Mei 2024

Algemene Gebruikersvoorwaarden Royal Canin Academy

Royal Canin BELUX BV., kantoorhoudend aan Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Zaventem, België (« Royal Canin ») voorziet in een platform dat onder de naam “Royal Canin Academy” een keur aan digitale diensten biedt, ontworpen voor professionals en toegankelijk via internet (« Platform »).

Het Platform is bedoeld voor het aanbieden van trainingen, zowel online als persoonlijk, die professionals in hun dagelijkse praktijk ondersteunen en een focus hebben op het bieden van voedingsadviezen en wetenschappelijke content. Sommige trainingen kunnen inhoud bevatten die gerelateerd is aan producten van Royal Canin.

 

WANNEER U EEN ACCOUNT AANMAAKT EN HET PLATFORM GEBRUIKT, STEMT U EXPLICIET IN MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

DEFINITIES:

Account betekent het individuele account dat de Gebruiker na acceptatie van de voorwaarden toegang geeft tot het platform.

Fokker verwijst naar een persoon die op selectieve wijze zorgvuldig uitgekozen partners (honden of katten) fokt, om daarmee nakomelingen te produceren met specifieke, consistent reproduceerbare kwaliteiten en kenmerken.

Algemene voorwaarden verwijst naar deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op het complete platform. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die op dit platform worden aangeboden, behalve wanneer ze expliciet zijn aangepast of onder specifieke voorwaarden vallen. 

Overmacht verwijst naar elke daad, gebeurtenis of omstandigheid die niet te voorzien is, buiten de invloed valt van de partij die erdoor geraakt wordt en waardoor deze partij niet in staat is om volledig aan de verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit deze voorwaarden, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot overmacht, oorlog of terrorisme, tekorten in aanbod, storingen of defecten, onderbrekingen in of het niet functioneren van computerfaciliteiten, of verlies van data als gevolg van energiestoringen of mechanische problemen met het opslaan van informatie of opvraagsystemen, arbeidsproblemen of burgerlijke onrust. 

Diereneigenaar betekent een eigenaar van een kat of hond die klant is van de professional. 

Professional kan respectievelijk verwijzen naar een fokker, een dierenarts, een winkelier of detailhandelaar, een medewerker bij een dierenopvang of allen tegelijk. 

Registrant betekent een Gebruiker die zich voor de training heeft geregistreerd.

Detailhandelaar/winkelier betekent een erkende distributeur van producten van Royal Canin.

Medewerker dierenopvang verwijst naar elke persoon die in een dierenopvangcentrum werkt. 

Training betekent elke training of cursus, die zowel online of persoonlijk kan worden aangeboden door Royal Canin en waartoe de Gebruiker via registratie op het platform toegang heeft.

Trainingsmateriaal betekent documentatie, in print of online, waarin door Royal Canin in relatie tot de training wordt voorzien.

Gebruiker betekent een professional die middels een directe overeenkomst met Royal Canin gerechtigd is het platform te gebruiken. Gebruiker kan, waar dat van toepassing is, ook verwijzen naar studenten in de diergeneeskunde. 

Dierenarts betekent een natuurlijke persoon die een veterinaire of dierenartspraktijk uitoefent, volledig geregistreerd en erkend door de bevoegde professionele toezichthoudende instantie, en dierengeneeskunde en -chirurgie in de praktijk brengt, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Student diergeneeskunde betekent een student in de diergeneeskunde die het platform mag gebruiken onder supervisie van zijn of haar opleiding. 

 

Artikel 1 – Acceptatie van de voorwaarden 

Het gebruik van het platform en de trainingen valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

Registratie bij en navigatie op dit platform kan pas plaatsvinden wanneer de Gebruiker de algemene voorwaarden volledig accepteert. 

De algemene voorwaarden vormen een contract tussen Royal Canin en de Gebruiker. Als de Gebruiker zou weigeren om in te stemmen met – en daarmee contractueel gebonden te zijn aan – de algemene voorwaarden, kan deze Gebruiker het platform niet gebruiken en de trainingen niet volgen. 

Het platform biedt Gebruikers de mogelijkheid de algemene voorwaarden op elk moment in te zien.

 

Artikel 2 – Registratie voor het platform

2.1 Voorwaarden voor registratie van de Gebruiker 

De Gebruikers die in aanmerking komen voor registratie voor het platform dienen professionals te zijn die het platform uitsluitend voor professionele doelen zullen gebruiken.

Professionals kunnen uitsluitend direct via Royal Canin toegang krijgen tot het platform en kunnen het platform alleen benaderen met een actief account. 

Om de professional te kunnen voorzien van een account, zal Royal Canin deze per e-mail een uitnodiging sturen, en deze daarin vragen een digitaal formulier in te vullen met zijn of haar informatie (volledige naam, uniek e-mailadres, beroep/rol, het land waar deze woont, tijdzone en voorkeurstaal). De professional moet de informatie over zijn of haar identiteit naar waarheid, correct en volledig aanleveren. Nadat Royal Canin deze informatie heeft geverifieerd, maakt Royal Canin een account voor de professional en stuurt hem of haar een e-mail met een link naar het platform, zijn of haar inloggegevens en een tijdelijk wachtwoord. De professional heeft dan een beperkte periode, die genoemd wordt in de e-mail, om zijn of haar account te activeren door op de link te klikken en een nieuw wachtwoord aan te maken. Als de professional zijn of haar account niet binnen deze periode activeert, zal Royal Canin hem of haar een herinnering sturen om het account te activeren binnen een periode die in de herinneringsmail wordt aangegeven. Wanneer de professional niet binnen deze periode tot actie komt, zal zijn of haar account worden verwijderd.

 

Studenten diergeneeskunde krijgen uitsluitend direct via Royal Canin toegang tot het platform, of volgend op autorisatie van en onder de supervisie van een Account Admin, dat wil zeggen hun opleiding. Studenten in de diergeneeskunde mogen het platform uitsluitend inzetten voor persoonlijk gebruik en informatieve en onderwijskundige doeleinden inzetten. Royal Canin accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor adviezen die de student diergeneeskunde geeft in vervolg op gebruik van het platform. 

De Gebruiker (a) garandeert dat de informatie die hij of zij bij Royal Canin aanlevert waar, accuraat en compleet is en de Gebruiker is verantwoordelijk voor fouten, omissies of updates; (b) neemt onmiddellijk actie om de data en informatie die hij heeft aangeleverd te actualiseren wanneer dat nodig is; en (c) dient, wanneer hij of zij niet langer een professional is, (i), Royal Canin daarvan per e-mail op de hoogte te stellen en (ii) het gebruik van het platform onmiddellijk stop te zetten.

 

 1. Toegang tot het platform via het account 

Zodra de Gebruiker de algemene voorwaarden accepteert, (a) krijgt deze toegang tot het platform via het account, met gebruik van een inlognaam en wachtwoord, die door Royal Canin zijn verstrekt, strikt persoonlijk zijn en door de Gebruiker worden bewaard; (b) dient deze alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de inlognaam en het wachtwoord vertrouwelijk en veilig te bewaren en correct te gebruiken, teneinde te voorkomen dat deze in handen komen van of gebruikt worden door derden die niet geautoriseerd zijn, en (c) is volledig verantwoordelijk voor het gebruik door andere personen van zijn inloggegevens en wachtwoord, evenals voor de acties die vanuit zijn account worden ondernomen. Aangenomen wordt dat elke connectie naar het account en/of overdracht van gegevens die plaatsvindt tijdens gebruik van het account door de eigenaar van het betreffende account en onder zijn volledige verantwoordelijkheid zijn geïnitieerd. In het geval van frauduleus gebruik van het wachtwoord en/of de inloggegevens van de Gebruiker, zal de Gebruiker Royal Canin daarvan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

De houder van het account is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van het account en garandeert en verklaart dat hij het platform op de juiste wijze zal gebruiken en de voorwaarden zal naleven. 

 

Artikel 3 – Trainingen

3.1 Registratie

Een Gebruiker kan zich voor een training registreren door op de betreffende link te klikken en de gevraagde informatie in te vullen.

 

3.2 Annulering van de training​

3.2.1 Annulering door de Gebruiker

Geregistreerde Gebruikers kunnen hun deelname aan een online training op elk moment annuleren.

3.2.2 Annulering door Royal Canin

Royal Canin behoudt zich het recht voor trainingen te annuleren, het online platform te wijzigen (visuele layout, beschrijvingen, interactieve widgets enz.), andere instructeurs in te zetten of de inhoud van trainingen te veranderen, actualiseren of verwijderen. Wanneer een training geannuleerd moet worden, zullen degenen die zich daarvoor hebben ingeschreven tenminste zeven (7) dagen voorafgaand aan de start daarvan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Royal Canin zal al het mogelijke doen om annuleringen te vermijden. Royal Canin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor annulering, modificatie of verwijdering van alle (of een deel van de) trainingen en zal geen enkele compensatie betalen voor geannuleerde online trainingen of trainingen op locatie in het pand van Royal Canin 

 

3.3.  Passende deelname aan de trainingen

De Gebruiker zal uitsluitend met een professioneel doel deelnemen aan de trainingen en daarbij de geldende wetten, regelgeving en voorschriften die van toepassing zijn op de uitvoering van zijn professie (in het bijzonder de regels met betrekking tot professionele ethiek en verantwoordelijkheid die daarbij van toepassing zijn) strikt naleven. 

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe: 

 • de trainingen bij te wonen onder de voorwaarden die door Royal Canin worden gesteld. 
 • zich niet in te laten met daden (in het bijzonder, zonder beperking, het downloaden, verzenden, verspreiden, bewerken, uitzenden, publiceren van materiaal) die niet in overeenstemming zijn (of gedrag dat niet in overeenstemming is) met lokale wet- en regelgeving, die inbreuk maken op copyrights, de lokale publieke orde, de rechten, regels of professionele ethiek van derden of het imago of de rechten van Royal Canin. 
 • zich niet in te laten met (a) het opzettelijk downloaden, uploaden, verspreiden of doorsturen van welke informatie of data dan ook, inclusief of bestaand uit computervirussen of welke andere code of computerprogramma dan ook, die ontworpen zijn om de functies van welke software, computer, dienst of online communicatietool dan ook te verstoren, vernietigen, vervormen of beperken; (b) het opzettelijk downloaden, uploaden, verspreiden of doorsturen van valse informatie, illegale, ongepaste of onjuiste content; (c) het verstoren, vertragen, blokkeren of veranderen van de normale datastroom die via het platform loopt; en (d) het reproduceren, vermenigvuldigen, verkopen, uitwisselen, doorverkopen of gebruiken met welk commercieel doel dan ook van elk mogelijk onderdeel van de trainingen op het platform. 
 • Alle veiligheidsvoorschriften en –bepalingen na te leven, evenals alle andere redelijke veiligheidseisen die gelden op de locatie waar de trainingen worden gegeven. Royal Canin behoudt zich het recht voor elke geregistreerde deelnemer wiens of wier gedrag als ongepast wordt ervaren door Royal Canin of zijn trainers uit een training te verwijderen. Royal Canin zal in dat geval geen compensatie betalen. 

Artikel 4 – Inhoud

4.1 Aard – De inhoud die aan de Gebruiker van het platform wordt voorgelegd zal afhangen van zijn professie (dat wil zeggen: dierenarts, fokker, winkelier). De inhoud zal van educatieve aard zijn, van één van de volgende twee typen:

 • Redactionele inhoud: inhoud die niet gerelateerd is aan producten van Royal Canin (dat wil zeggen: neutrale informatie over de zorg voor en voeding van huisdieren);
 • Promotionele inhoud: inhoud die gerelateerd is aan Producten van Royal Canin.

Bepaalde delen van het aangeboden materiaal zullen gedurende een beperkte periode beschikbaar zijn. Informatie over een dergelijke beperkte beschikbaarheid zal op het platform bij al het materiaal worden aangegeven. Royal Canin behoudt zich het recht voor de periode waarin het materiaal beschikbaar is te wijzigen.


4.2 Rangschikking –
De inhoud (trainingen) die aan de Gebruiker van het platform kan worden aangeboden kan gerangschikt zijn aan de hand van de volgende criteria:

 • Aanmaakdatum of datum van de laatste wijziging;
 • De interessegebieden van de Gebruiker.

4.3 Korting - Royal Canin kan beslissen, maar verbindt zich er niet toe, kortingen aan te bieden op producten van Royal Canin aan Gebruikers die trainingen volgen waarin promotionele inhoud is verwerkt. De mogelijkheid om van dergelijke kortingen gebruik te maken, zal aan voorwaarden onderhevig zijn, die in de relevante promotionele voorwaarden zullen worden aangegeven.


Artikel 5 – Aansprakelijkheid van Royal Canin
Royal Canin zal ervoor zorgdragen dat alle trainingen zorgvuldig, tijdig, professioneel en vakkundig worden aangeleverd, in overeenstemming met de standaarden van de industrie.
De trainingen zullen worden uitgevoerd zoals in de individuele planning van de klas wordt aangegeven.
Royal Canin zal, voor de presentatie van de trainingen, voorzien in trainers die het bedrijf – naar eigen goeddunken - passend acht. Royal Canin zal niet aansprakelijk zijn voor de daden en omissies van de trainers. Royal Canin behoudt zich het recht voor een trainer op welk moment dan ook te vervangen door een andere persoon die het bedrijf, naar eigen goeddunken, voldoende gekwalificeerd acht om de training in kwestie te presenteren.
Royal Canin garandeert niet dat de verstrekking van welk online materiaal dan ook altijd soepel, op tijd en vrij van fouten verloopt, dat defecten worden gecorrigeerd of dat dergelijk materiaal veilig is of vrij van bugs, virussen, fouten en omissies.

De training en het trainingsmateriaal wordt verstrekt ‘zoals het is’. Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, middels de wet of anderszins, voor het gebruik of de resultaten van de cursus en materialen, dat de Gebruiker deze succesvol zal afronden, of dat welk specifiek kennisniveau dan ook door de Gebruiker zal worden bereikt. De Gebruiker is dan ook volledig verantwoordelijk voor het nagaan of de trainingsuren die hij in het volgen van trainingen op het platform heeft gestoken in aanmerking komen voor een officiële erkenning door zijn of haar lokale autoriteiten, in termen van bijscholing.
Royal Canin wijst elke impliciete garantie af, inclusief de impliciete garantie voor de verkoopbaarheid voor en passendheid bij een specifiek doel.


Artikel 6 – Duur en annulering van toegang tot het platform

De voorwaarden zijn vanaf acceptatie daarvan door de Gebruiker van toepassing voor een onbepaalde periode.

Elke partij heeft het recht om de voorwaarden om welke reden dan ook te beëindigen (behalve in het geval dat deze de voorwaarden niet naleeft) via een schriftelijke notificatie (waaronder een e-mailbericht) aan de andere partij met een kennisgeving van 30 dagen vooraf. 

In het geval dat de Gebruiker de algemene voorwaarden niet naleeft, kan Royal Canin besluiten deze Gebruiker de toegang tot het platform te ontzeggen door het deactiveren van zijn of haar account.

Wanneer er sprake is van beëindiging, door welke partij en om welke reden dan ook, zal Royal Canin de toegang van de Gebruiker tot het platform stopzetten. 

 

Artikel 7 – Deactivatie en verwijdering van het account

7.1  Deactivatie van het account

De Gebruiker kan zijn account op elk moment deactiveren door een verzoek te sturen naar Royal Canin. Deze deactivatie van het account leidt niet tot verwijdering daarvan. De Gebruiker kan Royal Canin vragen zijn of haar account te heractiveren. 

Wanneer de Gebruiker na een periode van 12 maanden nog niet heeft ingelogd op zijn geactiveerde account, zal deze via e-mail een herinnering ontvangen waarin hij of zij ertoe wordt aangemoedigd in de volgende 30 dagen actie te ondernemen om het account te behouden. Wanneer in deze volgende 30 dagen geen activiteit plaats heeft, zal het account op inactief worden gezet.


7.2 Verwijdering van het account

De Gebruiker kan besluiten zijn of haar account om welke reden dan ook te verwijderen, door een verzoek daartoe aan Royal Canin te sturen.

Royal Canin zal het account van de Gebruiker in de volgende gevallen verwijderen:

 • Wanneer de Gebruiker vraagt om zijn account te verwijderen;
 • Onder de voorwaarden geformuleerd in artikel 2.1, wanneer de Gebruiker zijn of haar account niet activeert na ontvangst van het per e-mail verzonden herinneringsbericht van Royal Canin,
 • Nadat het account gedurende 18 maanden gedeactiveerd is geweest.
 • Niet-naleving van de Algemene Voorwaarden of weigering om updates van de Algemene Voorwaarden te accepteren. 

 

Artikel 8 – Financiële voorwaarden 

Royal Canin brengt de Gebruiker geen kosten in rekening voor het gebruik van het platform of voor registratie voor de trainingen. Royal Canin behoudt zich echter het recht voor om volledige of gedeeltelijke betaling te vragen voor toegang tot het platform, en de Gebruiker zal daarvan naar behoren op de hoogte worden gesteld. In het laatste geval kan de Gebruiker Royal Canin vragen zijn of haar account te deactiveren. 

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid van Royal Canin 

Royal Canin garandeert niet dat het platform of de trainingen toegankelijk zijn en permanent en op de juiste manier functioneren, hetgeen de Gebruiker erkent en accepteert. Het is mogelijk dat het platform of de trainingen om technische redenen geïnterrumpeerd worden.   

Royal Canin accepteert geen aansprakelijkheid in gevallen dat het platform en/of alle of een deel van de trainingen niet beschikbaar zijn wegens een technisch defect, probleem of reden, waaronder (maar niet beperkt tot) een overbelasting van het internet, het falen van serviceproviders, menselijke of elektrische fouten, kwade opzet, problemen met software of hardware en/of overmacht.   

Royal Canin accepteert geen verantwoordelijkheid voor iedereen die handelt op basis van de informatie, of de meningen die zijn weergegeven, in haar training. Royal Canin verstrekt in de trainingen informatie die met name gerelateerd is aan de voeding en gezondheid van huisdieren. Deze informatie vervangt in geen geval de onafhankelijke en professionele kennis, het oordeel en indien van toepassing de diagnose, van een professional. Royal Canin is niet aansprakelijk wanneer de verstrekte informatie niet blijkt te kloppen of wanneer de gezondheidstoestand van een huisdier niet in overeenstemming is met de informatie die op het platform is verstrekt. 

Royal Canin is niet aansprakelijk voor elke directe of indirecte schade (verlies van data, financieel verlies, verlies van winst, verlies van kansen, enz.) die de Gebruiker en de huisdiereigenaren kunnen lijden als gevolg van gebruik van het platform en de trainingen, om welke reden dan ook, inclusief (maar niet beperkt tot) toegang of het gebrek aan toegang tot het platform en de trainingen, het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van het platform of enige specifieke training of het functioneren of niet-functioneren van alle (of een deel van de) trainingen. Dit is met name van toepassing op schade die voortkomt uit inaccurate informatie, met name fouten, traagheid of een verstoring van de overdracht, het verlies, verdwijnen of wijzigen van data, computervirussen, met welke oorzaak dan ook, inmenging van derden, enz. 

Royal Canin kan op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor materiaal dat door de Gebruiker onder zijn volledige verantwoordelijkheid en met complete kennis van zaken is verstrekt.


9.2 Aansprakelijkheid van de Gebruiker 

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor (a) het naleven van de juridisch bindende regels die op zijn professie van toepassing zijn; (b) het besluit zich voor het platform te registreren en deel te nemen aan de trainingen; (c) wanneer van toepassing, de diagnose en behandeling van de medische conditie en gezondheidsstatus van de huisdieren (alleen dierenartsen zijn in staat om huisdieren fysiek te onderzoeken en te behandelen); (d) de keuze om bepaalde informatie of aanbevelingen die op het platform als onderdeel van de trainingen worden gedeeld met de huisdiereigenaren te delen; (e) elke directe en/of indirecte schade die de huisdiereigenaar of een derde lijdt als gevolg van de informatie die op het platform en in de trainingen wordt verstrekt. 

De Gebruiker (a) zal Royal Canin vrijwaren, schadeloos stellen en verdedigen tegen welke actie, procedure, claim, klacht of verzoek dan ook, door welke persoon (waaronder huisdiereigenaren) dan ook, die voortkomt uit of het resultaat is van een activiteit van de Gebruiker of het gebruik van het platform en trainingen, en (b) neemt alle kosten, tarieven van advocaten en experts en alle schade die Royal Canin in deze context opgelegd krijgt te betalen, krachtens een rechtelijke uitspraak die gerelateerd is aan het opstellen, voldoen aan en/of beëindigen van een contract, gesloten tussen de Gebruiker en een huisdiereigenaar, voor zijn rekening, ongeacht de schadevergoeding die Royal Canin van de Gebruiker zou kunnen eisen. 

 

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. Platform
  Alle intellectuele eigendomsrechten in relatie tot het platform en het materiaal dat daarop wordt aangeboden (tekst, beelden, video’s, databases, geluiden, foto’s, namen van bedrijven, logo’s, handelsmerken, enz.), met uitzondering van de inhoud die onder volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker is aangeleverd, zijn in handen en blijven in handen van Royal Canin en/of zijn dochterondernemingen, of zijn onderworpen aan licenties en/of autorisaties die aan Royal Canin zijn verstrekt door derden of als gevolg van overeenkomsten die tussen Royal Canin en derden zijn gesloten. 

  De Gebruiker is uitsluitend geautoriseerd om het platform en de inhoud daarvan volgens de voorwaarden te gebruiken. De Gebruiker mag geen enkel deel van het platform en de inhoud daarvan reproduceren, beschikbaar maken voor het publiek, uitvoeren, publiceren of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Royal Canin. 

 2. Trainingsmateriaal 
  Het trainingsmateriaal is in volledig eigendom van Royal Canin.  Alle intellectuele eigendomsrechten van al het beschikbare trainingsmateriaal, inclusief het ontwerp, de afbeeldingen en tekst van al het gedrukt materiaal en alle audio- en video-opnames die horen bij de webinars en podcasts, horen Royal Canin toe of zijn onderworpen aan licenties en/of autorisaties die aan Royal Canin zijn verstrekt door derden of als gevolg van overeenkomsten die tussen Royal Canin en derden zijn gesloten.

  Wanneer de Gebruiker toegang heeft gekregen tot het trainingsmateriaal, krijgt hij de niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare toestemming om het trainingsmateriaal te gebruiken. Het trainingsmateriaal (of delen daarvan) mag/mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, ge-upload, gepost, getoond en er mag niet naar gelinkt worden op welke manier dan ook zonder de voorafgaande toestemming van Royal Canin. Elke vorm van dergelijk gebruik is strikt verboden en vormt een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Royal Canin. 

 

Artikel 11 – Bescherming van persoonlijke gegevens

Als gegevensbeheerders kunnen we verschillende categorieën van persoonlijke gegevens verwerken die u aan ons verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt of deelneemt aan onze webinars. We zullen de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen. Raadpleeg voor meer informatie hierover alstublieft onze privacyverklaring. In de privacyverklaring kunt u ook lezen hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren. 

Onze websites kunnen cookies gebruiken voor een verscheidenheid van doelen op basis van uw voorkeuren en toestemming. Raadpleeg onze Cookieverklaring om meer te weten te komen over de cookies die wij gebruiken en hoe we deze gebruiken.

 

Artikel 12 - Verzekering 

De Gebruiker erkent dat hij een verzekeringspolis heeft afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij die solvent is en dat de Gebruiker de houder blijft, voor de complete duur van de voorwaarden, van een verzekeringspolis die zijn of haar professionele aansprakelijkheidsrisico’s dekt tot aan het bedrag van een kapitaal dat volstaat. Alle vormen van schade (fysiek, materieel, immaterieel, gevolgschade of niet) moet door deze polis gedekt worden. 

Op verzoek daartoe zal de Gebruiker aan Royal Canin op welk moment dan ook een verzekeringscertificaat verstrekken.

 

Artikel 13 - Vertrouwelijkheid 

De Gebruiker verbindt zich ertoe strikt vertrouwelijk om te gaan met alle informatie met betrekking tot Royal Canin en het platform, met uitzondering van informatie die bewust in het publieke domein terecht komt en niet vanwege een actie of fout van de Gebruiker. De Gebruiker zal de nodige maatregelen nemen om zich ervan te verzekeren dat deze verplichting gerespecteerd wordt door iedereen die geautoriseerd kan worden om toegang te krijgen tot dergelijke vertrouwelijke informatie. 

De verplichting tot vertrouwelijkheid van de Gebruiker zal van kracht zijn zolang deze het platform gebruikt en tot een periode van 1 jaar na deactivatie of verwijdering van het account. 

 

Artikel 14 – Aanpassing van de voorwaarden 

De Gebruiker erkent en accepteert dat het door Royal Canin ontwikkelde platform een vernieuwende tool is die verder ontwikkeld zal worden teneinde bepaalde functies en trainingen toe te voegen, te vervangen of verwijderen. 

Royal Canin behoudt zich het recht voor de voorwaarden op elk moment te wijzigen. Elke actieve Gebruiker zal op de hoogte gesteld worden wanneer deze worden bijgewerkt.

In het geval van een wijziging van artikel 8, zal de Gebruiker bij de eerste gelegenheid dat hij op het platform inlogt de kans geboden worden de nieuwe voorwaarden te lezen en beoordelen, en deze ofwel (i) te accepteren; of (ii) af te wijzen. Wanneer de Gebruiker de nieuwe voorwaarden afwijst, zal zijn of haar toegang tot het platform worden gedeactiveerd na 30 dagen en zal de Gebruiker de trainingen niet langer kunnen volgen.

 

Artikel 15 – Slotbepalingen

15.1 Ontheffing 

Als Royal Canin geen profijt trekt uit de voorwaarden of welke bepaling daaruit dan ook oplegt aan de Gebruiker, kan de Gebruiker dat niet opvatten als een ontheffing daarvan. 


15.2 Gehele overeenkomst en scheidbaarheid

Deze voorwaarden vormen de complete overeenkomst tussen de Gebruiker en Royal Canin in relatie tot de training en overstijgen alle eerdere of gelijktijdig gemaakte mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en weergaven in relatie tot de training of elk ander onderwerp dat door deze algemene voorwaarden wordt gedekt. Als één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of specifieke voorwaarden als ongeldig wordt beschouwd, zullen de andere bepalingen volledig van kracht blijven.


15.3 Onafhankelijkheid van partijen 

Royal Canin en de Gebruiker zijn onafhankelijke entiteiten, die elk voor eigen naam en verantwoordelijkheid handelen. De Gebruiker voert zijn activiteiten op het platform uit in complete autonomie en voor eigen risico. 

Het platform kan de individuele en onafhankelijke professionele expertise, evaluatie, het oordeel en/of de diagnose van de professional op geen enkele manier vervangen. 

Met betrekking tot dierenartsen: Royal Canin zal gebruikers toestaan de regels waaraan dierenartsen gehouden zijn bij de uitoefening van hun praktijk in de diergeneeskunde en de bijbehorende professionele ethiek, in het bijzonder wanneer het gaat om het behoud van hun onafhankelijke en objectieve professionele oordeel, te respecteren 


15.4 Recht en bevoegdheid 

De voorwaarden zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de regelgeving in België. 

Elk dispuut tussen Royal Canin en de Gebruiker dat voortvloeit uit de interpretatie, uitvoering of beeindiging van de voorwaarden en dat niet op vriendschappelijke wijze kan worden opgelost, zal worden beslecht door een bevoegde rechter in België.