Ακαδημία Royal Canin - Γενικοί Όροι Χρήσης

H ROYAL CANIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με έδρα στη διεύθυνση Άλεξ. Παναγούλη 17 , Γλυφάδα, 16775 (η «Royal Canin») παρέχει μια ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών υπηρεσιών η οποία καλείται «Ακαδημία Royal Canin», είναι σχεδιασμένη για Επαγγελματίες και είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο (την «Πλατφόρμα»).

 

Η Πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη να παρέχει κάποια Εκπαίδευση, είτε διαδικτυακά είτε αυτοπροσώπως, σε υποστήριξη των Επαγγελματιών στην καθημερινή τους πρακτική, με επίκεντρο τις διατροφικές συστάσεις και το επιστημονικό περιεχόμενο. Κάποιες φορές η Εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο συνδεόμενο με προϊόντα της Royal Canin.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΩΣ ΜΕ τους ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 

ΟΡΙΣΜΟΙ:

 

Λογαριασμός είναι ο ατομικός λογαριασμός που επιτρέπει στον Χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση στην Πλατφόρμα αφού αποδεχθεί τους Όρους.

 

Εκτροφέας είναι ένα πρόσωπο που εκτρέφει επιλεκτικά προσεκτικά διαλεγμένα ζεύγη (σκύλων ή γάτων) για την σεξουαλική αναπαραγωγή απογόνων με συγκεκριμένα, σταθερά αναπαραγόμενα προσόντα και χαρακτηριστικά.

 

Γενικοί Όροιείναι οι παρόντες γενικοί όροι που έχουν εφαρμογή σε ολόκληρη την Πλατφόρμα. Οι Γενικοί Όροι θα διέπουν όλες τις Εκπαιδεύσεις που παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ρητώς από τους Ειδικούς Όρους.

 

Συμβάν Ανωτέρας Βίας είναι κάθε πράξη, συμβάν ή περίσταση που είναι αδύνατο να προβλεφθεί, βρίσκεται εκτός του ελέγχου του επηρεαζόμενου Μέρους και καθιστά το εν λόγω Μέρος ανίκανο να εκπληρώσει πλήρως τις προβλεπόμενες στην παρούσα Συμφωνία υποχρεώσεις του.

 

Ιδιοκτήτης Κατοικίδιου είναι ένας ιδιοκτήτης γάτας και/ή σκύλου που είναι πελάτης του Επαγγελματία.

 

Επαγγελματίαςμπορεί να έχει την έννοια, αντίστοιχα, ενός Εκτροφέα, ενός Κτηνιάτρου, ενός Λιανοπωλητή, ενός Εργαζόμενου σε Κέντρο Προστασίας Ζώων ή όλων αυτών.

 

Εγγεγραμμένος είναι ο/η Χρήστης που έχει γραφτεί για μια Εκπαίδευση.

 

Λιανοπωλητήςείναι ένας εξουσιοδοτημένος διανομέας προϊόντων της Royal Canin.

 

Εργαζόμενος σε Κέντρο Προστασίας Ζώωνέχει την έννοια κάθε προσώπου που εργάζεται σε ένα κέντρο προστασίας ζώων.

 

Εκπαίδευση είναι όλες οι εκπαιδευτικές συνεδρίες, τα μαθήματα, είτε διαδικτυακά είτε αυτοπροσώπως, που παρέχονται από την Royal Canin και στα οποία ο/η Χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και να γραφτεί μέσω της Πλατφόρμας.

 

Εκπαιδευτικό Υλικόείναι τα έγγραφα, είτε έντυπα είτε διαθέσιμα διαδικτυακά, που παρέχει η Royal Canin σε σχέση με την Εκπαίδευση.

 

Χρήστηςείναι ένας Επαγγελματίας που έχει δικαίωμα να κάνει χρήση της Πλατφόρμας μέσω απευθείας συμφωνίας με την Royal Canin. Κατά περίπτωση, ο όρος Χρήστης μπορεί επίσης να έχει την έννοια Φοιτητών Κτηνιατρικής.

 

Κτηνίατρος είναι ένα φυσικό πρόσωπο που ασκεί  το επάγγελμα του κτηνιάτρου ή έχει Κτηνιατρείο, που είναι δεόντως εγγεγραμμένο και έχει λάβει άδεια επαγγέλματος από τον αρμόδιο επαγγελματικό ρυθμιστικό φορέα, ασκεί την ιατρική και χειρουργική των ζώων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς και ρυθμίσεις.

 

Φοιτητής Κτηνιατρικής είναι ένας Φοιτητής Κτηνιατρικής στον οποίο έχει επιτραπεί να κάνει χρήση της πλατφόρμας υπό την εποπτεία της Σχολής του.

 

Άρθρο 1 –  Αποδοχή των Όρων

 

Ο/η Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα και τις Εκπαιδεύσεις, με αποκλειστικά δική του/της ευθύνη.

 

Η εγγραφή και πλοήγηση στην Πλατφόρμα υπόκεινται στην προϋπόθεση της πλήρους αποδοχής των Γενικών Όρων από τον Χρήστη.

 

Οι Γενικοί Όροι συνιστούν μια σύμβαση μεταξύ της Royal Canin και του/της Χρήστη. Εάν ο/η Χρήστης αρνηθεί να δεσμευθεί συμβατικά από τους Γενικούς Όρους, ο/η Χρήστης δεν θα μπορεί να κάνει χρήση της Πλατφόρμας και των Εκπαιδεύσεων.

 

Οι Γενικοί Όροι είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι στην Πλατφόρμα.

 

Άρθρο 2 – Εγγραφή στην Πλατφόρμα

 

2.1 Όροι για την Εγγραφή του/της Χρήστη

 

Οι δικαιούμενοι να εγγραφούν στην Πλατφόρμα Χρήστες πρέπει να είναι Επαγγελματίες που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κάνουν χρήση της Πλατφόρμας για αυστηρά επαγγελματικούς σκοπούς.

 

Στους Επαγγελματίες μπορεί να δοθεί πρόσβαση στην Πλατφόρμα μόνον απευθείας από την Royal Canin και αποκτούν πρόσβαση στην Πλατφόρμα μόνον μέσω ενεργού Λογαριασμού.

 

Για να αποκτήσουν έναν Λογαριασμό οι Επαγγελματίες, η Royal Canin στέλνει πρόσκληση με email στον/στην Επαγγελματία, ζητώντας του/της να συμπληρώσει ένα ψηφιακό έντυπο με τα στοιχεία του/της (ονοματεπώνυμο, μοναδικό email, επάγγελμα/ρόλος, Χώρα κατοικίας, ζώνη ώρας και προτιμώμενη γλώσσα). Ο/η Επαγγελματίας οφείλει να δώσει ακριβή, ορθά και πλήρη στοιχεία ταυτότητας. Μετά την επαλήθευση των στοιχείων από την Royal Canin, η Royal Canin δημιουργεί τον Λογαριασμό του/της Επαγγελματία και του/της στέλνει ένα email που περιέχει έναν σύνδεσμο προς την Πλατφόρμα, τον κωδικό χρήστη και ένα προσωρινό κωδικό πρόσβασης. Ο/η Επαγγελματίας θα διαθέτει κατόπιν μια περιορισμένη χρονική προθεσμία, που θα ορίζεται στο email, για να ενεργοποιήσει τον Λογαριασμό του/της κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο και δημιουργώντας ένα νέο κωδικό πρόσβασης. Εάν ο/η Επαγγελματίας δεν ενεργοποιήσει τον Λογαριασμό του/της εντός αυτής της προθεσμίας, η Royal Canin θα του/της στείλει μια υπενθύμιση για την ενεργοποίηση του Λογαριασμού μέσα σε προθεσμία που θα ορίζεται στο email της υπενθύμισης. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο λογαριασμός του Επαγγελματία θα διαγράφεται.

 

Οι Φοιτητές Κτηνιατρικής μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην Πλατφόρμα μόνον απευθείας από την Royal Canin ή με εξουσιοδότηση χορηγούμενη και υπό την εποπτεία ενός Διαχειριστή Λογαριασμού, δηλαδή της Σχολής τους. Οι Φοιτητές Κτηνιατρικής έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μόνον για προσωπική τους χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο/η Φοιτητής Κτηνιατρικής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα έχει την ευθύνη για την από μέρους του/της χρήση της Πλατφόρμας. Η Royal Canin δεν θα είναι κατά κανένα τρόπο υπεύθυνη ούτε θα υπέχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συμβουλή ενδεχομένως χορηγήσει ο/η Φοιτητής Κτηνιατρικής μετά την χρήση της Πλατφόρμας.

 

Ο/η Χρήστης (α) εγγυάται την αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που παρέχονται στην Royal Canin έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για κάθε σφάλμα, παράλειψη και ενημέρωση, (β) αναλαμβάνει την υποχρέωση άμεσης επικαιροποίησης των παρεχόμενων δεδομένων και πληροφοριών όταν είναι απαραίτητο, και (γ) οφείλει, όταν πάψει να είναι Επαγγελματίας, (i) να ενημερώσει την Royal Canin με email, και (ii) να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα.

 

Πρόσβαση στην Πλατφόρμα μέσω του Λογαριασμού

 

Αφού ο/η Χρήστης αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους, ο /η Χρήστης (α) θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα μέσω του Λογαριασμού κάνοντας χρήση των κωδικών χρήστη και πρόσβασης που θα του/της έχει δώσει η Royal Canin, που είναι προσωπικοί και παραμένουν υπό την επιμέλεια του/της Χρήστη, (β) θα πρέπει να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ασφάλειας και ορθής χρήσης των κωδικών χρήστη και πρόσβασης του/της Χρήστη προκειμένου να αποτρέψει την γνωστοποίηση ή χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, και (γ) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/η για την χρήση από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο των κωδικών χρήστη και πρόσβασης του/της Χρήστη όπως και για κάθε πράξη που θα ενεργηθεί μέσω του Λογαριασμού του/της Χρήστη. Κάθε σύνδεση στον Λογαριασμό και/ή διαβίβαση στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση του Λογαριασμού θα θεωρείται ότι έχει γίνει από τον κάτοχο του σχετικού λογαριασμού και με αποκλειστική ευθύνη του/της Χρήστη. Σε περίπτωση δόλιας χρήσης του κωδικού χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασης του/της Χρήστη, ο/η Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως την Royal Canin το συντομότερο δυνατόν.

 

Ο κάτοχος του Λογαριασμού έχει την πλήρη ευθύνη για κάθε χρήση του Λογαριασμού και δηλώνει και εγγυάται ότι ο/η Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση της ορθής χρήσης της Πλατφόρμας και της τήρησης των Όρων.

 

Άρθρο 3 – Εκπαιδεύσεις

 

3.1 Εγγραφή

 

Ένας Χρήστης μπορεί να γραφτεί σε μια Εκπαίδευση κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο και συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία.

 

3.2 Ακύρωση της Εκπαίδευσης

3.2.1 Ακύρωση από τον Χρήστη

Οι Εγγεγραμμένοι έχουν το δικαίωμα της ακύρωσης της συμμετοχής τους σε μια διαδικτυακή Εκπαίδευση ανά πάσα στιγμή.

3.2.2 Ακύρωση από την Royal Canin


Η Royal Canin επιφυλάσσεται του δικαιώματος της ακύρωσης των Εκπαιδεύσεων, μεταβολής της διαδικτυακής Πλατφόρμας (σε όρους οπτικής διαμόρφωσης, περιγραφών, διαδραστικών γραφικών στοιχείων...), αλλαγής των εκπαιδευτών ή αλλαγής, ενημέρωσης ή διαγραφής του Εκπαιδευτικού περιεχομένου. Σε περίπτωση που μια Εκπαίδευση πρέπει να ακυρωθεί, οι εγγεγραμμένοι θα ενημερώνονται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες προ της έναρξής της. Οι Εγγεγραμμένοι θα ενημερώνονται με email. Η Royal Canin θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή ακυρώσεων.

Η Royal Canin δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ακύρωση, τροποποίηση ή αφαίρεση εν’όλω ή εν μέρει των Εκπαιδεύσεων.

 

3.3.  Δέουσα συμμετοχή στις Εκπαιδεύσεις

Ο/η Χρήστης θα συμμετέχει στις Εκπαιδεύσεις μόνον για σκοπό επαγγελματικό, συμμορφούμενος/η αυστηρά με τους εφαρμοστέους νόμους, κανόνες και ρυθμίσεις που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματός του/της (ιδιαίτερα τους εφαρμοστέους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ευθύνης).

 

Ο/η Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση:

 

 • Να παρακολουθεί τις Εκπαιδεύσεις υπό κανονικές και εύλογες συνθήκες.

 

 • Να μην προβαίνει σε ενέργειες ή συμπεριφορές οποιασδήποτε φύσης (ιδιαίτερα, και ενδεικτικά, στην λήψη, αποστολή, διάδοση, σύνταξη, εκπομπή, δημοσίευση) που είναι αντίθετες στους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς, να μην παραβιάζει την τοπική έννομη τάξη, τα δικαιώματα τρίτων, τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας του ή την εικόνα ή τα δικαιώματα της Royal Canin.

 

 • Να μην: (α) κατεβάζει, ανεβάζει, διαδίδει ή προωθεί σκόπιμα οποιαδήποτε πληροφορία, δεδομένα που περιλαμβάνουν ή συνιστούν ιό υπολογιστών ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό ή πρόγραμμα Η/Υ που έχει δημιουργηθεί για την διακοπή, καταστροφή, παραμόρφωση ή τον περιορισμό των χαρακτηριστικών οποιουδήποτε λογισμικού, Η/Υ, υπηρεσίας ή διαδικτυακού εργαλείου επικοινωνίας, (β) κατεβάζει, ανεβάζει, διαδίδει ή προωθεί σκόπιμα οποιαδήποτε ψευδή πληροφορία, παράνομο, ακατάλληλο ή ανάρμοστο περιεχόμενο, (γ) διαταράσσει, καθυστερεί, εμποδίζει ή μεταβάλλει την φυσιολογική ροή δεδομένων που ανταλλάσσονται μέσω της Πλατφόρμας, και (δ) να μην αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, ανταλλάσσει, επαναπωλεί ή κάνει χρήση για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό οποιουδήποτε τμήματος της Πλατφόρμας, των Εκπαιδεύσεων.

 

 • Να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς ασφαλείας καθώς και κάθε άλλες εύλογες απαιτήσεις ασφαλείας που έχουν εφαρμογή στις εγκαταστάσεις στις οποίες πραγματοποιούνται οι Εκπαιδεύσεις. Η Royal Canin επιφυλάσσεται του δικαιώματος της απομάκρυνσης οποιουδήποτε Εγγεγραμμένου από μια Εκπαίδευση όταν η συμπεριφορά του θεωρείται ανάρμοστη από την Royal Canin ή τους εκπαιδευτές της.

 

Άρθρο 4 – Περιεχόμενο

 

4.1 Φύση – Το προτεινόμενο στον Χρήστη περιεχόμενο στην Πλατφόρμα θα εξαρτάται από το επάγγελμά του (δηλ. Κτηνίατρος, Εκτροφέας, Λιανοπωλητής κλπ.). Το περιεχόμενο θα είναι εκπαιδευτικής φύσης και θα είναι δύο τύπων:

 • Συντακτικό περιεχόμενο: περιεχόμενο που δεν θα συνδέεται με τα προϊόντα της Royal Canin (π.χ. ουδέτερες πληροφορίες για την φροντίδα υγείας ή την διατροφή των κατοικιδίων),
 • Περιεχόμενο προώθησης: περιεχόμενο συνδεόμενο με τα Προϊόντα της Royal Canin.

 

Κάποιο περιεχόμενο μπορεί να είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πληροφορίες για την εν λόγω περιορισμένη χρονική διαθεσιμότητα θα παρέχονται στην Πλατφόρμα, κοντά σε κάθε περιεχόμενο.

 

4.2 Κατάταξη – Το περιεχόμενο (Εκπαιδεύσεις) που μπορεί να προτείνεται στον Χρήστη στην Πλατφόρμα ενδέχεται να κατατάσσεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Την ημερομηνία δημιουργίας του περιεχομένου ή της τελευταίας τροποποίησής του,
 • Τα ενδιαφέροντα του/της Χρήστη για συγκεκριμένα περιεχόμενα ή πληροφορίες.

 

4.3 Εκπτώσεις -  Η Royal Canin μπορεί να αποφασίζει, χωρίς όμως να υποχρεούται, να προσφέρει εκπτώσεις σε προϊόντα της Royal Canin σε Χρήστες που συμμετέχουν σε Εκπαίδευση, οι οποίες θα συνίστανται σε κάποιο περιεχόμενο Προώθησης. Το δικαίωμα χρήσης αυτών των εκπτώσεων θα υπόκειται σε προϋποθέσεις, που θα αναφέρονται στους όρους της σχετικής προώθησης.

 

Άρθρο 5 – Εγγύηση και Αποποίηση Ευθύνης της Royal Canin

 

Η Royal Canin διασφαλίζει την επιμελή παράδοση όλων των Εκπαιδεύσεων με τρόπο ορθό, αποτελεσματικό, έγκαιρο και επαγγελματικό, που συνάδει με τα πρότυπα του κλάδου.

Οι Εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιούνται όπως ορίζεται στα ιδιαίτερα προγράμματα κάθε τάξης.

Η Royal Canin θα παρέχει εκπαιδευτές που θα πραγματοποιούν το μάθημα της Εκπαίδευσης όπως κρίνει κατάλληλο κατά την αποκλειστική της κρίση και η Royal Canin θα έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντικαταστήσει οποιονδήποτε εκπαιδευτή με άλλο πρόσωπο το οποίο κρίνει, κατά την αποκλειστική κρίση της Royal Canin, ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για την παρουσίαση της σχετικής Εκπαίδευσης.

Η Royal Canin δεν εγγυάται ότι η παροχή οποιουδήποτε περιεχομένου διαδικτυακά θα είναι πάντα διαθέσιμη ή απρόσκοπτη, ακριβής στην ώρα ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα αποκαθίστανται ή ότι το εν λόγω περιεχόμενο θα είναι ασφαλές ή απαλλαγμένο από τεχνικές ανωμαλίες, ιούς, σφάλματα και παραλείψεις.

Η Εκπαίδευση και το Εκπαιδευτικό Υλικό παρέχονται «ως έχουν». Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, εκ του νόμου ή άλλως, για την χρήση ή τα αποτελέσματα του προγράμματος και των υλικών, ότι ο/η Χρήστης θα ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα ή ότι κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης θα αποκτηθεί από τον/την Χρήστη. Ο/η Χρήστης, κατά συνέπεια, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για να κρίνει εάν οι ώρες εκπαίδευσης που συμπληρώνονται μέσω της Πλατφόρμας μπορούν να αναγνωριστούν με επίσημο τρόπο από τις τοπικές του/της αρχές σε όρους συνεχούς εκπαίδευσης.

 

Η Royal Canin αποποιείται κάθε σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων της εμπορευσιμότητας και καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό.

 

Άρθρο 6 – Διάρκεια και Καταγγελία

 

Οι Όροι τίθενται σε ισχύ επ’ αόριστον από την στιγμή της αποδοχής τους από τον Χρήστη.

 

Κάθε μέρος θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τους Όρους για οποιονδήποτε λόγο (με την εξαίρεση της περίπτωσης μη συμμόρφωσης με τους Όρους) με έγγραφη καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς το άλλο μέρος με προειδοποίηση 30 ημερών.

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του/της Χρήστη με τους Γενικούς Όρους, η Royal Canin μπορεί να επιλέξει να καταγγείλει τους Όρους με άμεση ισχύ.

 

Σε περίπτωση καταγγελίας από οποιοδήποτε μέρος και για οποιονδήποτε λόγο, η Royal Canin θα διακόπτει την πρόσβαση του/της Χρήστη στην Πλατφόρμα.

 

Άρθρο 7 – Απενεργοποίηση και διαγραφή του Λογαριασμού

7.1. Απενεργοποίηση του Λογαριασμού

 

Ο/η Χρήστης θα μπορεί να απενεργοποιήσει τον Λογαριασμό του/της ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος στην Royal Canin. Η απενεργοποίηση του Λογαριασμού δεν συνεπάγεται την διαγραφή του. Ο/η Χρήστης θα μπορεί να ζητήσει από την Royal Canin την εκ νέου ενεργοποίηση του Λογαριασμού του/της.

 

Σε περίπτωση που ο/η Χρήστης δεν έχει συνδεθεί με τον ενεργοποιημένο Λογαριασμό του μετά από περίοδο 12 μηνών, θα σταλεί ένα email υπενθύμισης με το οποίο θα ενθαρρύνεται η ανάληψη δραστηριότητας για την διατήρηση του Λογαριασμού εντός των επόμενων 30 ημερών. Εάν οι ακόλουθες 30 ημέρες παρέλθουν άπρακτες, ο Λογαριασμός θα απενεργοποιείται.

 

7.2. Διαγραφή του Λογαριασμού

 

Ο/η Χρήστης θα μπορεί να διαγράψει τον Λογαριασμό του/της για οποιονδήποτε λόγο στέλνοντας στη Royal Canin μια αίτηση.

 

Η Royal Canin θα διαγράφει τον Λογαριασμό του/της Χρήστη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • Kατόπιν αιτήματος από τον Χρήστη.
 • Υπό τους όρους του Άρθρου 2.1, εάν ο Χρήστης δεν ενεργοποιήσει τον Λογαριασμό του/της κατόπιν λήψης ενός email υπενθύμισης της Royal Canin,
 • 18 μήνες μετά την απενεργοποίηση του Λογαριασμού.
 • Μη συμμόρφωση με τους Γενικούς Όρους ή άρνηση αποδοχής των ενημερώσεων των Γενικών Όρων.

 

 

Άρθρο 8 – Οικονομικοί Όροι

 

H Royal Canin δεν χρεώνει στον/στην Χρήστη καμία αμοιβή για την χρήση της Πλατφόρμας ή την εγγραφή στις Εκπαιδεύσεις. Μπορεί, όμως, να χρεωθεί αμοιβή από την Royal Canin στον/στην Χρήστη για κάποιες υπάρχουσες ή μελλοντικές Εκπαιδεύσεις.

 

Άρθρο 9 –  Ευθύνη

 

9.1 Ευθύνη της Royal Canin

 

Η Royal Canin δεν εγγυάται την προσβασιμότητα και τη μόνιμη, ορθή λειτουργία της Πλατφόρμας ή των Εκπαιδεύσεων, γεγονός που ο/η Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται. Για τεχνικούς λόγους,  διακοπή της Πλατφόρμας ή των Εκπαιδεύσεων είναι πιθανή.

 

Η Royal Canin δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της Πλατφόρμας και/ή του συνόλου ή τμήματος των Εκπαιδεύσεων εξαιτίας οποιουδήποτε ελαττώματος, προβλήματος ή λόγου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Διαδίκτυο, βλαβών των παροχών υπηρεσιών Διαδικτύου, ανθρώπινων ή ηλεκτρικών σφαλμάτων, κακόβουλων παρεμβάσεων, βλαβών λογισμικού ή υλισμικού και/ή Συμβάντος Ανωτέρας Βίας.  

 

Η Royal Canin δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις ενέργειες οποιουδήποτε ως αποτέλεσμα πληροφοριών περιλαμβανόμενων ή απόψεων εκφραζόμενων στην Εκπαίδευσή της. Η Royal Canin παρέχει πληροφορίες που αφορούν ιδιαίτερα την διατροφή και την κατάσταση της υγείας των κατοικιδίων μέσω των Εκπαιδεύσεών της. Οι εν λόγω πληροφορίες, σε κάθε περίπτωση, δεν θα υποκαθιστούν την ανεξάρτητη και επαγγελματική εμπειρία, κρίση και, αναλόγως, διάγνωση του Επαγγελματία.  Η Royal Canin δεν θα είναι υπεύθυνη εάν οι πληροφορίες φαίνονται ανεπαρκείς ή εάν η κατάσταση της υγείας ενός κατοικίδιου δεν συνάδει με τις πληροφορίες που παρέχονται στην Πλατφόρμα.

 

Η Royal Canin δεν θα ευθύνεται για κανενός είδους θετικές, έμμεσες ή ειδικές ζημίες (απώλεια δεδομένων, οικονομική ζημία, απώλεια κερδών, απώλεια ευκαιρίας) που μπορεί να υποστούν ο/η Χρήστης και οι Ιδιοκτήτες των Κατοικίδιων ως αποτέλεσμα της Πλατφόρμας και των Εκπαιδεύσεων, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) της πρόσβασης ή αδυναμίας πρόσβασης στην Πλατφόρμα και τις Εκπαιδεύσεις, της χρήσης ή αδυναμίας χρήσης της Πλατφόρμας ή οποιασδήποτε συγκεκριμένης Εκπαίδευσης ή της λειτουργίας ή μη λειτουργίας του συνόλου ή τμήματος των Εκπαιδεύσεων. Αυτό έχει ιδιαίτερα εφαρμογή σε ζημίες που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα ανακριβούς περιεχομένου, ειδικά σφαλμάτων, καθυστέρησης ή διακοπής στη μετάδοση, απώλειας, εξαφάνισης ή μεταβολής των δεδομένων, ιών υπολογιστή, οποιασδήποτε προέλευσης, εισβολών από τρίτα μέρη κλπ.

 

Η Royal Canin δεν θα είναι κατά κανένα τρόπο υπεύθυνη όσον αφορά το περιεχόμενο Χρήστη, το οποίο παρέχεται από τον Χρήστη με αποκλειστικά δική του ευθύνη, και με πλήρη επίγνωση των γεγονότων.

 

9.2 Ευθύνη του/της Χρήστη

 

Ο/η Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για (α) τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους και νομικά δεσμευτικούς κανόνες που διέπουν το επάγγελμά του/της, (β) την απόφαση της εγγραφής στην Πλατφόρμα και της συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις, (γ) κατά περίπτωση, τη διάγνωση και αντιμετώπιση της ιατρικής πάθησης και της κατάστασης της υγείας των κατοικίδιων (μόνον οι Κτηνίατροι μπορούν να εξετάσουν σωματικά τα κατοικίδια και να χορηγήσουν θεραπεία, (δ) την επιλογή της γνωστοποίησης ορισμένων από τις πληροφορίες και συστάσεις που παρέχονται στην Πλατφόρμα ως τμήμα των Εκπαιδεύσεων στους Ιδιοκτήτες των Κατοικίδιων, (ε) κάθε θετική και/ή έμμεση ζημία που ενδεχομένως υποστεί ένας Ιδιοκτήτης Κατοικίδιου ή τρίτο μέρος ως αποτέλεσμα κάποιας πληροφορίας που έχει παρασχεθεί από την Πλατφόρμα και τις Εκπαιδεύσεις.

 

Ο/η Χρήστης (α) θα αποζημιώνει, διατηρεί αζήμια και υπερασπίζεται την Royal Canin έναντι κάθε αγωγής, διαδικασίας, αξίωσης, έγκλησης ή απαίτησης οποιουδήποτε είδους, από οποιοδήποτε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων Ιδιοκτητών Κατοικίδιων) που θα ανακύψει ή θα προκύψει από την δραστηριότητα του/της Χρήστη ή την χρήση της Πλατφόρμας και των Εκπαιδεύσεων από τον/την Χρήστη, και (β) δεσμεύεται να αναλάβει όλα τα έξοδα, τις αμοιβές δικηγόρων και εμπειρογνωμόνων καθώς και όλες τις αποζημιώσεις που η Royal Canin ενδεχομένως υποχρεωθεί να καταβάλει στο πλαίσιο αυτό βάσει δικαστικής απόφασης σε σχέση με την σύσταση, εκπλήρωση και/ή καταγγελία μιας σύμβασης συναφθείσας μεταξύ του/της Χρήστη και ενός Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου, με πάσα επιφύλαξη τυχόν αποζημίωσης που η Royal Canin μπορεί να αξιώσει από τον/την Χρήστη.

 

Άρθρο 10 – Πνευματική Ιδιοκτησία

 

α)   Πλατφόρμα

 

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν την Πλατφόρμα και το περιεχόμενό της (κείμενα, εικόνες, βίντεο, βάσεις δεδομένων, ήχοι, φωτογραφίες, επιχειρηματικές ονομασίες, λογότυπα, εμπορικά σήματα κ.λπ.), αλλά εξαιρουμένου του περιεχομένου Χρήστη, ανήκουν και παραμένουν στην ιδιοκτησία της Royal Canin ή/και των συνεργατών της ή υπόκεινται σε άδειες ή/και άδειες που χορηγούνται στην Royal Canin από τρίτους.

 

Ο/η Χρήστης έχει εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα και το περιεχόμενό της μόνο σύμφωνα με τους Όρους. Ο/η Χρήστης δεν μπορεί να αναπαράγει, να θέτει στη διάθεση του κοινού, να εκτελεί, να δημοσιεύει ή να τροποποιεί οποιοδήποτε μέρος της Πλατφόρμας και του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Royal Canin.

 

β)   Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Το Εκπαιδευτικό Υλικό είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Royal Canin. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το διαθέσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, των γραφικών και του κειμένου όλων των εντύπων και του ήχου και βίντεο όλων των webinar και podcast, ανήκουν στην Royal Canin ή υπόκεινται σε άδειες ή/και εξουσιοδοτήσεις που χορηγούνται στην Royal Canin από τρίτους.

 

Όταν ο/η Χρήστης αποκτά πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Υλικό, ο/η Χρήστης λαμβάνει μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια χρήσης του Εκπαιδευτικού Υλικού. Κανένα Εκπαιδευτικό Υλικό δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αποσταλεί, να δημοσιευτεί, να εμφανιστεί ή να συνδεθεί με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Royal Canin. Κάθε τέτοια χρήση απαγορεύεται αυστηρά και συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Royal Canin.

 

Άρθρο 11 –  Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Μπορεί να συλλέγουμε ή να επεξεργαζόμαστε διάφορες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εσείς μας παρέχετε από τη συμμετοχή σας στα διαδικτυακά μας σεμινάρια ή την αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες μας και θα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ασφαλή. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου μας https://www.mars.com/privacy-policy-greece.  Στην Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου μπορείτε επίσης να βρείτε πώς να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την εμπορική επικοινωνία.

 

Οι ιστοσελίδες μας μπορεί να χρησιμοποιούν cookies για διάφορους σκοπούς. Διαβάστε την Δήλωση Cookie μας https://www.mars.com/cookies-greece για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τί είδους cookies χρησιμοποιούμε και πώς τα χρησιμοποιούμε.

 

Άρθρο 12 – Ασφάλιση

 

Ο/η Χρήστης βεβαιώνει ότι ο/η Χρήστης έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ασφαλιστική εταιρεία που είναι γνωστό ότι είναι φερέγγυα και ότι ο/η Χρήστης θα παραμείνει ο κάτοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των Όρων, ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει τους επαγγελματικούς κινδύνους αστικής ευθύνης του μέχρι το ποσό του επαρκούς κεφαλαίου. Όλα τα είδη ζημιών (σωματικές, υλικές, άυλες, παρεπόμενες ή μη) πρέπει να καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

Κατόπιν αιτήματος, ο/η Χρήστης θα παρέχει πιστοποιητικό ασφάλισης στην Royal Canin ανά πάσα στιγμή.

 

Άρθρο 13 – Εμπιστευτικότητα

 

 

Ο/η Χρήστης δεσμεύεται να τηρεί αυστηρά εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που αφορούν την Royal Canin και την Πλατφόρμα, εκτός από τις πληροφορίες που είναι ήδη δημόσιο κτήμα χωρίς καμία ενέργεια ή σφάλμα του/της Χρήστη. Ο/η Χρήστης θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζει ότι η υποχρέωση αυτή τηρείται από κάθε πρόσωπο που μπορεί να λάβει άδεια πρόσβασης σε αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες.

 

Οι υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας του/της Χρήστη θα ισχύουν κατά τη χρήση της Πλατφόρμας και για περίοδο 5 ετών μετά τη λήξη των Όρων.

 

Άρθρο 14 – Τροποποίηση των Όρων

 

Ο/η Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Πλατφόρμα που έχει αναπτύξει η Royal Canin είναι ένα καινοτόμο εργαλείο και ότι θα εξελιχθεί έτσι ώστε να συμπληρωθούν, αντικατασταθούν ή αφαιρεθούν ορισμένα χαρακτηριστικά, Εκπαιδεύσεις.

 

Η Royal Canin επιφυλάσσεται του δικαιώματος της τροποποίησης των Όρων ανά πάσα στιγμή και θα ενημερώνει τους Χρήστες για τους νέους Όρους.

 

Σε περίπτωση αλλαγής του Άρθρου 8, με την πρώτη σύνδεση του/της Χρήστη στην Πλατφόρμα, θα δίνεται στον Χρήστη η ευκαιρία να διαβάσει και εξετάσει τους νέους Όρους και είτε (i) να τους αποδεχθεί, είτε (ii) να τους απορρίψει. Εάν ο/η Χρήστης απορρίψει τους νέους Όρους, η πρόσβαση του/της Χρήστη στην Πλατφόρμα θα απενεργοποιείται μετά από 30 ημέρες και ο/η Χρήστης δεν θα μπορεί πλέον να κάνει χρήση των Εκπαιδεύσεων.

 

Άρθρο 15 – Τελικές Διατάξεις

 

15.1 Παραίτηση

 

Σε περίπτωση που η Royal Canin δεν επωφεληθεί ή δεν επιβάλει κάποια από τις διατάξεις των Όρων, αυτό δεν θα ερμηνεύεται από τον Χρήστη ως παραίτηση από την σχετική διάταξη.

 

15.2 Σύνολο της Συμφωνίας και δυνατότητα διαχωρισμού

 

Η παρούσα Συμφωνία συνιστά το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ του/της Χρήστη και της Royal Canin αναφορικά με την Εκπαίδευση και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες και ταυτόχρονες προφορικές ή γραπτές επικοινωνίες, προτάσεις και δηλώσεις αναφορικά με την Εκπαίδευση ή κάθε άλλο αντικείμενο των παρόντων Γενικών Όρων. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων και/ή των Ειδικών Όρων κριθεί κενή περιεχομένου, άκυρη, μη εκτελεστή ή παράνομη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα εξακολουθήσουν να ισχύουν πλήρως.

 

15.3 Ανεξαρτησία των Μερών

 

Η Royal Canin και ο/η Χρήστης είναι ανεξάρτητοι αντισυμβαλλόμενοι, που ενεργούν ο καθένας στο όνομά του και με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προσδιορίζεται ότι ο/η Χρήστης εκτελεί την δραστηριότητά του στην Πλατφόρμα με πλήρη αυτονομία και με δικό του/της κίνδυνο.

 

Η Πλατφόρμα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να υποκαθιστά την προσωπική και ανεξάρτητη επαγγελματική εμπειρία, εξέταση, κρίση και/ή διάγνωση του Επαγγελματία.

 

Όσον αφορά τους Κτηνιάτρους, η Royal Canin δεσμεύεται να επιτρέπει στους Χρήστες να τηρούν τους κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις του Κτηνιάτρου αναφορικά με την άσκηση της κτηνιατρικής και της επαγγελματικής δεοντολογίας, ιδιαίτερα την διατήρηση της ανεξάρτητης και αντικειμενικής επαγγελματικής τους κρίσης.

 

15.4 Νόμος και Δικαιοδοσία

 

Οι Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία ο/η Επαγγελματίας έχει άδεια άσκησης του επαγγέλματός του/της και στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται άδεια, στην χώρα όπου ο/η Επαγγελματίας βρίσκεται για την άσκηση του επαγγέλματός του/της.

 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Royal Canin και του/της Χρήστη που ενδεχομένως ανακύψει από την ερμηνεία, εκτέλεση ή καταγγελία των Όρων και δεν μπορεί να επιλυθεί με φιλικό συμβιβασμό, θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών,ανεξαρτήτως τυχόν παρεμπιπτόντων αξιώσεων ή εγγυήσεων, ή της περίπτωσης πολλαπλών εναγομένων.