos gydytojai visiškai nepriklausomai, vadovaudamiesi profesinėmis taisyklėmis ir prievolėmis, gali tinkamai diagnozuoti kiekvieną sutrikimą ir patarti gyvūnų šeimininkams, kaip gyvūną tinkamai gydyti.

KURDAMI PASKYRĄ IR NAUDODAMI PLATFORMĄ JŪS AIŠKIAI SUTINKATE SU TOLIAU IŠDĖSTYTOMIS SĄLYGOMIS IR NUOSTATOMIS.

 

SĄVOKOS

Paskyrų administratorius – veterinarijos klinikos gydytojas, atsakantis už veterinarijos klinikos darbuotojų prieigos prie veterinarijos gydytojų paskyrų valdymą ir suteikimą.

Šėrimo rekomendacijos – automatiškai pateikiamos šėrimo rekomendacijos, sudaromos remiantis gyvūno duomenimis, kuriuos į platformą įveda tam tikras paslaugas teikiantis veterinarijos gydytojas. Šias rekomendacijas, prisiimdamas visą atsakomybę, veterinarijos gydytojas savo iniciatyva gali perduoti gyvūno šeimininkui išsiųsdamas el. paštu arba įteikdamas spausdintinį egzempliorių. Rekomenduojami „Royal Canin“ parduodami maisto produktai.

Bendrosios sąlygos – šios bendrosios sąlygos, taikomos visai platformai. Bendrosiomis sąlygomis reglamentuojamos visos platformoje teikiamos paslaugos, išskyrus atvejus, kai bendrosios sąlygos pakeičiamos arba anuliuojamos specialiosiomis sąlygomis.

Duomenų apsaugos teisės aktai – visi bet kurios pasaulio šalies įstatymai ir reglamentai, kuriais ginamos fizinių asmenų teisės į privatumą, tiksliau ta minėtų įstatymų ir reglamentų dalis, kuria reglamentuojamas asmens duomenų pagal šią sutartį tvarkymas. Į nebaigtinį sąrašą įeina Europos Sąjungos (ES) ir ES valstybių narių priimti duomenų apsaugos įstatymai, JAV federaliniai ir valstijų įstatymai, ginantys duomenų privatumą, ir kitos panašios priemonės.

Duomenų saugumo pažeidimas: (1) neteisėta prieiga prie duomenų ar jų įgijimas, pabloginantis asmens duomenų saugumą, konfidencialumą ar vientisumą; (2) neteisėtas asmens duomenų atskleidimas, prieiga prie jų arba jų naudojimas; (3) neteisėtas įsibrovimas į sistemas, kuriose laikomi asmens duomenys, dėl kurio atsiranda neteisėta arba teisėtumo ribas peržengianti prieiga.

Gyvūnas – katė ir (arba) šuo, priklausantis gyvūno šeimininkui ir veterinarijos klinikoje apžiūrimas konsultuojančiojo veterinarijos gydytojo.

Gyvūno šeimininkas – katės ir (arba) šuns šeimininkas, kuris yra veterinarijos gydytojo klientas.

Paslaugos – tam tikros programos, skirtos palengvinti įprastinę veterinarijos gydytojų veiklą. Jos pasiekiamos iš platformos pradžios puslapio. Joms taikomos specialiosios sąlygos ir šios bendrosios sąlygos.

Specialiosios sąlygos – konkrečios naudojimo sąlygos, kuriomis atskirai reglamentuojamas kiekvienos paslaugos naudojimas. Naudotojas, prieš naudodamas minėtą paslaugą pirmą kartą, privalo sutikti su šiomis sąlygomis.

Sąlygos – kiekvieną paslaugą reglamentuojančios bendrosios ir specialiosios sąlygos.

Naudotojas – Veterinarijos klinikoje dirbantis veterinarijos gydytojas arba, išimties tvarka, kiti veterinarijos klinikos darbuotojai, dirbantys tik veterinarijos gydytojo vardu ir tik jo griežtai prižiūrimi, turintys teisę naudoti platformą pagal tiesioginę sutartį su „Royal Canin“ arba gavę prieigą iš paskyrų administratoriaus, šiam prisiimant visą atsakomybę. Kartais naudotojais gali būti veterinarijos studentai.

Naudotojo turinys – visi prekių ženklai, autorių teisių saugoma medžiaga, logotipas, prekybinis pavadinimas, bendrovės pavadinimas, dokumentai, duomenys ir informacija, kurią naudotojas apie veterinarijos kliniką, gyvūnus ir gyvūnų šeimininkus įkelia į platformą, įskaitant visą rašytinę medžiagą ir ypač naudotojo įrašytus komentarus ir, kai kuriais atvejais, platformos sugeneruotų ar apskaičiuotų rezultatų modifikacijas, kurios atliekamos veterinarijos gydytojui prisiimant visą atsakomybę.

Veterinarijos gydytojas – platformoje užsiregistravęs fizinis asmuo, dirbantis veterinarijos gydytoju, arba veterinarijos klinika.

Veterinarijos gydytojo paskyra – asmeninė veterinarijos gydytojo paskyra, per kurią naudotojas, sutikęs su naudojimo sąlygomis, gauna prieigą prie platformos ir gali naudotis paslaugomis.

Veterinarijos klinika – platformoje užregistruotas juridinis asmuo arba veterinarijos klinika, kurioje vienas ar daugiau veterinarijos gydytojų su kitais veterinarijos kolektyvo nariais teikia veterinarijos paslaugas.

Veterinarijos studentas – veterinarijos mokslų studentas, kuris, prižiūrimas veterinarijos gydytojo, gali naudotis platforma informacijos ir mokymosi apie gyvūnų maistą reikmėms, kaip apibrėžta 3 punkto nuostatomis.

 

1 punktas. Pritarimas sąlygoms

Visą atsakomybę už naudotojo naudojimąsi platforma ir paslaugomis prisiima paskyrų administratorius.

Naudotojui registruotis ir naršyti platformoje leidžiama tik besąlygiškai sutikus su bendrosiomis sąlygomis. Be to, kiekviena platformoje teikiama paslauga reglamentuojama specialiosiomis sąlygomis, kurias naudotojas, prieš pradėdamas naudoti atitinkamą paslaugą, turi atidžiai perskaityti ir patvirtinti, kad su jomis sutinka.

Bendrosios sąlygos ir specialiosios sąlygos laikomos „Royal Canin“ ir naudotojo sutartimi.

Jei naudotojas sutartį sudaryti atsisako, jis paslaugomis naudotis negali.

Bendrosios ir specialiosios sąlygos nuolat skelbiamos platformoje.

 

2 punktas. Registracija platformoje. Nepriklausomumas

Šiame punkte rašoma tik apie veterinarijos gydytojų profesionalų registraciją platformoje ir prieigą prie jos. Apie veterinarijos studentus rašoma 3 punkte.

2.1. Naudotojo registracijos sąlygos

Išskyrus 3 punkte nurodytus atvejus, naudotojai, kuriems suteikiama teisė registruotis platformoje, turi būti licencijuoti veterinarijos gydytojai, įsipareigojantys platformą naudoti griežtai tik profesinėms reikmėms. Jie yra: (a) fiziniai asmenys, tinkamai registruoti kompetentingoje profesinės veiklos reguliavimo institucijoje, turintys jos išduotą licenciją, užsiimantys individualia ir nepriklausoma gyvūnų medicinos ir chirurgijos praktika, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose, taisyklėse ir nuostatuose, arba (b) juridiniai asmenys, tinkamai registruoti kompetentingoje profesinės veiklos reguliavimo institucijoje, turintys jos išduotą licenciją ir užsiimantys gyvūnų medicinos ir chirurgijos praktika, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose, taisyklėse ir nuostatuose

Pirmą kartą prie platformos prisijungusio naudotojo paprašoma sukurti veterinarijos gydytojo paskyrą arba prisijungti prie ankstesnės „Royal Canin“ paskyros (jei turi). Naudotojas, kurdamas naują paskyrą, privalo pateikti tikrą, teisingą ir išsamią informaciją apie save. Į prisijungimo vardo lauką reikia įvesti el. pašto adresą ar kliento numerį arba kitą prisijungimo vardą, kurį naudotojui nurodė „Royal Canin“. Naudotojui reikės susikurti naują slaptažodį.

Naudotojas (a) garantuoja bendrovei „Royal Canin“ pateikiamos informacijos teisingumą, tikslumą ir išsamumą ir prisiima visą atsakomybę už klaidas, informacijos trūkumą ir naujinimą; (b) įsipareigoja, esant poreikiui, nedelsdamas atnaujinti pateiktus duomenis ir informaciją; (c) privalo, pasibaigus veterinarijos praktikos registracijos ir licencijos galiojimui, (i) pranešti apie tai „Royal Canin“ el. paštu ir (ii) tuoj pat nutraukti platformos naudojimą.

Jei fizinis asmuo registruojasi juridinio asmens, su kuriuo yra susijęs, vardu, jis garantuoja, kad tam yra gavęs leidimą. Jei šio reikalavimo nepaisoma, fiziniam asmeniui gresia atitinkamo juridinio asmens ir „Royal Canin“ inicijuotas patraukimas baudžiamojon atsakomybėn.

2.2. Prieiga prie platformos per veterinarijos gydytojo paskyrą

Kai naudotojas pareiškia sutinkantis su bendrosiomis sąlygomis, naudotojas (a) gali prieiti prie platformos per veterinarijos gydytojo paskyrą, įvesdamas „Royal Canin“ suteiktą prisijungimo vardą ir slaptažodį – šie duomenys yra asmeniniai ir už jų saugojimą atsako naudotojas; (b) privalo imtis visų būtinų atsargumo priemonių, užtikrinančių naudotojo prisijungimo vardo ir slaptažodžio konfidencialumą, saugumą ir tinkamą naudojimą, kad minėti duomenys nebūtų atskleisti pašaliniams tretiesiems asmenims ir kad šie negalėtų jais pasinaudoti; (c) prisiima visą atsakomybę už naudotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį naudojantį kitą asmenį ir už visas operacijas, atliekamas per naudotojui priklausančią veterinarijos gydytojo paskyrą. Jei prisijungiama prie veterinarijos gydytojo paskyros ir (arba) duomenys perduodami naudojant veterinarijos gydytojo paskyrą, laikoma, kad šiuos veiksmus atlieka minėtos paskyros turėtojas ir visą atsakomybę už tai prisiima naudotojas. Jei naudotojo slaptažodžiu ir (arba) prisijungimo vardu pasinaudojama apgavikiškai, naudotojas įsipareigoja kuo greičiau apie tai raštu pranešti „Royal Canin“.

Jei paskyros turėtojas yra juridinis asmuo, paskiriamas paskyrų administratorius, kuris veterinarijos klinikoje gali naudotojams suteikti prieigą prie veterinarijos gydytojo paskyros. Pripažįstama, kad prieigą prie platformos galima suteikti tik fiziniam asmeniui, veterinarijos klinikoje užsiimančiam veterinarijos gydytojo praktika. Kitiems veterinarijos kolektyvo nariams prieiga prie platformos suteikiama išimtiniais atvejais, tačiau tik veterinarijos gydytojo vardu ir tik šiam griežtai prižiūrint ir prisiimant visą atsakomybę.

Veterinarijos gydytojo paskyros turėtojas prisiima visą atsakomybę už veterinarijos gydytojo paskyros naudojimą, be to, garantuoja ir pareiškia, kad naudotojas įsipareigoja tinkamai naudoti platformą ir laikytis nustatytų sąlygų.

2.3. Veterinarijos gydytojo nepriklausomumas

„Royal Canin“ įsipareigoja leisti naudotojams laikytis taisyklių, reglamentuojančių veterinarijos gydytojo įsipareigojimus dėl veterinarijos praktikos ir profesinės etikos, ypač išlaikant jų nepriklausomą ir objektyvią profesinę nuomonę.

 

3 punktas. Veterinarijos studentų registracija platformoje ir jos naudojimas

Veterinarijos studentų prieiga prie platformos ir jos naudojimas, nepažeidžiant 2 punkto nuostatų, išimtinai reglamentuojamas šio punkto nuostatomis.

Veterinarijos studentams prieigą prie platformos suteikia tiesiogiai „Royal Canin“ arba leidimą jie gauna iš paskyrų administratoriaus ir yra jo prižiūrimi.

Veterinarijos studentams naudotis platforma leidžiama tik asmeniškai, informacijos ir mokymosi reikmėms. Veterinarijos studentams griežtai draudžiama naudoti platformą diagnozei nustatyti ar gyvūnų šeimininkams teikti rekomendacijas dėl šėrimo, išskyrus atvejus, kai praktiką atliekantis veterinarijos studentas, naudodamas platformą, šėrimo rekomendaciją teikia tiesiogiai prižiūrimas ir įgaliotas veterinarijos gydytojo. Visą atsakomybę už platformą naudojančius veterinarijos studentus prisiima veterinarijos gydytojas.

„Royal Canin“ neatsako už platformą naudojančius veterinarijos studentus ir jų patarimus, kuriuos jie duoda naudodami platformą.

 

4 punktas. Platformos paslaugos

4.1. Prieiga prie paslaugų ir jų naudojimas

Naudotojas savo nuožiūra ir prisiimdamas visą atsakomybę bei laikydamasis galiojančių įstatymų, taisyklių ir nuostatų, reglamentuojančių veterinarijos praktika užsiimančių veterinarijos gydytojų veiklą, gali bet kada laisvai nuspręsti naudoti visas ar tik dalį paslaugų.

Kiekviena paslauga aprašyta atitinkamos paslaugos specialiosiose sąlygose.

Paslaugų naudojimas reglamentuojamas bendrosiomis sąlygomis ir atitinkamai paslaugai taikomomis specialiosiomis sąlygomis.

Kiekvienas naudotojas, prieš pasirinkdamas paslaugą ir prieš ją naudodamas privalo sutikti su bendrosiomis sąlygomis ir atitinkamos paslaugos specialiosiomis sąlygomis.

Jei prie paslaugų prieinama ir (arba) paslaugos naudojamos iš veterinarijos gydytojo paskyros, laikoma, kad tai daroma gavus veterinarijos gydytojo paskyrą turinčio veterinarijos gydytojo leidimą ir šiam prisiimant visą atsakomybę.

Platforma nuolat tobulinama, todėl naudotojas pripažįsta, kad prieiga prie paslaugų ir jų naudojimas gali laikinai nutrūkti dėl techninių priežasčių, dažniausia dėl naujinimo ar techninės priežiūros. „Royal Canin“ už paslaugų pertrūkius neatsako.

4.2. Paslaugų modifikavimas

Platformoje teikiamos paslaugos gali būti bet kada modifikuojamos arba nutraukiamos. Paslaugas „Royal Canin“ savo nuožiūra gali modifikuoti, pašalinti, pakeisti tam tikras paslaugas kitomis arba pradėti teikti naujas paslaugas. Jei paslaugą ketinama pašalinti arba pakeisti kita, „Royal Canin“ stengsis kuo anksčiau įspėti naudotojus apie visų arba dalies paslaugų pašalinimą / pakeitimą kitomis, kad naudotojai galėtų imtis reikiamų priemonių platformoje laikomai savo asmeninei informacijai atsisiųsti.

„Royal Canin“ neprisiima atsakomybės už visų arba dalies paslaugų modifikavimą arba pašalinimą.

 

5 punktas. Tinkamas paslaugų naudojimas

Naudotojas turi teisę paslaugas naudoti tik profesinėms reikmėms, griežtai laikydamasis galiojančių įstatymų, taisyklių ir nuostatų, reglamentuojančių veterinarijos praktika užsiimančių veterinarijos gydytojų veiklą (ypač galiojančių taisyklių, reglamentuojančių profesinę etiką ir atsakomybę), ir nenukrypdamas nuo paslaugų aprašymo, kuris pateikiamas specialiosiose sąlygose.

Naudotojas įsipareigoja paslaugas naudoti laikydamasis normalių ir pagrįstų sąlygų ir į platformą kelti tikslų, išsamų ir nepasenusį naudotojo turinį.

Jei naudotojas mano, kad platformos pateikiamas rekomendacijas ir (arba) duomenis dėl gyvūnų mitybos ir sveikatos stebėsenos reikia modifikuoti (jei toks modifikavimas įmanomas pagal galiojančias specialiąsias sąlygas), naudotojas duomenis koreguoja prisiimdamas visą atsakomybę, remdamasis veterinarijos gydytojo fiziškai atliktos gyvūno apžiūros rezultatais, nepriklausomais profesionaliais sprendimais ir galiojančiais įstatymais, taisyklėmis ir nuostatomis, reglamentuojančiomis veterinarijos praktika užsiimančių veterinarijos gydytojų veiklą.

Jei platformoje esančią informaciją arba duomenis (įskaitant šėrimo rekomendacijas) galima bendrinti su gyvūno šeimininku, naudotojas informaciją arba duomenis bendrina visiškai nepriklausomai ir prisiimdamas visą atsakomybę.

Be to, naudotojas įsipareigoja, kad jo veikla ir elgesys (konkrečiai atsisiuntimas, siuntimas, skleidimas, koregavimas, išleidimas, publikavimas, bet tuo neapsiribojant) neprieštaraus Lietuvos Respublikos įstatymams, nepažeis Lietuvos Respublikos viešosios tvarkos, trečiųjų šalių teisių, profesinės etikos taisyklių arba „Royal Canin“ įvaizdžio ar teisių.

Naudotojas įsipareigoja naudodamas platformą (sąrašas nėra baigtinis): (a) sąmoningai neatsisiųsti, neįkelti, neplatinti ir nepersiųsti informacijos ir duomenų, kuriuose būtų arba kuriuos sudarytų kompiuterinis virusas arba kitas programinis kodas ar kompiuterinė programa, skirta pertraukti, sunaikinti, iškraipyti arba riboti bet kurios programinės įrangos, kompiuterio, paslaugos ar internetinės komunikacijos priemonės funkcijas; (b) sąmoningai neatsisiųsti, neįkelti, neplatinti ir nepersiųsti klaidingos informacijos, neteisėto, nederamo arba netinkamo turinio; (c) nenutraukti, nelėtinti, neblokuoti ir nekeisti per platformą ir paslaugas siunčiamų duomenų srauto; (d) neatkurti, nekopijuoti, neparduoti, nemainyti, neperparduoti ir nenaudoti komercinėms reikmėms jokių platformą arba paslaugas sudarančių dalių.

 

6 punktas. Trukmė ir nutraukimas

Naudotojui pareiškus sutikimą sąlygos įsigalioja neribotam laikui.

Kiekviena šalis turi teisę dėl bet kokių priežasčių nutraukti susitarimą dėl šių sąlygų (išskyrus atvejus, kai susitarimas nutraukiamas dėl toliau nurodyto aplaidumo) raštu, įskaitant el. laišką, apie tai pranešdama kitai šaliai prieš 10 dienų.

Jei bet kuri šalis dėl bet kokių priežasčių nutraukia susitarimą dėl šių sąlygų, „Royal Canin“ panaikina naudotojo prieigą prie platformos.

 

7 punktas. Finansinės sąlygos

Mokesčio už naudojimąsi platforma „Royal Canin“ iš vartotojo neima. Vis dėlto, už tam tikras esamas arba būsimas paslaugas iš veterinarijos gydytojo paskyros turėtojo „Royal Canin“ gali imti mokestį, kaip nustatoma atitinkamas paslaugas reglamentuojančiose specialiosiose sąlygose.

 

8 punktas. Atsakomybė

8.1. „Royal Canin“ atsakomybė

„Royal Canin“ negarantuoja, kad platforma ir paslaugos, kurias naudotojas pripažįsta ir su kuriomis sutinka, bus prieinamos, veiks nuolat ir tinkamai. Dėl techninių priežasčių galimi platformos ir (arba) visų ar dalies paslaugų veikimo pertrūkiai.

„Royal Canin“ neprisiims atsakomybės už platformos ir (arba) visų ar dalies paslaugų neprieinamumą dėl techninio gedimo, trikties ar kitos priežasties, įskaitant (sąrašas nebaigtinis) interneto duomenų perdavimo kanalų perkrovą, interneto paslaugų triktis, žmogiškąją arba elektros įrangos klaidą, kenkėjišką įsibrovimą, programinės įrangos arba aparatinės įrangos triktis ir (arba) neįveikiamas aplinkybes.

Informaciją ir patarimus „Royal Canin“ teikia pagal gyvūnų mitybos ir sveikatos būklę, remdamasi sveikatos informacija, kurią platformoje, naudodamas paslaugas, pateikia naudotojas. Ši informacija ir patarimai yra tik pirminės rekomendacijos ir jokiais atvejais negali pakeisti veterinarijos gydytojo nepriklausomos profesinės kompetencijos, sprendimų ir diagnozės. „Royal Canin“ neatsako, jei informacija ar patarimai pasirodo nepakankami arba jei gyvūno sveikatos būklė neatitinka platformoje pateikiamos informacijos ir patarimų.

„Royal Canin“ neatsako už jokią tiesioginę, netiesioginę ar specialiąją žalą (duomenų praradimą, finansinius nuostolius, pelno praradimą, galimybių netekimą), kurią naudotojas ir gyvūnų šeimininkai dėl bet kokios priežasties gali patirti naudodami platformą ir (arba) bet kurią paslaugą, įskaitant (sąrašas nebaigtinis) priėjimą arba negalėjimą prieiti prie platformos arba paslaugos, platformos ar bet kurios konkrečios paslaugos naudojimą ar negalėjimą jų naudoti arba visų ar dalies paslaugų veikimą ar neveikimą. Ši nuostata konkrečiai taikoma, kai žala gali atsirasti dėl netikslaus turinio ir ypač dėl šėrimo rekomendacijų, klaidų, duomenų perdavimo lėtumo ar pertrūkių, duomenų praradimo, dingimo ar pakeitimo, kompiuterinio viruso, kad ir kokios kilmės jis būtų, pašalinių šalių įsibrovimo ir kt.

„Royal Canin“ neprisiima jokios atsakomybės už naudotojo turinį, kurį naudotojas, prisiimdamas visą atsakomybę, pateikia žinodamas visus faktus.

8.2. Naudotojo atsakomybė

Naudotojas prisiima visą atsakomybę už (a) galiojančių ir teisiškai įpareigojančių taisyklių, reglamentuojančių veterinarijos gydytojų profesinę etiką, laikymąsi; (b) sprendimą užsiregistruoti platformoje ir paslaugų naudojimą; (c) gyvūno ligų ir sveikatos būklės diagnozavimą ir gydymą (veterinarijos gydytojas turi galimybę fiziškai apžiūrėti gyvūnus ir juos gydyti); (d) sprendimą su gyvūnų šeimininkais bendrinti tam tikrą platformoje pateikiamą informaciją ar rekomendacijas, gautas naudojant paslaugas; (e) į platformą keliamo toliau nurodyto naudotojo turinio tikslumą ir patikimumą (sąrašas nebaigtinis): (i) duomenys ir informacija apie gyvūnus, jų savybes, sveikatos istoriją ir sveikatos būklę; (ii) duomenys ir informacija apie gyvūnų šeimininkus ir, atitinkamais atvejais, (iii) laisvai pateikiami komentarai ir platformoje, paslaugų naudojimo metu, automatiškai pateikiamų arba apskaičiuotų duomenų modifikavimas; (f) savo sutarčių su gyvūnų šeimininkais vykdymą; (g) visą tiesioginę ir (arba) netiesioginę žalą, kurią gyvūno šeimininkas arba trečioji šalis patiria dėl platformos arba paslaugų pateikiamos informacijos, įskaitant šėrimo rekomendacijas.

Naudotojas (a) saugos, nekaltins ir gins „Royal Canin“ nuo bet kurio asmens (įskaitant gyvūnų šeimininkus) įvairių veiksmų, teismo procesų, prašymų atlyginti nuostolius, skundų ar reikalavimų, kylančių dėl naudotojo veiklos arba platformos ar paslaugų naudojimo; (b) įsipareigoja prisiimti visas išlaidas, teisininkų ir ekspertų mokesčius ir visus nuostolius, kuriuos „Royal Canin“ šiame kontekste gali būti priversta sumokėti teismo sprendimu dėl naudotojo ir gyvūno šeimininko sutarties sudarymo, vykdymo ir (arba) nutraukimo, tačiau tuo neapribojant „Royal Canin“ teisės reikalauti naudotojo atlyginti kitą žalą.

 

9 punktas. Intelektinė nuosavybė

9.1. „Royal Canin“ turinys

Visos intelektinės nuosavybės teisės į platformą ir jos turinį (tekstus, iliustracijas, vaizdo įrašus, duomenų bazes, garso įrašus, nuotraukas, komercinius pavadinimus, logotipus, prekių ženklus ir kt.), išskyrus naudotojo turinį, lieka „Royal Canin“ ir (arba) jos filialams nuosavybė, arba jiems yra taikomos trečiųjų šalių „Royal Canin“ suteiktos licencijos ir (arba) įgaliojimai.

Naudoti platformą ir jos turinį naudotojui leidžiama tik laikantis sąlygų. Naudotojui be išankstinio rašytinio susitarimo su „Royal Canin“ draudžiama bet kurią platformos dalį ir jos turinį atkurti, viešinti, publikuoti ar modifikuoti, išskyrus turinį, kuris specialiai skirtas bendrinti su gyvūnų šeimininkais.

9.2. Naudotojo turinys

Naudotojas, naudodamas platformą, gali įkelti naudotojo turinį. Naudotojas visam atitinkamų intelektinės nuosavybės teisių galiojimo laikotarpiui suteikia „Royal Canin“ ir jos susijusioms įmonėms neatlygintiną, neišskirtinę, tarptautinę licenciją naudoti naudotojo turinį bet kurioms reikmėms, susijusioms su paslaugų teikimu. Be to, „Royal Canin“ turės teisę naudotojo turinį naudoti platformai reklamuoti ir skelbti apie ją trečiosioms šalims.

Naudotojas pareiškia ir garantuoja, kad naudotojo turinyje nėra informacijos, kuri ginama trečiosioms šalims priklausančiomis teisėmis, įskaitant įvairias intelektinės nuosavybės teises. Dėl to naudotojas privalo saugoti, nekaltinti ir ginti „Royal Canin“ nuo trečiųjų šalių reikalavimų atlyginti žalą ar teisinių veiksmų, susijusių su naudotojo turiniu, kurį „Royal Canin“ naudoja pagal licenciją.

 

10 punktas. Asmens duomenų apsauga

10.1. Gyvūno šeimininko asmens duomenys

Naudotojas per platformą gali rinkti ir tvarkyti tam tikrus gyvūnų šeimininkų asmens duomenis, kad galėtų, naudodamas paslaugas, stebėti gyvūnus, valdyti kliniką ir bendrinti su gyvūno šeimininku vertingą informaciją, pavyzdžiui, šėrimo rekomendacijas.

Atsižvelgiant į tai, kad naudotojas ir „Royal Canin“ šiame kontekste gali būti laikomi pagal šią sutartį gaunamų arba bendrinamų duomenų valdytojais, nustatoma, kad:

1) naudotojas ir „Royal Canin“ nebus bendras duomenų valdytojas;

2) naudotojas ir „Royal Canin“ užtikrins, kad vykdydami duomenų tvarkymo įsipareigojimus pagal šią sutartį griežtai laikysis duomenų privatumo apsaugos teisės aktų; Pasitikrinti, ar veikla atitinka minėtus reikalavimus, galima „Mars“ duomenų tvarkymo politikoje (https://www.mars.com/privacy-policy-lithuania);

3) naudotojas ir „Royal Canin“ nesiims jokių veiksmų, kuriais priverstų kitą šalį pažeisti jos duomenų apsaugos prievoles pagal duomenų apsaugos teisės aktus;

4) jei reikės ir jei bus įmanoma, naudotojas ir „Royal Canin“ pagrįstai padės kitai šaliai užtikrinti tokią pačią kaip savo atitiktį duomenų apsaugos teisės aktams;

5) naudotojas, sužinojęs arba pagrįstai įsitikinęs, kad duomenų saugumas buvo pažeistas, nedelsdamas praneš apie tai „Royal Canin“;

6) jei atsitiktų taip, kad abi šalis būtų tikslinga apibūdinti kaip vieną duomenų valdytoją ir duomenų tvarkytoją, dėl to reikėtų susitarti iš anksto. Tokiomis aplinkybėmis, kai naudotojui tenka duomenų tvarkytojo funkcija, taikoma „Mars“ duomenų tvarkymo politika.

Naudotojas, kuris laikomas asmens duomenis iš gyvūno šeimininko renkančia šalimi, užtikrina ir garantuoja, kad turi visas reikiamas teises, sutikimus ir teisinį pagrindą rinkti asmens duomenis ir perduoti juos „Royal Canin“ ir (arba) atitinkamoms trečiosioms šalims ir leisti joms savo vardu asmens duomenis tvarkyti ir naudoti. Naudotojas privalo gauti gyvūnų šeimininkų sutikimą rinkti ir platformoje bendrinti jų asmens duomenis. Naudotojas privalo informuoti gyvūno šeimininką, kad jo asmens duomenys bus bendrinami platformoje, ir nurodyti, kus jis gali perskaityti „Mars“ privatumo politiką. Jei naudotojas neturi įstatymu nustatytos teisės rinkti, naudoti ir bendrinti asmens duomenis, naudotojas atlygina „Royal Canin“ patiriamą žalą.

Naudotojui draudžiama gyvūnų šeimininkų asmens duomenis naudoti „Royal Canin“ vardu, be to, naudotojas privalo saugoti, ginti ir nekaltinti „Royal Canin“ tuo atveju, jei gyvūno šeimininkas pateiktų skundą arba imtųsi teisinių veiksmų dėl to, kad naudotojas netinkamai naudojo jo asmens duomenis.

Daugiau informacijos apie tai, kaip platformoje tvarkomi gyvūnų šeimininkų asmens duomenys, pateikiama duomenų tvarkymo sutartyje, kuri skelbiama platformoje.

10.2. Naudotojo asmens duomenys

Naudotojo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Mars“ privatumo politiką.

 

11 punktas. Draudimas

Naudotojas patvirtina, kad su mokia draudimo bendrove yra sudaręs draudimo sutartį ir kad visam susitarimo dėl šių sąlygų laikotarpiui turi draudimo sutartį, pagal kurią pakankamai sumai apdrausta jo profesinė civilinė atsakomybė. Į draudimo polisą turi būti įtrauktas visų rūšių žalos (fizinės, materialinės, nematerialinės, tiesioginės ir netiesioginės) padengimas.

„Royal Canin“ paprašius naudotojas bet kuriuo metu pateikia draudimo liudijimą.

 

12 punktas. Konfidencialumas

Naudotojas įsipareigoja griežtai saugoti su „Royal Canin“ ir platforma susijusios informacijos konfidencialumą, išskyrus informaciją, kuri deramai tampa viešai prieinama ne dėl naudotojo veiksmų ar kaltės, arba informaciją, kuri tiesiogiai skirta bendrinti su gyvūnų šeimininkais, pavyzdžiui, šėrimo rekomendacijos. Naudotojas imsis visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad šią prievolę vykdytų veterinarijos klinika ir visi subrangovai.

Naudotojo įsipareigojimai dėl konfidencialumo galioja platformos naudojimo metu ir 5 metus nuo sutarties dėl šių sąlygų galiojimo pabaigos.

 

13 punktas. Sąlygų keitimas

Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad „Royal Canin“ sukurta platforma yra naujoviškas įrankis ir bus tobulinama pridedant naujų funkcijų, keičiant jas kitomis arba jas pašalinant. „Royal Canin“ pasilieka teisę bet kada keisti platformoje teikiamų paslaugų apimtį. Platformos ypatybės gali būti keičiamos tobulinant „Royal Canin“ teikiamas paslaugas, ketinant teikti papildomas paslaugas arba dėl bet kurių kitų priežasčių, jei „Royal Canin“ mano, kad tai būtina.

„Royal Canin“ pasilieka teisę sąlygas bet kada pakeisti. „Royal Canin“ gali keisti sąlygas paklusdama teisės aktais nustatytiems reikalavimams, nuostatoms ir gairėms, kurias pateikia atitinkamos institucijos, prisitaikydama prie pakeistų teikiamų paslaugų ar platformos savybių arba dėl kitų priežasčių, kurias „Royal Canin“ laikys būtinomis.

Kai pakeitus sąlygas naudotojas prie platformos prisijungia pirmą kartą, jam pasiūloma perskaityti ir patikrinti naujas sąlygas ir (i) su jomis sutikti arba (ii) jas atmesti. Jei naudotojas naujas sąlygas atmeta, naudotojo prieiga prie platformos pasyvinama ir naudotojas paslaugų naudoti nebegali.

 

14 punktas. Baigiamosios nuostatos

14.1. Bendroji nuostata

Jei „Royal Canin“ nepasinaudoja kuria nors sąlygų nuostata ar jos neįgyvendina, naudotojas neturi manyti, kad jos atsisakoma.

14.2. Šalių nepriklausomumas

„Royal Canin“ ir naudotojas yra nepriklausomi subjektai, veikiantys savo vardu ir prisiimantys visą atsakomybę. Nurodoma, kad naudotojas savo veikla platformoje užsiima visiškai savarankiškai ir prisiimdamas visą riziką.

14.3. Teisė ir jurisdikcija

Šios sąlygos parengtos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

„Royal Canin“ ir naudotojo ginčai, kylantys dėl šių sąlygų interpretavimo, vykdymo ar susitarimo dėl jų nutraukimo, kurių abipusiu sutarimu išspręsti nepavyksta, nepaisant atsitiktinių ieškinių ar garantijų arba atvejų, kai atsakovas yra ne vienas, sprendžiami kompetentinguose Lietuvos Respublikos teismuose.

 

 

1 priedas

 

Mitybos rekomendacija: skirta padėti veterinarijos darbuotojų komandai rekomenduoti su gyvūno profiliu susietą geriausią mitybos planą, kuriame pateikiami tikslūs mišriojo šėrimo duomenys.

Gyvūnų stebėsena: veterinarijos gydytojas gauna elektronines priemones, susietas su mityba, padedančias stebėti gyvūną nukritusio svorio programos metu, sekti klinikinius duomenis lėtinių ligų atvejais ir prognozavimo algoritmais užtikrinti ligų prevenciją.

Žinios veterinarijos klinikos komandai: dalijimasis moksline informacija, gilinančia klinikos komandos žinias apie gyvūnus, t. y. straipsniai, e. mokymasis, internetiniai seminarai, žurnalai (pvz., „Vet Focus“)...

Klinikos valdymas: elektroninės paslaugos, palengvinančios produkcijos užsakymą iš „Royal Canin“, padedančios įgyvendinti individualizuotą mitybos planą atitinkančių produktų pristatymą ir sąskaitų išrašymą, ir visos priemonės, padedančios klinikai taupyti laiką ir geriau teikti klinikines paslaugas savo klientams.