Specifické podmínky používání

Služba: Multifunkce

Royal Canin Czech and Slovak Republics, s.r.o. , se sídlem na adrese Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4 141 00 Praha, IČO 24663913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 164412 (dále jen „Royal Canin“) poskytuje službu nazvanou „Multifunkce“ (dále jen „Služba“) na Platformě zaměřující se na spolupráci mezi Royal Canin a Veterináři čtyřmi různými způsoby:

-        zapracováním možností nabízených novými technologiemi,

-        vylepšením logistiky produktů,

-        umožněním personalizace pro cílového zákazníka,

-        vylepšením životní pohody zvířat, veterinářů i majitelů koček a psů.

Pokud je Služba popsaná v těchto Specifických podmínkách dostupná Uživateli na Platformě, platí pro něj tyto Specifické podmínky.

Platforma je nástrojem podpory a asistence pro Veterináře, ale v žádném případě by neměla představovat náhradu za individuální a nezávislou odbornost Veterináře, jeho kontrolu, úsudek a diagnózy. Veterináři mají nezbytné znalosti, zkušenosti a informace týkající se zdraví a zdravotních záznamů Mazlíčků, které vyšetřují a léčí. Pouze Veterinář v přímém kontaktu s Mazlíčkem je schopen Mazlíčka správně diagnostikovat a doporučit Majiteli správnou léčbu zcela nezávisle a v souladu s jeho profesními pravidly a povinnostmi.

VYUŽÍVÁNÍM této služby VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI:

Článek 1 – Popis Služby

Jako součást obsahu týkajícího se Výživových doporučení, který vám může být na Platformě nabídnut, Royal Canin poskytuje Službu, v rámci které si Uživatel může objednat Multifunkční veterinární diety (dále jen „Multifunkční produkty“). Multifunkční produkty jsou vysoce kvalitní produkty zaměřené na kvalitu života zvířat, které mají unikátní nutriční složení speciálně upravené pro individuální potřeby koček a psů a které jsou vytvořeny a prodávány společností Royal Canin za účelem uspokojení více než jedné specifické potřeby kočky nebo psa.

Při využití Služby si Uživatel vybere jeden nebo více Multifunkčních produktů z katalogu Multifunkčních produktů.

Při volbě „Personalizovaného balení“ Uživatel vyplní informace o dávkování Multifunkčního produktu, o Mazlíčkovi a o Majiteli, podle Článku 10 „Ochrana osobních údajů“ Všeobecných podmínek používání. Tyto informace umožní Royal Canin dokončit individuální značení na všech objednaných Multifunkčních produktech. Uživatel může Výživové doporučení sdílet s Majitelem jejich vytisknutím nebo umožněním načtení QR kódu odkazujícího na ně podle svého rozhodnutí a na vlastní zodpovědnost.

Když Uživatel skrze Platformu odešle Objednávku vybraných Multifunkčních produktů (dále jen „Objednávka“), Uživatel volí, zda budou Multifunkční produkty doručeny na adresu pracoviště Veterináře, která je uvedena v jeho Veterinárním účtu, nebo na adresu Majitele, kterou vyplňuje Uživatel.

Článek 2 – Přijetí Specifických podmínek

Služba, včetně prodeje Multifunkčních produktů společností Royal Canin Uživateli, podléhá těmto Specifickým podmínkám. Uživatel si musí tyto Specifické podmínky pozorně pročíst a přijmout je, než bude schopen vytvořit Objednávku. Tyto Specifické podmínky doplňují Všeobecné podmínky používání Patformy (https://www.royalcanin.com/cz/vet-terms-and-conditions), které Uživatel již přijal. Termíny uváděné s velkým počátečním písmenem v těchto Specifických podmínkách, které zde nejsou definovány, již byly definovány ve Všeobecných podmínkách. Specifické podmínky si můžete kdykoliv přečíst na Platformě.

Pokud Uživatel odmítá být právně vázaný těmito Specifickými podmínkami, Uživatel nebude schopný v rámci Služby vytvořit Objednávku.

Článek 3 – Využívání Služby Uživatelem

Uživatel má za všech okolností svobodnou volbu využívat či nevyužívat všechny či některé části Služby na svou výhradní zodpovědnost a podle platných zákonů, pravidel a nařízení, která řídí Veterinářův výkon veterinární medicíny.

Protože je Platforma vyvíjejícím se nástrojem, Uživatel bere na vědomí, že přístup a využívání Služby může být dočasně přerušeno z technických důvodů, hlavně kvůli aktualizacím a údržbě. Společnost Royal Canin nenese žádnou zodpovědnost za přerušení Služby.

Článek 4 – Povinnosti Uživatele při objednávání Multifunkčních produktů  

V rámci Služby může Uživatel objednávat Multifunkční produkty Royal Canin. Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí, že v souladu s těmito Specifickými podmínkami bude docházet k uzavírání kupních smluv na koupi Multifunkčních produktů mezi Uživatelem a Royal Canin, vytvoření Objednávky nebo uzavření kupní smlouvy dle těchto Specifických podmínek nezakládá žádná práva ani povinnosti Majiteli. V případě, že Uživatel činí Objednávku za Veterinární zařízení, potvrzuje zadáním Objednávky, že je oprávněn za toto Veterinární zařízení právně jednat.

Aby byla Objednávka platná, Uživatel musí před vytvořením Objednávky vyplnit všechny nezbytné informace.

Uživatel výslovně souhlasí, že bude nahlížet do ceníku Multifunkčních produktů poskytnutého společností Royal Canin a také na své slevové podmínky, pokud má na nějaké slevy nárok, aby si vypočítal cenu Objednávek, která není během objednávacího procesu na Platformě zobrazována.

Uživatel může, pokud je to nutné, svou Objednávku před potvrzením upravit. Uživatelova Objednávka se stává platnou po potvrzení Objednávky na Platformě.

Royal Canin si vyhrazuje právo odmítnout potvrdit Objednávku podle Článku 6 „Cena a platba“ Specifických podmínek, pokud Uživatel platí se zpožděním. V tomto případě Royal Canin informuje Uživatele e-mailem a vyzve ho k napravení situace. Pokud k napravení nedojde během 5 (pěti) dnů, Objednávka zanikne. Dále také kvůli povaze Multifunkčních produktů si Royal Canin vyhrazuje právo odmítnout vyřídit jakékoliv škodlivé Objednávky.

Uživatel se zavazuje dodržovat nejvyšší zásady kvality při distribuci Multifunkčních produktů a k distribuci Multifunkčních produktů v jejich původním zapečetěném balení, které zaručuje jejich čerstvost a kvalitu.

Článek 5 – Dodávka Multifunkčních produktů

Royal Canin se zavazuje, skrze svého kurýra, doručit Uživatelem objednané a zaplacené Multifunkční produkty na adresu uvedenou při vytvoření objednávky. Touto adresou může být i adresa Majitele, v takovém případě Uživatel potvrzuje zadáním Objednávky, že je oprávněn na základě dohody s Majitelem o doručení na adresu Majitele požádat.

Dodací lhůty a data jsou uváděna pouze jako orientační. Doručení je pro Uživatele i příjemce zdarma.

Pokud Uživatel nebo Majitel není v době doručení přítomen, bude s Multifunkčními produkty naloženo podle pravidel kurýrní společnosti v případě nepřítomnosti příjemce.

V momentě doručení je odpovědnost Uživatele (bez ohledu na to, zda je doručováno Majiteli nebo na adresu Uživatele) zkontrolovat dobrý stav doručených Multifunkčních produktů, a zda souhlasí s danou Objednávkou. Pokud Produkty nesouhlasí nebo jsou poškozeny, Uživatel musí:

- sepsat jasný, přesný a kompletní popis na dodací list,

- informovat při obdržení Multifunkčních produktů o tomto popisu Obchodní oddělení Royal Canin e‑mailem na adresu [email protected] nebo telefonem na čísle +420 226 236 190.Pokud Uživatel nedodrží tento postup, Royal Canin nebude brát v potaz žádné reklamace podané z důvodu problémů s touto dodávkou.

Bez výslovného a předchozího souhlasu Royal Canin není možné vrátit žádné Multifunkční produkty.

Článek 6 – Cena a platba

Ceník Multifunkčních produktů je uvedený v Příloze 1. Ceny Multifunkčních produktů jsou uvedeny v korunách českých bez daně..

Faktura je vytvořena podle ceníku platného v den podání Objednávky.

Faktury Royal Canin budou uhrazeny Uživatelem výhradně bezhotovostně dle aktuálního nastavení formy platby na uživatelské kartě zákazníka (Platba na dobírku není možná).

V případě pozdní platby, pokud se Royal Canin tak rozhodne, se veškeré existující platby stávají okamžitě splatné, aniž by byl dotčen nárok na uplatnění pokut za pozdní platbu popsaný ve Specifických podmínkách nebo na jakoukoliv jinou nápravu. Royal Canin si také vyhrazuje právo odmítnout zaregistrovat jakoukoliv novou Objednávku, dokud nebudou stávající Objednávky zcela dokončeny/zrušeny.

Platby splatné Royal Canin nemohou být jakkoli zrušeny či sníženy bez předchozího výslovného souhlasu Royal Canin.

Vlastnictví Multifunkčních produktů objednaných a/nebo doručených bude převedeno na Uživatele až po uhrazení ceny Objednávky Uživatelem v plné výši.

Rizika na sebe Uživatel přebírá v momentě doručení.

Článek 7 – Kvalita

Uživatel se zavazuje sdělit Royal Canin jakékoliv možné stížnosti o Multifunkčních produktech co nejdříve. Pokud Uživatel v případě stížnosti poskytne odpověď třetí straně bez předchozího souhlasu Royal Canin nebo navzdory radě od Royal Canin, tuto odpověď nebude možné použít proti Royal Canin. Royal Canin může také podstoupit všechny možné kroky v případě poškození pověsti společnosti a požadovat náhradu vzniklé újmy.

Uživatel je výhradně zodpovědný za následky svých Výživových doporučení uvedených na etiketách Produktů Royal Canin v souladu s podmínkami Objednávky (dávka, doba trvání).

Žádný krok vykonaný Uživatelem, jako například analýzy provedené na Multifunkčních produktech, odpověď adresovaná zákazníkovi, nebo stažení Multifunkčních produktů z prodeje, není možné použít proti Royal Canin, pokud tento krok nebyl předem konzultován a schválen společností Royal Canin.

Multifunkční produkty nesmí být prodávány po expiračním datu uvedeném na balení.

Článek 8 – Odpovědnost

8.1 Odpovědnost společnosti Royal Canin

Doplňující Článek 8 Odpovědnost Všeobecných podmínek:

Není-li stanoveno jinak v těchto Specifických podmínkách:

(i) všechny záruky nebo podmínky, ať už vyslovené nebo implicitní předpisem nebo jinak, jsou vyloučené do nejvyšší možné míry dovolené zákonem; a

(ii) Royal Canin není v žádném případně odpovědný za jakékoliv ztráty či poškození plynoucí z nebo vztahující se k Produktům prodávaným společností Royal Canin, ať už jsou přímé či nepřímé (včetně ztráty zisku a dobré vůle) nebo ať vznikly zanedbáním, chybnou interpretací, porušením jakékoliv stanovené povinnosti, nebo jakékoliv podmínky, záruky nebo zásady (vyslovené či implicitní) jakékoliv smlouvy nebo jiným způsobem.

(iii) Royal Canin není odpovědný za Multifunkční produkty, které překročily doporučené datum prodeje či spotřeby v době, kdy je Uživatel dodá zákazníkovi, ani za jakýkoliv pokles kvality Multifunkčních produktů plynoucí z konání Uživatele nebo po době, kdy jsou Multifunkční produkty doručeny Uživateli. Uživatel nesmí takové Multifunkční produkty prodávat. Uživatel musí podniknout všechny možné kroky, aby při skladování i vystavení Multifunkčních produktů k prodeji snížil riziko zdravotní a bezpečnostní, a řídil se všemi přiměřenými radami o nakládání a skladování, které mu Royal Canin sdělí.

(iv) Royal Canin není odpovědný za jakékoliv škody ani ostatní události plynoucí z nedostatečných zásob Multifunkčních produktů.

8.2 Odpovědnost Uživatele

 

Doplňující Článek 8 Odpovědnost Všeobecných podmínek:

Volba použít a poskytnout Výživové doporučení, Multifunkční produkty, informace nebo data ze Služby Majiteli je zcela v Uživatelově kompetenci a na jeho vlastní odpovědnost.

Článek 9 – Trvání a ukončení

Tyto Specifické podmínky vcházejí v platnost na dobu neurčitou od chvíle přijetí Uživatelem.

Každá strana má právo ukončit souhlas s těmito Specifickými podmínkami z jakéhokoli důvodu, pokud druhou stranu upomene s dostatečným předstihem.

V případě ukončení jakoukoliv stranou a z jakéhokoliv důvodu, společnost Royal Canin zruší Uživatelův přístup k Platformě a tyto Specifické podmínky pozbydou platnosti.

Aniž by byla dotčena ustanovení Článku 6 „Cena a platba“ těchto Specifických podmínek, v případě neplnění svých povinností Uživatelem a obzvláště v případě neplacení se Royal Canin může rozhodnout automaticky ukončit, bez předchozí upomínky, (i) veškerý prodej týkající se Multifunkčních produktů doručených a nezaplacených a (ii) produktů právě doručovaných. Takové událostí navíc Royal Canin opravňují odmítnout objednávky v budoucnosti.

Článek 10 – Úpravy

10.1 Úprava Služby

Služba může být kdykoli upravena nebo zrušena. Společnost Royal Canin může podle vlastního zvážení Službu upravit, odstranit nebo nahradit. Než bude Služba odstraněna nebo nahrazena, společnost Royal Canin vyvine úsilí Uživatele s dostatečným předstihem upozornit, aby byl schopen stáhnout si z Platformy všechny své individuální informace.

Společnost Royal Canin není zodpovědná za žádné úpravy ani za odstranění celé či části Služby.

10.2 Úprava Specifických podmínek

Uživatel uznává a přijímá, že Platforma vyvinutá společností Royal Canin je inovativním nástrojem a bude se vyvíjet; budou přidávány, vyměňovány či odstraňovány jisté prvky.

Společnost Royal Canin si vyhrazuje právo kdykoliv Specifické podmínky upravit.

Po prvním přihlášení do Platformy po úpravě Specifických podmínek bude Uživateli nabídnuta možnost si nové Specifické podmínky přečíst a buď je přijmout či odmítnout Pokud Uživatel nové Specifické podmínky odmítne, nebude moct v rámci Služby vytvořit Objednávku.

Článek 11 – Zákony a jurisdikce

Tyto Specifické podmínky se řídí podle a jsou vytvořeny v souladu se zákony České republiky.

Jakýkoli spor mezi společností Royal Canin a Uživatelem vyvolaný interpretací, výkonem či ukončením Podmínek, který nelze vyřešit přátelsky, bude rozhodnut věcně příslušným soudem České republiky místně příslušným dle sídla Royal Canin, navzdory jakýmkoliv případným tvrzením či zárukám, či v případě několika obviněných.

Příloha 1 Specifických podmínek

Ceník Multifunkčních produktů z 3.1.2022