Palīdzot kaķiem un suņiem dzīvot pēc iespējas veselīgāk.

Vispārīgie lietošanas noteikumi

SIA “Royal Canin Latvia” ar biroja adresi Sporta ielā 11, Rīgā, LV-1013, Latvijā (turpmāk – Royal Canin) internetā uztur digitālu daudzpakalpojumu platformu “Veterinārie pakalpojumi” veterinārārstu vajadzībām (turpmāk – platforma).

Platforma ir paredzēta veterinārārstu atbalstam ikdienas praksē, sniedzot novatoriskus pakalpojumus (sīkāk paskaidroti 1. pielikumā), kuros uzsvars likts uz


  • ieteikumiem par barošanu (Royal Canin preču katalogam)
  • mājdzīvnieku uzraudzību
  • veterinārklīnikas personāla informēšanu (zinātnisko informāciju)
  • klīnikas pārvaldību

Platforma ir atbalsta rīks palīdzībai veterinārārstiem, bet tā neaizstāj viņu pašu individuālo un neatkarīgo darba pieredzi, analīzes spējas, spriedumus un noteiktās diagnozes. Veterinārārstiem ir nepieciešamās zināšanas, pieredze un informācija par izmeklējamo un ārstējamo mājdzīvnieku veselību un slimības vēsturi. Tikai tie veterinārārsti, kas tieši saskaras ar mājdzīvniekiem, spēj pilnībā neatkarīgi un atbilstoši savas profesijas standartiem un pienākumiem pareizi noteikt diagnozi un nozīmēt ārstēšanu.

IZVEIDOJOT KONTU UN IZMANTOJOT ŠO PLATFORMU, JŪS NEPĀRPROTAMI PIEKRĪTAT ŠEIT IZKLĀSTĪTAJIEM NOTEIKUMIEM

DEFINĪCIJAS

Kota administrators ir veterinārpraksē strādājošs veterinārārsts, kas atbild par veterinārārsta konta pārvaldību un pieejamību veterinārprakses darbiniekiem.

Ieteikumi par barošanu ir automātiski ģenerēti uzturieteikumi, kas izstrādāti, ņemot vērā datus, kurus veterinārārsts saistībā ar noteiktiem pakalpojumiem par mājdzīvnieku iesniedzis platformā un kuri pēc veterinārārsta iniciatīvas un tikai uz viņa atbildību var tikt kopīgoti ar mājdzīvnieka īpašnieku, šos datus izdrukājot vai nosūtot pa e-pastu. Ieteikumi attiecas uz barību, ko pārdod uzņēmums Royal Canin.

Vispārīgie nosacījumi ir visi noteikumi, kas attiecas uz platformas kopējo izmantošanu. Vispārīgie nosacījumi reglamentē visu ar platformu saistīto pakalpojumu sniegšanu, izņemot tos, ko nepārprotami groza vai aizstāj īpašie nosacījumi.

Datu privātumu reglamentējošie tiesību akti ir visi jebkurā pasaules valstī spēkā esošie likumi un noteikumi, kas aizsargā personu tiesības uz privātumu, ciktāl šie likumi un noteikumi attiecas uz personas datu apstrādi saistībā ar šo vienošanos, bez izņēmuma arī Eiropas Savienības (ES) un tās dalībvalstu pieņemtie tiesību akti par datu aizsardzību, ASV federālie un pavalstu tiesību akti attiecībā uz datu privātumu, un līdzīgi pasākumi.

Datu drošības noteikumu pārkāpums ir 1) jebkura nepilnvarota piekļuve tiem datiem, kas apdraud personas datu drošību, konfidencialitāti vai integritāti, 2) jebkura nepilnvarota jebkuru personas datu izpaušana, piekļuve tiem vai to izmantošana vai 3) jebkura nepilnvarota ielaušanās sistēmās, kas satur personas datus, ja tās dēļ ir bijusi iespējama nepilnvarota pieeja vai pieeja, kas pārsniedz pilnvaras.

Mājdzīvnieks ir kaķis un (vai) suns, kurš pieder mājdzīvnieka īpašniekam un kuru veterinārārsts veterinārpraksē izmeklē, sniedzot konsultācijas.

Mājdzīvnieka īpašnieks ir kaķa un (vai) suņa īpašnieks, kas ir veterinārārsta klients.

Pakalpojumi ir īpašas lietojumprogrammas, kas izstrādātas veterinārārstu atbalstam ikdienas praksē un ir pieejamas platformas mājaslapā un ko reglamentē īpašie nosacījumi un šie vispārīgie nosacījumi.

Īpašie nosacījumi ir katra atsevišķā pakalpojuma detalizētie lietošanas noteikumi, kam lietotājs piekrīt, pirmoreiz sākot lietot konkrēto pakalpojumu.

Noteikumi ir vispārīgie nosacījumi un īpašie nosacījumi, kas tiek piemēroti katram pakalpojumam.

Lietotājs ir veterinārpraksē strādājošs veterinārārsts vai izņēmuma kārtā kāds cits veterinārprakses darbinieks, kas rīkojas tikai veterinārārsta vārdā, viņa stingrā uzraudzībā un uz viņa atbildību un kam ir tiesības izmantot platformu atbilstoši tiešajam līgumam ar Royal Canin vai kam piekļuves tiesības ir piešķīris konta administrators, par to pats uzņemoties atbildību. Pēc nepieciešamības lietotājs var norīkot arī veterinārmedicīnas studentus.

Lietotāja saturs ir visas prečzīmes, autortiesības, logotipi, tirdzniecības nosaukums, uzņēmuma nosaukums, dokumenti, dati un informācija, ko lietotājs augšupielādējis platformā par veterinārpraksi, mājdzīvniekiem un mājdzīvnieku īpašniekiem, tostarp jebkuri rakstiski materiāli, īpaši lietotāja ievadītie komentāri un attiecīgos gadījumos izmaiņas platformas izskaitļotajos vai aprēķinātajos rezultātos, veterinārārstam par to uzņemoties pilnu atbildību.

Veterinārārsts ir platformā reģistrēta fiziska persona, kas darbojas kā licencēts veterinārārsts, vai veterinārprakse.

Veterinārārsta konts ir veterinārārsta individuālais konts, kas ļauj lietotājam piekļūt platformai un izmantot pakalpojumus, piekrītot noteikumiem.

Veterinārprakse ir platformā reģistrēta juridiska persona vai veterinārprakse, kurā viens vai vairāki veterinārārsti kopā ar citiem veterinārspeciālistiem sniedz veterināros pakalpojumus.

Veterinārmedicīnas students ir veterinārmedicīnas students, kam veterinārārsta uzraudzībā ir ļauts izmantot platformu tikai tam, lai gūtu informāciju un zināšanas par mājdzīvnieku uzturu saskaņā ar 3. punkta nosacījumiem.

 

1. punkts. Piekrišana noteikumiem

Konta administrators uzņemas pilnu atbildību par to, ka lietotājs izmanto platformu un tās pakalpojumus.

Lai reģistrētos platformā un to izmantotu, lietotājam ir pilnībā jāpiekrīt vispārīgajiem nosacījumiem. Katru platformā pieejamo pakalpojumu reglamentē arī īpašie nosacījumi, kas lietotājam rūpīgi jāizlasa un jāapstiprina pirmajā pakalpojuma lietošanas reizē.

Vispārīgie nosacījumi un īpašie nosacījumi ir uzskatāmi par līgumu starp Royal Canin un lietotāju.

Ja lietotājs atsakās no noteikumos paredzētajām līgumsaistībām, viņš nedrīkst izmantot pakalpojumus.

Vispārīgie nosacījumi un īpašie nosacījumi vienmēr ir pieejami platformā.

 

2. punkts. Reģistrācija platformā un neatkarība

Šis punkts attiecas tikai uz kārtību, kādā profesionāli veterinārārsti reģistrējas platformā un piekļūst tai. Noteikumus veterinārmedicīnas studentiem skatīt 3. punktā.

2.1. Lietotāja reģistrācijas noteikumi

Izņemot 3. punktā noteikto, platformā kā lietotāji drīkst reģistrēties licencēti veterinārārsti, kas apņemas platformu izmantot tikai profesionāliem nolūkiem. Lietotāji var būt a) likumīgi reģistrētas fiziskas personas, kas saņēmušas kompetentās profesionālās regulētājiestādes licenci un specializējas dzīvnieku ārstēšanā un ķirurģijā, darbojoties individuāli un neatkarīgi saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un noteikumiem, vai b) juridiskas personas, kas saņēmušas kompetentās profesionālās regulētājiestādes licenci un specializējas dzīvnieku ārstēšanā un ķirurģijā saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un noteikumiem.

Kad lietotājs pirmoreiz pieslēgsies platformai, viņam būs jāizveido veterinārārsta konts vai jāpierakstās jau esošā Royal Canin kontā, ja tāds ir bijis izveidots. Izveidojot jaunu kontu, lietotājam jāsniedz patiesa, pareiza un pilnīga informācija par savu identitāti. Lietotājvārds ir e-pasta adrese vai klienta numurs vai kāds cits lietotājvārds, ko Royal Canin ir piešķīris lietotājam, un lietotājam ir jāizveido jauna parole.

Lietotājs a) Royal Canin garantē, ka sniegtā informācija ir patiesa, precīza un pilnīga, un uzņemas pilnu atbildību par jebkurām kļūdām, izlaidumiem vai izmaiņām, b) apņemas pēc nepieciešamības nekavējoties atjaunot sniegtos datus un informāciju un, c) kad vairs nav likumīgi reģistrēts un licencēts praktizēt veterinārmedicīnu, 1) e-pasta vēstulē informē Royal Canin un 2) nekavējoties pārtrauc platformas izmantošanu.

Ikviena fiziska persona, kas reģistrējas sevis pārstāvētās juridiskās personas vārdā, garantē, ka ir saņēmusi tam nepieciešamo atļauju. Ja šī prasība netiek ievērota, iesaistītajai juridiskajai personai un Royal Canin ir tiesības fizisko personu saukt pie atbildības.          

2.2. Piekļuve platformai no veterinārārsta konta

Tiklīdz lietotājs ir piekritis vispārīgajiem nosacījumiem, viņš a) var piekļūt platformai no veterinārārsta konta, ievadot Royal Canin piešķirto lietotājvārdu un paroli, kas ir privāti un glabājas pie lietotāja, b) ievēro visus nepieciešamos piesardzības pasākumus lietotājvārda un paroles konfidencialitātes, drošības un pareizas lietošanas nodrošināšanai, lai nepieļautu nesankcionētu trešo personu piekļuvi šai informācijai un tās izmantošanai, un c) uzņemas pilnu atbildību gan par situācijām, kad cita persona izmanto lietotāja lietotājvārdu un paroli, gan par visām izpildītajām darbībām savā veterinārārsta kontā. Vienmēr tiks uzskatīts, ka pie veterinārārsta konta ir pieslēdzies un (vai), izmantojot šo kontu, datus ir pārsūtījis minētā konta īpašnieks, par to uzņemoties pilnu lietotāja atbildību. Ja lietotāja parole un (vai) lietotājvārds ir tikuši izmantoti krāpnieciskos nolūkos, lietotājs apņemas pēc iespējas drīzāk par to rakstveidā informēt Royal Canin.

Ja konta īpašnieks ir juridiska persona, tiek iecelts konta administrators, kas lietotājiem veterinārpraksē var piešķirt piekļuves tiesības pie veterinārārsta konta. Pieeju platformai drīkst piešķirt tikai fiziskām personām, kas praktizē veterinārmedicīnu konkrētajā veterinārpraksē. Izņēmuma kārtā platformai var piekļūt citi veterinārprakses darbinieki, kas rīkojas tikai veterinārārsta vārdā, viņa stingrā uzraudzībā un uz viņa atbildību.

Veterinārārsta konta īpašnieks ir pilnībā atbildīgs par veterinārārsta konta izmantošanu, kā arī garantē un apliecina, ka lietotājs apņemas pareizi izmantot platformu un ievērot noteikumus.

2.3. Veterinārārsta neatkarība

Royal Canin apņemas lietotājiem ļaut ievērot noteikumus par veterinārārsta pienākumiem, kas attiecas uz veterinārmedicīnas praksi un profesionālo ētiku, īpaši neatkarīga un objektīva profesionālā vērtējuma saglabāšanu.

 

3. punkts. Veterinārmedicīnas studentu reģistrācija platformā un tās lietošana

Neierobežojot 2. punktā noteikto, veterinārmedicīnas studentu piekļuvi platformai un tās lietošanu reglamentē tikai šī punkta noteikumi.

Veterinārmedicīnas studenti platformai var piekļūt tikai ar tiešu Royal Canin piekrišanu vai konta administratora uzraudzībā, kad saņemta viņa atļauja.

Veterinārmedicīnas studentiem ir tiesības platformu izmantot vienīgi personiskajām vajadzībām tikai informācijas iegūšanas un mācību nolūkā. Veterinārmedicīnas studentiem nav atļauts izmantot platformu, lai noteiktu diagnozes vai sniegtu ieteikumus par barošanu mājdzīvnieku īpašniekiem. Izņēmums ir internatūra, kuras laikā veterinārmedicīnas studenti drīkst sniegt ieteikumus par barošanu, izmantojot platformu tiešā veterinārārsta uzraudzībā un ar viņa atļauju. Veterinārārsts ir vienpersoniski atbildīgs par veterinārmedicīnas studentu darbībām platformas izmantošanas laikā.

Royal Canin nav atbildīgs par veterinārmedicīnas studentu darbībām vai sniegtajiem padomiem platformas izmantošanas laikā.

 

4. punkts. Platformā piedāvātie pakalpojumi

4.1. Piekļuve un pakalpojumu izmantošana

Lietotājs, uzņemoties pilnu atbildību, jebkurā laikā var pilnībā vai daļēji izmantot vai neizmantot pakalpojumus saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un noteikumiem, kas reglamentē veterinārārsta veterinārmedicīnas praksi.

Katra pakalpojuma apraksts ir sniegts konkrētā pakalpojuma īpašajos nosacījumos.

Pakalpojumu izmantošanu reglamentē vispārīgie nosacījumi un katra pakalpojuma īpašie nosacījumi.

Pirms pieslēgšanās pakalpojumam un tā izmantošanas ikvienam lietotājam ir jāpiekrīt vispārīgajiem nosacījumiem un pakalpojuma īpašajiem nosacījumiem.

Vienmēr tiks uzskatīts, ka pieslēgšanās pakalpojumiem veterinārārsta kontā un (vai) to izmantošana notiek ar veterinārārsta konta īpašnieka atļauju, viņam par to uzņemoties pilnu atbildību.

Tā kā platforma tiek pastāvīgi uzlabota, lietotājs apzinās, ka piekļuve pakalpojumiem un to izmantošana var tikt īslaicīgi traucēta tehnisku iemeslu dēļ, galvenokārt saistībā ar atjauninājumiem un uzturēšanas darbiem. Royal Canin nav atbildīgs ne par kādiem pakalpojumu traucējumiem.

4.2. Izmaiņas pakalpojumos

Platformā pieejamie pakalpojumi jebkurā laikā var tikt mainīti vai pārtraukti. Royal Canin pēc saviem ieskatiem var mainīt pakalpojumus, atcelt vai aizvietot noteiktus pakalpojumus vai nodrošināt jaunus pakalpojumus. Kad kāds pakalpojums tiks atcelts vai aizstāts, Royal Canin centīsies saprātīgā termiņā informēt lietotājus par pilnīgu vai daļēju pakalpojumu atcelšanu vai aizstāšanu, ļaujot lietotājiem īstenot nepieciešamos pasākumus, lai no platformas lejupielādētu savu privāto informāciju.

Royal Canin nav atbildīgs par pakalpojumu pilnīgu vai daļēju mainīšanu vai atcelšanu.

 

5. punkts. Pakalpojumu pareiza izmantošana

Lietotājs drīkst izmantot pakalpojumus tikai darba vajadzībām, stingri ievērojot piemērojamos likumus un noteikumus, kas reglamentē veterinārārsta veterinārmedicīnas praksi (īpaši piemērojamos tiesību aktus par profesionālo ētiku un atbildību), saskaņā ar īpašajos nosacījumos izklāstīto pakalpojumu aprakstu.

Lietotājs apņemas izmantot pakalpojumus normālos un saprātīgos apstākļos un platformā ievietot precīzu, pilnīgu un aktuālu lietotāja saturu.

Ja lietotājs uzskata, ka platformā automātiski ģenerētie ieteikumi un (vai) dati par mājdzīvnieka uzturu un veselības uzraudzību ir jāmaina (gadījumos, kad to pieļauj piemērojamie īpašie nosacījumi), lietotājs tikai uz savu atbildību izdara labojumus, pamatojoties uz mājdzīvnieka fiziskā izmeklējuma rezultātiem veterinārpraksē, veterinārārsta neatkarīgo un profesionālo vērtējumu un piemērojamajiem likumiem un noteikumiem, kas reglamentē veterinārārsta veterinārmedicīnas praksi.

Ja platformā tiek piedāvāta iespēja nodot informāciju vai datus mājdzīvnieka īpašniekam (tostarp ieteikumus par barošanu), lietotājs informāciju vai datus nodod pilnīgi neatkarīgi, par to uzņemoties pilnu atbildību.

Turklāt lietotājs apņemas neiesaistīties nekādās darbības (īpaši, bet ne tikai informācijas lejupielādēšanā, sūtīšanā, izplatīšanā, rediģēšanā, nopludināšanā un publicēšanā), kas nav atļautas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, pārkāpj Latvijas Republikas sabiedrisko kārtību, trešo personu tiesības un profesionālās ētikas noteikumus vai neievēro Royal Canin tiesības un reputāciju.

Izmantojot platformu, lietotājs apņemas (bez izņēmuma) a) apzināti nelejupielādēt, neaugšupielādēt, neizplatīt vai nepārsūtīt nekādu informāciju un datus, tostarp datorvīrusus vai jebkurus citus kodus vai datorprogrammas, kuru mērķis ir traucēt, graut, kropļot vai ierobežot jebkuras programmatūras, datora, pakalpojuma vai tiešsaistes komunikācijas rīka darbību; b) apzināti nelejupielādēt, neaugšupielādēt, neizplatīt vai nepārsūtīt nekādu nepatiesu informāciju un nelikumīgu, neatbilstošu vai nepiedienīgu saturu; c) nepārtraukt, nepalēnināt, nebloķēt un nepārveidot normālo datplūsmu, kas tiek pārraidīta, izmantojot platformu un pakalpojumus, un d) nereproducēt, nekopēt, nepārdot, nemainīt, nepārdot tālāk vai neizmantot komerciāliem nolūkiem nevienu platformas vai pakalpojumu daļu.

 

6. punkts. Ilgums un izbeigšana

Noteikumi stājas spēkā uz neierobežotu laiku no brīža, kad lietotājs tiem piekritis.

Katrai pusei ir tiesības atteikties no noteikumiem jebkura iemesla dēļ (izņemot tālākminētā noteikumu pārkāpuma gadījumā), 10 dienas iepriekš par to rakstveidā, tostarp e-pasta vēstulē, paziņojot otrai pusei.

Ja kāda no pusēm jebkura iemesla dēļ atteiksies no noteikumiem, Royal Canin pārtrauks lietotāja pieeju platformai.

 

7. punkts. Finansiālie nosacījumi

Royal Canin lietotājam nepiemēro samaksu par platformas lietošanu, tomēr veterinārārsta konta īpašniekam var piemērot samaksu par kādu no esošajiem vai turpmākajiem pakalpojumiem saskaņā ar šo pakalpojumu īpašajiem nosacījumiem.

 

8. punkts. Atbildība

8.1. Royal Canin atbildība

Lietotājs apzinās un pieņem to, ka Royal Canin negarantē platformas un pakalpojumu pieejamību un to nepārtrauktu precīzu darbību. Tehnisku iemeslu dēļ ir iespējami traucējumi platformā un (vai) visu vai daļas pakalpojumu pārtraukumi.

Royal Canin neuzņemas nekādu atbildību, ja platforma un (vai) visi vai daļa pakalpojumu nav pieejami tehnisku defektu, problēmu vai iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai interneta datplūsmas pārslodzes, interneta pakalpojumu sniedzēja kļūmes, cilvēka vai elektriskās kļūdas, ļaunprātīgas iejaukšanās, programmatūras vai aparatūras traucējumu un (vai) nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

Royal Canin savos pakalpojumos sniedz galvenokārt ar mājdzīvnieku uzturu un veselības stāvokli saistītu informāciju un padomus, pamatojoties uz to informāciju par veselību, ko lietotājs ir ievadījis platformā. Šī informācija un padomi tiek piedāvāti kā pamatieteikumi un nekādā gadījumā neaizstāj veterinārārsta neatkarīgo darba pieredzi, spriedumus un noteiktās diagnozes. Royal Canin nav atbildīgs, ja informācija un padomi šķiet nepiemēroti vai mājdzīvnieka veselības stāvoklis nesakrīt ar platformā doto informāciju un padomiem.

Royal Canin nav atbildīgs ne par kādiem tiešiem, netiešiem vai īpašiem zaudējumiem (zaudētiem datiem, finansiāliem zaudējumiem, zaudētu peļņu un zaudētām iespējām), kas lietotājam un mājdzīvnieku īpašniekiem var rasties saskarē ar platformu un (vai) pakalpojumiem jebkura iemesla dēļ, tostarp, bet ne tikai piekļūstot vai nespējot piekļūt platformai vai pakalpojumiem, izmantojot vai nespējot izmantot platformu vai konkrētu pakalpojumu vai pakalpojumiem pilnībā vai daļēji darbojoties vai nedarbojoties. Īpaši tas attiecas uz zaudējumiem, kas var rasties nepareiza satura dēļ, sevišķi saistībā ar ieteikumiem par barošanu, kļūdām, datu pārraides palēninājumu vai traucējumu, datu zudumu vai izmaiņām, jebkuras izcelsmes datorvīrusu, trešo personu ielaušanos u.c. iemesliem.

Royal Canin neuzņemas nekādu atbildību par saturu, ko lietotājs iesniedzis platformā, uzņemoties pilnu atbildību un pilnībā pārzinot visus faktus.

8.2. Lietotāja atbildība

Lietotājs ir vienpersoniski atbildīgs par a) piemērojamo un juridiski saistošo noteikumu ievērošanu veterinārārstu profesionālās ētikas jomā; b) lēmumu reģistrēties platformā un izmantot pakalpojumus; c) diagnozes noteikšanu mājdzīvniekam, tā slimību ārstēšanu un veselības stāvokli (fiziski izmeklēt mājdzīvniekus un tos ārstēt var tikai veterinārārsti); d) izvēli nodot kādu platformas pakalpojumos sniegto informāciju vai ieteikumus mājdzīvnieku īpašniekiem; e) precīzu un uzticamu platformā augšupielādēto lietotāja saturu, tostarp, bet ne tikai 1) datiem un informāciju par mājdzīvniekiem, viņu īpašībām, slimības vēsturi un veselības stāvokli; 2) datiem un informāciju par mājdzīvnieku īpašniekiem un 3) attiecīgos gadījumos – brīviem komentāriem un platformas pakalpojumu automātiski sniegto vai aprēķināto datu labojumiem; f) savu līgumu izpildi ar mājdzīvnieku īpašniekiem un g) jebkuriem tiešiem un (vai) netiešiem zaudējumiem, ko mājdzīvnieka īpašniekam vai kādai trešajai personai radījusi platformā vai pakalpojumos sniegtā informācija, tostarp ieteikumi par barošanu.

Lietotājs a) aizsargās un aizstāvēs Royal Canin pret jebkuras personas (tostarp mājdzīvnieku īpašnieku) darbībām, ierosinātu tiesvedību, pretenzijām, sūdzībām vai prasībām, kuru iemesls ir lietotāja darbības vai platformas vai pakalpojumu izmantošana, kā arī atlīdzinās no tiem izrietošos zaudējumus un b) apņemas segt visus izdevumus, advokātu un speciālistu honorārus un visus zaudējumus, kas ar tiesas lēmumu šajā sakarā tiktu piespriesti Royal Canin attiecībā uz lietotāja un mājdzīvnieka īpašnieka savstarpēji noslēgta līguma sastādīšanu, izpildi un (vai) izbeigšanu, neierobežojot nekādus citus zaudējumus, ko Royal Canin var pieprasīt segt lietotājam.

 

9. punkts. Intelektuālais īpašums

9.1. Royal Canin saturs

Viss intelektuālais īpašums, kas saistīts ar platformu un tās saturu (tekstu, attēliem, videoierakstiem, datubāzēm, skaņas ierakstiem, fotogrāfijām, uzņēmumu nosaukumiem, logotipiem, prečzīmēm utt.), izņemot lietotāja saturu, pieder Royal Canin un (vai) tā filiālēm vai ir pakļauts trešo personu Royal Canin vajadzībām izsniegtās licences un (vai) pilnvaru nosacījumiem.

Lietotājam ir atļauts izmantot platformu un tās saturu tikai atbilstoši šiem noteikumiem. Iepriekš nesaņēmis rakstveida piekrišanu no Royal Canin, lietotājs nedrīkst pavairot, padarīt publiski pieejamu, publicēt vai mainīt nevienu citu platformas un tās satura daļu (vai rīkoties ar to) kā vien saturu, ko ir īpaši paredzēts nodot mājdzīvnieku īpašniekiem.

9.2. Lietotāja saturs

Izmantojot platformu, lietotājs tajā varēs augšupielādēt lietotāja saturu. Lietotājs Royal Canin un tā filiālēm uz 99 gadiem piešķir visā pasaulē derīgu bezatlīdzības un neekskluzīvu atļauju izmantot lietotāja saturu jebkuriem mērķiem saistībā ar pakalpojumu nodrošināšanu. Turklāt Royal Canin drīkst izmantot lietotāja saturu, lai reklamētu platformu trešajām personām.

Lietotājs apliecina un garantē, ka uz lietotāja saturu neattiecas nekādas trešo personu tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības. Tas nozīmē, ka saistībā ar lietotāja satura izmantošanu no Royal Canin puses uz lietotāja dotās atļaujas pamata lietotājs atlīdzinās trešo personu celto prasību un tiesisko darbību radītus zaudējumus Royal Canin, kā arī aizsargās un aizstāvēs Royal Canin pret jebkurām šādām prasībām un darbībām.

 

10. punkts. Personas datu aizsardzība

10.1. Mājdzīvnieka īpašnieka personas dati

Lietotājs platformā drīkst vākt un apstrādāt noteiktus mājdzīvnieku īpašnieku personas datus, galvenokārt tādēļ, lai nodrošinātu mājdzīvnieku uzraudzību un klīnikas pārvaldību, kā arī nodotu mājdzīvnieka īpašniekam vērtīgu informāciju, piemēram, ieteikumus par barošanu, atbilstoši izmantotajiem pakalpojumiem.

Šajā sakarā, pieņemot, ka gan lietotājs, gan Royal Canin var tikt uzskatīti par iegūto un nodoto personas datu pārziņiem saskaņā ar šo līgumu:

1) ne lietotājs, ne Royal Canin nerīkosies kā datu līdzpārziņi;

2) gan lietotājs, gan Royal Canin pilnībā ievēros visu piemērojamo tiesību aktu prasības datu privātuma jomā atbilstoši šajā līgumā noteiktajiem datu apstrādes pienākumiem. Lai pārbaudītu atbilstību šīm prasībām, par paraugu var izmantot Mars datu apstrādes politiku (https://www.mars.com/privacy-policy-latvia);

3) gan lietotājs, gan Royal Canin izvairīsies no jebkurām darbībām, kuru dēļ otra puse varētu būt spiesta neievērot savus datu aizsardzības pienākumus atbilstoši tiesību aktiem datu privātuma jomā;

4) kad nepieciešams un iespējams, gan lietotājs, gan Royal Canin saprātīgās robežās palīdzēs otrai pusei, ievērojot tiesību aktu prasības datu privātuma jomā;

5) lietotājs nekavējoties informēs Royal Canin, ja uzzinās, atklās vai pamatoti uzskatīs, ka ir noticis datu drošības aizsardzības noteikumu pārkāpums;

6) ja izveidosies situācija, kad attiecības starp pusēm būs uzskatāmas par attiecībām starp datu pārzini un datu apstrādātāju, puses par to iepriekš vienosies. Apstākļos, kad lietotājs tiks norīkots par datu apstrādātāju, spēkā būs Mars datu apstrādes politika.

Tā kā lietotājs ir viens no tiem, kas vāc personas datus no mājdzīvnieka īpašnieka, viņš apliecina un garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās tiesības, piekrišanas un likumiskais pamats vākt personas datus, sniegt tos Royal Canin un (vai) attiecīgajām trešajām personām un ļaut tām apstrādāt un izmantot personas datus tā vārdā, un ir atbildīgs par to. Lietotājam no mājdzīvnieku īpašniekiem ir jāsaņem piekrišana vākt un kopīgot viņu personas datus platformā. Lietotājam jāinformē mājdzīvnieku īpašnieki par viņu personas datu kopīgošanu platformā un viņiem jānodrošina Mars privātuma politikas pieejamība. Lietotājs atlīdzinās zaudējumus Royal Canin, ja viņam nebūs likumisku tiesību vākt, izmantot un kopīgot personas datus.

Lietotājs neizmantos mājdzīvnieku īpašnieku personas datus Royal Canin vārdā un saistībā ar jebkādu viņu personas datu izmantošanu no lietotāja puses atlīdzinās mājdzīvnieku īpašnieku celto prasību un tiesisko darbību radītus zaudējumus Royal Canin, kā arī aizsargās un aizstāvēs Royal Canin pret šādām prasībām un darbībām.

Sīkāku informāciju par mājdzīvnieku īpašnieku personas datu apstrādi platformā lietotāja vārdā skatīt platformā pieejamajā Datu apstrādes līgumā.

10.2. Lietotāja personas dati

Lietotāja personas dati tiks apstrādāti atbilstoši Mars privātuma politikai.

 

11. punkts. Apdrošināšana

Lietotājs apliecina, ka ir iegādājies apdrošināšanas polisi no maksātspējīgas apdrošināšanas sabiedrības un ka visā noteikumu spēkā esamības laikā viņa īpašumā ir apdrošināšanas polise, kas sedz viņa profesionālās un civiltiesiskās atbildības risku pietiekamā finanšu apmērā. Polisei ir jāsedz jebkura veida zaudējums – fizisks, materiāls, nemateriāls, izrietošs vai neizrietošs.

Lietotājam jebkurā laikā pēc Royal Canin pieprasījuma ir jāuzrāda apdrošināšanas polise.

 

12. punkts. Konfidencialitāte

Lietotājs apņemas visu ar Royal Canin un platformu saistīto informāciju glabāt kā stingri konfidenciālu, izņemot informāciju, kas ir pilnībā publiski pieejama, ja vien tā nav nonākusi publiskajā telpā lietotāja darbības vai vainas dēļ, vai ko ir tieši paredzēts nodot mājdzīvnieku īpašniekiem, piemēram, ieteikumus par barošanu. Lietotājs īstenos nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šo prasību ievēro veterinārprakse un visi apakšuzņēmēji.

Lietotājam noteiktās konfidencialitātes prasības būs spēkā platformas izmantošanas laikā un piecus gadus pēc tās izbeigšanas.

 

13. punkts. Grozījumi noteikumos

Lietotājs apzinās un pieņem to, ka Royal Canin izstrādātā platforma ir inovatīvs rīks, kas tiks pastāvīgi uzlabots, lai pievienotu, aizstātu vai noņemtu noteiktas iespējas. Royal Canin patur tiesības jebkurā laikā mainīt platformā piedāvāto pakalpojumu klāstu. Platformas iespējas var tikt mainītas, lai uzlabotu Royal Canin sniegtos pakalpojumus vai piedāvātu papildu pakalpojumus, vai kāda cita iemesla dēļ, ja Royal Canin to uzskata par nepieciešamu.

Royal Canin patur tiesības jebkurā laikā grozīt noteikumus. Royal Canin var grozīt noteikumus, lai izpildītu visas piemērojamās tiesību aktu prasības, noteikumus un attiecīgo iestāžu izdotās vadlīnijas, lai iekļautu ar platformā piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējām saistītas izmaiņas, vai kāda cita iemesla dēļ, ja Royal Canin to uzskata par nepieciešamu.

Kad lietotājs pēc grozījumu izdarīšanas noteikumos pirmoreiz pieslēgsies platformai, viņam būs iespēja izlasīt un caurskatīt jaunos noteikumus un tiem 1) piekrist vai 2) nepiekrist. Ja lietotājs nepiekritīs jaunajiem noteikumiem, lietotāja pieeja platformai tiks deaktivēta un lietotājs vairs nevarēs izmantot pakalpojumus.

 

14. punkts. Nobeiguma noteikumi

14.1. Vispārējie noteikumi

Ja Royal Canin nepiemēro vai neīsteno kādus no noteikumu nosacījumiem, lietotājs nevar uzskatīt, ka Royal Canin no tiem ir atteicies.

14.2. Pušu neatkarība

Royal Canin un lietotājs ir neatkarīgas personas, kas rīkojas tikai savā vārdā, uzņemoties pilnu atbildību. Ir noteikts, ka lietotājs platformā darbojas pilnīgi patstāvīgi uz savu atbildību.

14.3. Likumi un jurisdikcija

Šos noteikumus reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti.

Jebkurš strīds starp Royal Canin un lietotāju par noteikumu interpretēšanu, izpildi vai izbeigšanu, ja puses to nespēs atrisināt savstarpējas sapratnes garā, tiks izšķirts kompetentā Latvijas Republikas tiesā neatkarīgi no identiskām prasībām, garantijām vai pat vairākiem atbildētājiem.

 

1. pielikums

 

Ieteikumi par barošanu: lai palīdzētu veterinārspeciālistiem piemeklēt mājdzīvnieka profilam visvairāk piemērotos ieteikumus par barošanu, norādīt precīzu jauktās barības daudzumu dienā.

 

Mājdzīvnieku uzraudzība: izmantot ar uzturu saistītus digitālos veterinārārstu rīkus, lai palīdzētu novērot mājdzīvnieku ķermeņa masas samazināšanas programmas laikā, uzraudzītu klīniskos datus hronisku slimību laikā un veicinātu profilaksi ar prognozējošu algoritmu palīdzību.

 

Veterinārklīnikas personāla informēšana: kopīgot klīnikas personālam noderīgu zinātnisko informāciju – rakstus, e-mācības, tīmekļseminārus un žurnālus par mājdzīvniekiem (piemēram, Vet Focus).

 

Klīnikas pārvaldība: digitālie pakalpojumi, kas atvieglo produkcijas pasūtīšanu no Royal Canin, atbalsta individuāli pielāgotas barības piegādi un rēķinu sagatavošanu, kā arī citi digitālie rīki, kas palīdz klīnikai ietaupīt laiku un nodrošināt labāku klientu apkalpošanu klīnikā.