Aitame kassidel ja koertel elada võimalikult tervet elu.

Üldised kasutustingimused

Royal Canin Estonia OÜ, registrikood 11984063, registreeritud asukoht Metalli 3, 10615 Tallinn, Eesti Vabariik, (edaspidi: Royal Canin) pakub digitaalset teenuseplatvormi „Loomaarstiteenused“, mis on mõeldud loomaarstidele kasutamiseks veebis (edaspidi: platvorm).

Platvormi eesmärk on abistada loomaarste nende igapäevatöös, pakkudes uuenduslikke teenuseid (kirjeldatud lähemalt lisas 1), mis hõlmavad järgnevat:

  • toitumisalased soovitused (Royal Canini tootekataloogile)
  • lemmikloomade jälgimine
  • info loomakliiniku töötajatele (teaduspõhine sisu)
  • kliiniku haldamine

Platvorm on mõeldud loomaarstide toetamiseks ja abistamiseks, kuid ei asenda loomaarsti enda professionaalset asjatundlikkust, looma reaalset läbivaatust, arsti otsuseid ega diagnoose. Loomaarstidel on ravitavate loomadega seoses olemas vajalikud teadmised ja kogemused ning nende terviseandmeid puudutav teave. Loomaarst saab looma konkreetselt diagnoosida ainult temaga otsesel kokkupuutel, samuti anda loomaomanikule oma tööalaste eeskirjade ja kohustuste kohaselt nõu loomale sobiva ravi osas.

KONTO LOOMISE JA PLATVORMI KASUTAMISEGA NÕUSTUTE JÄRGMISTE TINGIMUSTEGA:

 

MÕISTED:

Konto administraator on loomakliiniku loomaarst, kes vastutab loomaarstikonto haldamise eest ja tagab oma kliiniku meeskonnale juurdepääsu loomaarstikontole.

Toitumissoovitused on automaatselt koostatavad toitumissoovitused, mis põhinevad teatud teenuste raames loomaarsti poolt platvormi looma kohta sisestatud andmetel, mida loomaarst võib loomaomanikuga jagada omal algatusel ja vastutusel, trükkides need välja või saates e-postiga. Soovitustes kasutatakse Royal Canini tooteid.

Üldtingimused tähendavad käesolevaid üldtingimusi, mis kehtivad kogu platvormile. Üldtingimused reguleerivad kõiki platvormil pakutavaid teenuseid, kui üksikasjalikes tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

Andmekaitseseadused tähendavad kõiki mis tahes riikide seadusi ja eeskirju, mis kaitsevad inimese eraelu puutumatuse õigust, tingimusel, et need kehtivad käesoleva lepinguga seoses isikuandmete töötlemisele, sealhulgas Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Liidu liikmesriikide andmekaitseseadustele, Ameerika Ühendriikide föderaal- ja riigiseadustele ning riiklikele andmekaitseseadustele ja muudele sarnastele aktidele;

Andmetega seotud rikkumine on (1) lubamatu juurdepääs isikuandmetele või nende omandamine viisil, mis ohustab isikuandmete turvalisust, konfidentsiaalsust või terviklikkust, või (2) isikuandmete loata avaldamine, neile loata juurdepääs või nende loata kasutamine, või (3) isikuandmeid sisaldavasse süsteemi vastava loata sisenemine, mille tagajärjeks on lubamatu või volitust ületav isikuandmetele juurdepääs.

Loom on loomaomanikule kuuluv kass ja/või koer, keda loomaarst loomakliinikus läbi vaatab.

Loomaomanik on loomaarsti kliendi (kass/koer) omanik.

Teenused: platvormi veebilehel toodud konkreetsed teenused, mis on mõeldud loomaarstide abistamiseks nende igapäevatöös ja millele kehtivad eritingimused ning käesolevad üldtingimused.

Eritingimused on igale konkreetsele teenusele kehtivad konkreetsed tingimused, millega kasutaja peab enne esmakordset vastava teenuse kasutamist nõustuma.

Tingimused on üldtingimused koos igale teenusele kehtivate eritingimustega.

Kasutaja on loomakliinikus tegutsev loomaarst  või erandkorras ka muud loomakliiniku töötajad, kes tegutsevad loomaarsti nimel ja vastutusel ning tema järelevalve all ning kellel on õigus platvormi kasutada kas Royal Caniniga sõlmitud otsese lepingu alusel või vastavalt konto administraatori antud juurdepääsuõigusele ja administraatori vastutusel. Vajadusel võib kasutaja juurdepääsuõiguse anda ka loomaarstitudengitele.

Kasutaja loodud sisu on kõik kasutaja poolt platvormi loomakliiniku, loomade ja loomaomanikega seoses üles laaditavad kaubamärgid, autoriõigused, logod, ärinimed, ettevõtte nimed, dokumendid, andmed ja teave, sealhulgas kirjalikud materjalid ja kasutaja kommentaarid ning vajadusel ka platvormil tekitatud või arvutatud tulemuste muudatused, mille eest vastutab loomaarst.

Loomaarst on isik, kes tegutseb loomaarstina, või platvormis registreeritud loomakliinik.

Loomaarstikonto on loomaarsti isiklik konto, mille abil kasutaja pääseb platvormile ja saab pärast tingimustega nõustumist teenuseid kasutada.

Loomakliinik on platvormil registreeritud juriidiline isik või loomakliinik, kus üks või mitu loomaarsti pakuvad koos muude loomakliiniku töötajatega veterinaarteenuseid.

Loomaarstitudeng on loomaarstitudeng, kellel lubatakse platvormi kasutada ainult loomaarsti järelevalve all, et omandada teadmisi loomade toitumise kohta. Loomaarstitudengitele kehtivad tingimused on toodud artiklis 3.

 

Artikkel 1. Tingimuste kinnitamine

Kasutaja võib platvormi ja teenuseid kasutada ainult konto administraatori vastutusel.

Platvormil registreerumiseks ja liikumiseks peab kasutaja üldtingimustega täielikult nõustuma. Lisaks reguleerivad iga platvormil pakutavat teenust ka eritingimused, mille kasutaja peab enne vastava teenuse esmakordset kasutamist hoolikalt läbi lugema ja nendega nõustuma.

Üldtingimused koos eritingimustega moodustavad Royal Canini ja kasutaja vahelise lepingu.

Juhul, kui kasutaja ei nõustu tingimustega, ei ole tal õigust teenuseid kasutada.

Üldtingimusi ja eritingimusi saab platvormil igal ajal lugeda.

 

Artikkel 2. Platvormil registreerumine ja sõltumatus

Käesolev artikkel puudutab ainult professionaalsetele loomaarstide registreerumist ja platvormi kasutamist. Loomaarstitudengitele mõeldud teave on toodud artiklis 3.

2.1. Kasutajaks registreerumise tingimused

Kui artikli 3 sätted välja arvata, peavad platvormil registreeruvad kasutajad olema litsentseeritud loomaarstid, kellel on õigus kasutada platvormi ainult ametialasel eesmärgil, ning sellised kasutajad võivad olla järgmised: (a) füüsilised isikud, kelle pädevad reguleerivad ametiasutused on nõuetekohaselt registreerinud ja andnud neile litsentsi loomade ravimiseks ning opereerimiseks individuaalselt ja sõltumatult vastavalt kohalduvatele seadustele, määrustele ja eeskirjadele; või (b) juriidilised isikud, kelle pädevad reguleerivad ametiasutused on nõuetekohaselt registreerinud ja andnud neile litsentsi loomade ravimiseks ning opereerimiseks vastavalt kohalduvatele seadustele, määrustele ja eeskirjadele.

Kui kasutaja platvormil registreerub, palutakse tal luua loomaarstikonto või olemasolul logida sisse oma Royal Canini kontole. Uue konto loomisel esitab kasutaja oma isiku kohta tõesed, korrektsed ja terviklikud andmed. Kasutajanimi on kasutaja e-posti aadress või kliendinumber või muu Royal Canini poolt kasutajale sisse logimiseks antud logimisinfo ning kasutaja peab ise valima uue salasõna.

Kasutaja (a) kinnitab, et Royal Caninile esitatud andmed on tõesed, korrektsed ja terviklikud, ning vastutab nendes esinevate vigade või puuduste ja andmete uuendamise eest; (b) kohustub esitatud andmeid ja teavet vajadusel koheselt uuendama ning (c) veterinaarina tegutsemise õiguse ja litsentsi kaotamisel kohustub (i) Royal Caninit sellest e-posti teel teavitama ja (ii) platvormi kasutamise koheselt lõpetama.

Kui füüsiline isik registreerub endaga seotud juriidilise isiku nimel, kinnitab füüsiline isik, et ta on selleks vastavalt volitatud. Kui füüsiline isik juriidilise isiku esindamise õigust ei kinnita, võib vastaval juriidilisel isikul ja Royal Caninil olla õigus talle süüdistus esitada.

2.2. Platvormile sisenemine loomaarstikonto kaudu

Kui kasutaja üldtingimustega nõustub, (a) on kasutajal õigus platvormile siseneda loomaarstikonto kaudu, kasutades selleks Royal Canini antud kasutajanime ja enda salasõna, mis on isiklikud ja jäävad kasutaja valdusse; (b) peab kasutaja kasutajanime ja salasõna konfidentsiaalsuse, turvalisuse ning korrektse kasutamise tagamiseks rakendama vajalikke meetmeid, et vältida kasutajanime ja salasõna sattumist volitamata isikute kätte või nende kasutamist volitamata isikute poolt; (c) vastutab kasutaja ainuisikuliselt selle eest, kui kasutaja kasutajanime ja salasõna kasutab mõni muu isik, ja ka kõigi kasutaja loomaarstikonto kaudu tehtavate tehingute eest. Mis tahes ühendus loomaarstikontoga ja/või andmete edastamine loomaarstikonto kaudu loetakse vastava konto omaniku tegevuseks ja kasutaja vastutusalaks. Kui kasutaja kasutajanime ja/või logimisandmeid kasutatakse petturlikul eesmärgil, teavitab kasutaja sellest Royal Caninit kirjalikult esimesel võimalusel.

Kui konto omanik on juriidiline isik, määratakse konto administraator, kellel on õigus anda vastava loomakliiniku kasutajatele loomaarstikontole juurdepääs. Platvormile juurdepääsu saab anda ainult füüsilisele isikule, kes loomakliinikus loomaarstina tegutseb. Erandkorras võib platvormile juurdepääsu anda ka muudele loomakliiniku töötajatele ning sellisel juhul on nende tegevuse eest vastutav ja seda kontrollib loomaarst.

Loomaarstikonto omanik kannab täielikku vastutust loomaarstikonto kasutamise eest ning kinnitab, et kasutaja kasutab platvormi nõuetekohaselt ja tingimustega kooskõlas.

2.3. Loomaarsti sõltumatus

Royal Canin kohustub lubama kasutajatel kinni pidada loomaarsti ametikohustusi ja ametialast eetikat reguleerivatest eeskirjadest, eelkõige lubama neil säilitada iseseisva ja objektiivse professionaalse otsustusvõime.

 

Artikkel 3. Loomaarstitudengite registreerumine ja platvormi kasutamine

Ilma artikli 2 sätteid mõjutamata reguleerivad loomaarstitudengite platvormil registreerumist ja platvormi kasutamist ainult käesoleva artikli sätted.

Loomaarstitudengitele võib anda juurdepääsu ainult Royal Canin või vastava volitusega ja järelevalve all ka konto administraator.

Loomaarstitudengitel on õigus kasutada platvormi ainult isiklikul otstarbel ning teadmiste saamiseks. Loomaarstitudengitel ei ole õigust kasutada platvormi loomade diagnoosimiseks või loomaomanikele toitumissoovituste andmiseks. Platvormi kaudu võib loomaarstitudeng toitumissoovitusi anda ainult internatuuris olles loomaarsti loal ja järelevalve all. Loomaarstitudengite poolt platvormi kasutamise eest kannab ainuvastutust loomaarst.

Royal Canin ei vastuta loomaarstitudengi poolt platvormi kasutamise või selle kaudu soovituste andmise eest.

 

Artikkel 4. Platvormi kaudu pakutavad teenused

4.1. Teenustele juurdepääs ja teenuste kasutamine

Kasutajal on õigus igal ajal omal vastutusel teenuseid või nende osa kasutada või mitte kasutada, järgides loomaarsti tegevust reguleerivaid seadusi, eeskirju ja määrusi.

Iga teenuse kirjeldus on toodud vastava teenuse eritingimustes.

Teenuste kasutamist reguleerivad üldtingimused ja igale teenusele kehtivad eritingimused.

Kasutaja peab enne teenusele juurdepääsu ja teenuse kasutamist üldtingimuste ja eritingimustega nõustuma.

Loomaarstikontolt teenustele juurdepääs ja/või nende kasutamine toimub loomaarstikonto omanikust loomaarsti loal ja täielikul vastutusel.

Kuna platvormi arendatakse pidevalt, on kasutaja teadlik, et teenustele juurdepääs ja nende kasutamine võib tehnilistel põhjustel, eelkõige uuenduste või hooldustööde tõttu aeg-ajalt ajutiselt häiritud olla. Royal Canin ei vastuta teenustes esinevate häirete eest.

4.2. Teenuste muutmine

Platvormis pakutavaid teenuseid võidakse muuta või nende pakkumine lõpetada. Royal Caninil on õigus oma äranägemise järgi teenuseid muuta, eemaldada või asendada või pakkuda uusi teenuseid. Kui teenus eemaldatakse või asendatakse, rakendab Royal Canin meetmeid kasutajate mõistlikuks ette teavitamiseks teenuste või nende osade eemaldamisest/asendamisest, et kasutajatel oleks võimalik enda andmed platvormilt alla laadida.

Royal Canin ei vastuta teenuste või nende osade muutmise ega eemaldamise eest.

 

Artikkel 5. Teenuste nõuetekohane kasutamine

Kasutaja kasutab teenuseid ainult professionaalsel eesmärgil, kehtivate veterinaarmeditsiini reguleerivate seaduste, eeskirjade ja määruste (eelkõige ametieetika ja ametialase vastutuse) kohaselt ning vastavalt eritingimustes esitatud teenuse kirjeldusele.

Kasutaja kasutab teenuseid tavapärastes ja mõistlikes tingimustes ning esitab platvormis korrektse, tervikliku ja ajakohase sisu.

Kui kasutaja arvates tuleks platvormis loomade toitumise ja tervise jälgimise kohta automaatselt antavaid soovitusi ja/või andmeid muuta (kui muutmine on kohalduvate eritingimuste alusel võimalik), teeb kasutaja muudatused enda äranägemisel ja vastutusel, loomaarsti poolt looma läbivaatuse tulemuste alusel ning iseseisvalt ja kooskõlas loomaarsti veterinaarpraktikat reguleerivate seaduste, eeskirjade ja määrustega.

Kui platvormi kaudu on võimalik loomaomanikuga teavet või andmeid (sh toitumissoovitusi) jagada, jagab kasutaja teavet või andmeid täiesti iseseisvalt ja enda vastutusel.

Lisaks ei tegele kasutaja mingi tegevusega (eelkõige allalaadimise, saatmise, levitamise, redigeerimise, väljastamise ega avaldamisega), mis on vastuolus Eesti seadustega, rikub Eesti avalikku korda, kolmandate poolte õigusi või ametieetikat või Royal Canini mainet või õigusi.

Platvormi kasutamisel on kasutajal keelatud (ilma piiranguteta): (a) tahtlikult alla laadida, üles laadida, levitada või edastada teavet või andmeid, mis sisaldavad arvutiviirust või moodustavad selle või mis tahes muu koodi või arvutiprogrammi, mille eesmärk on häirida, hävitada, moonutada või piirata mis tahes tarkvara, arvuti, teenuse või veebisuhtlusvahendi tööd; (b) tahtlikult alla laadida, üles laadida, levitada või edastada mis tahes valeteavet, ebaseaduslikku, sobimatut või ebasündsat teavet; (c) häirida, aeglustada, blokeerida ja muuta tavapärast platvormi läbivat andmevoogu ja teenuseid ning (d) platvormi või teenuste osa reprodutseerida, kopeerida, müüa, vahetada, edasi müüa või ärilisel eesmärgil kasutada. 

 

Artikkel 6. Tingimuste kehtivus ja lõpetamine

Käesolevad tingimused jõustuvad hetkel, kui kasutaja nendega nõustub, ning kehtivad määramata aja.

Mõlemal poolel on õigus käesolevate tingimuste täitmine mis tahes põhjusel lõpetada (välja arvatud tingimuste lõpetamisel nende rikkumise korral, mida on kirjeldatud allpool), teavitades teist poolt e-posti teel kirjalikult 10 päeva ette.

Kui kumbki pool mis tahes põhjusel tingimuste täitmise lõpetab, blokeerib Royal Canin kasutaja juurdepääsu platvormile.

 

Artikkel 7. Finantstingimused

Royal Canin ei küsi kasutajalt platvormi kasutamise eest tasu. Royal Caninil on siiski õigus olemasolevate või tulevaste teenuste eest loomaarstikonto omanikult vastavate teenuste eritingimuste kohaselt tasu küsida.

 

Artikkel 8. Vastutus

8.1. Royal Canini vastutus

Royal Canin ei taga platvormile ega teenustele juurdepääsu ega nende pidevat toimimist ning kasutaja on sellest teadlik. Tehnilistel põhjustel võib platvormi ja/või teenuste või nende osa toimimine häiruda.

Royal Canin ei kanna vastutust, kui platvorm ja/või teenus või selle osa ei ole kättesaadav tehnilise defekti või probleemi tõttu või muul põhjusel, sealhulgas (kuid mitte ainult) internetivõrgu ülekoormuse, internetiteenuse pakkujate probleemide, inimliku või elektrilise vea, pahatahtliku sekkumise, tarkvara- või riistvaraprobleemide ja/või vääramatu jõu tõttu.

Royal Canin esitab loomade toitumise ja tervisliku seisundi kohta teenuste kaudu teavet ja nõuandeid kasutaja poolt platvormi sisestatud terviseandmete põhjal. Sellised andmed ja nõuanded esitatakse soovitustena ja need ei asenda mingil juhul loomaarsti sõltumatuid teadmisi, otsuseid ega diagnoosi. Seega ei võta Royal Canin vastutust, kui andmed või nõuanded osutuvad ebapiisavaks või kui looma terviseseisund ei vasta veebilehel toodud andmetele ja nõuannetele.

Royal Canin ei vastuta otseste, kaudsete ega erikahjude (andmete kaotamine, finantskahju, saamata jäänud tulu, kasutamata võimalused) eest, mida kasutaja ja loomaomanikud platvormi ja/või teenuse tulemusel mis tahes põhjusel kanda võivad, sealhulgas (kuid mitte ainult) platvormile või teenusele juurde pääsemise või juurdepääsu puudumise, platvormi või konkreetse teenuse kasutamise või kasutamisvõimaluse puudumise või teenuste või nende osa toimimise või mittetoimimise tõttu. See kehtib eelkõige kahjudele, mis võivad tuleneda mis tahes ebatäpsest sisust ja eelkõige toitumissoovitustest, vigadest, aeglasest või katkenud ülekandest, andmete kaotamisest, kadumisest või muutmisest, arvutiviirusest, kolmandate poolte sissetungist jne.

Royal Canin ei vastuta mingil moel kasutaja sisu eest, mida kasutaja esitab omal vastutusel ja faktidest teadlik olles.

8.2. Kasutaja vastutus

Kasutaja vastutab ainuisikuliselt (a) loomaarstide ametieetikat reguleerivate kohustuslike eeskirjade täitmise eest; (b) enda otsuse eest platvormil registreeruda ja teenuseid kasutada; (c) loomade diagnoosimise ja nende meditsiinilise ravi ning tervisliku seisundi eest (ainult loomaarst saab looma füüsiliselt looma läbi vaadata ja teda ravida); (d) oma otsuse eest jagada platvormi teenuste osana esitatud teavet või soovitusi loomaomanikega; (e) platvormi kasutaja poolt laaditud sisu täpsuse ja usaldusväärsuse eest, sealhulgas (i) loomadega seotud andmete ja teabe, loomade kirjelduse, raviandmete ja tervisliku seisundi eest; (ii) loomaomanike andmete ja teabe eest ning (iii) olemasolul vabas vormis kommentaaride ja platvormi poolt teenuste osana automaatselt pakutavate või arvutatavate andmete muutmise eest; (f) enda ja loomaomanike vahel sõlmitud lepingute eest ning (g) loomaomaniku või kolmanda poole otseste ja/või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad platvormi või teenustesse esitatud teabest, sealhulgas toitumissoovitustest.

Kasutaja (a) vabastab Royal Canini vastutusest mis tahes isikute (sh loomaomanike) hagide, menetluste, nõuete või kaebuste eest, mis tulenevad kasutaja tegevusest või platvormi või teenuste kasutamisest või on nendega seotud; ja (b) kohustub kandma kõik kulud, juristide ja ekspertide tasud ning hüvitama kahjud, mida Royal Caninil võib olla kohustus kanda kohtuotsuse tagajärjel seoses kasutaja ja loomaomaniku vahelise lepingu koostamise, täitmise ja/või lõpetamisega ning see ei mõjuta kahjutasusid, mida Royal Canin võib olla õigus kasutajalt sisse nõuda.

 

Artikkel 9. Intellektuaalomand

9.1. Royal Canini loodud sisu

Kõik platvormi ja selle sisuga (tekstid, pildid, videod, andmebaasid, helid, fotod, ärinimed, logod, kaubamärgid jne) seotud intellektuaalomandi õigused, välja arvatud kasutaja loodud sisu, on ja jäävad Royal Canini ja/või selle tütarettevõtete omandisse või kehtivad neile Royal Caninile kolmandatelt pooltelt antud litsentsid ja/või load.

Kasutajal on õigus platvormi ja selle sisu kasutada ainult käesolevate tingimuste kohaselt. Kui konkreetselt loomaomanikega jagatav sisu välja arvata, ei ole kasutajal õigust platvormi ega selle osi ja sisu ilma Royal Canini eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, avalikustada, täita, avaldada ega muuta.

9.2. Kasutaja loodud sisu

Platvormi kasutades saab kasutaja ise sisu üles laadida. Kasutaja annab Royal Caninile ja selle tütarettevõtetele intellektuaalomandi õiguste kehtivusajaks kasutustasuta ülemaailmse lihtlitsentsi, mis lubab teenustega seoses mis tahes põhjusel kasutaja loodud sisu kasutada. Lisaks saab Royal Canin õiguse kasutada kasutaja loodud sisu platvormi kolmandatele isikutele reklaamimise eesmärgil.

Kasutaja kinnitab, et kasutaja loodud sisule ei kehti kolmanda isiku õigused, sealhulgas intellektuaalomandi õigused. Seega kaitseb kasutaja Royal Caninit kolmandate isikute nõuete või võetavate õiguslike meetmete eest, mis on seotud Royal Canini poolt litsentsi raames kasutatava kasutaja loodud sisuga.

 

Artikkel 10. Isikuandmete kaitse

10.1. Loomaomaniku isikuandmed

Kasutaja võib teenuste osana platvormi kaudu loomaomanikke puudutavaid isikuandmeid koguda ja töödelda, eelkõige looma jälgimiseks, kliiniku tegevuse haldamiseks ja loomaomanikule vajaliku info, näiteks toitumissoovituste jagamiseks.

Selles kontekstis ja arvestades, et kasutaja ja Royal Canin võivad mõlemad olla käesoleva lepingu raames omandatavate või jagatavate isikuandmete vastutavad töötlejad:

1) ei tegutse kasutaja ja Royal Canin kaasvastutavate töötlejatena;

2) tagavad nii kasutaja kui ka Royal Canin käesoleva lepingu kohaste isikuandmete töötlemise kohustuste täitmisel kõigi kohalduvate andmekaitseseaduste täieliku jälgimise. Nõuete täitmisel võib kontrollnimekirjana kasutada Mars’i andmetöötluspõhimõtteid (https://www.mars.com/privacy-policy-estonia);

3) kasutaja ja Royal Canin väldivad kõiki tegevusi, mis võivad põhjustada teise poole andmekaitseseadustest tuleneva andmekaitsekohustuse rikkumise;

4) kasutaja ja Royal Canin pakuvad üksteisele vajadusel ja võimalusel andmekaitseseaduste täitmisel mõistlikku abi;

5) kasutaja teavitab Royal Caninit koheselt, kui teab, saab teada või tal on mõistlikult alust uskuda, et toime on pandud andmetega seotud rikkumine;

6) kui tekib olukord, milles ühte poolt saab lugeda vastutavaks andmetöötlejaks ja teist volitatud andmetöötlejaks, lepitakse selles eelnevalt kokku. Kui kasutaja on sellises olukorras volitatud andmetöötleja, kehtivad talle Mars’i andmetöötluspõhimõtted.

Poolena, kes loomaomanikult isikuandmeid kogub, kinnitab kasutaja, et tal on isikuandmete kogumiseks ja Royal Caninile ja/või vastavatele kolmandatele pooltele esitamiseks olemas kõik vajalikud õigused, nõusolekud ja juriidilised alused ning et ta lubab vastaval poolel enda nimel isikuandmeid töödelda ja kasutada. Kasutaja hangib loomaomanikult loa tema isikuandmete kogumiseks ja platvormis jagamiseks. Kasutaja teavitab loomaomanikku tema isikuandmete jagamisest platvormis ning tagab talle juurdepääsu Mars’i privaatsuspõhimõtetele. Kasutaja vabastab Royal Canini vastutusest, kui kasutajal ei ole seaduslikku õigust isikuandmeid koguda, kasutada ega jagada.

Kasutaja ei kasuta loomaomanike isikuandmeid Royal Canini nimel ning kaitseb Royal Caninit loomaomaniku poolt esitatavate nõuete või võetavate õiguslike meetmete eest, mis on tingitud kasutaja poolt loomaomaniku isikuandmete kasutamisest.

Rohkema teabe saamiseks loomaomanike isikuandmete kasutaja poolt töötlemise kohta platvormil vaadake palun platvormil esitatud isikuandmete töötlemise lepingut.

10.2. Kasutaja isikuandmeid

Kasutaja isikuandmeid töödeldakse Mars’i privaatsuspõhimõtete alusel.

 

Artikkel 11. Kindlustus

Kasutaja kinnitab, et on usaldusväärselt kindlustusettevõttelt hankinud kindlustuspoliisi ja et tema ametialane tsiviilvastutuse risk on tingimuste kehtivusajal kaetud piisavas summas kindlustuspoliisiga. Poliis peab katma kõikvõimalikud kahjud (füüsilised, materiaalsed, mittemateriaalsed, tegevusest tulenevad või mitte).

Kui Royal Canin kasutajalt kindlustuspoliisi küsib, on kasutajal kohustus see esitada.

 

Artikkel 12. Konfidentsiaalsus

Kasutajal on kohustus säilitada kogu Royal Canini ja platvormiga seotud teabe konfidentsiaalsus, välja arvatud sellise teabe puhul, mis on avalikult kättesaadav muul põhjusel kui kasutaja tegevuse või süü tõttu või mis on otseselt mõeldud loomaomanikega jagamiseks, näiteks toitumissoovitused. Kasutaja rakendab vajalikke meetmeid tagamaks, et loomakliinik ja alltöövõtjad sellist kohustust täidaksid.

Kasutaja konfidentsiaalsuskohustus kehtib platvormi kasutamise ajal ja 5 aastat pärast tingimuste täitmise lõppemist.

 

Artikkel 13. Tingimuste muutmine

Kasutaja on teadlik ja nõustub, et Royal Canini arendatud platvorm on uuenduslik tööriist, mida arendatakse edasi ja lisatakse või eemaldatakse teatud funktsioone või asendatakse neid. Royal Caninil on õigus platvormil pakutavate teenuste mahtu igal ajal muuta. Platvormi funktsioone võidakse muuta, et Royal Canini pakutavaid teenuseid täiustada või lisateenuseid pakkuda, või muul Royal Canini poolt vajalikuks peetaval põhjusel.

Royal Caninil õigus tingimusi igal ajal muuta. Royal Canin võib tingimusi muuta, et täita kohalduvad õigusnõudeid, määrusi ja pädevate asutuste sätestatud eeskirju, tegeleda pakutavate teenuste või platvormi funktsioonide muudatustega, või muul Royal Canini poolt vajalikuks peetaval põhjusel.

Kui kasutaja pärast tingimuste muutumist esmakordselt platvormi külastab, saab ta uusi tingimusi lugeda ning nendega kas (i) nõustuda või (ii) mitte nõustuda. Kui kasutaja uute tingimustega ei nõustu, blokeeritakse tema juurdepääs platvormile ja tal ei ole enam võimalik teenuseid kasutada.

 

Artikkel 14. Lõppsätted

14.1. Üldsätted

Kui Royal Canin ei kasuta või rakenda tingimuste mis tahes sätet, ei tähenda see kasutaja jaoks seda, et Royal Canin loobub sellisest sättest.

14.2. Poolte sõltumatus

Royal Canin ja kasutaja on üksteisest sõltumatud isikud, kes tegutsevad enda nimel ja ainuvastutusel. Kasutaja tegutseb platvormil täiesti iseseisvalt ja enda vastutusel.

14.3. Kohalduv õigus ja jurisdiktsioon

Käesolevatele tingimustele kohalduvad Eesti Vabariigi seadused.

Royal Canini ja kasutaja vahelised vaidlused, mis tulenevad käesolevate tingimuste tõlgendamisest, täitmisest või lõpetamisest ning mida ei õnnestu rahumeelselt lahendada, lahendatakse Eesti Vabariigi pädevas kohtus, arvestamata kaasnevat nõuet või garantiid. Sama rakendatakse mitme kostja korral.

 

Lisa 1

 

Toitumissoovitused: et loomaarstid saaksid looma profiilile sobivate toitumissoovitustega lingi esitada, esitada looma täpsed segatoidu kogused päeva kohta.

Loomade jälgimine: digitaalsed võimalused looma toitumise jälgimiseks kaalualandusprogrammi jooksul; kliiniliste andmete jälgimine krooniliste haiguste korral ja ennustava algoritmi abil haiguste vältimine.

Loomakliinikule mõeldud info: loomakliiniku töötajaid abistav info: artiklid loomade kohta, e-koolitused, veebiseminarid, ajakirjad (nt Vet Focus)...

Kliiniku haldamine: digiteenused Royal Canini toodete tellimise hõlbustamiseks, sobivate toiduvalikute leidmine, arveldamine ja aja säästmine ning klientidele parema teenuse tagamiseks mõeldud digivõimalused.