ZASADY SZCZEGÓLNE 
DOTYCZĄCE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA 
DIETY WETERYNARYJNE ROYAL CANIN Z LINII MULTIFUNCTION
 
1. Niniejszy dokument dotyczy składania zamówień na zakup diet weterynaryjnych Royal Canin z linii Multifunction (dalej „Zasady Szczególne dla składania zamówień na produkty Multifunction”) od Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. (dalej „Royal Canin”) za pośrednictwem Platformy „Vet Services” (dalej „Platforma”).
 
2. Niniejsze Zasady Szczególne dla składania zamówień na produkty Multifunction stanowią Zasady Szczególne w rozumieniu Ogólnych Zasad Korzystania dla Platformy (dalej „Zasady Ogólne”).
 
3. Za pośrednictwem Platformy jest udostępniana usługa szczególna polegająca na zamawianiu diet weterynaryjnych Royal Canin z linii Multifunction (dalej „Produkty Multifunction”) of Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. (dalej „Royal Canin”). Usługa ta jest świadczona w odniesieniu do Użytkowników będących Zakładami Leczniczymi dla Zwierząt w rozumieniu Ogólnych Zasad Współpracy (dalej „OZW”), którzy są klientami Royal Canin i mają dostęp do Platformy. Usługa to polega na tym, że Użytkownik, o którym mowa powyżej (dalej na potrzeby tego Regulaminu, jako „Użytkownik”), może za pośrednictwem Platformy złożyć zamówienie na Produkty Multifunction. 
 
4. Zamówienia Produktów Multifunction, o których mowa w niniejszym Regulaminie, są składane na podstawie Ogólnych Zasad Współpracy Royal Canin (dalej „OZW”) z następującymi zmianami:
 
a) w odniesieniu do pkt. IV.1.c) OZW – dostawy Produktów Multifunction są realizowane przez Royal Canin na podstawie zamówienia składanego przez Klienta w formie elektronicznej poprzez Platformę;
 
b) w odniesieniu do pkt. IV.1.e) OZW – Zamówienie Produktów Multifunction powinno określać: (i) nazwę i gramaturę Produktu Multifunction; (ii) ilość zamawianego Produktu Multifunction; (iii) kod EAN (np. 3182550702317); (iv) datę realizacji Zamówienia; (v) miejsce dostawy zamówionego Produktu Multifunction; oraz (vi) kod MINOS; szczegółowe dane wymagane przy składaniu Zamówienia są wskazane w odpowiednim formularzu na Platformie;
 
c) w odniesieniu do pkt. IV.1.i) OZW – miejscem realizacji dostawy Zamówienia jest miejsce wykonywania działalności przez Klienta (tj. miejsce prowadzenia lecznicy weterynaryjnej przez Klienta) lub adres miejsca zamieszkania właściciela psa/kota;
 
d) w odniesieniu do pkt. IV.2.b) OZW – miejscem dostawy Produktu Multifunction do Klienta jest miejsce wykonywania działalności przez Klienta lub adres miejsca zamieszkania właściciela psa/kota (w zależności od tego, które z tych miejsc wskaże Klient w Zamówieniu);
 
e) w odniesieniu do pkt. V.1.d) OZW – postanowienie to nie ma zastosowania do Zamówień dla Produktów Multifunction ze względu na ich zindywidualizowany charakter; oraz
 
f) w odniesieniu do pkt. V.2 OZW – postanowienie to nie ma zastosowania do Zamówień dla Produktów Multifunction ze względu na ich zindywidualizowany charakter.
 
5. W celu złożenia zamówienia na Produkty Multifunction konieczne jest założenie przez Użytkownika profilu Właściciela Zwierzęcia na Platformie, dla którego dany Produkt Multifunction jest przeznaczony. Taki profil jest zakładany w ramach Konta Użytkownika, a Użytkownik nie ma dostępu do konta Właściciela Zwierzęcia założonych na Koncie innego Użytkownika. 
 
6. W celu złożenia zamówienia przeznaczonego dla Właściciela Zwierzęcia na Koncie Użytkownika, Użytkownik powinien: 
 
a) podać następujące dane: 
(i) imię i nazwisko Właściciela Zwierzęcia, dla którego zamawiany jest Produkt Multifunction;
(ii) adres dostawy (może to być adres lecznicy prowadzonej przez ZLDZ lub bezpośrednio adres Właściciela Zwierzęcia);
(iii) adres mailowy Właściciela Zwierzęcia;
(iv) numer telefonu Właściciela Zwierzęcia;
(v) rodzaj zwierzęcia (pies/kot), dla którego jest zamawiany Produkt Multifunction;
(vi) wiek zwierzęcia, dla którego jest zamawiany Produkt Multifunction;
(vii) imię zwierzęcia, dla którego jest zamawiany Produkt Multifunction.
 
b) przedstawić Właścicielowi Zwierzęcia do zapoznania się oraz podpisania informację o udostępnianiu jego danych przez Użytkownika do Royal Canin. Link do aktualnego wzoru Informacji o udostępnianiu danych do Royal Canin jest poniżej. Podpisane oświadczenie zostanie odebrane przez Przedstawiciela Handlowego Royal Canin. 
 
7. Niniejsze Zasady Szczególne dla składania zamówień na produkty Multifunction stanowią integralną część Ogólnych Zasad. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia Zasad Ogólnych.

***

Informacja o udostępnianiu danych właściciela psa/kota przez lekarza weterynarii 
do Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o.


[WAŻNE: oświadczenie jest przekazywane właścicielowi psa/kota przez właściwego lekarza weterynarii, który po przebadaniu zwierzęcia zbiera dane od właściciela i przeprowadza rejestrację właściciela na Platformie składania zamówień Royal Canin vet.royalcanin.com w celu złożenia zindywidualizowanego zamówienia na dietę weterynaryjną Royal Canin z linii Multifunction. Oświadczenie podpisywane jest w 2 egzemplarzach, tj. po jednym egzemplarzu dla właściciela zwierzęcia i RCD. Lekarz weterynarii ma obowiązek przekazać oryginał podpisanego oświadczenia do RCD najpóźniej w momencie rejestracji konta właściciela zwierzęcia na platformie.]

Zamówienia na zindywidualizowane diety weterynaryjnej Royal Canin z linii Multifunction dla właścicieli zwierząt są składane przez lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu składania zamówień u Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 10, 32-005 Niepołomice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357290. W celu złożenia przez lekarza weterynarii zamówienia na diety weterynaryjne Royal Canin z linii Multifunction lekarz weterynarii powinien podać następujące dane: 
a) imię i nazwisko właściciela psa/kota, dla którego zamawiana jest dieta weterynaryjna Royal Canin z linii Multifunction;
b) adres dostawy (może to być adres lecznicy lub bezpośrednio adres właściciela psa/kota);
c) adres mailowy właściciela psa/kota;
d) numer telefonu właściciela psa/kota;
e) rodzaj zwierzęcia (pies/kot), dla którego jest zamawiana dieta weterynaryjna Royal Canin z linii Multifunction;
f) wiek zwierzęcia, dla którego jest zamawiana dieta weterynaryjna Royal Canin z linii Multifunction;
g) imię zwierzęcia, dla którego jest zamawiana dieta weterynaryjna Royal Canin z linii Multifunction.

Powyższe dane właściciela psa/kota zostaną przekazane do Royal Canin Dystrybucja Sp. z o. o. przez Pani/Pana lekarza weterynarii [imię i nazwisko lekarza weterynarii] zatrudnionego w lecznicy weterynaryjnej [nazwa lecznicy weterynaryjnej] znajdującej się przy [adres lecznicy weterynaryjnej] (dalej „Lekarz”) w celu złożenia zamówienia przez Lekarza na dietę weterynaryjną Royal Canin z linii Multifunction dla Pani/Pana zwierzęcia. 

Niniejszym informujemy, że Royal Canin Dystrybucja Sp. z o. o. z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 10, 32-005 Niepołomice (dalej „Royal Canin”), jest administratorem powyższych danych podanych w celu złożenia zamówienia przez Lekarza na dietę weterynaryjną Royal Canin z linii Multifunction dla Pani/Pana zwierzęcia u Royal Canin. Powyższe Panią/Pana dane będą przetwarzane przez Royal Canin w celu realizacji umowy między Royal Canin a Lekarzem dotyczącej zakupu diety weterynaryjnej Royal Canin z linii Multifunction przez Lekarza na Pani/Pana rzecz. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Royal Canin jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Royal Canin obejmujących: (i) realizację umowy między Royal Canin a Lekarzem dot. zakupu diety weterynaryjnej Royal Canin z linii Multifunction przez Lekarza na Pani/Pana rzecz. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach jest przepis art. 6 ust. 1 pkt. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Royal Canin do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z Royal Canin (np. spółki dominujące i zależne), które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Royal Canin dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niezależnie od powyższego Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez Lekarza w celu realizacji złożonego przez Panią/Pana zamówienia kupna wybranych diet weterynaryjnych Royal Canin z linii Multifunction.

* * *

Potwierdzam otrzymanie i zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu.

Miejsce i data: ....................................................

Imię i nazwisko: ....................................................

Podpis: ....................................................