Ogólne Zasady Korzystania
Royal Canin Academy

Royal Canin Dystrybucja Sp z o.o., z siedzibą przy ulicy: Grabska 10, 32-005 Niepołomice (« Royal Canin ») zapewnia dostęp do wielousługowej platformy cyfrowej zwanej „Royal Canin Academy” przeznaczonej dla Specjalistów i dostępnej w Internecie na stronie pod adresem: www.academy.royalcanin.com (« Platforma »).

Platforma jest zaprojektowana do zapewniania Szkoleń, wspierających Specjalistów w ich codziennej praktyce skupiając się na zaleceniach żywieniowych i treściach naukowych. Niektóre Szkolenia mogą uwzględniać treści związane z produktami Royal Canin.

ŻEBY ZAŁOŻYĆ KONTO I KORZYSTAĆ Z PLATFORMY POWINNI PAŃSTWO WYRAZIĆ WYRAŹNĄ ZGODĘ NA PONIŻSZE ZASADY:

DEFINICJE:

Konto oznacza indywidualne konto, umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Platformy po zaakceptowaniu Ogólnych Zasad.

Użytkownik oznacza Specjalistę uprawnionego do korzystania z Platformy na podstawie bezpośredniej umowy z Royal Canin.

Specjalista może oznaczać, odpowiednio, Hodowcę, Lekarza Weterynarii, Pracowników, Sprzedawcę, Pracownika Schroniska lub wszystkie te osoby (w zależności od sytuacji).

Sprzedawca oznacza sprzedawcę detalicznego produktów Royal Canin lub pracownika zatrudnionego u sprzedawcy detalicznego produktów Royal Canin (niezależnie od podstawy prawnej jego zatrudnienia), który zajmuje się sprzedażą produktów Royal Canin do konsumentów.

Pracownik Schroniska oznacza osobę, która pracuje w schronisku dla zwierząt.

Lekarz Weterynarii oznacza osobę fizyczną wykonującą zawód lekarza weterynarii w Lecznicy Weterynaryjnej zarejestrowaną na Platformie.

Pracownikoznacza osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w Lecznicy Weterynaryjnej zarejestrowanej na Platformie, która nie jest Lekarzem Weterynarii. Pracownikami są m.in. pracownicy techniczni oraz personel pomocniczy np. recepcjoniści.

Lecznica Weterynaryjna oznacza placówkę ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług weterynaryjnych (tj. stanowi placówkę, która stanowi zakład leczniczy dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, (Dz. U. Nr 11 poz. 95, z późn. zm.), w tym posiada wpis działalności, jako zakład leczniczy dla zwierząt, do ewidencji prowadzonej przez właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną oraz odpowiednią rejestrację tej działalności w CEIDG lub KRS, w zależności od formy prowadzenia działalności zakładu leczniczego dla zwierząt), która jest zarejestrowana na Platformie oraz zatrudnia Lekarzy Weterynarii i Pracowników. 

Hodowca oznacza osobę, która prowadzi selektywną hodowlę w drodze starannego doboru par (psów lub kotów) do rozrodu w celu uzyskania potomstwa o określonych, stałych, powtarzalnych właściwościach i cechach. 

Opiekun zwierzęcia oznacza opiekuna kota lub psa, który jest klientem Specjalisty.

Ogólne Zasady oznacza niniejsze ogólne zasady korzystania mające zastosowanie do całej Platformy. Ogólne Zasady mają regulować wszystkie Szkolenia świadczone w ramach Platformy, z wyjątkiem przypadków, gdy zostały wyraźnie zmodyfikowane lub zastąpione Zasadami Szczególnymi.

Zasady Szczególne oznaczają szczególne zasady korzystania mające zastosowanie do danego Szkolenia, zaakceptowane przez Użytkownika podczas rejestracji na Szkolenie.

Zasady oznaczają Ogólne Zasady wraz z Zasadami Szczególnymi.

Zdarzenie Siły Wyższej oznacza wszelkie czyny, zdarzenia lub okoliczności, które są nieprzewidywalne, pozostają poza kontrolą Strony dotkniętej zdarzeniem i powodują, że Strona ta nie jest w stanie całkowicie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

Osoba Zarejestrowana oznacza Użytkownika, który zarejestrował się na Szkolenie.

Szkolenie oznacza wszystkie szkolenia, kursy, zdalne i stacjonarne, zapewniane przez Royal Canin, do których Użytkownik może mieć dostęp, i na które może zarejestrować się na Platformie.

Materiały Szkoleniowe oznaczają dokumentację, w formie wydruków lub dostępną do pobrania na Platformie, zapewnioną przez Royal Canin w związku ze Szkoleniem.

Artykuł 1: Akceptacja Ogólnych Zasad

Użytkownik może korzystać z Platformy i Szkoleń wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Rejestracja i nawigowanie na Platformie zależą od pełnego zaakceptowania Ogólnych Zasad przez Użytkownika.

Ogólne Zasady stanowią umowę pomiędzy Royal Canin a Użytkownikiem.  Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na przestrzeganie Ogólnych Zasad, nie może korzystać z Platformy i Szkoleń. Dodatkowo niektóre Szkolenia dostępne na Platformie mogą podlegać Zasadom Szczególnym, które Użytkownik powinien uważnie przeczytać i zaakceptować podczas rejestracji na dane Szkolenie. Akceptacja takich Szczególnych Zasad warunkuje możliwość udziału Użytkownika w Szkoleniu, którego te Szczególne Zasady dotyczą.

Ogólne Zasady i Zasady Szczególne dostępne są na Platformie.

Artykuł 2: Rejestracja na Platformie

2.1 Warunki rejestracji Użytkownika  

Uprawnieni do rejestracji na Platformie Użytkownicy to Specjaliści, którzy zobowiązują się do korzystania z Platformy w celach ściśle zawodowych.

Specjaliści mogą uzyskać dostęp do Platformy tylko bezpośrednio od Royal Canin i mogą korzystać z Platformy wyłącznie przy użyciu aktywnego Konta.

Aby Specjalista mógł założyć Konto, Royal Canin wyśle mu pocztą elektroniczną zaproszenie do wypełnienia cyfrowego formularza z podaniem swoich danych obejmujących: (i) imię i nazwisko, (ii) indywidualny adres mailowy, (iii) rolę Użytkownika (tj. zawód/funkcja), (iv) kod NAVISION klienta Royal Canin (kod NAVISION dostępny u przedstawiciela handlowego Royal Canin), (v) kod terenu (kod dostępny u przedstawiciela handlowego Royal Canin). Specjalista powinien podać dokładne, prawdziwe i kompletne informacje dotyczące swojej tożsamości. Po zweryfikowaniu tych danych, Royal Canin utworzy Konto dla Specjalisty i wyśle mu powitalną wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym aktywację Konta na Platformie. Specjalista będzie miał następnie ograniczony czas podany w e-mailu (tj. 14 dni) na dokonanie aktywacji Konta poprzez kliknięcie w link i utworzenie nowego hasła. Aktywacja Konta polega na ustawieniu przez Użytkownika nowego hasła do swojego Konta. Hasło musi spełniać wymagania wyświetlane w formularzu w czasie ustawiania nowego hasła. Przed końcem powyższego 14-dniowego okresu (jeżeli Specjalista nie aktywuje wcześniej swojego Konta) Royal Canin wyśle ponadto przypomnienie o zbliżającym się końcu terminu na aktywację Konta. Jeżeli Specjalista nie aktywuje swojego Konta w podanym czasie, Konto zostanie usunięte i konieczne będzie ponowne wypełnienie cyfrowego formularza rejestracji.

Po dokonaniu aktywacji Konta Użytkownik może zalogować się na swoje Konto, używając loginu, tj. adresu e-mail podanego w cyfrowym formularzu rejestracyjnym, oraz hasła ustawionego podczas aktywacji Konta. Przy pierwszym logowaniu się na Konto wyświetla się formularz, w ramach którego Użytkownik:

1) zobowiązany jest:

 • potwierdzić poprawność następujących danych: (i) imię i nazwisko; (ii) adres e-mail;
 • zaznaczyć obowiązkowe pole (tzw. checkbox) o zapoznaniu się i akceptacji (i) Polityki prywatności Mars; oraz (ii) postanowień regulaminu Platformy.

2) może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających informacje handlowe od Royal Canin lub podmiotów powiązanych z Royal Canin (zgoda nieobowiązkowa). Zgoda obejmuje zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających informacje handlowe w formie wiadomości e-mail wysyłanych na telekomunikacyjne urządzenia końcowe, z których Uczestnik korzysta.

Użytkownik ma prawo udzielenia bądź odwołania udzielonych wcześniej zgód na przesyłanie informacji handlowych w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody będzie miało skutek w odniesieniu do komunikatów przyszłych, nie zaś komunikatów marketingowych wysłanych przed wycofaniem zgody. Wycofanie (odwołanie) zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można dokonać w każdym czasie poprzez wysłanie w tym zakresie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

Użytkownik (a) gwarantuje, że informacje przekazane Royal Canin będą prawdziwe, dokładne i kompletne oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie błędy, pominięcia i aktualizacje; (b) zobowiązuje się w razie konieczności do niezwłocznej aktualizacji przekazanych danych i informacji; oraz (c) w przypadku utraty statusu Specjalisty powinien (i) powiadomić o tym Royal Canin pocztą elektroniczną oraz (ii) niezwłocznie zaprzestać korzystania z Platformy.

Osoba fizyczna dokonująca rejestracji na Platformie w imieniu i na rzecz osoby trzeciej (tj. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) gwarantuje i zapewnia, że ma należyte umocowania do działania na rzecz takiej osoby trzeciej. W przeciwnym razie, taka osoba fizyczna ponosi odpowiedzialność zarówno wobec tego podmiotu, jak i Royal Canin.

2.2 Dostęp do Platformy za pośrednictwem Konta

Po akceptacji Ogólnych Zasad, Użytkownik (a) może uzyskać dostęp do Platformy za pośrednictwem Konta, używając loginu i hasła, które są osobiste i pozostają pod opieką Użytkownika; (b) musi podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia poufności, bezpieczeństwa i prawidłowego korzystania z loginu i hasła Użytkownika, aby zapobiec ich ujawnieniu lub wykorzystaniu przez nieupoważnione osoby trzecie; oraz (c) ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie przez jakąkolwiek inną osobę z loginu i hasła Użytkownika, a także za wszelkie operacje przeprowadzane za pośrednictwem Konta Użytkownika. Uznaje się, że wszelkie połączenia z Kontem lub przekazywanie danych za pomocą Konta zostały dokonane przez posiadacza tego Konta i na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. W przypadku niezgodnego z prawem użycia hasła Użytkownika lub zalogowania się, Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia o tym Royal Canin możliwie jak najszybciej.

Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z Konta oraz gwarantuje i oświadcza, że Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z Platformy i do przestrzegania Zasad.

Artykuł 3: Szkolenia

3.1 Rejestracja

Użytkownik rejestruje się na Szkolenie poprzez wybranie odpowiedniego Szkolenia w zakładce „Dostępne Kursy” lub „Dostępne Szkolenia” i kliknięcie przycisku „Rozpocznij”. W razie, gdy dla danego Szkolenia zostały ustanowione Zasady Szczególne, Użytkownik będzie musiał wyrazić na nie zgodę przed zarejestrowaniem się na takie Szkolenie.

Royal Canin może wysyłać do Użytkowników maile (na adres mailowy podanych przez Użytkownika przy rejestracji) z informacjami o nowych szkoleniach udostępnianych w danym miesiącu na Platformie.

3.2 Odwołanie Szkolenia

3.2.1 Odwołanie przez Użytkownika

Osoby Zarejestrowane mogą w dowolnym momencie odwołać swój udział w Szkoleniu dostępnym na Platformie. Szkolenia są nieodpłatne.

3.2.2 Odwołanie przez Royal Canin

Royal Canin zastrzega sobie prawo do odwoływania Szkoleń, wprowadzania zmian na Platformie (np. układ graficzny, opisy), dokonywania zmiany osób prowadzących Szkolenia oraz zmieniania, aktualizowania lub usuwania treści Szkoleń. W przypadku konieczności odwołania Szkolenia Osoby Zarejestrowane zostaną powiadomione o tym co najmniej 7 (siedem) dni przed jego rozpoczęciem, chyba, że zachowanie tego terminu nie będzie możliwe. Osoby Zarejestrowane otrzymają odpowiednie powiadomienie pocztą elektroniczną. Royal Canin dołoży wszelkich starań, aby uniknąć odwoływania Szkoleń.

Royal Canin nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie, zmianę lub usunięcie całego lub części Szkolenia.

3.3 Właściwe uczestniczenie w Szkoleniach

Użytkownik uczestniczy w Szkoleniach wyłącznie w celach zawodowych, ściśle przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji dotyczących wykonywania jego zawodu (w szczególności obowiązujących zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej).

Użytkownik zobowiązuje się, że:

 • będzie brać udział w Szkoleniach na normalnych i rozsądnych warunkach,
 • nie będzie angażować się w działania lub zachowania jakiegokolwiek rodzaju (w szczególności, takie jak pobieranie, wysyłanie, rozpowszechnianie, edytowanie, emitowanie, publikowanie) sprzeczne z prawem polskim, które naruszają porządek publiczny w Polsce, prawa osób trzecich, zasady etyki zawodowej, wizerunek lub prawa Royal Canin, czy też Zasady.
 • nie będzie: (a) celowo pobierać, przesyłać, rozpowszechniać lub przekazywać jakichkolwiek informacji, danych zawierających lub będących wirusami komputerowymi lub innymi kodami lub programami komputerowymi opracowanymi w celu zakłócania, niszczenia, zniekształcania lub ograniczania funkcji jakiegokolwiek oprogramowania, komputera, usługi lub narzędzia komunikacji online; (b) celowo pobierać, przesyłać, rozpowszechniać lub przekazywać jakichkolwiek fałszywych informacji, niezgodnych z prawem, nieodpowiednich lub niewłaściwych treści; (c) zakłócać, spowalniać, blokować lub zmieniać normalnego przepływu danych udostępnianych za pośrednictwem Platformy; oraz (d) powielać, kopiować, sprzedawać, udostępniać, wymieniać, odsprzedawać lub wykorzystywać do celów handlowych jakiejkolwiek części Platformy lub Szkoleń.
 • będzie przestrzegać wszystkich zasad i przepisów bezpieczeństwa oraz innych uzasadnionych wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w miejscach prowadzenia Szkoleń. Royal Canin zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Szkolenia Osoby Zarejestrowanej, której zachowanie zostanie uznane za niewłaściwe przez Royal Canin lub jego szkoleniowców.

Artykuł 4: Treść

4.1 Charakter - Treść proponowana Użytkownikowi na Platformie będzie zależeć od zawodu Użytkownika (tzn. Lekarz Weterynarii, Hodowca, Sprzedawca, itp.) Treść będzie miała charakter edukacyjny i będzie się dzielić na dwa rodzaje:

 • Treść publicystyczna: treść, która nie będzie związana z Produktami Royal Canin (tzn. neutralne informacje na temat zdrowia i żywienia zwierząt),
 • Treść promocyjna: treść związana z Produktami Royal Canin mająca na celu ich promocję.

Niektóre treści mogą być udostępnione przez ograniczony okres. Informacje na temat ograniczonej w czasie dostępności będą zamieszczone na Platformie obok każdej treści.

4.2 Uszeregowanie - Treść (Szkolenia) proponowane Użytkownikowi na Platformie mogłyby zostać uszeregowane według następujących kryteriów:

 • Data utworzenia lub ostatnia zmiana treści,
 • Zainteresowania Użytkownika określonymi treściami lub informacjami.

Artykuł 5: Zapewnienia i wyłączenie odpowiedzialności

Royal Canin zapewnia, że wszystkie Szkolenia są prowadzone rzetelnie, dobrze, fachowo, terminowo i w sposób profesjonalny zgodnie z normami i standardami obowiązującymi w branży.

Szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie z programem danego kursu.

Royal Canin może zapewniać szkoleniowców do przeprowadzenia Szkolenia, jeśli uzna to za właściwe oraz będzie mógł w dowolnym momencie zastąpić każdego szkoleniowca inną osobą, która według jego uznania posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia odnośnego Szkolenia.

Royal Canin nie gwarantuje ciągłości dostarczania treści online, braku zakłóceń, terminowości, braku błędów i naprawiania wad, ani że treści te będą wolne od błędów oprogramowania (bug), wirusów i braków.

Szkolenie i materiały szkoleniowe są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, z mocy prawa lub w inny sposób, co do wykorzystania lub wyników kursu i materiałów, co do pomyślnego ukończenia kursu przez Użytkownika, ani co do osiągnięcia przez niego określonego poziomu wiedzy. Użytkownik ponosi zatem wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy godziny szkoleniowe zrealizowane za pośrednictwem Platformy kwalifikują się do oficjalnego uznania przez władze lokalne w zakresie kształcenia ustawicznego.

Royal Canin wyłącza wszelkie rękojmie, w tym gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Artykuł 6: Okres obowiązywania i wypowiedzenie

Zasady wchodzą w życie na czas nieoznaczony od momentu ich zaakceptowania przez Użytkownika.

Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć Zasady z dowolnej przyczyny w drodze pisemnego powiadomienia, w tym wiadomości e-mail przesłanej drugiej stronie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

W razie naruszenia Zasad przez Użytkownika Royal Canin może wypowiedzieć je ze skutkiem natychmiastowym. 

Artykuł 7: Dezaktywacja i usunięcie Konta

7.1 Dezaktywacja Konta

Konto Użytkownika będzie dezaktywowane w następujących przypadkach:

  • Brak działań na Koncie: w razie, gdy Użytkownik nie zaloguje się na swoje aktywowane Konto przez okres 12 miesięcy, Royal Canin wyśle mu wiadomość e-mail z przypomnieniem zachęcającym do podjęcia aktywności w ciągu kolejnych 30 dni w celu utrzymania Konta. Jeżeli w ciągu kolejnych 30 dni nie zostaną podjęte żadne działania, Konto będzie dezaktywowane;
  • Użytkownik nie przestrzega postanowień Ogólnych Zasad, lub

  Użytkownik nie wyraził zgody na zmienione postanowienia Ogólnych Zasad.

W razie dezaktywacji Konta, przez okres 18 miesięcy (od dezaktywacji Konta) Użytkownik może wysłać do Royal Canin na adres: [email protected] prośbę o aktywację swojego Konta. W razie nie wysłania takiego maila, Konto zostanie usunięte na zasadach określonych w pkt. 7.2 poniżej.

7.2 Usunięcie Konta

Użytkownik może podjąć decyzję o usunięciu swojego Konta (z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu) wysyłając wniosek do Royal Canin na adres: [email protected].

Niezależnie od postanowienia powyżej, Royal Canin usunie Konto Użytkownika w następujących przypadkach:

  • Zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2.1., jeżeli Użytkownik nie aktywuje swojego Konta (w terminie wskazanym w mailu) po otrzymaniu przypomnienia wysłanego e-mailem przez Royal Canin,
  • Po 18 miesiącach od dezaktywacji Konta,
  • Na prośbę Użytkownika o usunięcie jego Konta,
  • Użytkownik przestał spełniać kryteria dla posiadania statusu Specjalisty,
  • Użytkownik nie przestrzega postanowień Ogólnych Zasad, lub
  • Użytkownik nie wyraził zgody na zmienione postanowienia Ogólnych Zasad (zgodnie z postanowieniem pkt. 13 poniżej).

Artykuł 8: Warunki Finansowe

Royal Canin nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat za korzystanie z Platformy ani za rejestrację na Szkolenia.

Artykuł 9: Odpowiedzialność

9.1  Odpowiedzialność Royal Canin

Royal Canin nie gwarantuje dostępności oraz stałego, właściwego funkcjonowania Platformy i Szkoleń, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.  Możliwe są przerwy w działalności Platformy lub Szkoleniach ze względów technicznych.

Royal Canin nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niedostępności Platformy, całości lub części Szkoleń z powodu wady technicznej, problemu lub przyczyny, w tym (między innymi) nadmiernego ruchu w Internecie, awarii usługi internetowej dostawcy, błędu ludzkiego lub problemu elektrycznego, złośliwej ingerencji, awarii oprogramowania lub sprzętu lub Zdarzenia Siły Wyższej.

Royal Canin nie ponosi odpowiedzialności za działania osób wynikające z informacji zawartych w Szkoleniu lub poglądów wyrażonych w trakcie Szkolenia. Royal Canin przekazuje za pośrednictwem Szkoleń informacje dotyczące głównie żywienia i stanu zdrowia zwierząt domowych. Takie informacje w żadnym wypadku nie zastępują niezależnej i profesjonalnej wiedzy fachowej, oceny i, w stosownych przypadkach, indywidualnej diagnozy zwierzęcia domowego dokonanej przez Lekarza Weterynarii. Royal Canin nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacje okażą się nieodpowiednie lub jeśli stan zdrowia zwierzęcia domowego nie jest zgodny z informacjami podanymi na Platformie.

Royal Canin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie lub szczególne (utrata danych, strata finansowa, utrata zysku, utrata możliwości), które Użytkownik i Opiekunowie zwierząt mogą ponieść w wyniku korzystania z Platformy i Szkoleń, z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi z powodu dostępu lub braku dostępu do Platformy i Szkoleń, korzystania lub braku możliwości korzystania z Platformy lub jakiegokolwiek konkretnego Szkolenia lub funkcjonowania lub niefunkcjonowania całości lub części Szkoleń. Dotyczy to w szczególności szkód, które mogą wynikać z niedokładnych treści przedstawianych podczas Szkoleń, a zwłaszcza błędów, spowolnienia lub przerw w transmisji, utraty, zaginięcia lub zmiany danych, wirusów komputerowych, niezależnie od ich pochodzenia, ingerencji osób trzecich, itp.

9.2 Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za (a) przestrzeganie obowiązujących i prawnie wiążących zasad wykonywania swojego zawodu; (b) decyzję o rejestracji na Platformie i uczestnictwo w Szkoleniach; (c) w stosownych przypadkach, diagnozę i leczenie chorób oraz stan zdrowia zwierząt (tylko Lekarze Weterynarii mogą przeprowadzić badanie fizyczne zwierząt i je leczyć); (d) udostępnianie Opiekunom zwierząt wybranych informacji lub zaleceń przekazywanych przez Platformę w ramach Szkoleń (e) wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez Opiekuna zwierzęcia lub osobę trzecią wskutek wszelkich informacji przekazywanych przez Platformę i w ramach Szkolenia.

Użytkownik (a) zabezpieczy, zwolni z odpowiedzialności i będzie bronił Royal Canin przed wszelkimi działaniami, postępowaniami, roszczeniami, skargami lub żądaniami ze strony jakiejkolwiek osoby (w tym Opiekunów zwierząt) wynikającymi lub będącymi skutkiem działalności lub korzystania z Platformy i Szkoleń przez Użytkownika; oraz (b) zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów, honorariów prawników i ekspertów oraz wszelkich odszkodowań, które Royal Canin może zostać zobowiązany zapłacić w tym zakresie, na mocy postanowienia sądu dotyczącego zawarcia, wykonania lub wypowiedzenia umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Opiekunem zwierzęcia, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek odszkodowania, jakiego Royal Canin może dochodzić od Użytkownika.

Artykuł 10: Własność Intelektualna

 1. Platforma:

  Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Platformą i jej treścią (teksty, obrazy, filmy, bazy danych, dźwięki, zdjęcia, nazwy firm, logo, znaki towarowe itp.) są i pozostaną własnością Royal Canin lub jej podmiotów stowarzyszonych lub podlegają licencjom lub zezwoleniom udzielonym Royal Canin przez osoby trzecie.

  Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Platformy i jej treści wyłącznie zgodnie z Ogólnymi Zasadami. Użytkownik nie może powielać, udostępniać publicznie, wykonywać, publikować ani modyfikować żadnej części Platformy i jej treści bez uprzedniej pisemnej zgody Royal Canin.

 2. Materiały Szkoleniowe

Materiały Szkoleniowe należą wyłącznie do Royal Canin. Wszystkie prawa własności intelektualnej do wszystkich dostępnych Materiałów Szkoleniowych, w tym projektu, grafiki i tekstu wszystkich wydrukowanych materiałów oraz audio i wideo wszystkich webinarów i podcastów, należą do Royal Canin lub podlegają licencjom lub zezwoleniom udzielonym Royal Canin przez osoby trzecie.

W momencie uzyskania dostępu do Materiału Szkoleniowego Użytkownik otrzymuje niewyłączną, nieprzenoszalną, odwołalną licencję na korzystanie z Materiału Szkoleniowego. Poza Materiałami Szkoleniowymi oznaczonymi jako „Materiały do pobrania” (lub równoznacznym) Materiał Szkoleniowy nie może być kopiowany, powielany, przesyłany, wyświetlany ani łączony, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Royal Canin. Korzystanie z Materiału Szkoleniowego w którykolwiek z wyżej wymienionych sposobów jest ściśle zabronione i będzie stanowić naruszenie praw własności intelektualnej Royal Canin.

Artykuł 11: Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (zwanym dalej: „RODO”).

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Royal Canin Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 10, 32-005 Niepołomice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357290, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000,00 zł, REGON 121231071, NIP 6832051821 („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] oraz listownie na adres: ul. Grabska 10, 32-005 Niepołomice. W celu realizacji swoich praw w zakresie przetwarzania danych osobowych lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych grupy Mars za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora:

(a) w celu rejestracji oraz korzystania z Platformy i Szkoleń, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

(b) dokonania rejestracji na Platformie w imieniu i na rzecz osoby trzeciej (tj. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), w tym realizacji umowy tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); oraz

(c) w celach marketingowych własnych produktów i usług Administratora lub produktów i usług podmiotów powiązanych z Administratorem – w razie udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

(d) wywiązania się przez Administratora z obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym podatkowego z zakresu rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

(e) w celu prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub w związku z wykonywaniem umowy, którą stanowią niniejsze Zasady (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) (w zależności czego dotyczy komunikacja),

(f) zapewnienia wykonania wewnętrznych procedur compliance (zgodności z prawem), audytów oraz ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej. W szczególności, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres obowiązywania niniejszych Zasad, a następnie dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w niezbędnym zakresie do czasu spełnienia obowiązków prawnych Administratora, w tym obowiązków przechowywania dokumentacji podatkowej lub, jeżeli dotyczy, do zakończenia odpowiednich postępowań prawnych dotyczących wniesionych lub prawdopodobnych roszczeń lub przez okres wymagany dla realizacji przez Administratora jego uzasadnionych interesów.

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być: zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi w zakresie call center, usługi IT), podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z Administratorem (np. spółki dominujące i zależne), a także, księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy. Dane osobowe mogą być również udostępniane organom administracji oraz sądom w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadkach i na warunkach określonych w RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (obejmujących także cele marketingowe Administratora), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Sprzeciw można zgłosić w dogodny dla siebie sposób, za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora wskazanych powyżej. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami Użytkownika lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania uniemożliwia zarejestrowanie oraz korzystanie z Platformy oraz Szkoleń.

W stosunku do Użytkownika nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym na profilowaniu.

Niniejsza informacja na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest uzupełniana przez Politykę Prywatności MARS (https://www.mars.com/privacy-policy-poland). W razie sprzeczności między niniejszą informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w niniejszych Zasadach a Polityką prywatności MARS obowiązujące są postanowienia niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Z różnych powodów nasze Strony mogą korzystać z plików cookie (ciasteczka). W Komunikacie o wykorzystywaniu plików cookie https://www.mars.com/cookies znajdą Państwo więcej informacji o tym z jakich plików cookie korzystamy oraz jak je wykorzystujemy.

Artykuł 12: Klauzula poufności

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej poufności wszystkich informacji związanych z Royal Canin i Platformą, z wyjątkiem informacji, które są publicznie znane bez działania lub winy Użytkownika. Użytkownik podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia przestrzegania tego obowiązku przez wszystkie osoby, które mogą być upoważnione do dostępu do takich poufnych informacji.

Zobowiązania Użytkownika do zachowania poufności są ważne podczas korzystania z Platformy i przez okres 5 lat po wypowiedzeniu Ogólnych Zasad.

Artykuł 13: Modyfikacja Zasad

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Platforma opracowana przez Royal Canin jest innowacyjnym narzędziem i będzie rozwijana w celu dodawania, zastępowania lub usuwania niektórych funkcji, w tym Szkoleń.

Royal Canin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Zasad w dowolnym momencie.

Przy pierwszym logowaniu Użytkownika na Platformie po zmianie Zasad Użytkownik będzie miał możliwość zapoznać się z nowymi Zasadami oraz wyrazić na nie zgodę. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje nowych Ogólnych Zasad, wtedy Użytkownik nie będzie mieć dostępu do Platformy, ani nie będzie mógł korzystać ze Szkoleń (chyba że wyrazi zgodę na zmienione postanowienia Zasad). W takiej sytuacji postanowienia o dezaktywacji i usunięciu Konta z pkt. 7.1. i 7.2. powyżej będą miały zastosowanie.

W razie niezaakceptowania przez Użytkownika Zasad Szczegółowych mających zastosowanie do danego Szkolenia, Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do takiego Szkolenia, którego dotyczą dane Zasady Szczególne, w tym nie będzie mógł się na nie zarejestrować.

Artykuł 14: Postanowienia końcowe

14.1 Rezygnacja z praw

Jeśli Royal Canin nie będzie korzystać z jakiegokolwiek z postanowień Ogólnych Zasad lub Zasad Szczególnych, czy też nie będzie egzekwować jego realizacji, Użytkownik nie może interpretować tego, jako uchylenie obowiązywania takiego postanowienia, czy też uprawnień z niego wynikających przez Royal Canin.

14.2 Całość Umowy i rozdzielność postanowień 

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a Royal Canin w zakresie Szkolenia i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoległe ustne oraz pisemne porozumienia, propozycje i oświadczenia w odniesieniu do Szkolenia oraz innych kwestii będących przedmiotem Ogólnych Zasad. Jeżeli którekolwiek z postanowień Ogólnych Zasad lub Zasad Szczególnych zostanie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

14.3 Niezależność Stron

Royal Canin i Użytkownik są niezależnymi podmiotami działającymi we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. W szczególności Użytkownik prowadzi swoją działalność na Platformie w sposób całkowicie niezależny i na własne ryzyko.

Platforma w żadnym przypadku nie powinna zastępować indywidualnej i niezależnej wiedzy fachowej, analizy, oceny i diagnozy Lekarza Weterynarii.

W odniesieniu do Lekarzy Weterynarii Royal Canin zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikom przestrzegania zasad regulujących obowiązki Lekarza Weterynarii w zakresie praktyki weterynaryjnej i etyki zawodowej, w szczególności zachowania niezależnego i obiektywnego profesjonalnego osądu.

14.4 Prawo właściwe i właściwość sądów

Ogólne Zasady i Zasady Szczególne podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim są interpretowane.

Wszelkie spory pomiędzy Royal Canin a Użytkownikiem wynikające z interpretacji, wykonania lub wypowiedzenia Zasad, których nie można rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sądy właściwe w Polsce.