november 2020

Gebruikersvoorwaarden Royal Start

ROYAL CANIN SAS, met maatschappelijke zetel te 650, avenue de la Petite Camargue, 30470 AIMARGUES, FRANKRIJK (“Royal Canin”), in Nederland vertegenwoordigd door Royal Canin Nederland B.V., stelt een digitaal platform, “Royal Start” genaamd, ter beschikking van fokkers, dat via het internet toegankelijk is op een specifieke website (hierna het “Platform” genoemd).

Het Platform heeft tot doel om Fokkers te ondersteunen bij hun dagelijkse activiteiten, via innovatieve diensten, die focussen op:

  • Dierenbeheer (met inbegrip van gewichtsbeheer en gezondheids/voortplantingsbewaking)
  • Taakbeheer (zowel administratief, medisch of met betrekking tot dagelijkse fokactiviteiten)
  • Communicatie met huisdiereigenaren (delen van informatie en documenten betreffende huisdieren, kennisgeving van verkoop, enz.)

Het Platform is een instrument voor ondersteuning en bijstand aan fokkers maar mag in geen geval gebruikt worden ter vervanging van individuele en onafhankelijke professionele expertise en onderzoek, diagnose en behandeling van de dieren door een dierenarts wanneer dit nodig is.

DOOR EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN EN HET PLATFORM TE GEBRUIKEN, STEMT U UITDRUKKELIJK IN MET DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN.

DEFINITIES:

Termen met een hoofdletter moeten begrepen worden met de hieronder bepaalde betekenis. Tenzij anders vermeld, verwijzen woorden in het enkelvoud ook naar het meervoud en woorden in het meervoud ook naar het enkelvoud.

Dier(en): katten en/of honden van de Fokkerij, dit omvat fokdieren, jongen of afzonderlijke jonge dieren die in de Fokkerij zijn geboren.

Accountbeheerder: een medewerker van een Fokkerij die instaat voor het beheer van de Fokkersaccount en toegang verleent tot die account aan andere teamleden van de Fokkerij.

Fokker: een natuurlijk of rechtspersoon die zich wijdt aan fokactiviteiten van katten en/of honden en die een partnerschapsovereenkomst (de “Fokovereenkomst”) heeft gesloten met Royal Canin die momenteel loopt.

Gegevensbeschermingswetgeving: alle wet- en regelgeving, in welk land ook ter wereld, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, voor zover die wet- en regelgeving van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens in verband met deze Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie (EU) en de lidstaten van de EU, de Amerikaanse federale en deelstaatwetten betreffende gegevensbescherming en vergelijkbare regelgeving.

Inbreuk inzake Gegevensbescherming: (1) iedere ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde verwerving van gegevens die de veiligheid, vertrouwelijkheid of integriteit van persoonsgegevens in het gedrang brengt, of (2) iedere ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde verstrekking of gebruik van enige persoonsgegevens, of (3) iedere ongeoorloofde binnendringing in systemen die persoonsgegevens bevatten, die resulteert in onrechtmatige toegang of toegang die de toestemming te buiten gaat.

Fokkersaccount: het persoonlijke account van de Fokker via dewelke de Gebruiker toegang kan krijgen tot het Platform en gebruik kan maken van de Diensten na aanvaarding van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Fokkerij: een rechtspersoon die op het Platform is geregistreerd en waar een of meerdere Fokkers en werknemers zich wijden aan fokactiviteiten van honden en/of katten.

Persoonsgegevens heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 4.1 van de AVG.

Huisdiereigenaar: een natuurlijk persoon die klant is van de Fokker die, naargelang de context, een Dier van de Fokker heeft gekocht of heeft gereserveerd.

Diensten: de specifieke toepassingen ter ondersteuning van de fokactiviteit van Fokkers die beschikbaar zijn op het Platform en die onderworpen zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, zoals beschreven in Artikel 3 hieronder.

Gebruiksvoorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de registratie op het Platform en het gebruik van alle via dat Platform verleende Diensten.

Gebruiker: een Fokker die gerechtigd is om het Platform te gebruiken, hetzij krachtens een rechtstreekse overeenkomst met Royal Canin, hetzij via de door de Accountbeheerder verleende toegang en onder zijn strikte verantwoordelijkheid.

Gebruikersinhoud: alle handelsmerken, auteursrechten, logo's, handelsnamen, bedrijfsnamen, documenten, gegevens en informatie niet zijnde Persoonsgegevens die door de Gebruiker op het Platform worden geüpload, met inbegrip van foto's of schriftelijke documenten en in het bijzonder opmerkingen die door de Gebruiker worden ingevuld.

Artikel 1: Aanvaarding van de Voorwaarden

Om zich te registreren en te kunnen navigeren op het Platform en de Diensten te gebruiken, wordt vereist dat de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden volledig aanvaardt.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een contract tussen Royal Canin en de Gebruiker.

Indien de Gebruiker weigert om contractueel gebonden te zijn door de Gebruiksvoorwaarden, mag de Gebruiker de Diensten niet gebruiken.

De Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op het Platform.

Artikel 2: Registratie op het Platform - Onafhankelijkheid

2.1 Voorwaarden voor Gebruikersregistratie

Het recht om te registreren als Gebruiker van het Platform wordt toegekend aan Fokkers die een lopende Fokovereenkomst hebben met Royal Canin.
Het Platform en de inhoud ervan zijn niet openbaar toegankelijk. Wanneer hij voor het eerst verbinding maakt met het Platform, zal de Gebruiker gevraagd worden om een Fokkersaccount aan te maken of in voorkomend geval, in te loggen op een reeds bestaande account bij Royal Canin. Om een nieuwe Fokkersaccount aan te maken, moet de Gebruiker waarheidsgetrouwe, correcte en volledige gegevens opgeven over zijn/haar identiteit en zijn/haar Fokkers-ID invullen zoals verstrekt door Royal Canin in het kader van de Fokovereenkomst. De login is een e-mailadres naar keuze van de Fokker en de Gebruiker zal een nieuw wachtwoord moeten instellen. De informatie met betrekking tot de Fokkersaccount is toegankelijk via het tabblad "Account". De Gebruiker kan deze informatie te allen tijde bijwerken en zal dit doen wanneer nodig om de Diensten te gebruiken. In het bijzonder kan de Gebruiker de informatie over zijn/haar activiteit aanvullen om de Diensten te laten aanpassen aan de specifieke kenmerken van zijn/haar activiteit (bijvoorbeeld aanpassen van de instellingen inzake diersoort en ras).
De Gebruiker (a) garandeert dat de aan Royal Canin verstrekte informatie waarheidsgetrouw, correct en volledig is en is als enige verantwoordelijk voor mogelijke fouten, weglatingen en bijwerkingen; (b) verbindt zich ertoe om de verstrekte gegevens en informatie onmiddellijk bij te werken wanneer nodig; en (c) is gehouden, wanneer hij/zij de fokactiviteiten niet langer kan uitoefenen volgens de voorwaarden van de Fokovereenkomst, (i) Royal Canin per e-mail te verwittigen en (ii) het gebruik van het Platform onmiddellijk stop te zetten.

Iedere natuurlijke persoon die zich in naam van een Fokkerij waaraan hij/zij verbonden is registreert, garandeert dat hij/zij hiervoor de nodige toestemmingen heeft. Zo niet, kan die natuurlijk persoon vervolgd worden door zowel de betrokken rechtspersoon als door Royal Canin.

2.2 Toegang tot het Platform 

Zodra hij de Gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard, is de Gebruiker (a) gemachtigd om via de Fokkersaccount toegang te nemen tot het Platform met gebruik van een login en wachtwoord, die persoonlijk zijn en door de Gebruiker worden bewaard; (b) verplicht alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het correct gebruik van de Gebruikerslogin en wachtwoord te verzekeren, om te voorkomen dat ze ter kennis komen van of gebruikt worden door onbevoegde derden; en (c) als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Gebruikerslogin en wachtwoord door ieder ander persoon en voor welke verrichtingen ook die via de Fokkersaccount worden uitgevoerd. Iedere verbinding met de Fokkersaccount en/of verzending van gegevens via de Fokkersaccount zullen worden geacht te zijn gemaakt door de houder van de genoemde account en op exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker. In geval van frauduleus gebruik van de Gebruikerslogin en/of wachtwoord, verbindt de Gebruiker zich ertoe om Royal Canin zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen.

Indien de houder van de account een rechtspersoon is, wordt een Accountbeheerder aangeduid die bevoegd is om toegang te verlenen tot de Fokkersaccount aan Gebruikers van de Fokkerij. Er wordt erkend dat alleen natuurlijke personen die fokactiviteiten uitoefenen, toegang kunnen krijgen tot het Platform. Bij wijze van uitzondering kunnen andere teamleden van de Fokkerij toegang krijgen tot het Platform, uitsluitend in naam van en onder strikt toezicht en verantwoordelijkheid van de Fokker.

De houder van de Fokkersaccount is ten volle verantwoordelijk voor ieder gebruik van de Fokkersaccount en verklaart en verzekert dat de Gebruiker zich verbindt om correct gebruik te maken van het Platform en zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker kan te allen tijde en op verzoek van Royal Canin zijn/haar Fokkersaccount verwijderen, wat leidt tot automatische deactivering van zijn/haar toegang tot het Platform.

2.3 Onafhankelijkheid van de Fokker

Royal Canin zal te allen tijde toestaan dat de Gebruikers alle toepasselijke beroepsregels en -normen betreffende de fokactiviteit naleven.

Artikel 3: Via het Platform geboden Diensten

3.1 Toegang tot en gebruik van de Diensten 

Het staat de Gebruiker altijd vrij om alle of een deel van de Diensten al dan niet te gebruiken op zijn exclusieve verantwoordelijkheid en conform de regels en normen die van toepassing zijn op de fokactiviteit van de Gebruiker.

Gezien het evolutieve karakter van het Platform, erkent de Gebruiker dat de toegang ertoe en het gebruik van de Diensten tijdelijk onderbroken kan worden om technische redenen, met name voor updates of onderhoud. Royal Canin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking van de Diensten.

3.2 Beschrijving van de Diensten

Het Platform is bedoeld om (i) de Gebruiker te helpen bij het beheer van de gegevens over de Dieren van zijn/haar Fokkerij; (ii) taken aan te maken en te beheren en (iii) te communiceren met de Huisdiereigenaren.

3.2.1      Beheer van gegevens over Dieren van de Fokkerij

De Gebruiker kan via het Platform een pasgeboren dier, een fokdier of nesten in de Fokkerij registreren.

Hiervoor beschikt de Gebruiker over volgende functionaliteiten:

a)     Dierenprofiel

De Gebruiker kan verbinding maken met het Platform om een profiel aan te maken voor elk Dier van de Fokkerij (het "Profiel").

De Gebruiker kan een fokdier, een nest en jongen, een alleenstaand dier als deel van een nest aanmaken, waarbij wordt opgemerkt dat een vrouwelijk fokdier moet worden opgegeven om nieuwgeboren Dieren te kunnen invoeren. De Gebruiker vult hier standaardgegevens in over het Dier zoals maar niet beperkt tot de naam van het Dier, geboortedatum en -tijdstip, status (beschikbaar, verkocht, gereserveerd, enz.).

De werkwijze voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van een Dierenprofiel, wordt nader beschreven in de Hulpsectie van het Platform: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/animals. Het Profiel van een vrouwelijk fokdier kan niet worden verwijderd als zij de moeder is van een van de pups of kittens van de Fokkerij.

Het Profiel kan door de Gebruiker worden geopend via het tabblad "Profiel" en geeft een overzicht van alle door de Gebruiker verstrekte informatie over het Dier.

b)     Documenten en foto's

De Gebruiker kan inhoud op het Platform importeren via twee features:

-        Via “Documenten” kunnen verschillende types documenten (PDF, Word, Excel, PowerPoint), alsook foto’s, video’s en muziek worden toegevoegd, met een bestandsgrootte tot 20 MB;

 

-        “Lifestory” dient enkel voor het toevoegen en beheren van foto’s. De Gebruiker kan een levensloop aanmaken en aanvullen voor elk Dier dat op het Platform is geregistreerd. Dit gebeurt door foto's van het Dier te uploaden en toe te lichten.

De werkwijze om foto’s of documenten aan een Dierenprofiel toe te voegen wordt nader beschreven in de Hulpsectie van het Platform: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/documents

c)      Gezondheidsopvolging

De Gebruiker kan gezondheidsinformatie verstrekken over elk Dier dat op het Platform is geregistreerd (de "Gezondheidsinformatie"), waaronder met name (i) gewichtsopvolging, (ii) gevaarstatus, (iii) vrije opmerkingen ("notitieboekje"), en uitsluitend voor Fokdieren, (iv) beheer voortplantingscyclus.

Op basis van de verstrekte Gezondheidsinformatie, stelt Royal Canin de gewichtscurve van het Dier en informatie/advies over de Gezondheidstoestand van het Dier ter beschikking van de Gebruiker.

In het bijzonder (enkel voor honden) wordt op het Platform, op basis van de door de Gebruiker verstrekte Gezondheidsinformatie voor elke pup automatisch aangegeven of hij al dan niet "in gevaar" is. De status “in gevaar” geldt slechts in twee gevallen: (i) Het door de Gebruiker ingevoerde geboortegewicht is te laag volgens de door Royal Canin bepaalde criteria (zie https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/weight – de pup wordt aangemerkt als “in gevaar” gedurende 48 uur; (ii) Het door de Gebruiker ingevoerde gewicht na 48 uur ligt meer dan 4% onder het geboortegewicht - de pup wordt aangemerkt als "in gevaar" gedurende 56 dagen.

De Gebruiker kan de “in gevaar”-status van elk Dier ook manueel activeren of deactiveren, ongeacht de informatie/advies over de Gezondheidstoestand die beschikbaar is op het Platform.

Opgemerkt wordt dat de informatie/het advies over de Gezondheidstoestand van het Dier slechts indicatief is en slechts geldig blijft gedurende een beperkte tijd, die op het Platform wordt vermeld.

In elk geval erkent de Gebruiker dat het Platform nooit een onderzoek en diagnose door een dierenarts wanneer dit nodig is, kan vervangen.

De Gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming aan Royal Canin om de Gezondheidsinformatie te gebruiken, met name voor wetenschappelijke, onderzoeks- of educatieve doeleinden.

De werkwijze voor het uitvoeren van de gezondheidsbewaking, de gewichtsopvolging en het beheer van de voortplantingscyclus worden nader beschreven in de Hulpsectie van het Platform: ttps://breeder.royalcanin.com/support-page.

d)     Kennisgeving van verkoop

De Gebruiker kan de verkoop van een Dier op het Platform bekendmaken, om punten te verzamelen in het kader van het Getrouwheidsprogramma van Royal Canin, overeenkomstig artikel 7 van deze voorwaarden.

De Gebruiker zal dan met name worden verzocht om gegevens over de Huisdiereigenaar in te voeren, om informatie met hem/haar te delen, overeenkomstig de artikelen 3.2.3 en 10.1 hierna.

3.2.2      Taakbeheer

De Gebruiker kan taken manueel aanmaken of taken programmeren met de “Plan”-functie. Deze taken kunnen administratief of medisch van aard zijn of betrekking hebben op de dagelijkse fokactiviteiten.

De werkwijze voor het aanmaken van taken, het toewijzen van een plan aan een Dier en het exporteren van de taken wordt nader beschreven in de Hulpsectie van het Platform: ttps://breeder.royalcanin.com/support-page/details/tasks.

3.2.3      Communicatie met de Huisdiereigenaar

De Gebruiker kan via het Platform informatie over zijn/haar Dier met de Huisdiereigenaar uitwisselen. De Gebruiker kiest welk document hij of zij wil delen met de Huisdiereigenaar. Standaard worden alle documenten gedeeld.

Om de relevante informatie te delen, moet de Gebruiker het e-mailadres van de Huisdiereigenaar invullen bij de bekendmaking van de verkoop op het Platform. Artikel 10 van deze voorwaarden is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de Huisdiereigenaar via het Platform.

Na bevestiging van het e-mailadres van de Huisdiereigenaar, zal via het Platform automatisch een e-mail naar de Huisdiereigenaar worden gestuurd met het advies van de Fokker over hoe het huisdier te verwelkomen, naast een uitnodiging om te registreren op een specifieke interface van het Platform of een ander lokaal platform van Royal Canin waar de Huisdiereigenaar bepaalde informatie over zijn/haar toekomstige huisdier kan bekijken.

De Gebruiker kan een uitnodiging intrekken zolang de Huisdiereigenaar ze niet heeft aanvaard of, na die aanvaarding, ingeval de verkoop van het Dier wordt geannuleerd.

Er kan slechts een uitnodiging per Dier worden verstuurd. Indien een uitnodiging is ingetrokken, kan de Gebruiker evenwel een nieuwe uitnodiging sturen met betrekking tot hetzelfde Dier.

De werkwijze voor het verzenden van e-mails naar Huisdiereigenaren wordt nader beschreven in de Hulpsectie van het Platform: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/sellpet.

 

3.3 Wijzigingen in de Diensten

 

De op het Platform beschikbare Diensten kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd of stopgezet. Royal Canin kan, naar eigen goeddunken, de Diensten wijzigen, bepaalde Diensten schrappen of vervangen of nieuwe Diensten leveren. Wanneer een Dienst wordt geschrapt of vervangen, zal Royal Canin alles in het werk stellen om de Gebruikers tijdig in kennis te stellen van de schrapping/vervanging van alle of een deel van de Diensten, zodat de Gebruikers de nodige maatregelen kunnen nemen om hun persoonlijke informatie van het Platform te downloaden.

 

Royal Canin kan niet aansprakelijk worden gesteld bij een wijziging of schrapping van alle of een deel van de Diensten.

Artikel 4: Correct gebruik van de Diensten


De Gebruiker mag de Diensten enkel gebruiken voor professionele doeleinden, met strikte inachtneming van de toepasselijke regels en normen die gelden voor de fokactiviteiten en in overeenstemming met de beschrijving van de Diensten.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Diensten te gebruiken in normale en redelijke omstandigheden en om correcte, volledige en actuele Gebruikersinhoud op het Platform te verstrekken.

Indien de Gebruiker acht dat de aanbevelingen en/of gegevens die automatisch door het Platform worden verstrekt betreffende het beheer en/of de Gezondheidstoestand van een Dier, aangepast moeten worden (voor zover dit mogelijk is), zal de Gebruiker deze aanpassen op zijn exclusieve verantwoordelijkheid. Erkend wordt dat de op het Platform verstrekte adviezen in geen geval een medisch onderzoek kunnen vervangen; het behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de Dieren door een dierenarts te laten onderzoeken telkens wanneer dat nodig is.

Wat betreft de gegevens die de Gebruiker via het Platform kan delen, gebeurt deze gegevensuitwisseling door de Gebruiker in strikte onafhankelijkheid en op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Tevens verbindt de Gebruiker zich ertoe om af te zien van welke handelingen of gedragingen ook (waaronder maar niet beperkt tot downloaden, verzenden, verspreiden, uitgeven, publiceren) die strijdig zijn met of inbreuk maken op het Franse recht, de openbare orde, de rechten van derden, de beroepsregels voor fokactiviteiten of de reputatie of rechten van Royal Canin.

De Gebruiker verbindt zich (zonder beperking) om zich bij gebruik van het Platform te onthouden van: (a) het bewust downloaden, uploaden, verspreiden of doorsturen van enige informatie of gegevens die een computervirus inhouden of vormen of enige andere code of computerprogramma dat is ontworpen om de functies van gelijk welke software, computer, dienst of online communicatiemiddel te onderbreken, te vernietigen, te vervormen of te beperken; (b) het bewust downloaden, uploaden, verspreiden of doorsturen van valse informatie, illegale, ongepaste of onbetamelijke inhoud; (c) het verstoren, vertragen, blokkeren of vervormen van de normale gegevensstroom die via het Platform en de Diensten wordt uitgewisseld; en (d) het reproduceren, kopiëren, verkopen, uitwisselen, doorverkopen of gebruiken voor commerciële doeleinden van welk deel ook van het Platform of de Diensten.

Artikel 5: Duur en beëindiging

  • De Gebruiksvoorwaarden worden van kracht voor onbepaalde tijd bij de aanvaarding ervan door de Gebruiker.
  • Elke partij heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden op te zeggen om welke reden ook, door schriftelijke kennisgeving, met inbegrip van e-mail, aan de andere partij.
  • Bij opzegging om welke reden ook door een der partijen of bij beëindiging van de Fokovereenkomst, zal Royal Canin de toegang van de Gebruiker tot het Platform opheffen.

Artikel 6: Financiële voorwaarden

Royal Canin vraagt geen vergoeding van de Gebruiker voor het gebruik van het Platform. Het is evenwel mogelijk dat Royal Canin vergoedingen aanrekent aan de houder van de Fokkersaccount voor bepaalde toekomstige functionaliteiten, in overeenstemming met de daarvoor geldende bijzondere voorwaarden.

Artikel 7: Getrouwheidsprogramma

Niet van toepassing in Belgie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1 Aansprakelijkheid van Royal Canin

Royal Canin geeft geen garanties wat betreft de toegankelijkheid en ononderbroken, behoorlijke werking van het Platform en de Diensten, hetgeen de Gebruiker erkent en aanvaardt. Een onderbreking in de werking van het Platform en/of van alle of een deel van de Diensten om technische redenen is mogelijk.

Royal Canin kan niet aansprakelijk worden gesteld bij niet-beschikbaarheid van het Platform en/of van alle of een deel van de Diensten als gevolg van een technisch defect, probleem of omstandigheid, waaronder (maar niet beperkt tot) overbelasting van het internet, tekortkoming van de internet serviceproviders, menselijke of elektrische fout, software- of hardwarestoringen en/of overmacht.

Het Platform geeft informatie en advies, met name betreffende de gezondheidstoestand en het gewichtsbeheer van de Dieren op basis van de gegevens die de Gebruiker op het Platform verstrekt. Die informatie en advies worden verstrekt als eerste aanbeveling en kunnen in geen geval de onafhankelijke en professionele expertise, het oordeel en de diagnose van een dierenarts vervangen. Als er de minste twijfel bestaat over de gezondheid van een Dier, is het de verantwoordelijkheid van de Fokker om het dier te laten onderzoeken door een dierenarts. Royal Canin kan niet aansprakelijk worden gesteld als de informatie of het advies ontoereikend blijkt of de gezondheidstoestand van een Dier niet strookt met de op het Platform gegeven informatie en advies.

Royal Canin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of bijzondere schade (gegevensverlies, financieel verlies, winstderving, verlies van kansen) die de Gebruiker en de Huisdiereigenaren kunnen lijden door gebruik van het Platform en/of van gelijk welke Dienst, om welke reden ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) toegang of onmogelijkheid om toegang te nemen tot het Platform of de Dienst, gebruik of onmogelijkheid om gebruik te maken van het Platform of een bepaalde Dienst of het functioneren of niet-functioneren van alle of een deel van de Diensten. Dit geldt met name voor schade die kan voortvloeien uit onjuiste inhoud, fouten, traagheid of onderbreking van de overdracht, verlies, verdwijning of vervorming van gegevens, computervirussen, ongeacht hun oorsprong, indringing door derden, enz.

Royal Canin draagt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de Gebruikersinhoud, die door de Gebruiker op zijn exclusieve verantwoordelijkheid en met volle kennis van zaken wordt verstrekt.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals omschreven in dit artikel 3 zijn niet van toepassing in het geval dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door de bedrijfsleiding van Royal Canin.

8.2 Aansprakelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor (a) de naleving van de toepasselijke regels en normen voor de fokactiviteit; (b) de beslissing om zich op het Platform te registreren en de Diensten te gebruiken; (c) het beheer en gezondheidstoezicht van de Dieren van de Fokkerij en de beslissing om ze zo vaak als nodig fysiek te laten onderzoeken en behandelen door professionele dierenartsen; (d) de keuze om bepaalde informatie of aanbevelingen die in het kader van de Diensten op het Platform worden verstrekt, te delen met de Huisdiereigenaren; (e) de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de Gebruikersinhoud die op het Platform wordt geüpload, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) gegevens en informatie betreffende de Dieren, hun kenmerken en Gezondheidstoestand; (ii) gegevens en informatie betreffende de Huisdiereigenaren; en (iii) wanneer van toepassing, vrije opmerkingen en wijziging van de gegevens die automatisch door het Platform worden verstrekt of berekend als deel van de Diensten; (f) de uitvoering van zijn eigen contracten met de Huisdiereigenaren; en (g) alle directe en/of indirecte schade geleden door een Huisdiereigenaar of een derde als gevolg van enige informatie die op het Platform of in het kader van de Diensten wordt verstrekt.

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe (a) Royal Canin te vrijwaren, te vergoeden en te verdedigen voor iedere vordering, procedure, claim, klacht of eis door om het even welke persoon (inclusief Huisdiereigenaren) die voortvloeit of resulteert uit de activiteit van de Gebruiker of het gebruik van het Platform; en (b) alle kosten, erelonen van advocaten en deskundigen en alle schadevergoedingen te dragen waartoe Royal Canin in dit verband kan worden veroordeeld bij een rechterlijke beslissing betreffende de totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van een contract tussen de Gebruiker en een Huisdiereigenaar, onverminderd de schadevergoeding die Royal Canin kan eisen van de Gebruiker.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendom 

9.1 inhoud van Royal Canin

Alle intellectuele eigendomsrechten in verband met het Platform en de inhoud ervan (teksten, afbeeldingen, video’s, databases, geluid, foto’s, bedrijfsnamen, logo’s, handelsmerken, enz.) maar met uitsluiting van de Gebruikersinhoud, zijn en blijven eigendom van Royal Canin en/of zijn dochterondernemingen of zijn onderworpen aan licenties en/of toestemmingen die ons zijn verleend door derden.

De Gebruiker mag het Platform en de inhoud ervan maar gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. Behoudens inhoud die speciaal bestemd is om gedeeld te worden met Huisdiereigenaren, mag de Gebruiker geen enkel deel van het Platform of de inhoud ervan reproduceren, openbaar maken, uitvoeren, uitgeven of wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Royal Canin.

9.2 Gebruikersinhoud

In het kader van het gebruik van het Platform, kan de Gebruiker Gebruikersinhoud uploaden. De Gebruiker verleent aan Royal Canin een kosteloze, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor de volledige duur van de betrokken intellectuele eigendomsrechten, om gebruik te maken van de Gebruikersinhoud om welke reden ook die verband houdt met de levering van de Diensten. Bovendien mag Royal Canin de Gebruikersinhoud gebruiken voor reclame- en promotiedoeleinden van het Platform ten aanzien van derden.

De Gebruiker verklaart en verzekert dat de Gebruikersinhoud vrij is van rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten. De Gebruiker zal Royal Canin dienovereenkomstig vrijwaren, verdedigen en vergoeden voor elke claim of rechtsvordering van een derde met betrekking tot het gebruik van de Gebruikersinhoud door Royal Canin binnen het toepassingsgebied van de licentie.

Artikel 10: Bescherming van Persoonsgegevens

10.1 Persoonsgegevens van de Huisdiereigenaar


In het kader van de verkoop en/of reservering van een Dier, staat het de Gebruiker vrij om bepaalde persoonsgegevens van de Huisdiereigenaar (in het bijzonder zijn/haar voor- en achternaam, e-mailadres en verkoopdatum) onder het Profiel van het Dier te registreren voor het beheer van de commerciële betrekkingen en met name om een e-mail naar de Huisdiereigenaar te versturen overeenkomstig artikel 3.2.3 hierboven.

In die context en met dien verstande dat zowel de Gebruiker als Royal Canin Nederland B.V. beschouwd kunnen worden als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van Huisdiereigenaren die in het kader van deze Overeenkomst worden verkregen of gedeeld:

1. handelen de Gebruiker en Royal Canin Nederland B.V. niet als gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken.
2. moeten zowel de gebruiker als Royal Canin Nederland B.V. toezien op de strikte naleving van de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving voor hun verplichtingen inzake gegevensverwerking krachtens deze Overeenkomst. Het beleid inzake gegevensverwerking van Mars, https://bel.mars.com/privacy-policy-netherlands , kan worden gebruikt als checklist om na te gaan of aan deze eisen wordt voldaan.
3. moeten de Gebruiker en Royal Canin Nederland B.V. zich onthouden van alles wat ertoe kan leiden dat de andere partij inbreuk maakt op haar verplichtingen inzake gegevensbescherming krachtens de Gegevensbeschermingswetgeving.
4.moeten de Gebruiker en Royal Canin Belux N.V., waar nodig en waar ze in staat zijn om dit te doen, de andere partij redelijkerwijze bijstaan om te voldoen aan de Gegevensbeschermingswetgeving.

5.moet de Gebruiker Royal Canin Belux N.V. onmiddellijk op de hoogte brengen als hij weet, ontdekt of redelijkerwijs gelooft dat zich een inbreuk op de gegevensbeveiliging heeft voorgedaan.

 6. In gevallen waarin de verhouding redelijkerwijs kan worden aangemerkt als een verhouding tussen een “verwerkingsverantwoordelijke” en een “verwerker”, zal dit op voorhand gezamenlijk worden vastgelegd. In die gevallen, waarin de Gebruiker in opdracht handelt in de hoedanigheid van ‘verwerker’, is het Beleid inzake gegevensverwerking van Mars van toepassing.

Als partij die de persoonsgegevens van de Huisdiereigenaar verzamelt, verklaart en verzekert de Gebruiker dat hij beschikt over alle nodige rechten, toestemmingen en rechtsgronden om persoonsgegevens te verzamelen en te verstrekken aan Royal Canin Belux N.V. en/of betrokken derden en om die partijen toe te staan om de persoonsgegevens namens hem te verwerken en te gebruiken. De Gebruiker vrijwaart Royal Canin Belux N.V. voor het geval dat de Gebruiker niet wettelijk gerechtigd is om de persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken en te delen.

De Gebruiker verzekert dus dat de verzameling en verwerking van de Persoonsgegevens van de Huisdiereigenaar gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, in het bijzonder de regels over de verplichte informatie aan de betrokkene voordat zijn Persoonsgegevens worden verzameld en, indien van toepassing, de regels betreffende de voorafgaande toestemming.

De Gebruiker moet ervoor zorgen dat de bewaartermijn van de Persoonsgegevens van de Huisdiereigenaar op het Platform in overeenstemming is met de Gegevensbeschermingswetgeving (dus dat de gegevens worden verwijderd wanneer ze niet meer strikt noodzakelijk zijn voor de Gebruiker) en dat de Persoonsgegevens worden verwijderd als de Huisdiereigenaar zijn recht van bezwaar tegen de verwerking uitoefent.

De Gebruiker gebruikt de Persoonsgegevens van de Huisdiereigenaar in geen geval ten behoeve van Royal Canin en zal Royal Canin vrijwaren, vergoeden en verdedigen ten aanzien van alle claims of rechtsvorderingen van een Huisdiereigenaar in verband met het gebruik van zijn/haar Persoonsgegevens door de Gebruiker.

Artikel 11: Verzekering

De Gebruiker verklaart dat hij/zij een verzekering heeft afgesloten bij een als solvabel bekendstaande verzekeringsmaatschappij en dat de Gebruiker tijdens de volledige geldigheidstermijn van de Gebruiksvoorwaarden houder blijft van een verzekeringspolis tot dekking van zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid voor een voldoende bedrag. Alle types schade (lichamelijke, materiële, immateriële, gevolgschade of niet) moeten door de polis gedekt zijn.
De Gebruiker moet te allen tijde een bewijs van de verzekering aan Royal Canin kunnen voorleggen.

Artikel 12: Vertrouwelijkheid

De Gebruiker verbindt zich ertoe om alle informatie betreffende Royal Canin en het Platform strikt vertrouwelijk te houden, met uitzondering van informatie die tot het openbaar domein behoort zonder tussenkomst of fout van de Gebruiker of die direct bedoeld is om te worden gedeeld met de Huisdiereigenaren, zoals foto's, informatie en documenten met betrekking tot de Dieren. De Gebruiker zal de nodige maatregelen nemen om te garanderen dat deze verplichting wordt nageleefd door de leden van de Fokkerij en door eventuele onderaannemers.

De vertrouwelijkheidsverplichtingen van de Gebruiker gelden tijdens het gebruik van het Platform en gedurende 5 jaar na opzegging van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 13: Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het door Royal Canin ontwikkelde Platform een innovatief instrument is dat zal evolueren door toevoeging, vervanging of schrapping van bepaalde functies.

Royal Canin behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen.

De eerste keer dat de Gebruiker zich op het Platform aanmeldt na een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden, zal hij de mogelijkheid krijgen om de nieuwe Gebruiksvoorwaarden te lezen en te beoordelen en ze ofwel (i) te aanvaarden; of (ii) te weigeren. Indien de Gebruiker de nieuwe Gebruiksvoorwaarden weigert, zal zijn toegang tot het Platform worden gedeactiveerd en zal de Gebruiker de Diensten niet langer kunnen gebruiken.

Artikel 14: Slotbepalingen

14.1: Algemene bepaling

Het feit dat Royal Canin welke bepalingen ook van de Gebruiksvoorwaarden niet toepast of afdwingt, kan door de Gebruiker niet worden geïnterpreteerd als afstand van die bepalingen.

14.2: Onafhankelijkheid van de Partijen

Royal Canin en de Gebruiker zijn onafhankelijke entiteiten, die handelen in eigen naam en op eigen verantwoordelijkheid. Er wordt gepreciseerd dat de Gebruiker zijn of haar activiteit op het Platform volledig autonoom en op eigen risico uitvoert.

14.3: Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Ieder geschil tussen Royal Canin en de Gebruiker in verband met de interpretatie, de uitvoering of opzegging van deze Gebruiksvoorwaarden dat niet minnelijk kan worden opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken, niettegenstaande iedere nevenvordering of garantieclaim en zelfs in geval van meerdere verweerders.