Palīdzot kaķiem un suņiem dzīvot pēc iespējas veselīgāk.

Lietošanas noteikumi dzīvnieka īpašniekam

1. PIEKRIŠANA NOTEIKUMIEM 

Šie vispārīgās lietošanas noteikumi (turpmāk – noteikumi) reglamentē darbības tīmekļvietnē Royal Start (turpmāk tekstā biežāk saukta par tīmekļvietni) un 4. punktā aprakstītā pakalpojuma izmantošanu.
Pakalpojumu lietotājam (turpmāk – lietotājs), pirms tas izmanto pakalpojumus, ir rūpīgi jāizlasa šie noteikumi. Lietotājs, pirms tas izmanto pakalpojumu, ir oficiāli un skaidri piekritis šiem noteikumiem.
Šie noteikumi paredz vienošanos starp lietotāju un
Royal Canin SAS ar reģistrēto biroju 650 avenue de la Petite Camargue, 30 470 Aimargues (turpmāk – Royal Canin), reģistrētu Nīmas Uzņēmumu un tirdzniecības reģistrā ar numuru 700 200 983, 08 10 83 08 00, 04.66.73.07.00, [email protected], FR61700200983.
Noteikumi jebkurā laikā ir pieejami tīmekļvietnē.

2. KLIENTU ATBALSTA DIENESTS

Ja saistībā ar pakalpojuma un (vai) tīmekļvietnes izmantošanu rodas jautājumi vai problēmas, lietotājam jāsazinās ar Royal Canin klientu atbalsta dienestu
- pa tālruni 8453005965,
- pa e-pasta adresi [email protected],  
- pa pasta adresi Crown Pet foods, Oak Tree Meadow, Blackworthy Road, Castle Cary, Somerset, BA7 7PH. 

3. PIEKĻUVE TĪMEKĻVIETNEI 

3.1. Piekļuve tīmekļvietnei ir paredzēta tikai personām, kuras ir 18 gadus vecas un kurām ir likumīgas tiesības slēgt vienošanos, un kuras ir Royal Canin partneri, īpaši, ja tām ir noslēgts audzētāja līgums ar Royal Canin. 
Lietotājs, kas tīmekļvietnei piekļūst pirmoreiz, tiks aicināts izveidot kontu vai pierakstīties savā jau pastāvošajā Royal Canin kontā, ja tāds ir (turpmāk – konts). Veidojot jaunu kontu, lietotājam jāsniedz patiesa, pareiza un pilnīga informācija par savu identitāti. Lietotāja e-pasta adrese būs ID, un lietotājam būs jāizveido parole (ja vien netiek izmantota trešās personas autentifikācijas sistēma, piemēram, pieslēgšanās no Facebook).

3.2. Piekļuves pārtraukšana
Royal Canin jebkurā laikā var mainīt vai pārtraukt vietnes darbību, kā arī visu vai dažu pakalpojumu sniegšanu, iepriekš par to paziņojot. Tādējādi uz laiku vai pavisam var tikt deaktivizēta piekļuve tīmekļvietnei un pakalpojumam. Ja tīmekļvietne tiks slēgta, Royal Canin lietotājam par to laikus paziņos. 

3.3. Piekļuves deaktivēšana
Lietotājs jebkurā laikā var dzēst savu kontu un pēcāk deaktivizēt savu piekļuvi tīmekļvietnei. 
Ja lietotājs ir pārkāpis kādu no šo noteikumu prasībām, Royal Canin var deaktivizēt lietotāja piekļuvi tīmekļvietnei pēc tam, kad pa e-pastu ir nosūtījis oficiālu paziņojumu par pārkāpuma novēršanu, bet tas nav izdarīts astoņu dienu laikā pēc paziņojuma izsūtīšanas. 
Turklāt Royal Canin patur tiesības bez iepriekšēja paziņojuma vai formalitātēm un bez kādas kompensācijas deaktivizēt lietotāja piekļuvi tīmekļvietnei, ja 1) tas noteikts ar tiesas lēmumu, 2) rodas nepārvaramas varas apstākļi vai 3) lietotājs pieļāvis būtisku šo noteikumu pārkāpumu vai nelikumīgu uzvedību. Šādā situācijā Royal Canin neuzņemas atbildību. 

4. TĪMEKĻVIETNĒ NODROŠINĀTĀ PAKALPOJUMA APRAKSTS 

Tīmekļvietne ir paredzēta tam, lai 1) lietotājs pirms sava nākamā mājdzīvnieka ierašanās jaunajā mājvietā varētu apspriest standartinformāciju (dzimšanas datumu, dzimšanas svaru, dzīvnieka fotoattēlus u.c.), ko par dzīvnieku var būt darījis pieejamu audzētājs, un 2) dotu iespēju lietotājam uzturēt tiešsaistes platformu, kurā iespējams papildināt un uzglabāt šādu informāciju (turpmāk – pakalpojums). 
Royal Canin var izmantot lietotāja sniegto informāciju par dzīvnieku, sevišķi zinātniskā, pētnieciskā vai izglītojošā nolūkā.

5. PAKALPOJUMA PIENĀCĪGAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Lietotājs apņemas izmantot pakalpojumu, ievērojot normālus un saprātīgus nosacījumus. 
Turklāt lietotājs apņemas neiesaistīties nekādās darbībās (jo īpaši, bet ne tikai lejupielādēšanā, nosūtīšanā, izplatīšanā, rediģēšanā, izdošanā, publicēšanā), kas ir pretrunā ar Francijas tiesību aktiem un uzskatāmas par Francijas sabiedriskās kārtības pārkāpumu, kā arī trešo personu tiesību vai Royal Canin tēla vai tiesību aizskārumu. 

Neiesaistīšanās bez kādiem izņēmumiem īpaši attiecas uz tādām darbībām kā
a. jebkuras informācijas un tādu datu tīša lejupielāde, izplatīšana vai pārsūtīšana, kuros ietverts vai kuru veidošanai izmantots datorvīruss vai jebkura cita šifrēšanas vai datora programma, kas paredzēta, lai traucētu, iznīcinātu, bojātu vai ierobežotu jebkuras programmatūras, datora, pakalpojuma vai tiešsaistes saziņas rīku funkcijas; 
b. jebkuras nepatiesas informācijas vai nepiemērota satura tīša lejupielāde, izplatīšana vai pārsūtīšana. Nepiemērots saturs nozīmē cita starpā jebko, kas ir noniecinošs, apmelojošs, uzbrūkošs, pornogrāfisks, nepārprotami seksuāla rakstura, nelikumīgs, diskriminējošs vai aizskarošs saistībā ar rases vai etnisko piederību vai seksuālo orientāciju un kas var tikt uzskatīts par iebiedējošu, aizvainojošu, draudīgu, kaitīgu, vulgāru, piedauzīgu vai varmācīgu vai ar ko tiek pārkāptas personas tiesības, tostarp fiziskas personas tiesības uz savu tēlu un privāto dzīvi vai personīgo brīvību, vai kas ietver sagrozītu vai nepatiesu faktu atspoguļojumu vai naidu kurinošus izteikumus vai mudina uz jebkura veida likumpārkāpumiem, vai kas ir nepiemērots jebkurā citā veidā;
c. normālas datu plūsmas apmaiņas graušana, palēnināšana, bloķēšana vai pārveidošana tīmekļvietnē un tās pakalpojumos; 
d. jebkuras tīmekļvietnes vai pakalpojumu daļas pavairošana, kopēšana, pārdošana, mainīšana, tālākpārdošana vai izmantošana jebkurā komerciālā nolūkā.

6. IZMAIŅAS PAKALPOJUMĀ

Tīmekļvietnē pieejamie pakalpojumi ir modernizējami, un Royal Canin var ne tikai nodrošināt jaunus pakalpojumus, bet arī pārtraukt piedāvāt daļu no pakalpojumiem vai tos mainīt. Royal Canin laikus ziņos lietotājam par jebkurām izmaiņām pakalpojumā vai par tā pārtraukšanu. Royal Canin nav saucams pie atbildības par šādām izmaiņām pakalpojumā vai par tā pārtraukšanu.

7. ATBILDĪBA

7.1. Lietotājs apstiprina, ka 1) tam ir tīmekļvietnē pieejamo pakalpojumu izmantošanai nepieciešamās prasmes un piemērota tehnika un 2) tas ir pārliecinājies, ka tā rīcībā esošā datora konfigurācija ir piemērota, darbojas un ir droša. Tas nozīmē, ka lietotājam jāīsteno atbilstoši pasākumi, lai pasargātu savus datus, datorsistēmas un programmatūru no vīrusiem, “Trojas zirga” ļaunatūrām un vispār jebkurām datorprogrammām, kas var kaitēt tīmekļvietnes drošībai. 

Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par programmaparatūru, ko lieto, lai piekļūtu tīmekļvietnei. Izdevumus par šādu datoraparatūru, kā arī pakalpojuma izmantošanai nepieciešamo potenciālo komunikāciju tiešsaistē lietotājs sedz par saviem līdzekļiem. 

7.2. Lietotājs apstiprina, ka tā izveidotais konts ir privāts un ka tas sava konta ID un paroli uzglabās, ievērojot stingru konfidencialitāti. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru piekļuvi tīmekļvietnei un pakalpojuma lietošanu, kas notikusi, izmantojot tā ID un paroli, un Royal Canin par šādu piekļuvi vai lietošanu nav atbildīgs. Tādējādi lietotājs būs atbildīgs par jebkurām sekām, kas radušās, ja kāda trešā persona būs piekļuvusi tīmekļvietnei un izmantojusi pakalpojumu, neierobežojot tiesības uz kompensāciju, ko Royal Canin varētu pieprasīt, ja šāda piekļuve vai izmantošana būtu radījusi zaudējumus Royal Canin. 

7.3. Lietotājs apstiprina, ka Royal Canin nebūs atbildīgs par sekām, kaitējumu vai neērtībām, kas mēdz būt interneta lietošanā, īpaši, kad nestrādā tīkls, notikusi ārēja iejaukšanās, ierīcē ir datorvīruss vai lietotāja interneta pakalpojumu sniedzējs nenodrošina pakalpojumu. 

Royal Canin turklāt dara visu iespējamo, lai nodrošinātu pakalpojuma optimālu kvalitāti un pieejamību. Tomēr interneta specifikas dēļ reizēm var būt traucēta tīmekļvietnes funkcionēšana, piekļuve tai un tās izmantošana, īpaši tad, kad Royal Canin, iespējams, būs jāuzsāk nepieciešamie datorsistēmas (aparatūras un programmatūras) uzturēšanas darbi, labošana un atjaunināšana, lai nodrošinātu tīmekļvietnes funkcionēšanu. Šādā situācijā Royal Canin neuzņemas atbildību. 

7.4. Lietotājs apzinās, ka nevis Royal Canin, bet gan audzētājs ir pilnībā atbildīgs par tīmekļvietnē sniegto informāciju, kas pieejama lietotājam. 

7.5. Royal Canin nav atbildīgs par šajos noteikumos vai piemērojamajos normatīvajos aktos noteikto pienākumu neievērošanu vai daļēju neievērošanu, ja tas noticis:
lietotāja vainas dēļ, kurš ir pilnībā atbildīgs par pakalpojuma un tīmekļvietnes izmantošanu, jo īpaši par jebkuru informāciju, ko tas sniedzis tīmekļvietnē (skatīt 4. punktu); 
trešās personas neparedzētas un nepārvaramas rīcības dēļ;
nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

8.  INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Tīmekļvietne, kā arī visas intelektuālā īpašuma tiesības uz tās saturu (tekstu, attēliem, videoierakstiem, datubāzēm, skaņas ierakstiem, fotogrāfijām, uzņēmumu nosaukumiem, logotipiem, prečzīmēm utt.), arī jebkuru saturu, kas attiecas uz mājdzīvnieka īpašnieka dzīvnieku, pieder Royal Canin un (vai) tā filiālēm vai ir pakļautas trešo personu mums izsniegtu licenču un (vai) pilnvaru nosacījumiem.
Lietotājam ir atļauts tikai lietot tīmekļvietni un tās saturu tādā apjomā, kas nepieciešams normālām konsultācijām un darbībai, un atbilstoši šiem noteikumiem. Nesaņēmis iepriekšēju rakstveida piekrišanu no Royal Canin, lietotājs nedrīkst pavairot un padarīt publiski pieejamu nevienu tīmekļvietnes daļu un tās saturu, rīkoties ar to vai to publicēt vai mainīt.

9. PERSONAS DATI

Lietotāja personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku, ar kuru var iepazīties šeit.

10. GROZĪJUMI NOTEIKUMOS 

Royal Canin patur tiesības jebkurā laikā grozīt šos noteikumus. Kad pēc grozījumu izdarīšanas noteikumos lietotājs pirmoreiz piekļūs tīmekļvietnei, tam būs iespēja izlasīt jaunos noteikumus un vai nu 1) piekrist, vai 2) nepiekrist tiem.
Ja lietotājs nepiekrīt jaunajiem noteikumiem, tā piekļuve tīmekļvietnei pēc pieņemama laika tiks deaktivizēta un lietotājs vairs nevarēs izmantot pakalpojumu. 

11. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

11.1. Šos noteikumus reglamentē Francijas tiesību akti. 
11.2. Atgādinām, ka saskaņā ar Francijas Patērētāju tiesību likuma L211-3. pantu strīda gadījumā lietotājam ir tiesības uz patērētāja mediācijas procedūru, kas noteikta Francijas Patērētāju tiesību likuma L611-1. un nākamajos pantos. Jebkuru pretenziju par šo noteikumu piemērošanu vai tīmekļvietnes izmantošanu var iesniegt arī klientu atbalsta dienestam (skatīt 2. punktu). 
Eiropas Komisija nodrošina tiešsaistes platformu strīdu risināšanai. Lietotājs tai var piekļūt šeit: http://ec.europa.eu/customers/odr/. Ja lietotājs vēlas pievērst Royal Canin uzmanību kādai problēmai, lūdzam sazināties ar Royal Canin pa e-pasta adresi, kas norādīta šo noteikumu 2. punktā.