Програма за лоялни собственици

Дайте на вашето куче и котка адаптирано хранене, създадено специално, за да посрещне техните нужди. Купувайте продуктите на Royal Canin и участвайте в Програмата за лоялни собственици. Нейните общи условия можете да намерите тук.

Content Block With Text And Image 4

Общи условия на промоционална програма за 2023
"Програма за лоялни собственици"
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ

Промоцията се организира и провежда от „Роял Канин България“ ЕООД, ЕИК 203584879, със седалище и адрес на управление в гр., СОФИЯ 1756, Ул. Лъчезар Станчев Nо5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда Б, ет.10, (“Организатор”) под името „ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ СОБСТВЕНИЦИ“ (“Промоцията”).

В Промоцията може да участва всеки потребител, навършил 18 години и закупил Промоционален продукт, с изключение на служителите на Организатора, търговските му представители и търговците на дребно („Участниците“).

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват настоящите Общи условия на Промоцията (“Общи условия”). С включването си в Промоцията Участниците декларират, че имат навършени 18 години, запознати са с Общите условия и ги приемат.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в периода от 23/01/2023 до 30/07/2023 включително.
Промоцията се провежда в ограничен брой обекти от търговската мрежа, снабдявани от Организатора, в които ясно е обозначено с промоционални материали, че участват в Промоцията. 
Настоящите Общи условия са достъпни в тези обекти, както и на сайта www.royalcanin.com/bg и се предоставят на потребителите, които изявяват желание да закупят Промоционален продукт.

РАЗДЕЛ 3. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ

В Промоцията участват следните продукти от портфолиото на Организатора („Промоционални продукти“):
   - За котки - всички разфасовки суха храна ROYAL CANIN® до 2кг вкл.
   - За кучета от дребни породи (до 10кг в зряла възраст) - всички разфасовки до 1кг (вкл.) от сериите SHN MINI, CARE MINI и BREED за конкретна порода
   - За кучета от средни, едри и гигантски породи (над 10кг в зряла възраст) – всички разфасовки до 4кг (вкл.) на суха храна от сериите SHN MEDIUM, SHN MAXI, SHN GIANT, CARE MEDIUM, CARE MAXI, CARE GIANT и BREED за конкретна порода
   - Ветеринарни диети за кучета – всички разфасовки на суха храна до 3,5 кг.

За избягване на съмнение детайлен списък с Промоционалните продукти от портфолиото на Организатора е приложен към настоящите Правила.

  • РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИКА НА ПРОМОЦИЯТА

При закупуване на Промоционален продукт от търговските обекти, в които се провежда Промоцията, потребителят получава талон за участие. За да участва в Промоцията, потребителят следва да събере от 1 до 4 касови бона от закупени в периода на Промоцията 4 еднакви Промоционални продукта.

След събиране на всички касови бонове, Потребителят следва да попълни талона за участие, да прикрепи касовите бонове към него и да ги предостави на търговеца в търговския обект, от който желае да получи своя подарък.

Подаръкът в Промоцията е 1 опаковка от вида на закупените 4 бр. еднакви Промоционални продукти. Не се допуска подаряването на продукти, различни от закупените 4 бр. еднакви Промоционални продукта.

С предоставянето на талона за участие заедно с прикрепените към него касови бонове, Участникът потвърждава участието си в Промоцията, в т.ч. приемането на настоящите Общи условия и получаването на конкретния подарък.

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ  И РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Подаръците в Промоцията съответстват на изискванията на действащото българско законодателство и не могат да бъдат заменяни с други подаръци или с паричната им равностойност.

В случай, че по причини извън контрола на Организатора за него е обективно невъзможно да предостави някой от подаръците, Организаторът си запазва правото да предостави заместващ подарък от същия вид със същите или по-добри  характеристики и еквивалентна стойност, така че да съответства на изискванията на българското законодателство.

Всеки Участник може да вземе участие в Промоцията неколкократно по време на промоционалния период. Няма ограничение по отношение на получените награди или броя участия, при положение, че Участникът отговаря на Общите условия на Промоцията.

Подаръците се получават до 30 (тридесет) работни дни след изтичане на срока на Промоцията. Подаръкът се получава лично, като всеки Участник се задължава да удостовери самоличността си в търговския обект, от който получава подаръка. Участникът няма право да получи наградата, в случай, че е на възраст под 18 години.

Недопустими са действия от страна на Участници в Промоцията, с които се цели спечелване на подаръка чрез използване на средства и методи, които нарушават добрите нрави или настоящите Общи условия. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на талони за участие или данни, предоставени при заявяването на участие, Организаторът на Промоцията си запазва правото да дисквалифицира Участника и да го лиши от правото да получи подаръка.

РАЗДЕЛ 6: ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

При печатна или друг вид грешка или нередовен рекламен материал за Промоцията, Организаторът и търговците на дребно, които продават Промоционалните продукти или техните поделения, не носят отговорност. Всички предявявания на претенции чрез изпращане на писма, пратки или по всякакъв друг начин след определения краен срок на Промоцията се считат за невалидни. Организаторът на Промоцията няма задължение да води кореспонденция за непечеливши претенции.

РАЗДЕЛ 7: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай, че настъпят обстоятелства, които препятстват нормалното й провеждане, в т.ч. нарушаване на Общите условия, форсмажорни обстоятелства или при други основателни причини по негова свободна преценка. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени Промоционални продукти.

РАЗДЕЛ 8: ПРАВНИ СПОРОВЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Всеки потенциален правен спор между Организатора и Участниците във връзка с Промоцията се решава с взаимни отстъпки и споразумения, а при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в гр. София.

Организаторът не носи отговорност за действията на потребители, които са се опитали да участват в Промоцията без да са навършили необходимата възраст. Подаръци ще се дават само на Участници, които отговарят на съответното условие, доказвайки възрастта си.

Организаторът не носи отговорност в случаите, при които Участникът по някаква причина не е успял да се свърже на посочения адрес на ел. поща, телефон или ако предоставените от него данни за получаване на наградата са некоректни.

Организаторът не носи отговорност, в случай че някой от спечелилите Участници е възпрепятстван да получи и използва наградата си, както и в случаите на незадоволително качество на наградата или на други претенции на Участник или трето лице във връзка с нея.

РАЗДЕЛ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

След събиране на всички необходими за участие в Промоцията касови бонове, Участникът следва да попълни талона за участие, като посочи в него единствено и само телефонен номер. Предоставянето на телефонен номер не позволява идентифицирането на Участника и се извършва единствено с цел възможност за евентуално потвърждение, че Участникът действително се е възползвал от Промоцията и е получил наградата. Възможно е служител в търговския обект да поиска представяне на документ за самоличност от Участника единствено само с цел удостоверяване на факта, че лицето е навършило 18 години.

Нито Организаторът, нито търговските обекти съхраняват и обработват лични данни във връзка с Промоцията по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. В случай че Ви бъде поискано събиране на лични данни във връзка с Промоцията, моля обърнете се към Организатора.

РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ ПРАВИЛА

Настоящата Промоция се провежда в съответствие с българското законодателство.

Общите условия са налични в местата за продажба на Промоционални продукти и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията.

За връзка с Организатора: електронна поща: [email protected], безплатна телефонна линия: 0800 4 20 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСЪК С ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ПРОДУКТИ

ЗООМАГАЗИННИ ПРОДУКТИ

ТЕГЛО

ВЕТЕРИНАРНИ ПРОДУКТ

ТЕГЛО

BHN BEAGLE ADULT 3kg

3.0 кг.

VHN CANINE URINARY SO 2kg

2.0 кг.

BHN BULLDOG PUPPY 3kg

3.0 кг.

VHN CANINE URINARY SMALL DOG 1.5kg

1.5 кг.

BHN BULLDOG ADULT 3KG

3.0 кг.

VHN CANINE URINARY U/C 2kg

2.0 кг.

BHN CHIHUAHUA PUPPY 500g

0.5 кг.

VHN CANINE ANALLERGENIC 1.5kg

1.5 кг.

BHN CHIHUAHUA ADULT 500g

0.5 кг.

VHN CANINE ANALLERGENIC 3kg

3.0 кг.

BHN COCKER ADULT 3kg

3.0 кг.

VHN CANINE HYPOALLERGENIC SMALL DOG 1kg

1.0 кг.

BHN FRENCH BULLDOG PUPPY 3kg

3.0 кг.

VHN CANINE HYPOALLERGENIC SMALL DOG 3.5kg

3.5 кг.

BHN FRENCH BULLDOG ADULT 3kg

3.0 кг.

VHN CANINE HYPOALLERGENIC 2kg

2.0 кг.

BHN GERMAN SHEPHERD PUPPY 3kg

3.0 кг.

VHN CANINE SKIN CARE 2kg

2.0 кг.

BHN GERMAN SHEPHERD 3kg

3.0 кг.

VHN CANINE SATIETY SMALL DOG 500g

0.5 кг.

BHN GOLDEN RETRIEVER PUPPY 3kg

3.0 кг.

VHN CANINE SATIETY SMALL DOG 1.5kg

1.5 кг.

BHN GOLDEN RETRIEVER 3kg

3.0 кг.

VHN CANINE SATIETY SMALL DOG 3kg

3.0 кг.

BHN LABRADOR PUPPY 3kg

3.0 кг.

VHN CANINE SATIETY 1.5kg

1.5 кг.

BHN POMERANIAN ADULT 500g

0.5 кг.

VHN CANINE DIABETIC 1.5kg

1.5 кг.

BHN POODLE 1.5kg

1.5 кг.

VHN CANINE GASTROINTESTINAL PUPPY 1kg

1.0 кг.

BHN YORKSHIRE PUPPY 500g

0.5 кг.

VHN CANINE GASTROINTESTINAL PUPPY 2.5kg

2.5 кг.

BHN YORKSHIRE ADULT 500g

0.5 кг.

VHN CANINE GASTROINTESTINAL 2kg

2.0 кг.

BHN YORKSHIRE 8+ 500g

0.5 кг.

VHN CANINE GASTROINTESTINAL LOW FAT 1.5kg

1.5 кг.

CCN MINI EXIGENT 1kg

1.0 кг.

VHN CANINE HIGH FIBRE 2kg

2.0 кг.

CCN MINI DENTAL CARE 1kg

1.0 кг.

VHN CANINE HEPATIC 1.5kg

1.5 кг.

CCN MINI DERMA 1kg

1.0 кг.

VHN RENAL SMALL DOG 1.5kg

1.5 кг.

CCN MINI DIGEST CARE 1kg

1.0 кг.

VHN CANINE RENAL 2kg

2.0 кг.

CCN MINI STERILISED AD 1kg

1.0 кг.

VHN CANINE CARDIAC 2kg

2.0 кг.

CCN MINI LIGHT WEIGHTCARE 1KG

1.0 кг.

VHN CANINE MOBILITY 2kg

2.0 кг.

CCN MINI URINARY CARE 1kg

1.0 кг.

VHN CANINE DENTAL SMALL DOG 1.5kg

1.5 кг.

CCN MEDIUM DERMACOMFORT 3kg

3.0 кг.

VHN CANINE ADULT SMALL DOG 2kg

2.0 кг.

CCN MAXI LIGHT WEIGHTCARE 3kg

3.0 кг.

VHN NEUTERED ADULT SMALL DOG 1.5kg

1.5 кг.

CCN MAXI DIGESTIVE CARE 3kg

3.0 кг.

VHN NEUTERED ADULT SMALL DOG 3.5kg

3.5 кг.

CCN MAXI JOINTCARE 3kg

3.0 кг.

VHN NEUTERED ADULT DOG 3.5kg

3.5 кг.

SHN X-SMALL PUPPY 500g

0.5 кг.

VHN FELINE URINARY SO 400g

0.4 кг.

SHN X-SMALL ADULT 500g

0.5 кг.

VHN FELINE URINARY SO 1.5kg

1.5 кг.

SHN MINI STARTER MOTHER&BABYDOG 1kg

1.0 кг.

VHN FELINE URINARY MODERATE CALORIE 400g

0.4 кг.

SHN MINI PUPPY 800g

0.8 кг.

VHN FELINE URINARY MODERATE CALORIE 1.5kg

1.5 кг.

SHN MINI ADULT 800g

0.8 кг.

VHN FELINE ANALLERGENIC 2kg

2.0 кг.

SHN MEDIUM STARTER MOTHER&BABYDOG 4kg

4.0 кг.

VHN FELINE HYPOALLERGENIC 400g

0.4 кг.

SHN MEDIUM PUPPY 4kg

4.0 кг.

VHN FELINE SENSITIVITY CONTROL 400g

0.4 кг.

SHN MEDIUM ADULT 4kg

4.0 кг.

VHN FELINE SENSITIVITY CONTROL 1.5kg

1.5 кг.

SHN MEDIUM ADULT 7+ 4kg

4.0 кг.

VHN FELINE SKIN & COAT 1.5kg

1.5 кг.

SHN MAXI STARTER MOTHER&BABYDOG 4kg

4.0 кг.

VHN SATIETY FELINE 400g

0.4 кг.

SHN MAXI PUPPY 4kg

4.0 кг.

VHN SATIETY FELINE 1.5kg

1.5 кг.

SHN MAXI ADULT 4kg

4.0 кг.

VHN FELINE DIABETIC 400g

0.4 кг.

SHN GIANT PUPPY 3.5kg

3.5 кг.

VHN FELINE DIABETIC 1.5kg

1.5 кг.

SHN GIANT JUNIOR 3.5kg

3.5 кг.

VHN FELINE GASTROINTESTINAL KITTEN 400g

0.4 кг.

FHN MOTHER & BABYCAT 400g

0.4 кг.

VHN FELINE GASTROINTESTINAL 400g

0.4 кг.

FHN MOTHER & BABYCAT 2kg

2.0 кг.

VHN FELINE GASTROINTESTINAL 2kg

2.0 кг.

FHN KITTEN 400g

0.4 кг.

VHN FELINE GASTROINTESTINAL MOD CAL 2kg

2.0 кг.

FHN KITTEN 2kg

2.0 кг.

VHN FELINE FIBRE RESPONSE 400g

0.4 кг.

FHN KITTEN STERILISED 400g

0.4 кг.

VHN FELINE FIBRE RESPONSE 2kg

2.0 кг.

FHN KITTEN STERILISED 2kg

2.0 кг.

VHN FELINE GASTROINTESTINAL HAIRBALL 2kg

2.0 кг.

FBN BRITISH SHORTHAIR KITTEN 400g

0.4 кг.

VHN FELINE HEPATIC 2kg

2.0 кг.

FBN BRITISH SHORTHAIR KITTEN 2kg

2.0 кг.

VHN FELINE EARLY RENAL 400g

0.4 кг.

FBN BRITISH SHORTHAIR 400g

0.4 кг.

VHN FELINE EARLY RENAL 1.5kg

1.5 кг.

FBN BRITISH SHORTHAIR 2kg

2.0 кг.

VHN FELINE RENAL CAT 400g

0.4 кг.

FBN MAINE COON KITTEN 2kg

2.0 кг.

VHN FELINE RENAL CAT 2kg

2.0 кг.

FBN MAINE COON 2kg

2.0 кг.

VHN FELINE RENAL SPECIAL 400g

0.4 кг.

FBN PERSIAN KITTEN 400g

0.4 кг.

VHN FELINE RENAL SPECIAL 2kg

2.0 кг.

FBN PERSIAN KITTEN 2kg

2.0 кг.

VHN FELINE RENAL SELECT 400g

0.4 кг.

FBN PERSIAN 400g

0.4 кг.

VHN FELINE RENAL SELECT 2kg

2.0 кг.

FBN PERSIAN 2kg

2.0 кг.

VHN FELINE MOBILITY C2P+ 2kg

2.0 кг.

FBN SPHYNX 400g

0.4 кг.

VHN FELINE CALM 2kg

2.0 кг.

FBN SPHYNX 2kg

2.0 кг.

VHN FELINE DENTAL 1.5kg

1.5 кг.

FHN EXIGENT SAVOUR 400g

0.4 кг.

VHN NEUTERED SATIETY BALANCE 0.4kg

0.4 кг.

FHN EXIGENT SAVOUR 2kg

2.0 кг.

VHN NEUTERED SATIETY BALANCE 1.5kg

1.5 кг.

FHN EXIGENT PROTEIN 400g

0.4 кг.

VHN FELINE ADULT 2kg

2.0 кг.

FHN EXIGENT PROTEIN 2kg

2.0 кг.

VHN FELINE MATURE CONSULT 1.5kg

1.5 кг.

FHN EXIGENT AROMA 400g

0.4 кг.

FHN EXIGENT AROMA 2kg

2.0 кг.

FHN SENSIBLE33 400g

0.4 кг.

FHN SENSIBLE33 2kg

2.0 кг.

FHN FIT32 400g

0.4 кг.

FHN FIT32 2kg

2.0 кг.

FHN INDOOR27 400g

0.4 кг.

FHN INDOOR27 2kg

2.0 кг.

FHN INDOOR LONG HAIR 400g

0.4 кг.

FHN INDOOR LONG HAIR 2kg

2.0 кг.

FHN INDOOR 7+ 1.5kg

1.5 кг.

FHN OUTDOOR 2kg

2.0 кг.

FHN STERILISED37 400g

0.4 кг.

FHN STERILISED37 2kg

2.0 кг.

FHN STERILISED 7+ 1.5kg

1.5 кг.

FHN AGEING 12+ 400g

0.4 кг.

FHN AGEING 12+ 2kg

2.0 кг.

FCN APPETITE CONTROL 400g

0.4 кг.

FCN APPETITE CONTROL 2kg

2.0 кг.

FCN CARE DIGESTIVE 400g

0.4 кг.

FCN CARE DIGESTIVE 2kg

2.0 кг.

FCN CARE HAIR&SKIN 400g

0.4 кг.

FCN CARE HAIR&SKIN 2kg

2.0 кг.

FCN CARE HAIRBALL 400g

0.4 кг.

FCN CARE HAIRBALL 2kg

2.0 кг.

FCN LIGHT WEIGHTCARE 400g

0.4 кг.

FCN LIGHT WEIGHTCARE 1.5kg

1.5 кг.

FCN CARE ORAL 400g

0.4 кг.

FCN CARE ORAL 1.5kg

1.5 кг.

FCN CARE URINARY 400g

0.4 кг.

FCN CARE URINARY 2kg

2.0 кг.