Общи условия за използване Royal Canin Academy

РОЯЛ КАНИН БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 203584879,  с адрес на управление в гр. София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда Б, ет.10, („Royal Canin“) предоставя цифрова платформа за различни услуги, наречена „Royal Canin Academy“. Платформата е предназначена за специалисти и е налична в интернет  https://academy.royalcanin.com/ („Платформа“).

Предназначението на Платформата е да предоставя Обучение, независимо дали то се провежда онлайн, или на място, което да подпомага Специалистите в ежедневната им практика с фокус върху препоръки за хранителни режими и научно съдържание. Някои Обучения може да включват съдържание, свързано с продуктите на Royal Canin.

Content Block With Text And Image 1

Със създаването на акаунт и използването на Платформата изрично се съгласявате със следните правила и условия:

ДЕФИНИЦИИ:

Акаунт означава индивидуален акаунт, позволяващ на Потребителя достъп до Платформата след приемане на Условията.

Развъдник означава лице, което селективно развъжда внимателно подбрани двойки екземпляри (кучета или котки) с цел възпроизвеждане на потомство със специфични, последователно възпроизвеждащи се качества и характеристики.

Общи условия означават настоящите общи условия, приложими за цялата Платформа. Всички Обучения, предоставени в рамките на Платформата, се подчиняват на Общите условия, освен когато не са изрично променени или заменени от специфичните условия, договорени между Страните.

Непреодолима сила означава всякакви действия, събития или обстоятелства, които са непредвидими, извън контрола на засегнатата Страна и вследствие на които тази Страна е неспособна да изпълни изцяло задълженията си по настоящите Условия, включително, но не само природни бедствия, война или терористични актове, недостиг на доставки, повреди или неизправности, прекъсвания или неизправност на компютърните съоръжения или загуба на данни поради прекъсване на тока или механични затруднения със системи за съхранение или извличане на информация, затруднения от трудово-правно естество или граждански вълнения.

Собственик на домашен любимец означава собственик на котка и/или куче, които са обслужвани от Специалиста.

Специалистможе съответно да се отнася до развъдник, ветеринарен лекар, ветеринарен техник, служител във ветеринарна клиника, търговец на дребно, служител в приют за домашни любимци или общо до всички тях.

Регистриран потребител означава Потребител, който се е записал за дадено Обучение.

Търговец на дребно означава оторизиран дистрибутор на продукти на Royal Canin.

Служител в приют се отнася до всяко лице, което работи в приют за безпризорни животни.

Обучение означава всички обучения, курсове, независимо дали се провеждат онлайн, или на място, предоставени от Royal Canin, до които Потребителят има достъп и за които може да се регистрира в Платформата.

Учебни материали означава документация, независимо дали е отпечатана, или налична онлайн, предоставена от Royal Canin във връзка с Обучението.

Потребител означава Специалист, който има право да използва Платформата по силата на сключено споразумение с Royal Canin. Ако е приложимо, Потребителят може също да посочи свои Студенти по ветеринарна медицина.

Ветеринарен лекар означава физическо лице, упражняващо професия на ветеринарен лекар или практикуващо ветеринарна медицина, надлежно регистрирано и лицензирано от компетентен професионален регулаторен орган, което упражнява медицина и хирургия върху животни по смисъла на приложимите закони, правила и разпоредби.

Студент по ветеринарна медицина означава Студент по ветеринарна медицина, който може да използва Платформата под надзора на своето Учебно заведение.

Член 1 – Приемане на Условията

Потребителят използва Платформата и Обученията на своя собствена отговорност.

Регистрирането в Платформата и навигирането в нея са възможни само при пълно приемане на Общите условия от страна на Потребителя.

Общите условия пораждат договорни задължения между Royal Canin и Потребителя. Ако Потребителят откаже да се съгласи с и да обвърже с договорните задължения на Общите условия, той няма право да използва Платформата и Обученията.

Можете да прочетете Общите условия по всяко време в Платформата.

Член 2 – Регистриране в Платформата

2.1 Условия за регистриране на Потребителя

Потребителите, които имат право да се регистрират в Платформата, трябва да бъдат Специалисти, които се ангажират да използват Платформата единствено с професионална цел.

Специалистите могат да получат достъп до Платформата само пряко от Royal Canin и могат да осъществяват достъп до Платформата само посредством активен Акаунт.

За да получи Специалистът своя Акаунт, Royal Canin изпраща покана до неговия имейл адрес, като Специалистът трябва да попълни цифров формуляр с личните си данни (пълно име, имейл адрес, професия/длъжност, държава на пребиваване, часова зона и предпочитан език). Специалистът трябва да предостави верни, точни и пълни данни за своята самоличност. След като Royal Canin провери данните, Royal Canin създава Акаунта за Специалиста и му изпраща имейл. Имейлът съдържа линк към Платформата, потребителското име на Специалиста и временна парола. След това Специалистът разполага с ограничен период от време, посочен в имейла, през който да активира Акаунта си, като щракне върху линка и създаде нова парола. Ако Специалистът не активира Акаунта си в рамките на този период, Royal Canin ще му изпрати напомняне да продължи с активирането на Акаунта в срок, който ще бъде посочен в напомнящия имейл. Ако Специалистът не извърши необходимите действия в рамките на този период, Акаунтът му ще бъде изтрит.

Студентите по ветеринарна медицина могат да получат достъп до Платформата директно от Royal Canin или съгласно разрешение, предоставено от и под надзора на Администратор на акаунти, т.е. Учебното заведение на този Студент. Студентите по ветеринарна медицина имат право да използват Платформата единствено за своя лична употреба и само с информационна и образователна цел. Студентите по ветеринарна медицина носят пълна отговорност при използването на Платформата от тяхна страна. Royal Canin не носи отговорност за каквито и да е препоръки, предоставени от Студентите по ветеринарна медицина при използването на Платформата.

Потребителят: (а) гарантира истинността, точността и пълнотата на информацията, предоставена на Royal Canin, като отговорността за всяка грешка, пропуск и актуализация в тази информация принадлежи единствено на Потребителя; (б) се задължава незабавно да актуализира предоставените данни и информация, ако е необходимо; и (c) когато преустанови дейността си като Специалист, трябва да: (i) уведоми Royal Canin по имейл; и (ii) незабавно да спре да използва Платформата.

2.2 Достъп до Платформата чрез Акаунта

Веднага след като Потребителят приеме Общите условия, той: (а) може да осъществява достъп до Платформата чрез Акаунта, като използва потребителското име и парола, предоставени от Royal Canin, които са лични и принадлежат на Потребителя; (б) трябва да вземе всички необходими предпазни мерки, за да гарантира поверителността, сигурността и правилното използване на своето потребителско име и парола, за да предотврати разкриването или използването им от неупълномощени трети лица; и (в) носи цялата отговорност, в случай че което и да е друго лице използва потребителското име и паролата на Потребителя, като тази отговорност се отнася и до всички операции, извършени чрез Акаунта на Потребителя. Всяко свързване към Акаунта и/или прехвърляне на данни посредством Акаунта се счита за извършено от собственика на съответния Акаунт и отговорността за такива операции принадлежи единствено на Потребителя. В случай на неправомерно използване на паролата и/или потребителското име на Потребителя с, Потребителят се задължава да информира писмено Royal Canin затова незабавно.

Единствено собственикът на Акаунта носи отговорност за всяко използване на Акаунта и гарантира и декларира, че Потребителят е поел ангажимент да използва правилно Платформата и да спазва Условията.

Член 3 – Обучения

3.1 Регистриране

Потребителят може да се регистрира за Обучение, независимо дали се провежда онлайн, или на място, като щракне върху съответния линк и попълни необходимата информация.

3.2 Отмяна на Обучението

3.2.1 Отмяна от страна на Потребителя

Регистрираните потребители могат по всяко време да отменят участието си в онлайн Обучение или Обучение на място чрез Платформата.

3.2.2 Отмяна от страна на Royal Canin

Royal Canin си запазва правото да отменя Обучения, да променя онлайн Платформата (нейното визуално оформление, описанията, интерактивните функционални елементи и т.н.), да променя преподавателите или да изменя, актуализира или изтрива съдържанието на Обучението. В случай че дадено Обучение трябва да бъде отменено, Регистрираните потребители ще бъдат уведомени най-малко седем (7) дни преди началото му. Регистрираните потребители се уведомяват за това по имейл. Royal Canin ще полага всички усилия да избягва отмяна на Обучения.

Royal Canin не носи отговорност за цялостна или частична отмяна, промяна или премахване на Обучение и не дължи обезщетение при отменено онлайн Обучение или Обучение на място в помещения на Royal Canin .

3.3. Правила за участие в Обученията

Потребителят участва в Обученията единствено с професионална цел и при стриктно спазване на приложимите закони, правила и подзаконови актове, които уреждат упражняването на неговата професия (по-специално приложимите правила за професионална етика и отговорност).

Потребителят се задължава:

 • да присъства на Обучението при условия, определени от Royal Canin; да не предприема действия или да се държи по какъвто и да е начин (по-специално, но не само: да изтегля, изпраща, разпространява, издава, предава или публикува), които противоречат на местен закон или подзаконов акт, нарушават авторски права, обществения ред на местно ниво, правата на трети лица, правилата за професионалната етика или репутацията или правата на Royal Canin;

 • да не: (а) изтегля, качва, разпространява или препраща умишлено каквато и да е информация или данни, включващи или състоящи се от компютърен вирус, друг код или компютърна програма, предназначени да прекъсват, унищожават, нарушават или ограничават функционалността на който и да е софтуер, компютър, услуга или онлайн комуникационен инструмент; (б) изтегля, качва, разпространява или препраща умишлено каквато и да е невярна информация, както и незаконно, неподходящо или неуместно съдържание; (в) прекъсва, забавя, блокира или променя нормалния поток от данни, обменян посредством Платформата; и (г) възпроизвежда, копира, продава, обменя, препродава или използва с търговска цел която и да е част от Платформата и Обученията;

 • да спазва всички правила и разпоредби за безопасност, както и всички други разумни изисквания за сигурност, които се прилагат в помещенията, в които се провеждат Обученията. Royal Canin си запазва правото да отстрани който и да е Регистриран потребител от Обучение, ако неговото поведение се счете за неподходящо от Royal Canin или преподавателите на Royal Canin, като Royal Canin няма да дължи обезщетение за това.

Член 4 – Съдържание

4.1 Естество – Съдържанието, предлагано на Потребителя в Платформата, зависи от неговата професия (т.е. Ветеринарен лекар, Развъдчиник, Търговец на дребно и т.н.). Съдържанието е с образователен характер и се разделя на два вида:

 

 • Редакционно съдържание: съдържание, което не е свързано с продуктите на Royal Canin (напр. неутрална информация, свързана със здравето или храненето на домашните любимци);

 • Промоционално съдържание: съдържание, свързано с продуктите на Royal Canin. 

Част от съдържанието може да е налично само за ограничен период от време. Ако дадено съдържание е налично само за ограничен период от време, това ще бъде посочено в Платформата до всяко такова съдържание. Royal Canin  си запазва правото да променя периодът от време, през което съдържанието ще бъде налично.

4.2 Подредба – Съдържанието (Обучението), което може да се предлага на Потребителя в Платформата, може да бъде подредено според следните критерии:

 • по дата на създаване на съдържанието или последно нанесена промяна;

 • в зависимост от интересите на Потребителя към определено съдържание или информация.

4.3 Отстъпки – Royal Canin може да реши, но не се ангажира да предлага отстъпки от продуктите на Royal Canin на Потребителите, които преминават през Обучение, което включва някаква форма на Промоционално съдържание. Ползването на такива отстъпки се подчинява на условията, посочени в съответните промоционални условия.

Член 5 –Отговорност на Royal Canin

Royal Canin гарантира, че всички Обучения се провеждат надлежно, качествено, усърдно, навременно и професионално и в съответствие със стандартите в бранша.

Обученията се провеждат по начина, описан в програмата на отделните класове.

Royal Canin предоставя на преподавателите възможността да преподават курсовете в Обучението така, както сметнат за уместно по свое усмотрение, като Royal Canin  не носи отговорност за действията и бездействията на преподавателите. Въпреки това Royal Canin има право по всяко време и по свое собствено усмотрение да замени който и да е преподавател с което и да е друго лице, което по преценка на Royal Canin е достатъчно квалифицирано да преподава съответното Обучение.

Royal Canin не гарантира, че което и да е онлайн съдържание ще бъде винаги достъпно или ще се предоставя непрекъснато, навременно или без грешки, че грешките в него ще бъдат коригирани или че такова съдържание е защитено или не съдържа бъгове, вируси, грешки и пропуски.

Обучението и Учебните материали се предоставят „както са“. Не се предоставят никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, по силата на закон или на друго основание, свързани с използването или резултатите от курсовете и материалите, че Потребителят успешно ще завърши курса или че дадено конкретно ниво на познания ще бъде постигнато от Потребителя. Следователно единствено Потребителят носи отговорност да определи дали учебните часове, завършени чрез Платформата, отговарят на условията да бъдат официално признати от местните органи по отношение на продължаване на образованието на Потребителя.

Royal Canin декларира, че няма да се позовава на подразбиращите се гаранции, включително тези за търговско качество и годност за определена цел.

Член 6 – Продължителност и прекратяване на достъпа до Платформата

Условията влизат в сила за неопределен срок в момента на приемането им от страна на Потребителя.

При неспазване на Общите условия от страна на Потребителя Royal Canin може да реши незабавно да прекрати достъпа до Платформата като деактивира Акаунта на Потребителя.

Член 7 – Деактивиране и изтриване на Акаунта

7.1. Деактивиране на Акаунта

Потребителят може да деактивира своя Акаунт по всяко време като изпрати писмено запитване до Роял Канин. Деактивирането на Акаунта не води до неговото изтриване. Потребителят може по всяко време да отправи искане до Royal Canin да активира отново Акаунта.

Ако Потребителят не влезе в активирания си Акаунт за период от 12 месеца, ще получи напомнящ имейл, който съдържа покана за Потребителя да извърши дейност в Акаунта, за да го поддържа активен, в рамките на следващите 30 дни. Ако в следващите 30 дни не се отчете дейност по Акаунта, той ще бъде деактивиран;

7.2. Изтриване на Акаунта

Потребителят може да реши да изтрие Акаунта си по каквато и да е причина като изпрати искане до Royal Canin.

Royal Canin пристъпва към изтриване на Акаунта на Потребителя в следните случаи:

 

 • при заявяване от страна на Потребителя

  • съгласно условията, посочени в чл. 2.1., в случай, че Потребителят не активира Акаунта си след като получи напомнящ имейл от Royal Canin,

   • деактивирането на Акаунта - след изтичането на 18 месеца;

   • несъответствие с общите правила или отказ да се приемат актуализациите по общите условия.

   Член 8 – Финансови условия

   Royal Canin не таксува Потребителя за използване на Платформата или регистриране за Обучение, но си запазва правото да направи достъпа до Платформата изцяло или частично платен, за което Потребителят ще бъде надлежно уведомен, като в този случай Потребителят ще може да поиска  Royal Canin да деактивира Акаунта му.

   Член 9 – Отговорност

   9.1 Отговорност на Royal Canin

   Royal Canin не гарантира, че Платформата и Обученията ще бъдат достъпни и че ще функционират постоянно и правилно, а Потребителят признава и се съгласява с това. По технически причини е възможно прекъсване на достъпа до Платформата или Обученията.

   Royal Canin не носи отговорност, ако Платформата и/или Обученията не са налични изцяло или частично поради технически дефект, проблем или причина, включително (без ограничения) натоварване на интернет трафика, неизправности при интернет доставчици, човешка  грешка или електрическа неизправност, злонамерена намеса, неизправности в софтуера или хардуера и/или Непреодолима сила.

   Royal Canin не носи отговорност за действия на лица в резултат на информация или мнения, изразени в Обучение. В Обученията Royal Canin предоставя информация, свързана най-вече с храненето и здравословното състояние на домашните любимци. Тази информация в никакъв случай не замества независимите и професионални познания, преценки и ако е приложимо – диагнози на Специалиста. Royal Canin не носи отговорност, ако информацията е неподходяща или здравословното състояние на даден домашен любимец не съвпада с информацията, предоставена в Платформата.

   Royal Canin не носи отговорност за преки или косвени вреди (загуба на данни, финансова загуба, загуба на печалба, загуба на възможности и други), които Потребителят и Собствениците на домашни любимци може да претърпят вследствие на Платформата и Обученията поради каквато и да е причина, включително (без ограничения) достъп или невъзможност за достъп до Платформата и Обученията, използване или невъзможност за използване на Платформата или конкретно Обучение, или функциониране или нефункциониране на цели или на части от Обученията. Това се отнася по-специално за вреди, вероятно произтекли от неточно съдържание и по-специално грешки, забавяне или прекъсване в прехвърлянето на данни, загуба, заличаване или промяна на данни, компютърни вируси, независимо от техния произход, посегателства от трети лица и др.

   Royal Canin не носи никаква отговорност във връзка със съдържание,  предоставено от Потребителя на негова собствена отговорност и при пълно познаване на фактите.

   9.2 Отговорност на Потребителя

   Потребителят носи пълна отговорност за: (а) спазването на приложимите и правнообвързващи правила, регулиращи неговата професия; (б) решението да се регистрира в Платформата и да участва в Обученията; (в) ако е приложимо, диагнозата и лечението на медицинското състояние и здравословното състояние на домашните любимци (само Ветеринарните лекари имат право да преглеждат домашните любимци и да ги лекуват); (г) избора дали да сподели със Собствениците на домашни любимци определена информация или препоръки, предоставени от Платформата като част от Обученията; (д) каквито и да е преки и/или косвени щети, възникнали за Собственик на домашни любимци или трета страна вследствие на която и да е информация, предоставена от Платформата и Обученията при условие, че Потребителят действа в рамките на своята професионална дейност.

   Потребителят в случай, че Потребителят действа в рамките на своята професионална дейност: (а) обезщетява, предпазва от отговорност и защитава Royal Canin от което и да е действие, производство, иск, жалба или искане от което и да е лице (включително Собственици на домашни любимци), възникнали или произтичащи от дейността на Потребителя или използването на Платформата и Обученията; и (б) се задължава да поеме всички разходи, адвокатски хонорари и такси за експертизи, както и всички компенсации за щети, които Royal Canin може да бъде наредено да заплати в този контекст посредством съдебно решение, свързано със сключването, изпълнението и/или прекратяването на договор, сключен между Потребител и Собственик на домашни любимци, без да се засягат евентуалните щети, за които Royal Canin може да претендира от Потребителя.

   Член 10 – Интелектуална собственост

   • Платформа

   Всички права на интелектуална собственост във връзка с Платформата и нейното съдържание (текстове, изображения, видеоклипове, бази данни, аудио, снимки, имена на фирми, лого, търговски марки и др.), с изключение на съдържание, предоставено от Потребителя на негова отговорност, са и остават собственост на Royal Canin и/или свързани с него лица или са обект на лицензи и/или разрешения, предоставени на Royal Canin от трети лица или по силата на  договори сключени между Royal Canin трети лица.

   Потребителят има право да използва Платформата и нейното съдържание само при спазване на Условията. Потребителят няма право да възпроизвежда, прави публично достояние, изпълнява, публикува или променя която и да е част от Платформата и нейното съдържание без предварителното писмено съгласие на Royal Canin.

    

   • Учебни материали

   Учебните материали са собственост на Royal Canin. Всички права на интелектуална собственост върху всички налични Учебни материали, включително за дизайн, графика и текст на всички печатни материали, както и аудиото и видеото на всички уебинари и подкасти, са собственост на Royal Canin или са обект на лицензи и/или разрешения, предоставени на Royal Canin от трети лица или по силата на  договори сключени между Royal Canin трети лица.

   Когато на Потребителя се предоставя достъп до Учебните материали, на Потребителя се предоставя неизключително, непрехвърлимо, отменимо разрешение за използване на Учебните материали. Забранява се копирането, възпроизвеждането, качването, публикуването, показването или свързването на Учебни материали по какъвто и да е начин, изцяло или частично, без предварителното разрешение от Royal Canin. Всяка такава употреба е строго забранена и ще представлява нарушение на правата на интелектуалната собственост на Royal Canin.

   Член 11 – Защита на личните данни

   Възможно е да събираме или обработваме различни категории лични данни, които ни предоставяте при включването в уебинари или при интеракция с нашите услуги и ще пазим Вашите лични данни защитени. За повече информация, моля, вижте нашата политика за поверителност. В Политиката за поверителност можете също да научите как да упражните правата си.

   Нашите Сайтове може да използват бисквитки по разнообразни причини, базирани на Вашите предпочитания и съгласие. Вижте политика за бисквитките:  и научете повече какво представляват бисквитките и начина, по който ги използваме. 

   Член 12 – Застраховка

   Потребителят потвърждава, че е сключил застрахователна полица със застрахователна компания, и че за целия срок на Условията Потребителят остава титуляр на застрахователна полица, покриваща неговите професионални рискове за гражданска отговорност с достатъчно голям капиталов размер. Тази полица трябва да покрива всички видове вреди (физически, материални, нематериални, последващи или не).

   Потребителят трябва да може да представи застрахователна полица по всяко време при поискване от страна на Royal Canin.

   Член 13 – Поверителност

   Потребителят се задължава да пази строго поверителна цялата информация, свързана с Royal Canin и Платформата, с изключение на информация, която е станала публично достояние, без това да е следствие от действия или по вина на Потребителя. Потребителят ще предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че това задължение се спазва от всяко лице, което може да бъде упълномощено да осъществява достъп до такава поверителна информация.

   Задълженията за поверителност на Потребителя се прилагат по време на използването на Платформата и за период от 1 години след деактивирането или изтриването на Акаунта.

   Член 14 – Промяна на Условията

   Потребителят признава и приема, че Платформата, разработена от Royal Canin, е иновативен инструмент и ще се развива с цел добавяне, замяна или премахване на определени функции и Обучения.

   Royal Canin си запазва правото да променя Условията по всяко време и ще уведоми активните потребители за новите общи условия.

   В случай на промяна на член 8, при влизане за първи път в Платформата на Потребителя ще бъде предоставена възможността да прочете и прегледа новите Условия, като Потребителят ще може: (i) да ги приеме; или (ii) да ги откаже. Ако Потребителят откаже новите Условия, достъпът на Потребителя до Платформата ще бъде деактивиран след 30 дни, а Потребителят вече няма да може да използва Обученията.

   Член 15 – Заключителни разпоредби

   15.1 Отказ от права

   Ако Royal Canin не се възползва от или не упражни свои права съгласно някоя от клаузите на Условията, Потребителят не трябва да тълкува това като отказ на Royal Canin от това право.

   15.2 Цялост на Споразумението и недействителност на определени разпоредби

   Настоящите Условия представляват  цялото споразумение между Потребителя и Royal Canin във връзка с Обучението и заместват всякаква предходна или паралелна, устна или писмена комуникация, предложения и декларации по отношение на Обучението или която и да е друга тема, обхваната от настоящите Общи условия. Ако която и да е от разпоредбите на настоящите Общи и/или специфични условия се счете за нищожна, останалите разпоредби остават в пълна сила и действие.

   15.3 Независимост на Страните

   Royal Canin и Потребителят са независими субекти, действащи от свое име и на своя отговорност. Потребителят извършва своята дейност в Платформата напълно самостоятелно и на свой собствен риск.

   Платформата по никакъв начин не трябва да замества индивидуалните и независими професионални експертни познания, възгледи, преценки и/или диагнози на Специалиста.

   По отношение на Ветеринарните лекари Royal Canin се задължава да позволи на Потребителите да спазват правилата, уреждащи задължението на Ветеринарния лекар във връзка с практикуването на ветеринарна медицина и професионалната етика, по-специално поддържането на независима и обективна професионална преценка.

   15.4 Закон и юрисдикция

   Условията се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на България.

   Всеки спор между Royal Canin и Потребителя, възникнал вследствие на тълкуването, изпълнението или прекратяването на Условията, който не може да се реши по взаимно съгласие, се урежда от компетентния съд  в гр. София, България.