การช่วยให้แมวและสุนัขใช้ชีวิตโดยมีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุด
Black and golden Labrador Retriever puppies lying down together in black and white on a white background

พัฒนาการของลูกสุนัขตั้งแต่แรกเกิดจนถึงโตเต็มวัย

การทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ของลูกสุนัขต้องเผชิญตั้งแต่แรกเกิดจนถึงโตเต็มวัย จะช่วยให้แน่ใจว่าลูกสุนัขได้รับโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงของการพัฒนาร่างกาย

Birth

Immediately after birth, a puppy should be guided to suckle. The mother passes important antibodies and nutrients to their litter in these first hours and days that support their healthy development.

Birth

Behaviour

At birth, puppies' eyes are closed, so they cannot see. That being said, a puppy will navigate their way to their mother and litter mates using scent and touch for warmth, care and nutrition. Puppies will spend the majority of their time sleeping at this early stage.

Newborn Jack Russell Terrier puppies sleeping next to each other

Birth

Development

Puppies should be around 1 - 5% of their expected adult weight at birth. Thanks to the nutrition provided by their mother, they will quickly begin to put on weight. How much weight the puppy gains in their first few days is determined by the breed size. Puppies should normally gain around 2 - 4g a day for each kilogram of an adult dog of the same breed.

Newborn puppy being held by breeder

Birth

Environment

In newborn puppies, thermoregulation is not fully mature, so in the first hours it's crucial that they are kept in the right environment. Their whelping box should be kept at between 29.5 - 32°C. After this, temperatures may be gradually decreased to approximately 26.7°C at seven to ten days. The birthing box should also be in a well-aired area that’s not too draughty or stuffy.

Birth

Health

The major challenge of birth for puppies is to became autonomous for breath, heat and feeding to survive to this very critical moment. To support them, it’s important to appropriately prepare the whelping box. Bowls of water or a humidifier should be used to keep the space at 65-70% humidity and foster correct breath, and a radiation or infrared lamp to heat the space.

Almost immediately after birth, a breeder will weigh the puppies to give an outline of their condition and identify any puppies under the expected birth weight. Birth weight and growth rate during the first 48 hours are key parameters for breeders to give an outline of a litter's condition and identify any puppies at risk of neonatal mortality.

Newborn puppy being held by breeder

Birth

Nutrition

It's important that puppies suckle as soon as possible after they are born. Rather than ingesting milk, the puppies ingest colostrum, a substance produced by the mother which supports and enhances the puppy’s immune system.

Neonatal

The neonatal period extends from birth until around three weeks. This stage can also be known as the vegetative phase as, externally, most of a their life seems to be dominated by sleep and a few reflex activities.

0 - 3 weeks

Behaviour

The majority of a puppy’s life in this first stage of growth is spent feeding or sleeping. This is vital to healthy development, and care should be taken to avoid disturbing the litter or the mother.

Newborn puppy being held by breeder

0 - 3 weeks

Development

Puppies’ eyes begin to open 10 to 14 days after birth and during the third week the ears gradually begin to function. Both senses will be weak at first, but will improve as they progress.

Newborn Jack Russell Terrier puppies sleeping together on a soft blanket

0 - 3 weeks

Health

A responsible breeder will ensure that all puppies visit a vet in the early days of life. The vet will check for birth defects and general well-being. Towards the end of this period it is a good idea to start worming treatments.

0 - 3 weeks

Nutrition

After birth, puppies will continue to rely on their mother for the important proteins they need to synthesise. As they grow older, they may start to show interest in their mother's food. With the introduction of solids, the weaning process begins.

A litter of puppies feeding from their mother

Weaning

Weaning is a crucial period in puppyhood, as it signifies the moment when they start to gain their independence. At this stage, the food must be adapted to the development of the puppy’s digestive functions.

4 - 8 weeks

Behaviour

First steps are taken and puppies begin to play fight with their siblings, and may even begin to practice growling and tail-wagging as social interaction begins.

Young Jack Russell Terrier puppies sitting together on a blanket

4 - 8 weeks

Environment

A puppy's mental and physical development is aided by a complex environment. A responsible breeder will provide puppies with an increasing amount of human interaction, a range of toys, noise and other stimuli as this stage progresses.

Young Jack Russell Terrier puppy playing on a cream rug

4 - 8 weeks

Health

Puppies should now have begun to pass urine and faeces without their mother's help. If this development doesn’t happen by the end of this stage, a trip to the vet is advised.

4 - 8 weeks

Nutrition

During the weaning period, the mother still provides for all of the puppies' nutritional needs. The vast majority of food is taken through milk, however, at this stage puppies begin to have more interest in their mother's food. Most will now be able to lap water from a bowl.

Puppyhood

Puppies begin to learn to live with others. Behaviours learned in this phase will have a huge impact on a puppy’s life.

8 weeks +

Development

Much of a puppy's height and muscle growth happens between six to nine months, depending on the breed size. Milk teeth are replaced by adult teeth, and an adult coat replaces the puppy coat. Somewhere between six to 12 months your puppy may begin to lift his leg, or enter her first heat period.

Golden Retriever puppies running outdoors in a garden

8 weeks +

Environment

Ensuring that your puppy has their own set places for eating and sleeping, as well as a range of toys to play with, will help with understanding of basic house rules. Exploring a range of outdoor environments and being exposed to new experiences will stimulate learning, breed self-confidence and generate a stronger bond between puppy and owner.

Miniature Poodle puppy lying down on a rug playing with a ball

8 weeks +

Health

This is a good time to start to set activity and exercise schedules adapted to your puppy's developmental stage. Getting into good habits now will aid development and set your puppy up for a healthy future. Speak to your vet about a vaccination schedule and whether you should consider spaying or neutering your puppy.

8 weeks +

Nutrition

This is a key stage in the physical development of puppies, so ensuring they are eating food designed to meet the needs of this specific developmental stage is vital. See our puppy nutrition guide for more information, or take a look at our puppy products.

Becoming an adult

Although they are all members of the same species, different dog breeds can be poles apart in terms of size, weight and nutritional requirements. These differences really come to the forefront during the puppy growth period. The five breed sizes all reach adulthood at varying ages.

12 - 24 months

Development

The growth process for puppies differs depending on their breed size. Extra Small breed dogs can reach full maturity at 8 months, while giant breeds are not considered fully grown until 2 years old.

Up to eight or nine months, large and giant puppies experience rapid skeletal growth, with the remaining months focussing on developing muscle until they reach their adult bodyweight (70 times their birthweight in large breeds and 100 times their birthweight in giant breeds).

Golden Retriever puppy standing under a tree in snow

โภชนาการตามความต้องการเฉพาะที่เหมาะสำหรับลูกสุนัขของคุณ

อาหารสำหรับลูกสุนัขของโรยัล คานิน ช่วยให้ลูกสุนัขเจริญเติบโตโดยให้สารอาหารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับสุขภาพของลูกสุนัขในช่วงขวบปีแรก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
PGSCB1

ค้นหาอาหารที่เหมาะสำหรับสุนัขของคุณ

สูตรอาหารสำหรับสุนัขโตเต็มวัยของเรามอบโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับความต้องการด้านสุขภาพของสุนัขของคุณ ไม่ว่าสุนัขจะมีขนาด สายพันธุ์ อายุ หรือไลฟ์สไตล์แบบไหนก็ตาม

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
PGSCB2