15 % rabatt på foderprenumeration – rabattkod BUYNOW15

KÖP NU

Användningsvillkor för Royal Start – Uppfödare

 

 

ROYAL CANIN SAS, som har sitt säte på 650, Avenue de la Petite Camargue, 30470 Aimargues, Frankrike, (”Royal Canin”) och som i Sverige representeras av dotterbolaget Royal Canin Sverige AB, tillhandahåller en digital plattform som heter ”Royal Start” avsedd för uppfödare och som nås via internet på en särskild webbplats (benämns hädanefter ”Plattformen”).
 
Plattformen är utformad för att stödja Uppfödare i deras dagliga arbete genom innovativa tjänster med fokus på följande:
Djurhantering (bland annat vikthantering och övervakning av hälsa och reproduktion)

Hantering av arbetsuppgifter (antingen administrativa, medicinska eller relaterade till den dagliga uppfödningsverksamheten)

Kommunikation med djurägaren (delning av information och dokument om djuret, försäljningsanmälan m.m.)

 

Plattformen är ett stöd- och assistansverktyg för uppfödare. Den bör dock inte på något sätt ses som substitut för uppfödares individuella och självständiga yrkeskunnande och för en veterinärs undersökning, diagnos och behandling när djuren är i behov av det. 

 

GENOM ATT SKAPA ETT KONTO OCH ANVÄNDA PLATTFORMEN GODKÄNNER DU UTTRYCKLIGEN FÖLJANDE VILLKOR:

 

DEFINITIONER: 

 

Begrepp med inledande versal ska ha den innebörd som definieras nedan. Om inget annat anges innefattar ord i singularform även pluralformen av ordet och tvärtom.

 

Djur avser katter och/eller hundar från Uppfödare som består av avelsdjur, kullar eller enskilda kattungar eller valpar som fötts upp hos Uppfödaren.

 

Kontoadministratör avser en Uppfödare som ansvarar för att hantera och bevilja åtkomst till Uppfödarkontot för andra medarbetare i Uppfödarens arbetslag.

 

Uppfödare avser en fysisk person som föder upp katter eller hundar och som har ingått ett löpande samarbetsavtal (”Uppfödaravtal”) med Royal Canin.

 

Dataskyddslagstiftning avser alla lagar och förordningar, i alla länder i världen, som skyddar enskilda individers rätt till integritet, i den mån dessa lagar och förordningar reglerar behandlingen av personuppgifter i anslutning till detta Avtal, inklusive (men inte begränsat till) den dataskyddsförordning som antagits av Europeiska unionen (EU) och EU:s medlemsstater, USA:s federala lagar och delstatslagar avseende dataskydd och liknande åtgärder.

Personuppgiftsincident avser (1) all obehörig åtkomst till eller inhämtning av data som äventyrar personuppgifters säkerhet, konfidentialitet eller integritet eller (2) obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till eller användning av personuppgifter, eller (3) obehörigt intrång i system innehållande personuppgifter som resulterar i obehörig åtkomst eller åtkomst genom överskridande av befogenheter.

 

Uppfödarkonto avser en Uppfödares privata konto genom vilket Användaren får åtkomst till Plattformen och kan använda Tjänsterna efter att ha godkänt Villkoren.

 

Personuppgifter har samma innebörd som i artikel 4.1 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Djurägare avser en fysisk person som är kund till Uppfödaren och som, beroende på sammanhang, har köpt eller tingat ett Djur från Uppfödaren.

 

Tjänster avser de specifika applikationer utformade som stöd för Uppfödare i deras uppfödningsverksamhet som finns tillgängliga på Plattformen och som omfattas av Användningsvillkoren enligt beskrivningen i Artikel 3 nedan.

 

Användningsvillkor avser de allmänna villkoren som gäller för registrering på Plattform och användning av alla Tjänster som tillhandahålls genom Plattformen. 

 

Användare avser en Uppfödare som har rätt att använda Plattformen antingen genom ett direktavtal med Royal Canin eller genom de åtkomstbehörigheter som beviljats av Kontoadministratören under dennes strikta ansvar. 

 

Användarinnehåll avser alla varumärken, upphovsrätter, logotyper, firmor, företagsnamn, dokument, data och information som laddas upp av Användaren på Plattformen som bland annat foton, skriftligt material och kommentarer som fylls i av Användaren.

 

Artikel 1: Godkännande av Villkoren 

 

Registrering och navigering på Plattformen samt användning av Tjänsterna förutsätter Användarens fullständiga godkännande av Användningsvillkoren. 

 

Användningsvillkoren utgör ett avtal mellan Royal Canin och Användaren. 

 

Om Användaren inte vill vara avtalsenligt bunden av Användningsvillkoren har Användaren inte rätt att använda Tjänsterna. 

 

Användningsvillkoren finns alltid tillgängliga på Plattformen.

 

Artikel 2: Registrering på Plattformen – Självständighet

 

2.1 Villkor för Användarregistrering 

Användare som har rätt att registrera sig på Plattformen måste vara Uppfödare som har ingått ett löpande Uppfödaravtal med Royal Canin.

Varken Plattformen eller dess innehåll är allmänt tillgängligt. När en Användare besöker Plattformen första gången uppmanas Användaren att skapa ett Uppfödarkonto eller logga in med sitt befintliga Royal Canin-konto (i förekommande fall). För att skapa ett nytt Uppfödarkonto ska Användaren ange sanningsenliga, korrekta och fullständiga uppgifter om sin identitet och fylla i sitt Uppfödar-ID som tillhandahållits av Royal Canin som en del av Uppfödaravtalet. Som Användarnamn ska Uppfödaren välja en e-postadress och Användaren måste också skapa ett nytt lösenord. Informationen som rör Uppfödarkontot är åtkomlig via fliken ”Mitt konto”. Användaren kan när som helst uppdatera denna information och ska också göra det när det är nödvändigt för användningen av Tjänsterna. Användaren kan komplettera informationen med uppgifter om sin verksamhet för att dra nytta av en anpassning av Tjänsterna utifrån den specifika inriktningen på verksamheten (till exempel ändra inställningar för art och ras).

Användaren (a) garanterar att uppgifterna som Användaren anger är sanningsenliga, korrekta och fullständiga och ansvarar ensam för eventuella felaktiga, utelämnade och uppdaterade uppgifter; (b) åtar sig att vid behov omgående uppdatera uppgifter och information som angetts; och (c) måste, när Användaren inte längre kan bedriva sin uppfödningsverksamhet under Uppfödaravtalets villkor, (i) meddela Royal Canin via e-post och (ii) omedelbart sluta använda Plattformen.

 

En fysisk person som registrerar ett konto på uppdrag av en Uppfödare garanterar att han eller hon har befogenhet att göra detta. Om detta inte kan garanteras kan den fysiska personen åtalas, både av den berörda juridiska enheten och av Royal Canin. 

 

2.2 Åtkomst till Plattformen 

När Användaren godkänner Användningsvillkoren (a) får Användaren åtkomst till Plattformen via Uppfödarkontot genom att logga in med ett användarnamn och ett lösenord, vilka är personliga för och ska skyddas av Användaren; (b) måste Användaren vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa användarnamnets och lösenordets konfidentialitet, säkerhet och korrekta användning och förhindra att de röjs eller används av obehöriga; och (c) är Användaren ensam ansvarig för obehörig användning av sitt användarnamn och lösenord och för alla åtgärder som utförs via Uppfödarkontot. Varje åtkomst till Uppfödarkontot eller överföring av data via Uppfödarkontot antas ha utförts av Uppfödarkontots innehavare och skett under Användarens eget ansvar. Vid missbruk av Användarens lösenord eller användarnamn ska Användaren informera Royal Canin snarast möjligt.

 

Om kontots innehavare är en juridisk enhet utses en Kontoadministratör med behörighet att bevilja Användare hos Uppfödaren åtkomst till Uppfödarkontot. Observera att endast fysiska personer som har en uppfödningsverksamhet kan beviljas åtkomst till Plattformen. I undantagsfall kan andra medarbetare som ingår i arbetslaget hos Uppfödaren beviljas åtkomst till Plattformen, med då enbart på uppdrag av Uppfödaren och under Uppfödarens strikta uppsikt och ansvar.

 

Innehavaren av Uppfödarkontot är fullt ansvarig för all användning av Uppfödarkontot och garanterar att Användaren åtar sig att använda Plattformen korrekt och att uppfylla Användningsvillkoren.

 

Användaren kan när som helst begära att Royal Canin raderar Användarens Uppfödarkonto, vilket resulterar i att Användarens åtkomst till Plattformen automatiskt inaktiveras. 

 

2.3 Uppfödarens självständighet

Royal Canin förbinder sig att låta Användarna respektera alla tillämpliga regler och standarder som reglerar professionell uppfödningsverksamhet. 

 

Artikel 3: Tjänster som erbjuds på Plattformen 

 

3.1 Åtkomst till och användning av Tjänsterna 

Användaren får själv välja om han eller hon vill använda eller inte använda alla eller vissa av Tjänsterna, under Användarens eget ansvar och i enlighet med gällande regler och standarder som reglerar Användarens uppfödningsverksamhet.

 

Eftersom Plattformen är ett verktyg under utveckling är Användaren medveten om att åtkomst till och användning av Tjänsterna tillfälligt kan störas av tekniska skäl, framförallt vid uppdateringar eller underhåll. Royal Canin bär inget ansvar för avbrott i Tjänsterna.

 

3.2 Beskrivning av Tjänsterna

Plattformen är avsedd att (i) hjälpa Användaren att hantera informationen om Djur på Användarens Uppfödningsverksamhet; (ii) skapa och hantera arbetsuppgifter och (iii) kommunicera med Djurägaren. 

 

3.2.1 Hantering av information om Uppfödarens Djur

Användaren kan använda Plattformen för att registrera antingen ett nyfött Djur, ett Djur för avel (”Avelsdjur”) eller kullar hos Uppfödaren.

För detta är följande funktioner tillgängliga för Användaren: 

a) Djurets Profil 

Användaren kan ansluta till Plattformen för att skapa en profil för varje Djur hos Uppfödaren (”Profilen”). Användaren kan skapa ett Avelsdjur, en kull och enstaka unga Djur (”Ungar”) som en del av en kull. Observera att en avelshona eller avelstik måste läggas till innan en nyfödd kattunge eller valp kan skapas. Användare måste sedan fylla i standardinformation om Djuret, till exempel Djurets namn, födelsedatum, födelseklockslag, status (tillgänglig, såld, tingad etc.).

Hur Profilen för ett Djur skapas, ändras eller raderas beskrivs mer ingående i avsnittet ”Support” på Plattformen https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/animals. Det är underförstått att Profilen för en avelshona eller avelstik inte kan raderas om hon är mor till en av kattungarna eller valparna hos Uppfödaren.

Användaren kan komma åt Profilen genom att öppna fliken ”Mitt konto”, där all information som Användaren angett om Djuret sammanfattas. 

b) Dokument och foton 

Användaren kan importera olika innehåll till Plattformen via två funktioner: 

- ”Dokument” kan användas för att lägga till olika typer av dokument (PDF, Word, Excel, PowerPoint) samt foton, videor och musik så länge filerna är inte är större än 20 MB.

- ”Livshistoria” kan bara användas för att lägga till och hantera foton. Användaren kan skapa och komplettera livshistorien för varje Djur som är registrerat på Plattformen. Denna består av uppladdade bilder på Djuret och kommentarer till bilderna.

Hur foton eller dokument läggs till på ett Djurs Profil beskrivs mer ingående i avsnittet ”Support” på Plattformen: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/documents

c) Spårning av Djurs hälsa

Användaren kan ange hälsoinformation om varje Djur som är registrerat på Plattformen (”Hälsa”). Denna består i huvudsak av (i) viktspårning, (ii) riskstatus, (iii) fria kommentarer (”anteckningsbok”) och, endast för Avelsdjur, (iv) hantering av reproduktionscykler.

Utifrån denna Hälsoinformation tar Royal Canin fram Djurets viktkurva samt information och råd om Djurets Hälsotillstånd som Användaren får tillgång till. 

Enbart när det gäller hundar kommer Plattformen automatiskt att identifiera om en valp är i riskzonen eller inte utifrån den Hälsoinformation som Användaren har angett. Riskstatus tillämpas endast i två fall: (i) Användaren har angett en födelsevikt som är för låg enligt de kriterier som Royal Canin tagit fram, vilka beskrivs mer ingående i avsnittet: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/weight – valpen identifieras som i riskzonen under en period av 48 timmar; (ii) Användaren har angett en 48-timmarsvikt som är mer än 4 % lägre än födelsevikten – valpen identifieras som i riskzonen under en period av 56 dagar. 

Användaren kan också manuellt aktivera eller inaktivera riskstatusen för varje Djur, oavsett vilken information eller vilket råd som ges på Plattformen om Hälsotillståndet. 

Det ska noteras att informationen eller rådet om Djurets Hälsotillstånd endast ges som en indikation och kommer bara att gälla under en begränsad period som anges på Plattformen. Användaren är införstådd med att Plattformen aldrig får ersätta en veterinärs undersökning och diagnos när Djuret är i behov av det.

Användaren godkänner uttryckligen att Royal Canin får använda Hälsoinformationen i vetenskapliga syften, forskningssyften eller utbildningssyften.

Hur hälsoövervakning, viktspårning och hantering av reproduktionscykler utförs beskrivs mer ingående i avsnittet ”Support” på Plattformen: https://breeder.royalcanin.com/support-page .

d) Försäljningsanmälan

Användaren kan anmäla försäljningen av ett Djur på Plattformen för att tilldelas lojalitetspoäng som en del av Royal Canins Lojalitetsprogram enligt villkoren i Artikel 7 nedan.

I samband med detta ombeds Användaren lämna uppgifter om Djurägaren för att dela information med Djurägaren enligt villkoren i Artikel 3.2.3 och 10.1 nedan.

e) Offentlig hemsida

Användaren kan aktivera sin hemsideadress i Royal Start och dela länken för att publicera information om tillgängliga kullar samt kontaktinformation. 

 

3.2.2 Hantering av arbetsuppgifter 

Användaren kan skapa arbetsuppgifter manuellt eller programmera arbetsuppgifter med funktionen ”Mina planer”. Dessa arbetsuppgifter kan vara administrativa, medicinska eller relaterade till den dagliga uppfödningsverksamheten.

Hur arbetsuppgifter skapas, tilldelas ett Djur och exporteras beskrivs mer ingående i avsnittet ”Support” på Plattformen: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/tasks.

 

3.2.3 Kommunikation med Djurägaren 

Användaren kan dela viss information med Djurägaren om dennes Djur via Plattformen. Användaren kan välja vilket dokument som ska dela med Djurägaren. Som standard har alla dokument delningsstatus.

För att kunna dela informationen måste Användaren ange Djurägarens e-postadress vid tidpunkten för försäljningsanmälan på Plattformen. När Djurägarens e-postadress har verifierats skickas ett e-postmeddelande automatiskt till Djurägaren via Plattformen med Uppfödarens råd om hur sällskapsdjuret ska välkomnas samt en inbjudan att registrera sig via ett särskilt gränssnitt på Plattformen eller annan lokal Royal Canin-plattform för att Djurägaren ska kunna se viss information om sitt framtida sällskapsdjur. 

Användaren kan avbryta en inbjudan tills Djurägaren har accepterat den samt efter accepterandet om försäljningen av Djuret inte skulle bli av. 

Endast en inbjudan kan skickas per Djur. Om en inbjudan har avbrutits kan dock Användaren skicka en ny inbjudan för samma Djur. 

 

Hur e-postmeddelanden skickas till Djurägare beskrivs mer ingående i avsnittet ”Support” på Plattformen: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/sellpet.


3.3 Ändringar av Tjänsterna

Tjänsterna som finns tillgängliga på Plattformen kan när som helst ändras eller avbrytas. Royal Canin har rätt att efter eget beslut ändra Tjänsterna, ta bort eller ersätta vissa Tjänster eller välja att tillhandahålla nya Tjänster. När en Tjänst tas bort eller byts ut kommer Royal Canin att göra rimliga ansträngningar för att meddela Användarna om borttagningar eller utbyten av alla eller vissa av Tjänsterna för att Användarna ska ha möjlighet att ladda ned individuell information från Plattformen. 

 

Royal Canin bär inget ansvar för eventuell ändring eller borttagning av alla eller vissa av Tjänsterna.

 

Artikel 4: Korrekt användning av Tjänsterna

 

Användaren ska endast använda Tjänsterna i professionellt syfte, i strikt överensstämmelse med gällande regler och standarder som reglerar Uppfödningsverksamheten och enligt beskrivningen av Tjänsterna. 

 

Användaren åtar sig att använda Tjänsterna under normala och rimliga förutsättningar och att ange korrekt, fullständigt och aktuellt Användarinnehåll på Plattformen. 

 

Om en Användare anser att de rekommendationer eller data som ges automatiskt av Plattformen avseende Djurhantering eller Djurs Hälsotillstånd bör modifieras (där en sådan modifiering är möjlig) ska Användaren göra en justering på eget ansvar. Användaren är införstådd med att rekommendationerna från Plattformen inte under några omständigheter ersätter en medicinsk undersökning. Det är Användarens eget ansvar att se till att Djuret undersöks av veterinär så ofta det är nödvändigt.

 

I de fall Användaren har rätt att dela information eller data via Plattformen delar Användaren denna information eller dessa data fullständigt självständigt och på eget ansvar. 

 

Dessutom åtar sig Användaren att inte delta i handlingar eller beteenden av något slag (särskilt och utan begränsning till handlingar som inbegriper att ladda ned, skicka, ge ut, publicera) som strider mot svensk lag, kränker den svenska rättsordningen, tredje mans rättigheter, de yrkesetiska regler som gäller för uppfödningsverksamhet eller Royal Canins image eller rättigheter. 

 

Genom att använda Plattformen förbinder sig Användaren (utan begränsning) att inte: (a) medvetet ladda ned, ladda upp, sprida eller vidarebefordra information eller data som innehåller eller utgörs av datavirus eller någon annan kod som är avsedd att störa, förstöra, förvränga eller begränsa funktionerna i en programvara, dator eller tjänst eller ett onlinekommunikationsverktyg; (b) medvetet ladda ned, ladda upp, sprida eller vidarebefordra felaktig information eller olagligt, olämpligt eller oriktigt innehåll; (c) störa, sinka, blockera eller ändra det normala dataflödet som utbyts via Plattformen och Tjänsterna; och (d) reproducera, kopiera, sälja, utbyta, vidareförsälja eller använda någon del av Plattformen eller Tjänsterna i kommersiellt syfte. 

 

Artikel 5: Villkorens varaktighet och upphörande

 

Användningsvillkoren träder i kraft på obestämd tid från det att Användaren har godkänt dem.

 

Varje part har rätt att säga upp Användningsvillkoren av vilket skäl som helst (förutom då avtalet kan hävas omgående på grund av en parts misskötsamhet enligt nedan) genom skriftligt meddelande, till exempel per e-post, till den andra parten med trettio (30) dagars varsel.

 

Om Användaren bryter mot någon av sina förpliktelser enligt Användningsvillkoren och Royal Canin har skickat en formell uppmaning per e-post till Användaren om att fullgöra denna förpliktelse och Användaren inte har gjort det inom åtta (8) dagar har Royal Canin rätt att inaktivera Användarens åtkomst till Plattformen. 

 

Om Användningsvillkoren skulle sägas upp av någon av parterna av någon anledning, eller om Uppfödaravtalet skulle upphöra, avbryter Royal Canin Användarens åtkomst till Plattformen vid uppsägningstidens slut. Av denna anledning måste Uppfödaren vidta alla rimliga åtgärder för att ladda ned den information som finns tillgänglig på Plattformen innan uppsägningstiden har löpt ut.

 

Royal Canin förbehåller sig rätten att inaktivera Användarens åtkomst till Plattformen, utan föregående meddelande, formaliteter eller gottgörelse, om ett domstolsbeslut kräver det eller om en force majeure-händelse inträffar.

 

Artikel 6: Ekonomiska villkor 

 

Royal Canin debiterar inte Användaren några avgifter för att använda Plattformen. Dock kan Royal Canin komma att debitera innehavaren av Uppfödarkontot avgifter för vissa framtida funktioner enligt de särskilda villkoren för sådana funktioner.

 

Artikel 7: Lojalitetsprogram

 

Enligt Uppfödaravtalet kommer Royal Canin att erbjuda Användaren lojalitetspoäng som en del av Royal Canins Lojalitetsprogram i utbyte mot att Användaren har registrerat viss information på Plattformen.

 

Användaren kommer att tilldelas lojalitetspoäng: 

- När Djurägaren registrerar sig på ROYAL CANIN® Friends med ett giltigt Uppfödar-ID och en unik kod från rekryteringskitet. 

 

Artikel 8: Ansvar 

 

8.1 Royal Canins ansvar

Användaren är införstådd med och accepterar att Royal Canin inte kan garantera att Plattformen alltid går att komma åt och/eller att Plattformen och Tjänsterna alltid fungerar. Av tekniska skäl är det möjligt att avbryta åtkomsten till Plattformen och/eller alla eller vissa av Tjänsterna.

 

Royal Canin åtar sig inget ansvar i händelse av att Plattformen och/eller alla eller vissa av Tjänsterna inte skulle vara tillgängliga på grund av tekniska fel, problem eller orsaker, inklusive (men inte begränsat till) överbelastat nätverk, fel hos internetleverantörer, mänskliga faktorer, elfel, illvilligt ingripande, programvaru- eller maskinvarufel och/eller force majeure.

 

Plattformen ger information och råd som främst rör Djurens hälsotillstånd och vikthantering baserat på den informationen som Användaren har angett på Plattformen. Sådan information och sådana råd ges som första rekommendationer och ska aldrig ersätta en veterinärs självständiga och yrkesmässiga kunskaper, bedömning och diagnos. Vid minsta tvivel om ett Djurs hälsotillstånd är det Uppfödarens ansvar att låta Djuret undersökas av veterinär. Royal Canin ska inte hållas ansvarigt om informationen eller råden verkar vara otillräckliga eller om ett Djurs hälsotillstånd inte överensstämmer med den information och de råd som ges via Plattformen.

 

Royal Canin ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador eller skador som ger upphov till förhöjt skadestånd (förlust av data, ekonomisk förlust, utebliven vinst, uteblivna affärsmöjligheter) som Användaren och Djurägarna kan drabbas av på grund av Plattformen och/eller någon Tjänst, oavsett orsak, inklusive (men inte begränsat till) åtkomst till eller omöjlighet att bereda sig åtkomst till Plattformen eller Tjänsten, användning av eller omöjlighet att använda Plattformen eller någon specifik Tjänst, eller om alla eller vissa av Tjänsterna fungerar eller inte fungerar. Detta gäller framförallt skador som uppstår till följd av felaktigt innehåll, felaktig, långsam eller avbruten överföring eller förlust eller modifiering av data, datavirus (oavsett ursprung) eller intrång från tredje man etc.

 

Royal Canin ansvarar inte på något sätt för Användarinnehåll som tillhandahålls av Användaren på eget ansvar och med full kännedom om detta.

 

8.2 Användarens ansvar 

Användaren är ensam ansvarig för (a) att följa gällande regler och standarder som reglerar uppfödningsverksamheten; (b) beslutet att registrera sig på Plattformen och använda Tjänsterna; (c) hanteringen och hälsospårningen av Avelsdjuren och beslutet att låta dem undersökas fysiskt och behandlas av veterinärer så ofta det är nödvändigt; (d) valet att dela viss information eller vissa rekommendationer från Plattformen med Djurägarna som en del av Tjänsterna; (e) noggrannheten och tillförlitligheten i det Användarinnehåll som har laddats upp på Plattformen inklusive (men inte begränsat till) (i) data och information som avser Djur, deras egenskaper och Hälsotillstånd; (ii) data och information som avser Djurägarna; och (iii) i förekommande fall, kommentarer och modifiering av data som automatiskt tillhandahålls eller räknas ut av Plattformen som en del av Tjänsterna; (f) upprättandet av egna avtal med Djurägarna; och (g) alla direkta och/eller indirekta skador som en Djurägare eller tredje man lidit till följd av någon information som tillhandahållits av Plattformen eller Tjänsterna.

 

Användaren (a) ska hålla Royal Canin skadeslös för och förvara Royal Canin mot alla rättsliga åtgärder, förfaranden, anspråk, klagomål eller krav som inges av någon person (inklusive Djurägare) till följd av Användarens användning av Plattformen; och (b) åtar sig att bära alla kostnader, avgifter för juridiskt ombud och expertutlåtanden samt alla skadestånd som Royal Canin kan åläggas att betala genom ett domstolsbeslut avseende upprättandet, fullgörandet och/eller uppsägningen av ett avtal som ingåtts mellan Användaren och Djurägaren, utan att detta påverkar eventuella skadestånd som Royal Canin kan utkräva av Användaren.

 

Artikel 9: Immateriella rättigheter

 

9.1 Innehåll som tillhör Royal Canin

Alla immateriella rättigheter i samband med Plattformen och dess innehåll (texter, bilder, videor, databaser, ljud, fotografier, företagsnamn, logotyper, varumärken etc.) förutom Användarinnehållet är och förblir Royal Canins och/eller dess dotterbolags egendom eller omfattas av licenser och/eller tillstånd som vi har beviljats av tredje man.

 

Användaren har endast rätt att använda Plattformen och dess innehåll enligt Användningsvillkoren. Förutom innehåll som är specifikt avsett att delas med Djurägare får Användaren inte reproducera, tillgängliggöra för allmänheten, publicera eller modifiera någon del av Plattformen och dess innehåll utan Royal Canins föregående skriftliga tillstånd.

 

9.2 Användarinnehåll

Som del av användningen av Plattformen kan Användaren ladda upp Användarinnehåll. Användaren beviljar Royal Canin och dess dotterbolag en royaltyfri, icke-exklusiv, global licens att använda Användarinnehållet i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna. Denna licens ska gälla så länge dessa immateriella rättigheter varar. Dessutom ska Royal Canin kunna använda Användarinnehållet i syfte att marknadsföra och annonsera Plattformen för tredje man.

 

Användaren representerar och garanterar att Användarinnehållet inte gör intrång i tredje mans rättigheter, inklusive immateriella rättigheter eller rätten till integritet. Användaren ska i enlighet därmed hålla Royal Canin skadeslös för och försvara Royal Canin mot alla anspråk eller rättsliga åtgärder från tredje man med anledning av Royal Canins användning av Användarinnehållet inom ramen för licensen.

 

Artikel 10: Personuppgiftsskydd 

 

10.1 Djurägarens Personuppgifter

I samband med försäljningen och/eller bokningen av ett Djur får Användaren registrera vissa personuppgifter om Djurägaren i Djurets Profil (såsom förnamn, efternamn, e-postadress och försäljningsdatum) för att kunna hantera affärsrelationen och för att skicka ett e-postmeddelande till Djurägaren enligt villkoren i Artikel 3.2.3 ovan.

 

I detta sammanhang och under förutsättning att Användaren och Royal Canin Sverige AB var och en kan betraktas som personuppgiftsansvariga för de Personuppgifter som inhämtas eller delas enligt detta Avtal gäller följande:

 

1. Användaren och Royal Canin Sverige AB kommer inte att handla som gemensamt personuppgiftsansvariga.

 

2. Användaren och Royal Canin Sverige AB kommer var och en att säkerställa att tillämplig Dataskyddslagstiftning avseende deras personuppgiftsbehandlingsförpliktelser enligt Avtalet alltid kommer att följas. Mars policy för personuppgiftsbehandling kan användas som en checklista för att kontrollera att dessa krav uppfylls.

 

3. Användaren och Royal Canin Sverige AB kommer att undvika att göra något som leder till att den andra parten bryter mot sina förpliktelser avseende personuppgiftsskydd enligt Dataskyddslagstiftning.

 

4. Användaren och Royal Canin Sverige AB kommer i rimligaste mån hjälpa den andra parten att följa Dataskyddslagstiftning när detta krävs och när de har möjlighet att göra det.

 

5. Användaren kommer omedelbart att meddela Royal Canin Sverige AB om de vet om, upptäcker eller anser det rimligt att en Personuppgiftsincident har inträffat.

 

6. Om det uppstår en situation där det är lämpligt att relationen ska karakteriseras som ett förhållande mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde kommer detta att avtalas på förhand. Under sådana omständigheter, där Användaren instrueras i egenskap av personuppgiftsbiträde, kommer Mars policy för personuppgiftsbehandling att gälla. 

 

Som den part som inhämtar Personuppgifterna från Djurägaren försäkrar och åtar sig Användaren att den innehar alla nödvändiga rättigheter, samtycken och rättsliga grunder för att inhämta Personuppgifter och överlämna dessa Personuppgifter till Royal Canin Sverige AB och/eller tillämplig tredje man, samt att tillåta sådan part att behandla och använda Personuppgifter för dess räkning. Användaren ska inhämta samtycke från Djurägaren för att samla in och dela dennes Personuppgifter på Plattformen. Användaren ska hålla Royal Canin Sverige AB skadeslös i händelse av att Användaren inte har lagliga rättigheter att inhämta, använda och dela Personuppgifterna.

Därför ska Användaren säkerställa att insamlingen och behandlingen av Djurägarens Personuppgifter sker enligt tillämplig Dataskyddslagstiftning, framförallt, men inte begränsat till, reglerna för vilken information som den registrerade måste delges innan Personuppgifterna samlas in och, i tillämpliga fall, reglerna för inhämtning av samtycke före insamlingen.

 

Användaren ska ansvara för att säkerställa att bevarandetiden för Djurägarens Personuppgifter på Plattformen följer Dataskyddslagstiftningen (att Personuppgifterna måste raderas när det inte längre är absolut nödvändigt för Användaren att behålla dem) och att Personuppgifterna raderas om Djurägaren utövar sin rätt att göra invändningar mot behandlingen av dem.

 

Användaren får inte använda Djurägares Personuppgifter för Royal Canins räkning och ska hålla Royal Canin skadeslös och försvara Royal Canin i händelse av anspråk eller rättsliga åtgärder från en Djurägare med anledning av Användarens användning av dennes Personuppgifter.

Mer information om en Användares behandling av en Djurägares Personuppgifter på Plattformen finns i Integritetspolicyn.

10.2 Användarens Personuppgifter
Användarens Personuppgifter behandlas enligt Mars Integritetspolicy

 

Artikel 11: Försäkring 

 

Användaren bekräftar att en försäkring har tecknats hos ett försäkringsbolag som är känt för att vara solvent, samt att Användaren under Användningsvillkorens hela giltighetstid innehar en ansvarsförsäkring som täcker upp till ett belopp som anses tillräckligt. Alla typer av skador (fysiska, materiella, immateriella, direkta eller inte) måste täckas av försäkringen. 

 

På begäran ska Användaren förse Royal Canin med ett försäkringsbevis.

 

Artikel 12: Konfidentialitet

 

Användaren åtar sig att hålla all information som hänför sig till Royal Canin och Plattformen strikt konfidentiell, förutom information som anses vara allmänt känd eller som är direkt avsedd att delas med Djurägare, till exempel foton, information och dokument avseende Djuren. Användaren kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att denna skyldighet respekteras av medarbetarna hos Uppfödaren och av dess eventuella underleverantörer.

 

Användarens sekretesskyldigheter kommer att gälla under hela den period som Plattformen användes och 5 år efter att Användningsvillkoren har upphört.

 

Artikel 13: Modifiering av Användningsvillkoren

Användaren är införstådd med och accepterar att Plattformen som har utvecklats av Royal Canin är ett innovativt verktyg och att den kommer fortsätta utvecklas i syfte att lägga till, ersätta eller ta bort vissa funktioner.

Royal Canin förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användningsvillkoren. 

 

När Användaren loggar in på Plattformen första gången efter att Användningsvillkoren har ändrats kommer Användaren ges möjlighet att läsa igenom och granska de nya Användningsvillkoren och antingen (i) acceptera eller (ii) inte acceptera dem. Om Användaren inte accepterar de nya Användningsvillkoren kommer Användarens åtkomst till Plattformen att inaktiveras och Användaren kommer inte att kunna använda Tjänsterna längre.

 

Artikel 14: Slutbestämmelser

 

14.1: Allmän bestämmelse

Om Royal Canin inte utnyttjar eller verkställer någon av bestämmelserna i Användningsvillkoren ska detta inte tolkas som att Royal Canin avstår från denna rätt.

 

14.2 Parternas självständighet

Royal Canin och Användaren är självständiga enheter som agerar i eget namn och under eget ansvar. Användaren utför all aktivitet på Plattformen fullständigt självständigt och på egen risk.

 

14.3: Tillämplig lag och jurisdiktion 

Dessa Användningsvillkor ska regleras och tolkas enligt svensk rätt.

En eventuell tvist mellan Royal Canin och Användaren som uppstår till följd av tolkningen, verkställandet eller uppsägningen av Användningsvillkoren som inte kan lösas i godo ska avgöras av behöriga domstolar i Sverige, oaktat mellankommande anspråk eller garantier eller i händelse av flera svarande.

Särskilda användarvillkor

Tjänst: Rekommendationsportal

Om den Tjänst som beskrivs i dessa särskilda villkor finns tillgänglig för Användaren på Plattformen är dessa särskilda villkor tillämpliga. 

Royal Canin tillhandahåller via Plattformen en Tjänst som innebär att näringsrekommendation erhålles för ett reserverat Djur. 

GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN GODKÄNNER DU FÖLJANDE VILLKOR:

Artikel 1 – Beskrivning av tjänsten
Som en del av Plattformen Royal Start, tillhandahåller Royal Canin en tjänst benämnd ”Rekommendationsportal”, i syfte att tillhandahålla en näringsrekommendation för ett reserverat Djur (”Tjänst” eller ”Tjänsten”).

För att använda Tjänsten anger Användaren att ett Djur har reserverats av en Djurägare och beslutar att göra en näringsrekommendation för Djuret. Användaren kan antingen välja bland de rekommenderade produkter som finns angivna i produktkatalogen, välja filter baserat på Djurets egenskaper eller använda verktyget för att hitta relevanta produkter för Djuret med angivande av Djurets egenskaper. Användaren kan välja en eller flera produkter och skicka rekommendationen till Djurägaren (”Näringsrekommendation”).

Artikel 2 – Godkännande av de särskilda villkoren
Dessa särskilda villkor är tillämpliga för Tjänsten. Åtkomst till Plattformen förutsätter att Anmälaren noggrant läser igenom och godkänner dessa särskilda villkor. Dessa särskilda villkor kompletterar Plattformens allmänna villkor, vilka är direkt tillämpliga på de särskilda villkoren. 

Artikel 3 – Ansvar för näringsrekommendationen
I tillägg till artikel 8 i de allmänna villkoren avseende ansvar, gäller för Näringsrekommendationen även att:
- Royal Canin inte ansvarar för en eventuellt irrelevant Näringsrekommendation, detta då Näringsrekommendation görs baserat på den information som tillhandahållits och/eller valts av Användaren;
- Användaren är ansvarig för Näringsrekommendationen samt för andra åtgärder eller råd som denne ger till Djurägaren. 

Artikel 4 – Tjänstens lojalitetsprogram
ARTIKEL 7 “LOJALITETSPROGRAM” I DE ALLMÄNNA VILLKOREN ERSÄTTS AV FÖLJANDE
I enlighet med Uppfödaravtalet, och inom ramen för Royal Canins Lojalitetsprogram, erbjuder Royal Canin Användaren lojalitetspoäng i utbyte mot registrering av information på Plattformen. 

Användaren belönas med lojalitetspoäng:

- När Djurägaren registrerar sig på ROYAL CANIN® Friends med ett giltigt Uppfödar-ID och en unik kod från rekryteringskitet. 
- För registrering i Plattformen av en giltig djursförsäljning (under förutsättning att ett giltigt identifikationsnummer för Djuret anges: chipnummer eller tatueringsnummer);
- Om Djurägaren köper minst en av de produkter som rekommenderats av Användaren genom Näringsrekommendationstjänsten, förutsatt att Djurägaren har klickat på länken och köpt produkten på den relevanta Royal Canin-webbplatsen och, i förekommande fall, att Användaren angivit kupongnumret när försäljningen registrerades på Plattformen.