Vet Services

 

Algemene Voorwaarden

S.A. Royal Canin Belux N.V., met maatschappelijke zetel te Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe ("Royal Canin") biedt een digitaal Platform voor meerdere diensten genaamd “Vet Services” dat ontworpen is voor dierenartsen en dat toegankelijk is via het internet (het "Platform").

Het Platform is ontworpen om dierenartsen in hun dagelijkse praktijk te ondersteunen door middel van innovatieve diensten (nader omschreven in bijlage 1) die betrekking hebben op:

 • Voedingsadvies (voor de productencatalogus van Royal Canin)
 • Dierentoezicht
 • Kennis van de leden van dierenklinieken (wetenschappelijke inhoud)
 • Beheer van dierenklinieken

Het Platform is een hulpmiddel voor ondersteuning en bijstand aan dierenartsen, maar mag op geen enkele manier de individuele en onafhankelijke professionele expertise van een dierenarts, noch diens onderzoek, beoordeling en diagnose vervangen. Dierenartsen beschikken over de nodige kennis, ervaring en gegevens betreffende de gezondheid en het medisch dossier van de huisdieren die ze onderzoeken en behandelen. Alleen dierenartsen die direct contact hebben met de dieren kunnen een correcte diagnose stellen over elk dier en de huisdiereigenaren in alle onafhankelijkheid en in overeenstemming met de beroepsregels en -verplichtingen adviseren over de juiste behandeling.

Door een account aan te maken en het Platform te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

DEFINITIES:

Accountbeheerder: de dierenarts in een dierenartspraktijk die verantwoordelijk is voor het beheer van de account en de toegang daartoe door de andere leden van de praktijk.

Voedingsadviezen: voedingsaanbevelingen die automatisch worden aangemaakt op basis van de gegevens van het huisdier die door de dierenarts op het Platform worden verstrekt, die op initiatief en op exclusieve verantwoordelijkheid van de dierenarts met de huisdiereigenaar gedeeld kunnen worden door ze af te drukken of te e-mailen. Deze voedingsadviezen hebben betrekking op voedingsproducten die door Royal Canin worden verkocht.

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het volledige Platform. De algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die in het kader van het Platform worden geleverd, behalve wanneer ze uitdrukkelijk worden gewijzigd of vervangen door de bijzondere voorwaarden.

Wetgeving inzake gegevensbescherming: alle wetten en regels in elk land ter wereld ter bescherming van de privacyrechten van de natuurlijke personen, voor zover die wetten en regels van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens in verband met deze overeenkomst, inclusief: de Algemene verordening gegevensbescherming uitgevaardigd door de Europese Unie (EU) en de lidstaten van de EU, de Amerikaanse federale en staatswetten met betrekking tot de gegevensbescherming en soortgelijke maatregelen.

Inbreuk op de gegevensbeveiliging: (1) elke ongeoorloofde toegang tot of verwerving van gegevens die de veiligheid, vertrouwelijkheid of integriteit van persoonsgegevens in gevaar brengt, (2) elke ongeoorloofde openbaarmaking van, toegang tot of gebruik van persoonsgegevens, (3) het ongeoorloofd binnendringen in systemen die persoonsgegevens bevatten, wat resulteert in ongeoorloofde toegang of toegang die de autorisatie te buiten gaat.

(Huis)dier: een kat en/of hond van een huisdiereigenaar die in de dierenartspraktijk door de dierenarts wordt onderzocht.

Huisdiereigenaar: de eigenaar van een kat en/of een hond die klant is van de dierenarts.

Diensten: de verschillende specifieke toepassingen ter ondersteuning van de dierenartsen in hun dagelijkse praktijk die beschikbaar zijn op de startpagina van het Platform en die onderworpen zijn aan de bijzondere voorwaarden en de onderhavige algemene voorwaarden.

Bijzondere voorwaarden: de bijzondere gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op elke afzonderlijke dienst, die door de gebruiker aanvaard moeten worden voor het eerste gebruik van de genoemde dienst.

Voorwaarden: de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op elke dienst.

Gebruiker: hetzij de dierenarts die werkzaam is in een dierenartspraktijk, hetzij bij uitzondering, andere leden van de dierenartspraktijk die exclusief in naam en onder strikt toezicht en verantwoordelijkheid van de dierenarts handelen en die gemachtigd zijn om het Platform te gebruiken krachtens een direct akkoord met Royal Canin of krachtens de toegang verleend door de accountbeheerder onder zijn strikte verantwoordelijkheid. In voorkomend geval, kan de gebruiker ook een diergeneeskundestudent zijn.

Gebruikersinhoud: alle merken, auteursrechten, logo's, handelsnamen, bedrijfsnamen, documenten, gegevens en informatie die door de gebruiker op het Platform worden geüpload met betrekking tot de dierenartspraktijk, de huisdieren en de huisdiereigenaren, met inbegrip van alle schriftelijke documenten en de opmerkingen die door de gebruiker worden verstrekt alsook, in voorkomend geval, de wijzigingen of de resultaten die automatisch door het Platform worden aangemaakt of berekend, dit alles exclusief op verantwoordelijkheid van de dierenarts.

Dierenarts: een natuurlijk persoon die het beroep van dierenarts uitoefent op zelfstandige basis of in een dierenartspraktijk en die op het Platform is geregistreerd.

Dierenartsaccount: de individuele account van de dierenarts, die de gebruiker in staat stelt om toegang te krijgen tot het Platform en de diensten te gebruiken na aanvaarding van de voorwaarden.

Dierenartspraktijk: de bij het Platform geregistreerde rechtspersoon of dierenartspraktijk waar één of meer dierenartsen, samen met andere leden van het veterinaire team, veterinaire diensten verlenen.

Diergeneeskundestudent: een student diergeneeskunde die gemachtigd is om het Platform te gebruiken onder toezicht van een dierenarts en dit enkel voor informatieve en educatieve doeleinden in verband met de voeding van huisdieren overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.

 

Artikel 1: Aanvaarding van de voorwaarden 

De gebruiker mag het Platform en de diensten gebruiken onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de accountbeheerder.

Registratie en navigatie op het Platform zijn onderworpen aan de volledige aanvaarding van de algemene voorwaarden door de gebruiker. Bovendien zijn alle op het Platform beschikbare diensten onderworpen aan bijzondere voorwaarden, die aandachtig gelezen en aanvaard moeten worden door de gebruiker wanneer hij/zij voor het eerst toegang neemt tot de genoemde dienst.

Wanneer de gebruiker zich registreert en voor het eerst toegang neemt tot een dienst, zal hij/zij verzocht worden de algemene en/of bijzondere voorwaarden te lezen en een vakje "aanvaarding van de voorwaarden" aan te kruisen of het document met de voorwaarden, ondertekend "voor akkoord", terug te sturen (alvorens toegangscodes te krijgen om zich op de site te identificeren). 

De algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor elke gebruikte dienst, vormen een contract tussen Royal Canin en de gebruiker.

Als de gebruiker weigert contractueel gebonden te zijn door de voorwaarden, zal hij de diensten niet mogen gebruiken.

De algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden kunnen te allen tijde op het Platform geraadpleegd worden.

 

Artikel 2 – Registratie op het Platform - Onafhankelijkheid

 

Dit artikel betreft alleen de registratie en toegang tot het Platform voor professionele dierenartsen.

Voor diergeneeskundestudenten, zie artikel 3.

 

2.1 Voorwaarden voor registratie van de gebruiker

 

Behoudens de in artikel 3 bedoelde gevallen, kunnen zich slechts registreren als gebruiker op het Platform, bevoegde dierenartsen die zich ertoe verbinden het Platform te gebruiken voor strikt professionele doeleinden; dit zijn:

 1. hetzij natuurlijke personen, die naar behoren geregistreerd en erkend zijn door de bevoegde beroepsinstantie en die de diergeneeskunde en -chirurgie op individuele en onafhankelijke basis uitoefenen, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften;
 2. hetzij rechtspersonen, die naar behoren geregistreerd en erkend zijn door de bevoegde beroepsinstantie en die diergeneeskunde en -chirurgie uitoefenen, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften.

Wanneer voor het eerst verbinding wordt gemaakt met het Platform, zal de gebruiker worden verzocht om een dierenartsaccount aan te maken of (in voorkomend geval) in te loggen op zijn/haar reeds bestaande account bij Royal Canin. Voor het aanmaken van een nieuwe account moet de gebruiker waarheidsgetrouwe, correcte en volledige informatie geven over zijn/haar identiteit. De gebruikersnaam is het e-mailadres of klantnummer, of elke andere gebruikersnaam die Royal Canin aan de gebruiker verstrekt, en de gebruiker moet een nieuw wachtwoord aanmaken.

De gebruiker:

 1. garandeert de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de aan Royal Canin verstrekte informatie en is als enige verantwoordelijk voor eventuele fouten, weglatingen en updates;
 2. verbindt zich ertoe de verstrekte gegevens en informatie snel bij te werken wanneer nodig;
 3. moet, indien hij/zij niet meer naar behoren geregistreerd en bevoegd is om diergeneeskunde te beoefenen (i) Royal Canin per e-mail op de hoogte stellen en (ii) onmiddellijk stoppen met het gebruik van het Platform.

 

Elke natuurlijke persoon die zich inschrijft namens een rechtspersoon waaraan hij/zij is verbonden, garandeert dat hij/zij hiervoor de nodige machtigingen heeft. Bij gebreke hiervan kan de natuurlijke persoon worden vervolgd, door zowel de betrokken rechtspersoon als Royal Canin.

               

 1. Toegang tot het Platform via de dierenartsaccount

 

Zodra de gebruiker de algemene voorwaarden heeft aanvaard:

 1. kan de gebruiker toegang nemen tot het Platform via de dierenartsaccount met behulp van een door Royal Canin verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord, die persoonlijk zijn en onder de bewaring en controle van de gebruiker blijven;
 2. moet de gebruiker alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het correct gebruik van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord te waarborgen om te voorkomen dat deze worden onthuld of gebruikt door onbevoegde derden;
 3. is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord door ieder ander persoon en voor alle verrichtingen via zijn gebruikersaccount. Elke verbinding met de dierenartsaccount en/of gegevensoverdracht via de dierenartsaccount wordt geacht te zijn verricht door de houder van de genoemde account en onder de volle verantwoordelijkheid van die gebruiker. In geval van frauduleus gebruik van het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van de gebruiker, verbindt deze laatste zich ertoe Royal Canin zo spoedig mogelijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

 

Als de houder van de account een rechtspersoon is, wordt een accountbeheerder aangewezen, met de mogelijkheid om toegang tot de account te verlenen aan andere gebruikers binnen dezelfde dierenartspraktijk. Men erkent dat alleen personen die het beroep van dierenarts uitoefenen binnen de dierenartspraktijk, toegang kunnen krijgen tot het Platform. Bij uitzondering kunnen andere leden van de dierenartspraktijk toegang krijgen tot het Platform, maar uitsluitend namens en onder strikt toezicht en verantwoordelijkheid van een dierenarts.

De houder van de dierenartsaccount is ten volle verantwoordelijk voor elk gebruik van de account en garandeert en verklaart dat de gebruiker zich ertoe verbindt om het Platform correct te gebruiken en de voorwaarden na te leven.

2.3 Onafhankelijkheid van de dierenarts

Royal Canin zal erop toezien dat de gebruikers hun verplichtingen in het kader van de beoefening van de diergeneeskunde en de beroepsethiek kunnen naleven, met name door behoud, in alle omstandigheden, van een onafhankelijk en objectief professioneel oordeel.

 

Artikel 3: Registratie en gebruik van het Platform door diergeneeskundestudenten

 

Onverminderd artikel 2, wordt de toegang tot en het gebruik van het Platform door diergeneeskundestudenten toegestaan en geregeld volgens de voorwaarden van dit artikel.

Diergeneeskundestudenten kunnen maar toegang krijgen tot het Platform krachtens een directe toelating van Royal Canin of krachtens de machtiging verleend door de (dierenarts)accountbeheerder en onder zijn toezicht.

Diergeneeskundestudenten mogen het Platform slechts gebruiken voor persoonlijk gebruik en voor informatieve en educatieve doeleinden. Diergeneeskundestudenten mogen het Platform in geen geval gebruiken om een diagnose te stellen of om voedingsadviezen te geven aan huisdiereigenaren, tenzij ze het Platform gebruiken onder direct toezicht en met toestemming van een dierenarts in het kader van een stage, waarbij ze dan voedingsadvies mogen geven. De dierenarts is als enige aansprakelijk voor elk gebruik van het Platform door de diergeneeskundestudenten die onder zijn/haar toezicht en verantwoordelijkheid staan.

Royal Canin wijst alle aansprakelijkheid af voor het gebruik en de adviezen gegeven door de diergeneeskundestudenten in het kader van het gebruik van het Platform.

 

Artikel 4: Diensten aangeboden door het Platform

 

4.1 Toegang tot en gebruik van de diensten

Het staat de gebruiker te allen tijde vrij om alle of een deel van de diensten die op het Platform te zijner beschikking worden gesteld, al dan niet te gebruiken. In ieder geval gebeurt dat gebruik op exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften voor de beoefening van de diergeneeskunde.

De beschrijving van elke dienst is opgenomen in de bijzondere voorwaarden van die dienst.

De algemene regels voor het gebruik van de diensten zijn opgenomen in de algemene voorwaarden en de specifieke regels voor elke dienst in de bijzondere voorwaarden.

Elke gebruiker moet de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van de dienst aanvaarden alvorens toegang te krijgen tot en gebruik te kunnen maken van de dienst.

Elke toegang tot en/of gebruik van de diensten vanaf een dierenartsaccount wordt geacht te gebeuren met de toestemming van en onder volle verantwoordelijkheid van de dierenarts die houder is van die account.

Aangezien het Platform een hulpmiddel in ontwikkeling is, erkent de gebruiker dat de toegang tot en het gebruik van de diensten om technische redenen tijdelijk kan worden onderbroken, met name voor updates of onderhoud. Royal Canin is niet aansprakelijk voor enige onderbreking van de diensten.

4.2 Wijzigingen van de diensten

De diensten die beschikbaar zijn op het Platform kunnen op elk moment worden gewijzigd of stopgezet. Royal Canin mag, naar eigen goeddunken, de diensten wijzigen, bepaalde diensten verwijderen of vervangen of nieuwe diensten leveren. Wanneer een dienst wordt verwijderd of vervangen, zal Royal Canin zich inspannen om de gebruikers op de hoogte te stellen van de gehele of gedeeltelijke verwijdering/vervanging van die diensten, zodat de gebruikers de nodige maatregelen kunnen nemen om hun individuele informatie op het Platform te downloaden.

Royal Canin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging of verwijdering van alle of een deel van de diensten.

 

Artikel 5: Correct gebruik van de diensten

 

De gebruiker mag de diensten alleen gebruiken voor professionele doeleinden, met strikte inachtneming van de wetgeving, regels en voorschriften die gelden voor de beoefening van de diergeneeskunde (in het bijzonder de toepasselijke regels inzake beroepsethiek en -aansprakelijkheid) en in overeenstemming met de regels inzake gebruik van elk van de diensten, vervat in de bijzondere voorwaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de diensten voorzichtig en zorgvuldig te gebruiken en nauwkeurige, volledige en actuele inhoud op het Platform te verstrekken.

Als een gebruiker van mening is dat de aanbevelingen en/of gegevens die automatisch door het Platform worden verstrekt met betrekking tot de voeding en gezondheid van de huisdieren moeten worden gewijzigd, brengt de gebruiker aanpassingen aan op zijn exclusieve verantwoordelijkheid, op basis van het lichamelijk onderzoek van het dier door de dierenarts en met inachtneming van het principe van professionele onafhankelijkheid en van de toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften voor de beoefening van de diergeneeskunde (voor zover die wijziging mogelijk is volgens de bijzondere voorwaarden van de dienst).

Wanneer het op het Platform mogelijk wordt gemaakt om informatie of gegevens (inclusief voedingsadviezen) met de huisdiereigenaar te delen, worden die informatie of gegevens door de gebruiker in alle onafhankelijkheid en op zijn/haar exclusieve verantwoordelijkheid gedeeld.

Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe geen handelingen of gedragingen te zullen stellen (bijvoorbeeld downloads, verzending, verspreiding, uitgave, emissie, publicatie) die strijdig zijn met de gedragsregels, de Belgische wetten of de openbare orde of die afbreuk doen aan de reputatie of de rechten van Royal Canin.

De gebruiker verbindt zich ertoe om bij gebruik van het Platform af te zien van (niet uitputtende opsomming):

 1. het opzettelijk downloaden, uploaden, verspreiden of doorsturen van informatie of gegevens die een computervirus bevatten of vormen of andere codes of computerprogramma's die bedoeld zijn om de functies van software, computers, diensten of online communicatiemiddelen te onderbreken, te vernietigen, te vervormen of te beperken;
 2. het opzettelijk downloaden, uploaden, verspreiden of doorsturen van onjuiste informatie en illegale of ongepaste inhoud;
 3. het verstoren, vertragen, blokkeren of wijzigen van de gegevensstroom die wordt uitgewisseld via het Platform en de diensten;
 4. het reproduceren, kopiëren, verkopen, ruilen, doorverkopen of gebruiken van het geheel of een deel van de inhoud van het Platform of de diensten voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 6: Duur en beëindiging

 

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht voor onbepaalde tijd vanaf hun aanvaarding door de gebruiker.

De algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van elke gebruikte dienst vormen een contract tussen Royal Canin en de gebruiker.

Behoudens beëindiging wegens fout zoals hieronder beschreven, kan elke partij het contract op ieder ogenblik zonder opgave van reden beëindigen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 30 dagen, die schriftelijk wordt bekendgemaakt aan de andere partij.

Bij beëindiging van het contract door een der partijen om welke reden ook, zal Royal Canin de toegang van de gebruiker tot het Platform beëindigen.

Bij beëindiging van het contract door de exclusieve schuld van de gebruiker, is de opzeggingstermijn van 30 dagen niet van toepassing. Bovendien kan Royal Canin in dat geval van de gebruiker een schadevergoeding eisen voor de schade die Royal Canin hierdoor heeft geleden.

 

Artikel 7: Financiële voorwaarden

 

Royal Canin rekent geen kosten aan voor het gebruik van het Platform aan de gebruiker. Royal Canin kan evenwel kosten aanrekenen aan de houder van de account voor bepaalde bestaande of toekomstige diensten, overeenkomstig de bijzondere voorwaarden van die diensten.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid/verplichtingen

 

8.1 Aansprakelijkheid en verplichtingen van Royal Canin

Royal Canin geeft geen garanties wat betreft de toegankelijkheid en permanente goede werking van het Platform en de diensten, hetgeen de gebruiker erkent en aanvaardt. Een onderbreking van het Platform en/of alle of een deel van de diensten door technische oorzaken is mogelijk.

Royal Canin kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van het Platform en/of alle of een deel van de diensten als gevolg van een technisch defect, een probleem of enige andere reden, zoals overbelasting van het internet, storing bij de internetprovider, een menselijke of elektrische fout, kwaad opzet, software- of hardwarestoringen of een geval van overmacht.

Royal Canin geeft informatie en aanbevelingen, met name betreffende de voeding en gezondheidstoestand van de dieren, op basis van de gezondheidsgegevens die door de gebruiker op het Platform worden verstrekt. Die informatie en aanbevelingen gelden als eerste advies maar kunnen in geen geval de onafhankelijke en professionele expertise, oordeel en diagnose van een dierenarts vervangen. Royal Canin is niet aansprakelijk als de informatie of het advies ontoereikend lijkt te zijn of als de gezondheidstoestand van een dier niet evolueert overeenkomstig de informatie en de adviezen die werden gegeven op het Platform.

Royal Canin is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of bijzondere schade (verlies van gegevens, financieel verlies, winstderving, verlies van kansen) die de gebruiker en de huisdiereigenaren kunnen ondervinden door gebruik van het Platform en/of van enige dienst, om welke reden ook, waaronder (maar niet beperkt tot) toegang tot of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot het Platform of de dienst, gebruik of onmogelijkheid om gebruik te maken van het Platform of van de dienst, werking of niet-werking van alle of een deel van de diensten, enz. Dit geldt voor schade die kan voortvloeien uit onjuiste inhoud, bijvoorbeeld: voedingsadviezen, fouten, traagheid of onderbreking van de verzending, verlies, verdwijning of beschadiging van gegevens, computervirussen van welke oorsprong ook, indringing op het Platform door derden, enz.

Royal Canin is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud die door de gebruiker wordt verstrekt.

8.2 Aansprakelijkheid en verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor:

 1. het naleven van de toepasselijke en juridisch bindende regels met betrekking tot de beroepsethiek van dierenartsen;
 2. de beslissing om te registreren op het Platform en om de diensten al dan niet te gebruiken;
 3. de diagnose en de behandeling en de gezondheidstoestand van de huisdieren (alleen dierenartsen kunnen de huisdieren fysiek onderzoeken en behandelen);
 4. de keuze om bepaalde informatie of aanbevelingen die door het Platform worden verstrekt te delen met de huisdiereigenaren;
 5. de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de door de gebruiker op het Platform geüploade inhoud, waaronder maar niet beperkt tot, (i) gegevens en informatie met betrekking tot de huisdieren, hun kenmerken, medisch dossier en gezondheidstoestand; (ii) gegevens en informatie met betrekking tot de huisdiereigenaren; (iii) in voorkomend geval, vrije commentaar en wijziging van de gegevens die automatisch worden verstrekt of berekend door het Platform;
 6. de uitvoering van zijn/haar verplichtingen ten aanzien van de huisdiereigenaren krachtens een contract dat hen direct verbindt; en
 7. enige directe en/of indirecte schade opgelopen door een huisdiereigenaar of een derde als gevolg van om het even welke op het Platform verstrekte informatie, met inbegrip van de voedingsadviezen.

De gebruiker:

 1. moet Royal Canin vergoeden, vrijwaren en verdedigen tegen elke vordering, procedure, bezwaar, klacht of eis van welke aard ook en door welke persoon ook (met inbegrip van de huisdiereigenaren) die voortvloeit of resulteert uit de activiteit van de gebruiker die gebruik maakt van het Platform of de diensten;
 2. verbindt zich tot betaling van alle kosten, erelonen van advocaten en deskundigen en alle schadevergoedingen waartoe Royal Canin in het kader hiervan veroordeeld zou kunnen worden bij een rechterlijke uitspraak betreffende de totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van een tussen de gebruiker en een huisdiereigenaar gesloten contract, onverminderd eventuele schadevergoedingen die Royal Canin van de gebruiker zou kunnen eisen.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendom

 

9.1 Inhoud van Royal Canin

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van het Platform (teksten, afbeeldingen, video's, databases, geluid, foto's, bedrijfsnamen, logo's, handelsmerken, enz.) zijn en blijven eigendom van Royal Canin en/of zijn dochterondernemingen, of zijn onderworpen aan licenties en/of machtigingen die door derden aan Royal Canin zijn verleend.

De gebruiker mag het Platform en de inhoud ervan slechts gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden. Behalve inhoud die specifiek is bedoeld om te worden gedeeld met de huisdiereigenaren, mag de gebruiker geen enkel deel van de inhoud van het Platform reproduceren, openbaar maken, uitvoeren, publiceren of wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Royal Canin.

9.2 Gebruikersinhoud

In het kader van zijn/haar gebruik van het Platform, kan de gebruiker "gebruikersinhoud" vrij van rechten uploaden. De gebruiker kent aan Royal Canin en zijn verbonden vennootschappen een niet-exclusieve, kosteloze en wereldwijde licentie toe voor archivering, reproductie en openbaarmaking met het oog op het gebruik van de "gebruikersinhoud" om welke reden ook in verband met de levering van de diensten en dit voor de gehele wettelijke duur van de eraan verbonden auteursrechten. Bovendien mag Royal Canin de gebruikersinhoud gebruiken om promotie en reclame te maken voor het Platform bij derden.

De gebruiker verklaart en garandeert dat de gebruikersinhoud die hij op het Platform zet, vrij is van rechten, inclusief enige intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten. Bijgevolg zal de gebruiker Royal Canin schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren bij een klacht of rechtsvordering van een derde in verband met het gebruik van de gebruikersinhoud door Royal Canin in het kader van de toegekende licentie.

 

Artikel 10: Bescherming van persoonsgegevens

 

10.1 Persoonsgegevens van de huisdiereigenaren

Zowel Royal Canin als de gebruiker zijn verantwoordelijk voor de verwerking en het beheer van de gegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De gebruiker kan via het Platform bepaalde persoonsgegevens betreffende de huisdiereigenaren verzamelen en verwerken, met name voor het toezicht op de dieren, beheer van de klinieken en het delen van nuttige informatie zoals voedingsadviezen met de huisdiereigenaar in het kader van de door Royal Canin op het Platform geboden diensten.

In deze context en aangezien zowel de gebruiker als Royal Canin Belux nv beschouwd kunnen worden als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die krachtens deze overeenkomst worden verworven of gedeeld:

 

 1. treden de gebruiker en Royal Canin Belux nv niet op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken;
 2. staan zowel de gebruiker als Royal Canin Belux nv, voor hun verplichtingen van gegevensverwerking krachtens dit akkoord, in voor de naleving en volledige conformiteit met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het Beleid inzake gegevensverwerking van Mars (https://www.mars.com/privacy-policy-belgium) kan als checklist worden gebruikt om de naleving van deze vereisten te controleren;
 3. zullen de gebruiker en Royal Canin Belux nv afzien van iedere handeling die, uit hoofde van de andere partij, een inbreuk op haar verplichtingen inzake gegevensbescherming zou kunnen meebrengen, overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming;
 4. zullen de gebruiker en Royal Canin Belux nv, zo nodig en voor zover mogelijk, samenwerken en de andere partij helpen om zich te houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming;
 5. zal de gebruiker Royal Canin Belux nv onmiddellijk op de hoogte brengen als hij/zij weet, ontdekt of redelijkerwijs gelooft dat er een inbreuk op de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden;
 6. zal, wanneer zich een situatie voordoet waarbij bepaald moet worden welke partij de "verwerkingsverantwoordelijke" en welke de "verwerker" is, dit tussen partijen worden overeengekomen. Als de gebruiker in dat geval de rol van "verwerker" krijgt, zal het Beleid inzake gegevensverwerking van Mars worden toegepast.

 

Als partij die de persoonsgegevens van de huisdiereigenaar verzamelt, verklaart en verzekert de gebruiker te zullen zorgen dat hij/zij over alle rechten, toestemmingen en rechtsgronden beschikt die nodig zijn om persoonsgegevens te verzamelen en te verstrekken aan Royal Canin Belux NV en/of aan derden, om die partij in staat te stellen persoonsgegevens namens de gebruiker te verwerken en te gebruiken. De gebruiker moet toestemming krijgen van de huisdiereigenaar om zijn/haar persoonsgegevens op het Platform te verzamelen en te delen. De gebruiker vrijwaart Royal Canin in het geval dat de gebruiker niet de wettelijke rechten heeft om de persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken en te delen.

De gebruiker zal geen gebruik maken van de persoonsgegevens van de huisdiereigenaren in naam van Royal Canin en zal Royal Canin schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren bij een klacht of rechtsvordering ingesteld door een huisdiereigenaar met betrekking tot enig gebruik van zijn/haar persoonsgegevens door de gebruiker.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van de huisdiereigenaren door het Platform namens de gebruiker, zie de privacyverklaring (https://www.mars.com/privacy-policy-belgium).

10.2 Persoonsgegevens van de gebruiker

De persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Mars (Mars Privacy Policy, zie bijlage 2).

 

Artikel 11: Verzekeringen

 

De gebruiker verklaart een verzekering te hebben afgesloten bij een als solvabel bekend staande verzekeringsmaatschappij en tijdens de hele looptijd van het contract houder te zullen blijven van een verzekeringspolis tot dekking van zijn/haar burgerlijke beroepsaansprakelijkheid ten belope van een afdoende bedrag. Alle soorten schade (lichamelijke, materiële, immateriële schade, gevolgschade of niet) moeten door de polis gedekt zijn.

De gebruiker moet op ieder ogenblik een geldig bewijs van de verzekering aan Royal Canin kunnen voorleggen.

 

Artikel 12: Vertrouwelijkheid

 

De gebruiker verbindt zich ertoe alle informatie met betrekking tot Royal Canin en het Platform strikt vertrouwelijk te houden, behalve informatie die van rechtswege in het openbaar domein is gevallen of die rechtstreeks bestemd is om gedeeld te worden met de huisdiereigenaren zoals de voedingsadviezen. De gebruiker zal de nodige maatregelen nemen om te zorgen dat deze vertrouwelijkheidsverplichting wordt nageleefd door de dierenartspraktijk en eventuele onderaannemers.

De vertrouwelijkheidsverplichtingen zijn van toepassing tijdens de volledige gebruiksduur van het Platform en gedurende een periode van 5 jaar na beëindiging van het contract.

 

Artikel 13: Wijziging van de voorwaarden

 

De gebruiker erkent en aanvaardt dat het door Royal Canin ontwikkelde Platform een innovatieve tool is, die zal evolueren door toevoeging, vervanging of schrapping van bepaalde functies.

Royal Canin behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op elk moment te wijzigen.

De eerste keer dat de gebruiker inlogt op het Platform na een wijziging van de voorwaarden, zal hij/zij de mogelijkheid krijgen om de nieuwe voorwaarden te lezen en te bestuderen en worden gevraagd om deze (i) te aanvaarden of (ii) te weigeren.

Als de gebruiker de nieuwe voorwaarden weigert, zal zijn toegang tot het Platform worden gedeactiveerd en zal hij de diensten niet langer kunnen gebruiken.

 

Artikel 14: Slotbepalingen

 

14.1: Algemene bepaling

Het feit dat Royal Canin een van de bepalingen van de onderhavige voorwaarden niet toepast, kan in geen geval door de gebruiker worden geïnterpreteerd als afstand van die bepaling.

14.2: Onafhankelijkheid van de partijen

Royal Canin en de gebruiker zijn onafhankelijke entiteiten die handelen in eigen naam en op eigen verantwoordelijkheid. Er wordt gepreciseerd dat de gebruiker zijn/haar activiteiten op het Platform volledig autonoom en onafhankelijk en op eigen risico uitvoert.

14.3 : Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

De toepassing van deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden (die het contract tussen Royal Canin en de gebruiker vormen) zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Elk geschil tussen Royal Canin en de gebruiker dat voortvloeit uit de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van deze algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden, dat niet minnelijk kan worden opgelost, zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Brussel.

 

 

 

Bijlage 1

 

 

Voedingsadvies: om het veterinaire team te helpen het voedingsadvies te vinden dan het best is afgestemd op het profiel van het dier, de juiste voedingsmix per dag bepalen

Huisdiertoezicht: om aan de dierenartsen digitale tools te verstrekken in verband met voeding voor opvolging van de huisdieren in het kader van een afslankprogramma, bewaking van klinische gegevens bij chronische ziekten en ondersteuning van gezondheidspreventie door middel van een voorspellend algoritme

Kennis voor het team van de dierenkliniek: gericht op het delen van alle kennis ter ondersteuning van het team van de dierenkliniek, meer bepaald kennis over de dieren via artikelen, e-learning, webinars, tijdschriften (bijvoorbeeld Vet Focus).

Kliniekbeheer: om digitale diensten te bieden voor een vlotter verloop van bestellingen van Royal Canin-producten en ondersteuning van de levering en facturatie van gepersonaliseerde voedingsoplossingen en elk digitaal initiatief dat de kliniek helpt tijd te winnen en de klantenervaring verbetert.