Kasutustingimused

Royal Canin Estonia OÜ, registrikood 11984063, aadress Metalli tn 3, Tallinn, Harjumaa 10615 (edaspidi: Royal Canin) pakub aretajatele spetsiaalsel veebisaidil digitaalset Platvormi „Royal Start“ (edaspidi: Platvorm).

See on mõeldud abistama aretajaid nende igapäevatöös, pakkudes innovaatilisi teenuseid, mis on seotud alljärgnevaga:

·         looma haldamine (sh kaaluhaldus, tervise ja paljunemise jälgimine);

·         ülesannete haldamine (halduslikud, meditsiinilised või igapäevase aretamistegevusega seotud ülesanded);

·         suhtlus lemmiklooma omanikuga (loomaga seotud teabe ja dokumentide (nt müügideklaratsioon) jagamine jne).

See Platvorm on aretajatele toeks ja abiks ent ei asenda kuidagi aretaja enda sõltumatuid erialateadmisi ja oskusi ega loomaarsti tehtavaid läbivaatusi, diagnoosimist ja ravi.

Kui loote Platvormil omale konto ja Platvormi kasutate, nõustute sõnaselgelt järgmiste tingimustega:

MÕISTED:

Järgmistel suure tähega terminitel on alltoodud tähendused. Kui ei ole kirjas teisiti, hõlmavad sõnade ainsuse vormid ka mitmust ja sõnade mitmuse vormid ainsust.

Loom(ad) – Kasvanduse kass(id) ja/või koer(ad): aretusloomad, järglased ja seal sündinud noorloomad;

Konto administraator – Kasvanduse juht, kes Aretaja kontot haldab ja annab loa seda kasutada ka teistele samas Kasvanduses tegutsevatele isikutele;

Aretaja – füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb kasside ja/või koerte aretamisega ning kellel on Royal Caniniga kehtiv partnerlusleping (edaspidi: Tõuleping);

Andemete privaatsust käsitlevad õigusaktid – mis tahes riigi õigusaktid, millega kaitstakse isikute privaatsusõigusi, kui need õigusaktid on kohaldatavad käesoleva lepinguga seotud Isikuandmete töötlemisele (sh Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide andmekaitsealased õigusaktid, Ameerika Ühendriikide föderaalsed ja osariikide õigusaktid andmete privaatsuse kohta ning teised sarnased meetmed);

Andmete turvalisusega seotud rikkumine – 1) andmete omavoliline vaatamine või omandamine, rikkudes Isikuandmete alaseid turbe-, konfidentsiaalsus- ja terviklusnõudeid; 2) Isikuandmete omavoliline avaldamine, vaatamine või kasutamine; või 3) omavoliline tungimine Isikuandmeid sisaldavasse süsteemi (nii keelatud sisenemine kui ka oma volitusi ületav sisenemine); seda olenemata sellest, kas rikkumine toimub Royal Canini või Kasutaja süsteemides;

Aretaja konto – Aretaja privaatkonto, mille kaudu ta pääseb Platvormile ja kasutab seal pärast Kasutustingimustega nõustumist pakutavaid Teenuseid;

Kasvandus – Platvormil registreerunud juriidiline isik, kus üks või mitu Aretajat tegeleb kasside ja/või koerte aretamisega;

Isikuandmed – igasugune teave, mis puudutab või kirjeldab konkreetset või identifitseeritavat elavat isikut või leibkonda, on või võiks olla temaga/sellega seostatav kas otseselt või kaudselt ning mida Kasutaja siinsete tingimuste kohaselt meie nimel Teenuseid pakkudes töötleb;

Lemmiklooma omanik – Aretaja füüsilisest isikust klient, kes on Aretajalt Looma ostnud või selleks broneerinud;

Teenused – konkreetsed rakendused, mis on mõeldud Aretaja aretustegevust toetama ja mida on võimalik Platvormi kaudu siinseid Kasutustingimusi järgides kasutada (vt kirjeldust artiklis 3);

Kasutustingimused – üldised Platvormil registreerimisele ja kõikide seal pakutavate Teenuste kasutamisele kohaldatavad tingimused;

Kasutaja – Aretaja, kes on saanud Platvormi kasutamise õiguse kas vahetult Royal Caniniga sõlmitud lepinguga või Konto administraatorilt (tema vastutusel);

Kasutajasisu – Kasutaja poolt Platvormil üles laaditud kaubamärk, autoriõigus, logo, kaubanimi, ettevõtte nimi, dokumendid, andmed ja info (sh fotod ja tekstid ning eelkõige Kasutaja lisatud kommentaarid).

Artikkel 1. Tingimustega nõustumine.

Platvormil registreerimiseks ja navigeerimiseks ning seal pakutavate Teenuste kasutamiseks peab Kasutaja nõustuma siinsete Kasutustingimustega.

Need Kasutustingimused moodustavad Royal Canini ja Kasutaja vahelise lepingu.

Kui Kasutaja keeldub Kasutustingimuste järgimisest ei tohi ta Teenuseid kasutada.

Kasutustingimused on Platvormil alati saadaval.

Artikkel 2. Platvormil registreerumine – sõltumatus

2.1. Kasutaja registreerumise tingimused

Platvormil võivad registreeruda Aretajad, kellel on kehtiv Tõuleping Royal Caniniga.

Ei Platvorm ega selle sisu pole avalikud. Kui esimest korda Platvormile minna, palutakse Kasutajal luua Aretaja konto või logida sisse olemasolevale Royal Canini kontole (kui see on olemas). Aretaja konto loomiseks peab Kasutaja sisestama tõese, korrektse ja täieliku teabe oma isiku kohta ning sisestama oma Aretajatunnuse, mille ta on Royal Caninilt Tõulepingu kohaselt saanud. Kasutajatunnuseks on Aretaja valitud e-postiaadress ja Kasutaja peab looma uue parooli. Aretaja kontoga seotud teave on nähtav vahelehel „Konto“. Kasutaja saab seda teavet igal ajal muuta ja peab seda ajakohastama siis, kui see on Teenuste kasutamiseks vajalik. Täpsemalt saab Kasutaja sisestada teabe oma tegevuse kohta, et kohandada Teenuseid oma tegevuse mingi tunnuse alusel (nt muuta loomaliiki või tõuga seotud seadistust).

Kasutaja (a) tagab Royal Caninile esitatava teabe tõesuse, täpsuse ja täielikkuse ning vastutab ainuisikuliselt selles esinevate vigade ja lünkade ning selle ajakohastamise eest; (b) kohustub kohe andmeid ja teavet ajakohastama, kui see peaks olema vajalik, ning (c) kui ei saa enam Tõulepingu kohaselt aretamisega jätkata, i) andma sellest Royal Caninile e-kirja teel teada ning ii) kohe lõpetama Platvormi kasutamise.

Kui Kasvanduse nimel registreerub seal tegutsev füüsiline isik, peavad tal olema sellesisulised volitused. Kui ei ole, võib tema vastu süüdistuse esitada nii asjaomane juriidiline isik kui ka Royal Canin.

2.2   Platvormile pääsemine

Kohe, kui Kasutaja nõustub Kasutustingimustega, (a) võib ta pääseda Aretaja konto kaudu Platvormile, kasutades selleks Kasutajanime ja parooli, mis on isiklikud ja Kasutaja valduses; (b) peab ta võtma kõik ennetavad meetmed selleks, et tagada Kasutajanime ja parooli konfidentsiaalsus, turvalisus ja korrektne kasutus, et need ei satuks kolmandate isikute valdusse, ning (c) vastutab ta ainuisikuliselt selle eest, kui keegi teine kasutab tema Kasutajanime ja parooli, samuti kõigi Aretaja kontol tehtud toimingute eest. Kõiki Aretaja kontole sisenemisi ja/või sellele sisestatud andmete edastamist loetakse tehtuks konto omaniku poolt ja tema ainuvastutusel. Kui Kasutaja Kasutajanime ja/või parooli on petturlikult kasutatud, kohustub Kasutaja sellest Royal Caninit kirjalikult teavitama nii kiiresti kui võimalik.

Kui konto omanik on juriidiline isik, määratakse Konto administraator, kes võib anda Aretaja konto kasutamise õiguse teistele Kasvanduse töötajatele. Platvormile võib pääseda ainult aretamisega tegelev füüsiline isik. Erandina võivad Kasvanduse töötajad Platvormi kasutada ainult Aretaja range järelevalve all ja tema vastutusel.

Aretaja konto omanik vastutab täielikult Aretaja konto igasuguse kasutamise eest ning kinnitab, et Kasutaja kohustub Platvormi kasutama korrektselt, järgides siinseid Kasutustingimusi.

Kasutaja võib Aretaja konto igal ajal Royal Caninile vastava palve esitamisel kustutada ja see tähendab tema Platvormile pääsemise õiguse automaatset kaotamist.

2.3. Aretaja sõltumatus

Royal Canin tagab Kasutajale võimaluse pidada kinni aretamisele kohaldatavatesse erialaeeskirjadest ja -normidest.

Artikkel 3. Platvormil pakutavad Teenused

3.1. Teenuste kättesaadavus ja kasutamine

Kasutajal on alati vaba voli kasutada või mitte kasutada Platvormil pakutavaid Teenuseid, tehes seda omal ainuvastutusel ja oma aretustegevusele kohaldatavate eeskirjade ja normide kohaselt.

Kuna Platvorm on pidevas arengus, aktsepteerib Kasutaja, et Teenuste kättesaadavus ja kasutamine võib vahel ajutiselt tehnilistel põhjustel katkeda, eriti näiteks uuenduste või hoolduse tõttu. Royal Canin Teenuste katkemise eest ei vastuta.

3.2. Teenuste kirjeldus

Platvorm on mõeldud i) aitama Kasutajal hallata oma Kasvanduse Loomadega seotud infot; ii) ülesannete loomiseks ja haldamiseks ning iii) Lemmiklooma omanikuga suhtlemiseks.

3.2.1.     Kasvanduse Loomade info haldamine

Kasutaja võib Platvormil registreerida kas Kasvanduse vastsündinud Looma, aretuslooma või Kasvanduse pesakonna.

Sellega seoses saab Kasutaja kasutada järgmisi funktsioone:

a)      Looma Profiil

Kasutaja saab Platvormil luua igale oma Kasvanduse Loomale profiili (edaspidi: Profiil). Kasutaja saab luua aretuslooma, pesakonna ja pesakonda kuuluva noore üksiklooma Profiilid, aga enne vastsündinute Profiili loomist tuleb teha aretusemase Profiil. Seejärel tuleb Looma kohta sisestada tavapärane info (nt nimi, sünnipäev, sünniaeg, staatus: saadaval, müüdud, broneeritud).

Looma Profiili loomist, muutmist ja kustutamist kirjeldatakse põhjalikumalt Platvormi Toe alajaotises aadressil https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/animals. Aretusemase Profiili ei saa kustutada, kui ta on Kasvanduse mõne kutsika või kassipoja ema.

Profiili saab Kasutaja näha vahelehel „Profiil“. Seal on kirjas kogu teave, mille Kasutaja Looma kohta on sisestanud.

b)      Dokumendid ja fotod

Kasutaja saab Platvormile sisestada eri sisu kahel erineval viisil:

-          „Dokumendid“ – selle kaudu saab lisada erinevaid dokumente (PDF, Word, Excel, PowerPoint, fotod, videod, muusika, kui need ei ole suuremad kui 20 MB);

-          „Elulugu“ – selle kaudu saab lisada ainult fotosid. Kasutaja saab luua ja sisestada oma kõigi Platvormile sisestatud Loomade eluloo. Selleks sisestatakse Looma pildid ja lisatakse neile kommentaarid.

Looma Profiilile fotode ja dokumentide lisamist kirjeldatakse põhjalikumalt Platvormi Toe alajaotises aadressil https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/documents.

c)       Tervise jälgimine

Kasutaja saab esitada oma kõigi Platvormil registreeritud Loomade terviseandmed (edaspidi: Terviseandmed) sisaldades: (i) kaalu ajalugu, (ii) ohutase, (iii) kommentaarid („Märkmik“) ja (ainult aretusloomade kohta) (iv) paljunemistsüklite halduse andmed.

Esitatud Terviseandmete alusel teeb Royal Canin Kasutajale kättesaadavaks Looma kaalukõvera ja teabe/nõuanded tema terviseseisundi kohta.

Täpsemalt lisab Platvorm kutsikate puhul automaatselt ohustatuse märgi „ohustatud“ või mitte lähtuvalt Kasutaja sisestatud Terviseandmetest. Ohustatuse märk lisatakse kahel juhul: (i) Kasutaja sisestas Royal Canini kriteeriumite alusel liiga madala sünnikaalu, mille kriteeriumid asuvad aadressil https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/weight - kutsikas märgitakse ohustatuks esimese 48 elutunniks ja (ii) Kasutaja on sisestanud 48-tunni kaalu, mis on sünnikaalust üle 4% väiksem – kutsikas märgitakse ohustatuks 56 päevaks.

Kasutaja võib iga looma ohutaseme kuvamise igal ajal lubada või keelata. See ei mõjuta Platvormil saadavat terviseseisundit käsitlevat teavet/nõu.

Looma terviseseisundi teave/nõuanded on vaid viitav informatsioon, mis on täpne vaid teatud aja jooksul, mis on Platvormil märgitud. Kasutaja on igal ajahetkel teadlik, et Platvorm ei asenda kuidagi loomaarsti läbivaatust ja diagnoosi.

Kasutaja annab Royal Caninile sõnaselged Terviseandmete kasutamise volitused (eelkõige teaduslikul, uurimisalasel ja hariduslikul otstarbel kasutamiseks).

Terviseseire, kaalu jälgimise ja paljunemistsükli haldamise põhjalikum kirjeldus on esitatud Platvormi Toe alajaotises aadressil https://breeder.royalcanin.com/support-page.

d)      Müügi deklareerimine

Kasutaja võib Platvormil deklareerida Looma müügi. Selle eest saab Royal Canini Püsikliendiprogrammi kohaseid punkte. Asjaomased tingimused on kirjas artiklis 7.

Selleks palutakse Kasutajal sisestada Lemmiklooma omaniku andmed, et jagada teavet ka temaga, järgides punktides 3.2.3 ja 10.1 sätestatud tingimusi.

e)      Avalik veebisait

Kasutaja võib aktiveerida oma Kasvanduse avaliku veebisaidi ja jagada linki sellele, et avaldada infot saadaval pesakondade kohta koos oma kontaktandmetega.

3.2.2.     Ülesannete haldamine

Kasutaja saab luua ülesandeid käsitsi või programmeerides need planeerimisfunktsiooni („Planeeri“) abil. Ülesanded võivad olla halduslikud, meditsiinilised või seotud igapäevase aretustegevusega.

Ülesannete loomist, loomale plaani määramist ja ülesannete eksportimist kirjeldatakse põhjalikumalt Platvormi Toe alajaotises aadressil https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/tasks.

3.2.3.     Suhtlus Lemmiklooma omanikuga

Kasutaja saab Platvormi kaudu jagada Lemmiklooma omanikuga teatavaid looma andmeid. Kasutaja saab ise otsustada, millist dokumenti ta Lemmiklooma omanikuga jagab. Vaikevalikuna on jagatud kõik dokumendid.l

Vajaliku teabe jagamiseks peab Kasutaja sisestama Platvormil müügi deklareerimise ajal Lemmiklooma omaniku e-postiaadressi ja telefoninumbri. Pärast Lemmiklooma omaniku e-posti aadressi kinnitamist, saadetakse talle Platvormi kaudu automaatselt e-kiri, milles on Aretaja nõuanded lemmiku uues kodus kohanemiseks, kutse registreeruda Platvormil selleotstarbelise liidese kaudu või mõne teise Royal Canini kohaliku platvormi kaudu, et Lemmiklooma omanik saaks näha mõningaid oma tulevase lemmiku andmeid.

Kasutaja saab kutse tühistada, kui Lemmiklooma omanik ei ole seda veel vastu võtnud, ja kui on, siis sel juhul, kui looma müük on tühistatud.

Ühe Looma kohta saab saata vaid ühe kutse. Pärast kutse tühistamist saab siiski saata sama Looma kohta uue kutse.

Lemmiklooma omanikele e-kirjade saatmist kirjeldatakse põhjalikumalt Platvormi Toe alajaotises aadressil https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/sellpet.

3.3. Teenuste muutmine

Platvormil pakutavaid Teenuseid võidakse igal ajal muuta või nende pakkumine lõpetada. Royal Canin võib Teenuseid omal äranägemisel muuta, lõpetada, asendada või lisada. Teenuse või selle osa lõpetamise või asendamise korral püüab Royal Canin Kasutajatele sellest piisavalt varakult ette teatada, et Kasutajad saaksid oma andmed Platvormilt alla laadida.

Royal Canin Teenuste muutmise ega lõpetamise eest ei vastuta.

Artikkel 4. Teenuste nõuetekohane kasutamine

Kasutaja kasutab Teenuseid vaid aretusega seotud otstarbeks, rangelt järgides tema tegevusele kohaldatavaid eeskirju ja norme ning Teenuste kirjeldust.

Kasutaja kohustub kasutama Teenuseid tavapärastel mõistlikel tingimustel ning esitama Platvormil tõest, täielikku ja ajakohast Kasutajasisu.

Kui Kasutaja leiab, et soovitusi ja/või andmeid, mida Platvormil automaatselt kuvatakse Looma haldamise ja/või terviseseisnudi kohta, tuleks muuta (kui see on võimalik), muudab ta neid omal vastutusel. Platvormil esitatud soovitused ei asenda mingil tingimusel arstlikku läbivaatust, mistõttu on Kasutajal ainuvastutus lasta Loomad loomaarstil vajaliku sagedusega läbi vaadata.

Andmeid ja informatsiooni, mida Kasutajal on õigus Platvormi kaudu jagada, jagab Kasutaja täiesti iseseisvalt ja täielikult omal vastutusel.

Täiendavalt kohustub Kasutaja hoiduma tegevusest (muu hulgas midagi alla laadima, saatma, jagama, toimetama või välja andma), mis on vastuolus Eesti õigusaktidega ning rikuvad Eesti avalikku korda, kolmanda isiku õigusi, aretamisele kohaldavatavaid erialaeeskirju, Royal Canini mainet või õigusi.

Kasutaja kohustub Platvormi kasutades muu hulgas (a) tahtlikult mitte laadima alla või üles ega edastama teavet või andmeid, mis sisaldavad arvutiviirusi või muud koodi või programmi, mis on loodud tarkvara, arvuti, Teenuse või veebis asuva sidevahendi toimimise katkestamiseks, hävitamiseks moonutamiseks või piiramiseks; (b) tahtlikult mitte laadima alla ega üles, jagama ega edastama valeinfot ega ebaseaduslikku, ebasobivat ega ebasündsat sisu; (c) mitte segama, aeglustama, blokeerima ega muutma tavapärast Platvormi ja Teenuste kaudu liikuvat andmevoogu ega (d) mitte reprodutseerima, kopeerima, müüma, vahetama, edasi müüma ega kommertsotstarbel kasutama ühtegi Platvormi ega Teenuste osa.

Artikkel 5. Kestus ja lõpetamine

Kasutustingimused jõustuvad siis, kui Kasutaja nendega nõustub, ning kehtivad tähtajatult.

Mõlemal poolel on õigus Kasutustingimused kui pooltevaheline leping igal ajal kirjalikult üles öelda (v.a allkirjeldatud väärkäitumise korral toimuv ülesütlemine), teavitades teist poolt e-kirja teel 30 (kolmkümmend) päeva ette. Kasutustingimuste rikkumise korral antakse rikkunud poolele täiendavalt 7 (seitse) päeva enne lepingu ülesütlemise kirjaliku teate esitamist.

Täiendavalt võib Royal Canin siis, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi rikub, keelata Kasutajal Platvormile pääsu pärast seda, kui on saatnud talle e-kirja teel ametliku nõude rikkumine heastada ja Kasutaja ei ole seda kaheksa (8) päeva jooksul teinud.

Kui ükskõik kumb pool ükskõik millisel põhjusel Kasutustingimused kui pooltevahelise lepingu või Tõulepingu lõpetab, lõpetab Royal Canin Kasutaja ligipääsu pärast etteteatamistähtaja möödumist Platvormile. Seetõttu peab Aretaja enne etteteatamise tähtaja lõppu Platvormil kättesaadava teabe alla laadima.

Royal Canin jätab endale õiguse keelata Kasutajal Platvormile pääs etteteatamiseta ja hüvitist maksmata, kui seda nõutakse kohtuotsusega või leiab aset vääramatu jõu asjaolu.

Artikkel 6. Finantstingimused

Royal Canin ei nõua Kasutajalt Platvormi kasutamise eest tasu. Ent Royal Canin võib Aretaja konto omanikult teatavate tulevaste funktsioonide eest hakata tasu küsima. Selle kohta koostatakse spetsiaalsed tingimused.

Artikkel 7. Püsikliendiprogramm

Kooskõlas Tõulepinguga pakub Royal Canin Kasutajale soodustuspunkte ning Royal Canini Püsikliendiprogrammi raames vastutasuks teatavate andmete Platvormile sisestamise eest.

Täpsemalt saab Kasutaja soodustuspunkte:

-          kehtiva Looma müügi Platvormil registreerimise eest (kui sisestatakse Looma tunnusnumber: kiibi või tatoveeringu number);

-          kui Lemmiklooma omanik kasutab Royal Canini kutsikakomplektis sisalduvat sooduskupongi, mille Aretaja on talle müügi ajal andnud, aga tingimusel, et i) Aretaja on sisestanud Platvormil müüki deklareerides ka kupongi numbri, ii) Lemmiklooma omanik on aktiveerinud kupongi sobival Royal Canini veebisaidil ja iii) Lemmiklooma omanik on kasutanud kupongi osaleva edasimüüja juures.

Lisateavet Aretajate Püsikliendiprogrammi kohta leiate aadressilt [ PDF].

Artikkel 8. Vastutus

8.1. Royal Canini vastutus

Royal Canin ei taga Platvormi ja Teenuste kättesaadavust ega pidevat korrektset toimimist ning Kasutaja mõistab ja nõustub sellega. Tehnilistel põhjustel võib Platvormi ja/või Teenuste toimimine kas osaliselt või täielikult katkeda.

Royal Canin ei vastuta Platvormi ja Teenuste osalise ega täieliku kättesaamatuse eest, kui see on tingitud tehnilistest defektidest, probleemidest või põhjustest (muu hulgas internetiliikluse ummistumisest, internetiTeenuse osutajate tegematajätmisest, inimlikust või elektrilisest veast, pahatahtlikkust sekkumisest, tark- või riistvara tõrkest ja/või vääramatust jõust). Royal Canini vastutus ei ole piiratud, kui teine pool sureb, saab tervisekahju või kui kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tulemusena.

Platvorm pakub eelkõige Loomade terviseseisundi ja kaaluhaldusega seotud teavet, võttes aluseks Kasutaja poolt Platvormi sisestatud andmed. Selline teave ja nõuanded on esmased soovitused, mis ei asenda ühelgi viisil loomaarsti sõltumatut professionaalset teadmist, hinnangut ega diagnoosi. Kui Looma tervisega seoses tekib vähemgi kahtlus, on Aretaja kohustus lasta Loom loomaarstil läbi vaadata. Royal Canin ei vastuta selle eest, kui teave või nõuanded osutuvad ebapiisavaks või Looma terviseseisund ei vasta Platvormil esitatule.

Royal Canin ei vastuta Platvormist ja/või Teenustest mis tahes põhjusel (muu hulgas Platvormi või Teenuste kasutamisest, kättesaamatusest või (mitte)toimimisest) tingitud otsese, kaudse ega erikahju eest (andmete kaotsiminek, rahaline kahju, saamata jäänud tulu, kasutamata jäänud võimalus), mis on tekkinud Kasutajale või Lemmiklooma omanikule. See kehtib eelkõige kahju kohta, mis tuleneb ebatäpsest sisust, vigadest, aeglusest või sidekatkestustest, andmete kaotsiminekust või muutumisest, arvutiviirusest (ükskõik mis päritolu), kolmandate isikute sissetungimisest jne.

Royal Canin ei vastuta mitte kuidagi Kasutajasisu eest, mida esitab ainuvastutusel ja kõiki asjaolusid täielikult teadev Kasutaja.

8.2. Kasutaja vastutus

Kasutaja vastutab ainuisikuliselt (a) aretustegevusele kohaldatavate eeskirjade ja normide järgimise eest; (b) Platvormil registreerumise ja sellel pakutavate Teenuste kasutamise eest; (c) Kasvanduse Loomade haldamise ja terviseseire eest ning otsuse eest viia Loomad vajaliku sagedusega professionaalse loomaarsti juurde; (d) valiku eest jagada Platvormil Teenuste raames pakutavat teavet või soovitusi Lemmiklooma omanikuga; (e) Platvormile üles laaditud Kasutajasisu täpsuse ja paikapidavuse eest, sealhulgas i) Loomade andmed, nende tunnused ja terviseseisund; ii) Lemmiklooma omanike andmed ning iii) (kui asjakohane) vabatekstina esitatud kommentaarid ja Platvormil Teenuste raames esitatud või arvutatud andmete muutmine); (f) Lemmiklooma omanikuga oma lepingute sõlmimise eest ning (g) otsese ja/või kaudse kahju eest, mida Lemmiklooma omanik või kolmas isik on saanud Platvormi või Teenuste kaudu saadud teabe tõttu.

Kasutaja (a) hüvitab Royal Caninile kõik hagid, menetlused, nõuded ja kaebused, mille on esitanud ükskõik kes (sh Lemmiklooma omanik) ja mis on tingitud või tulenevad Kasutaja tegevusest või Platvormi kasutamisest, ning kaitseb Royal Canini nende eest; samuti (b) kohustub Kasutaja kandma kõik kahjud, advokaadi- ja eksperditasud ja kohtukulud, mida Royal Canin peab maksma kohtuotsuse alusel, mis on seotud Kasutaja ja Lemmiklooma omaniku vahel sõlmitud lepingu sõlmimise, täitmise ja/või lõpetamisega, ilma, et see mõjutaks Royal Canini õigust nõuda Kasutajalt kahjuhüvitist.

Artikkel 9. Intellektuaalomand

9.1. Royal Canini sisu

Royal Caninile ja/või selle sidusettevõtetele kuuluvad Platvormi ja selle sisuga (tekstid, pildid, videod, andmebaasid, helid, fotod, kaubanimed, logod, kaubamärgid jne) (v.a Kasutajasisu) seotud intellektuaalomandiõigused või kohaldatakse neile meile kolmandatelt isikutelt saadud litsentse ja/või lube.

Kasutaja võib kasutada Platvormi ja selle sisu kooskõlas Kasutustingimustega. Kasutaja ei või reprodutseerida, avalikustada ega muuta Platvormi ühtegi osa ega selle sisu ilma Royal Canini eelneva kirjaliku loata (v.a Lemmiklooma omanikega jagamiseks mõeldud sisu).

9.2. Kasutajasisu

Platvormi kasutamisel saab Kasutaja laadida üles Kasutajasisu. Kasutaja annab Royal Caninile ja selle sidusettevõtetele tasuta mitteeksklusiivse üleilmse loa kasutada Kasutajasisu Teenuste osutamisega seotud otstarbel kogu asjaomaste intellektuaalomandiõiguste kehtivuse aja. Täiendavalt on Royal Canin õigus kasutada Kasutajasisu Platvormi reklaamimiseks kolmandatele isikutele.

Kasutaja kinnitab ja garanteerib, et Kasutajasisule ei kehti ükski kolmanda poole õigus (sh intellektuaalomandiõigus ega õigus eraelu puutumatusele). Kasutaja kaitseb Royal Caninit kõikide kolmandate isikute nõuete ja hagide eest, mis on seotud sellega, et Royal Canin kasutas Kasutajasisu vastavalt saadud loale. Samuti hüvitab Kasutaja Royal Caninile kõik selliste nõuete ja hagidega seotud kulud.

Artikkel 10. Isikuandmete kaitse

10.1. Lemmiklooma omaniku Isikuandmed

Looma müügil võib Kasutaja registreerida looma Profiilis Lemmiklooma omaniku teatavad Isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, e-postiaadress ja müügikuupäev), et hallata asjaomast ärisuhet ja täpsemalt saata Lemmiklooma omanikule e-kiri kooskõlas punktis 3.2.3 sätestatuga.

Seda arvesse võttes ja saades aru, et nii Kasutajat kui ka Royal Caninit võib mõlemat pidada siinse lepingu alusel omandatud või jagatavate Isikuandmete vastutavaks töötlejaks:

1.       Kasutaja ja Royal Canin ei tegutse kaasvastutavate töötlejatena;

2.       nii Kasutaja kui ka Royal Canin tagavad kumbki oma käesoleva lepingu kohaseid andmetöötluskohustusi täites täieliku vastavuse andemete privaatsust käsitlevatele õigusaktidele; vastavuse kontrollimiseks võib kasutada Marsi andmetöötluspoliitikat aadressil https://www.mars.com/about/policies-and-practices/data-processing;

3.       Kasutaja ega Royal Canin hoiduvad tegevusest, mis võiks seada teise poole olukorda, mille tulemusena ta rikub Andemete privaatsust käsitlevate õigusaktide kohaseid andmekaitsenõudeid;

4.       Kasutaja ja Royal Canin aitavad mõistlikkuse piires teist poolt Andemete privaatsust käsitlevate õigusaktide järgimisel, kui see on vajalik ja võimalik;

5.       Kasutaja teavitab Royal Caninit kohe, kui saab teada andmete turvalisusega seotud rikkumisest või kahtlustab selle toimumist.

6.       Kui tekib olukord, mille puhul on korrektne iseloomustada suhet vastutava ja volitatud töötleja suhtena, lepitakse selles eelnevalt kokku. Juhul, kui Kasutaja on volitatud töötleja, kohaldub Marsi andmetöötluspoliitika.

Lemmiklooma omaniku Isikuandmeid koguva poolena kinnitab, garanteerib ja võtab Kasutaja endale kohustuse, et tal on kõik vajalikud õigused, nõusolekud ja õiguslikud alused Isikuandmeid koguda ja Royal Caninile ja/või asjaomastele kolmandatele isikutele edastada ning lubada neil neid Isikuandmeid töödelda. Kasutaja küsib Lemmiklooma omanikult tolle Isikuandmete kogumise ja Platvormil jagamise nõusoleku. Kasutaja hüvitab Royal Caninile kahjud, kui Kasutajal pole seaduslikku alust Isikuandmeid koguda, kasutada või jagada.

Seetõttu peab Kasutaja tagama, et Lemmiklooma omaniku Isikuandmete kogumine ja töötlemine toimub kooskõlas kohaldatavate Andmete privaatsust käsitlevate õigusaktidega (sh reeglitega selle kohta, et andmesubjekti tuleb enne tema Isikuandmete kogumist sellest teavitada, ning eelneva nõusoleku eeskirjadega).

Kasutaja peab tagama, et Lemmiklooma omaniku Isikuandmeid hoitakse Platvormil mitte kauem kui andemete privaatsust käsitlevad õigusaktid lubavad (st andmed kustutatakse, kui Kasutajal neid rangelt võttes enam vaja ei ole) ning kustutatakse, kui Lemmiklooma omanik kasutab õigust töötlemine keelata.

Kasutaja ei kasuta Lemmiklooma omaniku Isikuandmeid Royal Canini nimel ning kaitseb viimast Lemmiklooma omaniku selliste nõuete ja hagide eest, mis on seotud Lemmiklooma omaniku Isikuandmete kasutamisega Kasutaja poolt; samuti hüvitab Kasutaja Royal Caninile selliste nõuete või hagidega seotud kahjud.

Lisateavet Lemmiklooma omanike Isikuandmete töötlemise kohta Platvormi poolt Kasutaja nimel leiate privaatsusteatest aadressil https://www.mars.com/privacy-policy-estonian.

10.2. Kasutaja Isikuandmed

Kasutaja Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Marsi privaatsusteatega (https://www.mars.com/privacy-policy-estonian).

Artikkel 11. Kindlustus

Kasutaja kinnitab, et on sõlminud maksevõimelise kindlustusseltsiga kindlustuslepingu ning tal on kogu Kasutustingimuste kehtivusaja olemas kindlustuspoliis, mis katab piisava summaga tema professionaalse tsiviilvastutuse riskid. Poliis peab hõlmama igasugust kahju (füüsiline, materiaalne, immateriaalne, kaudne ja otsene).

Kasutaja esitab Royal Caninile vastava palve saamisel vastava poliisi igal soovitud ajahetkel.

Artikkel 12. Konfidentsiaalsus

Kasutaja kohustub hoidma konfidentsiaalsena kogu teabe, mis puudutab Royal Caninit ja Platvormi (v.a teave, mis on korrektselt avalikustatud (st mitte Kasutaja tegevuse või tegemata jätmise tõttu avalik) või mis on mõeldud Lemmiklooma omanikuga jagamiseks (nt loomaga seotud fotod, dokumendid ja teave)). Kasutaja võtab vajalikke meetmeid, et seda kohustust järgiksid ka Kasvanduse teised töötajad ja tema alltöövõtjad.

Kasutaja konfidentsiaalsuskohustus kehtib Platvormi kasutamise ajal ja viis (5) aastat pärast siinsete Kasutustingimuste lõpetamist.

Artikkel 13. Kasutustingimuste muutmine

Kasutaja nõustub, et Royal Canini loodud Platvorm on innovaatiline tööriist, mis areneb, ja seetõttu võivad mõned selle võimalused muutuda, kaduda või lisanduda.

Royal Canin jätab endale õiguse muuta siinseid Kasutustingimusi igal ajal.

Kui Kasutustingimused on muutunud, antakse Kasutajale sellele järgneval esimesel sisselogimisel võimalus uued Kasutustingimused läbi lugeda ning nendega kas nõustuda või mitte. Kui Kasutaja nendega ei nõustu, ei pääse ta enam Platvormile ega saa enam Teenuseid kasutada.

Artikkel 14. Lõppsätted

14.1. Üldsäte

Kui Royal Canin ei kasuta või jõusta mõnda Kasutustingimuste sätet, ei tohi Kasutaja seda tõlgendada sättest loobumisena.

14.2. Poolte sõltumatus

Royal Canin ja Kasutaja on üksteisest sõltumatud isikud, kes tegutsevad enda nimel ja omal ainuvastutusel. Täpsemalt tegutseb Kasutaja Platvormil täiesti autonoomselt ja omal riisikol.

14.3. Õigus ja kohtualluvus

Siinsetele Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

Royal Canini ja Kasutaja vahelised vaidlused siinsete Kasutustingimuste tõlgendamise, täitmise või lõpetamise üle lahendatakse Harju Maakohtus, kui neid ei ole õnnestunud lahendada läbirääkimiste teel. See aga ei mõjuta kaasuvaid nõudeid või garantiisid ega mitut kostjat hõlmavaid juhtumeid.