วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน (Sustainability)

โรยัล คานิน ปรารถนาที่จะปรับปรุงชีวิตของสัตว์เลี้ยง และให้ความสำคัญกับ ความต้องการของแมวและสุนัขเป็นอันดับแรก (cats and dogs’ needs first) เพื่อให้พวกเขามีสุขภาพที่ดี โดยเราให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการตามปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับ เราจึงสามารถคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกๆ สูตรอาหารที่เราพัฒนา พร้อมๆ ไปกับการนำเสนอโภชนาการคุณภาพสูง มีคุณประโยชน์ และปลอดภัยให้แก่สัตว์เลี้ยง แต่หนทางสู่ความยั่งยืนของเราก็ยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เรายังมุ่งมั่นเพิ่มพูนประโยชน์อันเกิดกับสัตว์เลี้ยง ผู้คน และโลกใบนี้ ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคม อย่างไม่หยุดยั้ง

ความยั่งยืนแต่ละด้านที่โรยัล คานิน ให้ความสำคัญ

Pet
Planet
People
 • สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของน้องแมวและน้องหมาสำคัญต่อเราที่สุด เช่นเดียวกับการส่งเสริม บทบาทด้านดีๆของสัตว์เลี้ยงที่มีประโยชน์แก่สังคม :
 • - เราส่งเสริมการเพาะพันธุ์ และการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ
 • - เผยแพร่ความรู้ให้ทั่วถึงทุกในมุมโลก เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวแมวและสุนัข ให้พวกเขาได้รับการดูแลที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงสนับสนุนการดูแลเชิงป้องกันด้วย
 • - ทำให้คนรับรู้ถึงประโยชน์ จากแมวและสุนัขที่มีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ผ่าน Royal Canin Foundation
 • เรามุ่งมั่นเยียวยาโลกของเราอย่างเอาใจใส่ผ่านแนวทางทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อส่งต่อโลกที่ดียิ่งขึ้นให้กับสัตว์เลี้ยง และเจ้าของสัตว์เลี้ยงรุ่นต่อๆ ไป :
 • - ลดผลกระทบต่อโลก ผ่านการจัดหาวัตถุดิบที่ได้มาอย่างยั่งยืน
 • - ลดมลภาวะ และเพิ่มการใช้วัสดุหมุนเวียน
 • - ตั้งมั่นที่จะได้รับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2025
 • เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ยั่งยืน ตั้งอยู่บนคุณค่าที่มีร่วมกันระหว่างบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา:
 • - ร่วมมือกับผู้จัดหาวัตถุดิบรายสำคัญทั่วโลก เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)
 • - สนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจของเราให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบ
 • - ตั้งมั่นให้บุคลากรของเราได้รับการฝึกฝน และสามารถเป็นกระบอกเสียง สำหรับการสื่อสารกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเราภายในปี 2022

FOCUS ON

แนวทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทมาร์ส ที่ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ จากทุกขั้นตอนในห่วงโซ่ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 ในส่วนของ โรยัล คานิน® ก็ได้ให้คำมั่นสัญญา ที่จะได้รับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2025 ด้วยเช่นกัน โดยเราตั้งเป้าให้กลุ่มผลิตภัณฑ์แรกได้การรับรองภายในปี 2022
 
โรยัล คานิน® มีแผนที่จะใช้มาตรฐานความเป็นกลางทางคาร์บอน PAS 2060 อันเป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์​ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเราจะรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างโปร่งใส และสม่ำเสมอ
 
แนวปฏิบัติที่จะนำเราไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2025 มีดังต่อไปนี้:

1.

การเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน โดยเราตั้งเป้าให้ทุกโรงงานและทุกสำนักงานของเรา ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งหมด 100% และลดปริมาณการใช้พลังงานโดยรวมควบคู่กันไป 

2.

จัดหาวัตถุดิบที่ได้มาอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิดการออกแบบโภชนาการตามสารอาหารที่ควรได้รับ และลดการปล่อยคาร์บอน ด้วยการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเปลี่ยนไปใช้แหล่งโปรตีนและวัตถุดิบคาร์บอนต่ำ ที่ได้มาอย่างยั่งยืนด้วย 

3.

ลดมลภาวะ และเพิ่มการใช้วัตถุดิบหมุนเวียน ผ่านการส่งเสริมการรีไซเคิล การใช้วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ และการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ที่สอดรับกับเป้าหมายด้านการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทมาร์ส

นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมองค์กรของเราในทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็น climate-smart business ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ผู้จัดหาวัตถุดิบ และพันธมิตรทางธุรกิจ

โดยโรยัล คานิน® ลงทุนอย่างมากในกิจกรรมที่ได้รับการรับรอง เพื่อลดการคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ (removals–based carbon credit) เพื่อชดเชยกับการปล่อยคาร์บอนในส่วนที่เราไม่สามารถลดปริมาณ หรือกำจัดเองได้ ทั้งนี้การใช้สิทธิ์ดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดโดย SBTi Net Zero Foundations

FOCUS ON

การเพิ่มปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

 เราในฐานะพันธมิตรหลักของ Ellen MacArthur Foundtaion (EMF) ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular enconomy) ที่ซึ่งบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จะไม่เปลี่ยนเป็นขยะ อันเป็นการริเริ่มด้านเศรษฐกิจพลาสติกแนวใหม่ของ EMF โดยเราวางแผนให้บรรจุภัณฑ์ของเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล และย่อยสลายได้ทั้งหมดภายในปี 2025 และเพื่อให้ครบวงจร เรายังได้ตั้งเป้าหมายเพื่อนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกของเราที่ผ่านมือผู้บริโภคแล้วกลับมารีไซเคิลสูงถึง 30%  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าและการเติบโตด้านกระบวนรีไซเคิลทางเคมี รวมถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารด้วย

Reusable icon

Reusable

Recyclable icon

Recyclable

Compostable icon

Compostable

"เรากลับมาทบทวนการใช้บรรจุภัณฑ์ของเราใหม่ทั้งหมดควบคู่กันไปกับการพัฒนาสูตรอาหารเพราะเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนก็ควรบรรจุในหีบห่อที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน"
Author
— Emmanuel Potier de la Houssaye, หัวหน้าฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์

FOCUS ON

สนับสนุนบทบาทดีๆของสัตว์เลี้ยงที่มีผลต่อสังคม ผ่าน RoyalCanin Foundation

สัตว์เลี้ยงทำให้โลกของเราให้น่าอยู่ขึ้น มูลนิธิของเราก่อตั้งในปี 2020 และยังคงให้เงินสนับสนุนโครงการที่ช่วยส่งเสริมบทบาทของสัตว์เลี้ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ

แนวคิดด้านความยั่งยืนของบุคลากรเรา