การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด

ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของโรยัล คานิน อะคาเดมี

บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 15 ห้องเลขที่ เอ1503-04 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (“โรยัล คานิน”) โรยัล คานิน ให้การบริการที่ครอบคลุมหลากหลายผ่านทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม เรียกว่า “โรยัล คานิน อคาเดมี่” โดยได้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำวันของผู้ประกอบวิชาชีพ และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (“แพลตฟอร์ม”)

แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ หรือตัวต่อตัว เพื่อสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน โดยมุ่งเน้นไปที่การให้คำแนะนำด้านโภชนาการ และองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยในเนื้อหาของการอบรมบางรายการอาจมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของโรยัล คานิน

ในการสร้างบัญชีใช้งานและการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ ผู้ใช้งานได้ยอมรับอย่างชัดแจ้งที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

นิยาม

บัญชี หมายถึง บัญชีแต่ละบัญชีที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ ภายหลังที่ได้ตกลงยอมรับในข้อกำหนด

ผู้เพาะพันธุ์ หมายถึง บุคคลผู้กระทำการผสมพันธุ์สัตว์ (สุนัขหรือแมว) โดยคัดเลือกสายพันธุ์อย่างระมัดระวัง และใช้การผสมพันธุ์โดยอาศัยเพศเพื่อรักษาคุณลักษณะของสายพันธุ์เอาไว้

ข้อกำหนดทั่วไป หมายถึง ข้อกำหนดทั่วไปนี้มีผลเป็นการบังคับใช้สำหรับแพลตฟอร์มทั้งหมด ข้อกำหนดทั่วไปนี้มีเจตนาที่จะใช้บังคับในทุกการฝึกอบรมที่ครอบคลุมที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มนี้ เว้นแต่ข้อกำหนดทั่วไปจะได้มีการปรับปรุงหรือแทนที่ไว้โดยชัดแจ้งโดย “ข้อกำหนดเฉพาะ”

เหตุสุดวิสัย หมายถึง การกระทำใดๆ เหตุการณ์ หรือ สถานการณ์อันไม่สามารถคาดหมายได้ เหตุการณ์อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ และทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างสิ้นเชิงอันมีภาระหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้

เจ้าของสัตว์เลี้ยง หมายถึง เจ้าของแมว และ/หรือ สุนัข ที่เป็นลูกค้าของผู้เชี่ยวชาญ

อาชีพ อาจกำหนดไว้เป็นลำดับ คือ ผู้เพาะพันธุ์สัตว์ สัตวแพทย์ ผู้ค้าปลีก พนักงานศูนย์พักพิงสัตว์ หรือทั้งหมดที่กล่าวมา

ผู้ลงทะเบียน หมายถึง ผู้ใช้งานที่ได้ทำการลงทะเบียนการฝึกอบรม

ผู้ค้าปลีก หมายถึง ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรยัล คานินอย่างเป็นทางการ

พนักงานศูนย์พักพิงสัตว์ อ้างถึง บุคคลใดๆ ที่ประกอบอาชีพ ณ ศูนย์พักพิงสัตว์

การฝึกอบรม หมายถึง การฝึกอบรมต่างๆ หลักสูตรการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือแบบต่อหน้า ซึ่งจัดทำโดยโรยัล คานิน โดยผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนในแพลตฟอร์มและเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวบนแพลตฟอร์มได้

อุปกรณ์การฝึกอบรม หมายถึง เอกสาร ไม่ว่าในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือทางออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมซึ่งโรยัล คานินเป็นผู้จัดทำ
ผู้ใช้งาน หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับสิทธิในการใช้งานแพลตฟอร์มผ่านการทำข้อตกลงกับทางโรยัล คานินโดยตรง ในการนี้ผู้ใช้งานนั้นอาจรวมถึงนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยก็ได้

สัตวแพทย์ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ประกอบวิชาชีพเป็นสัตวแพทย์หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสัตว์ ที่ได้รับการลงทะเบียนและใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลในการปฏิบัติทางการแพทย์และการผ่าตัดของสัตว์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ บทบัญญัติและข้อบังคับอื่นๆ

นักศึกษาสัตวแพทย์ หมายถึง นักศึกษาสัตวแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานแพลตฟอร์ม ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันการศึกษาของบุคคลนั้นๆ

ข้อ 1 – การตอบรับข้อกำหนด

ผู้ใช้งานอาจทำการใช้งานแพลตฟอร์ม และการฝึกอบรมภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว

การลงทะเบียนและการสำรวจแพลตฟอร์มเป็นไปตามการตอบรับข้อกำหนดทั่วไปอย่างสมบูรณ์ของตัวผู้ใช้งาน

แบบสัญญาของข้อกำหนดทั่วไประหว่างโรยัล คานิน และผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานปฏิเสธที่จะผูกพันทางสัญญาตามข้อกำหนดทั่วไปนี้ ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์ม และการฝึกอบรมต่างๆ ได้

ข้อกำหนดทั่วไปมีผลบังคับใช้ตลอดเวลาที่อยู่บนแพลตฟอร์ม

ข้อ 2 – การลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม

2.1 ข้อกำหนดสำหรับการลงทะเบียนของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานที่มีสิทธิลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มนั้นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่โรยัล คานินกำหนด โดยเป็นการใช้งานในวัตถุประสงค์ของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญ อาจได้รับการอนุญาตการเข้าถึงได้โดยตรงจากทางโรยัล คานิน และจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มผ่านบัญชีผู้ใช้งานที่มีความเคลื่อนไหวเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญมีความประสงค์ที่จะเปิดบัญชี โรยัล คานิน จะทำการส่งคำเชิญผ่านทางอีเมลไปยังบุคคลนั้นๆ โดยเรียกร้องให้บุคคลผู้นั้นทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงบนแบบฟอร์มดิจิทัล (ชื่อ-สกุล อีเมล อาชีพ/ตำแหน่ง ประเทศที่พำนัก เขตเวลา และภาษาที่ต้องการ) ผู้เชี่ยวชาญต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนที่เป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วนหลังจากโรยัล คานินยืนยันข้อมูลแล้ว โรยัล คานินจะทำการสร้างบัญชีสำหรับผู้เชี่ยวชาญ และส่งอีเมลพร้อมกับแนบลิ้งค์ (Link) ที่ต่อถึงแพลตฟอร์มส่งไปยังบุคคลนั้นๆ ทางอีเมล ผู้เชี่ยวชาญจะต้องทำการเปิดใช้งานบัญชีโดยการกดเข้าไปในลิ้งค์ (Link) ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเปิดใช้งานช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดเอาไว้ โรยัล คานินจะทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนอีกครั้ง หากผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เปิดใช้บัญชีภายในระยะเวลาที่กำหนด บัญชีดังกล่าวจะถูกลบ

นักศึกษาสัตวแพทย์ อาจได้รับอนุญาตในการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยตรงจากทางโรยัล คานิน หรือได้รับอนุญาตให้เข้าถึงภายใต้การกำกับดูแลของผู้ดูแลบัญชีโดยตรง อันได้แก่ สถาบันการศึกษาของบุคคลนั้น นักศึกษาสัตวแพทย์ได้รับสิทธิในการใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานส่วนตัว และวัตถุประสงค์อันเกี่ยวข้องกับการศึกษาเท่านั้น นักศึกษาสัตวแพทย์จำต้องมีความรับผิดชอบ และความรับผิดต่อการใช้งานของบุคคลนั้นๆ บนแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว โรยัล คานินไม่ต้องรับผิดชอบ หรือมีความรับผิดในการให้คำแนะนำใดๆ ที่ได้ให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์เพื่อการใช้งานบนแพลตฟอร์มนั้น
ผู้ใช้งาน (ก) รับรองในความถูกต้อง แม่นยำ และความครบถ้วนสมบูรณ์ในข้อมูลที่ได้มอบให้แก่โรยัล คานิน และจะรับผิดชอบในความผิดพลาด การงดกระทำการ และความคืบหน้าแต่เพียงผู้เดียว (ข) ในกรณีจำเป็น ต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลที่ได้ให้ไว้อย่างทันท่วงที และ (ค) หากไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญตามที่โรยัล คานินได้กำหนดแล้ว ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) แจ้งให้โรยัล คานินทราบทางอีเมล และ (2) หยุดใช้งานบนแพลตฟอร์มโดยทันที

2.2 การเข้าถึงแพลตฟอร์มผ่านทางบัญชี

เมื่อผู้ใช้งานตอบรับข้อกำหนดทั่วไปแล้วนั้น ผู้ใช้งาน (ก) สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้โดยเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้งานที่โรยัล คานินเป็นผู้จัดทำขึ้น บัญชีดังกล่าวถือเป็นของส่วนบุคคลและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใช้งานนั้นๆ (ข) ต้องกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อรักษาความลับ ความปลอดภัยและการใช้งานข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน โดยป้องกันไม่ให้ถูกเปิดเผยหรือถูกบุคคลภายนอกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต (ค) หากมีการเข้าสู่ระบบหรือมีการกระทำการใดๆ โดยผู้ใช้งานอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี การใช้งานเหล่านั้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว การเชื่อมต่อ และ/หรือการรับ-ส่งข้อมูลใดๆ โดยบัญชีใด ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของบัญชีนั้นจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากมีการเข้าสู่ระบบและ/หรือการใช้รหัสผ่านบัญชีปลอม เจ้าของบัญชีจะต้องแจ้งให้โรยัล คานินทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทราบทันที
ผู้ใช้งานบัญชีจะรับผิดชอบการใช้บัญชีและรับรองว่าผู้ใช้งานจะใช้งานแพลตฟอร์มตามความเหมาะสมและปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้

ข้อ 3 – การฝึกอบรม

3.1 การลงทะเบียน

ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมได้โดยวิธีการกดเข้าไปในลิ้งค์ที่ถูกต้อง พร้อมกับกรอกข้อมูลที่จำเป็น

3.2 การยกเลิกการฝึกอบรม

3.2.1 การยกเลิกโดยผู้ใช้งาน

ผู้ลงทะเบียนสามารถยกเลิกการเข้าถึงการฝึกอบรมออนไลน์เมื่อใดก็ได้

3.2.2 การยกเลิกโดยโรยัล คานิน

โรยัล คานิน ขอสงวนสิทธิ์ในการฝึกอบรม การปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มออนไลน์ (รูปร่างหน้าตา, คำอธิบาย, วิดเจ็ตแบบโต้ตอบ) เปลี่ยนแปลงผู้ฝึกสอน หรือเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข หรือลบเนื้อหาฝึกอบรม ในกรณีที่การฝึกอบรมถูกยกเลิก ผู้ใช้งานจะได้รับแจ้งล่วงหน้า เจ็ด (7) วัน ทางอีเมล โดยทางโรยัล คานินจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดการยกเลิกดังกล่าว
โรยัล คานินจะไม่รับผิดใดๆ ในการยกเลิก การเปลี่ยนแปลง การลบทิ้งซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการฝึกอบรม

3.3 การเข้าร่วมการฝึกอบรมตามสมควร

การเข้าร่วมการฝึกอบรมของผู้ใช้งานจะต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของวิชาชีพเท่านั้น โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดตามกฎอันใช้บังคับตามวิชาชีพนั้นๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบ) อย่างเข้มงวด

ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามดังนี้

- เข้าร่วมการฝึกอบรมภายใต้ข้อกำหนดทั่วไปและตามสมควร
- ต้องไม่เข้าร่วมในการกระทำ หรือมีพฤติกรรมใดอันมีลักษณะ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไม่จำกัดเพียง การดาวน์โหลด การส่ง การเผยแพร่สู่สาธารณะ) อันเป็นการขัดแย้งต่อกฎหมายท้องถิ่น หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย   สิทธิของบุคคลภายนอก ข้อบังคับของจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือภาพลักษณ์หรือสิทธิของโรยัล คานิน
- ต้องไม่ (ก) จงใจดาวน์โหลด อัพโหลด เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูล เนื้อหา รวมถึงหรือประกอบไปด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือรหัสใดๆ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งจะได้รับการขัดขวาง ทำลาย บิดเบือน หรือจำกัดการ   ใช้งานในด้านใดของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ บริการ หรือเครื่องมือการสื่อสารทางออนไลน์ (ข) จงใจดาวน์โหลด อัพโหลด เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จ ผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือเนื้อหาอันไม่สมควร (ค)   ทำให้เสียระบบ ทำให้ช้าลง ขัดขวาง หรือปรับเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปบนแพลตฟอร์ม และ (ง) ผลิตขึ้นใหม่ ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน ขายใหม่ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าในส่วนใดส่วนหนึ่งบน     แพลตฟอร์มหรือการฝึกอบรม
- ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับความปลอดภัย และข้อบังคับอื่นๆ รวมถึงข้อบังคับด้านความปลอดภัยตามที่สถานที่ฝึกอบรมกำหนดไว้อย่างเหมาะสม โดยโรยัล คานินสงวนสิทธิ์ในการถอนชื่อผู้ลงทะเบียนจากการเข้าร่วม    ฝึกอบรม หากโรยัล คานิน หรือผู้ฝึกสอนพิจารณาว่าผู้ลงทะเบียนมีพฤติกรรมที่ถือว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 4 - เนื้อหา

4.1 ลักษณะ

- เนื้อหาที่เสนอต่อผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มจะขึ้นอยู่กับวิชาชีพ (เช่น สัตวแพทย์ ผู้เพาะพันธุ์ ผู้ค้าปลีก ฯลฯ) เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของวิชาชีพต่างๆ ได้แก่
- เนื้อหาบรรณาธิการ : เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของโรยัล คานิน (เช่น ข้อมูลที่เป็นกลางอันเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง และโภชนาการ)
- เนื้อหาส่งเสริมการขาย : เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของโรยัล คานิน ซึ่งจะมีการทำสัญลักษณ์ไว้โดยเฉพาะ

  เนื้อหาบางประการจะสามารถเข้าถึงได้ในระยะเวลาที่จำกัด ช่วงระยะเวลาจำกัดที่ถูกกำหนดไว้จะแสดงอยู่ใกล้บริเวณเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม

4.2 การจัดลำดับ

- เนื้อหา (การฝึกอบรม) อาจทำการเสนอให้แก่ผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม โดยอาจถูกจัดลำดับตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- วันที่มีการผลิตเนื้อหา หรือวันที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุด
- เนื้อหาและความสนใจของผู้ใช้งานแต่ละบุคคล

4.3 ส่วนลด

- โรยัล คานินอาจทำการตัดสินใจ แต่ไม่จำต้องรับรองว่าจะเสนอส่วนลดผลิตภัณฑ์ของโรยัล คานินให้แก่ผู้ใช้งานที่ได้รับการฝึกอบรมที่ได้มีเนื้อหาส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของโรยัล คานิน โดยสิทธิประโยชน์สำหรับ   ส่วนลดเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 5 - การรับประกัน และข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบของโรยัล คานิน

โรยัล คานินขอรับรองว่าการฝึกอบรมทั้งหมดจะกระทำโดยอุตสาหะ และเป็นไปในลักษณะที่ดี มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา และเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

การฝึกอบรมจะจัดขึ้นดังที่ได้ระบุไว้ตามวาระในแต่ละหลักสูตร

โรยัล คานินจะทำการจัดให้มีผู้ฝึกสอนต่อการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร อันเป็นดุลยพินิจของโรยัล คานินตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ โรยัล คานินมีสิทธิทำการแทนที่ของผู้ฝึกสอนในเวลาใดก็ได้ หากโรยัล คานินใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวแล้วเห็นว่าคุณสมบัติผู้ฝึกสอนเหมาะสมที่จะทำการฝึกอบรม

โรยัล คานินไม่ได้รับประกันในการเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ได้ตลอดเวลา หรือเนื้อหาใดๆ จะไม่ถูกรบกวน ทันเวลา หรือไม่มีความขัดข้อง หรือปัญหาที่เกิดนั้นจะได้รับการจัดการ หรือเนื้อหาเหล่านั้นปลอดภัย หรือปราศจากจุดบกพร่อง (bugs) ไวรัส ข้อขัดข้อง และการละเว้น

การฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรมถูกจัดเตรียมไว้ให้ตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามกฏหมาย หรือในกรณีของการใช้ประโยชน์และผลลัพธ์จากการฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรม ทางโรยัล คานิน ขอไม่รับประกันว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสำเร็จการฝึกอบรม หรือได้รับความรู้ความเข้าใจในระดับใดระดับหนึ่ง ในกรณีหลักสูตรการศึกษาต่อนื่อง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าจำนวนชั่วโมงในการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านแพลตฟอร์มนั้น จะได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยหรือไม่

โรยัล คานินขอปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันโดยนัย ที่บ่งบอกว่าเป็นการรับประกันการจำหน่ายสินค้า ที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ

ข้อ 6 - ระยะเวลา และการเลิกสัญญา

ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับโดยไม่มีระยะเวลากำหนดที่แน่นอน นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้งานตอบตกลง

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะบอกเลิกข้อกำหนดด้วยเหตุผลใดก็ได้ (เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด) โดยทำการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงส่งอีเมลไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย เป็นระยะเวลา 30 วันล่วงหน้า

ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปของผู้ใช้งาน โรยัล คานินอาจทำการบอกเลิกสัญญาได้โดยทันที

ในกรณีที่มีการบอกเลิกจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โรยัล คานินจะทำการยกเลิกสิทธิการเข้าสู่แพลตฟอร์มของผู้ใช้งานนั้น

ข้อ 7 – การระงับบัญชีและการลบบัญชีผู้ใช้งาน

7.1 การระงับบัญชีผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถระงับบัญชีของตัวเองเมื่อใดก็ได้ การระงับบัญชีไม่ถือเป็นการลบบัญชี ผู้ใช้งานสามารถร้องขอให้ โรยัล คานินเปิดใช้บัญชีดังกล่าวได้อีกครั้งในภายหลัง

โรยัล คานินสามารถระงับบัญชีผู้ใช้งานได้ในกรณีดังต่อไปนี้:
 การเปิดใช้งานของบัญชีผู้ใช้งานไม่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และโรยัล คานินได้แจ้งเตือนการเปิดใช้งานดังกล่าวในอีเมลแล้ว
 ไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชี หากผู้ใช้งานไม่มีการเข้าสู่ระบบภายใน 5 เดือน ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานทำการรักษาสถานะของบัญชีโดยการเข้าสู่ระบบภายใน 30 วัน ภายหลังจากการส่งอีเมลแจ้งเตือนหากไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ในระยะเวลา 30 วัน ระบบจะทำการเปลี่ยนสถานะบัญชีเป็นบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
 ผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไป หรือปฏิเสธการยอมรับข้อกำหนดทั่วไปที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

7.2 การลบบัญชี

ผู้ใช้งานสามารถลบบัญชีด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม โดยส่งอีเมลแจ้งความจำนงดังกล่าวให้โรยัล คานินทราบ
โรยัล คานินจะทำการลบบัญชีผู้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้:
 ภายใต้ข้อกำหนดข้อ 2.1 ที่ระบุว่า หากผู้ใช้งานไม่เปิดใช้งานบัญชีหลังจากได้รับอีเมลแจ้งเตือนจากโรยัล คานิน
 บัญชีมีสถานะไม่มีความเคลื่อนไหวเกินกว่า 18 เดือน

ข้อ 8 - เงื่อนไขทางการเงิน

โรยัล คานินไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้งานแพลตฟอร์มหรือการลงทะเบียนฝึกอบรม อย่างไรก็ดี โรยัล คานินอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมกับผู้ใช้งานสำหรับการฝึกอบรมที่มีอยู่แล้ว หรือในอนาคต

ข้อ 9 - ความรับผิด

9.1 ความรับผิดของโรยัล คานิน

โรยัล คานินไม่ได้รับประกันการเข้าถึง การใช้งานของแพลตฟอร์มหรือการฝึกอบรมอย่างถาวร ซึ่งผู้ใช้งานได้รับทราบและยอมรับข้อกำหนดดังกล่าวนี้แล้ว และมีความเป็นไปได้ที่แพลตฟอร์มอาจมีเหตุขัดข้องด้วยเหตุผลต่างๆ ทางเทคนิค

โรยัล คานิน ไม่มีความรับผิดในกรณีที่แพลตฟอร์มไม่สามารถเข้าถึงได้ และ/หรือทั้งหมดหรือบางส่วนของการฝึกอบรมไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องมาจากความขัดข้องทางเทคนิค ปัญหา หรือ เหตุผลใด รวมถึง (แต่ไม่จำกัดถึง) ความแออัดของการจราจรบนอินเทอร์เน็ต ความล้มเหลวของการให้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ความผิดพลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือของมนุษย์ การแทรกแซงอย่างประสงค์ร้าย การทำงานอย่างผิดปกติของซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ และ/หรือ เหตุสุดวิสัย

โรยัล คานินไม่ยอมรับความรับผิดชอบสำหรับการกระทำของบุคคลใดๆ อันมีผลเป็นการนำข้อมูลเข้าหรือการแสดงความเห็นในการฝึกอบรม โดยโรยัล คานินจะเป็นผู้จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพของสัตว์เสี้ยงผ่านการฝึกอบรม ในทุกกรณีข้อมูลดังกล่าวไม่อาจแทนที่ความรู้และประสบการณ์ การตัดสินใจ และการวินิจฉัยที่เหมาะสมอันมาจากผู้เชี่ยวชาญได้ นอกจากนี้ โรยัล คานินยังไม่ต้องรับผิดหากปรากฏว่าข้อมูลนั้นไม่เพียงพอหรือสุขภาพของสัตว์เลี้ยงนั้นๆ ไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ได้จัดหาไว้ให้บนแพลตฟอร์ม

โรยัล คานินไม่มีความรับผิดไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม หรือ ความเสียหายพิเศษ (ความสูญหายของข้อมูล ความสูญเสียทางการเงิน การสูญเสียกำไร การสูญเสียโอกาส) อันเป็นเหตุมาจากการใช้งานแพลตฟอร์มและการฝึกอบรมอันทำให้ผู้ใช้งาน หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องประสบ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงแค่) การเข้าถึง หรือไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือการฝึกอบรมได้ การใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์มหรือการฝึกอบรมอย่างใดเป็นการเฉพาะ หรือ การใช้งานได้ปกติหรือไม่ปกติ ทั้งหมดหรือบางส่วนของการฝึกอบรม การไม่มีความรับผิดดังกล่าวยังรวมถึงความเสียหายจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของเนื้อหาและข้อผิดพลาด การส่งข้อมูลที่ขัดข้องและเชื่องช้า ความสูญหาย การไม่ปรากฏหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์จากแหล่งใดๆ ก็ตาม การบุกรุกของบุคคลภายนอก เป็นต้น

โรยัล คานินไม่มีความรับผิดในกรณีใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานได้เป็นผู้จัดหาโดยเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียวและผู้ใช้งานได้รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว 

9.2 ความรับผิดของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการ (ก) ปฏิบัติตามข้อบังคับ และผูกพันทางกฎหมายต่ออาชีพของบุคคลนั้น (ข) การตัดสินใจลงทะเบียนและเข้าร่วมบนแพลตฟอร์มในการฝึกอบรม (ค) หากเห็นควร การวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์ และสุขภาพของสัตว์เลี้ยง (สัตวแพทย์เท่านั้นที่จะสามารถทำการตรวจทางกายภาพของสัตว์เลี้ยงและรักษาได้) (ง) ทางเลือกในการตัดสินใจที่จะแบ่งปันข้อมูล หรือคำแนะนำที่จัดหาให้โดยทางแพลตฟอร์ม ถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมร่วมกันกับเจ้าของสัตว์เลี้ยง (จ) ความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือบุคคลภายนอก อันเป็นผลมาจากข้อมูลบนแพลตฟอร์มหรือข้อมูลจากการฝึกอบรม

ผู้ใช้งาน (ก) ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ไม่ทำความเสียหาย ยับยั้งความเสียหาย และปกป้องโรยัล คานินต่อการกระทำใดๆ การดำเนินการ เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือความต้องการใดๆ โดยบุคคลใดก็ตาม (รวมถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยง) ที่มีขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ใช้งานหรือการใช้งานบนแพลตฟอร์มและฝึกอบรม และ (ข) ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมของผู้เชี่ยวชาญ และค่าเสียหายต่างๆ ที่โรยัล คานิน อาจเรียกให้ชำระตามคำวินิจฉัยของศาลอันเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดขึ้น การกระทำ และ/หรือ การเลิกสัญญาระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าของสัตว์เลี้ยง โดยไม่เป็นการตัดสิทธิสำหรับค่าเสียหายที่โรยัล คานินอาจจะเรียกร้องจากผู้ใช้งานได้

ข้อ 10 - ทรัพย์สินทางปัญญา

ก) แพลตฟอร์ม

สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและเนื้อหา (ข้อความ รูปภาพ วิดิทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน เสียง รูปถ่าย ชื่อทางธุรกิจ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ฯลฯ) แต่ไม่รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นและถือเป็นทรัพย์สินของโรยัล คานิน และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือถือเป็นการอนุญาต และ/หรือ โดยบุคคลภายนอกการให้อำนาจแก่โรยัล คานิน

ผู้ใช้งานเพียงได้รับการอนุญาตให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มและเนื้อหาบนแพลตฟอร์มตามข้อกำหนดนี้เท่านั้น ผู้ใช้งานไม่สามารถทำซ้ำ เผยแพร่สู่สาธารณะ แสดง เผยแพร่ หรือปรับเปลี่ยนบางส่วนของแพลตฟอร์มและเนื้อหาได้โดยปราศจากสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางโรยัล คานิน

ข) เอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม

เอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม เป็นทรัพย์สินของโรยัล คานินแต่เพียงผู้เดียว สิทธิในทรัพย์ทางปัญญาทั้งหมดในเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรมรวมถึงการออกแบบ ภาพกราฟฟิค และข้อความที่ได้รับการพิมพ์ เอกสาร เสียง และวิดิทัศน์ทั้งหมดของเว็บสัมมนาออนไลน์ และพอดแคสต์ (Podcasts) ที่โรยัล คานิน เป็นเจ้าของหรือที่บุคคลภายนอกให้อำนาจแก่โรยัล คานิน

เมื่อผู้ใช้งานได้เข้าสู่ระบบและเข้าถึงเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ รวมถึงผู้ใช้งานไม่สามารถโอนสิทธิหรือใบอนุญาตใช้งานที่สามารถเพิกถอนได้ในการใช้งานเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม เอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรมไม่สามารถทำสำเนา ทำซ้ำ อัพโหลด เผยแพร่ แสดง หรือเชื่อมโยงในวิธีใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรยัล คานินล่วงหน้า การใช้งานข้างต้นเป็นการต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและถือเป็นกับการละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของโรยัล คานินทั้งสิ้น

ข้อ 11 - การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราอาจจะทำการจัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้แก่เรา และทางเราจะทำการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว https://www.mars.com/privacy-policy-thailand ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น ท่านสามารถเข้าไปทำการตั้งค่าการจัดการข้อมูลการตลาดของท่านได้

เว็บไซต์ของเราอาจจะใช้คุ้กกี้ (Cookies) เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการด้วยกัน โปรดตรวจสอบการแจ้งเตือนคุ้กกี้ (Cookies) https://www.mars.com/cookies-english เพื่อศึกษาเพิ่มเติมว่าทางเราใช้คุ้กกี้ (Cookies) ประเภทใด และเรามีวิธีการใช้คุ้กกี้ (Cookies) อย่างไร

ข้อ 12 - ประกันภัย

ผู้ใช้งานรับทราบว่าผู้ใช้งานได้เข้าร่วมกรมธรรม์ประกันภัยกับทางบริษัทประกันภัย อันเป็นผู้รับประกันภัย และผู้ใช้งานเป็นผู้เอาประกันภัย ตลอดระยะเวลาแห่งข้อกำหนดนี้ กรมธรรม์ประกันภัยจะครอบคลุมความรับผิดทางวิชาชีพซึ่งสามารถชดใช้เป็นจำนวนเงินที่เพียงพอ โดยกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องครอบคลุมความเสียหายทุกประเภท (ทางร่างกาย เอกสาร หรือข้อมูลที่จับต้องไม่ได้)

หากมีการร้องขอ ผู้ใช้งานต้องจัดหาใบรับรองแห่งการประกันภัยแก่โรยัล คานิน ณ เวลาใดก็ได้

ข้อ 13 - ความลับ

ผู้ใช้งานต้องรักษาข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับโรยัล คานิน และแพลตฟอร์มเป็นความลับอย่างเคร่งครัด เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในโดเมนสาธารณะ โดยไม่ได้เป็นการกระทำ หรือความผิดของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องทำการตรวจสอบตามความจำเป็นเพื่อยืนยันว่าข้อบังคับนี้ได้ถูกบังคับใช้กับบุคคลอื่นๆ ที่อาจจะได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลอันเป็นความลับนี้

ผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับตลอดระยะเวลาการใช้แพลตฟอร์ม และจะยังคงต้องปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาความลับไปอีกระยะเวลา 5 ปี หลังจากการสิ้นสุดของข้อกำหนดนี้

ข้อ 14 - การปรับเปลี่ยนข้อกำหนด

ผู้ใช้งานรับทราบ และยอมรับถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มโดยโรยัล คานิน เป็นเครื่องมือที่มีนวัตกรรม และจะพัฒนาเพื่อทำการเพิ่ม แทนที่ หรือถอดถอน ฟีเจอร์ เฉพาะการฝึกอบรม

โรยัล คานินสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดได้ตลอดระยะเวลา

หากมีการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานในครั้งแรกบนแพลตฟอร์ม หลังจากที่ข้อกำหนดได้รับการแก้ไข ผู้ใช้งานต้องหาโอกาสในการอ่าน และทบทวนข้อกำหนดใหม่ดังกล่าว และจะต้อง (i) ยอมรับ หรือ (ii) ปฏิเสธข้อกำหนดนั้น หากผู้ใช้งานปฏิเสธในข้อกำหนดใหม่ การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว และผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานการฝึกอบรมได้อีกต่อไป

ข้อ 15 - บทบัญญัติอื่น

15.1 การสละสิทธิ์

หากโรยัล คานินไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้บังคับในบทบัญญัติแห่งข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้งานจะไม่ตีความเองว่าเป็นการสละสิทธิ์

15.2 สัญญาทั้งหมดและการชดใช้ค่าเสียหาย

ข้อกำหนดฉบับนี้เป็นข้อกำหนดทั้งหมดระหว่างผู้ใช้งานและโรยัล คานินที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม และโดยข้อกำหนดนี้ถูกนำมาใช้แทนที่การสื่อสารด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร คำเสนอ และการให้ข้อมูลจากตัวแทนใดๆ ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม ที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ให้ถือเป็นอันครอบคลุมด้วยข้อกำหนดทั่วไปฉบับนี้ หากมีบทบัญญัติใดในข้อกำหนดทั่วไป และ/หรือ ข้อกำหนดเฉพาะที่ถือเป็นโมฆะ ไม่ชอบ ไม่สามารถใช้บังคับได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย บทบัญญัติย่อมถือว่ามีผลใช้บังคับและผูกพัน

15.3 ความเป็นอิสระของคู่สัญญา

โรยัล คานินและผู้ใช้งานต่างเป็นอิสระจากกันและกัน กระทำการใดๆ ในฐานะของตน และกระทำภายใต้ความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ดังที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะว่าผู้ใช้งานนั้นต้องทำการจัดการกิจกรรมของบุคคลนั้นบนแพลตฟอร์มนี้ให้สำเร็จและด้วยความเสี่ยงของบุคคลนั้นเอง

แพลตฟอร์มจะไม่ถือเป็นการแทนที่ของการเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพอิสระ ทบทวน ตัดสิน และ/หรือวินิจฉัย

ด้วยความเคารพต่อสัตวแพทย์ โรยัล คานินจะทำการอนุญาตให้ผู้ใช้งานรักษากฎการบังคับใช้ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพแห่งสัตวแพทย์ อันยังคงไว้ซึ่งอิสระและการตัดสินใจอย่างมืออาชีพและยุติธรรม

15.4 กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้ถูกบังคับใช้โดยและตีความตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ ที่วิชาชีพได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามอาชีพของ บุคคลนั้น และเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาต ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมาย ณ ประเทศที่ผู้ประกอบอาชีพนั้นได้ปฏิบัติงานอยู่

หากมีข้อพิพาทประการใดระหว่างโรยัล คานิน และผู้ใช้งานอันเกิดจากการตีความ การตัดสินใจ หรือการเลิกสัญญาแห่งข้อกำหนดฉบับนี้ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสันติ ต้องได้รับการยุติพิพาทโดยศาลที่มีเขตอำนาจแห่งประเทศไทยอย่างไรก็ดี รวมถึงกรณีการร้องเรียนของเหตุบังเอิญ หรือการรับประกันหรือในกรณีที่มีจำเลยหลายคน

General Terms of Use
Royal Canin Academy

ROYAL CANIN (THAILAND) CO.,LTD., having its office at 123 Suntowers Building A, 15th Floor,
Unit No. A1503-04, Vibhavadi-Rangsit Rd.,Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900-Thailand
(« Royal Canin ») provides a digital multi-service platform called “Royal Canin Academy” designed for Professionals and accessible from the internet (« Platform »).

The Platform is designed to provide some Training, whether online or in person, to support Professionals in their daily practice focusing on nutritional recommendations and scientific content. Some Trainings can include Royal Canin products related content.

BY CREATING AN ACCOUNT AND USING THE PLATFORM, YOU EXPRESSLY AGREE TO THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS:

DEFINITIONS:

Account means the individual account allowing the User to access the Platform after acceptance of the Terms.

Breeder means a person who selectively breeds carefully selected mates (dogs or cats), to sexually reproduce offspring with specific, consistently replicable qualities and characteristics.

General Terms means these general conditions applicable to the entire Platform. The General Terms are intended to govern all Trainings provided under the Platform, except when expressly modified or superseded by the Specific Terms.

Force Majeure Event means any acts, events or circumstances which are unforeseeable, outside the control of the affected Party and render said Party unable to comply totally with its obligations under this Agreement.

Pet Owner means a cat and/or dog owner that are clients of the Professional.

Professional may designate respectively a Breeder, a Vet, a Retailer, a Shelter Worker or all of them.

Registrant means a User that has registered to a Training.

Retailer means an authorized distributor of Royal Canin products.

Shelter Worker refers to any person that works in an animal shelter.

Training means all trainings, courses, whether online or in person, provided by Royal Canin and to which the User can access and register on the Platform.

Training Material means documentation, whether printed or available online, provided by Royal Canin in relation to the Training.

User means a Professional that is entitled to use the Platform through a direct agreement with Royal Canin. Where applicable, User may also designate Vet Students.

Vet means a natural person exercising as veterinarian or Vet Practice, duly registered and licensed by the competent professional regulatory body, practicing animal medicine and surgery, as defined by applicable laws, rules and regulations.

Vet Student means a Vet Student allowed to use the platform under the supervision of his/her School.

Article 1 – Acceptance of the Terms

The User may use the Platform and the Trainings under the his/her sole responsibility.

Registration and navigation on the Platform are subject to the full acceptance of the General Terms by the User.

The General Terms form a contract between Royal Canin and the User. If the User refuses to be contractually bound by the General Terms, the User may not use the Platform and, Trainings.

The General Terms are available at any time on the Platform.

Article 2 – Registration on the Platform

2.1 Conditions for User’s registration

Users entitled to register on the Platform must be Professionals who undertake to use the Platform for strictly professional purposes.

Professionals may only be granted access to the Platform directly by Royal Canin and can only access the Platform through an active Account.

In order for the Professional to have Account, Royal Canin will send an invitation by email to the Professional, requesting him/her to fill in a digital form with his/her information (full name, unique email, profession/role, Country of residence, time zone and preferred language) The Professional must give true, correct and complete information about his/her identity. After verification of the information by Royal Canin, Royal Canin creates the Account for the Professional and sends him/her an email with a link to the Platform, his/her login and a temporary password. The Professional will then have a limited period, provided in the email, to activate his/her Account by clicking on the link and creating a new password. If the Professional does not activate his/her Account within this period, Royal Canin will send him/her a reminder to proceed with the activation of the Account within a period that will be indicated in the reminder email. In the absence of action by the Professional within this period, his/her account will be deleted.

Vet Students may only be granted access to the Platform directly by Royal Canin or pursuant to the authorization granted by and under the supervision of an Account Admin, i.e. their School. Vet Students are solely entitled to use the platform for their personal use and informative and educational purpose only. The Vet Student shall be solely responsible and liable for any his/her use of the Platform. Royal Canin has no responsibility or liability for any advice given by Vet Student pursuant to the use of the Platform.

The User (a) guarantees the truthfulness, accuracy and completeness of the information provided to Royal Canin and will be solely responsible for any error, omission and update; (b) undertakes to promptly update the data and information provided when necessary; and (c) must, when no longer a Professional , (i) notify Royal Canin by e-mail and (ii) immediately stop using the Platform.

2.2 Access to the Platform through the Account

As soon as the User accepts the General Terms, the User (a) may access the Platform via the Account, using a login and password, provided by Royal Canin, which are personal and remain in the User’s custody; (b) must take all necessary precautions to ensure the confidentiality, security and correct use of the User’s login and password, in order to prevent them from being disclosed or used by to unauthorized third parties; and (c) is solely responsible for the use by any other person of the User’s login in and password as well as for any operations carried out via the User’s Account. Any connection to the Account and/or transmission of data made using the Account will be presumed to have been made by the holder of said account and under the User’s sole responsibility. In the event of fraudulent use of the User’s password and/or log in, the User undertakes to inform Royal Canin in writing as soon as possible.

The holder of the Account is fully responsible for any use of the Account and warrants and represents that the User undertakes to make proper use of the Platform and to comply with the Terms.

Article 3 – Trainings

3.1 Registration

A User can register to a Training by clicking on the appropriate link and filling with the required information.

3.2 Cancellation of the Training

3.2.1 Cancellation by the User
Registrants may cancel their participation to an online Training at any moment.

3.2.2 Cancellation by Royal Canin

Royal Canin reserves the right to cancel Trainings, change online Platform (visual layout, descriptions, interactive widgets…), change instructors, or change, update or delete Training content. In the event that a Training must be canceled, registrants will be informed at least seven (7) days prior to its beginning. Registrants will be notified via email. Royal Canin will make every effort to avoid cancellations.
Royal Canin will not be liable for any cancellation, modification or removal of all or part of the Trainings.

3.3. Proper participation to the Trainings

The User shall participate in the Trainings only for a professional purpose, in strict compliance with the applicable laws, rules and regulations that govern the practice of its profession (in particular the applicable rules of professional ethics and responsibility).

The User undertakes to:

- attend the Trainings under normal and reasonable conditions.

- not to engage in acts or behaviors of any nature (in particular, without limitation, downloading, sending, diffusion, edition, emission, publication) which are contrary to local law or regulation,     infringe the local public order, the third party’s rights, its rules of professional ethics or the image or rights of Royal Canin.

- not to: (a) deliberately download, upload, disseminate or forward any information, data including or constituting computer virus or any other code or computer program conceived to interrupt,   destruct, distort or limit the features of any software, computer, service or online communication tool; (b) deliberately download, upload, disseminate or forward any false information, illegal,     inappropriate or improper content; (c) disrupt, slow down, block or alter the normal data flow exchanged through the Platform; and (d) reproduce, copy, sell, exchange, resell, or use to any     commercial purpose any part of the Platform, Trainings.

- comply with all safety rules and regulations and any other reasonable security requirements that apply at the premises at which the Trainings are provided. Royal Canin reserves the right to     remove any Registrant from a Training whose behavior is deemed inappropriate by Royal Canin or its trainers.

Article 4 – Content 

4.1 Nature

- Content proposed to the User on the Platform will depend on its profession (i.e. Vet, Breeder, Retailer, etc.). The content will be of an educational nature and will be of two types:
- Editorial content: content that will not be related to Royal Canin products (e.g. neutral information on pet healthcare or nutrition);
- Promotional content: content related to Royal Canin Products , identified through a specific sign.
  Some contents might be available for a limited period of time. Information on such limited-time availability will be provided on the Platform near each content.

4.2 Ranking

– The content (Trainings) that might be proposed to the User on the Platform might be ranked according to the following criteria:
- Date of creation of the content or of last modification;
- The interests of the User for certain contents or information.

4.3 Discounts

- Royal Canin might decide, but does not undertake, to offer discounts on Royal Canin products to Users who receive Training consisting in some Promotional content. Benefit of such discounts   will be subject to conditions, which will be indicated in relevant promotion terms.

Article 5 – Royal Canin warranty and disclaimer 

Royal Canin ensures that all Trainings are delivered diligently and in a good, workmanlike, timely and professional manner consistent with industry standards.
The Trainings will be performed as described in the individual class agendas.
Royal Canin shall provide trainers to present the Training course as it, in its sole discretion, deems fit and Royal Canin shall be entitled at any time to substitute any trainer with any other person who, in Royal Canin sole discretion, it deems suitably qualified to present the relevant Training.
Royal Canin does not warrant that the provision of any content online will always be available or be uninterrupted, timely or error free, that defects will be corrected or that such content is secure or free from bugs, viruses, errors and omissions.
The Training and Training Material are provided „as is“. There are no warranties, express or implied, by operation of law or otherwise for the use or results of the course and materials, that the User will successfully complete the course, or that any particular level of knowledge will be attained by the User. The User is therefore solely responsible to determine whether the training hours completed via the Platform are eligible for any official recognition by their local authorities in terms of continuing education.

Royal Canin disclaims any implied warranties including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Article 6 – Duration and Termination

The Terms come into force for an indefinite period as from their acceptance by the User.

Each party has the right to terminate the Terms for any reason whatsoever (except in the event of non-compliance with the Terms) by written notification including e-mail to the other party with 30 days previous notice.

In the event of non-compliance with the General Terms by the User, Royal Canin may decide to terminate the Terms immediately.

In the event of termination by either party and for any reason whatsoever, Royal Canin will terminate the User's access to the Platform.

Article 7 – Deactivation and deletion of the Account

7.1 Deactivation of the Account

The User may deactivate his/her Account at any moment. The deactivation of the Account does not lead to its deletion. The User may ask to Royal Canin to reactivate his/her Account.

Royal Canin may also deactivate the User Account in the following cases:
- Failure to activate the Account within the limited period, provided in the reminder email sent by Royal Canin;
- Inaction: should the User not log on to its activated Account after a period of 5 months, a reminder email will be sent encouraging activity to maintain the Account within the next 30 days. Should no further activity occur in these following 30 days, the Account will be turned inactive;
- Non-compliance with the General Terms or refusal to accept the General Terms updates.

7.2 Deletion of the Account

The User may decide to delete his/her Account for any reason whatsoever by sending a request to Royal Canin.

Royal Canin will delete the User Account in the following cases:
- Under the conditions set out in Article 2.1, if the User does not activate his/her Account after receiving the reminder email set by Royal Canin,
- After 18 months of deactivation of the Account.

Article 8 – Financial Conditions

No fees for use of the Platform or for registration to the Trainings are charged by Royal Canin to the User. However, fees for certain existing or future Trainings might be charged by Royal Canin to the User.

Article 9 – Liability

9.1 Royal Canin’s liability

Royal Canin does not guarantee the accessibility and permanent, proper functioning of the Platform or the Trainings, which the User acknowledges and accepts. For technical reasons, an interruption of the Platform or the Trainings is possible.

Royal Canin incurs no liability in the event of unavailability of the Platform and/or of all or part of the Trainings due to any technical defect, problem or reason, including (but not limited to) traffic congestion on the Internet, failure of Internet service providers, human or electrical error, malicious intervention, software or hardware malfunctions and/or Force Majeure Event.

Royal Canin does not accept responsibility for anyone acting as a result of information in, or views expressed on, its Training. Royal Canin provides information related notably to the nutrition and health condition of the pets through the Trainings. Such information shall not, in any case, replace the Professional independent and professional expertise, judgment and, if applicable, diagnosis. Royal Canin is not liable if the information appears to be inadequate or if the health condition of a pet is not in line with the information provided on the Platform.

Royal Canin shall not be liable for any direct, indirect or special damages (loss of data, financial loss, loss of profit, loss of opportunity) that the User and the Pet Owners may suffer as a result of the Platform and Trainings, for any reason whatsoever, including (but not limited to) access or inability to access the Platform and Trainings, use or inability to use the Platform or any specific Training or the functioning or non-functioning of all or part of the Trainings. This applies notably to damages that may result from inaccurate content and notably errors, slowness or interruption in transmission, loss, disappearance or alteration of data, computer virus, whatever their origin, intrusions by third parties, etc.

Royal Canin shall not be liable whatsoever in relation to User content, which is provided by the User under its sole responsibility, and in full knowledge of the facts.

9.2 User’s liability

The User is solely responsible for (a) complying with the applicable and legally binding rules governing his/her profession; (b) the decision to register on the Platform and participate in the Trainings; (c) if applicable, the diagnosis and treatment of the medical condition and health status of the pets (Vets solely are able to physically examine the pets and treat them); (d) the choice to share certain information or recommendations provided by the Platform as part of the Trainings with the Pet Owners; (e) any direct and/or indirect damage suffered by a Pet Owner or a third party as a result of any information provided by the Platform and the Trainings.

The User (a) shall indemnify, hold harmless and defend Royal Canin against any action, proceedings, claim, complaint or demands whatsoever, by any person (including Pet Owners) arising out or resulting from the User's activity or use the Platform and Trainings; and (b) undertakes to bear all costs, attorneys' and experts' fees and all damages that Royal Canin may be ordered to pay in this context by a court decision relating to the formation, performance and/or termination of a contract concluded between the User and a Pet Owner, without prejudice to any damages that Royal Canin may claim from the User.

Article 10 – Intellectual Property

a) Platform

All intellectual property rights in relation to the Platform and its content (texts, images, videos, databases, sounds, photographs, business names, logos, trademarks, etc.) but excluding the User content, are and remain the property of Royal Canin and/or its affiliates, or are subject to licenses and/or authorizations granted to Royal Canin by third parties.

The User is only authorized to use the Platform and its content in accordance with the Terms. The User may not reproduce, make available to the public, perform, publish or modify any part of the Platform and its content without the prior, written agreement of Royal Canin.

b) Training Material

Training Material are the sole property of Royal Canin. All intellectual property rights in all Training Material available, including the design, graphics and text of all printed materials and the audio and video of all webinars and podcasts, are owned by Royal Canin or are subject to licenses and/or authorizations granted to Royal Canin by third parties.

When the User is given access to the Training Material, the User is granted a non-exclusive, non-transferable, revocable license to use the Training Material. No Training Material may be copied, reproduced, uploaded, posted, displayed or linked to in any way, in whole or in part, without Royal Canin prior permission. Any such use is strictly prohibited and will constitute an infringement of Royal Canin intellectual property rights.

Article 11 – Personal Data Protection

We may collect or process various categories of personal data that you provide to us and we will keep your personal data secure. For more information please see our Privacy Statement https://www.mars.com/privacy-policy-thailand. In the Privacy Statement, you can also find out how to manage your marketing preferences.

Our Sites may use cookies for a variety of purposes. See our Cookie Notice https://www.mars.com/cookies-english to learn more about what cookies we use and how we use them.

Article 12 – Insurance

The User acknowledges that the User has subscribed an insurance policy with an insurance company known to be solvent and that the User remains the holder, for the entire duration of the Terms, of an insurance policy covering his/her professional civil liability risks up to the amount of sufficient capital. All types of damage (physical, material, intangible, consequential or not) must be covered by the policy.

Upon request, the User will provide a certificate of insurance to Royal Canin at any time.

Article 13 – Confidentiality

The User undertakes to keep strictly confidential all information relating to Royal Canin and the Platform, except for information that is properly in the public domain through no action or fault of the User. The User will take the necessary measures to ensure that this obligation is respected by any person that may be authorized to access to such confidential information.

The User’s confidentiality obligations will apply during the use of the Platform and for a period of 5 years after the termination of the Terms.

Article 14 – Modification of the Terms

The User acknowledges and accepts that the Platform developed by Royal Canin is an innovative tool and will evolve in order to add, replace or remove certain features, Trainings.

Royal Canin reserves the right to amend the Terms at any time.

Upon the User’s first log in to the Platform after the Terms have been amended, the User will be provided with the opportunity to read and review the new Terms, and either (i) accept; or (ii) refuse them. If the User refuses the new Terms, the User’s access to the Platform will be deactivated and the User will not be able to use the Trainings anymore.

Article 15 – Final Provisions

15.1 Waiver

If Royal Canin does not take advantage of or enforce any of the provisions of the Terms, it may not be interpreted by the User as a waiver of it.

15.2 Entire Agreement and severability 

This Agreement is the entire agreement between the User and Royal Canin relating to the Training and supersedes all prior or contemporaneous oral or written communications, proposals and representations with respect to the Training or any other subject matter covered by these General Terms. If any provision of these General Terms and or/Specific Terms is held to be void, invalid, unenforceable or illegal, the other provisions shall continue in full force and effect.

15.3 Independence of the Parties

Royal Canin and the User are independent entities, acting in their own name and under their sole responsibility. It is specified that the User carries out his or her activity on the Platform in complete autonomy and at his or her own risk.

The Platform should in no way be a substitute to the Professional’s individual and independent professional expertise, review, judgment and/or diagnosis.

With regard to Vets, Royal Canin undertakes to allow the Users to respect rules governing the Vet’s obligation regarding the practice of veterinary medicine and professional ethics, notably maintaining their independent and objective professional judgment.

15.4 Law and jurisdiction

The Terms are governed by and construed in accordance with the laws of the country of where the Professional is licensed to practice his/her profession and when no license is required, where the Professional is located to practice his/her profession.


Any dispute between Royal Canin and the User arising out of the interpretation, execution or termination of the Terms which cannot be resolved amicably shall be settled by the competent courts of [Paris], notwithstanding any incidental claim or guarantee, or in the event of multiple defendants.