Програма "Добре дошло у дома"

Вярваме, че всяко кученце и котенце заслужават перфектния старт в живота. Затова разработихме програмата "Добре дошло у дома", съвместно с партньорски развъдници и нейните общи условия можете да намерите тук.

Content Block With Text And Image 4

Официални правила на промоционална кампания “Добре дошло у дома” 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР, ИЗПЪЛНИТЕЛ И ДЕФИНИЦИИ

1.1. Организаторът на Промоционалната кампания „ДОБРЕ ДОШЛО У ДОМА“, наричана по-нататък „Промоционална кампания” или „Кампанията”) е „РОЯЛ КАНИН БЪЛГАРИЯ ЕООД (наричано по-долу “Организатор”), дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, ЕИК 203584879, ДДС № BG203584879, представлявано от Кристиан Ташев - Управител.

1.2. Изпълнител на Кампанията е МЕДИЯПОСТ ХИТ МЕЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД (наричано по-долу „Агенция“), дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ 25, ет. 2, с ЕИК 131468795, ДДС № BG131468795, представлявано от Христо Радичев в качеството на Управител.
Промоционалната кампания ще се проведе при следните Официални правила (наричани по-долу "Официални правила" или "Правила"). Правилата ще бъдат публикувани на интернет страницата на Организатора и по-точно на следния адрес:
https://www.royalcanin.com/bg/about-us/news/welcome-home-program

1.3. Организаторът си запазва правото да променя Правилата по време на провеждането на Кампанията, както и да прекрати Кампанията във всеки един момент. В такива случаи Организаторът официално ще информира обществеността за това по същия начин, по който е била информирана първоначално. Промените ще бъдат обявени поне 24 часа преди влизането им в сила.

1.4. Развъдниците, партньори на Организатора, в които е възможно да има наличност на стартови пакети, са описани в Приложение 1 (наричан за по-долу „Списък с партньорски развъдници“

1.5. Продуктите на РОЯЛ КАНИН БЪЛГАРИЯ ЕООД, участващи в програмата (наричани по-нататък „Списък с участващи продукти“) са:

• FHN KITTEN 400g
• FHN KITTEN 2kg
• FHN KITTEN STERILISED 400g
• FHN KITTEN STERILISED 2kg
• FBN BRITISH SHORTHAIR KITTEN 400g
• FBN BRITISH SHORTHAIR KITTEN 2kg
• FBN PERSIAN KITTEN 400g
• FBN PERSIAN KITTEN 2kg
• BHN BULLDOG PUPPY 3kg
• BHN BULLDOG PUPPY 12kg
• BHN CAVALIER KING CHARLES PUPPY 1.5kg
• BHN CHIHUAHUA PUPPY 500g
• BHN CHIHUAHUA PUPPY 1.5kg
• BHN DACHSHUND PUPPY 1.5kg
• BHN FRENCH BULLDOG PUPPY 3kg
• BHN GERMAN SHEPHERD PUPPY 1kg
• BHN GERMAN SHEPHERD PUPPY 3kg
• BHN GERMAN SHEPHERD PUPPY 12kg
• BHN GOLDEN RETRIEVER PUPPY 3kg
• BHN GOLDEN RETRIEVER PUPPY 12kg
• BHN LABRADOR PUPPY 3kg
• BHN LABRADOR PUPPY 12kg
• BHN PUG PUPPY 1.5kg
• BHN ROTTWEILER PUPPY 3kg
• BHN SHIH TZU PUPPY 1.5kg
• BHN YORKSHIRE PUPPY 500g
• BHN YORKSHIRE PUPPY 1.5kg
• SHN X-SMALL PUPPY 500g
• SHN X-SMALL PUPPY 1.5kg
• SHN MINI PUPPY 800g
• SHN MINI PUPPY 2kg
• SHN MEDIUM PUPPY 4kg
• SHN MEDIUM PUPPY 15kg
• SHN MAXI PUPPY 4kg
• SHN MAXI PUPPY 15kg
• SHN GIANT PUPPY 3.5kg
• SHN GIANT PUPPY 15kg
• SHN GIANT JUNIOR 3.5kg
• SHN GIANT JUNIOR 15kg

1.6. Размерът на породите се определя както следва:
a. Дребни: породи с тегло до 10 кг в зряла възраст
b. Средни: породи с тегло между 11 и 24 кг в зряла възраст
c. Едри: породи с тегло между 25 и 44 кг в зряла възраст
d. Гигантски: породи с тегло наг 45 кг в зряла възраст

1.7. Стартов пакет е кутия, съдържаща мостри на продукти Royal Canin в оригинална затворена опаковка, талон с уникален код и рекламни материали. Стартовият пакет е с ограничена наличност и може да бъде предоставен на собственик на домашен любимец единствено от партньорски развъдник на Организатора от описаните в Приложение 1. Организаторът не може да гарантира постоянна наличност на стартови пакети в развъдниците и не носи отговорност в случай, че поради липса на наличност, партньорски развъдник не може да предостави стартов пакет на собственик на домашен любимец.


РАЗДЕЛ 2. НАГРАДИ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се организира и провежда в периода 1 март 2021 г. – 31 декември 2021 г., включително (наричан по-нататък "Период на Кампанията") или до изчерпване на количествата.

2.2. Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Официални правила. Наградата, която участващите в промоционалната кампания могат да спечелят е еднократен талон за безплатен продукт от списъка с участващи продукти на РОЯЛ КАНИН БЪЛГАРИЯ ЕООД, описан в точка 4.1.5. (наричан по-нататък „Списък с участващи продукти“). Талонът може да бъде използван при изпълнение на правилата, уредени в Раздел 4.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя Периода на кампанията, но не преди да го е обявил публично, както е посочено в раздел 1, т. 1.3.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице (наричано по-долу за краткост „Участник“), което отговаря едновременно на следните условия:

3.1.1. Навършило е 18 години;
3.1.2. Закупило е от развъдник от Списъка с участващи развъдници, кученце или котенце на възраст до 9 месеца (с изключение на кученца от едри и гигантски породи, които могат да се включат до възраст от 14 месеца) и при покупката е получило стартов пакет с продукти Royal Canin от съответния развъдник;
3.1.3. Заявило е своето желание за участие, като е регистрирало чрез SMS на кратък номер 1677 уникален код от талон, който се намира в стартовия пакет;
3.1.4. Предоставило е изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на същата;
3.1.5. Не е лице, свързано с Организатора.
3.1.5.1. Свързани с Организатора лица са лицата, които са съдружници или акционери в дружеството на Организатора, или които работят по трудово правоотношение или лично са в друг вид договорни отношения с Организатора, или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Кампанията, или са в пряка родствена връзка със служителите на Организатора.
3.1.5.2. Под „пряка родствена връзка” следва да се разбира: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен, включително, и по сватовство до трета степен, включително, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
3.2. С включването си в Кампанията, участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години.


РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА


4.1. За да участва в Кампанията всеки участник следва да изпълни следните стъпки:

4.1.1. В периода на Кампанията да закупи от развъдник от Списъка с участващи развъдници, кученце или котенце на възраст до 9 месеца (с изключение на кученца от едри и гигантски породи, които могат да се включат до възраст от 14 месеца) и при покупката да е получило Стартов пакет на Royal Canin от съответния развъдник.
4.1.2. Да заяви своето желание за участие, като регистрира чрез SMS на кратък номер 1677 уникален код от талон, който е открил в стартовия пакет. Успешната регистрация ще бъде потвърдена с обратен SMS, който участникът ще получи на своето мобилно устройство.
4.1.3. След регистрацията си Участникът ще получи обаждане от сътрудник на Агенцията. В този разговор Участникът ще бъде информиран, че личните данни, които предостави в разговора, ще бъдат обработвани според условията, посочени в раздел 6; ще отговори на няколко кратки въпроса, ще посочи валиден имейл адрес и ще получи информация как може да използва талон 1+1 с уникален код, който се съдържа само в Стартовия пакет, получен в развъдника.
4.1.4. С талона от стартовия пакет Участникът може да закупи от специализиран физически зоомагазин един брой от артикул от Списъка с участващи продукти и да получи два броя от същия артикул на цената на един. Специализираните физически зоомагазини, предлагащи продуктите на Royal Canin, могат да бъдат намерени в секцията „Откъде да закупя“ на www.royalcanin.com/bg.

4.1.5. След приключване на разговора, Участникът ще получи имейл на предоставения в телефонен разговор от него имейл адрес. В този имейл, той ще получи и писмена информация за защита на неговите лични данни, както и ще може да отбележи, ако желае, своето съгласие за получаване на маркетингови съобщения от Организатора. Предоставянето на съгласие за получаване на маркетингови съобщения не е условие за включване на Участника в Кампанията.

4.2. Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно продиктувани в телефонния разговор лични данни или при невъзможност за връзка по телефон с регистриран Участник, което може да доведе до недостатъчно информация относно използването на талоните с уникален код, раздавани в Кампанията.

4.3. В случай, че по независещи от Организатора причини регистриран Участник не може да бъде открит на използвания от него при регистрацията чрез SMS телефонен номер в 5-дневен срок от датата на регистрация и след 3 направени опита, Участникът губи правото да използва своя талон 1+1 с уникален код.

4.4. Регистрацията в Кампанията чрез SMS може да се осъществи само в периода 1 март 2021 г., 00:00 часа – 31 декември 2021 г., 23:59 часа.

4.5. Покупката, при която се употребява талонът от стартовия пакет, чрез който Участникът получава 2 пакета храна с марката Royal Canin на цената на 1, може да се осъществи само в периода 1 март 2021 г., 00:00 часа – 31 януари 2022 г., 23:59 часа.


РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ

5.1. За целия период на Кампанията Участниците ще могат да използват своите талони в специализираните физически зоомагазини, партньори на компанията. Партньорските магазини могат да бъдат намерени в секцията „Откъде да закупя“ на www.royalcanin.com/bg.
Талонът дава право на Участника да закупи 2 броя от идентични артикули от Списъка с участващи продукти, описани в т. 1.5. от специализиран физически зоомагазин на цената на 1.

5.1.1. За да се възползва от наградата описана в т. 5.1., потребителят трябва надлежно да е изпълнил стъпките, описани в Раздел 4. Наградата може да бъде 1 брой от артикулите в Списъка с участващи продукти от т. 1.5.

5.1.2. Талоните от стартовия пакет могат да бъдат използвани през целия период на Кампанията.

5.1.3. Не се допуска замяна на пакета храна Royal Canin, който Участникът получава като награда към своята покупка, с паричната му равностойност или с друга награда.

5.1.4. По време на Кампанията Организаторът не предвижда да раздава други награди, освен тези, посочени в т. 5.1.

РАЗДЕЛ 6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

6.1. Информация относно администрирането на личните данни

Личните данни, които предоставяте, във връзка с промоционалната кампания се обработват от:

РОЯЛ КАНИН БЪЛГАРИЯ ЕООД, дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, ЕИК 203584879 (наричана по-долу "Администратор"), чрез МЕДИЯПОСТ ХИТ МЕЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ 25, ет. 2, с ЕИК 131468795, ДДС No. BG131468795 в качеството на обработващ от името на Администратора (наричан по-долу “Обработващ”).
Данните за контакт на Администратора при възникнали неясноти или за упражняването на правата от страна на субектите на лични данни са следните:

РОЯЛ КАНИН БЪЛГАРИЯ ЕООД, дружество със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, ЕИК,
Отдел Маркетинг,
e-mail: [email protected], Телефон: +359 2 805 7900

6.2. Категории лични данни, обработвани в рамките на Кампанията
По време на Кампанията Администраторът ще събира от участниците следните категории лични данни:
a) Име и фамилия;
б) Телефонен номер;
в) Адрес на електронна поща
Предоставянето на тези лични данни на Участника по време на телефонния разговор със сътрудник на Агенцията е задължително за участие в Кампанията. Всяко лице може да откаже да предостави данните си, но в този случай няма да може да участва в Кампанията.

6.3. Цел на обработката

Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани от Администратора чрез Обработващия, който обработва данните от името и за целите на Администратора и с оглед на организацията и провеждането на Кампанията.
При получено съгласие от участниците, телефонните разговори, съдържащи лични данни, ще бъдат записани, за да бъдат използвани като доказателство във всякакви спорове, свързани с процеса на валидиране на печелившите и раздаване на наградите, предлагани в промоционалната Кампания, както и с цел проверка на служителите на Медияпост Хит Мейл за начина на осъществяване на връзката с участниците в Кампанията. Записите ще се съхраняват в срок от 60 календарни дни след края на кампанията, след това ще бъдат надлежно унищожени. За целите на данъчното облагане данните за награди над 100 лв. се съхраняват са срок от 5 години, броени от първи януари на годината, следваща годината, в която е проведена кампанията.

6.4. Правно основание на обработката
Обработката на лични данни, на участниците в промоционалната кампания се основава на съгласието на Участниците за включване в Кампанията,

6.5. Разкриване на лични данни
Личните данни, събирани по време на Кампанията ще бъдат обработвани единствено и само от Администратора и Обработващият лични данни, посочени по-горе. Лични данни няма да бъдат разкривани към трети страни.


6.6. Период на съхранение на лични данни
Данните, събрани по време на настоящата промоционална кампания, ще бъдат съхранявани в срок от 60 дни, след изтичане на същата. След изтичането на този период, всички лични данни ще бъдат надлежно унищожени.

6.7. Правата на субектите на данни
За да осигури честна и прозрачна обработка, Администраторът осигурява на участниците по време на Кампанията следните права:
а) правото да оттегли съгласието, относно обработването, по всяко време, без то да засяга законността на обработката, извършена въз основа на съгласието преди оттеглянето му;
б) правото да поиска достъп до личните данни;
в) правото да поиска коригиране на личните данни;
г) правото да се иска изтриване на лични данни;
д) право на ограничаване на обработването;
ж) правото на преносимост на данните;
з) правото да подаде жалба в Националния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по установения от органа ред (https://www.cpdp.bg/index.php).
Участниците могат да упражняват своите права, споменати по-горе чрез писмено заявление, датирано, подписано и адресирано както до Администратора на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, ЕИК, Отдел Маркетинг или изпратено на имейл [email protected], ,. При подаване на заявлението от упълномощено лице, към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.

6.8. Администраторът може мотивирано да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Администратора и/ или Обработващия в нарушение на задълженията им съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.
6.9. Защита на личните данни, принадлежащи на деца
Лични данни на лица под 18-годишна възраст няма да се обработват. Допустимите участници в настоящата кампания следва да са навършили пълнолетие. В случай, че бъдат предоставени лични данни на лице под 18-годишна възраст, то същите ще бъдат своевременно унищожени.


РАЗДЕЛ 7. УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА 1+1 НА РОЯЛ КАНИН ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ЗООМАГАЗИНИ, В КОИТО СЕ ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯТА.

7.1. В Програмата участват само продуктите от портфолиото на Организатора, описани в Списъка с участващи продукти в т. 1.5.

7.2. Механика.
При закупуване на 2 броя от идентични артикули от Списъка с участващи продукти, описани в т. 1.5. от специализиран физически зоомагазин, Участникът има право да получи тези артикули на цената на 1 при предоставяне на талон от стартов пакет и изпълнение на стъпките и условията, описани в раздел 4. За да участва в Кампанията, Участникът следва да предостави 1 касов бон от закупен 1 брой от артикул от Списъка с участващи продукти, на място, веднага след закупуването, и да получи 1 брой от същия артикул. Търговският сътрудник в специализирания физически зоомагазин, прави копие на касовия бон, и го предоставя на търговския представител на Роял Канин България ООД. След вътрешна проверка на валидността на копието на касовия бон, Роял Канин България ООД предоставя физически на специализирания зоомагазин дадения с отстъпка артикул според информацията в касовия бон.
С предоставянето на талона от стартовия пакет, Участникът потвърждава участието си в Промоцията, в т.ч. приемането на настоящите Общи условия и получаването на конкретния продукт.

7.3. Описание и раздаване на безплатния продукт.
Продуктите в Кампанията съответстват на изискванията на действащото българско законодателство и не могат да бъдат заменяни с други продукти или с паричната им равностойност.
В случай, че по причини, извън контрола на Организатора, за него е обективно невъзможно да предостави някой от продуктите, Организаторът си запазва правото да предостави заместващ продукт от същия вид със същите или по-добри характеристики и еквивалентна стойност, така че да съответства на изискванията на българското законодателство.
Всеки Участник може да вземе участие в Кампанията неколкократно по време на периода на Кампанията. Няма ограничение по отношение на броя участия, при положение, че Участникът отговаря на Общите условия на Кампанията.
Безплатните продукти се получават от специализираните физически зоомагазини до 30 (тридесет) работни дни след изтичане на срока на Кампанията. Участникът няма право да получи наградата, в случай, че:
• е на възраст под 18 години;
• откаже да подпише приемо-предавателен протокол/стокова разписка.
Недопустими са действия от страна на Участници в Кампанията, с които се цели спечелване на продукта чрез използване на средства и методи, които нарушават добрите нрави или настоящите Общи условия. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на талони за участие или данни, предоставени при заявяването на участие, Организаторът на Кампанията си запазва правото да дисквалифицира Участника и да го лиши от правото да получи безплатния продукт.


РАЗДЕЛ 8. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА


8.1. Кампанията може да бъде прекратена предсрочно от Организатора при наличие на форсмажорни обстоятелства, независещи от него.

8.2. Кампанията може да бъде прекратена предсрочно и по решение на Организатора, като той се задължава да обяви публично това си решение на официалната страница на Кампанията на интернет адрес:
https://www.royalcanin.com/bg/about-us/news/welcome-home-program
поне 24 часа преди прекратяване на Кампанията.

РАЗДЕЛ 9. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ


9.1. Организаторът има правото да предприема необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа на Организатора и разходите за тази Кампания. Всеки участник, който се опита или наруши правилата на Кампанията ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на Кампанията.

9.2. В случай че възникнат спорове между Организатора и участниците в Кампанията, те ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно, страните ще решат спора чрез компетентните съдебни органи в гр. София.

9.3. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които Участниците са се регистрирали за участие в Кампанията с невалидни данни или чужд телефонен номер и по тази причина не могат да бъдат открити по телефон и/или имейл адрес.

9.4. Организаторът не носи отговорност за прекъсвания в работата на платформата на Кампанията в случаите, когато това се дължи на фактори, независещи от Организатора, като прекъсвания на електричеството, прекъсване на интернет връзката и др.

9.5. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяния, прекъсвания или невъзможност в изпълнението в срок на етапи или части от кампанията, поради настъпили форсмажорни обстоятелства.

РАЗДЕЛ 10. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

10.1. Всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата Кампания, считано от датата на откриването й до изтичането на 14 /четиринадесет/ календарни дни след нейния край. Срокът на жалбата се счита за спазен, ако пощенското клеймо на пратката с жалбата е с дата най-късно 14-ия (четиринадесетия) ден, от датата, посочена като край на Кампанията. Жалбите, депозирани след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разгледани. Жалбите се подават в писмена форма до адреса на Агенцията: гр. София, бул. „Петър Дертлиев“ 25, ет. 2, с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето и фамилното име на жалбоподателя, точен адрес, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис.

10.2. Жалбите се разглеждат от Организатора и Агенцията в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им се прилагат правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.

10.3. Решенията на Организатора по депозираните жалби са окончателни и обвързващи.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК С РАЗВЪДНИЦИ, ПАРТНЬОРИ НА РОЯЛ КАНИН

Име на развъдник

Град

Адрес

КЕНЕЛ АБАЛТ

ВРАЦА

УЛ АНГЕЛ ГРАМЧЕВ 4

КЕНЕЛ АБЕРАШ

ГЕРМАН

УЛ 999 НАД ЧЕШМАТА

КЕТЪРИ АБЛИКА ПЪРСИ

ТЪРГОВИЩЕ

КВ ЗАПАД БЛ28 ЕТ9 АП38

КЕНЕЛ АГИ-ВАН-ДОГС

ПЛОВДИВ

УЛ МОМИНА СЪЛЗА 23

КЕНЕЛ АХИЛ ЕЛ ГЕРЕРО

РАДИНОВО

УЛ ЧЕТВЪРТА 14

КАТЕРИ АЙСИ-ДАГАЛ

ЛОВСКО

УЛ НАЗЪ ХИКМЕТ 6

КЕНЕЛ АЛЕКС ГОЛД СЕЛЕКШЪН

БЕЛОПОПЦИ

СЕЛО БЕЛОПОПЦИ

КЕНЕЛ КЛАН АЛЕКСАНДЪР ХОРС

КАВАРНА

УЛ ЗДРАВЕЦ 23

КЕНЕЛ АЛФАПОМ

САНДРОВО

УЛ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 36

КЕНЕЛ АЛИЕН ГЛОУ

ХАРМАНЛИ

УЛ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 59

КЕНЕЛ АЛЕОРИНГ СИКРЕТ

БУРГАС

УЛ МАКЕДОНИЯ 42

АЛОФИС КАТЕРИ

СОФИЯ

МЛАДОСТ 2 БЛ 280 ВХ 3

КЕНЕЛ ЕЙНДЖЪЛС СТАФ

ПЛОВДИВ

УЛ ЦОКО КАБЛЕШКОВ 1

КЕНЕЛ АНГЕЛ СТАФ ЛИМИТИТ

СОФИЯ

УЛ ГОРСКА ЕЛА 39

КАТЕРИ АНКЕСЕНАМУН

ВАРНА

КВ ВЪЗРАЖДАНЕ БЛ 15 ВХ 4

АННА ДОГ ХАУС

СОФИЯ

ЖК МЛАДОСТ 4 УЛ406 14

КЕНЕЛ АНТИКО ДУРОСТОРУМ

АЙДЕМИР

УЛ СОФИЯ 164

КЕНЕЛ АНУБИС ХРИСИ

ЧЕПИНЦИ

УЛ МАНАСТИРСКА 27

АНАСТАСИЯ ЙОРК УИНЪР

СОФИЯ

УЛ ПИР ПРОХОД БЛ 24 А ВХ В ЕТ6

КЕНЕЛ АРБЕН БУЛДОГ

ХАСКОВО

УЛ АХРИДА 19

ФОНДАЦИЯ АРЕС И ПРИЯТЕЛИ

СИЛИСТРА

УЛ ТУЛЧА 20 ВХ А АП7

АРИА КЕНЪЛ ЕООД

СТРАШИМИРИВО/ВАРНА

МЕСТ-СТ ПЯСЪКА ПАРЦЕЛ 019043

АРИА КЕНЪЛ ЕООД

ВАРНА

КВ ВЪЗРАЖДАНЕ 1 ДО БЛОК 18

КАТЕРИ АРИСТОБРИ

ЛОЗЕН

УЛ СЪЕДИНЕНИЕ 134

КЕНЕЛ АРНИ ДОГ

ЛОЗЕН

УЛ САДИНА 1

КАН АТИЛА БРИЙДЪР

РАЗЛОГ

УЛ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 70

КЕНЕЛ ОЗИ СМАЙЛ

СОФИЯ

УЛ БАЙЛОВО БЛ 80 ВХ Б ЕТ6 АП32

КЕНЕЛ ОЗИ СМАЙЛ

ДОРКОВО

УЛ ЦЕПИНА 81

АВАНТЮРИН КАТЕРИ

СОФИЯ

УЛ ЯНКО САКЪЗОВ 16 ЕТ.4 АП.7

КЕНЕЛ АВИТОХОЛИЯ 76/2012

ПЛОВДИВ

ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 78А

КЕНЕЛ АЯТЕЯ

СОФИЯ

УЛ ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ 14А

КЕНЕЛ БАГАИН

САМОКОВ

УЛ БЪЛГАРИЯ 206

КЕНЕЛ БАЛКАН СТАР

ГЕРМАН

ВИЛНА ЗОНА ГЕРМАН

КЕНЕЛ БАНГЕИРА

СОФИЯ

ЖК МЛАДОСТ 1 БЛ 71 ВХ Б АП 86

КЕНЕЛ БАНГЕИРА

СОФИЯ

МЛАДОСТ 2 УЛ СВ КИПРЯН БЛ 247

КЕНЕЛ БАНКОВ ДОГ ХЪНТЪР

ЛУКОВИТ

УЛ ШЕЙНОВО 4

КЕНЕЛ ХАУС БАНКЯ

СОФИЯ

ЖК ЛЮЛИН БЛ 014 ВХ 1

КЕНЕЛ ХАУС БАНКЯ

БАНКЯ

УЛ ГАБЪР 33

СД БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

СОФИЯ

БУЛ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 132

БЕЛАТОР КОРСО КЕНЕЛ

ПЛОВДИВ

УЛ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ 12

КЕНЕЛ БЕЛЛА ДЕ ПЕРОС ВАРНА

ТЪГОВИЩЕ

УЛ БЕЛАСИЦА 2

БЕСТ ПЕТС ХОТЕЛ

БАНКЯ

УЛ КНЯЗ БОРИС I 57

КЕНЕЛ ХАУС БИФО

КОСТИНБРОД

УЛ ЙОРДАН ЙОВКОВ 3

КЕНЕЛ БИГ БОС ДАНИ

ВАРНА

ВЛ ВАРНЕНЧИК М-СТ МЕНТЕШЕТО

КЕНЕЛ БЛЕК СИЙ ГОЛД

БУРГАС

ЖК СЛАВЕЙКОВ БЛ63 ВХ8 ЕТ3 АП9

КЕНЕЛ БЛЕСТ ПОМ

ХАРМАНЛИ

УЛ АСЕН ЗЛАТАРОВ 14

КЕНЕЛ БЛЕС ДЪ ЧАЙЛД

СОФИЯ

УЛ ДИАМАНТ 24

КЕНЕЛ БОКСИНГ

СТАМБОЛИЙСКИ

ОПЪЛЧЕНСКА 1 КРАВЕФЕРМА

КЕНЕЛ БУБАМАРА

ПЛОВДИВ

УЛ АВ.ВЕЛЕПКИ 20 ОФИС СПИДИ

КЕНЕЛ БЪЛГЕРИАН СТАР

БАНКЯ

УЛ ГУРГУЛЯТ 3

КЕНЕЛ БУЛБРАВЕРИ С

ПЛОВДИВ

ЖК ТРАКИЯ БЛ 93 ВЕТ КАБИНЕТ

КЕНЕЛ БУЛДОГ ФИЛИНГ

СОФИЯ

БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ БЛ 51 ВХ В

КЕНЕЛ БУЛДОГ ПЕШЪН БЪЛГАРИЯ

ЛОМ

УЛ ЦАР ШИШМАН 73

РАЗВЪДНИК ЗА КОТКИ БУЛГАРИ

СОФИЯ

УЛ ЦАР СИМЕОН 79

КАТЕРИ БРАЙТ ХЕЛИОС

СОФИЯ

ЖК МЛАДОСТ3 БЛ320 ВХ2 ЕТ4 АП49

ЦАЕЛУС АНТИКУМ

ГАБРОВО

УЛ ОРЛОВСКА 154

КАТЕРИ ЕЛИЪНС СПИРИТ

СОФИЯ

БУЛ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 23

КЕНЕЛ МАВРО ВЕЛОС ДОГ ФАРМ

ПЛОВДИВ

БУЛ КОМАТЕВСКО ШОСЕ 130

КЕНЕЛ КАРЕЛА С

СОФИЯ

УЛ ЕДЕЛВАЙС 52 КВ ГОРНА БАНЯ

КАТЕРИ КАСА БЕЛЛА

ШУМЕН

УЛ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 10

КЕНЕЛ КАСА ВЛАДИ

БАНКЯ

УЛ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 20

КЕНЕЛ КАСА ВЛАДИ

БРАНИПОЛЕ

УЛ БОСИЛЕК 1

КЕНЕЛ КАТЕУР

БУРГАС

УЛ ЛАТИНКА 8А КВ ВЕТРЕН

КЕНЕЛ КАТЛЕЯ БГ

СЛИВЕН

КВ ДАМЕ ГРУЕВ БЛ 40 ВХ Б АП 19

КЕНЕЛ КАТЛЕЯ БГ

ШИВАЧЕВО

УЛ ДИЧКО БЪЧВАРОВ 13

КАЗАДОР ДЕ СЕРДО

БУРГАС

ЖК МЕДЕН РУДНИК БЛ115 ВХ1

КЕНЕЛ ЧЕРНИ ЛОМ

ТЪРГОВИЩЕ

УЛ ОСЪМ 5А

КАТЕРИ ФЕНТЪЗИ АВАЛОН

СОФИЯ

КВ.ОВЧА КУПЕЛ2 БЛ. 39Б

КАТЕРИ ФЕНТЪЗИ АВАЛОН

ПАНАГЮРИЩЕ

УЛ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 28

РАЗВЪДНИК ЧАРМ ЕНД ЛОВ

ЧЕШНЕГИРОВО

УЛ ПЪРВОМАЙСКА 14

КАТЕРИ ЧАРМИНГ КИТИС

СМОЛЯН

УЛ ОСТРИЦА 26

КЕНЕЛ ЧАРМИНГ ПОМЕРАНИАНС

МАНОЛЕ

УЛ ПЪРВА 44

КЕНЕЛ ЧЕРЕН БОГАТИР

СИНИТОВО

УЛ ПЕТА 2

ЩАСТИЕ ЗА ЧЕТИРИ ЛАПИЧКИ

ВАРНА

ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 137

ЧИКАГО КАТЕРИ

СОФИЯ

БУЛ ТОТЛЕБЕН 34

КАТЕРИ НЕЙКЕД БЮТИ

БАЛЧИК

УЛ ЧЕРНО МОРЕ 60

КЕНЕЛ КРИСТАЛФОКС

МЕЗДРА

УЛ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 9

КЕНЕЛ АНФАРИС КИНГ

ВАРНА

УЛ БРАТЯ БЪКСТОН 35

ЦВЕТОВЕТЕ БГ ЕООД

ВАРНА

УЛ ДР БОРИС ОКС 1

КЕНЕЛ ДАЛМЕДЖИК

СОФИЯ

КВ БОРОВО БЛ 216 ВХ Г АП 72

КЕНЕЛ ДАЛМЕДЖИК

СОФИЯ

УЛ КОСТА ЛУЛЧЕВ 13

КЕНЕЛ ДАНИ ДОГС

ЯМБОЛ

УЛ ЗЛАТЕН РОГ 3

ДИФЕНДЪР ЪФ БЪЛГАРИЯ

СВИЛЕНГРАД

УЛ РЕЧНИ ЛОЗЯ 17

КЕНЕЛ ДЕЛ КАМПО БГ

ПИЩИГОВО

УЛИЦА ВТОРА

КЕНЕЛ ДЕЛ КАМПО БГ

ПАЗАРДЖИК

УЛИЦА ТЪРГОВСКА 10

КЕНЕЛ ДЕ ЛА ЛЕГЕНДЕ ДЕ НОЛА

ВАРНА

ЗАП-НА ПРОМИ-НА ЗОНА УЛ ПЕРЛА

КЕНЕЛ ДЕЛ ДИЛКОВ

КНЕЖА

УЛ ХРИСТО БОТЕВ 14

КЕНЕЛ ДЕЛ НЕНКОВСКИ

СОФИЯ

УЛ СЛАВ КАРАСЛАВОВ 6

КЕНЕЛ ДЕЛ НЕНКОВСКИ

БУРГАС

БРАТЯ МИЛАДИНОВИ БЛ 57

КЕНЕЛ ДЕЛ ТРАКИ

ЯМБОЛ

УЛ СЛАВЯНСКА 2

КЕНЕЛ ДЕМАРК РОЯЛ

СОФИЯ

УЛ ТРАКИЯ 52 ОБОРИЩЕ

КЕНЕЛ ДЕМИДИОР

СОФИЯ

УЛ КЪПИНА 12

КЕНЕЛ ДЕМОН ФРОМ ДЕ МАНТИН

СОФИЯ

УЛ ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ 12А

КЕНЕЛ Д ЕРАМО

СОФИЯ

УЛ ХРИСТО КОВАЧЕВ 38

КЕНЕЛ ДЕВОН ДЖАК

КАЗАНЛЪК

УЛ НЕОФИТ РИЛСКИ 5

КЕНЕЛ ДАЙМЪНД ЙОРК

СОФИЯ

ЗОНА Б18 БЛ 5

ДИДИ И ПЕРЛИТЕ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УЛ ЦВЕТАРСКА 3

РАЗВЪДНИК ВОН ДИМОВО ХАУС

ДИМОВО

УЛ КОСТА ЙОРДАНОВ 4

ФЛУФИ ДИВАЙНИТИ

КЪРДЖАЛИ

УЛ ДЕСПОТ СЛАВ 1

ДОБИНИК ЕООД

ТВЪРДИЦА

СЕЛО ТВЪРДИЦА

КЕНЕЛ ДОГ ХЕРЗОГ

РАДИНОВО

УЛ ЧЕТВЪРТА 17

КЕНЕЛ ДОГ И КО 2000

МОКРИЩЕ

УЛ ВТОРА 15

КЕНЕЛ ДОГ СТОУН

ЯМБОЛ

УЛ РАДЕЦКИ 133А

КЕНЕЛ ДОН ПЕПИНО

ПЕРНИК

УЛ СРЕДЕЦ 1А

КЕНЕЛ СНОУ ДИНАСТИ

СЪЕДИНЕНИЕ

УЛ ЗАХАРИ СТОЯНОВ 14

КЕНЕЛ ДЖЕНГИЗ СЕРГО

КАЛОЯНОВО

УЛ КОПРИВЩИЦА 44

КЕНЕЛ ЕЛЕНА ХЕПИНЕС

ЯМБОЛ

ЖК ХАЛЕ 9

КЕНЕЛ ЕЛФ С УОНДЕРЛЕНД

ПЛЕВЕН

УЛ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 3

КЕНЕЛ ЕЛИТ ДОГС

СОФИЯ

КВ СВЕТА ТРОИЦА БЛ 347А

КЕНЕЛ ЕЛМОНИ ДОГ

НИКОЛОВО

УЛ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 12

КЕНЕЛ ЕМПАЙР ОФ ЛАЙТ СМАЙЛС

ХАРМАНЛИ

УЛ НИКОЛА ПЕТКОВ 32А

КЕНЕЛ ЕВМОЛПИА МАЛИНОА

БЕНКОВСКИ

УЛ 23 ТА 11

ЕВЪРСДЕН ДАКС ООД

БРАКНИЦА

УЛ КОЛЬО ПЕТРОВ 20

КЕНЕЛ ПАР ЕКСЕЛЪНС БЪЛГАРИЯ

ПЕРНИК

УЛ ЙОРДАН ЛЮТИБРОДСКИ 24

ФАНТАЗИ ФИОРЕ КАТЕРИ

СОФИЯ

БУЛ КНЯЗ БОРИС III БЛ 124 Б

КАТЕТИ ФЕЛИС ФЕЛИЧИС

СОФИЯ

ЖК НАДЕЖДА-4 БЛ450 ВХ Б АП13

КЕНЕЛ ФЕЛИКСЧИХУА

КОСТИНБРОД

УЛ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 28

КЕНЕЛ ФАЙТ

ПЛОВДИВ

УЛ ГЕОРГИ БЕНЕВ 7

КЕНЕЛ ФАЙР СТАЙЛ

село РАВНЕЦ/БУРГАС

УЛ ПИОНЕРСКА 1

ФЛОУИНГСАУНДС КЕТЪРИ

ПЛОВДИВ

УЛ ПОБЕДА 59

КЕНЕЛ ФОРСУИНД

ЦАЛАПИЦА

УЛ ИВАН БОГОРОВ 45А

ФОНДАЦИЯ АР СОФИЯ

СОФИЯ

УЛ ХАН БОГРОВ 20

КАТЕРИ ФОКСИЛЕНД

СОФИЯ

БУЛ ИСКЪРСКО ШОСЕ 7

КЕНЕЛ ФОКСИ НОЙС

БОЖУРИЩЕ

УЛ МАЛИНА 18

КЕНЕЛ ФРЕНЧ ДОЛС

СТАРА ЗАГОРА

УЛ КОЗЛОДУЙ 6А

КЕНЕЛ ФУЧА ХЪНТИНГ ДОГС

БОБОВ ДОЛ

УЛ НЕГОЛИЦА 40

КЕНЕЛ ФУР БАНД

КАЗАНЛЪК

УЛ ОРЕШАКА 58

КЕНЕЛ ФУРРИ ТЕЙЛ ДОГС

ЧОРУЛ

С ЧОРУЛ ДРАГОМАН

КЕНЕЛ ФЮРИ ДРАКОНФЛАЙ ФИЕРИ

БЛАГОЕВГРАД

БУЛ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 20А

КЕНЕЛ ФЮРИ ДРАКОНФЛАЙ ФИЕРИ

БЛАГОЕВГРАД

УЛ ДАМЕ ГРУЕВ 32

ГАЛКИН КУН

ПЛОВДИВ

УЛ ПРОГРЕС 17

КЕНЕЛ ГАЛЕРИЯ ЧИО

СТАРА ЗАГОРА

УЛ КАЛОЯНОВСКО ШОСЕ 2

ГЕРДИАКЕТС КАТЕРИ

БУРГАС

ЖК ЛАЗУР БЛ 54

КЕНЕЛ ГЕРИАТ МЕРИ ДОГС

СОФИЯ

КВ СЕСЛАВЦИ УЛ ДЕТЕЛИНА 18

ДЖЪРМАН ШЕПАРД ДОГ ЕООД

ВАРНА

СО ТРАЛИЯ 520-1 888

КЕНЕЛ ГИКАС ДОГС

СЛИВЕН

УЛ ДИМИТЪР КАЛЪКЧИЯТА 2Б

КЕНЕЛ ДЖИНДЖЪРС СТЕПС

ЖИТНИЦА

УЛ 29-ТА 68

КЕНЕЛ ГЛЕН КОРАС

СОФИЯ

ЖК ЛЮЛИН БЛ 605 ВХ В

КЕНЕЛ ГЛОРИ ОФ ПРИНС

ХАРМАНЛИ

УЛ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 48

КЕНЕЛ ГОЛДЕНГРАФ

ПЛОВДИВ

УЛ АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ 1

КЕНЕЛ ГОЛДЕН БЮТИФУЛ ПРИНЦЕС

ХАРМАНЛИ

УЛ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 50

КЕНЕЛ ГОЛДМЕЛ

СОФИЯ

ЖК ЛЮЛИН БЛ 118 ВХ В АП 68

КЕНЕЛ ГОЛДМЕЛ

ВАРНА

УЛ СРЕДНА ГОРА 6 ПАРТЕР

КЕНЕЛ ГОЛДЕЪН МИНИ ЛАЙЪН

ВАРНА

М СТ БАЛЪМ ДЕРЕ ПАРЦЕЛ 427

КЕНЕЛ ГРЕЙС ЙОРКШИРСКИ ТЕРИЕР

НОВИ ИСКЪР

УЛ НОВ ЖИВОТ 10

КЕНЕЛ ГРАФА НИНО БГ

ГРАФ ИГНАТИЕВО

УЛ ХАН КРУМ 6А

КЕНЕЛ ГРАФ МОНТЕ КРИСТО

ПЛОВДИВ

УЛ ДРЯН 5

КЕНЕЛ ГРИЙН ФАЙТЪРС

БУРГАС

КВ САРАФОВО УЛ РИБАРСКА 11

КЕНЕЛ ГРИЙН ФАЙТЪРС

БУРГАС

УЛ ЦАР ПЕТЪР 18

КЕНЕЛ ГРЕЙ СИМФОНИ

СОФИЯ

УЛ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 81

КЕНЕЛ ОТ ХАЧИМАНТАЙ

ПЛЕНИМИР

УЛ ШЕСТА 1

ХАИДАВАЛЕ КЕТЪРИ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УЛ КОНСТАНТИН ПАНИЦА 3

ХАИДАВАЛЕ КЕТЪРИ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

УЛ ДРАМА 35

КЕНЕЛ ХЕПИ АНИМАЛС

СЕВЛИЕВО

УЛ НИКОЛА ПЕТКОВ 70А

КЕНЕЛ ХЕПИ ДОГС М

ГРАФ ИГНАТИЕВО

УЛ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 3

КЕНЕЛ ХЕПИ ПЪПИ

ГОРСКО СЕЛО

УЛ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 43

КЕНЕЛ ХАУС ДИМИТРОВ

ПОЛКОВНИК ИВАНОВО

УЛ ПЕТА 6

КЕНЕЛ ХАУС ЕЛИНОР

СОФИЯ

КВ.ЧЕЛОПЕЧЕНЕ УЛ.ЛЕСНОВСКА 14

КЕНЕЛ ХАУС КАЛИЯ

СОФИЯ

БУЛ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 132

КЕНЕЛ ХАРТ ГАРДИЪНС

МАЛО БУЧИНО

УЛ НИКОЛА ПЕТКОВ 2

КАТЕРИ ХЕВЕН ГИФТ

ВАРНА

УЛ ДОКТОР БАСАНОВИЧ БЛ 19

ХЕЛАС БАНД

СОФИЯ

УЛ ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 43

КЕНЕЛ ХЕПЕРУ

СОФИЯ

УЛ ЦАР СИМЕОН 49

КЕНЕЛ ВОН ИЛИСТО

ЛЯСКОВЕЦ

УЛ СТОЙЧО КУРКЕВ 19В

КЕНЕЛ ИМПЕРИАЛ ДОГС

СТРОЕВО

УЛ КОМСОМОЛСКА 36

КАТЕРИ ИНСПИРЕЙШЪН

ДОБРИЧ

УЛ ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ БЛ 4

ИНТЕРТРЕЙД  02 ЕООД

КАЗАНЛЪК

УЛ НЕОФИТ РИЛСКИ 5

КЕНЕЛ ИН ТАЙМ ПОМС

СОФИЯ

КВ ГОРУБЛЯНЕ УЛ ГРОДНО 12

КЕНЕЛ ИВАН СОТИРОВ

ПЛОВДИВ

УЛ ГЛАДСТОН 24

КЕНЕЛ ИВЕТ СТАЙЛ ДОГС

ВАРНА

УЛ МИР 156А

КЕНЕЛ ИВОНИ ИМПЕРИАЛ

СОФИЯ

УЛ НЕЗНАЕН ВОИН 6

КАТЕРИ ДЖАБОТИКАБА

СОФИЯ

БУЛ ЧЕРНИ ВРЪХ 43

КЕНЕЛ ДЖОЛИ РУЖ

СОФИЯ

УЛ КУМАТА 77

КЕНЕЛ ЖОЙФУЛ ХАУС

БЛАГОЕВГРАД

УЛ ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ 12

КЕНЕЛ ДЖОЙФУЛ СПИРИТ

СОФИЯ

УЛ ДЕТЕЛИНА 4А в.з. КИЛИИТЕ

КЕНЕЛ ДЖОЙФУЛ СПИРИТ

СОФИЯ

БУЛ Г М ДИМИТРОВ 54

КЕНЕЛ ДЖУЛАЙВЕЛ

СОФИЯ

ЖК НАДЕЖДА 2  БЛ272 ET A АП35

КЕНЕЛ ДЖУЛАЙВЕЛ

СОФИЯ

БУЛ ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 115А

КЕНЕЛ ВОН КАЛИ НЕДИК

ДУЛОВО

УЛ ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ 1

КЕННЕЛ ПОМ ФОН КАЛОЯН

КАЛОЯНОВО

УЛ РАЙКО ДАСКАЛОВ 21

КАРАКОНДЖОЛ

СОФИЯ

В/З БЕЛИКАТА УЛ АКАЦИЯ 1

КАРАКОНДЖОЛ

БУРГАС

УЛ ЕЛИН ПЕЛИН 20

КЕНЕЛ КАРАСУРА

СОФИЯ

ЖК БЕНКОВСКИ УЛ ОРАЛИЦА 6

КЕНЕЛ КАРДАШИЯН ПОМС

ПЛОВДИВ

УЛ АСЕН ХРИСТОФОРОВ 14 БЛ 1110

КЕТЪРИ КАШМИР ТЕЙЛС

ЛОВЕЧ

УЛ ТОДОР КАБЛЕШКОВ 1 ВХ А

КЕНЕЛ КАВКАЗКИ ЩИТ

СОФИЯ

МЛАДОСТ 3 БЛ 384 ЕТ1 АП 1.4

КЕНЕЛ КИИСКЪБС

ХАСКОВО

БУЛ СЪЕДИНЕНИЕ 110

КЕНЕЛ КЕИСИ АЛИЗ

ЯМБОЛ

ПРЕСЛАВ 22

КАТЕРИ КИБЕЛА

БАЛЧИК

БЕНКОВСКИ 19

КЕНЕЛ КИНГ ЪФ ДЪ УЕСТ

ЛОМ

УЛ СЛАВЯНСКА 62

КИНГДЪМ ОФ БЪЛГЕРИАН БЕРНАРД

БРЕСТОВИЦА

УЛ ИВАН ВАЗОВ 38

КИНГДЪМ ОФ БЪЛГЕРИАН БЕРНАРД

РАКОВСКИ

УЛ КАПИТАН РАЙЧО 30

КИНГДЪМ ОФ БЪЛГЕРИАН БЕРНАРД

ПЕЩЕРА

УЛ СИМОН НАЛБАНТ 48

РАЗВЪДНИК КИНГ ПОМ

ПЛОВДИВ

УЛ РУЖА 13 КВ СМИРНЕНСКИ

РАЗВЪДНИК КИНГ ПОМ

ЯГОДОВО

УЛ РАКЕЛИЦА 20

КЕНЕЛ КРАСИНИ

КРУШОВИЦА

СЕЛО КРУШОВИЦА

КЕНЕЛ КРЕДИ ДОГС

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УЛ КОЗЛОДУЙ 4 СПИДИ ОФИС

КЕНЕЛ КРИС ТИНА БУЛС

ЛЪКА

УЛ ОСОГОВО 17

КЕНЕЛ КУЮМДЖИЕВ

СОФИЯ

КВ ХРИСТО БОТЕВ УЛ 506 11А

КУМБАРЕ ЕООД

СОФИЯ

УЛ БЯЛА ЧЕРКВА 24

КУМБАРЕ ЕООД

ПЛОВДИВ

УЛ ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 34

КУМБАРЕ ЕООД

ПЛОВДИВ

БУЛ БЪЛГАРИЯ 97

КЕНЕЛ КУРАЖ

СИЛИСТРА

УЛ 7 МИ СЕПТЕМВРИ БЛ 19 ВХ Г

КЕНЕЛ ЛАБС ТРАКИАН ВАЛЕЙ

КАЗАНЛЪК

УЛ. ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 32

КЕНЕЛ ЛАТИНО ЛОВЪР

СТАРА ЗАГОРА

МЕСТНОСТ БЕРЕКЕТСКА РЕКА

КЕНЕЛ ЛУДА ГОРА

РАЗГРАД

УЛ РЕСЕН 3

КЕНЕЛ ЛЕО МИНОР ПОМ

БЛАГОЕВГРАД

УЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 2А

ЯМАКОВ С ЛЕПРИКОНС

СОФИЯ

ЖК ЛЮЛИН БЛ 429 ВХ Ж АП 135

КЕНЕЛ ЛАЙТ ПАРАДАЙС

ВАРНА

УЛ НАРОДНИ БУДИТЕЛИ 61

КЕННЕЛ ЛАЙНЕЙДЖ ПРАЙД

СОФИЯ

ЖК ВРЪБНИЦА 2 БЛ623

КЕНЕЛ ЛАЙН СЕЛЕБРИТИЙС

С.РЕСЕН/В.ТЪРНОВО

КЕНЕЛ ЛАЙН СЕЛЕБРИТИЙС

КЕНЕЛ ГОЛДЪН ЛИН ХАУС

СТРАЖИЦА

УЛ СРЕДНА ГОРА 13

КЕНЕЛ ЛИТЪЛ БИГ ХАРТ

ХАСКОВО

БУЛ Г С РАКОВСКИ 32 БЛ Б АП 9

КЕНЕЛ ЛИТЪЛ ДЖЕМ ПОМ БГ

ДЪЛГО ПОЛЕ

УЛ 14 2

КЕНЕЛ ЛИТЪЛ ГОЛД ПОМС

КАЛОЯНОВО

УЛ ЦАНКО ЦЪРКОВСКИ 26

РАЗВЪДНИК ЛЮЛИН

ЛЮЛИН

УЛ ПЪРВА 112

КАТЕРИ ЛАВЛИ КАПЛ

СОФИЯ

ЗАПАДЕН ПАРК БЛ 64

КЕНЕЛ ЛОВИНГ ЛИТЪЛ ПАУС

ВАРНА

УЛ ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ 100

КЕНЕЛ ЛЮБИМЕЦ 66

ГРАФ ИГНАТИЕВО

УЛ ПЕРСЕНК 10

КЕНЕЛ ЛОРД ЛЮСИ ЛАЙЪНС

СОФИЯ

КВ КНЯЖЕВО УЛ ЛЮТИ ДОЛ 24

КЕНЕЛ ЛЪКШАРИ ЛАЙН

СТАРА ЗАГОРА

УЛ ДИМИТЪР НАУМОВ 28

КЕНЕЛ ЛЮКСОРИ ЙОРК

СОФИЯ

ЖК КРАСНА ПОЛЯНА 2 БЛ 46 ВХ Б

КЕНЕЛ МИРАКЪЛ МЕДЖИК

ЯМБОЛ

ККС ЗЛАТЕН РОГ БЛ32 ВХ В АП40

КЕНЕЛ МАГДЕЙВ

ДОБРИЧ

УЛ ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИ 63А

КЕНЕЛ МАГНАТУМ НОУС

НОВИ ИСКЪР

УЛ КИТКА 7

КЕНЕЛ МАДЖЕСТИКПОМС

ПЛОВДИВ

УЛ БРАТЯ СВЕЩАРОВИ 5А

КЕНЕЛ МАРСИС АНГЕЛС

РАЗГРАД

УЛ ВЕНЕЛИН 25

КЕНЕЛ МАКСИ ПАРАДАЙС

ВАРНА

МЕСТ-СТ ДОБРЕВА ЧЕШМА

КЕНЕЛ МЕЛОДИПОМ

КОШАРИЦА

УЛ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ 2

КЕТЪРИ ПРЕШЪС МЕО

СОФИЯ

ГРАМАДА 18

КЕТЪРИ ПРЕШЪС МЕО

СОФИЯ

ОФИС СПИДИ БИЗНЕС ПАР

КЕНЕЛ МЕРИПОМ

МЕРИЧЛЕРИ

УЛ ТЕНЧО СТОИЛОВ 20

РАЗВЪДНИК ЗА КОТКИ МЕТОДИУС

БЛАГОЕВГРАД

УЛ СВ ИВАН РИСЛКИ 28

КЕНЕЛ МИЛКОВИЦА

ПЛЕВЕН

УЛ Г С РАКОВСКИ 52

КЕНЕЛ МОНСТЪР ФЕЙС

КУКЛЕН

УЛ СВОБОДА 5

КЕНЕЛ МОНТАНА ДИМИТРОВ ДОГХАУС

МОНТАНА

БУЛ ПАРТА 13

МУВИ ЛЕДЖЪНД КАТЕРИ

СОФИЯ

УЛ ОСОГОВО 36 ЕТ1

КЕНЕЛ ЕМ ПОМС

КАЛЕКОВЕЦ

УЛ РЕПУБЛИКА 12

КЕНЕЛ ВОМ МЪДЪР НОВА

АСЕНОВГРАД

ОФИС СПИДИ

КЕНЕЛ МЪРФИН

СОФИЯ

УЛ ЕКЗАРХ СТЕФАН 19

КЕНЕЛ МЪРФИН

СОФИЯ

УЛ БАЛКАН 7-9

КАТЕРИ МЕЙНКУН ГАЙА

ХАСКОВО

БУЛ ОСВОБОЖДЕНИЕ 57

КАТЕРИ МИСТЕРИЪС БАГИРА

МОНТАНА

УЛ СТЕФАН КАРАДЖА 6

КЕНЕЛ НАСЛУКА

ПЛОВДИВ

УЛ РАЙНО ПОПОВИЧ 20

КЕНЕЛ НЕСИ ПОМ

КАЛЕКОВЕЦ

УЛ СТАРА ПЛАНИНА 12

НЕВРОКОП БРИЙДЪР

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

БУЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 8

КАТЕРИ НИКО ЛОВ

ВАРНА

УЛ АЛАДЖА МАНАСТИР 21

КАТЕРИ НИКО ЛОВ

СОФИЯ

БУЛ СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 205

КЕНЕЛ НИХТИАНОВ ДОГС

ПЛОВДИВ

УЛ ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 53

НИКИ ДОГС КЕНЕЛ

КУКЛЕН

ул. Свобода 5

КЕНЕЛ НИКОЛА ЕВОЛЮШЪН

ЯМБОЛ

УЛ ГРАФ ИГНАТОВ 58 Е

КЕНЕЛ НИКОЛА ЕВОЛЮШЪН

ЯМБОЛ

УЛ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 33

КЕНЕЛ НОРТЕРН НАЙТ

ПЛЕВЕН

УЛ САН СТЕФАНО 21

НЮД ВЕЛВЕТ КАТЕРИ

ВАРНА

УЛ АЛЕКОВО 37

ОФ МАРТА BG CH

ПЛОВДИВ

БУЛ КУКЛЕНСКО ШОСЕ32А

КЕНЕЛ ОЛИМПИК ГАРД

СТАРА ЗАГОРА

БУЛ ЦАР СИМЕОН 1

КЕНЕЛ ОЛИМП БГ

ЕТРОПОЛЕ

УЛ МИКО ЛАКОВ 4

КЕНЕЛ ОРЧИДЕ ИН БЛОСОМ

СОФИЯ

УЛ ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН 4

КЕНЕЛ ОТ ЗЛАТЕВ

С.КЛИМЕНТОВО/ВАРНА

УЛ ПЪРВА

КЕНЕЛ П ЕНД Н ДОГС

ХИСАРЯ

УЛ ПЕНЬО ПЕНЕВ 8

КЕНЕЛ ПАРАДИСО ДИ СОЛ

КАСНАКОВО

УЛ ПЪРВА 17

КЕНЕЛ ПАРАДАЙС ФОР ДОГС

БЕЛОЗЕМ

УЛ ЛЮЛИН 16

КЕНЕЛ ПАТРИК КЛЕПТЪН

СОФИЯ

УЛ ЙОАН ЕКЗАРХ 13 АП 19

ПБЖ ЩРОЙНЕРХИЛФЕ БУЛГАРИЕН

ПЛОВДИВ

УЛ ХЪШОВСКА 23

ПБЖ ЩРОЙНЕРХИЛФЕ БУЛГАРИЕН

СОФИЯ

УЛ ВАСИЛ ЧЕКАЛАРОВ 14

КЕНЕЛ ПЕРФЕКТ ДОГС

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УЛ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 7

КЕНЕЛ ПЕРО ЛОКО ДЕ ХИЕРО

СОФИЯ

УЛ КРУШИТЕ 5-7

КАТЕРИ ПЕРСИ ЛЕНИ

ДУЛОВО

УЛ ШУМЕНСКО ШОСЕ 1

КАТЕРИ ПЕРСИ ЛЕНИ

ДУЛОВО

УЛ НИКОЛА ПЕТКОВ 22

КЕНЕЛ ПИРИНИВ ДОГ

РАЗЛОГ

АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 86

КЕНЕЛ ПЛАНИНСКИ ВОЙНИ

СВОБОДА

УЛ МЛАДА ГВАРДИЯ 10

КЕНЕЛ ПЛАНЕТ ПЪПИ

КАЛОЯНОВО

УЛ РАЙКО ДАСКАЛОВ 18

КЕНЕЛ ПЛОВДИВ БУЛ

ПЛОВДИВ

УЛ ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ 26

КАТЕРИ ПОЛАРИС

СОФИЯ

УЛ ВАСИЛ КЪНЧЕВ 23 ЕТ 4 АП 9

КАТЕРИ ПОЛАРИС

СОФИЯ

УЛ СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ 109

КАТЕРИ ПОЛАРИС

СОФИЯ

ЖК ЛАГЕРА БЛ 12 ВХ А АП 8

КЕНЕЛ ПОЛИМАР

КАЗАНЛЪК

УЛ 23-ти ПШП БЛ 102 ВХ Д АП 1

КЕНЕЛ ПОЛИМАР

ГОЛЯМО ДРЯНОВО

СЕЛО ГОЛЯМО ДРЯНОВО

ПОМАХАЙ С ОПАШКА ФОНДАЦИЯ

БУРГАС

ЖК МЕДЕН РУДНИК БЛ 244

КЕНЕЛ ПОМЕРАНИАН ЕЙНДЖЪЛС

КАЛОЯНОВО

УЛ ЕВГЕНИ БОСИЛКОВ 18

КЕНЕЛ  ПОМ ПОМ АЙНДЖЪЛС

ЧИРПАН

УЛ ХРИСТО БОТЕВ 44

КЕНЕЛ ПОМ ДЕ ЛУКС

ХАСКОВО

АНГЕЛ КЪНЧЕВ 10

КЕНЕЛ ПОМЕРАН СЪНИ ВАЛЕЙ

КЪРДЖАЛИ

БУЛ БЪЛГАРИЯ 9

КЕНЕЛ ПОМФАВОРИТ

КОШАРИЦА

ВИЛНО СЕЛИЩЕ СЛЪНЧЕВ ХЪЛМ

КЕНЕЛ ПОМЕРАНИАН ФОН БОЛЯРИНО

БОЛЯРИНО

УЛ ДВАНАЙСЕ 58

КЕНЕЛ ПОМЕРАНИАН КИНГС БГ

КАЛОЯНОВО

УЛ ХРИСТО БОТЕВ 41 Б

ПОУДРИНГ КЕННЕЛ

ВАРНА

КВ ВЛАДИСЛАВОВО БЛ 12 ВХ4

КАТЕРИ ПРЕСТИЖ ПЛУС

ВАРНА

УЛ ЦАР АСЕН 54

КЕНЕЛ ГРАНД ПРИ АМОРЕ

ПЛЕВЕН

УЛ СКОПИЕ 6 АП16

КЕНЕЛ ПРИТИ ПОМ

СЪЕДИНЕНИЕ

УЛ ИСКЪР 14

КАТЕРИ РАДО

ВАРНА

ЖК ВЛАДИСЛАВОВО БЛ307 ВХ10 48

КАТЕРИ РАВИОЛ

РАЗЛОГ

УЛ ИЛАРИОН МАКРИОПОЛСКИ 31

КЕНЕЛ РЕЙ ОФ ХЕПИНЕС

МАРТЕН

УЛ НИКОЛА ВАПЦАРОВ 5

КЕНЕЛ Р ЕНД Б ПЪПИС ДРИЙМ

КРУМОВО

УЛ ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 12А

РИЪЛ РЕСПЕКТИВ ДОГ БГ БРИЙДЪР

ВРАЦА

УЛ МИТО ОРОЗОВ 6 БР

РИЪЛ РЕСПЕКТИВ ДОГ БГ БРИЙДЪР

ЗГОРИГРАД

УЛ ИВАН АСЕН 1

КАТЕРИ РЕГИНА МАГИС

СОФИЯ

УЛ СТАР ЛОЗЕНСКИ ПЪТ 26

КЕНЕЛ МАЙ РИНГ МАСТЪР

СОФИЯ

УЛ ТВЪРДИШКИ ПРОХОД 15

КЕНЕЛ РОДОПСКИ ВОЙН

ВЕЛИНГРАД

УЛ БРАТЯ КРЪСТИНИ 4

КЕНЕЛ РОССО ПОМ НЕРО

ЖИТНИЦА

УЛ 45-ТА 7

КЕНЕЛ РОТГРАУНД

ДОБРИЧ

БУЛ ТРЕТИ МАРТ 102

КЕНЕЛ РОЯЛ ПАУС

ПЛОВДИВ

УЛ ОРФЕЙ 24А

КЕТЪРИ РОЯЛ БЪБЪЛС

БУРГАС

УЛ РАКОВСКИ 57 ET 2

КЕНЕЛ РОЗА ДОГС

РОЗА

УЛ БРЕЗА 17

КЕНЕЛ ЮНАЙТИД ЪФ ДА СЕЙНТС

ОБНОВА

УЛ ВЪЗРАЖДАНЕ 15

САНДЕВС ПЪРЛС КАРЕТИ

ПОМОРИЕ

УЛ ДИМО ХАДЖИДИМОВ 17

КЕНЕЛ САТУРНОВ ДОГС

РАКОВСКИ

УЛ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 11

КЕНЕЛ ШАГИ ПОМС

ХАСКОВО

УЛ ТИМОК 56

КЕНЕЛ ШАНКОВ С ЕМПАЙЪР

ЗМЕЙОВО

СЕЛО ЗМЕЙОВО

КАТЕРИ ЛЕЙДИ ШАРЛОТА

ПЛОВДИВ

ЖК ТРАКИЯ БЛ 153 ВХ Б АП 9

КЕНЕЛ ШАЙНС БЛУ ДРИЙМ

MARTEN

УЛ ДОБРИЧ 5

КЕНЕЛ ШАЙНИНГ ПЮР ЛАВ

СОФИЯ

УЛ КОЗЛОДУЙ 62

РАЗВЪДНИК ШОЛИН ВИКРИС

СОФИЯ

ОВЧА КУПЕЛ БЛ408 ВХ Б ЕТ6 АП53

РАЗВЪДНИК ШОЛИН ВИКРИС

КНЕЖА

УЛ ЛОНГОЗА 12

КЕНЕЛ ШОРТИ ПОМ

ХИСАРЯ

УЛ БАБА ТОНКА 16

КЕНЕЛ СИ БРИЗ

БАТОВО

УЛ ПЪРВА 2

КЕНЕЛ СИДЕРОВБУЛ

СВИЩОВ

УЛ ОКОЛЧИЦА 9

КАТЕРИ СИЛВЪРЧИНЦИ

СОФИЯ

УЛ БУНТОВНИК 35

КАТЕРИ СИЛВЪРЧИНЦИ

СОФИЯ

БУЛ ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 21

КАТЕРИ СИЛВЪР ГРЕЙ КЛАРА

ВАРНА

УЛ РАДОСТ 7 ВХ Б ЕТ6 АП 42

КАТЕРИ СИЛВЪР ГРЕЙ КЛАРА

РУСЕ

УЛ. ПОТСДАМ 10

КАТЕРИ СИЛВЪР ГРЕЙ КЛАРА

ВАРНА

УЛ ДЕБЪР 6 ЕТ 4 АП 8

КЕНЕЛ СИЛВЪР ШАЙН БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ

БУЛ ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 1А

КАТЕРИ СИМБА ГРУП ЕООД

ВЕЛИНГРАД

УЛ ХРИСТО БОТЕВ 2

КАТЕРИ СИМБА ГРУП ЕООД

ВЕЛИНГРАД

УЛ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 1

КЕНЕЛ ВОН СИМОНА

МАНОЛЕ

УЛ 11-та 12

КЕНЕЛ СМОЛ ДРИЙМ

БУРГАС

УЛ ЦАР САМУИЛ 15  A ET 3

КЕНЕЛ СМОЛ ДРИЙМ

КАМЕНО

УЛ  ВЕЛА ПЕЕВА 20 KAMEНО

КЕНЕЛ ДЪ СМОЛ СТЕП

АСЕНОВГРАД

УЛ БОЙКА ВОЙВОДА 15

КЕНЕЛ СМАЙЛС ОФ СЕВЪН ХИЛС

ПЛОВДИВ

БУЛ МАРИЦА 102

ПП КАТС РЕСКЮ ЕНД РИХОУМ ЦЕНТ

БУРГАС

УЛ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 22

КЕНЕЛ СНОУ СИСИ

ПЛЕВЕН

УЛ ПЕТЪР БЕРОН 3 КВ СТРОГОЗИЯ

КЕНЕЛ СНОУ СИСИ

ПАЗАРДЖИК

УЛ СИНИТЕВСКА

КЕНЕЛ СОНАТА ОФ СТАРС

ЧИРПАН

УЛ Р К ЯВОРОВ 9

СПЕИС ДЪСТ КАТЕРИ

ЧЕЛОПЕЧ

УЛ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 19 КЪЩА

СЪВМ КОМАНДВАНЕ СПЕЦ ОПЕРАЦИИ

ПЛОВДИВ

ПЛ СЪЕДИНЕНИЕ 1

КЕНЕЛ СПОТМАНИАК

СОФИЯ

КВ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ 3 Б ВХ В

СС ВЕТ ПЕТ ХОТЕЛ

ДОБРИЧ

ЖК ДРУЖБА 2 БЛ 14

КЕНЕЛ СТАР ФРОМ ХЕВЪН

СОФИЯ

УЛ КОТА 1050 16 НОМЕР

КАТЕРИ СТАР НАЙТ

СОФИЯ

БУЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ 15

КЕНЕЛ СТАР ПЪПИС

КАЛОЯНОВО/ПЛОВДИВ

УЛ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 31

КЕНЕЛ СТАС ХАУС

ХАСКОВО

УЛ БЕЛМЕКЕН 1

РАЗВЪДНИК СТАЙЛ БУЛЕТ

МАЛО БУЧИНО

УЛ КОЛЬО ФИЧЕТО 19

РАЗВЪДНИК СТАЙЛ БУЛЕТ

РУСЕ

УЛ ЧИПРОВЦИ 58 ВХ 1 ЕТ1 АП1

КЕНЕЛ СТОЙЧЕВ ДОГС

АКСАКОВО

УЛ БОРЯНА 24

КЕТЪРИ СЪМАРИ СЕНС

НЕСЕБЪР

УЛ ПРЕСЛАВ 6

СЪНШАЙН БУЛС

САРАНЦИ

ПЪРВАТА ПРЯКА ВЛЯВО

КЕНЕЛ СВИТ СМАЙЛС

СОФИЯ

БУЛ ЦАР БОРИС III 144

КЕНЕЛ ТАТАР ЕКИН

ПАЗАРДЖИК

БУЛ АЛ СТАМБОЛИЙСКИ 120

КЕНЕЛ ТЕРВЕЛ БГ

СОФИЯ

УЛ НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ 42

ТРЕЙШЪН ГЛОРИ

ПЛОВДИВ

БУЛ МАРИЦА 130

КЕНЕЛ ТАЙГЕРС ХАРТ

СОФИЯ

КВ ТОЛЕВА МАХАЛА

КЕНЕЛ ТАЙГЕРС ХАРТ

СОФИЯ

БУЛ ГЕН МИХАИЛ СКОБЕЛЕВ 9

КЕНЕЛ ТОП ДОГС

ЗЛАТАРИЦА

УЛ СУВОРОВ 10

КЕНЕЛ ТРАКИЯ ДОГС

БЕЛОЗЕМ

СТОПАНСКИ ДВОР 1

КЕНЕЛ ТРАКИЙСКИ СЪКРОВИЩА

СОФИЯ

УЛ ЛАТИНКА 21

КЕНЕЛ ТРАКИЙСКИ СЪКРОВИЩА

СОФИЯ

УЛ НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 2 ВХ Б

КЕНЕЛ ЦАРЕВЕЦ

ПЪРВОМАЙ

УЛ ЦАРЕВЕЦ 3

КЕНЕЛ ТУРКМЕН БАТАН

БАТАНОВЦИ

УЛ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 13

УРАНИЯ ФЛОР

СОФИЯ

КВ БИТОША БЛ 1

УРАНИЯ ФЛОР

БОЖЕНЦИ

ВЕСЕЛИНА СИВРИЕВА

КЕНЕЛ УРБАН ХАНТЕРС

СИЛИСТРА

УЛ ФИЛИП ТОТЮ 55

КАТЕРИ ВАЕРИНГЕР

СОФИЯ

ЖК ДРУЖБА 1 БЛ 44 ВХ Е

КЕНЕЛ В.A.Г  ДОГС УЪРЛД

КАЗАНЛЪК

УЛ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 17

КЕНЕЛ ВАЛДИМОР

СОФИЯ

ЖК ЛЮЛИН С/У БЛОК 521 ВХ 2

КЕНЕЛ ВАЛ-ПАУЪР СТАФ

СТАМБОЛИЙСКИ

УЛ ДОБРУДЖА 2

РАЗВЪДНИК ВАН БУЛ

ПАЗАРДЖИК

УЛ.ПЛОВДИВСКА 103

КЕНЕЛ ВАНЕСА 2009

ПЪРВОМАЙ

УЛ ЖЕРАВНА 19

КЕНЕЛ ВОН ДЕР ДОГ ХАУС

ГАБРОВО

УЛ НЕГЕНЦИ 34

КЕНЕЛ ВОН ДЕР ДОГ ХАУС

ГАБРОВО

БУЛ АПРИЛОВ 25 СПИДИ ОФИС

КЕНЕЛ ВОН ДЕР ФЪЧВАИЗ

РАКОВСКИ

УЛ РОДОПИ 39

КЕНЕЛ ВОН ДЕР ФЪЧВАИЗ

РАКОВСКИ

УЛ МУСАЛА 11

ВЕЛВЕТ ВЪРБАНОВ КЕТЪРИ

ПЛЕВЕН

УЛ ЧАТАЛДЖА 11А

КЕНЕЛ ВИКАС ДОГ

ТОПОЛОВО

УЛ ПЪРВИ МАЙ 9

КЕНЕЛ ВИКИНГС ОФ КОНДОВ

СИЛИСТРА

УЛ ЯНКО ТОДОРОВ 25

КЕНЕЛ ХЪНТИНГ ДОГС ВИЗАР

ЯМБОЛ

УЛ ЗАХАРИ СТОЯНОВ 5

КЕНЕЛ ВОМ ЯНИ

ВРАЦА

УЛ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 9

КЕНЕЛ ВОН ТЪРХОВО ПАРК

СЕВЛИЕВО

УЛ ГАБРОВСКО ШОСЕ 17

КЕНЕЛ ВОН ЦЕЦО

ЧИРПАН

УЛ ХРИСТО БОТЕВ 44

КЕНЕЛ ВОН ДАРОН

БАНКЯ/СОФИЯ

УЛ  ВЛАДО МАРКОВ 4

КЕНЕЛ ВОН ХАУС ЕВЕЛИН

СЕВЛИЕВО

УЛ СТОЯН БЪЧВАРОВ 8

КЕНЕЛ ВОН ХАУС ХРИСТЕВ

НОВО СЕЛО

УЛ 15-ТА 4

КЕНЕЛ ВОН ХРИСТОС ХАУС

ПЛОВДИВ

УЛ ЮНДОЛА 6

КЕНЕЛ ВОН МАРК ХАУС

ПЛОВДИВ

УЛ ХИСАР 34

КЕНЕЛ ВОН РОЗЕН

ГАБРОВО

УЛ НЕГЕНСКА 11 КЪЩА

КЕНЕЛ ВОН ВАЯ

БУРГАС

УЛ КРАЙЗЕРНА ПАРЦЕЛ 679

КЕНЕЛ ВОН ВУЛЕВ

ПАНАГЮРИЩЕ

УЛ ХРИСТО ГЛАВЧЕВ 11

КЕНЕЛ ВОН ЯНАКИЕВ

CHIRPAN

УЛ ВОЛГА 6

КЕНЕЛ ВОМ ДЕН ВАЛДШАТЕН

РУСЕ

УЛ РАКИТОВО 2А

КЕНЕЛ УИЛОУ ХАУС

ГОРСКИ ИЗВОР

УЛ РИЛА 8

КЕНЕЛ ВОМ ВОЛПЕТИГЕР ВАИД

СТАРА ЗАГОРА

УЛ ПОДПОЛКОВНИК КИСЯКОВ 1

КЕНЕЛ УЪРЛД ПЪПИС

ПЪРВОМАЙ

УЛ АНГЕЛ КЪНЧЕВ 11

КЕНЕЛ ЙОНЧЕВ ПОМС

ПЛОВДИВ

ЖК ТРАКИЯ БЛ 268 ВХ Б

КЕНЕЛ ЙОНЧЕВ ПОМС

РЪЖЕВО КОНАРЕ

УЛ 69 15

ЙОРК ФИЕСТА БГ БАНКЯ

БАНКЯ

УЛ  ЗАХАРИ СТОЯНОВ 31

КЕНЕЛ ЙОРКИБОУС

ВАРНА

КВ ВЛАДИСЛАВОВО БЛ 12 ВХ 4

КЕНЕЛ МАДЖИКАЛ ЙОРКИМАНИЯ

СОФИЯ

УЛ КАДЕМЛИЯ 42 КЪЩА

КЕНЕЛ МАДЖИКАЛ ЙОРКИМАНИЯ

АПРИЛОВО

УЛ 25-та 8

КЕНЕЛ МЕХМЕТ ЮМЕР

АЙТОС

ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЧЕНГЕЛИЕВИ

ЗЛАТИЦА МАУНТИЙН БРИЙДЪР

ЗЛАТИЦА

УЛ ЗЛАТИШКО ПОЛЕ 21

КЕНЕЛ ЗОРО ДОГС

КАЛОЯНОВО

УЛ СТЕФАН СТАМБОЛОВ 11

КЕНЕЛ ЗЗ ЦЕВО

СЛИВАК

УЛ БАЛКАН 4

КЕНЕЛ ЗЗ ЦЕВО

ШУМЕН

УЛ МАРИЦА 27 ЕТ2

КЕНЕЛ ОТ ТОНЧЕВ НИКОЛОВО

НИКОЛОВО

УЛ ПЛИСКА 14