Pravidlá poskytovania elektronických služieb

Príloha 1

PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

 

 1. Všeobecné pravidlá, vrátane definícií

   

  1. Pravidlá stanovujú zásady a podmienky poskytovania elektronických služieb v internetovom servise vernostný program.royalcanin.pl (ďalej len „Servis“ alebo „Stránky Programu“).

    

  2. Všetky Služby poskytované Poskytovateľom v Servise sa riadia týmito Pravidlami. Poskytovateľ poskytuje Služby v súlade s Pravidlami.

  3. Každý Príjemca je povinný dodržiavať ustanovenia Pravidiel od okamihu začatia využívania Služieb v rámci Servisu.

    

  4. Definície a termíny použité v týchto pravidlách majú nasledujúci význam:

    

  a) „Poskytovateľ“ – i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnosť

  s ručením obmedzeným) so sídlom Lodž, Henryka Sienkiewicza 85/87 byt 8, 90-057

  Lodž (Łódź), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Łodź-Śródmieście, Lodž,

  XX, Oddiel s.r.o., Zložka KRS 0000339847, zo základným imaním vo výške 489

  375,00 zl, IČO: REGON 142057582 a DIČ: NIP 7010206178.

  b) „Príjemca“ – každá osoba, ktorá využíva Stránky Programu,

  c) „Služby“- služby poskytované Poskytovateľom elektronicky prostredníctvom Servisu, popísané v týchto Pravidlách

   

  d) „Pravidlá Programu“ – Pravidla Programu 4+1 Zdarma dostupná bezplatne aj na Stránkach Programu;

   

  d) „Program“ – Program 4+1 Zdarma, Pravidlá Programu, ktoré sú dostupné na Stránkach Programu;

   

  f) „Pravidlá“ – tento dokument;

   

  g) „Servis“ alebo „Stránky Programu“ – internetový servis vernostny.program.royalcanin.com

   

  1. Poskytovateľ sprístupňuje Príjemcovi tieto Pravidlá pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb elektronicky na stránkach Programu a umožňuje mu – na jeho požiadanie – získať, reprodukovať a zaznamenať obsah Pravidiel.

    

  2. Poskytovateľ poskytuje Služby prostredníctvom Servisu na objednávku spoločnosti Royal Canin Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnosť s ručením obmedzeným) so sídlom Nepolomice (Niepołomice), Grabska 10, 32-005 Nepolomice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Krakov-Śródmieście v Krakove, XX. Oddiel S.r.o., zložka 0000357290, zo základným imaním vo výške 51 000,00 zl, IČO REGON 121231071, DIČ NIP 6832051821.

   

 2. Druhy a rozsah Služieb poskytovaných elektronicky

   

  1. Poskytovateľ môže poskytnúť Príjemcom Služby rôzneho druhu prostredníctvom Servisu, vrátane využitia obsahu, ktorý sa na ňom nachádza. Súčasťou Služieb sú okrem iného:

   

  1. informačné služby, ktoré spočívajú v poskytovaní prístupu k Servisu pre Príjemcu a k textovému a grafickému materiálu s rôznymi témami, ktoré sú sprístupnené na individuálnu žiadosť Príjemcu tak, aby k nim mal Príjemca prístup prostredníctvom Servisu v dobe ním určenej, vrátane sprístupnenia Pravidiel, Pravidiel Programu a pravidiel dodatočných propagačných akcií, organizovaných v rámci Programu (v prípade ich vyhlásenia) na Stránkach Programu;

    

  2. služby vyhľadávania, ktoré spočívajú v umožnení vyhľadávania obsahu a zobrazenia údajov zapísaných v Servise na diaľku;

    

  3. služba registrácie v Programe a v dodatočných propagačných akciách v rámci tohto Programu za podmienok určených v Pravidlách Programu a v pravidlách týchto propagačných akcií, sprístupňovaných v prípade ich vyhlásenia na Stránkach Programu;

    

  4. služba registrácie účtu, ktorá umožňuje Príjemcovi založiť si na stránkach Programu individuálny účet, zbierať body na svojom individuálnom účte za aktivity, overiť si získané body a vyzdvihnúť odmeny;

    

  5. služba sťahovania, ktorá spočíva v umožnení stiahnutia výňatkov z obsahu alebo celých súborov, ktoré sú sprístupňované na Stránkach Programu;

    

  6. služba kontaktovania, ktorá spočíva v možnosti komunikácie medzi Poskytovateľom a účastníkmi prostredníctvom stránok Programu, vrátane služby spočívajúcej v posielaní informácií a otázok Poskytovateľovi;

    

  7. ostatné služby poskytované Poskytovateľom v rámci Servisu, ktoré môže Poskytovateľ vykonávať na základe osobitných zmluvných vzťahov.
  8. protiprávnej povahy, vrátane obsahu porušujúceho práva tretích osôb, všeobecne prijímaných spoločenské normy, dobré mravy alebo obsah, ktorý je v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, napr.: prejavy a názory urážlivé pre ostatných Príjemcov, vulgarizmy (i vybodkované), rasistické, ponižujúce, výsmešné prejavy a pod.;

    

  9. ktorý spôsobuje poruchy prevádzky alebo preťaženie elektronických systémov Servisu alebo iných subjektov, ktoré sa zúčastňujú poskytovania elektronických služieb prostredníctvom Servisu, vrátane takých, ktoré spôsobujú obchádzanie alebo zverejňovanie obsahu na miestach, ktoré nie sú tomu určené, používanie alebo inštalovanie malwaru, vrátane používania automatických zariadení, programov, algoritmov alebo metodík (napr. „page-scrape“) za účelom získania prístupu k akýkoľvek častiam Servisu, získavať, kopírovať alebo sledovať obsah zahrnutý v Servise, reprodukciu alebo obchádzanie navigačnej štruktúry alebo spôsobu prezentácie Servisu.

    

   1. Bez ohľadu na uvedené ustanovenia nie je povolené získavať neoprávnený prístup k akýkoľvek častiam Servisu alebo k iným systémom alebo sieťam pripojeným s Servisu. Rovnako nie je povolené porušovanie zabezpečenia alebo overovacích mechanizmov v Servise. Nie je povolené sledovanie alebo snaha o sledovanie informácií o iných Príjemcoch, vrátane sledovania alebo pokusov o sledovanie informácií o iných Príjemcoch, ako ani účtov v Servise, ktoré nepatria Príjemcovi.

     

   2. Príjemca súhlasí, že nebude používať žiadne zariadenia, softvér alebo postupy za účelom narušenia alebo pokusov o narušenie správneho prevádzkovania Servisu alebo narušenia, prípadne snahy o narušenie, používania Servisu inými Príjemcami.

     

   3. Nie je povolené zneužívať totožnosť iných osôb alebo zástupcov iných fyzických alebo právnických osôb.

     

   

  1. S ohľadom na špecifiká jednotlivých Služieb sa pravidlá ich poskytovania líšia, pričom sa môže stať, že niektoré Služby nie sú ponúkané na všetkých stránkach Servisu, ale sú sprístupňované iba prostredníctvom vybraných stránok Servisu (napr. Služba registrácie účtu).

   

 3. Podmienky poskytovania elektronických Služieb

   

  1. Technické podmienky nevyhnutné na používanie Služieb sú nasledovné:

    

   a) prístup k internetovej sieti;

   b) nainštalovaný internetový prehliadač, napr. Internet Explorer 8.0 (a vyššia verzia), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0;

    

   c) zariadenie umožňujúce fungovanie internetového prehliadača.

    

  2. Príjemca si na vlastné náklady zabezpečuje prístrojové vybavenie a internetové pripojenie potrebné na získanie prístupu k Servisu a k využívaniu Servisu. Príjemca nesie výhradnú zodpovednosť za všetky náklady ním vynaložené na získanie prístupu k Servisu.

    

  3. Poskytovanie elektronických Služieb (iných ako iba sprístupnenie Stránok Programu Príjemcom, ktorí nie sú Účastníkmi Programu) sa riadi pravidlami určenými v Pravidlách Programu a týchto Pravidlách a platnými právnymi predpismi, a tiež sa riadia pravidlami určenými v pravidlách propagačných akcií organizovaných v rámci Programu.

    

  4. Príjemca je oprávnený používať Služby poskytované prostredníctvom Servisu spôsobom a v súlade s Pravidlami a s pravidlami pre jednotlivé služby (ak sú platné) a tiež v súlade s platnými právnymi predpismi, zásadami spoločenského spolunažívania a dobrými mravmi.

    

  5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za konanie alebo nekonanie Príjemcov.

    

 4. Podmienky používania Servisu Príjemcom

   

  1. Poskytovateľ zakazuje sprístupniť Príjemcovi prostredníctvom Stránok Programu nasledujúci obsah:

   

 5. Podmienky uzatvárania a ukončenia zmlúv o poskytovaní elektronických služieb

   

  1. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb prostredníctvom Servisu je uzatvorená na dobu neurčitú v okamihu zahájenia používania danej Služby Príjemcom, vrátane zmluvy o poskytovaní informačných služieb, ktorá sa uzatvára v okamihu zvolenia Príjemcom vhodnej adresy URL Servisu (alebo využívaním presmerovania z iných internetových stránok) a končí okamihom opustenia daných internetových stránok Servisu. V prípade iných Služieb sa môže platnosť zmluvy ukončiť v okamihu ukončenia využívanie danej Služby Príjemcom, napr.:

    

   a) v prípade služby účtu – v okamihu odstránenia účtu;

    

   b) v prípade služby kontaktovania – v okamihu prijatia odpovede na otázku.

    

  2. Služby poskytované elektronicky sú zadarmo a sú poskytované Poskytovateľom v rozsahu nevyhnutnom na prevádzkovanie Programu.

    

    

 6. Ohrozenie spojené s využívaním elektronických Služieb

   

  1. Využívanie elektronických Služieb v rámci Programu môže byť spojené s ohrozením na strane Príjemcu ako užívateľa internetu. Riziko spojené s využívaním Služieb poskytovaných elektronicky spočíva najmä v ohrození infikovania elektronického systému Príjemcu softvérom, ktorý mieri napr. na sledovanie, krádež dôležitých údajov, spôsobenie neschopnosti prevádzkovania systému, spamu, odstránenia dát a pod.

    

  2. Za účelom zabrániť nebezpečenstvu, uvedenom v bode 1 vyššie, je Príjemca povinný vybaviť zariadenie, ktoré využíva počas pripojenia k internetu, antivírovým programom a prevádzkovať systematické aktualizácie tohto programu.

    

  3. Poskytovateľ využíva svoje vlastné systémové zabezpečenie a nepretržitú podporu IT.

    

 7. Informácie o súboroch „Cookies“

   

  1. Poskytovateľ týmto informuje, že elektronický systém Servisu môže využívať tzv. „cookies“, čiže malé textové súbory, ktoré slúžia na identifikáciu prehliadača Príjemcu na účely štatistiky a analýz. Cookies sa nevyužívajú na zhromažďovanie osobných údajov, sú neškodné pre počítač, softvér a dáta. Súbory cookies sú uschovávané na zariadení Príjemcu a pomáhajú s jeho identifikáciou a prispôsobením internetových stránok podľa jeho osobných preferencií. Väčšina súborov cookies obsahuje adresu stránok, dobu uloženia a jeho jedinečné číslo. Iné informácie, ktoré sú zhromažďované automaticky behom navštevovania Servisov, sú okrem iného IP adresa, názov domény, druh prehliadača, operačný systém a pod. Tieto údaje sú zhromažďované automaticky pomocou súborov cookies. Sú využívané za účelom optimalizácie obsluhy Príjemcu a zhromažďovania anonymných, súhrnných štatistík, ktoré sa využívajú k lepšiemu pochopeniu preferencií Príjemcov a zlepšovaniu kvality stránok.

    

  2. Východiskové nastavenie štandardného internetového prehliadača umožňuje ukladanie súborov cookies na zariadení Príjemcu. Zakázanie možností cookies je možné zmenou nastavenia internetového prehliadača a nezabraňuje používaniu funkčných vlastností Stránok Programu. Ak Príjemca nesúhlasí s používaním cookies, je povinný zmeniť nastavenie prehliadača. Príjemca môže tiež zmeniť tieto nastavenia takým spôsobom, aby internetový prehliadač automaticky prijímal súbory cookies alebo informoval Príjemcu pri každom pokuse o umiestnenie súborov cookies na zariadení. Viac informácií ohľadom nastavenia pre súbory cookies nájdete v informáciách týkajúcich sa prehliadača.

    

 8. Reklamačný Poriadok

   

  1. Príjemcovia sú povinní písomne oznámiť všetky reklamácie týkajúce sa Služieb uvedených v týchto Pravidlách na adresu Poskytovateľa: Prievozska 4D, blok E, Bratislava, 821 09, Slovenskor, s poznámkou: „UŚDE – Program 4+1 Gratis“, nie neskôr ako do 30. júna 2023. Dátum na poštovej pečiatke rozhoduje, či je termín na podanie reklamácie dodržaný.

    

  2. Písomná reklamácia musí obsahovať:

   a) meno, priezvisko Príjemcu, ktorý reklamáciu podáva,

   b) adresu Príjemcu na doručovanie, na ktorú Poskytovateľ zašle odpoveď na reklamáciu

   c) presný popis reklamácie a dôvod reklamácie

   d) uplatnený nárok Príjemcu.

    

  3. Nárok na podanie reklamácie majú výlučne Príjemcovia.

    

  4. Poskytovateľ bude vybavovať reklamácie na základe týchto Pravidiel a platných právnych predpisov.

    

  5. Príjemca bude informovaný o rozhodnutí ohľadom reklamácie doporučeným listom zaslaným na doručovaciu adresu uvedenú v reklamácii v lehote 14 dní odo dňa prijatia reklamácie Poskytovateľom.

    

  6. V prípade, ak osobitné podmienky používania pre niektorú Službu obsahujú úpravu reklamačných podmienok k danej Službe, uvedené reklamačné podmienky upravené v osobitných podmienkach používania pre danú Službu majú prednosť pred reklamačnými podmienkami upravenými v týchto Pravidlách.

    

    

 9. Záverečné ustanovenia

   

  1. Poskytovateľ je oprávnený na zmenu Pravidiel v prípade pridania nových funkčných prvkov, zavedenia novej verzie Stránok Programu a tiež zmeny použiteľných právnych predpisov. Zmeny prebehnú v primeranom rozsahu.

    

  2. O zmene Pravidiel bude Poskytovateľ informovať Príjemcu v lehote 14 dní pred zavedením zmeny a to umiestnením nového (zmeneného) obsahu Pravidiel na Stránkach Programu. Okrem toho bude Príjemcu informovať o takejto zmene Pravidiel pri prvom prihlásení k Servisu. V prípade Príjemcov, ktorí majú registrovaný účet v Servise, bude Poskytovateľ informovať o zmene Pravidiel e-mailom zaslaným na registrovaný účet Príjemcu.

    

  3. Obsah Pravidiel si môže Príjemca kedykoľvek vytlačiť, uložiť na nosiči alebo stiahnuť zo stránok, na ktorých bol sprístupnený.

    

  4. Pravidlá sa riadia právnymi predpismi poľského práva.