วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน (Sustainability)

โรยัล คานิน ปรารถนาที่จะปรับปรุงชีวิตของสัตว์เลี้ยง และให้ความสำคัญกับ ความต้องการของแมวและสุนัขเป็นอันดับแรก (cats and dogs’ needs first) เพื่อให้พวกเขามีสุขภาพที่ดี โดยเราให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการตามปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับ เราจึงสามารถคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกๆ สูตรอาหารที่เราพัฒนา พร้อมๆ ไปกับการนำเสนอโภชนาการคุณภาพสูง มีคุณประโยชน์ และปลอดภัยให้แก่สัตว์เลี้ยง แต่หนทางสู่ความยั่งยืนของเราก็ยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เรายังมุ่งมั่นเพิ่มพูนประโยชน์อันเกิดกับสัตว์เลี้ยง ผู้คน และโลกใบนี้ ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคม อย่างไม่หยุดยั้ง


ความยั่งยืนแต่ละด้านที่โรยัล คานิน ให้ความสำคัญ

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของน้องแมวและน้องหมาสำคัญต่อเราที่สุด เช่นเดียวกับการส่งเสริม บทบาทด้านดีๆของสัตว์เลี้ยงที่มีประโยชน์แก่สังคม :

- เราส่งเสริมการเพาะพันธุ์ และการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ

- เผยแพร่ความรู้ให้ทั่วถึงทุกในมุมโลก เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวแมวและสุนัข ให้พวกเขาได้รับการดูแลที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงสนับสนุนการดูแลเชิงป้องกันด้วย

- ทำให้คนรับรู้ถึงประโยชน์ จากแมวและสุนัขที่มีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ผ่าน Royal Canin Foundation


เรามุ่งมั่นเยียวยาโลกของเราอย่างเอาใจใส่ผ่านแนวทางทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อส่งต่อโลกที่ดียิ่งขึ้นให้กับสัตว์เลี้ยง และเจ้าของสัตว์เลี้ยงรุ่นต่อๆ ไป :

- ลดผลกระทบต่อโลก ผ่านการจัดหาวัตถุดิบที่ได้มาอย่างยั่งยืน

- ลดมลภาวะ และเพิ่มการใช้วัสดุหมุนเวียน

- ตั้งมั่นที่จะได้รับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2025


เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ยั่งยืน ตั้งอยู่บนคุณค่าที่มีร่วมกันระหว่างบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา:

- ร่วมมือกับผู้จัดหาวัตถุดิบรายสำคัญทั่วโลก เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)

- สนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจของเราให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบ

- ตั้งมั่นให้บุคลากรของเราได้รับการฝึกฝน และสามารถเป็นกระบอกเสียง สำหรับการสื่อสารกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเราภายในปี 2022


FOCUS ON

แนวทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทมาร์ส ที่ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ จากทุกขั้นตอนในห่วงโซ่ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 ในส่วนของ โรยัล คานิน® ก็ได้ให้คำมั่นสัญญา ที่จะได้รับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2025 ด้วยเช่นกัน โดยเราตั้งเป้าให้กลุ่มผลิตภัณฑ์แรกได้การรับรองภายในปี 2022

โรยัล คานิน® มีแผนที่จะใช้มาตรฐานความเป็นกลางทางคาร์บอน PAS 2060 อันเป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเราจะรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างโปร่งใส และสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติที่จะนำเราไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2025 มีดังต่อไปนี้:

1.

การเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน โดยเราตั้งเป้าให้ทุกโรงงานและทุกสำนักงานของเรา
ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งหมด 100% และลดปริมาณการใช้พลังงานโดยรวมควบคู่กันไป 

2.

จัดหาวัตถุดิบที่ได้มาอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิดการออกแบบโภชนาการตามสารอาหารที่ควรได้รับ
และลดการปล่อยคาร์บอน ด้วยการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์
รวมถึงการเปลี่ยนไปใช้แหล่งโปรตีนและวัตถุดิบคาร์บอนต่ำ ที่ได้มาอย่างยั่งยืนด้วย 

3.

ลดมลภาวะ
และเพิ่มการใช้วัตถุดิบหมุนเวียน ผ่านการส่งเสริมการรีไซเคิล การใช้วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้
และการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ที่สอดรับกับเป้าหมายด้านการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทมาร์ส

นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมองค์กรของเราในทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็น climate-smart business ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ผู้จัดหาวัตถุดิบ และพันธมิตรทางธุรกิจ

โดยโรยัล คานิน® ลงทุนอย่างมากในกิจกรรมที่ได้รับการรับรอง เพื่อลดการคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ (removals–based carbon credit) เพื่อชดเชยกับการปล่อยคาร์บอนในส่วนที่เราไม่สามารถลดปริมาณ หรือกำจัดเองได้ ทั้งนี้การใช้สิทธิ์ดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดโดย SBTi Net Zero Foundations

"เราเชื่ออย่างยิ่งว่านโยบายอันเด็ดเดี่ยว ด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน จะช่วยผลักดันแนวคิดการลงมือปฏิบัติ และผลลัพธ์ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและขับเคลื่อนโลกไปในทางที่ดีขึ้น"

- Loïc Moutault, ประธานบริษัทโรยัล คานิน

FOCUS ON

การเพิ่มปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

เราในฐานะพันธมิตรหลักของ Ellen MacArthur Foundtaion (EMF) ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular enconomy) ที่ซึ่งบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จะไม่เปลี่ยนเป็นขยะ อันเป็นการริเริ่มด้านเศรษฐกิจพลาสติกแนวใหม่ของ EMF โดยเราวางแผนให้บรรจุภัณฑ์ของเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล และย่อยสลายได้ทั้งหมดภายในปี 2025 และเพื่อให้ครบวงจร เรายังได้ตั้งเป้าหมายเพื่อนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกของเราที่ผ่านมือผู้บริโภคแล้วกลับมารีไซเคิลสูงถึง 30%  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าและการเติบโตด้านกระบวนรีไซเคิลทางเคมี รวมถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารด้วย

Reusable

Recyclable

Compostable

"เรากลับมาทบทวนการใช้บรรจุภัณฑ์ของเราใหม่ทั้งหมดควบคู่กันไปกับการพัฒนาสูตรอาหารเพราะเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนก็ควรบรรจุในหีบห่อที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน"

Emmanuel Potier de la Houssaye, หัวหน้าฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์
FOCUS ON

สนับสนุนบทบาทดีๆของสัตว์เลี้ยงที่มีผลต่อสังคม ผ่าน RoyalCanin Foundation

สัตว์เลี้ยงทำให้โลกของเราให้น่าอยู่ขึ้น มูลนิธิของเราก่อตั้งในปี 2020 และยังคงให้เงินสนับสนุนโครงการที่ช่วยส่งเสริมบทบาทของสัตว์เลี้ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์

"จุดประสงค์ของเราคือการสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้นสำหรับสัตว์เลี้ยง เพราะสัตว์เลี้ยงช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้และนี่เป็นเหตุผลที่ Royal Canin Foundation สนับสนุนโครงการนอกองค์กร ที่สัตว์เลี้ยงมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์"

— Fabrice Mathieu, กรรมการบริหารความยั่งยืนของโรยัล คานิน

แนวคิดด้านความยั่งยืนของบุคลากรเรา

"เราตั้งเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกวิถีทางที่ทำได้และเพื่อการนี้ เรามุ่งมั่นปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เพราะตระหนักดีว่ากว่า 70% ของปริมาณการปล่อยคาร์บอนมาจากวัตถุดิบ"

Cécile Coutens – 

ประธานบริษัทโรยัล คานิน
Portrait of Cécile Coutens

"เพราะเรายึดมั่นในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เราจึงดำเนินการประเมินคาร์บอน ฟุตพริ้นท์จากสูตรอาหารทั้งหมดกว่า 3,300สูตรของเรา และด้วยความตั้งใจในการรักษาสภาพแวดล้อม ส่งผลให้เราเริ่มการปฏิรูปบริษัทครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ10 ปีที่ผ่านมา"

Marion Sarteel - 

ผู้ประสานงานด้านความยั่งยืนของโรยัล คานิน
Marion Sarteel protrait

"เราให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์เลี้ยงก่อนเสมอและพยายามรวมความสำคัญนี้เข้ากับการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราจะใช้น้ำมันสาหร่าย (algal oil) ทดแทนน้ำมันปลา (fish oil) ในอาหารบางสูตรเพื่อช่วยอนุรักษ์พันธุ์ปลาตามธรรมชาติไว้"

Camille Usseglio – 

ผู้จัดการด้านการจัดหาเชิงกลยุทธ์ภาคพื้นยุโรป

 

Camille Usseglio portrait

"ในฐานะสัตวแพทย์ ความรักที่ฉันมีให้กับสัตว์มาคู่กันกับความเคารพต่อโลก ด้วยโปรแกรม Go Green ที่ริเริ่มโดยเพื่อนร่วมงานของเราเราได้สร้างรังผึ้งในที่ทำงาน เพื่อปกป้องผึ้งดำที่ใกล้สูญพันธุ์"

Marie-Anne Hours – 

ผู้จัดการด้านการสื่อสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ภาคพื้นยุโรป

 

Marie-Anne Hours portrait

"งานของฉันคือการสร้างความเข้าใจในข้อมูลด้านความยั่งยืน และรักษาความแม่นยำของข้อมูลนั้น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเรา ฉันเชื่อใจโรยัล คานิน และบุคลากรกว่า 8,000 ชีวิต จะสามารถสร้างประโยชน์ที่เกิดกับระบบนิเวศน์ได้

Géraldine Merat – ผู้ประสานงานด้านความยั่งยืนของโรยัล คานิน

Geraldine Merat portrait

"เราออกแบบสูตรอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่คัดสรรมาจากคุณประโยชน์ทางโภชนาการและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากวัตถุดิบเหล่านั้น โดยเราปรับแต่งสูตรอาหารต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลด้านโภชนาการสูงสุด แต่ในขณะเดียวกันก็ปล่อยคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด"

Geoffrey Daniel – 

ผู้จัดการเกี่ยวกับสูตรอาหาร
Geoffrey Daniel portrait

"ความสามารถในการรีไซเคิลถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ทุกครั้งของเราฉันภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนและขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนเป็นอย่างยิ่ง"

Anne-Laure Lebeux – Global Packaging PMO

Anne-Laure Lebeux portrait

"เราเชื่อมั่นว่าการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนต้องอาศัย พันธมิตรทางธุรกิจที่มี ค่านิยมความเชื่อแบบเดียวกัน หรือสร้างร่วมกันมา"

Fabrice Mathieu – 

กรรมการบริหารความยั่งยืนของโรยัล คานิน
Fabrice Mathieu portrait