Üldised kasutustingimused Royal Canini Akadeemia

Royal Canin Estonia OÜ, registrikood 11984063, registreeritud asukoht Metalli 3, 10615 Tallinn, Eesti Vabariik, (edaspidi: Royal Canin) pakub digitaalset veebiteenuste platvormi „Royal Canini Akadeemia“, mis on mõeldud professionaalsetele kasutajatele (edaspidi: platvorm).

Platvormi eesmärk on pakkuda professionaalidele nende igapäevategevuseks vajalikke koolitusi nii veebis kui ka isiklikult, keskendudes sealjuures soovituste andmisele ja teaduslikule sisule. Mõnede koolituste raames võidakse jagada ka teavet Royal Canini toodete kohta.

 

Konto loomise ja platvormi kasutamisega nõustute järgmiste tingimustega:

MÕISTED

Konto on isiklik konto, mille abil kasutaja pääseb pärast tingimustega nõustumist platvormile.

Leping tähendab kasutaja ja Royal Canini vahel käesolevate üldtingimuste alusel sõlmitud lepingut.

Tõuaretaja on isik, kes arendab hoolikalt valitud loomi (koeri või kasse) eesmärgiga pakkuda kindla ja ühtlase kvaliteedi ning omadustega järglasi.

Üldtingimused tähendavad käesolevaid üldtingimusi, mis kehtivad kogu platvormile. Üldtingimused kehtivad kõigile platvormil pakutavatele koolitustele, kui üksikasjalikes tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

Vääramatu jõu asjaolu on mis tahes ettenägematu tegevus, sündmus või asjaolu, mis ei ole mõjutatud poole kontrolli all ja mille tõttu vastaval poolel ei ole võimalik käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi täielikult täita.

Loomaomanik on professionaali kliendi (kass/koer) omanik.

Professionaal võib tähendada tõuaretajat, loomaarsti, jaemüüjat, varjupaigatöötajat või neid kõiki ühiselt.

Registreeruja tähendab koolitusele registreerunud kasutajat.

Jaemüüja on Royal Canini toodete volitatud edasimüüja.

Varjupaigatöötaja on loomade varjupaiga töötaja.

Eritingimused on teatud koolitustele ja/või platvormi osadele kehtivad tingimused, mida võidakse aeg-ajalt muuta.

Koolitus tähendab kõiki Royal Canini poolt veebis või personaalselt pakutavaid koolitusi ja kursusi, millele kasutaja pääseb platvormi kaudu ligi ja millele saab registreeruda.

Õppematerjalid on trükitud materjalid või veebimaterjalid, mida Royal Canin koolitusega seoses pakub.

Kasutaja on professionaal, kellel on õigus platvormi Royal Caniniga sõlmitud otselepingu alusel kasutada. Vajadusel võib kasutaja juurdepääsuõiguse anda ka loomaarstitudengitele.

Kasutaja sisu on kasutaja poolt platvormi laaditud või lisatud sisu.

Loomaarst on loomaarsti või loomakliinikuna tegutsev füüsiline isik, kelle pädevad reguleerivad ametiasutused on nõuetekohaselt registreerinud ja andnud talle litsentsi loomade ravimiseks ning opereerimiseks vastavalt kohalduvatele seadustele, määrustele ja eeskirjadele.

Loomaarstitudeng on loomaarstitudeng, kellel on õigus platvormi kasutada oma kooli järelevalve all.

 

Artikkel 1. Tingimuste kinnitamine

Kasutaja kasutab platvormi ja koolitusi ainult enda vastutusel.

Platvormil registreerumiseks ja liikumiseks peab kasutaja üldtingimustega täielikult nõustuma.

Üldtingimused moodustavad Royal Canini ja kasutaja vahel platvormi ja selle sisu kasutamise lepingu. Juhul, kui kasutaja ei nõustu üldtingimustega, ei ole tal õigust platvormi kasutada, koolitustele registreeruda ega neid kasutada.

Üldtingimusi saab platvormil igal ajal lugeda.

 

 

Artikkel 2. Platvormil registreerumine

2.1. Kasutajaks registreerumise tingimused

Kasutajad, kellel on õigus platvormil registreeruda, peavad olema professionaalid, kellel on õigus kasutada platvormi ainult ametialasel eesmärgil.

Royal Canin annab professionaalidele platvormile juurdepääsu ja platvormi saab kasutada ainult aktiivse kontoga.

Professionaalile konto avamiseks saadab Royal Canin talle e-postiga kutse, paludes tal täita digitaalse andmevormi (täisnimi, e-posti aadress, amet/roll, elukohariik, ajavöönd ja eelistatud suhtluskeel). Professionaal peab esitama enda kohta tõesed, täpsed ja terviklikud andmed. Kui Royal Canin esitatud andmed üle kontrollib, loob Royal Canin professionaalile konto ja saadab talle e-postiga platvormi lingi, tema kasutajanime ja ajutise salasõna. Professionaalil on seejärel e-kirjas märgitud piiratud aeg oma konto aktiveerimiseks, mida ta saab teha, klõpsates lingil ja valides uue salasõna. Kui professionaal selle aja jooksul oma kontot ei aktiveeri, saadab Royal Canin talle meeldetuletuse konto aktiveerimiseks meeldetuletuskirjas märgitud aja jooksul. Kui professionaal selle aja jooksul ei tegutse, kustutatakse tema konto.

Loomaarstitudengitele tagab platvormile juurdepääsu Royal Canin või kontohalduri volitusel ja järelevalve all näiteks nende kool, mis vastutab loomaarstitudengile konto juurdepääsu andmise ja haldamise eest. Loomaarstitudengitel on õigus kasutada platvormi ainult isiklikul otstarbel ning teadmiste saamiseks. Loomaarstitudeng vastutab platvormi kasutamise eest ise. Royal Canin ei vastuta loomaarstitudengi poolt platvormi selle kaudu soovituste andmise eest.

 

Kasutaja (a) kinnitab, et Royal Caninile esitatud andmed on tõesed, korrektsed ja terviklikud, ning vastutab nendes esinevate vigade või puuduste ja andmete uuendamise eest; (b) kohustub esitatud andmeid ja teavet vajadusel koheselt uuendama ning (c) kohustub (i) Royal Canini e-posti teel teavitama ja (ii) platvormi kasutamise koheselt lõpetama, kui ta enam professionaal ei ole.

2.2. Platvormile sisenemine konto kaudu

Kui kasutaja üldtingimustega nõustub, (a) on kasutajal õigus platvormile siseneda konto kaudu, kasutades selleks Royal Canini antud kasutajanime ja enda salasõna, mis on isiklikud ja jäävad kasutaja valdusse; (b) peab kasutaja kasutajanime ja salasõna konfidentsiaalsuse, turvalisuse ning korrektse kasutamise tagamiseks rakendama vajalikke meetmeid, et vältida kasutajanime ja salasõna sattumist volitamata isikute kätte või nende kasutamist volitamata isikute poolt; (c) vastutab kasutaja ainuisikuliselt selle eest, kui kasutaja kasutajanime ja salasõna kasutab mõni muu isik, ja ka kõigi kasutaja konto kaudu tehtavate tehingute eest. Mis tahes ühendus kontoga ja/või andmete edastamine konto kaudu loetakse vastava konto omaniku tegevuseks ja kasutaja vastutusalaks. Kui kasutaja kasutajanime ja/või logimisandmeid kasutatakse petturlikul eesmärgil, teavitab kasutaja sellest Royal Canini kirjalikult esimesel võimalusel.

Konto omanik kannab täielikku vastutust konto kasutamise eest ning kinnitab, et kasutaja kasutab platvormi nõuetekohaselt ja tingimustega kooskõlas.

 

 

Artikkel 3. Koolitused

3.1. Registreerumine

Kasutaja saab koolitusele registreeruda, klõpsates vastaval lingil ja täites nõutud andmed.

3.2. Koolituse tühistamine

3.2.1. Tühistamine kasutaja poolt

Registreerujad võivad veebikoolitusel osalemise igal ajal tühistada.

3.2.2. Tühistamine Royal Canini poolt

Royal Caninil on õigus koolitusi tühistada, veebiplatvormi (selle väljanägemist, kirjeldusi, interaktiivseid vidinaid ja muid tehnilisi aspekte) muuta, muuta juhiseid ja/või muuta, uuendada või kustutada koolituste sisu. Kui koolitus tuleb tühistada, teavitatakse registreerunuid sellest vähemalt seitse (7) päeva enne koolituse algust ette. Registreerunuid teavitatakse e-posti teel. Royal Canin teeb kõik endast oleneva, et tühistamisi vältida.

Royal Canin ei vastuta koolituste või nende osade tühistamise, muutmise või eemaldamise eest, kui see on tingitud juhendajatest tulenevatest põhjustest.

3.3. Koolitustel osalemine

Kasutaja osaleb koolitustel ainult ametialasel eesmärgil ning oma ametile kehtivate seaduste, reeglite ja eeskirjadega kooskõlas (eelkõige ametieetika ja ametialase vastutuse).

Kasutaja:

·       osaleb koolitustel tavapärastel ja mõistlikel tingimustel;

·       ei tegele tegevustega (eelkõige allalaadimise, saatmise, levitamise, redigeerimise, väljastamise ega avaldamisega), mis on vastuolus kohalike seaduste või määrustega või rikuvad kohalikku avalikku korda, kolmandate poolte õigusi või ametieetikat või Royal Canini mainet või õigusi;

·       keelatud (a) tahtlikult alla laadida, üles laadida, levitada või edastada teavet või andmeid, mis sisaldavad arvutiviirust või moodustavad selle või mis tahes muu koodi või arvutiprogrammi, mille eesmärk on häirida, hävitada, moonutada või piirata mis tahes tarkvara, arvuti, teenuse või veebisuhtlusvahendi tööd; (b) tahtlikult alla laadida, üles laadida, levitada või edastada mis tahes valeteavet, ebaseaduslikku, sobimatut või ebasündsat teavet; (c) häirida, aeglustada, blokeerida ja muuta tavapärast platvormi läbivat andmevoogu ning (d) platvormi või koolituste osa reprodutseerida, kopeerida, müüa, vahetada, edasi müüa või ärilisel eesmärgil kasutada;

·       täidab kõiki ohutuseeskirju ja -nõudeid ning muid koolituste korraldamise kohas kehtivaid mõistlikke turvanõudeid. Royal Caninil on õigus eemaldada koolituselt registreerunu, kelle käitumist Royal Canin või selle koolitaja peab ebasobivaks.

 

 

Artikkel 4. Sisu

4.1. Kirjeldus: Platvormil kasutajale pakutav sisu sõltub kasutaja ametist (nt loomaarst, tõuaretaja, jaemüüja jne). Sisu on hariva iseloomuga ja jaguneb kaheks:

·       Reklaamiga mitteseostatav sisu: sisu, mis ei ole Royal Canini toodetega seotud (nt neutraalne teave loomade tervishoiu või toitmise teemal);

·       Reklaamsisu: Royal Canini toodetega seotud sisu.

Teatud sisu võib olla saadaval ainult piiratud aja jooksul. Kui sisu on saadaval piiratud aja jooksul, on see platvormil vastavalt tähistatud.

4.2. Järjestamine: Sisu (koolitused), mida kasutajale platvormil pakkuda võidakse, tuleb järjestada järgmiste kriteeriumite alusel:

·       Sisu loomise või viimase muutmise kuupäev;

·       Kasutaja huvid seoses teatud sisu või teabega.

4.3. Soodustused: Royal Canin võib, kuid ei ole kohustatud pakkuma Royal Canini toodetele soodustusi kasutajatele, kes saavad reklaamsisuga koolitusi. Selliste soodustuste pakkumine sõltub asjaoludest, mis märgitakse ära vastava reklaami tingimustes.

 

 

Artikkel 5. Royal Canini garantii ja vastutusest loobumine

Royal Canin kinnitab, et kõiki koolitusi pakutakse hoolikalt, õigeaegselt ja professionaalselt ning tööstuse standarditega kooskõlas.

Koolitusi korraldatakse selliselt, nagu on kirjeldatud iga koolituse päevakorras.

Royal Canin pakub koolituse läbiviimiseks koolitajaid oma äranägemise järgi ja Royal Caninil on igal ajal õigus koolitaja asendada muu isikuga, kes Royal Canini hinnangul on pädev vastavat koolitust läbi viima.

Royal Canin ei garanteeri, et mis tahes sisu esitamine veebis on alati võimalik ja et teenus ei ole katkematu, õigeaegne ega veavaba või et vead parandatakse või vastav sisu ei sisalda vigu, viirusi ega puudusi.

Koolitused ja õppematerjalid esitatakse sellisena, nagu need on. Kursuste ja materjalide kasutamisele või nende tulemustele ei anta mingeid otseseid ega kaudseid seadusest ega muust tulenevaid garantiisid selle osas, et kasutaja läbib kursuse edukalt või et kasutaja omandab teatud kindla teadmiste taseme. Seega peab kasutaja ise uurima, kas kohalikud ametivõimud platvormi kaudu läbitud õppetööd ametlikult jätkuõppena tunnustavad.

Royal Canin loobub kõigist kaudsetest garantiidest, sealhulgas kaudsest garantiist kaubastatavuse ja kindlaks otstarbeks sobivuse kohta.

 

 

Artikkel 6. Tingimuste kehtivus ja lõpetamine

Leping jõustub hetkel, mil kasutaja sellega nõustub, ning kehtib määramata aja.

Mõlemal poolel on õigus leping mis tahes põhjusel lõpetada (välja arvatud tingimuste mittetäitmisel), teavitades teist poolt sellest e-posti teel kirjalikult 30 päeva ette.

Kui kasutaja ei täida üldtingimusi, on Royal Caninil õigus leping koheselt lõpetada.

Kui kumbki pool mis tahes põhjusel tingimuste täitmise lõpetab, blokeerib Royal Canin kasutaja juurdepääsu platvormile.

 

 

Artikkel 7. Konto blokeerimine ja kustutamine

7.1. Konto blokeerimine

Kasutajal võib oma konto mis tahes ajal blokeerida saates Royal Caninile taotluse. Konto blokeerimine ei tähenda selle kustutamist. Kasutaja võib paluda, et Royal Canin tema konto uuesti avaks.

Kui kasutaja ei logi aktiveeritud kontole sisse 12 kuu pärast, saadetakse talle meeldetuletus, et ta konto säilitamiseks järgmise 30 päeva jooksul tegutseks. Kui kontol järgneva 30 päeva jooksul tegevust ei toimu, siis konto deaktiveeritakse.

7.2. Konto kustutamine

Kasutaja võib otsustada mis tahes põhjusel oma konto kustutada, saates Royal Caninile vastava taotluse.

Royal Canin kustutab kasutaja konto järgmistel juhtudel:

-          Kasutaja taotlusel;

-          Punktis 2.1 sätestatud tingimustel, kui kasutaja ei aktiveeri oma kontot pärast Royal Caninilt meeldetuletuse saamist;

-          18 kuud pärast konto blokeerimist;

-          Kasutaja rikub üldtingimusi või keeldub nõustumast nende muudatustega.

 

 

Artikkel 8. Finantstingimused

Royal Canin ei küsi kasutajalt platvormi kasutamise ega koolitustele registreerumise eest tasu. Royal Canin võib siiski teatud olemasolevate või tulevaste koolituste eest tasu küsida. Kasutajat teavitatakse sellistest tasudest ette enne, kui ta vastavale koolitusele registreerub.

 

 

Artikkel 9. Vastutus

9.1. Royal Canini vastutus

Royal Canin ei taga platvormile ega koolitustele juurdepääsu ega nende pidevat toimimist ning kasutaja on sellest teadlik. Tehnilistel põhjustel võib platvormil või koolitustes esineda katkestusi.

Royal Canin ei kanna vastutust, kui platvorm ja/või koolitus või selle osa ei ole kättesaadav tehnilise defekti või probleemi tõttu või muul põhjusel, sealhulgas (kuid mitte ainult) internetivõrgu ülekoormuse, internetiteenuse pakkujate probleemide, inimliku või elektrilise vea, pahatahtliku sekkumise, tarkvara- või riistvaraprobleemide ja/või vääramatu jõu tõttu.

Royal Canin ei vastuta kellegi tegevuse eest, mis tuleneb koolitusel jagatud teabest või väljendatud arvamustest. Royal Canin esitab koolitustel peamiselt teavet loomade toitumise ja tervisliku seisundi kohta. Selline teave ei asenda mingil juhul professionaali sõltumatut ja professionaalset arvamust, otsuseid ega vajadusel diagnoosi. Seega ei võta Royal Canin vastutust, kui andmed osutuvad ebapiisavaks või kui looma terviseseisund ei vasta veebilehel toodud andmetele ja nõuannetele.

Royal Canin ei vastuta otseste, kaudsete ega erikahjude (andmete kaotamine, finantskahju, saamata jäänud tulu, kasutamata võimalused) eest, mida kasutaja ja loomaomanikud platvormi ja koolituse tulemusel mis tahes põhjusel kanda võivad, sealhulgas (kuid mitte ainult) platvormile või koolitusele juurde pääsemise või juurdepääsu puudumise, platvormi või konkreetse koolituse kasutamise või kasutamisvõimaluse puudumise või koolituste või nende osa toimimise või mittetoimimise tõttu. See kehtib eelkõige kahjudele, mis võivad tuleneda mis tahes ebatäpsest sisust ja eelkõige vigadest, aeglasest või katkenud ülekandest, andmete kaotamisest, kadumisest või muutmisest, arvutiviirusest, kolmandate poolte sissetungist jne.

Royal Canin ei vastuta mingil moel kasutaja sisu eest, mida kasutaja esitab omal vastutusel ja faktidest teadlik olles.

9.2. Kasutaja vastutus

Kasutaja vastutab (a) oma elukutset reguleerivate juriidiliste nõuete täitmise eest; (b) platvormil registreerumise ja koolitustel osalemise otsuse eest; (c) vajadusel loomade haigusseisundi ja tervisliku seisundi diagnoosimise ning ravi eest (ainult loomaarst saab looma füüsiliselt looma läbi vaadata ja teda ravida); (d) oma otsuse eest jagada platvormi koolituste osana esitatud teavet või soovitusi loomaomanikega; (e) loomaomaniku või kolmanda poole otseste ja/või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad platvormi ja koolitustesse esitatud teabest.

Kasutaja (a) vabastab Royal Canini vastutusest mis tahes isikute (sh loomaomanike) hagide, menetluste, nõuete või kaebuste eest, mis tulenevad kasutaja tegevusest või platvormi ja koolituste kasutamisest või on nendega seotud; ja (b) kohustub kandma kõik kulud, juristide ja ekspertide tasud ning hüvitama kahjud, mida Royal Caninil võib olla kohustus kanda kohtuotsuse tagajärjel seoses kasutaja ja loomaomaniku vahelise lepingu koostamise, täitmise ja/või lõpetamisega ning see ei mõjuta kahjutasusid, mida Royal Canin võib olla õigus kasutajalt sisse nõuda.

 

 

Artikkel 10. Intellektuaalomand

a. Platvorm

Kõik platvormi ja selle sisuga (tekstid, pildid, videod, andmebaasid, helid, fotod, ärinimed, logod, kaubamärgid jne) seotud intellektuaalomandi õigused, välja arvatud kasutaja loodud sisu, on ja jäävad Royal Canini ja/või selle tütarettevõtete omandisse või kehtivad neile Royal Caninile kolmandatelt pooltelt antud litsentsid ja/või load.

Kasutajal on õigus platvormi ja selle sisu kasutada ainult käesolevate tingimuste kohaselt. Kui konkreetselt loomaomanikega jagatav sisu välja arvata, ei ole kasutajal õigust platvormi ega selle osi ja sisu ilma Royal Canini eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, avalikustada, täita, avaldada ega muuta.

Kasutaja annab Royal Caninile lepingu täitmiseks lihtlitsentsi kasutaja sisule. Litsents sisaldab kõiki õigusi, mis on vajalikud platvormi nõuetekohaseks toimimiseks ja lepingu täitmiseks.

b.  Õppematerjalid

Õppematerjalid kuuluvad Royal Caninile. Kõik intellektuaalomandi õigused seoses kõigi õppematerjalide, sealhulgas kõigi trükimaterjalide, veebiseminaride ja netisaadete kujunduse, graafika ja tekstiga kuuluvad Royal Caninile või on nende litsentsid ja/või load antud Royal Caninile kolmandate poolte poolt.

Kui kasutaja saab juurdepääsu õppematerjalidele, antakse kasutajale õppematerjalide kasutamiseks tagasivõetav lihtlitsents. Õppematerjale ei või ilma Royal Canini eelneva loata paljundada, reprodutseerida, üles laadida, postitada, kuvada ega mis tahes muul viisil osaliselt ega täielikult linkida. Sellised tegevused on rangelt keelatud ja neid loetakse Royal Canini intellektuaalomandi õiguste rikkumiseks.

 

 

Artikkel 11. Isikuandmete kaitse

Meil on õigus koguda või töödelda teilt erinevaid isikuandmete kategooriaid, mida te meile veebiseminaridega liitumisel või meie teenuseid kasutades esitate, ning tagame teie isikuandmete turvalisuse vastavalt Mars grupi ettevõtetes kehtivatele privaatsuspõhimõtetele. Rohkema teabe saamiseks lugege meie privaatsuspõhimõtteid: https://www.mars.com/privacy-policy-estonian. Privaatsuspõhimõtetest saate lugeda ka, kuidas oma privaatsusõigusi rakendada.

Meie veebilehtedel võidakse küpsiseid kasutada mitmel eesmärgil vastavalt teie eelistustele ja nõusolekule. Tutvuge meie küpsiste kasutamise põhimõtetega aadressil https://www.mars.com/cookies-estonia, kust saate lähemalt lugeda, milliseid küpsiseid me kogume ja kuidas neid kasutame.

 

 

Artikkel 12. Kindlustus

Kasutaja kinnitab, et on usaldusväärselt kindlustusettevõttelt hankinud kindlustuspoliisi ja et tema ametialane tsiviilvastutuse risk on tingimuste kehtivusajal kaetud piisavas summas kindlustuspoliisiga. Poliis peab katma kõikvõimalikud kahjud (füüsilised, materiaalsed, mittemateriaalsed, tegevusest tulenevad või mitte).

Kui Royal Canin kasutajalt kindlustuspoliisi küsib, on kasutajal kohustus see esitada.

 

 

Artikkel 13. Konfidentsiaalsus

Kasutajal on kohustus säilitada kogu Royal Canini ja platvormiga seotud teabe konfidentsiaalsus, välja arvatud sellise teabe puhul, mis on avalikult kättesaadav muul põhjusel kui kasutaja tegevuse. Kasutaja rakendab vajalikke meetmeid eesmärgiga tagada, et käesolevat kohustust täidavad kõik isikud, kellel võib olla õigus konfidentsiaalsele teabele ligi pääseda.

Kasutaja konfidentsiaalsuskohustus kehtib platvormi kasutamise ajal ja 5 aastat pärast tingimuste täitmise lõppemist.

 

 

Artikkel 14. Tingimuste muutmine

Kasutaja on teadlik ja nõustub, et Royal Canini arendatud platvorm on uuenduslik tööriist, mida arendatakse edasi ja millele lisatakse või millelt eemaldatakse või asendatakse teatud funktsioone ning koolitusi.

Royal Caninil õigus tingimusi igal ajal muuta ja teavitab aktiivseid kasutajaid uutest tingimustest. Artikkel 8 muutmise korral antakse kasutajale pärast tingimuste muutumist esmakordselt platvormi külastades võimalus lugeda ja tutvuda uute tingimustega ning nendega kas (i) nõustuda või (ii) mitte nõustuda. Kui kasutaja uute tingimustega ei nõustu, blokeeritakse 30 päeva pärast tema juurdepääs platvormile ja tal ei ole enam võimalik koolitused kasutada.

Tingimusi võib muuta, et täita kohalduvaid seadusi, määrusi ja pädevate asutuste eeskirju, või kui see on vajalik seoses platvormi teenustes tehtud muudatustega (nt kohandada teatud olemasolevate või tulevaste koolituste hinda), või kui leping sõlmiti asjaoludel, mis on muutunud, ja muutunud asjaolud tõid Royal Caninile kaasa suuremad kulud. Kasutajal on õigus leping lõpetada, kui kasutaja muudetud tingimustega ei nõustu.

 

 

Artikkel 15. Lõppsätted

15.1. Loobumine

Kui Royal Canin ei kasuta või rakenda tingimuste mis tahes sätet, ei tähenda see kasutaja jaoks seda, et Royal Canin loobub sellisest sättest.

15.2. Lepingu terviklikkus ja sätete lahusus

Käesolev leping moodustab kogu kasutaja ja Royal Canini vahelise kokkuleppe seoses koolituste ja platvormi kasutamisega ning tühistab kõik varasemad või samaaegsed suulised või kirjalikud teatised, ettepanekud ja kinnitused seoses koolituse, platvormi või mis tahes muu käesolevates üldtingimustes kirjeldatud teemaga. Kui käesolevate üldsätete ja/või erisätete mis tahes tingimus osutub tühiseks, kehtetuks, rakendamatuks või ebaseaduslikuks, jäävad muud sätted täielikult kehtima.

15.3. Poolte sõltumatus

Royal Canin ja kasutaja on üksteisest sõltumatud isikud, kes tegutsevad enda nimel ja ainuvastutusel. Kasutaja tegutseb platvormil täiesti iseseisvalt ja enda vastutusel ning vastavalt enda kutsestandardile.

Platvorm ei asenda mingil juhul professionaali sõltumatut ja professionaalset arvamust, hinnangut, otsust ega diagnoosi.

Seoses loomaarstidega kohustub Royal Canin lubama kasutajatel kinni pidada loomaarsti ametikohustusi ja kutsealast eetikat reguleerivatest seadustest ja eeskirjadest, eelkõige lubama neil säilitada iseseisva ja objektiivse professionaalse otsustusvõime.

15.4. Kohalduv õigus ja jurisdiktsioon

Käesoleva lepingu suhtes kohaldatakse ja seda tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

Royal Canini ja kasutaja vahelised vaidlused, mis tulenevad tingimuste tõlgendamisest, täitmisest või lõpetamisest ja mida ei õnnestu rahumeelselt lahendada, lahendatakse Harju Maakohtus, arvestamata kaasnevat nõuet või garantiid. Sama rakendatakse mitme kostja korral.