Specifieke Voorwaarden Dienst: Multifunction

S.A. Royal Canin Belux N.V., met maatschappelijke zetel te Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe ("Royal Canin") biedt een dienst aan genaamd "Multifunction" (de "Dienst") op het Platform met als doel de werking tussen Royal Canin en de Dierenartsen te vergemakkelijken, op vier verschillende manieren:

  • het integreren van de mogelijkheden geboden door nieuwe technologieën,
  • het verbeteren van de productlogistiek,
  • het vergemakkelijken van maatwerk ten gunste van de eindgebruiker,
  • het verbeteren van het welzijn van dieren, dierenartsen en eigenaars van katten en honden.

Indien de Dienst beschreven in deze Specifieke Voorwaarden beschikbaar is voor de Gebruiker op het Platform, zijn deze Specifieke Voorwaarden van toepassing.

De Dienst is een hulpmiddel voor Dierenartsen, maar mag op geen enkele manier de individuele en onafhankelijke professionele expertise van de Dierenarts, noch diens onderzoek, beoordeling en diagnose vervangen. Dierenartsen beschikken over de nodige kennis, ervaring en gegevens betreffende de gezondheid en het medisch dossier van de Huisdieren die ze onderzoeken en behandelen. Alleen Dierenartsen die direct contact hebben met de dieren kunnen een correcte diagnose stellen over elk dier en de Huisdiereigenaren in alle onafhankelijkheid en in overeenstemming met de beroepsregels en verplichtingen adviseren over de juiste behandeling.

Door de DIENST TE GEBRUIKEN, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen:

Artikel 1 - Beschrijving van de Dienst

Als onderdeel van de inhoud van het Voedingsadvies dat op het Platform kan worden voorgesteld, biedt Royal Canin een Dienst aan waarop de Gebruiker Multifunction Diervoedingsproducten (de "Multifunction Producten") kan bestellen. Multifunction Producten zijn hoogwaardige dierenwelzijnsproducten met een unieke nutritionele samenstelling die zorgvuldig is afgestemd op de individuele speciale behoeften van katten en honden en zijn door Royal Canin ontworpen en verkocht om aan meer dan één specifieke behoefte van een kat of hond te voldoen.

Om de Dienst te gebruiken, selecteert de Gebruiker of hij een "Starter Kit" of een "Gepersonaliseerde Zak" wil bestellen, die aan Huisdiereigenaren wordt verstrekt op basis van de behoeften van het Huisdier. De Gebruiker selecteert één of meerdere Multifunction Producten uit de Multifunction Producten catalogus.

Bij de keuze van een "Gepersonaliseerde Zak", vult de Gebruiker gegevens in over de rantsoenering van het Multifunction Product, het Huisdier en de Huisdiereigenaren, overeenkomstig Artikel 10 "Bescherming van persoonsgegevens" van de Algemene Voorwaarden. Deze informatie zal Royal Canin in staat stellen de individuele etikettering van de bestelde Multifunction Producten af te ronden. De Gebruiker kan het Voedingsadvies delen met de Huisdiereigenaar door deze te printen of te e-mailen op initiatief en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Dierenarts.

Wanneer de Gebruiker een Bestelling van de geselecteerde Multifunction Producten (de "Bestelling") op het Platform plaatst, kiest de Gebruiker ervoor de Multifunction Producten te laten leveren op het adres van de Dierenartspraktijk dat in de Dierenarts-account is aangegeven of op het adres van de Huisdiereigenaar zoals ingevuld door de Gebruiker, met uitzondering van de Starter Kits die alleen op het adres van de Dierenartspraktijk worden geleverd.

Artikel 2 - Aanvaarding van de Specifieke Voorwaarden

De Dienst, met inbegrip van de verkoop van Multifunction Producten door Royal Canin aan de Gebruiker, wordt beheerst door deze Specifieke Voorwaarden die zorgvuldig moeten worden gelezen en aanvaard door de Gebruiker alvorens een Bestelling te plaatsen. De Specifieke Voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van het Platform (https://www.royalcanin.com/be/nl_be/about-us/vet-services); die reeds door de Gebruiker zijn aanvaard. Termen met een hoofdletter die in deze Specifieke Voorwaarden worden gebruikt en die niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de Algemene Voorwaarden wordt gegeven. De Specifieke Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op het Platform. 

Indien de Gebruiker weigert contractueel gebonden te zijn door de Specifieke Voorwaarden, zal de Gebruiker niet in staat zijn om een Bestelling te plaatsen in het kader van de Dienst. 

Artikel 3 - Gebruik van de Dienst door de Gebruiker

Het staat de Gebruiker te allen tijde vrij de Dienst geheel of gedeeltelijk te gebruiken of niet te gebruiken, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Gebruiker en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de uitoefening van de diergeneeskunde door de Dierenarts.

Aangezien het Platform een evoluerend instrument is, erkent de Gebruiker dat de toegang tot en het gebruik van de Dienst tijdelijk kan worden onderbroken om technische redenen, met name als gevolg van updates of onderhoud. Royal Canin is niet aansprakelijk voor enige onderbreking van de Dienst.

Artikel 4 - Verplichtingen van de Gebruiker bij het bestellen van Multifunction Producten 

Opdat een Bestelling geldig zou zijn, moet de Gebruiker alle gegevens verstrekken die vereist is alvorens een Bestelling te plaatsen.

De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om de prijslijst van de Multifunction Producten te raadplegen die door Royal Canin wordt meegedeeld, evenals de eventuele kortingsvoorwaarden waarvan hij geniet, om de prijs van de Bestellingen te berekenen, die niet wordt vermeld tijdens het online bestelproces op het Platform.

De Gebruiker kan, indien nodig, zijn Bestelling wijzigen alvorens deze te valideren. De Bestelling van de Gebruiker zal definitief worden na de validatie van de Bestelling op het Platform.

Royal Canin behoudt zich het recht voor om te weigeren een Bestelling te bevestigen in overeenstemming met artikel 6 "Prijs en betaling" van deze Specifieke Voorwaarden indien de Gebruiker te laat is met zijn betalingen. In dat geval zal Royal Canin de Gebruiker via e-mail op de hoogte brengen en hem uitnodigen om de situatie te regulariseren. Bij gebrek aan regularisatie binnen 5 (vijf) dagen, zal de Bestelling als vervallen worden beschouwd. Bovendien behoudt Royal Canin zich, gezien de aard van de Multifunction Producten en in het bijzonder de Starter Kits, het recht voor om elke onrechtmatige Bestelling te weigeren.

De Gebruiker verbindt zich ertoe bij de distributie van de Multifunction Producten de hoogste kwaliteitsnormen in acht te nemen en de Multifunction Producten in hun originele verzegelde verpakking te distribueren, waardoor hun versheid en kwaliteit wordt gewaarborgd.

Artikel 5 - Levering van Multifunction Producten

Royal Canin verbindt zich ertoe om via haar vervoerder het (de) door de Gebruiker bestelde en betaalde Multifunction Product(en) te leveren op het adres dat bij het plaatsen van een Bestelling wordt vermeld.

Levertijden en -data worden slechts bij wijze van indicatie gegeven. De levering is gratis voor de Gebruiker en de ontvanger.

Als de Gebruiker of de Huisdiereigenaar afwezig is op het moment van levering, zullen de Multifunction Producten worden verwerkt in overeenstemming met het beleid van de vervoerder in geval van afwezigheid van de ontvanger.

Op het moment van levering, is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker (of, in het geval van levering aan het adres van de Huisdiereigenaar, van de Huisdiereigenaar namens de Gebruiker) om de goede staat van de geleverde Multifunction Producten en hun overeenstemming met de geplaatste Bestelling te controleren. In geval van niet-conformiteit van de levering of beschadigde Producten, moet de Gebruiker:

- duidelijke, precieze en volledige opmerkingen op de leveringsbon schrijven,

- deze opmerkingen na ontvangst van de Multifunction Producten aan Royal Canin kenbaar maken bij de afdeling Verkoop van Royal Canin per e-mail op [email protected] of telefonisch op 003271468331.

Indien de Gebruiker zich niet aan deze procedure houdt, zal Royal Canin geen rekening houden met zijn vorderingen gebaseerd op een gebrek aan overeenstemming van deze levering.

Zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Royal Canin kunnen geen Multifunction Producten worden teruggezonden.

Artikel 6 - Prijs en betaling

De prijslijst van de Producten is beschikbaar in Bijlage 1 van de Specifieke Voorwaarden. De prijzen van de Multifunction Producten zijn aangegeven in euro's exclusief BTW, inclusief leveringskosten.

De factuur wordt opgemaakt op basis van de prijslijst die van kracht is op de dag van de Bestelling.

De facturen van Royal Canin moeten door de Gebruiker worden betaald, uitsluitend via automatische incasso of een bankoverschrijving, na ontvangst van de factuur.

Elke factuur die op de vervaldag onbetaald blijft, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving een interest op van 18% per jaar. De interest voor betalingsachterstand wordt berekend op de totale prijs van de geleverde Producten, inclusief belastingen. Tenzij anders overeengekomen, wordt het bedrag van de interesten op de betalingsachterstand automatisch verrekend met kortingen, terugbetalingen verschuldigd door Royal Canin aan de Klant.

Bovendien worden in geval van laattijdige betaling, indien Royal Canin dit nuttig acht, alle te verrichten betalingen onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de toepassing van vergoedingen voor laattijdige betaling voorzien in de Specifieke Voorwaarden of enig ander rechtsmiddel, en behoudt Royal Canin zich het recht voor om de registratie van elke nieuwe Bestelling te weigeren totdat deze volledig is betaald en/of om leveringen van reeds geplaatste Bestellingen op te schorten.

De aan Royal Canin verschuldigde betalingen mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Royal Canin niet worden opgeschort of verminderd of op enigerlei wijze worden verrekend. Elke betaling aan Royal Canin wordt in mindering gebracht op de verschuldigde bedragen, ongeacht de oorzaak, te beginnen met die welke het eerst verschuldigd zijn.

De eigendom van de bestelde en/of geleverde Multifunction Producten gaat pas over op de Gebruiker na volledige betaling van de prijs van de Bestelling door de Gebruiker. Het risico gaat over op de Gebruiker bij de levering.

Artikel 7 - Kwaliteit

De Gebruiker verbindt zich ertoe om elke klacht over zijn Multifunction Producten zo snel mogelijk aan Royal Canin door te geven. In geval van een klacht zal, indien de Gebruiker zonder voorafgaand akkoord van Royal Canin of tegen haar advies in, een antwoord aan een derde verstrekt, dit antwoord niet tegen Royal Canin kunnen worden ingeroepen. Royal Canin kan ook alle middelen aanwenden die haar ter beschikking staan in geval van schade aan haar merkimago.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn Voedingsadviezen, aangebracht op de etiketten van de Producten door Royal Canin in overeenstemming met de voorwaarden van de Bestelling (rantsoen, duur van het gebruik).

Geen enkele maatregel genomen door de Gebruiker, zoals analyses uitgevoerd op een Multifunctioneel Product, een reactie gericht aan een consument, of een terugtrekking of terugroeping van de Multifunction Producten, zal tegen Royal Canin kunnen worden ingeroepen indien Royal Canin niet vooraf is geraadpleegd en deze maatregelen niet heeft goedgekeurd.

De Multifunction Producten mogen niet worden verkocht na de op de verpakking vermelde vervaldatum.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 Aansprakelijkheid van Royal Canin

Aanvulling op Artikel 8 inzake Aansprakelijkheid van de Algemene Voorwaarden:

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Specifieke Voorwaarden:

(i) alle garanties of voorwaarden, hetzij expliciet of impliciet bij wet of anderszins, zijn uitgesloten voor zover de wet dit toestaat; en

(ii) behalve in geval van opzettelijke fout of bedrog, is Royal Canin in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade, hetzij direct of indirect (met inbegrip van gederfde winst en goodwill). Met betrekking tot het verlies of de schade voortvloeiend uit of verband houdend met door Royal Canin verkochte Producten, zal Royal Canin niet aansprakelijk zijn voor het verlies of de schade die ook veroorzaakt is door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

(iii) Royal Canin is niet aansprakelijk voor Multifunction Producten waarvan de aanbevolen verkoop- of gebruiksdatum is verstreken op het moment dat de Gebruiker ze levert of voor enige verslechtering van de Multifunction Producten die het gevolg is van handelen of nalaten van de Gebruiker nadat deze Multifunction Producten aan de Gebruiker zijn geleverd, en de Gebruiker zal deze Multifunction Producten niet verkopen. De Gebruiker zal alle redelijke maatregelen treffen om risico's voor de gezondheid of veiligheid te beperken die worden veroorzaakt bij opslag of blootstelling voor verkoop van de Multifunction Producten en zal alle redelijke behandelings- of opslaginstructies in acht nemen die Royal Canin van tijd tot tijd kan geven.

(iv) Royal Canin is niet aansprakelijk voor enige schade of andere aansprakelijkheid in geval van een tekort aan voorraad of Multifunctioneel Product.

8.2 Aansprakelijkheid van de Gebruiker

Aanvulling op Artikel 8 inzake Aansprakelijkheid van de Algemene Voorwaarden:

Het gebruik en de verstrekking van het Voedingsadvies, de Multifunction Producten, de informatie of de gegevens verstrekt door de Dienst aan de Huisdiereigenaar, gebeuren door de Gebruiker in volledige onafhankelijkheid en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 9 - Duur en beëindiging

Deze Specifieke Voorwaarden treden in werking voor onbepaalde duur vanaf hun aanvaarding door de Gebruiker.

Elke partij heeft het recht deze Specifieke Voorwaarden om welke reden dan ook te beëindigen, mits de andere partij daarvan binnen een redelijke termijn in kennis wordt gesteld.

In het geval van beëindiging door een van beide partijen en om welke reden dan ook van de toegang van de Gebruiker tot het Platform, zullen deze Specifieke Voorwaarden bijgevolg worden beëindigd.

Onverminderd de bepalingen van artikel 6 "Prijs en betaling" van de Specifieke Voorwaarden, kan Royal Canin in geval van niet-nakoming door de Gebruiker van een van zijn verplichtingen en in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, besluiten om automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving, een einde te maken aan (i) alle verkopen die overeenkomen met geleverde en onbetaalde Multifunction Producten en (ii) verkopen die in levering zijn. Bovendien rechtvaardigt dergelijke gebeurtenis de weigering van Royal Canin om latere bestellingen uit te voeren.

Artikel 10 - Wijziging

10.1 Wijziging van de Dienst

Royal Canin kan voor gerechtvaardigde redenen de Dienst wijzigen of stopzetten. Indien de Dienst wordt gewijzigd of stopgezet, zal Royal Canin zich inspannen om redelijke kennisgeving te verstrekken aan Gebruikers van de wijziging/stopzetting van de gehele of een deel van de Dienst om Gebruikers in staat te stellen de nodige maatregelen te nemen om hun individuele informatie op het Platform te downloaden.

Royal Canin is niet aansprakelijk voor enige wijziging of stopzetting van de Dienst of een deel ervan.

10.2 Wijziging van de Specifieke Voorwaarden

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Dienst een innovatief instrument is en zal evolueren om bepaalde functies toe te voegen, te vervangen of te verwijderen.

Royal Canin behoudt zich het recht voor om de Specifieke Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Bij het eerste gebruik van de Dienst door de Gebruiker nadat deze Specifieke Voorwaarden zijn gewijzigd, wordt de Gebruiker in de gelegenheid gesteld de nieuwe Specifieke Voorwaarden te lezen en door te nemen, en deze te aanvaarden of te weigeren. Indien de Gebruiker de nieuwe Specifieke Voorwaarden weigert, zal de Gebruiker niet in staat zijn om een Bestelling te plaatsen bij de Dienst.

Artikel 11 - Recht en bevoegdheid

Deze Specifieke Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van het land waar de Dierenarts een vergunning heeft om diergeneeskunde uit te oefenen.

Elk geschil tussen Royal Canin en de Gebruiker dat voortvloeit uit de interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze Specifieke Voorwaarden en dat niet in der minne kan worden geschikt, zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Brussel, niettegenstaande elke incidentele vordering of garantie, of in het geval van meerdere gedaagden.

 

Bijlage 1 van de Specifieke Voorwaarden

 

Prijslijst van toepassing op Multifunction Producten vanaf 1/03/2021 

Voeding

EAN

Indicatieve dierenartsenprijs (zonder TVA)

VHND Renal + Hypoallergenic 4kg

3182550847650

24,20€

VHND Renal + Hypoallergenic 10kg

3182550847841

54,26€

VHND Urinary + Hypoallergenic 3,5kg

3182550847629

21,40€

VHND Urinary + Hypoallergenic 10kg

3182550847834

54,26€

VHND Urinary + Satiety 3,5kg

3182550847636

21,40€

VHND Urinary + Satiety 9kg

3182550847643

47,96€

VHNC Renal + Hypoallergenic 2kg

3182550847872

22,00€

VHNC Urinary + Hypoallergenic 2kg

3182550847599

22€

VHNC Urinary + Calm 2kg

3182550847612

22€

VHNC Urinary + Calm 4kg

3182550866408

38,75€

VHNC Urinary + Satiety 1,5kg

3182550847605

17,40€

VHNC Urinary + Satiety 3,5kg

3182550866392

36,30€