Pomáhame mačkám a psom žiť zdravé životy

Všeobecné podmienky používania nástroja

Royal Canin Academy

 

ROYAL CANIN CZECH AND SLOVAK REPUBLIC s.r.o., Organizačná zložka, so sídlom na adrese Hviezdoslavovo Námestie 7, Bratislava – Staré Mesto, 811 02, Slovenská Republika, Organizačná zložka podniku, Oddiel Po. Vložka číslo 2007/8, vedená na okresnom súde Bratislava I., IČO 46342168, DIČ: 4020330226.

(ďalej len „Royal Canin“), poskytuje viacúčelovú internetovú digitálnu platformu s menom “Royal Canin Academy” vytvorenú pre profesionálov (ďalej len „Platforma“).

 

Platforma je vytvorená tak, aby poskytovala výučbu, či už na internete alebo osobne, pre podporu profesionálov pri ich každodennej práci, so zameraním na nutričné odporučenia a vedecký obsah. Náplň niektorých výučbových modulov sa môže týkať produktov Royal Canin.

 

ZALOŽENÍM ÚČTU A VYUŽÍVANÍM PLATFORMY VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S NASLEDUJUCÍMI PODMIENKAMI:

 

DEFINÍCIE:

 

Účet znamená individuálny účet, ktorý Užívateľovi po prijatí Všeobecných podmienok umožňuje prístup k Platforme.

 

Chovateľ znamená osobu, ktorá chová starostlivo vybraných jedincov (psy či mačky) za účelom pohlavného rozmnožovania a produkcie potomkov s konzistentne replikovateľnými kvalitami a charakteristikami.

 

Všeobecné podmienky znamenajú tieto všeobecné podmienky platné pre celú Platformu. Všeobecné podmienky platia pre všetku Výučbu vykonávanú na Platforme, s výnimkou prípadov, keď sú výslovne upravené alebo keď majú prednosť Špecifické podmienky.

 

Zásah vyššej moci akúkoľvek akciu, udalosť alebo okolnosti, ktoré sú nepredvídateľné, mimo kontroly ovplyvnenej Strany, a ktorá spomínanej Strane neumožňuje úplne dodržať svoje povinnosti ustanovené touto dohodou.

 

Majiteľ znamená majiteľ mačky a / alebo psa, ktorý je klientom Profesionála.

 

Profesionál môže znamenať Chovateľ, Veterinár, Predajca, Zamestnanec útulku alebo všetko vyššie spomínané.

 

Zaregistrovaný znamená Užívateľ, ktorý sa zaregistroval k Výučbe.

 

Predajca znamená autorizovaný distribútor produktov Royal Canin.

 

Zamestnanec útulku znamená akúkoľvek osobu, ktorá pracuje vo zvieracom útulku.

 

Výučba znamená všetku výučbu a kurzy, či už vykonávané online alebo osobne, poskytované spoločnosťou Royal Canin, ku ktorým má Užívateľ po registrácii do Platformy prístup.

 

Výučbové materiály znamenajú dokumenty, či už v tlačenej podobe alebo dostupné online, poskytované spoločnosťou Royal Canin v súvislosti s Výučbou.

 

Užívateľ znamená Profesionál, ktorý má právo využívať Platformu prostredníctvom priamej dohody so spoločnosťou Royal Canin. V istých prípadoch môže Užívateľ znamenať aj Veterinárny študent.

 

Veterinár znamená fyzická osoba pôsobiaca ako veterinár alebo ako Veterinárne pracovisko, v oboch prípadoch subjekt náležite zaregistrovaný a licencovaný kompetentnou profesijnou organizáciou, vykonávajúci veterinárnu medicínu a operácie, tak ako je táto činnosť definovaná platnými zákonmi, pravidlami a nariadeniami.

 

Veterinárny študent znamená veterinárny študent, ktorému je umožnené využívať Platformu pod dohľadom jeho Školy.

 

Článok 1 – Prijatie Všeobecných podmienok

 

Užívateľ môže používať Platformu a Výučbu na svoju výhradnú zodpovednosť.

 

Registrácia a navigácie Platformou sú podmienené kompletným prijatím Všeobecných podmienok Užívateľom.

 

Všeobecné podmienky vytvárajú zmluvu medzi spoločnosťou Royal Canin a Užívateľom. Ak Užívateľ odmietne byť zmluvne zaviazaný Všeobecnými podmienkami, Užívateľ nebude môcť využívať Platformu a Výučbu.

 

Všeobecné podmienky sú kedykoľvek dostupné na Platforme.

 

Článok 2 – Registrácia do Platformy

 

2.1 Podmienky registrácie Užívateľa

 

Aby mal Užívateľ právo zaregistrovať sa na Platformu, musí byť Profesionál, ktorý bude Platformu používať na čisto profesionálne účely.

 

Profesionálom môže byť umožnený prístup k Platforme iba spoločnosťou Royal Canin; prístup k Platforme je možný len cez aktívny Účet.

 

Aby si mohol Profesionál zriadiť Účet, spoločnosť Royal Canin pošle Profesionálovi e-mailom pozvánku s výzvou na vyplnenie informácií do digitálneho formulára (celé meno, unikátny e-mail, profesiu / rolu, krajinu, časové pásmo a preferovaný jazyk). Profesionál musí poskytnúť pravdivé a kompletné informácie o svojej identite. Po overení daných informácií spoločnosť Royal Canin vytvorí Účet pre Profesionála a zašle mu odkaz na Platformu, jeho prihlasovacie meno a dočasné heslo. Následne bude mať Profesionál obmedzenú dobu popísanú v e-maile, v ktorej bude môcť aktivovať svoj Účet kliknutím na odkaz a vytvorením nového hesla. Ak Profesionál neaktivuje počas tejto doby svoj Účet, Royal Canin mu pošle upomienku s novou dobou k reaktivácii. Ak počas tejto doby Profesionál stále neaktivuje svoj účet, tento účet bude zmazaný.

 

Veterinárnym študentom môže byť umožnený prístup k Platforme priamo spoločnosťou Royal Canin alebo po autorizácii vykonanej pod dohľadom Administrátora účtu, tzn. ich školy. Veterinárny študenti môžu používať Platformu len na vzdelávacie účely. Veterinárny študent má plnú zodpovednosť za svoje využívanie Platformy. Spoločnosť Royal Canin nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek rady poskytnuté Veterinárnym študentom na základe používania Platformy.

 

Užívateľ a) sa zaručuje za pravdivosť, presnosť a úplnosť informácií poskytnutých spoločnosti Royal Canin a sám nesie zodpovednosť za akúkoľvek chybu, prehliadnutie a nové informácie; b) zaväzuje sa rýchlo aktualizovať poskytnuté dáta a informácie a c) musí, v prípade, že sa už naďalej nie je Profesionálom i) upozorniť na túto skutočnosť spoločnosť Royal Canin e-mailom a ii) okamžite prestať Platformu používať.

 

Prístup k Platforme prostredníctvom Účtu

Hneď ako Užívateľ prijme Všeobecné podmienky, Užívateľ a) môže vďaka Účtu vstúpiť na Platformu, za použitia prihlasovacieho mena a hesla, ktoré mu poskytla spoločnosť Royal Canin a ktoré sú osobné a zostávajú v Užívateľovej správe; b) musí vykonať všetky potrebné opatrenia na zaistenie dôvernosti, bezpečnosti a korektnosti použitia svojho prihlasovacieho mena a hesla tak, aby nemohli byť oznámené neautorizovanej osobe či použité akoukoľvek treťou stranou; a c) nesie všetku zodpovednosť za použitie svojho prihlasovacieho mena a hesla a tiež za akékoľvek kroky vykonané jeho Účtom. Akékoľvek spojenie Účtu s / alebo prenos dát za použitia Účtu bude považované ako vykonanej držiteľom spomínaného účtu a Užívateľ zaň nesie plnú zodpovednosť. V prípade podvodného použitia Užívateľovho hesla a / alebo prihlasovacieho mena, Užívateľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať spoločnosť Royal Canin.

 

Držiteľ Účtu nesie plnú zodpovednosť za akékoľvek použitie Účtu a zaväzuje sa, že bude Platformu využívať korektne a dodržiavať Všeobecné podmienky.

 

Článok 3 – Výuka

 

3.1 Registrácia

Užívateľ sa môže zaregistrovať k Výučbe kliknutím na príslušný odkaz a vyplnením požadovaných informácií.

 

3.2 Zrušenie Výučby

3.2.1 Zrušenie Užívateľom

Zaregistrovaný môže kedykoľvek zrušiť svoju účasť na online Výučbe.

 

3.2.2 Zrušenie spoločnosťou Royal Canin

Spoločnosť Royal Canin si vyhradzuje právo zrušiť Výučbu, zmeniť internetovú Platformu (vizuálne rozloženie, popisy, interaktívne prvky ...), zmeniť pokyny alebo zmeniť, aktualizovať alebo zmazať Výučbový obsah. V prípade, že musí byť Výučba zrušená, Zaregistrovaní budú informovaní najmenej sedem (7) dní vopred. Zaregistrovaní budú upozornení e-mailom. Spoločnosť Royal Canin vyvinie maximálne úsilie, aby Výučba nebola zrušená. Spoločnosť Royal Canin nenesie zodpovednosť za zrušenie, zmenu alebo odstránenie celej alebo časti Výučby.

 

3.3.  Primeraná účasť na Výučbe

Užívateľ sa bude zúčastňovať Výučby iba za profesijnými účelmi a bude prísne dodržiavať platné zákony, pravidlá a nariadenia, ktoré sa týkajú vykonávania jeho profesie (najmä platné pravidlá profesijnej etiky a zodpovednosti).

 

Užívateľ sa zaväzuje, že:

 

 • sa bude zúčastňovať Výučby za normálnych a očakávateľných podmienok.

   

 • sa nebude zapájať do akýchkoľvek aktivít a správania (obzvlášť, ale nielen, sťahovania, posielania, šírenia, upravovania, vydávania, publikovania), ktoré sú v rozpore s v danom mieste aplikovateľnými zákonmi či nariadeniami, porušujú verejný poriadok, práva tretích strán, pravidlá profesijnej etiky alebo či povesť alebo práva spoločnosti Royal Canin.

   

 • -nebude: (a) úmyselne sťahovať, nahrávať, rozširovať či preposielať akékoľvek informácie, dáta, vrátane vytvárania počítačových vírusov či akéhokoľvek kódu či počítačového programu vytvoreného za účelom prerušiť, zničiť, narušiť alebo obmedziť prvky akéhokoľvek softvéru, počítača, služby či internetového komunikačného nástroja; b) úmyselne sťahovať, nahrávať, rozširovať či preposielať akékoľvek nepravdivé informácie, ilegálny, nevhodný alebo neslušný obsah; c) narušovať, spomaľovať, blokovať či upravovať normálny tok dát cez Platformu; a d) reprodukovať, kopírovať, predávať, vymieňať, znovu predávať, či používať za akýmkoľvek obchodným účelom akúkoľvek časť Platformy a Výučby.

   

 • bude dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá a nariadenia a všetky ďalšie primerané bezpečnostné požiadavky, ktoré platia na miestach, kde sa bude konať Výučba. Spoločnosť Royal Canin si vyhradzuje právo vylúčiť z Výučby akéhokoľvek Registrovaného, ktorého správanie je spoločnosťou Royal Canin či trénermi považované za nevhodné.

 

Článok 4 – Obsah

 

4.1 Povaha – Obsah na Platforme navrhnutý Užívateľovi sa odvíja od jeho profesie (tzn. Veterinár, Chovateľ, Predajca atď.). Obsah bude mať vzdelávací charakter a bude dvoch typov:

 • Všeobecný obsah: obsah netýkajúci sa produktov Royal Canin (napr. Neutrálne informácie o starostlivosti o miláčikov alebo o výžive;
 • Reklamný obsah: obsah týkajúci sa produktov Royal Canin, označený špecifickou značkou.

Niektorý obsah môže byť dostupný len obmedzenú dobu. Informácie o tejto obmedzenej dostupnosti budú na Platforme poskytnuté v blízkosti takéhoto obsahu.

 

4.2 Zoradenie – Obsah (Výučba) na Platforme navrhnutý Používateľovi môže byť zoradený podľa nasledujúcich kritérií:

 • Dátum vzniku obsahu alebo jeho poslednej úpravy;
 • Záujem Užívateľa na istom obsahu či informáciách.

   

  4.3 Zľavy - Spoločnosť Royal Canin sa môže rozhodnúť, ale nesľubuje, že tak urobí, ponúkať zľavy na produkty Royal Canin používateľom, ktorí podstúpia Výučbu týkajúcu sa Reklamného obsahu. Využitie týchto zliav bude podliehať podmienkam, ktoré budú popísané v relevantných propagačných podmienkach.

   

  Článok 5 – Záruka a právne prehlásenie spoločnosti Royal Canin

   

  Spoločnosť Royal Canin zaručuje, že bude všetka Výučba vykonaná starostlivo a profesionálne v súlade s odborovými štandardmi.

   

  Výuka bude vykonaná podľa popisu jednotlivých predmetov.

  Spoločnosť Royal Canin zaistí lektorov k Výučbe podľa svojho najlepšieho uváženia a má právo kedykoľvek nahradiť akéhokoľvek lektora iným, ktorý je dostatočne kvalifikovaný k danej Výučbe.

  Spoločnosť Royal Canin nezaručuje, že internetový obsah bude vždy dostupný alebo neprerušený, na čas či bez chýb, a že budú chyby opravené alebo že takýto obsah neobsahuje chyby, vírusy, vady a nedokonalosti.

   

  Výučba a Výučbové materiály sú poskytované tak, ako sú a existujú v danej chvíli. Na kurz, jeho výsledky, materiály, na úspešné zloženie kurzu Užívateľom alebo nadobudnutie danej úrovne vedomostí Užívateľom neexistuje žiadna záruka, výslovná, nepriamo vyjadrená alebo vyplývajúce zo zákona. Užívateľ teda nesie plnú zodpovednosť za zhodnotenie, či si hodiny výučby splnené na Platforme zaslúži oficiálne uznanie miestnymi autoritami ako ďalšie vzdelávanie.


  Spoločnosť Royal Canin sa dištancuje od akýchkoľvek nepriamo vyjadrených alebo vyplývajúcich záruk vrátane nepriamo vyjadrených  alebo vyplývajúcich záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre daný účel.

   

  Článok 6 – Trvanie a ukončenie

   

  Všeobecné podmienky vstupujú do platnosti na dobu neurčitú od chvíle prijatia Užívateľom.

   

  Každá strana má právo ukončiť súhlas so Všeobecnými podmienkami z akéhokoľvek dôvodu (s výnimkou prípadu nedodržania Podmienok) písomnou formou zaslanú e-mailom druhej strane 30 dní pred vypovedaním.

   

  V prípade nedodržania Všeobecných podmienok Užívateľom, spoločnosť Royal Canin môže Všeobecné podmienky vypovedať okamžite.

   

  V prípade ukončenia akoukoľvek stranou a z akéhokoľvek dôvodu, spoločnosť Royal Canin zruší Užívateľov prístup k Platforme.

   

  Článok 7 – Deaktivácia Účtu

   

  Užívateľ môže kedykoľvek deaktivovať svoj účet. Deaktivácia Účtu nevedie k jeho zmazaniu. Užívateľ môže spoločnosť Royal Canin kedykoľvek požiadať o reaktiváciu svojho Účtu.

   

  Spoločnosť Royal Canin môže Užívateľský účet deaktivovať tiež v nasledujúcich prípadoch:

 • Užívateľ neaktivuje svoj Účet vo vyhradenej dobe určenej v pripomienkovom e-maile zaslaným spoločnosťou Royal Canin;
 • Nečinnosť: ak sa Užívateľ neprihlási na svoj aktivovaný Účet po dobu 5 mesiacov, bude mu zaslaná upomienka k aktivite počas ďalších 30 dní. Ak sa v tejto dobe žiadna aktivita neprejaví, Účet bude zrušený;
 • Nedodržanie Všeobecných podmienok či odmietnutie aktualizovaných Všeobecných podmienok.

 

Článok 8 – Finančné podmienky

 

Užívateľovi nie sú za používanie Platformy či za zaregistrovanie k Výučbe účtované spoločnosťou Royal Canin žiadne poplatky. Avšak za isté existujúce či budúce Výučbové kurzy môže spoločnosť Royal Canin po Užívateľovi vyžadovať poplatok.

 

Článok 9 – Zodpovednosť

 

9.1 Zodpovednosť spoločnosti Royal Canin

 

Spoločnosť Royal Canin negarantuje prístupnosť a trvalé a správne fungovanie Platformy a Výučby. Užívateľ túto skutočnosť berie na vedomie a prijíma ho.

 

Royal Canin nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade nedostupnosti Platformy a / alebo všetkých či niektorých Výučbových kurzov kvôli akýmkoľvek technickým ťažkostiam, problémom či dôvodom, vrátane (ale nielen) preťaženie internetovej prevádzky, zlyhanie poskytovateľa internetového pripojenia, ľudské či elektrické chyby, zlomyseľného zásahu, zlyhanie softvéru či hardvéru a / alebo zásahu vyššej moci.

 

Spoločnosť Royal Canin neprijíma zodpovednosť za činy a vyjadrené názory akejkoľvek osoby odvíjajúce sa od Výučby. Spoločnosť Royal Canin poskytuje počas Výučby informácie vzťahujúce sa hlavne k výžive a zdraviu zvierat. Tieto informácie nesmú v žiadnom prípade nahradiť nezávislú profesionálnu expertízu, uvažovania a, vo vhodných prípadoch, diagnostiku. Spoločnosť Royal Canin nenesie zodpovednosť, ak sa tieto informácie ukážu ako nedostatočné, alebo ak sa zdravotný stav zvierata nezhoduje s informáciami poskytnutými na Platforme.

 

Spoločnosť Royal Canin nie je povinná poskytnúť odškodnenie za akékoľvek priame, nepriame či špeciálne škody (strata dát, finančná strata, ušlý zisk, ušlé príležitosti), ktoré môžu Užívateľovi či Majiteľovi vzniknúť následkom Platformy či Výučby, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane (ale nielen) prístupu či nemožnosti vstúpiť na Platformu a k výučbe, použitia či nemožnosti použiť Platformu či Výučbu či fungovania alebo nefungovania celej alebo časti Výučby. To platí obzvlášť pre škody, ktoré môžu vzniknúť kvôli nepresnému obsahu a pre chyby, spomalenie či prerušenia prenosu, stratu, zmiznutie či zmenu dát, počítačový vírus akéhokoľvek pôvodu, zásahy tretích strán atď.

 

Spoločnosť Royal Canin nenesie žiadnu zodpovednosť za Užívateľský Obsah, ktorý je poskytnutý Užívateľom na jeho vlastnú zodpovednosť a s plným vedomím.

 

9.2 Zodpovednosť Užívateľa

 

Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za a) dodržiavanie platných a právne záväzných pravidiel týkajúcich sa jeho profesie; b) rozhodnutia zaregistrovať sa na Platformu a zúčastňovať sa Výučby; c) v príslušných prípadoch, diagnostiku a liečbu zdravotného ochorenia zvierat (iba Veterinári môžu vykonávať telesné prehliadky a liečbu); d) rozhodnutie zdieľať isté informácie či odporúčania poskytnuté na Platforme v rámci Výučby s Majiteľmi; e) akejkoľvek priamej a / alebo nepriame škody utrpenej Majiteľom či treťou stranou následkom akýchkoľvek informácií poskytnutých na Platforme a pri Výučbe.

 

Užívateľ a) musí odškodniť, zbaviť zodpovednosti a ochrániť spoločnosť Royal Canin pred akýmkoľvek konaním, súdnym konaním, žalobou, sťažnosťou či požiadavkou, zo strany akejkoľvek osoby (vrátane Majiteľov) vyplývajúce z alebo vzniknuté následkom činnosti Užívateľa alebo jeho využitím Platformy a Výučby; a b) sa zaväzuje znášať všetky náklady, poplatky za právnikov a odborníkov a všetky škody, ktoré by mala spoločnosť Royal Canin nariadené zaplatiť podľa rozhodnutia súdu vzťahujúce sa k vzniku, platnosti a / alebo ukončenie zmluvy uzatvorenej medzi Užívateľom a Majiteľom, bez toho, bolo dotknuté právo spoločnosti Royal Canin požadovať od Užívateľa náhradu škody.

 

Článok 10 – Duševné vlastníctvo

 

 1. Platforma

   

  Všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Platforme a jej obsahu (texty, obrázky, videá, databázy, zvuky, fotografie, obchodné názvy, logá, ochranné známky atď.), mimo obsahu Užívateľa, sú a zostávajú vo vlastníctve spoločnosti Royal Canin a / alebo jej pobočiek, alebo podliehajú licenciám a / alebo autorizáciám poskytnutým spoločnosti Royal Canin tretími stranami.

   

  Užívateľ je oprávnený používať Platformu a jej obsah iba v súlade so Všeobecnými podmienkami. Užívateľ nesmie reprodukovať, poskytovať verejnosti, publikovať či pozmeňovať akúkoľvek časť Platformy a jej obsah bez prechádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Royal Canin.

   

 2. Výukové materiály

 

Výučbové materiály sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Royal Canin. Všetky práva k duševnému vlastníctvu vo všetkých dostupných Výučbových materiáloch, vrátane dizajnu, grafiky a textového obsahu všetkých tlačených materiálov a audio a video obsahu všetkých webinárov a podcastov, sú vlastnené spoločnosťou Royal Canin alebo podliehajú licenciám a / alebo autorizáciám poskytnutým spoločnosti Royal Canin tretími stranami.

 

Keď je Užívateľovi poskytnutý prístup k Výučbovým materiálom, je mu udelená nevýhradná, neprenositeľná, odvolateľná licencia na využitie Výučbových materiálov. Žiaden z Výučbových materiálov nesmie byť skopírovaný, reprodukovaný, nahraný, zverejnený, zobrazený či pripojený akýmkoľvek spôsobom, v celku alebo čiastočne, bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Royal Canin. Takéto použitie je prísne zakázané a znamená porušenie práv duševného vlastníctva spoločnosti Royal Canin.

 

 

Článok 11 – Ochrana osobných údajov

 

Smieme zbierať či spracovávať rôzne kategórie osobných údajov, ktoré nám poskytujete, a uchovávame ich v bezpečí. Pre viac informácií si prosím prečítajte naše  Zásady ochrany osobných údajov. V Zásadách ochrany osobných údajov tiež zistíte, ako môžete upravovať svoje marketingové preferencie.

 

Naše stránky môžu z rôznych dôvodov používať súbory cookies. Prečítajte si naše Upozornenie ohľadne súborov „cookie“, kde sa dozviete aké súbory cookies používame a ako ich používame.

 

Článok 12 – Mlčanlivosť

 

Užívateľ sa zaväzuje, že všetky informácie týkajúce sa spoločnosti Royal Canin a Platformy zachová v striktnej mlčanlivosti, okrem informácií, ktoré sú dostupné na verejných doménach bez zavinenia či konania Užívateľa. Užívateľ podstúpi nevyhnutné kroky na to, aby bola táto povinnosť rešpektovaná akoukoľvek osobou, ktorá bude autorizovaná k prístupu k dôverným informáciám.

 

Užívateľova povinnosť mlčanlivosti platí počas doby používania Platformy a po dobu 5 rokov po ukončení súhlasu so Všeobecnými podmienkami.

 

Článok 13 – Úprava Všeobecných podmienok

 

Užívateľ uznáva a prijíma, že Platforma vyvinutá spoločnosťou Royal Canin je inovatívnym nástrojom a bude sa vyvíjať; budú pridávané, vymieňané či odstraňované isté prvky a Výučba.

 

Spoločnosť Royal Canin si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Všeobecné podmienky.

 

Po prvom prihlásení do Platformy po úprave Všeobecných podmienok bude Užívateľovi ponúknutá možnosť si nové Všeobecné podmienky prečítať a buď ich i) prijať alebo ii) odmietnuť. Ak Užívateľ nové Všeobecné podmienky odmietne, Užívateľov prístup k Platforme bude deaktivovaný a Užívateľ sa nebude môcť naďalej zúčastňovať Výučby.

 

Článok 14 – Záverečné ustanovenia

 

14.1 Vzdanie sa práv

 

Ak spoločnosť Royal Canin nevyužije či nevynúti ustanovenia Všeobecných podmienok, toto nesmie byť Užívateľom interpretované ako vzdanie sa práva na takýto krok.

 

14.2 Úplná dohoda a oddeliteľnosť

 

Táto Dohoda ustanovuje celý vzťah medzi Užívateľom a spoločnosťou Royal Canin týkajúci sa Výučby a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súbežné ústne alebo písomné komunikácie, návrhy a vyhlásenia týkajúce sa Výučby alebo ďalších tém popísaných v týchto Všeobecných podmienkach. Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných podmienok a / alebo Špecifických podmienok stane neplatným, nevymáhateľným či nezákonným, zvyšné ustanovenia budú aj naďalej platné.

 

14.3 Nezávislosť Strán

 

Spoločnosť Royal Canin a Užívateľ sú nezávislé entity, konajúce vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť. Je špecifikované, že Užívateľ funguje na Platforme úplne samostatne a na svoje vlastné nebezpečenstvo.

 

Platforma by žiadnym spôsobom nemala nahrádzať Profesionálovu individuálnu a nezávislú expertízu, súdnosť a / alebo diagnostiku.

 

Spoločnosť Royal Canin sa zaväzuje umožniť Užívateľom Veterinárom rešpektovať pravidlá upravujúce ich povinnosti týkajúce sa praktizovania veterinárnej medicíny a profesijnej etiky, obzvlášť k zachovaniu ich nezávislého a objektívneho profesionálneho úsudku.

 

14.4 Zákony a jurisdikcia

 

Všeobecné podmienky sa riadia a sú vytvorené v súlade so zákonmi krajiny, v ktorej je Profesionál licencovaný na vykonávanie svojej profesie a pokiaľ nie je licencia vyžadovaná, kde Profesionál vykonáva svoju profesiu.

 

Akýkoľvek spor medzi spoločnosťou Royal Canin a Užívateľom vyvolaný interpretáciou, výkonom či ukončením Všeobecných podmienok, ktorý nemožno vyriešiť priateľsky, bude rozhodnutý príslušnými slovenskými súdmi, napriek akýmkoľvek prípadným tvrdením či zárukám, či v prípade viacerých obvinených.