Vispārīgie lietošanas noteikumi Royal Canin akadēmija

SIA Royal Canin Latvia ar reģistrācijas Nr. 40103310601 un biroja adresi Sporta ielā 11, Rīgā, LV-1013, Latvijas Republikā (turpmāk – Royal Canin) uztur digitālu tiešsaistē pieejamu daudzpakalpojumu platformu “Royal Canin akadēmija” speciālistu vajadzībām (turpmāk – platforma).

Platforma ir paredzēta mācībām tiešsaistē vai klātienē, lai atbalstītu speciālistus viņu ikdienas praksē, galveno uzmanību pievēršot ieteikumiem par barošanu un zinātniskajam saturam. Dažos mācību materiālos var būt ietverts ar Royal Canin produkciju saistīts saturs.

Izveidojot kontu un izmantojot platformu, Jūs nepārprotami piekrītat šeit izklāstītajiem noteikumiem.

DEFINĪCIJAS

Konts ir individuāls konts, kas lietotājam ļauj piekļūt platformai pēc tam, kad viņš piekritis noteikumiem.

Audzētājs ir persona, kas selektīvi audzē rūpīgi izvēlētus suņus vai kaķus, lai no tiem iegūtu pēcnācējus ar specifiskām īpašībām un pazīmēm, kas ir atkārtojamas.

Vispārīgie noteikumi ir nosacījumi, kas attiecas uz visu platformu. Vispārīgie noteikumi reglamentē visu ar platformu saistīto mācību nodrošināšanu, izņemot to, ko nepārprotami groza vai aizstāj īpašie noteikumi.

Nepārvarama vara ir jebkura neparedzama un ietekmētās puses nekontrolējama darbība, notikums vai apstākļi, kas attiecīgajai pusei neļauj pilnībā izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības.

Lolojumdzīvnieka īpašnieks ir kaķa un (vai) suņa īpašnieks, kas ir speciālista klients.

Speciālists var būt vai nu audzētājs, vai veterinārārsts, vai mazumtirgotājs, vai patversmes darbinieks, vai tie visi kopā.

Reģistrētā persona ir lietotājs, kas reģistrējies mācībām.

Mazumtirgotājs ir Royal Canin produkcijas pilnvarotais izplatītājs.

Patversmes darbinieks ir jebkurš dzīvnieku patversmes darbinieks.

Mācības ir jebkuras Royal Canin tiešsaistē vai klātienē organizētās apmācības vai kursi, kuriem lietotājs var reģistrēties un piekļūt platformā.

Mācību materiāls ir Royal Canin sagatavoti ar mācībām saistīti izdrukāti vai tiešsaistē pieejami dokumenti.

Lietotājs ir speciālists, kam saskaņā ar Royal Canin tieši noslēgtu līgumu ir tiesības izmantot platformu. Pēc nepieciešamības lietotājs var norīkot arī veterinārmedicīnas studentus.

Veterinārārsts ir fiziska persona, kas strādā kā veterinārārsts vai veterinārās prakses darbinieks, ir noteiktā kārtībā reģistrēts kompetentā specializētā uzraudzības iestādē, saņēmis tās sertifikātu un nodarbojas ar dzīvnieku ārstēšanu un ķirurģiju saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Veterinārmedicīnas students ir veterinārmedicīnas students, kam ir atļauts viņa mācību iestādes uzraudzībā izmantot platformu.

1. punkts. Piekrišana noteikumiem

Lietotājs drīkst izmantot platformu un tajā piedāvātās mācības, par to uzņemoties pilnu atbildību.

Lai reģistrētos platformā un to izmantotu, lietotājam ir pilnībā jāpiekrīt Vispārīgajiem noteikumiem.

Vispārīgie noteikumi uzskatāmi par līgumu starp Royal Canin un lietotāju par platformas un tās satura izmantošanu. Ja lietotājs atsakās no vispārīgajos noteikumos paredzētajām līgumsaistībām, viņam nav atļauts izmantot platformu un reģistrēties vai piekļūt mācībām.

Vispārīgie noteikumi jebkurā laikā ir pieejami platformā.

2. punkts. Reģistrācija platformā

2.1. Lietotāja reģistrācijas noteikumi

Platformā kā lietotāji drīkst reģistrēties tikai speciālisti, kas apņēmušies platformu izmantot tikai profesionāliem nolūkiem.

Speciālisti piekļuvi platformai var saņemt tikai tieši no Royal Canin, un tai pieslēgties ir iespējams tikai no aktīva konta.

Lai speciālists varētu izveidot kontu, Royal Canin e-pastā speciālistam nosūtīs ielūgumu, lūdzot aizpildīt elektronisku veidlapu, kurā jānorāda informācija par sevi (pilns vārds un uzvārds, unikālā e-pasta adrese, profesija un amats, mītnes valsts, laika zona un vēlamā saziņas valoda). Speciālistam jāsniedz patiesa, pareiza un pilnīga informācija par sevi. Kad uzņēmumā Royal Canin iesniegtā informācija būs pārbaudīta, Royal Canin izveidos speciālista kontu un nosūtīs viņam e-pasta vēstuli ar saiti uz platformu, pieteikšanās informāciju un pagaidu paroli. Pēc tam speciālistam noteiktā laika posmā, kas būs norādīts e-pastā, būs jāaktivē savs konts, noklikšķinot uz saites, un jāizveido jauna parole. Ja speciālists noteiktajā laikā nebūs aktivējis savu kontu, Royal Canin nosūtīs atgādinājumu par konta aktivēšanu atgādinājuma e-pasta norādītajā laikā. Ja speciālists šajā laikā to nebūs izdarījis, viņa konts tiks izdzēsts.

Veterinārmedicīnas studenti platformai var piekļūt tikai ar tiešu Royal Canin piekrišanu vai konta administratora uzraudzībā, kad saņemta viņa atļauja, t. i., šādas tiesības ir viņu mācību iestādei. Veterinārmedicīnas studentiem ir tiesības platformu izmantot vienīgi personiskajām vajadzībām un tikai informācijas iegūšanai mācību nolūkā. Par platformas izmantošanu būs atbildīgs vienīgi pats veterinārmedicīnas students. Royal Canin nav atbildīgs par veterinārmedicīnas studentu sniegtajiem padomiem platformas izmantošanas laikā.

Lietotājs a) garantē Royal Canin, ka viņa sniegtā informācija ir patiesa, precīza un pilnīga, un uzņemas pilnu atbildību par jebkurām kļūdām, nepilnībām vai izmaiņām, b) apņemas pēc nepieciešamības nekavējoties atjaunot sniegtos datus un informāciju un, c) kad vairs nav speciālists, 1) e-pastā informē Royal Canin un 2) nekavējoties pārtrauc platformas izmantošanu.

 

2.2. Piekļuve platformai no konta

Tiklīdz lietotājs ir piekritis Vispārīgajiem noteikumiem, viņš(-a) a) var piekļūt platformai no konta, ievadot Royal Canin piešķirto lietotājvārdu un paroli, kas ir privāti un glabājas pie lietotāja, b) ievēro visus nepieciešamos piesardzības pasākumus lietotājvārda un paroles konfidencialitātes, drošības un pareizas lietošanas nodrošināšanai, lai nepieļautu nesankcionētu trešo personu piekļuvi šai informācijai un tās izmantošanai, un c) uzņemas pilnu atbildību gan par situācijām, kad cita persona izmanto lietotāja lietotājvārdu un paroli, gan par visām notikušajām darbībām savā kontā. Vienmēr tiks uzskatīts, ka pie konta ir pieslēdzies un (vai), izmantojot šo kontu, datus ir pārsūtījis minētā konta īpašnieks, par to uzņemoties pilnu lietotāja atbildību. Ja lietotāja parole un (vai) lietotājvārds ir tikuši izmantoti krāpnieciskos nolūkos, lietotājs apņemas pēc iespējas drīzāk par to rakstveidā informēt Royal Canin.

Konta īpašnieks ir pilnībā atbildīgs par konta izmantošanu, kā arī garantē un apliecina, ka lietotājs apņemas pareizi izmantot platformu un ievērot noteikumus.

 

3. punkts. Mācības

3.1. Reģistrācija

Lietotājs var reģistrēties mācībām, noklikšķinot uz attiecīgās saites un norādot pieprasīto informāciju.

3.2. Mācību atcelšana

3.2.1. Atcelšana no lietotāja puses

Reģistrētajiem dalībniekiem ir iespējams jebkurā laikā atcelt savu piedalīšanos tiešsaistes mācībās.

3.2.2. Atcelšana no Royal Canin puses


Royal Canin patur tiesības atcelt mācības, grozīt tiešsaistē pieejamo platformas saturu (vizuālo izkārtojumu, aprakstus, interaktīvos logrīkus un citas tehniskās detaļas), nomainīt mācībspēkus un (vai) grozīt, atjaunināt vai izdzēst mācību materiālu saturu. Ja mācības būs jāatceļ, tām reģistrētie dalībnieki tiks informēti vismaz septiņas (7) dienas pirms mācību sākuma. Reģistrētie dalībnieki tiks informēti e-pastā. Royal Canin darīs visu, lai mācības netiktu atceltas.

Royal Canin neuzņemsies nekādu atbildību par mācību kursu pilnīgu vai daļēju atcelšanu, mainīšanu vai izdzēšanu, ja to ierosinājuši mācībspēki.

3.3. Pareiza piedalīšanās mācībās

Lietotājs drīkst piedalīties mācībās tikai darba vajadzībām, stingri ievērojot to piemērojamo normatīvo aktu prasības, kas reglamentē viņa(-s) profesionālo praksi (īpaši piemērojamos normatīvos aktus par profesionālo ētiku un atbildību).

Lietotājs apņemas:

 • normālos un saprātīgos apstākļos piedalīties organizētās mācībās;
 • neiesaistīties nekādās darbības (īpaši, bet ne tikai informācijas lejupielādēšanā, sūtīšanā, izplatīšanā, rediģēšanā, nopludināšanā un publicēšanā), kas nav atļautas vietējos normatīvajos aktos, pārkāpj vietējo sabiedrisko kārtību, trešo personu tiesības, profesionālās ētikas noteikumus vai neievēro Royal Canin tiesības un reputāciju;
 • nerīkoties šādi: a) apzināti nelejupielādēt, neaugšupielādēt, neizplatīt vai nepārsūtīt nekādu informāciju vai datus, tostarp datorvīrusus vai jebkurus citus kodus vai datorprogrammas, kuru mērķis ir traucēt, graut, kropļot vai ierobežot jebkuras programmatūras, datora, pakalpojuma vai tiešsaistes komunikācijas rīka darbību; b) apzināti nelejupielādēt, neaugšupielādēt, neizplatīt vai nepārsūtīt nekādu nepatiesu informāciju un nelikumīgu, neatbilstošu vai nepiedienīgu saturu; c) nepārtraukt, nepalēnināt, nebloķēt un nepārveidot normālo datplūsmu, kas tiek pārraidīta, izmantojot platformu, un d) nereproducēt, nekopēt, nepārdot, nemainīt, nepārdot tālāk vai neizmantot komerciāliem nolūkiem nevienu platformas vai mācību materiālu daļu;
 • ievērot visus drošības noteikumus un visas citas pamatotās drošības prasības, kas attiecas uz jebkuru vidi, kurā notiek mācības. Royal Canin patur tiesības atstādināt no mācībām jebkuru reģistrēto dalībnieku, kura uzvedība Royal Canin vai iesaistītajiem mācībspēkiem šķiet nepiedienīga.

4. punkts. Saturs

4.1. Satura veids. Lietotājam platformā piedāvātais saturs būs atkarīgs no viņa profesijas, t. i., vai viņš ir veterinārārsts, dzīvnieku audzētājs, mazumtirgotājs u.tml. Būs divu veidu izglītojošs saturs:

 • Redakcionāls saturs: saturs, kas nav saistīts ar Royal Canin produktiem (piemēram, neitrāla informācija par lolojumdzīvnieku veselības aprūpi vai uzturu);
 • Reklāmas saturs: saturs, kas saistīts ar Royal Canin produkciju.

Daļa satura var būt pieejama īslaicīgi. Informācija par satura īslaicīgu pieejamību platformā būs norādīta līdzās attiecīgajam materiālam.

4.2. Hierarhija. Platformas lietotājam piedāvātais mācību saturs var tikt šķirots pēc tādiem kritērijiem kā:

 • satura izveidošanas vai beidzamās redakcijas datums;
 • lietotāja interese par konkrētu saturu vai informāciju.

4.3. Atlaides. Royal Canin var nolemt, bet ne apņemties piedāvāt atlaides par Royal Canin produkciju lietotājiem, kas iziet mācību kursus, kuros ir reklāmas saturs. Šādu atlaižu sniegtais bonuss var būt atkarīgs no reklāmas nosacījumos norādītajiem apstākļiem.

 

5. punkts. Royal Canin garantijas un atruna no atbildības

Royal Canin nodrošina, ka jebkura apmācība tiek organizēta pienācīgi, augstā un kvalitatīvā līmenī, savlaicīgi, profesionāli un atbilstoši nozares standartiem.

Mācības notiks, kā aprakstīts individuālu kursu dienaskārtībā.

Royal Canin izraudzīsies pēc saviem ieskatiem piemērotus kursu pasniedzējus, un Royal Canin būs tiesības jebkurā laikā aizstāt jebkuru pasniedzēju ar jebkuru citu personu, kas tikai pēc Royal Canin ieskatiem var būt pietiekami kvalificēta attiecīgā kursa pasniegšanai.

Royal Canin negarantē, ka jebkura satura pārraide tiešsaistē vienmēr būs pieejama vai bez pārtraukumiem, savlaicīga un bez kļūdām, ka kļūdas tiks novērstas vai ka šis saturs būs bez programmatūras kļūdām, vīrusiem, nepilnībām un izlaidumiem.

Apmācība un mācību materiāli tiek nodrošināti “bez kvalitātes garantijas”. Nav piemērojamas nekādas normatīvajos aktos vai citur noteiktas vai iedomātas garantijas tam, ka lietotāja pabeigtie kursi un apgūtie materiāli viņam būs ļāvuši sasniegt konkrētu zināšanu līmeni. Tas nozīmē, ka tikai pašam lietotājam jānovērtē tas, vai ar platformas starpniecību mācībām veltīto laiku vietējās kompetentās iestādes atzīs par tālākizglītībai veltītu laiku.

Royal Canin neatzīst nekādas iedomātas garantijas, arī tādas, kas saistītas ar komerciālu noderību vai piemērotību konkrētam nolūkam.

 

6. punkts. Ilgums un izbeigšana

Līgums stājas spēkā uz neierobežotu laiku no brīža, kad lietotājs piekritis noteikumiem.

Katrai pusei ir tiesības atteikties no līguma jebkura iemesla dēļ (izņemot Vispārīgo noteikumu pārkāpumu gadījumos), 30 dienas iepriekš par to rakstveidā, ar e-pasta vēstuli, informējot otru pusi.

Ja lietotājs nav ievērojis Vispārīgos noteikumus, Royal Canin var nolemt nekavējoties pārtraukt līgumu.

Ja kāda no pusēm jebkura iemesla dēļ atteiksies no noteikumiem, Royal Canin bloķēs lietotāja piekļuvi platformai.

 

7. punkts. Konta deaktivēšana un slēgšana

7.1. Konta deaktivēšana

Lietotājs jebkurā laikā var deaktivēt savu kontu. Deaktivējot kontu, tas netiek dzēsts. Lietotājs var lūgt, lai Royal Canin kontu atkal aktivē.

Ja lietotājs 12 mēnešus nav pierakstījies savā aktīvajā kontā, viņam e-pastā tiks nosūtīta atgādinājumvēstule ar uzaicinājumu nākamo 30 dienu laikā atjaunot aktivitāti kontā. Ja šajās nākamajās 30 dienās kontā netiks veiktas nekādas darbības, konts tiks deaktivēts;

7.2. Konta dzēšana

Lietotājs var nolemt dzēst savu kontu jebkura iemesla dēļ, nosūtot attiecīgu pieprasījumu Royal Canin.

Royal Canin lietotāja kontu izdzēsīs sekojošos gadījumos:

 • pēc Lietotāja lūguma;
 • saskaņā ar 2.1. apakšpunkta nosacījumiem, ja lietotājs savu kontu nebūs aktivējis pēc Royal Canin nosūtītās atgādinājumvēstules saņemšanas;
 • 18 mēnešus pēc konta deaktivēšanas;
 • Vispārīgo noteikumu neievērošana vai atteikšanās pieņemt Vispārīgo noteikumu atjauninājumus.

8. punkts. Finansiālie nosacījumi

Royal Canin lietotājam nepiemēro samaksu par platformas lietošanu vai reģistrēšanos mācībām. Tomēr Royal Canin var lūgt lietotājam samaksāt par dažiem pašreizējiem vai turpmākiem mācību kursiem.

9. punkts. Atbildība

9.1. Royal Canin atbildība

Lietotājs apzinās un pieņem to, ka Royal Canin negarantē platformas un mācību kursu pieejamību un to nepārtrauktu precīzu darbību. Tehnisku iemeslu dēļ ir iespējami platformas darbības vai mācību kursu pieejamības pārtraukumi.

Royal Canin neuzņemas nekādu atbildību, ja platforma un (vai) visi vai daļa mācību kursu nav pieejami tehnisku defektu, problēmu vai iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai interneta datplūsmas pārslodzes, interneta pakalpojumu sniedzēja kļūmes, cilvēka vai elektriskās kļūdas, ļaunprātīgas iejaukšanās, programmatūras vai aparatūras traucējumu un (vai) nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

Royal Canin neuzņemas atbildību par jebkuras personas rīcību, kas izriet no informācijas vai viedokļa, kas pausts Royal Canin Apmācībās. Royal Canin mācību laikā sniedz informāciju tikai par lolojumdzīvnieku uzturu un veselību. Šī informācija nekādā gadījumā neaizstāj neatkarīgus, ar speciālista pieredzi pamatotus secinājumus un – kad piemērojams – noteiktu diagnozi. Royal Canin nav atbildīgs par to, ja informācija šķiet nepiemērota vai lolojumdzīvnieka veselības stāvoklis nesakrīt ar platformā pieejamo informāciju.

Royal Canin nav atbildīgs ne par kādiem tiešiem, netiešiem vai īpašiem zaudējumiem (zaudētiem datiem, finansiāliem zaudējumiem, zaudētu peļņu un zaudētām iespējām), kas lietotājam un lolojumdzīvnieku īpašniekiem jebkura iemesla dēļ var rasties saskarē ar platformu un mācībām, tostarp, bet ne tikai piekļūstot vai nespējot piekļūt platformai vai mācību materiāliem, izmantojot vai nespējot izmantot platformu vai konkrētiem mācību materiāliem pilnībā vai daļēji darbojoties vai nedarbojoties. Īpaši tas attiecas uz zaudējumiem, kas var rasties nepareiza satura dēļ, sevišķi saistībā ar kļūdām, datu pārraides palēninājumu vai traucējumu, datu zudumu vai izmaiņām, jebkuras izcelsmes datorvīrusu, trešo personu ielaušanos u.c. iemesliem.

Royal Canin neuzņemas nekādu atbildību par saturu, ko lietotājs iesniedzis platformā, uzņemoties pilnu atbildību un pilnībā pārzinot visus faktus.

9.2. Lietotāja atbildība

Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par a) savu profesionālo darbību reglamentējošo un saistošo normatīvo aktu prasību ievērošanu; b) lēmumu reģistrēties platformā un piedalīties mācībās; c) ja attiecināms – par diagnozes noteikšanu lolojumdzīvniekiem, viņu ārstēšanu un veselības stāvokļa vērtēšanu (attiecas uz veterinārārstiem, kas spēj patstāvīgi klīniski izmeklēt lolojumdzīvniekus un viņus ārstēt); d) izvēli noteiktu platformā saņemtu informāciju vai ieteikumus nodot lolojumdzīvnieku īpašniekiem apmācību laikā; e) jebkuriem tiešiem un (vai) netiešiem lolojumdzīvnieku īpašnieku vai trešo personu zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka ir izmantota platformā vai mācību laikā saņemta informācija.

Lietotājs a) atlīdzinās zaudējumus, kā arī aizsargās un aizstāvēs Royal Canin pret jebkuras personas (tostarp lolojumdzīvnieku īpašnieku) darbībām, ierosinātu tiesvedību, pretenzijām, sūdzībām vai prasībām, kuru iemesls ir lietotāja darbības vai platformas izmantošana un saņemtā apmācība, un b) apņemas segt visus izdevumus, advokātu un speciālistu honorārus un visus zaudējumus, kas ar tiesas lēmumu šajā sakarā tiktu piespriesti Royal Canin attiecībā uz lietotāja un lolojumdzīvnieka īpašnieka savstarpēji noslēgta līguma sastādīšanu, izpildi un (vai) izbeigšanu, neierobežojot nekādus citus zaudējumus, ko Royal Canin var pieprasīt segt lietotājam.

 

10. punkts. Intelektuālais īpašums

 1. Platforma

Viss intelektuālais īpašums, kas saistīts ar platformu un tās saturu (tekstu, attēliem, videoierakstiem, datubāzēm, skaņas ierakstiem, fotogrāfijām, uzņēmumu nosaukumiem, logotipiem, preču zīmēm utt.), izņemot lietotāja saturu, pieder Royal Canin un (vai) tā filiālēm, vai tam ir piemērojami trešo personu Royal Canin vajadzībām izsniegtās licences un (vai) pilnvaru nosacījumi.

Lietotājam ir atļauts izmantot platformu un tās saturu tikai atbilstoši šiem noteikumiem. Iepriekš nesaņēmis rakstveida piekrišanu no Royal Canin, lietotājs nedrīkst pavairot, padarīt publiski pieejamu vai mainīt nevienu platformas daļu un tās saturu. 

 1. Mācību materiāls

Mācību materiāla vienīgais īpašnieks ir Royal Canin. Intelektuālā īpašuma tiesības uz visu pieejamo mācību materiālu, tostarp, dizainu, grafisko noformējumu, drukātā teksta saturu un visu audio un video saturu no vebināriem un podkāstiem, pieder Royal Canin, vai arī uz tām attiecas licences un (vai) atļaujas, ko Royal Canin piešķīrušas  trešās personas.

Lietotājam līdz ar piekļuvi mācību materiālam tiek piešķirtas neekskluzīvas, tālāk nenododamas un atsaucamas mācību materiāla izmantošanas tiesības. Ja nav saņemta Royal Canin atļauja, nevienu mācību materiālu nav atļauts ne pilnībā, ne daļēji kopēt, pavairot, augšupielādēt, publicēt, demonstrēt vai norādīt saites uz to. Jebkura šāda rīcība ir stingri aizliegta un tiks uzskatīta par Royal Canin intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu.

11. punkts. Personas datu aizsardzība

Mēs varam apkopot vai apstrādāt dažādus Jūsu mums paziņoto datu veidus, un mēs Jūsu personas datu neaizskaramību nodrošināsim saskaņā ar Mars uzņēmumu grupas privātuma politiku. Sīkāku informāciju skatīt mūsu paziņojumā par privātumu. Tas ir pieejams tīmekļvietnē https://www.mars.com/privacy-policy-latvian . Paziņojumā par privātumu ir arī informācija par to, kā izmantot savas privātuma tiesības.

Mūsu tīmekļvietnēs var tikt izmantotas sīkdatnes dažādiem mērķiem, pamatojoties uz jūsu vēlmēm un piekrišanu. Mūsu paziņojumu par sīkdatnēm skatīt tīmekļvietnē https://www.mars.com/cookies-latvia , lai uzzinātu vairāk par to, kādēļ un kā mēs izmantojam sīkdatnes.

12. punkts. Apdrošināšana

Lietotājs apliecina, ka ir iegādājies apdrošināšanas polisi no maksātspējīgas apdrošināšanas sabiedrības un ka visā noteikumu spēkā esamības laikā lietotāja īpašumā ir apdrošināšanas polise, kas sedz viņa profesionālās un civiltiesiskās atbildības risku pietiekamā finanšu apmērā. Polisei ir jāsedz jebkura veida zaudējums – fizisks, materiāls, nemateriāls, izrietošs vai neizrietošs.

Lietotājam jebkurā laikā pēc Royal Canin pieprasījuma jāuzrāda apdrošināšanas polise.

13. punkts. Konfidencialitāte

Lietotājs apņemas visu ar Royal Canin un platformu saistīto informāciju uzglabāt kā stingri konfidenciālu, izņemot informāciju, kas ir pilnībā publiski pieejama, ja vien tā nav nonākusi publiskajā telpā lietotāja darbības vai vainas dēļ. Lietotājs apņemas darīt visu nepieciešamo, lai šīs saistības ievēro ikviens, kas būs saņēmis pieeju šai konfidenciālajai informācijai.

Lietotājam noteiktās konfidencialitātes prasības būs spēkā platformas izmantošanas laikā un piecus gadus pēc tās izbeigšanas.

14. punkts. Noteikumu grozījumi

Lietotājs apzinās un pieņem to, ka Royal Canin izstrādātā platforma ir inovatīvs rīks, kas tiks pastāvīgi uzlabots, lai pievienotu, aizstātu vai noņemtu noteiktas iespējas un mācību materiālus.

Royal Canin patur tiesības jebkurā laikā grozīt Noteikumus un informēs aktīvos lietotājus par jaunajiem Noteikumiem.

8. panta grozījumu gadījumā, Lietotājam pirmo reizi pieslēdzoties Platformai, Lietotājam tiks nodrošināta iespēja izlasīt un iepazīties ar jaunajiem Noteikumiem un vai nu (i) pieņemt, vai (ii) noraidīt tos. Ja Lietotājs atsakās no jaunajiem Noteikumiem, Lietotāja piekļuve Platformai tiks deaktivizēta pēc 30 dienām, un Lietotājs vairs nevarēs piedalīties mācībās.

15. punkts. Nobeiguma noteikumi

15.1. Atteikšanās no saistībām

Ja Royal Canin nepiemēro vai neīsteno kādus no noteikumu nosacījumiem, lietotājs nevar uzskatīt, ka Royal Canin no tiem ir atteicies.

15.2. Pilnīga vienošanās un nodalāmība

Šis līgums nozīmē pilnīgu vienošanos starp Lietotāju un Royal Canin par Mācībām un Platformas izmantošanu un aizstāj jebkuru iepriekšēju vai vienlaicīgu mutiski vai rakstiski paustu viedokli, piedāvājumu un apgalvojumu saistībā ar apmācību, platformu un visu citu, uz ko attiecas šie vispārīgie noteikumi. Ja kāds no šo vispārīgo noteikumu un (vai) īpašo noteikumu nosacījumiem ir uzskatāms par spēkā neesošu, nederīgu, neizpildāmu vai nelikumīgu, pārējie nosacījumi joprojām ir spēkā.

15.3. Pušu neatkarība

Royal Canin un Lietotājs ir neatkarīgas personas, kas rīkojas tikai savā vārdā, uzņemoties par to pilnu atbildību. Ir noteikts, ka lietotājs platformā darbojas pilnīgi patstāvīgi, uz savu atbildību un atbilstoši savas profesijas standartiem.

Platforma nekādā veidā neaizstāj speciālista individuālos un neatkarīgos uz pieredzi balstītos izklāstus, spriedumus un (vai) noteiktās diagnozes.

Attiecībā uz veterinārārstiem Royal Canin apņemas lietotājiem ļaut ievērot normatīvo aktu prasības par veterinārārsta pienākumiem saistībā ar veterinārmedicīnas praksi un profesionālo ētiku, jo īpaši neatkarīga un objektīva profesionālā vērtējuma saglabāšanu.

15.4. Likumi un jurisdikcija

Šos noteikumus reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti, un tie ir sagatavoti saskaņā ar tiem.

Jebkurš strīds starp Royal Canin un Lietotāju par noteikumu interpretēšanu, izpildi vai izbeigšanu, ja puses tos nespēs atrisināt savstarpēju sarunu ceļā, tiks izšķirts kompetentā Latvijas Republikas tiesā neatkarīgi no identiskām prasībām, garantijām vai pat vairākiem atbildētājiem.