Všeobecné podmínky používání nástroje

Royal Canin Academy

 

ROYAL CANIN CZECH AND SLOVAK REPUBLIC s.r.o., se sídlem na adrese Michelská 58, Praha 4, 142 00, Česká republika (dále jen „Royal Canin“), poskytuje víceúčelovou internetovou digitální platformu s názvem “Royal Canin Academy” vytvořenou pro profesionály (dále jen „Platforma“).

 

Platforma je vytvořena tak, aby poskytovala Výuku, ať už na internetu či osobně, pro podporu Profesionálů při jejich každodenní práci, se zaměřením na nutriční doporučení a vědecký obsah. Výuka může zahrnovat obsah týkající se produktů Royal Canin.

 

ZALOŽENÍM ÚČTU A VYUŽÍVÁNÍM PLATFORMY VÝSLOVNĚ přijímáte následující ujednání:

 

DEFINICE:

 

Chovatel znamená osobu, která chová pečlivě vybrané jedince (psy nebo kočky) za účelem pohlavního rozmnožování a produkce potomků s konzistentně replikovatelnými kvalitami a charakteristikami.

 

Majitel znamená majitel kočky a/nebo psa, který je klientem Profesionála.

 

Podmínky znamenají tyto všeobecné podmínky platné pro celou Platformu. Podmínky se uplatní na veškerou Výuku prováděnou prostřednictvím Platformy, pokud není výslovně uvedeno, že se místo nich uplatní zcela či zčásti zvláštní ujednání.

 

Prodejce znamená autorizovaný distributor produktů Royal Canin.

 

Profesionál může znamenat Chovatel, Veterinář, Prodejce, Zaměstnanec útulku nebo vše z uvedených.

 

Účet znamená individuální účet, který Uživateli po přijetí Podmínek umožňuje přístup k Platformě.

 

Uživatel znamená Profesionál, který má právo využívat Platformu na základě smlouvy uzavřené přímo se společností Royal Canin. Uživatel může v případech stanovených Podmínkami rovněž znamenat Veterinární student.

 

Veterinární student znamená veterinární student, kterému je umožněno využívat Platformu pod dohledem jeho školy.

 

Veterinář znamená fyzická osoba působící jako veterinář či veterinární pracoviště, v obou případech subjekt, který je řádně zapsán u příslušné profesní komory a je držitelem příslušných povolení k výkonu této činnosti vyžadovaných právními předpisy, který poskytuje veterinární služby a provádí operace, jak je tato činnost vymezena příslušnými právními předpisy.

 

Výuka znamená veškerá výuka a kurzy, ať už prováděné online či osobně, poskytovanou společností Royal Canin, ke kterým se může Uživatel zaregistrovat a přistupovat prostřednictvím Platformy.

 

Výukové materiály znamenají dokumenty, ať už tištěné či dostupné online, poskytované společností Royal Canin v souvislosti s Výukou.

 

Zaměstnanec útulku znamená jakákoliv osoba, která pracuje ve zvířecím útulku.

 

Zaregistrovaný znamená Uživatel, který se zaregistroval k Výuce.

 

Zásah vyšší moci znamená jakékoliv jednání, událost či okolnosti, které jsou nepředvídatelné, mimo kontrolu dotčené strany, a která zmíněné straně neumožňuje plně dostát svým povinnostem stanoveným těmito Podmínkami.

 

Článek 1 – Přijetí Podmínek

 

Uživatel používá Platformu a Výuku na svou vlastí odpovědnost.

 

Registrace a navigace na Platformě jsou podmíněny bezvýhradným přijetím Podmínek ze strany Uživatele.

 

Podmínky představují smlouvu mezi společností Royal Canin a Uživatelem. Pokud Uživatel odmítne být smluvně zavázán Podmínkami, nesmí Uživatel využívat Platformu a Výuku.

 

Všeobecné podmínky jsou kdykoli dostupné na Platformě.

 

Článek 2 – Registrace do Platformy

 

2.1 Podmínky registrace Uživatele

 

Uživatelé oprávnění zaregistrovat se do Platformy musí být Profesionály, kteří se zavazují užívat Platformu výhradně pro profesní účely.

 

Profesionálům může být umožněn přístup k Platformě pouze přímo společností Royal Canin; přístup k Platformě je možný pouze přes aktivní Účet.

 

Aby si mohl Profesionál zřídit Účet, společnost Royal Canin pošle Profesionálovi e-mailem pozvánku s výzvou k vyplnění informací do digitálního formuláře (celé jméno, unikátní e-mail, profese/role, země pobytu, časové pásmo a preferovaný jazyk). Profesionál musí poskytnout pravdivé a kompletní informace o své identitě. Po ověření daných informací společnost Royal Canin vytvoří Účet pro Profesionála a zašle mu odkaz na Platformu, jeho přihlašovací jméno a dočasné heslo. Následně bude mít Profesionál omezenou dobu stanovenou v daném v e-mailu, ve které bude moct aktivovat svůj Účet kliknutím na odkaz a vytvořením nového hesla. Pokud Profesionál neaktivuje během této doby svůj Účet, Royal Canin mu zašle upomínku, aby dokončil aktivaci Účtu ve lhůtě uvedené v upomínacím e-mailu. Pokud během této lhůty Profesionál neaktivuje svůj účet, bude jeho účet smazán.

 

Veterinárním studentům může být umožněn přístup k Platformě přímo společností Royal Canin nebo na základě schválení a pod dohledem administrátora účtu, tedy jejich školy. Veterinární studenti mohou používat Platformu pouze pro vzdělávací účely. Veterinární student nese plnou odpovědnost za své používání Platformy. Společnost Royal Canin nenese žádnou odpovědnost za jakékoli rady poskytnuté Veterinárním studentem při používání Platformy.

 

Uživatel a) se zaručuje za pravdivost, přesnost a úplnost informací poskytnutých společnosti Royal Canin a nese výhradní odpovědnost za jakoukoliv chybu, přehlédnutí a nové informace; b) se zavazuje neprodleně aktualizovat poskytnutá data a informace; a c) musí, v případě, že již nadále není Profesionálem i) upozornit na tuto skutečnost společnost Royal Canin e-mailem a ii) okamžitě přestat Platformu používat.

 

Přístup k Platformě prostřednictvím Účtu

Hned jakmile Uživatel přijme Podmínky, Uživatel a) může prostřednictvím Účtu přistupovat k Platformě za použití přihlašovacího jména a hesla, které mu poskytla společnost Royal Canin a které jsou osobní a zůstávají v Uživatelově správě; b) musí provést veškerá nezbytná opatření k zajištění důvěrnosti, bezpečnosti a správného použití svého přihlašovacího jména a hesla tak, aby nemohly být poskytnuty či použity k tomu neoprávněnými třetími osobami; a c) nese výlučnou odpovědnost za použití svého přihlašovacího jména a hesla jakoukoliv jinou osobou a také za jakékoli kroky vykonané prostřednictvím Uživatelova Účtu. Jakékoli připojení k Účtu a/nebo přenos dat provedený prostřednictvím Účtu budou považovány za učiněné držitelem zmíněného účtu a Uživatel za ně nese plnou zodpovědnost. V případě podvodného použití Uživatelova hesla a/nebo přihlašovacího jména, se Uživatel zavazuje bezodkladně písemně informovat společnost Royal Canin.

 

Držitel Účtu nese plnou zodpovědnost za jakékoliv použití Účtu a prohlašuje a zavazuje se, že bude Platformu užívat řádně a v souladu s těmito Podmínkami.

 

Článek 3 – Výuka

 

3.1 Registrace

Uživatel se může zaregistrovat k Výuce kliknutím na odpovídající odkaz a vyplněním požadovaných informací.

 

3.2 Zrušení Výuky

3.2.1 Zrušení Uživatelem

Zaregistrovaný může kdykoliv zrušit svou účast na online Výuce.

 

3.2.2 Zrušení společností Royal Canin

Společnost Royal Canin si vyhrazuje právo zrušit Výuku, změnit internetovou Platformu (vizuální rozložení, popisy, interaktivní prvky…), změnit lektory nebo změnit, aktualizovat nebo smazat obsah Výuky. V případě, že je Výuka zrušena, Zaregistrovaní budou informováni nejméně sedm (7) dní před jejím začátkem. Zaregistrovaní budou upozorněni e-mailem. Společnost Royal Canin vyvine veškeré úsilí, aby Výuka nebyla rušena.

Společnost Royal Canin nenese odpovědnost za zrušení, změnu či odstranění veškeré či části Výuky.

 

3.3.  Řádná účast na Výuce

Uživatel se zavazuje účastnit Výuky pouze za profesními účely a v naprostém souladu s příslušnými právními předpisy, pravidly a nařízeními, kterými se řídí výkon jeho profese (zvláště příslušná pravidla profesní etiky a odpovědnosti).

 

Uživatel se zavazuje:

 

 • účastnit se Výuky za běžných a rozumných podmínek.

   

 • -nezapojovat se do jakéhokoli jednání nebo chování (zejména, nikoliv však výlučně, stahování, posílání, šíření, upravování, vydávání, publikování), která jsou v rozporu s příslušnými právními předpisy, porušují veřejný pořádek, práva třetích stran, pravidla profesní etiky nebo pověst nebo práva společnosti Royal Canin.

   

 • (a) úmyslně nestahovat, nenahrávat, nerozšiřovat nebo nepřeposílat jakékoli informace, data, obsahující či zakládající počítačový vir či jakýkoli jiný kód či počítačový program vytvořený za účelem přerušit, zničit, narušit nebo omezit prvky jakéhokoli softwaru, počítače, služby či internetového komunikačního nástroje; b) úmyslně nestahovat, nenahrávat, nerozšiřovat či nepřeposílat jakékoli nepravdivé informace, protiprávní, nevhodný či neslušný obsah; c) nenarušovat, nezpomalovat, neblokovat nebo neupravovat běžný tok dat probíhající prostřednictvím Platformy; a d) nereprodukovat, nekopírovat, neprodávat, nesměňovat, nepřeprodávat nebo nepoužívat za jakýmkoli obchodním účelem jakoukoli část Platformy nebo Výuky.

   

 • dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla a právní předpisy a veškeré další přiměřené bezpečnostní požadavky, které platí na místech, kde se koná Výuka. Společnost Royal Canin si vyhrazuje právo vyloučit z Výuky jakéhokoli Registrovaného, jehož chování je společností Royal Canin či lektory považováno za nevhodné.

 

Článek 4 – Obsah

 

4.1 Povaha – Obsah navržený na Platformě Uživateli se odvíjí od jeho profese (tzn. Veterinář, Chovatel, Prodejce atd.). Obsah má vzdělávací povahu a je dvou typů:

 • Obecný obsah: obsah netýkající se produktů Royal Canin (např. neutrální informace o péči o mazlíčky či o výživě);
 • Reklamní obsah: obsah týkající se produktů Royal Canin, označený specifickou značkou.

Některý obsah může být dostupný jen po omezenou dobu. Informace o této omezené dostupnosti jsou na Platformě poskytnuty v blízkosti takového obsahu.

 

4.2 Řazení – Obsah (Výuka), který může být navržen na Platformě Uživateli, může být řazen podle následujících kritérií:

 • Datum vzniku obsahu nebo jeho poslední úpravy;
 • Zájem Uživatele na jistém obsahu či informacích.

   

  4.3 Slevy - Společnost Royal Canin se může rozhodnout, ale nezavazuje se, nabízet slevy na produkty Royal Canin Uživatelům, kteří podstoupí Výuku týkající se Reklamního obsahu. Využití těchto slev bude podléhat podmínkám, které budou popsané v příslušných propagačních podmínkách.

   

  Článek 5 – Záruka a právní prohlášení společnosti Royal Canin

   

  Společnost Royal Canin zajišťuje, aby veškerá Výuka byla provedena pečlivě a profesionálně v souladu s oborovými standardy.

   

  Výuka bude provedena podle popisu jednotlivých předmětů.

   

  Společnost Royal Canin zajistí lektory k Výuce podle svého výlučného uvážení, jak uzná za vhodné, a má právo kdykoliv nahradit jakéhokoli lektora jinou osobou, kterou Royal Canin na základě svého výlučného uvážení považuje za dostatečně kvalifikovanou pro poskytnutí Výuky.

   

  Společnost Royal Canin nezaručuje, že jakýkoli internetový obsah bude vždy dostupný nebo nepřerušený, poskytnut včas či bez chyb, a že budou chyby opraveny nebo že takový obsah neobsahuje chyby, viry, defekty nebo nedostatky.

   

  Výuka a Výukové materiály jsou poskytovány, jak „leží a stojí“. Na kurz, jeho výsledky, materiály, na úspěšné složení kurzu Uživatelem nebo nabytí určité úrovně znalostí Uživatelem se neuplatní žádná záruka, výslovná, implikovaná či vyplývající z právních předpisů. Uživatel tedy nese plnou odpovědnost za posouzení, zda hodiny Výuky dosažené prostřednictvím Platformy mohou být uznány příslušnými orgány jako součást dalšího vzdělávání.


  Společnost Royal Canin vylučuje jakékoliv implicitní záruky, včetně implicitních záruk ohledně obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel.

   

  Článek 6 – Trvání a ukončení

   

  Podmínky vstupují v platnost a účinnost okamžikem přijetí ze strany Uživatele a platí po dobu neurčitou.

   

  Každá strana (Royal Canin a Uživatel) má právo vypovědět Podmínky z jakéhokoli důvodu (s výjimkou případu porušení Podmínek) písemnou výpovědí zaslanou e-mailem druhé straně s 30denní výpovědní dobou.

   

  V případě porušení Podmínek Uživatelem, společnost Royal Canin může Podmínky vypovědět okamžitě.

   

  V případě ukončení jakoukoliv stranou (Royal Canin a Uživatelem) a z jakéhokoliv důvodu, společnost Royal Canin zruší Uživatelův přístup k Platformě.

   

   

   

  Článek 7 – Deaktivace Účtu

   

  Uživatel může kdykoliv deaktivovat svůj Účet. Deaktivace Účtu nevede k jeho smazání. Uživatel může společnost Royal Canin kdykoliv požádat o reaktivaci svého Účtu.

   

  Společnost Royal Canin může Uživatelský účet deaktivovat také v následujících případech:

 • Uživatel neaktivuje svůj Účet ve vyhrazené lhůtě stanovené v upomínkovém e-mailu zaslaném společností Royal Canin;
 • Nečinnost: pokud se Uživatel nepřihlásí na svůj aktivovaný Účet po dobu 5 měsíců, bude mu zaslána upomínka s výzvou k aktivitě pro zachování Účtu ve lhůtě 30 dní. Pokud v této lhůtě 30 dní není provedena žádná aktivita, Účet bude převeden na neaktivní;
 • Porušení Podmínek či odmítnutí aktualizovaných Podmínek.

   

  Článek 8 – Finanční podmínky

   

  Uživateli nejsou za používání Platformy či za zaregistrování k Výuce účtovány společností Royal Canin žádné poplatky. Ovšem za určité existující či budoucí Výukové kurzy může společnost Royal Canin po Uživateli vyžadovat poplatek.

   

  Článek 9 – Odpovědnost

   

  9.1 Odpovědnost společnosti Royal Canin

   

  Společnost Royal Canin nezaručuje přístupnost a trvalé a správné fungování Platformy a Výuky, což bere Uživatel na vědomí a přijímá to.

   

  Royal Canin nenese žádnou odpovědnost v případě nedostupnosti Platformy a/nebo všech či části Výukových kurzů kvůli jakýmkoli technickým potížím, problémům nebo důvodům, včetně (nikoliv však výlučně) přetížení internetového provozu, selhání poskytovatele internetového připojení, lidské či elektrické chyby, zlomyslného zásahu, selhání softwaru či hardwaru a/nebo Zásahu vyšší moci.

   

  Společnost Royal Canin nenese odpovědnost za jakékoliv jednání na základě informací či názorů vyjádřených v rámci Výuky. Společnost Royal Canin poskytuje prostřednictvím Výuky informace vztahující se hlavně k výživě a zdraví mazlíčků. Tyto informace nenahrazují v žádném případě Profesionálovy nezávislé a odborné znalosti, úsudek nebo diagnózu. Společnost Royal Canin nenese odpovědnost, pokud se tyto informace ukážou jako nedostatečné nebo pokud se zdravotní stav mazlíčka neodpovídá informacím poskytnutým na Platformě.

   

  Společnost Royal Canin neodpovídá za jakoukoliv přímou, nepřímou nebo zvláštní újmu (ztráta dat, finanční ztráta, ušlý zisk, ušlé příležitosti), které mohou Uživateli nebo Majiteli vzniknout následkem Platformy či Výuky, z jakéhokoli důvodu, včetně (nikoliv však výlučně) přístupu nebo nemožnosti přístupu k Platformě a k Výuce, použití nebo nemožnosti použít Platformu či Výuku nebo fungování nebo nefungování celé nebo části Výuky. To platí obzvláště pro újmu, která může vzniknout z důvodu nepřesného obsahu a z důvodu chyby, zpomalení nebo přerušení přenosu, ztráty, zmizení nebo změny dat, počítačového viru jakéhokoli původu, zásahu třetích stran atd.

   

  Společnost Royal Canin nenese žádnou odpovědnost za Uživatelský obsah, který je poskytnut Uživatelem na jeho vlastní odpovědnost a s plným vědomím těchto skutečností.

   

  9.2 Odpovědnost Uživatele

   

  Uživatel nese plnou odpovědnost za a) dodržování právních předpisů a dalších závazných pravidel upravujících výkon jeho profese; b) rozhodnutí zaregistrovat se na Platformu a účastnit se Výuky; c) v příslušných případech, diagnózu a léčbu zdravotního onemocnění mazlíčků (pouze Veterináři mohou provádět tělesné prohlídky a léčbu); d) rozhodnutí sdílet určité informace či doporučení poskytnutá na Platformě v rámci Výuky s Majiteli; e) jakoukoli přímou a/nebo nepřímou újmu utrpěnou Majitelem nebo třetí stranou následkem jakýchkoli informací poskytnutých na Platformě a při Výuce.

   

  Uživatel a) musí odškodnit, zbavit odpovědnosti a ochránit společnost Royal Canin před jakýmkoliv jednáním, soudním řízením, žalobou, stížností či požadavky ze strany jakékoliv osoby (včetně Majitelů) vyplývající z či vzniklé následkem činnosti Uživatele nebo jeho využitím Platformy a Výuky; a b) zavazuje se nést veškeré náklady, poplatky za právníky a odborníky a jakoukoli náhradu újmy, které by měla společnost Royal Canin nařízeno zaplatit podle rozhodnutí soudu vztahující se ke vzniku, plnění a/nebo ukončení smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Majitelem, aniž je dotčeno právo společnosti Royal Canin požadovat po Uživateli náhradu újmy.

   

  Článek 10 – Duševní vlastnictví

   

   

  Výukové materiály jsou výhradním vlastnictvím společnosti Royal Canin. Veškerá práva duševního vlastnictví k veškerým dostupným Výukovým materiálům, včetně designu, grafiky a textového obsahu veškerých tištěných materiálů a audio a video obsahu všech webinářů a podcastů, jsou vlastněna společností Royal Canin nebo podléhají licencím a/nebo souhlasům poskytnutým společnosti Royal Canin třetími stranami.

   

  Pokud je Uživateli poskytnut přístup k Výukovým materiálům, je mu udělena nevýhradní, nepřenositelná, odvolatelná licence k využití Výukových materiálů. Žádný z Výukových materiálů nesmí být zkopírován, reprodukován, nahrán, zveřejněn, zobrazen či sdílen jakýmkoliv způsobem, a to jako celek nebo jeho část, bez předchozího souhlasu společnosti Royal Canin. Takovéto použití je přísně zakázáno a znamená porušení práv duševního vlastnictví společnosti Royal Canin.

   

   

  Článek 11 – Ochrana osobních údajů

   

  Smíme sbírat či zpracovávat různé kategorie osobních údajů, které nám poskytujete, a uchováváme je v bezpečí. Pro více informací si prosím přečtěte Prohlášení o ochraně osobních údajů skupiny Mars, Inc. [https://www.mars.com/privacy-policy-czechrepublic], kterým je Royal Canin vázán. V Prohlášení o ochraně osobních údajů také zjistíte, jak můžete upravovat své marketingové preference.

   

  Naše stránky mohou z různých důvodů používat soubory cookies. Přečtěte si Oznámení o používání souborů cookies skupiny Mars, Inc. [https://www.mars.com/cookies-czechrepublic], kterým je Royal Canin vázán a kde se dozvíte jaké soubory cookies používáme a jak je používáme.

   

  Článek 12 – Pojištění

   

  Uživatel prohlašuje, že uzavřel pojištění u solventní pojišťovny a že je po celou dobu trvání Podmínek pojištěn v rozsahu pokrývajícím jeho profesní občanskoprávní odpovědnost v dostatečné výši. Tato pojistka musí pokrývat všechny typy újmy (tělesnou, hmotnou, nehmotnou, druhotnou i přímou).

   

  Uživatel na požádání kdykoliv poskytne potvrzení o pojištění společnosti Royal Canin.

   

  Článek 13 – Mlčenlivost

   

  Uživatel se zavazuje zachovávat veškeré informace týkající se společnosti Royal Canin a Platformy přísně důvěrné, s výjimkou informací, které jsou přístupné veřejnosti bez zavinění či jednání Uživatele. Uživatel učiní nezbytné kroky k tomu, aby byla tato povinnost zachovávána jakoukoliv osobou, která bude oprávněna k přístupu k takovýmto důvěrným informacím.

   

  Uživatelova povinnost mlčenlivosti platí během doby používání Platformy a po dobu 5 let po ukončení Podmínek.

   

  Článek 14 – Úprava Podmínek

   

  Uživatel bere na vědomí a přijímá, že Platforma vyvinutá společností Royal Canin je inovativním nástrojem a bude se vyvíjet; budou přidávány, vyměňovány či odstraňovány určité prvky a Výuka.

   

  Společnost Royal Canin si vyhrazuje právo kdykoliv upravit Podmínky.

   

  Po prvním přihlášení do Platformy po úpravě Podmínek bude Uživateli nabídnuta možnost si nové Podmínky přečíst a buď je i) přijmout či ii) odmítnout. Pokud Uživatel nové Podmínky odmítne, Uživatelův přístup k Platformě bude deaktivován a Uživatel se nebude moct nadále účastnit Výuky.

   

  Článek 15 – Spotřebitel

   

  Tento článek 15 se vztahuje pouze na případy, kdy je Uživatel ve vztahu založeném těmito Podmínkami spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník).

   

  V souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku, nemůže Uživatel od Podmínek či dílčí smlouvy uzavřené na základě Podmínek odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne:

 • poskytnutí služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 1. Platforma

   

  Veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k Platformě a jejímu obsahu (texty, obrázky, videa, databáze, zvuky, fotografie, obchodní názvy, loga, ochranné známky atd.), vyjma obsahu Uživatele, jsou a zůstávají ve vlastnictví společnosti Royal Canin a/nebo jí spřízněných osob, nebo podléhají licencím a/nebo souhlasům poskytnutým společnosti Royal Canin třetími stranami.

   

  Uživatel je oprávněný používat Platformu a její obsah pouze v souladu s Podmínkami. Uživatel nesmí reprodukovat, zveřejňovat, publikovat či pozměňovat jakoukoliv část Platformy a její obsah bez přechozího písemného souhlasu společnosti Royal Canin.

   

 2. Výukové materiály

 

V případě, že dojde mezi Uživatelem a Royal Canin ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

 

Návrh může Uživatel podat příslušnému subjektu mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, email: [email protected], web: www.coi.cz. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat rovněž prostřednictvím online platformy pro řešení sporů na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článek 16 – Závěrečná ustanovení

 

16.1 Vzdání se práv

 

Pokud společnost Royal Canin nevyužije či se nedomáhá určitého ujednání Podmínek, nemůže Uživatel takový krok vykládat jako jakékoli vzdání se práv.

 

16.2 Úplná dohoda a oddělitelnost

 

Tyto Podmínky obsahují celé smluvní ujednání mezi Uživatelem a společností Royal Canin týkající se Výuky a nahrazují veškeré předchozí či souběžné ústní či písemná sdělení, návrhy a prohlášení týkající se Výuky nebo jiných otázek upravených těmito Podmínkami. Pokud se jakékoli ujednání těchto Podmínek nebo zvláštních ujednání stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo protiprávním, je zachována platnost a účinnost ostatních ujednání.

 

16.3 Nezávislost stran

 

Společnost Royal Canin a Uživatel jsou nezávislé entity, jednající svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Uživatel vykonává svou činnost na Platformě zcela samostatně a na své vlastní nebezpečí.

 

Platforma v žádném případě nenahrazuje Profesionálovu individuální a nezávislou odbornost, posouzení, soudnost a/nebo diagnózu.

 

Společnost Royal Canin se zavazuje umožnit Uživatelům Veterinářům zachovávat pravidla upravující Veterinářovy povinnosti ohledně výkonu veterinární činnosti a profesní etiky, obzvláště zachování jejich nezávislého a objektivního odborného úsudku.

 

16.4 Rozhodné právo a příslušnost

 

Tyto Podmínky se řídí a jsou vytvořeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

Jakýkoli spor mezi společností Royal Canin a Uživatelem, který je podnikatelem, vyplývající z výkladu, plnění nebo ukončení Podmínek, který nelze vyřešit smírně, bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem České republiky, včetně druhotných nároků či záruk nebo případů plurality na straně žalovaném; k rozhodnutí sporu mezi společností Royal Canin a Uživatelem, který je podnikatelem, je místně příslušný soud dle místa sídla společnosti Royal Canin.