Aitame kassidel ja koertel elada võimalikult tervet elu.

Kasutustingimused: loomaomanik

1. TINGIMUSTE KINNITAMINE

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi: „tingimused“) reguleerivad Royal Start veebilehel (edaspidi ühiselt: „veebileht“) navigeerimist ja punktis 4 kirjeldatud teenuste kasutamist. 
Teenuste kasutaja (edaspidi: „kasutaja“) peab enne teenuste kasutamist tingimused hoolikalt läbi lugema. Teenuse kasutamiseks tuleb kasutajal tingimused selgesõnaliselt aktsepteerida. Tingimused moodustavad lepingu kasutaja ja järgmise osapoole vahel:
Royal Canin SAS, registreeritud asukoht aadressil 650 avenue de la Petite Camargue, 30 470 Aimargues (edaspidi: „Royal Canin“), registreeritud Prantsuse äriregistris registrinumbriga 700 200 983, 08 10 83 08 00, 04.66.73.07.00, [email protected], FR61700200983.
Tingimused on saadaval veebilehel.

2. KLIENDITEENINDUS

Kui kasutajal on teenuse ja/või veebilehe kasutamise kohta küsimusi või sellega seoses muresid, võtab kasutaja ühendust Royal Canini klienditeenindusega:
- telefonil: 8453005965,
- e-posti aadressil: [email protected],
- postiaadressil: Crown Pet foods, Oak Tree Meadow, Blackworthy Road, Castle Cary, Somerset, BA7 7PH


3. JUURDEPÄÄS VEEBILEHELE

3.1. Veebilehele pääsevad ainult üle 18-aastased isikud, kellel on õigusvõime lepinguid sõlmida, Royal Canini partnerid ja eelkõige isikud, kes on Royal Caniniga tõuaretuslepingu sõlminud. 
Kui kasutaja esmakordselt veebilehte külastab, palutakse tal luua konto või logida juba olemasolevale Royal Canini kontole sisse (edaspidi: „konto“). Uue konto avamisel esitab kasutaja oma isiku kohta tõesed, korrektsed ja terviklikud andmed. Kasutajanimeks on kasutaja e-posti aadress ja välja tuleb mõelda ka salasõna (kui sisselogimiseks ei kasutata kolmanda poole autentimissüsteemi, nt Facebooki).

3.2 Veebilehele juurdepääsu katkestamine
Royal Canin võib igal ajal ette teatamata muuta või katkestada veebilehe toimimist või teenuseid või nende osa. Seejärel võidakse blokeerida juurdepääs veebilehele või teenustele või nende osale kas vastava katkestuse ajaks või lõplikult. Kui veebileht lõplikult suletakse, teavitab Royal Canin kasutajat sellest mõistliku aja ette.
3.3 Veebilehele juurdepääsu blokeerimine

Kasutaja võib oma konto igal ajal kustutada ning sellega blokeerida enda juurdepääsu veebilehele. 
Kui kasutaja ei täida temale tingimustest tulenevaid kohustusi, on Royal Caninil õigus juhul, kui kasutajale on e-posti teel saadetud ametlik teatis rikkumise heastamiseks ja kasutaja ei ole 8 päeva jooksul pärast teatise saamist rikkumist heastanud, blokeerida kasutaja juurdepääs veebilehele. 
Lisaks on Royal Caninil õigus blokeerida kasutaja juurdepääs veebilehele ilma ette teatamise, täiendavate formaalsuste ega hüvitise pakkumiseta, (i) kui kohus väljastab vastava korralduse, (ii) vääramatu jõu sündmuse korral või (iii) tingimuste olulise rikkumise või ebaseadusliku tegevuse korral. Sellised tegevused ei too Royal Caninile kaasa mingit vastutust.

4. VEEBILEHEL PAKUTAVA TEENUSE KIRJELDUS 

Veebileht on mõeldud selleks, et (i) võimaldada kasutajatel lugeda looma aretaja poolt üles pandud teavet (sünnikuupäev, sünnikaal, looma pildid jne) tulevase lemmiklooma kohta, enne kui see koju jõuab; ja (ii) pakkuda kasutajale veebiplatvormi, kus selliseid andmeid täiendada ja säilitada (edaspidi: „teenus“). 
Royal Caninil on õigus looma andmeid kasutada, eelkõige teaduslikul, uurimise või harimise eesmärgil.

5. TEENUSTE KASUTAMISE EESKIRJAD

Üldiselt kohustub kasutaja teenuseid kasutama tavapärastel mõistlikel tingimustel.
Lisaks ei tegele kasutaja mis tahes tegevustega (sh andmete allalaadimise, saatmise, levitamise, redigeerimise, väljastamise, avaldamisega), mis on vastuolus Prantsuse seadustega, rikuvad Prantsuse avalikku korda, kolmandate isikute õigusi või Royal Canini mainet või õigusi.

Kasutajal on eelkõige keelatud tegeleda alljärgnevaga:
a. tahtlikult alla laadida, levitada või edastada mis tahes teavet ja andmeid, mis sisaldavad arvutiviirust või moodustavad arvutiviiruse või muu koodi või arvutiprogrammi, mille eesmärk on häirida, hävitada, moonutada või piirata mis tahes tarkvara, arvuti, teenuse või veebikommunikatsiooni tööriista funktsioone;
b. tahtlikult alla laadida, levitada või edastada valeandmeid või sobimatut sisu. Sobimatu tähendab muu hulgas sisu, mis on halvustav, laimav, solvav, pornograafiline, ühemõtteliselt seksuaalne, ebaseaduslik, diskrimineeriv või rassilist või rahvuslikku päritolu või seksuaalset eelistust solvav, ning sisu, mida võidakse pidada ahistavaks, teotavaks, ähvardavaks, ohtlikuks, vulgaarseks, ropuks või vägivaldseks või mis rikub isiklikku õigust, sh maineõigust ja õigust füüsilise isiku eraelule või isiklikku vabadust, või sisu, milles moonutatakse fakte või esitatakse valeandmeid või vihakõne või mis kutsub üles mis tahes viisil seadusi rikkuma või on muul moel sobimatu;
c. häirida, aeglustada, blokeerida või muuta tavapärast veebilehe ja teenuste kaudu vahetatavat andmevoogu;
d. reprodutseerida, kopeerida, müüa, vahetada, edasi müüa või mis tahes muul ärilisel eesmärgil kasutada mis tahes osa veebilehest või teenustest.

6. TEENUSTE MUUTMINE

Veebilehel toodud teenuseid on võimalik täiendada ning Royal Canin võib pakkuda uusi teenuseid, aga eemaldada või muuta ka osa teenustest. Royal Canin teavitab kasutajat mõistlikult ette mis tahes muudatustest teenuses / teenuse eemaldamisest. Royal Canin ei vastuta sellisest muutmisest /eemaldamisest tulenevate tagajärgede eest.

7. VASTUTUS

7.1 Kasutaja kinnitab, et (i) tal on veebilehel pakutavate teenuste kasutamiseks olemas vajalikud oskused ja tehnika, ning (ii) ta on kontrollinud, et tema arvuti on sobivalt konfigureeritud, töötab ja on ohutu. Kasutaja peab rakendama vajalikke meetmeid oma andmete, arvutisüsteemide või tarkvara kaitsmiseks viiruste, troojalaste või muude veebilehe turvalisust ohustavate arvutiprogrammide eest. 
Kasutaja vastutab tarkvara eest, mida veebilehele pääsemiseks kasutab. Sellise tarkvaraga seotud kulud ja ka muud võimalikud veebitasud, mis on teenuste kasutamiseks vajalikud, jäävad kasutaja kanda.

7.2 Kasutaja kinnitab, et tema konto on isiklik ja et ta hoiab oma kasutajatunnust ning salasõna turvaliselt. Kasutaja kannab täielikku vastutust veebilehe ja teenuste tema kasutajanime/salasõnaga kasutamise eest ning selline veebilehele pääsemine või veebilehe kasutamine ei too Royal Caninile kaasa mingit vastutust. Seega vastutab kasutaja veebilehe ja teenuste kolmanda isiku poolt kasutamisest tulenevate kahjude eest ning Royal Caninil on õigus nõuda hüvitist, kui selline kasutamine põhjustab Royal Caninile kahju. 

7.3 Kasutaja kinnitab, et Royal Canin ei vastuta interneti kasutamisest tulenevate tagajärgede, kahjude ega ebamugavuste eest, eelkõige võrgurikke, välise sissetungi või arvutiviiruse korral või juhul, kui tõrge tuleneb kasutaja internetiteenuste pakkujast.

Royal Canin teeb kõik endast oleneva, et tagada teenuste optimaalne kvaliteet ja kättesaadavus. Interneti eripärade tõttu võib aga veebilehe toimimine ning veebilehele juurdepääs ja selle kasutamine olla aeg-ajalt häiritud, et Royal Canin saaks veebilehe toimimise tagamiseks arvutisüsteemis (tarkvaras ja riistvaras) vajalikku hooldust, remonti ning uuendusi teha. Sellised tegevused ei too Royal Caninile kaasa mingit vastutust.

7.4 Kasutaja on teadlik, et aretaja poolt veebilehel avaldatud ja kasutajaga jagatud andmete eest vastutab täielikult aretaja, mitte Royal Canin. 

7.5 Royal Canin ei võta vastutust tingimustes toodud või kohalduvatest seadustest tulenevate kohustus(t)e täitmata jätmise või puuduliku täitmise eest, kui see on tingitud järgmistest põhjustest:
kasutajast, kes vastutab täielikult endapoolse teenuse ja veebilehe kasutamise eest ning eelkõige enda poolt veebilehele avaldatud andmete eest (vt punkt 4); 
kolmanda isiku poolsetest ettenägematutest ja ületamatutest tegevustest;
vääramatu jõu asjaoludest.

8. INTELLEKTUAALOMAND

Veebileht ja ka selle sisu (tekstid, pildid, videod, andmebaasid, helid, fotod, ärinimed, logod, kaubamärgid jne), sh loomaomaniku looma puudutava sisuga seotud intellektuaalomandi õigused on kas Royal Canini ja/või selle sidusettevõtjate omand või kehtivad neile meile kolmandate isikute poolt antud litsentsid ja/või volitused.
Kasutajal on õigus kasutada veebilehte ja selle sisu ainult määral, mis on vajalik nende tavapäraseks kasutamiseks ja toimimiseks, ning vastavalt tingimustele. Kasutajal ei ole lubatud reprodutseerida, avalikustada, täita, avaldada ega muuta ühtegi veebilehe ega selle sisu osa ilma Royal Canini eelneva kirjaliku loata.

9. ISIKUANDMED

Kasutaja isikuandmeid töödeldakse privaatsuspoliitika alusel, mille leiab siit.

10. TINGIMUSTE MUUTMINE

Royal Caninil õigus tingimusi igal ajal muuta. Kui kasutaja pärast tingimuste muutumist esmakordselt veebilehte külastab, saab ta uusi tingimusi lugeda ning nendega kas (i) nõustuda või (ii) nõustumisest keelduda.
Juhul, kui kasutaja uute tingimustega ei nõustu, blokeerub mõistliku aja lõppemisel tema juurdepääs veebilehele ja kasutajal ei ole enam võimalik teenuseid kasutada.

11. ÜLDINE TEAVE

11.1. Tingimustele kohaldatakse Prantsuse seadust. 
11.2. Vastavalt Prantsuse tarbijakoodeksi artiklile L.211-3 on vaidluste tekkimisel kasutajal õigus pöörduda tarbijakoodeksi punktis L. 611-1 jj toodud tarbijavaidluste komisjoni poole. Tingimuste kohaldumise või veebilehe kasutamisega seotud nõuded võib esitada ka klienditeenindusele (vt punkti 2). 
Euroopa Komisjon pakub vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi, mis on saadaval aadressil: http://ec.europa.eu/customers/odr/. Kui kasutaja soovib mis tahes probleemile Royal Canini tähelepanu juhtuda, palume meiega ühendust võtta tingimuste punktis 2 toodud e-posti aadressil.