Multifunction Terápiás eledelek szállítási szerződés

Jelen „Multifunction – Terápiás Eledel” értékesítési szerződés (a „Szerződés”) alulírott helyen is napon jött létre az alábbi felek között:

 1. Royal Canin Hungary Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., cégjegyzékszám: 01-09-270819, képviseli: Forrai István ügyvezető önálló aláírási joggal, email: [email protected]: 06-1-919-1491, „Royal Canin”)
 2. Állatorvosi rendelő között(a „Vevő” vagy „Állatorvos Partner”),

(a Royal Canin és a Vevő továbbiakban külön-külön a „Fél”, együttesen pedig a „Felek”).

Előzmények

 1. A Royal Canin több mint 40 éves tevékenységével bizonyította, hogy a kedvtelésből tartott állatok számára készült kiemelkedő minőségű, egyedülálló és gondosan összeállított állateledelei megfelelnek a kutyák és macskák sokrétű és különleges szükségleteinek.
 2. A Royal Canin minden terméke a macskákról és kutyákról szerzett kiterjedt tapasztalaton alapul, amely több éven át tartó tudományos tanulmányok és termékfejlesztési folyamatok eredménye. A Royal Canin folyamatosan bővíti a kutyákkal és macskákkal, valamint azok tápanyag-szükségleteivel kapcsolatos szakismereteit annak érdekében, hogy mindenkor a pontos étrendi szükségleteiknek megfelelő élelmet nyújtsa számukra. A tápok összeállításában központi szerepet kapnak a kutyák és a macskák: a felhasznált összetevők a tápanyagtartalmuk minősége, valamint a táplálkozásban betöltött szerepük, nem pedig az ízük alapján kerülnek kiválasztásra.
 3. A Royal Canin szakértelme emellett a beszerzett anyagok minőségének alapos ellenőrzését és a források ellenőrizhetőségét garantálja. A Royal Canin saját tevékenységét rendkívül szigorú belső irányelvek szerint szabályozza annak érdekében, hogy optimális higiéniai feltételeket teremtsen a gyártóüzemeiben. A gyártási folyamat előtt szigorú eljárásban választja ki a beszállítókat, és rendkívül alaposan ellenőrzi az összetevők minőségét. A gyártási folyamat alatt és után minőségellenőrzési rendszert üzemeltet a beszállítástól a csomagolásig, amely alapján minden összetevő útja nyomon követhető.
 4. A Royal Canin tápok meghatározott technikai, minőségi és egyedülálló tápanyagjellemzőkkel rendelkeznek, és annyira specializáltak, hogy a termékek forgalmazása szükségszerűen magában foglalja az állattartók részére történő tanácsadást, szakismeretek átadását és szolgáltatások ismertetését annak érdekében, hogy a fogyasztó a kutya vagy a macska közérzete és egészsége szempontjából a megfelelő terméket tudja kiválasztani. Ezért a Royal Canin tápok forgalmazása minőségi követelmények mentén történik.
 5. A Royal Canin elkötelezett a kutyák és a macskák jóléte és egészségének folyamatos fejlesztése iránt. E céllal a vállalat folyamatosan felméréseket végez, amelyek hozzájárulnak egyes sajátos szükségletekhez kapcsolódó legfrissebb információk megszerzéséhez.
 6. Ismert, hogy az egyidejűleg fennálló többféle betegséggel diagnosztizált háziállatok (kutyák és macskák) táplálása különös nehézséget okoz, mivel az egyetlen betegségre figyelemmel kialakított táp rendszerint alkalmatlan arra, hogy valamely másik egyidejűleg fennálló betegséghez kapcsolódó optimális táplálási szempontokra is figyelemmel legyen. Emiatt az állatorvos arra kényszerül, hogy az általa kezelt állat fennálló betegségei között prioritási sorrendet állítson fel, ami magában hordozza a nem prioritásként kezelt állapot rosszabbodásának a kockázatát.
 7. A klinikai kutatásoknak köszönhetően számos állatorvos felismerte, hogy a kezelésük alatt álló kutyák és macskák állapotát nagyban javíthatja az olyan kombinált terápiás eledel, amely többféle betegség egyidejű fennállása esetén e betegségekhez kapcsolódó táplálási szempontokat figyelembe veszi, és így a táplálásnál nem szükséges a betegségek közötti prioritás felállítása.
 8. A Royal Canin a „Multifunction – Terápiás Eledelek”-et kifejezetten a fenti igény kielégítése céljából fejlesztette ki. A Multifunction révén a kutyát vagy macskát kezelő állatorvosoknak többé nem kell kompromisszumot kötniük a kutya vagy macska egészsége tekintetében. Ezáltal olyan megoldásokat képesek ajánlani, amellyel többféle egészségügyi problémát egyszerre figyelembe véve a kezelt kutya vagy macska étrendje kényelmesen és hatékonyan alakítható ki.
 9. A Royal Canin a „Multifunction – Terápiás Eledelek” programját olyan állatorvos partnerek közreműködésével kívánja megvalósítani Magyarországon, akik állatorvosi szolgáltatást megfelelő infrastrukturális hátterű rendelőben nyújtanak, annak érdekében, hogy a kezelésük alatt álló, egyidejűleg több betegségben szenvedő kutyák és macskák állapotát folyamatosan figyelemmel tudják kísérni, ideértve különböző diagnosztikai eljárások elvégzésének azonnali lehetőségét is.
 10. Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés aláírásával alakítják ki a Multifunction - Terápiás Eledelek értékesítésére vonatkozó együttműködési feltételrendszert.

A fentiekre tekintettel a Felek az alábbiakban állapodnak meg:

 1. Fogalom-meghatározások
  1. A jelen Szerződésben használt alábbi kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

  Royal Canin” a Szerződés első oldalán meghatározott.

  Vevő” kizárólag Állatorvos Partnert jelent.

  Az „Állatorvos Partner” olyan személy vagy vállalkozás, aki/amely a 2012. évi CXXVII. törvény, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alapján hatályos és érvényes praxisengedéllyel rendelkezik, és az alapján jogosult a Magyar Állatorvosi Kamara által kiadott mindenkor hatályos szakmai irányelvek szerinti általános állatorvosi rendelői ellátást, specializált állatorvosi szakrendelői (rendelőintézeti) ellátást, állatkórházi ellátást vagy állatklinikai ellátást nyújtani, és ilyet ténylegesen nyújt. A Vevő a jelen Szerződés hatálya alá tartozó szállítási megállapodás teljes időtartama alatt köteles az „Állatorvos Partner” státuszhoz szükséges feltételeket teljesíteni, amit a Royal Canin időről időre ellenőrizni jogosult.

  Termékek”: a Royal Canin „Multifunction Terapeutical Diet”, magyarul: „Multifunkcionális Terápiás Eledelek” termékcsaládba tartozó termékek (1. számú Melléklet). A Termékek köre a Royal Canin mérlegelése alapján a későbbiekben bővülhet.

 2. Általános rendelkezések
  1. Jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra jön létre.A Szerződés megszűnése esetén a Royal Canin köteles a Szerződés megszűnésének időpontjáig leadott és a Royal Canin által elfogadott megrendelt Termékeket leszállítani. A Szerződés megszűnésére tekintet nélkül a Szerződés megszűnése után is hatályban maradnak a jelen Szerződés 11., 12. és 16.2. pontjai.
  2. A jelen Szerződés a Royal Canin és a Vevő Termékek adásvételével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.A Royal Canin kifejezett írásos hozzájárulása hiányában semmiféle egyedi vevői feltétel nem alkalmazható a jelen Szerződéssel szemben. A Vevő beszerzésre vagy szállításra vonatkozó esetleges általános szerződési feltételei nem alkalmazandóak.
  3. A jelen Szerződés, a Royal Canin által nyújtott, a Vevőre irányadó kedvezményeket tartalmazó értesítés vagy megállapodás (ha van ilyen), a Vevő megrendelése (a Vevő általános szerződési feltételeinek kivételével) és a megrendelés Royal Canin általi elfogadása alkotja a felek teljes megállapodását az ügylet tárgya kapcsán.
  4. A Royal Canin fenntartja a jelen Szerződés egyoldalú módosításának jogát, amelyhez a Vevő ezúton kifejezetten hozzájárul. A Royal Canin általi módosítást a Vevővel írásban kell közölni.
  5. Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a Royal Canin értékesítési katalógusaiban és dokumentumaiban feltüntetett információk kizárólag szerződésen kívüli, tájékoztató és indikatív jellegűek, kivéve azokat a leírásokat, amely a felek jelen szerződésben maghatározott kötelezettségeik teljesítésének módjára (pl. online megrendelő platform használata) vonatkoznak.
  6. A Royal Canin által katalógusokban, árlistákban, hirdetési anyagokban és specifikációkban közölt leírások és illusztrációk, különösen a súly- és méretadatok általános leírásnak, becslésnek minősülnek és nem képezik a Royal Caninnal kötött szerződések részét.
 3. A Felek kötelezettségei
  1. A Vevő vállalja, hogy a legmagasabb minőségi követelményekhez tartja magát a Royal Canin termékek forgalmazása során, a termékeket eredeti zárt csomagolásban forgalmazza, így biztosítva azok frissességét és minőségét.
  2. A Vevő vállalja, hogy a Royal Canin termékek forgalmazásában részt vevő személyzetét megfelelően kiképzi annak érdekében, hogy a kutya- és macskatartók a „Multifunction – Terápiás Eledelek” programról megfelelő tájékoztatást kapjanak, és számukra elérhetővé váljanak a „Multifunction – Terápiás Eledelek” programról szóló tájékoztató anyagok.
  3. A Vevő vállalja, hogy részt vesz a Royal Canin termékeket érintő, a Royal Canin által meghatározott részletességű és formájú adatgyűjtésben, amely a Vevő által kezelt állatok egészségét és a tulajdonosok elégedettségét vizsgálja a Termékek etetésével kapcsolatosan. A Vevőnek e célból a hozzá a Royal Canin által eljuttatott kérdéseket kell megválaszolnia.
  4. A Vevő vállalja, hogy az általa a Royal Canin részére továbbított személyes adatok kezeléséhez a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően beszerzi az érintett állattartó írásbeli hozzájárulását abból a célból, hogy az állat szükségleteihez igazított Termék tekintetében a fenn megnevezett adatokat a Royal Canin, illetve annak teljesítési segédje felhasználhassa a Termék megadott címre való szállítása érdekében. Az érintett hozzájárulásának ki kell terjednie arra is, hogy a Royal Canin a számára továbbított, az adott megrendeléssel összefüggő adatokat további adatfeldolgozó részére továbbíthassa az adott megrendelés teljesítése céljából. A Royal Canin vállalja, hogy az adatfeldolgozás mindenkori módjáról naprakész módon tájékoztatja a Vevőt.
 4. A Vevő kijelentései és szavatosságvállalásai
  1. A Vevő kijelenti és szavatolja, hogy jelenleg és a jövőben is folyamatosan teljesíti az Állatorvos Partner minősítésnek megfelelő kritériumokat, és rendelkezik az összes ehhez szükséges, az állatorvosi szolgáltatásokra (pl. a kezelt macskák és kutyák diagnózisának felállításával, kezelésével és nyomon követésével) vonatkozó jogszabályokkal összhangban levő hatósági engedéllyel.
  2. A Vevő kijelenti és szavatolja, hogy a rendelőjében legalább egy, állandóan aktív internetkapcsolattal ellátott számítógép rendelkezésre áll, amelyen folyamatosan elérhetőek a „Muntifunction- Terápiás Eledelek” programhoz kapcsolódó alkalmazások.
  3. A Vevő kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik azokkal a szükséges erőforrásokkal, amelyek képessé teszi szak- és/vagy kisegítő személyzetét arra, hogy azok igény esetén bármikor használják a „Multifunction – Terápiás Eledelek” programhoz kapcsolódó alkalmazásokat, a személyzet ezeket és a Royal Canin által biztosított valamennyi egyéb szükséges erőforrást és eszközt képes megfelelően használni.
  4. A Vevő kijelenti és szavatolja, hogy megismerte a „Multifunction – Terápiás Eledelek” program és a Termékek jellemzőit, továbbá a program lehető leghatékonyabb alkalmazásához kapcsolódó lépéseket, amelyek szükségesek az elvárt eredmények elérése érdekében. A Vevő kijelenti, hogy ezek az ismeretek nem befolyásolják az állatot vizsgáló és ellátó, Vevő által foglalkoztatott állatorvosi személyzet szakmai döntéseit.
 5. Megrendelő elektronikus platform és megrendelések
  1. A Vevő a Termékeket a külön erre a célra létesített, jelszóval védett elektronikus platformon keresztül, az online megrendelő kitöltésével rendelheti meg. A jelen szerződésnek a megrendelésekkel kapcsolatos rendelkezéseit a Royal Canin kizárólag akkor teljesíti, amennyiben a Vevő és az általa megjelölt személyek a platform használatával kapcsolatos általános feltételeket elfogadták. A platformhoz a Royal Canin a jelen szerződés hatálya alatt biztosít hozzáférést a Vevő és az általa megjelölt személyek számára. A Vevő és az általa megjelölt személy köteles a platformhoz tartozó belépési azonosítóját és jelszavát titokban tartani és ennek érdekében megfelelő óvintézkedéseket tenni, valamint ezek elvesztése vagy harmadik személyek hozzáférése esetén a Royal Canint letiltás céljából haladéktalanul értesíteni. A Vevő mind a Royal Caninnal, mind harmadik felekkel szemben felel a saját és az általa megjelölt személy(ek)nek az elektronikus platformon vagy azzal összefüggésben vagy az alapján tanúsított magatartásáért.
  2. A megrendelés érvényességéhez és hatályosságához szükséges mindazon adat hiánytalan megadása, amely a rendelési felületen kötelezően kitöltendő adatként szerepel, továbbá az, hogy a Royal Canin a megrendelést visszaigazolja.
  3. A Royal Canin szabadon dönthet a megrendelés visszaigazolásáról, illetve arról, hogy esetlegesen visszautasítja egy olyan Vevő megrendelését, akivel pl. Termékek, szállítás, visszaszállítás, visszatérítés, fizetés, rosszhiszemű tevékenység vagy a Szerződés egyéb módon történő megszegése miatt vagy egyéb jogos érdekből vitája merült fel.
  4. Az elektronikus platformon keresztül leadott megrendelésre minden tekintetben a jelen Szerződés feltételei vonatkoznak, a Vevő esetleges saját beszerzési feltételei, általános szerződési feltételei alkalmazásának kizárásával.
  5. A Royal Canin kizárólag a saját döntése alapján veszi figyelembe a már leadott megrendelések módosításait. A Vevő köteles viselni minden, megrendelés módosítása következtében felmerült költséget.
  6. A Vevő által leadott megrendeléseket a Royal Canin a rendelkezésre álló készlet erejéig teljesíti. Amennyiben a megrendelt áru nem áll rendelkezésre, úgy erről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a Vevőt, illetve amennyiben a Royal Canin valamely helyettesítő áruval kíván teljesíteni, úgy az erre vonatkozó lényeges tulajdonságokat tartalmazó termékleírással egyidejűleg értesíti a Vevőt. A helyettesítő áru elfogadásához a Vevő kifejezett hozzájárulása szükséges.
  7. A Royal Canin készlet- vagy termékhiány esetén nem tartozik kártérítési vagy egyéb felelősséggel.
  8. A Royal Canin fenntartja a jogát, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa a katalógusaiban feltüntetett Termékeket.
  9. A megrendelés keretében a Vevő kizárólag saját magát jelölheti meg kedvezményezettként, harmadik személy részére történő engedményezés kizárólag a Royal Canin előzetes hozzájárulásával történhet.
 6. Árak
  1. A Royal Canin a saját döntése alapján, egy hónapos előzetes értesítéssel bármikor módosíthatja az árlistáját.
  2. A Termékekért fizetendő ár megegyezik az alkalmazandó árlistában feltüntetett árral.
 7. Fizetési feltételek
  1. Az egyes szállítmányok számlán feltüntetett vételárát a Vevő köteles egy összegben, a számlán feltüntetettek szerint megfizetni a Royal Canin részére. A fizetés módja banki átutalás, határideje a számla kézhezvételétől számított három nap. A számla kézhezvételének napja a határidőbe nem számít bele.
  2. Amennyiben a Vevő nem tudja teljesíteni a fizetést vagy megtagadja a szállítmány átvételét, a Royal Canin fenntartja a jogot arra, hogy az adott szállítmánnyal kapcsolatban felmerült költségeit a Vevőnek kiszámlázza, az adott Vevő részére küldendő szállításokat felfüggessze, és a leadott megrendeléseket visszautasítsa anélkül, hogy ezért a Vevőnek kártalanítást vagy kártérítést kellene fizetnie. A Royal Canin fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a fenti esetben a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondja, és a Vevőtől kártérítést követeljen.
  3. A Royal Canin részére teljesítendő fizetések semmilyen körülmények között sem függeszthetőek fel, azok összegét nem lehet csökkenteni vagy beszámítani a Royal Canin előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 8. Szállítás
  1. A felek eltérő megállapodása hiányában a Vevő által rendelt Termékeket a Royal Canin kijelölt szállítási ügynöke szállítja ki a Vevő telephelyére, a megrendelés visszaigazolásától számított 3-5 munkanapot követően, amelybe a megrendelés napja nem számít bele. A Royal Canin által megadott szállítási határidő kizárólag tájékoztató jellegű és nem tekinthető pontos határidőnek, kivéve, ha a Royal Canin egy adott esetben pontos szállítási határidőt ígért az adott Vevő részére. A Royal Canin nem vállal felelősséget a Vevő által a megrendelésben megjelölt időpontnál korábbi vagy későbbi szállításért. A szállítás időtartama meghosszabbodik az alábbiakban meghatározott, a szállítás késedelmét okozó vis maior időtartamával.
  2. A Royal Canin szándékos rosszhiszemű magatartása vagy tudatos gondatlansága esetének kivételével a Vevő a késedelmes szállítás miatt nem vonhatja vissza a rendelését, nem utasíthatja vissza a Termékeket, nem tarthat vissza fizetést és nem követelhet kártérítést.
  3. A jelen Szerződés vonatkozásában a Royal Canin által lebonyolított szállításon a Royal Canin kijelölt szállítási ügynöke által lebonyolított szállítást is érteni kell. A Royal Canin jóhiszeműen választja ki a szállítási ügynökét annak érdekében, hogy a Vevő számára a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa. A Royal Canin azonban semmiféle felelősséget nem vállal a szállítási ügynök kiválasztásával kapcsolatban felmerülő eseményekért.
  4. A szállítást a Royal Canin arra a telephelyre teljesíti, ahol a Vevő az Állatorvos Partner státuszra jogosító tevékenységét végzi.
 9. Szállítmányok és szállítási határidők
  1. A Royal Canin a saját mérlegelése alapján időről-időre meghatározhatja a szállítmányok minimális értékét, amely mellett ingyenes szállítást biztosít. Ezt egyoldalúan módosíthatja.
  2. A Royan Canin szállítási díjat a rendelés mennyiségétől függetlenül nem számít fel.
  3. A Royal Canin jogosult a szállítások több részletben, szállítmányonként elfogadható mennyiségben történő teljesítésére, amennyiben ez elfogadható a Vevő számára. Ebben az esetben a szállítás többletköltségei a Royal Canint terhelik. Amennyiben a Vevő igényli a több részletben történő szállítást, az ennek következtében felmerülő többletköltségek, adók és kiadások a Vevőt terhelik.
  4. A Termékeket a Royal Canin a megrendelés során történt megállapodás szerinti típus, forma, szortiment és mennyiség szerint szállítja. A Royal Canin katalógusában szereplő információk nem bírnak kötőerővel. A Royal Canin jogában áll a Termékekben előzetes értesítés vagy közzététel nélkül módosításokat végezni a szállítás időtartama alatt a műszaki fejlődés, eszközök vagy teljesítmény javítása érdekében, illetve a nemzeti vagy EU-s jogszabályok módosítása következtében, olyan mértékben, amennyire a szállítandó tárgy nem változik meg jelentős mértékben és a változások a Vevő részére ésszerűen elfogadhatóak.
  5. Amennyiben a Vevő nem, vagy nem időben veszi át a Termékeket vagy egyéb módon késedelembe esik vagy késedelmes átvételt kér, a Royal Canin jogosult a Vevő költségén és kockázatára tárolni a Termékeket és azokat a Vevő költségén a Vevőnek egy alkalommal ismételten leszállítani. Amennyiben a Termék átvételére másodszorra sem kerül sor, a Royal Canin a Terméket belátása szerint hasznosíthatja, Vevő pedig vállalja, hogy a Termék ellenértékét ugyanúgy megfizeti a Royal Canin számára, mintha a Terméket átvette volna.
  6. A Royal Canin vállalja, hogy a megrendelés dátumától számított 3 hónapon belül lejáró szavatossági idejű árut nem szállít ki Vevőinek. Ellenkező esetben a Vevő a megrendelés tételes átvételekor jelezheti a számlán kárigényét, ebben az esetben Royal Canin vállalja a térítésmentes visszaszállítást és termék újbóli kiszállítását.
 10. Reklamáció bejelentésének határideje - visszaszállítás
  1. A Termékek átvétele során a Vevő köteles haladéktalanul megvizsgálni a Termékeket, azok csomagolását és tartalmát, valamint haladéktalanul tájékoztatni a szállítót bármilyen hiányosságról és/vagy látható sérülésről. A Vevő a haladéktalan ellenőrzés elmulasztása esetén nem élhet jogfenntartással, pl. arra hivatkozva, hogy a kicsomagolás még folyamatban volt.
  2. A kiszállított Termékek vonatkozásában látható sérüléssel, hiányzó tétellel, hiányzó mennyiséggel, vagy a rendeléshez képesti egyéb eltéréssel kapcsolatos panaszokat a Vevőnek kizárólag az átvétel napján elektronikus levélben vagy tértivevényes ajánlott levélben kell benyújtania a Royal Canin felé . A panasz határidőn belüli benyújtásának elmulasztásával a Vevő elveszti a jogát arra, hogy kiszállított Termékek vonatkozásában látható sérüléssel, hiányzó tétellel, hiányzó mennyiséggel, vagy a rendeléshez képesti egyéb eltéréssel kapcsolatosan igényt érvényesítsen.
  3. A Vevő köteles minden bizonyítékot a Royal Canin rendelkezésére bocsátani a bejelentett hibák vagy rendellenességek vonatkozásában. A Vevő köteles visszaszállítani a kiszállított hibás Terméket a Royal Canin részére. A Termékek visszaszállításának költsége a Vevőt terheli, kivéve, ha a Royal Canin felelőssége a kiszállított Termékek hibája vagy a rendelésnek való meg nem felelés vonatkozásában megállapításra kerül.
  4. A Vevő által benyújtott reklamáció nem mentesíti a Vevőt a vételár szerződésszerű megfizetése alól, függetlenül a követelés megalapozottságától.
  5. Amennyiben a reklamáció megalapozott, és azt a Vevő a Royal Canin részére az átvétel napján benyújtotta, a Royal Canin kizárólag a kiszállított rendellenes Termékek kicseréléséért vagy a hiányzó termékek leszállításáért felel; a Royal Canin nem kötelezhető pénzvisszatérítésre, árcsökkentésre, kártérítésre vagy elállásra.
  6. A kiszállított, hibával nem rendelkező Termékeket nem lehet visszaszállítani a Royal Canin részére annak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Royal Canin nem írja jóvá a Vevő számra az engedély nélküli visszaszállított Termékeket, és az azokkal kapcsolatos kezelési költségeket a Vevő köteles viselni.
 11. Felelősség és szavatosság
  1. A kiszállított Termékekre a csomagoláson feltüntetett lejárati időig a Vevő által érvényesíthető szavatosság az értékesítés előtt keletkezett, a Vevő általi ésszerű vizsgálat által fel nem tárt, azon rejtett hibákra vonatkozik, amelyek súlyossága lehetetlenné teszi a Termék rendeltetésszerű, a Vevő által meghatározott módon történő felhasználását.
  2. A szavatosság a Royal Canint abban az esetben terheli, ha a kiszállítást követően a tárolási körülmények biztosítják a Termékek védelmét: azaz a Termékek tárolása száraz, tiszta, külső szennyeződésektől védett helyen történt. A fenti feltételek betartásának bizonyítása a Vevőt terheli.
  3. Amennyiben a Vevő a Royal Canint rejtett hibával kapcsolatos reklamációról értesíti, és amennyiben a Royal Canin helyt ad a követelésnek, a Royal Canin szabadon dönt arról, hogy jóváírja a Termékek értékét a Vevőnek vagy kicseréli a Termékeket.
  4. Amennyiben a Vevő olyan hibás Terméket észlel, amelynek hibáját az ésszerű vizsgálat nem tárta fel, a szavatossági igényt köteles a hiba észlelésétől számított három (3) munkanapon belül benyújtani a kijelölt panaszbejelentő űrlapon, a Termék értékesítését igazoló bizonyítékkal és az érintett Termék csomagolásával együtt. A Vevő nem jogosult visszaszállítani a kiszállított Royal Canin Termékeket, kivéve a jelen Szerződésben meghatározott esetekben, illetve feltételek szerint.
  5. A szavatosság nem vonatkozik:
   1. A kívülről látható/nyilvánvaló hibákra (ezekkel kapcsolatban a 10. pont szerinti eljárás követendő);
   2. Azon hibákra, amelyek abból erednek, hogy a Vevő nem tartotta be a Royal Canin utasításait a Termékek rendeltetésszerű használatára és tárolására vonatkozóan;
   3. A vis maior vagy környezeti körülmények miatt bekövetkező hibákra;
   4. Azon Termékekre, amelyeket a Vevő vagy harmadik személy a Royal Canin írásbeli hozzájárulása nélkül megváltoztatott.
  6. A Royal Canin nem felel semmiféle különös, közvetett vagy következményi kárért, károsodásért, költségért vagy követelésért, korlátozás nélkül beleértve az üzlet, nyereség, bevétel, tervezett megtakarítás körében bekövetkezett veszteséget, kivéve azokat az eseteket, amelyekért való felelősséget érvényesen nem lehet kizárni.
  7. A Vevő nem jogosult az állattulajdonos nevében szavatossági igényt érvényesíteni. A jelen pontban foglalt szavatossági szabályok kizárólag a Vevő által átvett és tárolt, az állattulajdonosoknak még nem értékesített Termékekre vonatkoznak.
  8. Az állattartó által a Royal Caninnal szemben érvényesített termékszavatossági vagy termékfelelősségi igény esetén a Vevő köteles a Royal Caninnal együttműködni, és számára minden szükséges tájékoztatást megadni, így különösen feltárni számára az adott értékesítéssel kapcsolatos valamennyi információt. A Vevő köteles mentesíteni az Royal Canin minden olyan termékszavatossági illetve termékfelelősségi igény alól, amely annak következménye, hogy a Vevő szakszerűtlenül járt el az értékesítés során.
  9. A Vevő korlátozás nélkül felel a megrendelő platformhoz tartozó belépési azonosítók illetéktelen személyek által történt hozzáférésével összefüggésben a Royal Caninnak és a Vevőnek okozott összes kárért.
 12. Iparjogvédelmi és szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, titoktartás
  1. A Royal Canin kiszállított Termékeivel, azok alkotórészeivel, csomagolásával vagy a kiszállított Termékhez mellékelt egyéb anyagokkal kapcsolatos mintaoltalmai, védjegyei, szerzői és egyéb ipari vagy szellemi alkotásokhoz fűződő jogai, függetlenül azok fajtájától, a Royal Canin vagy harmadik személy jogosultak kizárólagos tulajdonában maradnak.
  2. A fenti jogokat nem ruházza át a Vevőre a Royal Caninnal kötött szerződés. Egy árucikk kiszállítása nem minősül a Vevő részére adott kifejezett vagy hallgatólagos engedélynek arra vonatkozóan, hogy az iparjogvédelmi vagy szellemi alkotáshoz fűződő jogok tárgyát használja, sokszorosítsa, harmadik személyek részére továbbítsa, kivéve a Royal Canin kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén.
  3. A Vevő köteles haladéktalanul értesíteni a Royal Canint, amennyiben egy harmadik személy sérti a Royal Canin iparjogvédelmi vagy szellemi alkotáshoz fűződő jogait, illetve ezzel fenyeget.
  4. A Vevő köteles gondoskodni a tudomására jutott, a Royal Caninnal kapcsolatos információk bizalmas kezeléséről, beleértve a Royal Canin és a Vevő teljes megállapodásának rendelkezéseit, abban az esetben is, amikor nem jelölték meg elégségesen az adott információ bizalmas jellegét. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a fenti titoktartási kötelezettségnek az alkalmazottai, illetve a szerződés teljesítésébe bevont harmadik személyek is eleget tegyenek.
 13. Vis maior
  1. A jelen Szerződés vonatkozásában a vis maior (a teljesítés nem felróható külső okból bekövetkező meghiúsulása) utal mindenre, amit a jogszabályok és a bírói gyakorlat említ, valamint a Royal Canin ésszerű hatókörén kívül eső minden olyan előre nem látható körülményre is, amely meggátolja a Royal Canint abban, hogy teljesítse a Vevővel szembeni kötelezettségeit.
  2. A vis maior minden esetben magába foglalja a sztrájkokat, kizárásokat, nyersanyaghiányt, az áruszállításra kiható hatósági korlátozásokat, terrorcselekményeket, baleseteket, műszaki eseményeket, a szállítási kapcsolatok megzavarását, tüzet, árvizet, felkelést, a harmadik személyektől a Royal Canin részére rendelt áruk vagy szolgáltatások késedelmes szállítását vagy teljesítését, stb., függetlenül attól, hogy a fenti incidensek a Royal Canint, annak alvállalkozóit vagy azok alvállalkozóit érintik, és döntő hatást gyakorolnak a megrendelés teljesítésére vagy a szállításra.
  3. A vis maior időtartama alatt a Royal Canin jogosult a szerződéses kötelezettségeit felfüggeszteni, illetve egyoldalúan elállni a szerződés nem teljesített részétől, mindenfajta kártérítési illetve kártalanítási felelősség nélkül.
  4. A Royal Canin emellett jogosult követelni a vis maiort előidéző körülmények bekövetkezését megelőzően a releváns szerződés keretében már teljesített szállításai ellenértékét.
 14. Felmondás és elállás
  1. A Szerződés rendes felmondással bármelyik Fél által megszüntethető 60 napos felmondási idővel.
  2. A Royal Canin fenntartja a jogát, hogy saját döntése szerint írásban azonnali hatállyal, előzetes értesítés, bejelentés vagy jogi lépések megtétele nélkül, részben vagy egészben felmondja a szerződést vagy elálljon a szerződéstől a költségek, károk és kamatok érvényesítésére vonatkozó jog fenntartása mellett, amennyiben a Vevő nem, nem időben vagy nem teljes körűen teljesíti egy vagy több, a szerződés szerinti vagy a szerződéshez egyéb módon kapcsolódó kötelezettségét (különösen az Állatorvos Partner minőségnek való megfelelési kötelezettséget), illetve amennyiben megállapítást nyer, hogy azok teljes körű betartása nem lehetséges, ideértve különösen, de nem kizárólag a 7.2. pontban szabályozott esetet.
 15. Irányadó jog és joghatóság
  1. A jelen Szerződésre és az annak alapján létrejövő értékesítésekre a magyar jogszabályok irányadóak, és azok értelmezése minden vonatkozásban a magyar jogszabályok alapján történik.
  2. Felek a közöttük a jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitát elsősorban békés úton megegyezéssel döntik el. A jelen Szerződés szerinti értékesítések meghatározásával, megkötésével, értelmezésével vagy megszüntetésével kapcsolatos jogvitákra a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagosan illetékes.
 16. Vegyes rendelkezések
  1. Jelen Szerződés kizárólag írásban, annak mindkét Fél általi aláírásával módosítható, kivéve ahol a jelen szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik.
  2. Felek a jelen Szerződésben rögzített feltételeket, jogokat, kötelezettségeket, és szolgáltatásokat üzleti titokként kezelik. A szerződés részéről vagy egészéről harmadik fél számára semmilyen jellegű információt nem adnak át.
  3. A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos egymásnak címzett írásbeli nyilatkozataikat joghatályosan postán vagy e-mailben is megtehetik a fent megjelölt elérhetőségeken.
  4. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az adott érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság nem befolyásolja a szerződés egyéb rendelkezéseinek vagy az adott rendelkezés fennmaradó részének érvényességét.
  5. A Felek kijelentik, hogy az Szerződés összes kikötését megtárgyalták, megtárgyalás hiányában pedig ezekről mindkét fél megfelelően tájékozódott, és azokhoz kifejezetten hozzájárult.
  6. A Felek jelen Szerződés elolvasása és közös értelmezése után kijelentik, hogy annak tartalma, az abban foglalt jogok és kötelezettségek a valós és szabad akaratuknak megfelelnek, és hogy jelen Szerződés nem kényszer hatására, tisztességes feltételekkel jött létre.