Pravidla poskytování služeb elektronicky

Příloha 1

 

 

 • 6.1.Obecná pravidla, včetně definicí

   

  1. Tato pravidla určují zásady a podmínky poskytování služeb elektronicky v internetovém servisu vernostni.program.royalcanin.pl.

    

  2. Všechny Služby poskytované Poskytovatelem v Servisu se řídí těmito Pravidly. Poskytovatel poskytuje Služby v souladu s Pravidly.

    

  3. Každý Příjemce je povinen dodržovat ustanovení Pravidel od okamžiku zahájení využívání Služeb v Servisu.

    

  4. Definice a termíny použité v těchto Pravidlech mají následující význam:

    

   a) „Poskytovatel“ – i360 Společnost s ručením omezeným se sídlem v Lodži, Henryka Sienkiewicza 85/87 byt 8, 90-057 Lodž, zapsaná do Rejstříku podnikatelů vedeného Okresním soudem Łódź-Śródmieście v Lodži, XX. Oddělení obchodního rejstříku KRS, spisová značka KRS 0000339847, se základním kapitálem ve výši 489 375,00 zlotých, používající statistické identifikační číslo REGON 142057582 a daňové identifikační číslo NIP 7010206178

   b) „Příjemce“ – každá osoba, která využívá Stránky Programu,

    

   c) „Služby“ – služby poskytované Poskytovatelem elektronicky prostřednictvím Servisu, jež jsou popsané v těchto Pravidlech;

    

   d) „Pravidla Programu“ – Pravidla Programu 4+1 Zdarma dostupná bezplatně mj. na Stránkách Programu;

    

   d) „Program“ – Program 4+1 Zdarma, jehož Pravidla Programu jsou dostupná na Stránkách Programu;

    

   f) „Pravidla“ – tento dokument;

    

   g) „Servis“ nebo „Stránky Programu“ – internetový servis vernostni.program.royalcanin.pl.

    

  5. Poskytovatel zpřístupňuje Příjemci bezplatně tato Pravidla před uzavřením smlouvy o poskytování služeb elektronicky na Stránkách Programu a umožňuje mu – na jeho požádání – získat, reprodukovat a zaznamenat obsah Pravidel.

   

 • 6.2.Druhy a rozsah služeb, které jsou poskytovány elektronicky

   

  1. Poskytovatel může poskytovat Příjemcům Služby různého druhu prostřednictvím Servisu, včetně využití obsahu, který se na něm nachází. Součástí Služeb jsou mimo jiné:

   

  1. informační služby, které spočívají v poskytování přístupu k Servisu Příjemci a k textovému a grafickému materiálu s rozmanitými tématy, a které jsou zpřístupňovány na individuální žádost Příjemce takovým způsobem, aby Příjemce k nim měl přístup prostřednictvím Servisu v době jím zvolené, včetně zpřístupnění Pravidel, Pravidel Programu a pravidel dodatečných propagačních akcí, pořádaných v rámci Programu (v případě jejich vyhlášení) na Stránkách Programu;

    

  2. služby vyhledávání, které spočívají v umožnění Příjemci dálkového vyhledávání obsahu a zobrazování údajů zapsaných v Servisu;

    

  3. služba registrace v Programu a v dodatečných propagačních akcích pořádaných v rámci tohoto Programu za podmínek určených v Pravidlech Programu a v pravidlech těchto propagačních akcí, zpřístupňovaných v případě jejich vyhlášení na Stránkách Programu;

    

  4. služba registrace účtu, která spočívá v umožnění Příjemci založit na Stránkách Programu svůj individuální účet, včetně shromažďování bodů v rámci svého individuálního účtu za aktivity, ověřování počtu získaných bodů a výběru odměn;

    

  5. služba stažení, která spočívá v umožnění Příjemci stahovat výňatky z obsahu nebo celé soubory, které jsou zpřístupňovány na Stránkách Programu;

    

  6. služba kontaktování, která spočívá v možnosti komunikace mezi Poskytovatelem a Účastníky prostřednictvím Stránek Programu, včetně služby spočívající v posílání informace nebo dotazu k Poskytovateli;

    

  7. ostatní služby poskytovány Poskytovatelem v Servisu, které mohou být vykonávány Poskytovatelem na základě zvláštních smluv.
  8. protiprávní povahy, včetně obsahu porušujícího práva třetích osob, obecně přijímané sociální normy, dobré mravy či v nesouladu s obecně platnými právními předpisy, např.: projevy a názory urážlivé pro ostatní Příjemce, vulgarismy (i vytečkované), projevy rasistické, ponižující, výsměšné apod.;

    

  9. který způsobuje poruchy provozu nebo přetížení elektronických systémů Servisu nebo jiných subjektů, které se účastní poskytování Služeb elektronicky prostřednictvím Servisu, včetně těch, které způsobují obcházení zabezpečení nebo zveřejňování obsahu na místech, která nejsou tomu určena, používání nebo instalace malwaru, včetně používání automatických zařízení, programů, algoritmů nebo metodik (např. „page-scrape“) za účelem získat přístup k jakýmkoliv částem Servisu, získávat, kopírovat či sledovat obsah zahrnutý v Servisu, reprodukci nebo obcházení navigační struktury či způsobu prezentace Servisu.

    

   1. Bez ohledu na uvedená ustanovení není povoleno získávat neoprávněný přístup k jakýmkoliv částem Servisu nebo k jiným systémům nebo sítím připojeným k Servisu. Není povoleno také porušování zabezpečení nebo ověřovacích mechanismů v Servisu. Není povoleno sledování nebo činění pokusů o sledování informací o jiných Příjemcích, včetně účtů v Servisu, které nepatří Příjemci.

     

   2. Příjemce souhlasí nepoužívat jakákoliv zařízení, software nebo postupy k narušování či činění pokusů o narušování správného provozu Servisu nebo narušování či činění pokusů o narušování používání Servisu jinými Příjemci.

     

   3. Není povoleno zneužívat totožnost jiných osob nebo zástupců jiných osob fyzických či právnických.

     

   

  1. S ohledem na specifika jednotlivých Služeb, pravidla jejich poskytování jsou odlišná, přičemž může se stát, že některé Služby nejsou nabízeny na všech stránkách Servisu, ale jsou zpřístupňovány pouze prostřednictvím vybraných stránek Servisu (např. služba registrace účtu).

   

 • 6.3.Podmínky poskytování služeb elektronicky

   

  1. Technické podmínky nezbytné k používání Služeb jsou následující:

    

   a) přístup k síti internet;

   b) vybavení nainstalovaným internetovým prohlížečem, např. Internet Explorer 8.0 (nebo novějším), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0;

    

   c) zařízení, které umožňuje provozování internetového prohlížeče.

    

  2. Příjemce zajišťuje na vlastní náklady přístrojové vybavení a internetové připojení, které mu potřebuje k získání přístupu k Servisu a k využívání Servisu. Příjemce nese výlučnou odpovědnost za veškeré náklady jim vynaložené za účelem získání přístupu k Servisu.

    

  3. Poskytování služeb elektronicky (jiných než pouze zpřístupnění Stránek Programu Příjemcům, kteří nejsou Účastníky Programu) se řídí pravidly určenými v Pravidlech Programu a v těchto Pravidlech a platnými právními předpisy a také se řídí pravidly určenými v pravidlech propagačních akcí pořádaných v rámci Programu.

    

  4. Příjemce je oprávněn k používání Služeb poskytovaných v Servisu způsobem v souladu s Pravidly a s pravidly pro jednotlivé Služby (jsou-li tyto platné) a také v souladu s platnými právními předpisy, zásadami společenského soužití a dobrými mravy.

    

  5. Poskytovatel nenese odpovědnost za aktivity či opomenutí Příjemců.

    

 • 6.4.Podmínky využití Servisu Příjemcem

   

  1. Poskytovatel zakazuje zpřístupňovat Příjemci prostřednictvím Stránek Programu následující obsah:

   

 • 6.5.Podmínky uzavírání a ukončování smluv o poskytování služeb elektronicky

   

  1. Smlouva o poskytování služeb elektronicky prostřednictvím Servisu je uzavřena na dobu neurčitou v okamžiku zahájení používání dané Služby Příjemcem, včetně smlouvy o poskytování Informačních služeb, která je uzavřena v okamžiku zvolení Příjemcem vhodné adresy URL Servisu (nebo využití přesměrování z jiných internetových stránek) a končí v okamžiku opuštění daných internetových stránek Servisu. V případě jiných Služeb smlouva může přestat být platná v okamžiku ukončení využívání dané Služby Příjemcem, např.:

    

   a) v případě služby účtu – v okamžiku odstranění Účtu;

    

   b) v případě služby kontaktování – v okamžiku obdržení odpovědi na otázku.

    

  2. Služby poskytovány elektronicky jsou zdarma a jsou poskytovány Poskytovatelem pouze v rozsahu nezbytném k provozování Programu.

    

    

 • 6.6.Ohrožení spojená s využitím elektronických služeb

   

  1. Využívání elektronických služeb v rámci Programu může být spojeno s ohrožením na straně Příjemce jako uživatele Internetu. Riziko spojené s využíváním služeb poskytovaných elektronicky spočívá zejména v ohrožení infikací elektronického systému Příjemce softwarem, který míří např. ke špehování použití, krádeži důležitých dat, způsobení neschopnosti zahájení provozu systému, spamu, odstraňování dat apod.

    

  2. Za účelem zabránit nebezpečím, uvedeným v bodě 1 výše, je Příjemce povinen vybavit zařízení, které využívá během připojování k internetu, antivirovým programem a provádět systematické aktualizace tohoto programu.

    

  3. Poskytovatel využívá svoje vlastní systémová zabezpečení a stálou podporu IT.

    

 • 6.7.Informace týkající se souborů „Cookies“

   

  1. Poskytovatel tímto informuje, že elektronický systém Servisu může využívat tzv. „cookies“, čili malé textové soubory, které slouží k identifikaci prohlížeče Příjemce k účelům statistickým a analýz. Cookies nejsou používány ke shromažďování osobních údajů, jsou neškodné pro počítač, software a data. Soubory cookies, které jsou využívány v Servisech, sbírají anonymní statistická data. Soubory cookies jsou uschovávány na zařízení Příjemce a pomáhají s jeho identifikací a s přizpůsobením internetových stránek k jeho osobním preferencím. Většina souborů cookies obsahuje adresu stránek, dobu ukládání a jeho unikátní číslo. Jiné informace, které jsou shromažďovány automaticky během navštěvování Servisů, jsou mimo jiné IP adresa, jméno domény, druh prohlížeče, operační systém apod. Tyto údaje jsou shromažďovány pomocí souborů cookies. Jsou využívány za účelem optimalizace obsluhy Příjemce a shromažďování anonymních, souhrnných statistik, které jsou využívány k lepšímu pochopení preferencí Příjemců a zlepšování kvality stránek.

    

  2. Ve výchozím nastavení standardní internetové prohlížeče umožňují ukládání souborů cookies na zařízení Příjemce. Zakázání možnosti cookies je možné změnou nastavení internetového prohlížeče a nezpůsobuje nemožnost používat funkčnosti Stránek Programu. Jestli Příjemce nesouhlasí s používáním souborů cookies, je povinen změnit nastavení prohlížeče. Příjemce může také měnit tato nastavení takovým způsobem, aby internetový prohlížeč automaticky přijímal soubory cookies nebo informoval Příjemce v každém případě pokusu o umísťování souborů cookies na zařízení. Více informací ohledně nastavení pro soubory cookies najdete v informacích týkajících se prohlížeče.

    

 • 6.8.Reklamační řád

   

  1. Příjemci jsou povinni hlásit písemně veškeré reklamace, týkající se Služeb, uvedených v těchto Pravidlech, na adresu Poskytovatele: ul. Orzeszkowej 17 byt U5, 15-084 Białystok (Bělostok) s poznámkou: „UŚDE – Program 4+1 Gratis“, ne později než do dne 30. června 2023. Datum na poštovním razítku rozhoduje o tom, zda je dodržen termín reklamace.

    

  2. Písemná reklamace je povinna obsahovat:

   a) jméno, příjmení Příjemce, který ji podává,

   b) adresu pro doručování Příjemce, na kterou má Poskytovatel poslat odpověď na reklamaci,

   c) přesný popis a důvod reklamace a také

   d) žádost Příjemce.

    

  3. Nárok na podání reklamace mají pouze Příjemci.

    

  4. Poskytovatel bude vyřizovat reklamace na základě těchto Pravidel a platných právních předpisů.

    

  5. Příjemce bude informován o rozhodnutí ohledně reklamace doporučeným dopisem, zaslaným na adresu k doručování uvedenou v reklamaci ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení reklamace Poskytovatelem.

    

 • 6.9.Závěrečná ustanovení

   

  1. Poskytovatel má nárok na změnu Pravidel v případě přidání nových funkčností, zavedení nové verze Stránek Programu a také novely použitelných právních předpisů. Změny proběhnou v přiměřeném rozsahu.

    

  2. O změně Pravidel Poskytovatel bude informovat Příjemce ve lhůtě 14 dnů přede dnem zavedení změny, a to umístěním na Stránkách Programu nového (změněného) obsahu Pravidel. Mimoto Příjemce bude informován o takové změně Pravidel u prvního přihlášení k Servisu. V případě Příjemců, kteří mají registrovaný účet v Servisu, Poskytovatel je bude informovat o změně Pravidel zasláním mailu na registrovaný účet Příjemce.

    

  3. Obsah Pravidel může být zaznamenán Příjemcem vytisknutím, uložením na nosiči či stažením v každém okamžiku ze stránek, kde byl zpřístupněn.

    

  4. Pravidla se řídí právními předpisy polského práva.