Ogólne Zasady Korzystania

 

Royal Canin Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, przy ul. Grabskiej 10, 32-005 Niepołomice (« Royal Canin ») zapewnia dostęp do wielousługowej platformy cyfrowej zwanej „VET SERVICES” zaprojektowaną dla lekarzy weterynarii i dostępną w internecie pod adresem: vet.royalcanin.com(« Platforma »).

Platforma ma na celu wspieranie Lekarzy Weterynarii w ich codziennej praktyce poprzez innowacyjne usługi (opisane szczegółowo w Załączniku 1), w zakresie:

 • Zaleceń Żywieniowych (dla produktów z katalogu Royal Canin)
 • Monitorowania Zwierząt
 • Wiedzy dla zespołu Lecznicy Weterynaryjnej (treści naukowe)
 • Zarządzania Lecznicą Weterynaryjną

Platforma jest narzędziem pomocy i wspierania Lekarzy Weterynarii, ale w żadnym przypadku nie powinna zastępować indywidualnej i niezależnej wiedzy fachowej, analizy, oceny i diagnozy Lekarza Weterynarii. Lekarze Weterynarii posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i informacje na temat zdrowia oraz dokumentację medyczną Zwierząt, które badają i leczą. Tylko Lekarze Weterynarii pozostający w bezpośrednim kontakcie ze Zwierzęciem są w stanie odpowiednio je zdiagnozować i doradzić Właścicielom Zwierząt właściwe leczenie w sposób całkowicie niezależny i zgodnie z ich zawodowymi zasadami i obowiązkami.

Założenie konta i korzystanie z Platformy oznacza Państwa wyraźną zgodę na poniższe POSTANOWIENIA:

DEFINICJE:

Administrator Kontaoznacza Lekarza Weterynarii w Lecznicy Weterynaryjnej odpowiedzialnego za zarządzanie Kontem Lekarza Weterynarii i udzielanie dostępu do niego członkom zespołu weterynaryjnego w Lecznicy Weterynaryjnej.

Zalecenia dotyczące Karmienia oznaczają automatycznie generowane zalecenia żywieniowe na podstawie danych Zwierzęcia dostarczone na Platformie przez Lekarza Weterynarii w ramach niektórych Usług, które można udostępniać Właścicielowi Zwierzęcia w formie wydruku lub e-maila z inicjatywy i na wyłączną odpowiedzialność Lekarza Weterynarii. Zalecenia dotyczą produktów żywieniowych sprzedawanych przez Royal Canin.

Ogólne Zasadyoznaczają niniejsze ogólne zasady korzystania mające zastosowanie do całej Platformy. Ogólne Zasady mają regulować wszystkie Usługi świadczone w ramach Platformy, z wyjątkiem przypadków, gdy zostały wyraźnie zmodyfikowane lub zastąpione Zasadami Szczególnymi.

Prawo Ochrony Danych Osobowych oznacza wszelkie przepisy ustawowe i regulacje w dowolnym kraju na świecie, które chronią prawa do ochrony prywatności osób fizycznych, o ile takie przepisy prawa i regulacje mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w związku z niniejszą umową, w tym między innymi prawo ochrony danych uchwalone przez Unię Europejską (UE) i państwa członkowskie UE, federalne i stanowe prawo USA dotyczące ochrony prywatności danych oraz tym podobne środki;

Naruszenie Bezpieczeństwa Danych oznacza (1) każdy nieuprawniony dostęp do danych lub ich pozyskiwanie zagrażające bezpieczeństwu, poufności lub integralności danych osobowych, lub (2) wszelkie nieuprawnione ujawnienie, dostęp do lub wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych, lub (3) wszelkie nieuprawnione wtargnięcie do systemów zawierających dane osobowe skutkujące nieuprawnionym dostępem lub dostępem z przekroczeniem uprawnienia.

Zwierzę oznacza kota lub psa należącego do Właściciela Zwierzęcia i zbadanego przez Lekarza Weterynarii w Lecznicy Weterynaryjnej.

Właściciel Zwierzęcia oznacza właściciela kota lub psa, którymi opiekuje się Lekarz Weterynarii.

Usługi: oznaczają określone aplikacje zaprojektowane w celu wspierania codziennej działalności Lekarza Weterynarii, dostępne na stronie głównej Platformy i podlegające Zasadom Szczególnym i niniejszym Ogólnym Zasadom.

Zasady Szczególne oznaczają szczególne zasady korzystania mające zastosowanie do każdej indywidulanej Usługi, zaakceptowane przez Użytkownika przed pierwszym skorzystaniem z Usługi.

Zasady oznaczają Ogólne Zasady wraz z Zasadami Szczególnymi mające zastosowanie do każdej Usługi.

Użytkownikoznacza Lekarza Weterynarii prowadzącego swoją praktykę w Lecznicy Weterynaryjnej, lub w drodze wyjątku innych członków Lecznicy Weterynaryjnej działających wyłącznie w imieniu i pod ścisłym nadzorem i odpowiedzialnością Lekarza Weterynarii, uprawnionych do korzystania z Platformy na podstawie bezpośredniej umowy z Royal Canin lub na podstawie dostępu udzielonego przez Administratora Konta i na jego ścisłą odpowiedzialność. W stosownych przypadkach Użytkownik może również wyznaczyć Studentów Weterynarii (zakres odpowiedzialności, jak powyżej).

Treści Użytkownika oznaczają wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie, logo, nazwę handlową, firmę, dokumenty, dane i informacje przesłane przez Użytkownika na Platformę dotyczące Lecznicy Weterynaryjnej, Zwierząt i Właścicieli Zwierząt, w tym wszelkie materiały pisemne i w szczególności komentarze dodane przez Użytkownika i, w stosownych przypadkach, modyfikacje wyników wygenerowane lub obliczone przez Platformę, wyłącznie na odpowiedzialność Lekarza Weterynarii.

Lekarz Weterynarii oznacza osobę fizyczną wykonującą zawód lekarza weterynarii lub Lecznicę Weterynaryjną zarejestrowaną na Platformie.

Konto Lekarza Weterynarii oznacza indywidualne konto Lekarza Weterynarii, umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Platformy i korzystanie z Usług po zaakceptowaniu Zasad.

Lecznica Weterynaryjna oznacza placówkę ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług weterynaryjnych (tj. stanowi placówkę, która stanowi zakład leczniczy dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. Nr 11 poz. 95, z późn. zm.), w tym posiada wpis działalności, jako zakład leczniczy dla zwierząt, do ewidencji prowadzonej przez właściwa okręgową radę lekarsko-weterynaryjną oraz odpowiednią rejestrację tej działalności w CEIDG lub KRS, w zależności od formy prowadzenia działalności zakładu leczniczego dla zwierząt), która jest zarejestrowana na Platformie, i w której jeden lub więcej Lekarzy Weterynarii wraz z innymi członkami zespołu weterynaryjnego świadczą usługi weterynaryjne.

Student Weterynarii oznacza Studenta Weterynarii, który może korzystać z Platformy pod nadzorem Lekarza Weterynarii wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych dotyczących żywienia Zwierząt, zgodnie z postanowieniami art. 3.

Artykuł 1: Akceptacja Zasad

Użytkownik może korzystać z Platformy i Usług, za co wyłączną odpowiedzialność ponosi Administrator Konta.

Rejestracja i nawigowanie na Platformie zależą od pełnej akceptacji Ogólnych Zasad przez Użytkownika i Administratora Konta. Dodatkowo, każda Usługa dostępna na Platformie podlega Zasadom Szczególnym, które Użytkownik powinien uważnie przeczytać i zaakceptować przy pierwszym dostępie Użytkownika do wspomnianej Usługi.

Ogólne Zasady wraz z Zasadami Szczególnymi stanowią umowę pomiędzy Royal Canin a Użytkownikiem.

Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na poddanie się wiążącej mocy Zasad, Użytkownik nie może korzystać z Usług.

Ogólne Zasady i Zasady Szczególne są dostępne na Platformie.

Artykuł 2 – Rejestracja na Platformie - Niezależność

Niniejszy Artykuł dotyczy wyłącznie rejestracji i dostępu do Platformy dla osób wykonujących zawód Lekarza Weterynarii. Dla Studentów Weterynarii, patrz art. 3.

2.1 Warunki rejestracji Użytkownika 

Z zastrzeżeniem art. 3, Użytkownicy uprawnieni do rejestracji na Platformie muszą posiadać uprawnienia Lekarza Weterynarii i zobowiązują się do korzystania z Platformy w celach ściśle zawodowych. Są to: (a) osoby fizyczne, należycie zarejestrowane i posiadające uprawnienia wydane przez właściwy zawodowy organ regulacyjny i prowadzące praktykę w zakresie medycyny i chirurgii weterynaryjnej w sposób indywidualny i niezależny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami; lub (b) podmioty prawne, należycie zarejestrowane i posiadające uprawnienia wydane przez właściwy zawodowy organ regulacyjny, prowadzące działalność w formie Lecznicy Weterynaryjnej w dziedzinie medycyny i chirurgii weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami.

W trakcie pierwszego połączenia się z Platformą, Użytkownik zostanie poproszony o utworzenie Konta Lekarza Weterynarii lub o zalogowanie się na swoje utworzone wcześniej konto w Royal Canin (jeśli ma już założone takie konto). W celu utworzenia nowego konta Użytkownik powinien podać prawdziwe, prawidłowe i pełne informacje dotyczące swojej tożsamości. Loginem będzie adres e-mail lub numer klienta, lub jakikolwiek inny login podany Użytkownikowi przez Royal Canin, a Użytkownik musi podać nowe hasło.

Użytkownik (a) gwarantuje, że informacje przekazane Royal Canin będą prawdziwe, dokładne i kompletne oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie błędy, pominięcia i aktualizacje; (b) zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji przekazanych danych i informacji (jeśli będzie to konieczne); oraz (c) musi, jeżeli nie jest już należycie zarejestrowany i uprawniony do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, (i) powiadomić o tym Royal Canin pocztą elektroniczną oraz (ii) niezwłocznie zaprzestać korzystania z Platformy. 

Każda osoba fizyczna rejestrująca się w imieniu osoby prawnej (Lecznicy Weterynaryjnej), z którą jest powiązana, gwarantuje, że została do tego upoważniona. W przeciwnym razie osoba fizyczna ponosi odpowiedzialność zarówno wobec zainteresowanej Lecznicy Weterynaryjnej, jak i Royal Canin.

 

 1. Dostęp do Platformy za pośrednictwem Konta Lekarza Weterynarii

Po akceptacji Ogólnych Zasad, Użytkownik (a) może uzyskać dostęp do Platformy za pośrednictwem Konta Lekarza Weterynarii, używając loginu i hasła podanych przez Royal Canin, które są osobiste i pozostają pod opieką Użytkownika; (b) musi podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia poufności, bezpieczeństwa i prawidłowego korzystania z loginu i hasła Użytkownika, aby zapobiec ich ujawnieniu lub wykorzystaniu przez nieupoważnione osoby trzecie; oraz (c) ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie przez jakąkolwiek inną osobę z loginu i hasła Użytkownika, a także za wszelkie operacje przeprowadzane za pośrednictwem Konta Lekarza Weterynarii Użytkownika. Uznaje się, że wszelkie połączenia z Kontem Lekarza Weterynarii lub przekazywanie danych za pomocą Konta Lekarza Weterynarii zostały dokonane przez posiadacza tego Konta i na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. W przypadku niezgodnego z prawem użycia hasła Użytkownika lub zalogowania się, Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia o tym Royal Canin na piśmie możliwie jak najszybciej.

Jeśli posiadaczem rachunku jest osoba prawna (Lecznica Weterynaryjna), należy wyznaczyć Administrator Konta, który będzie mieć możliwość udzielania dostępu do Konta Lekarza Weterynarii Użytkownikom z Lecznicy Weterynaryjnej. Uznaje się, że dostęp do Platformy może uzyskać tylko osoba fizyczna wykonująca zawód Lekarza Weterynarii w Lecznicy Weterynaryjnej. W drodze wyjątku inni członkowie zespołu weterynaryjnego Lecznicy Weterynaryjnej mogą uzyskać dostęp do Platformy, wyłącznie w imieniu oraz pod ścisłym nadzorem i odpowiedzialnością Lekarza Weterynarii.

Posiadacz Konta Lekarza Weterynarii jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z Konta Lekarza Weterynarii oraz gwarantuje i oświadcza, że Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z Platformy i do przestrzegania Zasad.

 

2.3 Niezależność Lekarza Weterynarii

Royal Canin zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikom przestrzegania zasad regulujących obowiązki lekarza weterynarii w zakresie praktyki weterynaryjnej i etyki zawodowej, w szczególności zachowania niezależnego i obiektywnego profesjonalnego osądu.

Artykuł 3: Rejestracja i Korzystanie z Platformy przez Studentów Weterynarii

Bez uszczerbku dla art. 2, dostęp do i korzystanie z Platformy przez Studentów Weterynarii podlega wyłącznie postanowieniom niniejszego artykułu.

Studenci Weterynarii mogą uzyskać dostęp do Platformy tylko bezpośrednio od Royal Canin lub na podstawie upoważnienia udzielonego przez Administratora Konta i pod jego nadzorem.

Studenci Weterynarii mają wyłącznie prawo do korzystania z Platformy na użytek własny oraz wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Studenci Weterynarii nie są w żaden sposób upoważnieni do korzystania z Platformy w celu diagnozowania lub przekazywania Zaleceń dotyczących Karmienia Właścicielom Zwierząt, z zastrzeżeniem, że Studenci Weterynarii mogą przekazywać Zalecenia dotyczące Karmienia podczas korzystania z Platformy pod bezpośrednim nadzorem i po upoważnieniu przez Lekarza Weterynarii w ramach stażu. Lekarz Weterynarii ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Platformy przez Studentów Weterynarii.

Royal Canin nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie lub porady udzielone przez Studenta Weterynarii zgodnie z zasadami korzystania z Platformy.

Artykuł 4: Usługi oferowane na Platformie

4.1 Dostęp do i korzystanie z Usług

Użytkownik może przez cały czas według swego uznania korzystać lub nie korzystać ze wszystkich lub niektórych Usług na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami dotyczącymi praktyki weterynaryjnej Lekarza Weterynarii.

Opis każdej Usługi znajduje się w Zasadach Szczególnych dotyczących danej Usługi.

Korzystanie z Usług podlega Ogólnym Zasadom i Zasadom Szczególnym dotyczącym Indywidualnej Usługi.

Każdy Użytkownik musi zaakceptować Ogólne Zasady i Zasady Szczególne dotyczącej danej Usługi przed uzyskaniem dostępu do Usługi i korzystaniem z niej.

Jakikolwiek dostęp do Usług lub korzystanie z Usług na Koncie Lekarza Weterynarii uznaje się za dokonane za zgodą i na pełną odpowiedzialność Lekarza Weterynarii posiadającego Konto Lekarza Weterynarii.

Ponieważ Platforma jest stale rozwijanym narzędziem, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w dostępie do Usług i korzystaniu z nich może nastąpić czasowa przerwa z przyczyn technicznych, w szczególności z powodu aktualizacji lub konserwacji. Royal Canin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w świadczeniu Usług.

4.2 Modyfikacje Usług

Usługi dostępne na Platformie mogą być w dowolnym czasie modyfikowane lub ich świadczenie może być wstrzymane. Royal Canin może, według własnego uznania, modyfikować Usługi, usuwać lub zastępować pewne Usługi lub świadczyć nowe Usługi. W przypadku wycofania dalej Usługi lub zastąpienia jej inną Usługą, Royal Canin powiadomi Użytkowników o wycofaniu/zastąpieniu odpowiednich Usług, co umożliwi Użytkownikom podjęcie niezbędnych środków w celu pobrania swoich indywidualnych informacji na Platformę.

Royal Canin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje lub wycofanie wszystkich lub niektórych Usług.

Artykuł 5: Należyte Korzystanie z Usług

Użytkownik będzie korzystać z Usług wyłącznie w celach zawodowych, ściśle przestrzegając obowiązujących przepisów, zasad i regulacji dotyczących praktyki weterynaryjnej (w szczególności obowiązujących zasad etyki zawodowej i odpowiedzialności) oraz zgodnie z opisem Usług zawartym w Zasadach Szczególnych.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług w normalnych i rozsądnych warunkach oraz podawać na Platformie dokładne, kompletne i aktualne Treści Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik uzna, że zalecenia lub dane automatycznie przekazywane przez Platformę dotyczące żywienia i monitorowania zdrowia Zwierząt powinny zostać zmodyfikowane (jeżeli taka modyfikacja jest możliwa na mocy obowiązujących Zasadach Szczególnych), Użytkownik dokona zmian na swoją wyłączną odpowiedzialność, zgodnie z fizycznym badaniem Zwierzęcia przeprowadzonym przez Lekarza Weterynarii, niezależnym, profesjonalnym osądem oraz obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami dotyczącymi działalności weterynaryjnej.

Jeżeli udostępnianie informacji lub danych za pośrednictwem Platformy na rzecz Właściciela Zwierzęcia (w tym Zaleceń dotyczących Karmienia) jest możliwe, Użytkownik udostępnia takie informacje lub dane w sposób całkowicie niezależny i na swoją wyłączną odpowiedzialność.

Ponadto, Użytkownik zobowiązuje się nie angażować w działania lub zachowania jakiegokolwiek rodzaju (w szczególności, takie jak pobieranie, wysyłanie, rozpowszechnianie, edytowanie, emitowanie, publikowanie) sprzeczne z prawem polskim, które naruszają porządek publiczny w Polsce, prawa osób trzecich, zasady etyki zawodowej, wizerunek lub prawa Royal Canin, czy też Zasady.

Korzystając z Platformy, Użytkownik zobowiązuje się (bez ograniczeń), że nie będzie: (a) celowo pobierać, przesyłać, rozpowszechniać lub przekazywać jakichkolwiek informacji, danych, zawierających lub będących wirusami komputerowymi lub innymi kodami lub programami komputerowymi opracowanymi w celu zakłócania, niszczenia, zniekształcania lub ograniczania funkcji jakiegokolwiek oprogramowania, komputera, usługi lub narzędzia komunikacji online; (b) celowo pobierać, przesyłać, rozpowszechniać lub przekazywać jakichkolwiek fałszywych informacji, niezgodnych z prawem, nieodpowiednich lub niewłaściwych treści; (c) zakłócać, spowalniać, blokować lub zmieniać normalnego przepływu danych udostępnianych za pośrednictwem Platformy i w ramach Usług; oraz (d) powielać, kopiować, sprzedawać, udostępniać, odsprzedawać lub wykorzystywać do celów handlowych jakiejkolwiek części Platformy lub Usług. 

Artykuł 6 : Okres obowiązywania i wypowiedzenie

Zasady wchodzą w życie na czas nieoznaczony od momentu ich zaakceptowania przez Użytkownika.

Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć Zasady z dowolnej przyczyny  w drodze pisemnego powiadomienia, w tym wiadomości e-mail przesłanej drugiej stronie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

Ponadto, Royal Canin może wypowiedzieć Zasady ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia Zasad lub przepisów prawa przez Użytkownika (lub jego Administratora Konta).

W przypadku wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron i z dowolnej przyczyny Royal Canin zablokuje dostęp Użytkownika do Platformy.

Artykuł 7: Warunki Finansowe

Royal Canin nie pobiera od Użytkownika opłat za korzystanie z Platformy. Jednak Royal Canin może pobierać od właściciela Konta Lekarza Weterynarii opłaty za niektóre istniejące lub przyszłe Usługi zgodnie z Zasadami Szczególnymi dotyczącymi takich Usług.

Artykuł 8: Odpowiedzialność

8.1 Odpowiedzialność Royal Canin

Royal Canin nie gwarantuje dostępności i stałego, właściwego funkcjonowania Platformy i Usług, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Możliwe są przerwy w działalności Platformy oraz wszystkich lub niektórych Usług ze względów technicznych.

Royal Canin nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niedostępności Platformy oraz wszystkich lub niektórych Usług z powodu jakiejkolwiek wady technicznej, problemu lub przyczyny, w tym (między innymi) nadmiernego ruchu w Internecie, awarii usługi internetowej dostawcy, błędu ludzkiego lub problemu elektrycznego, złośliwej ingerencji, awarii oprogramowania lub sprzętu lub działania siły wyższej.

Royal Canin zapewnia informacje i porady dotyczące w szczególności odżywiania i stanu zdrowia Zwierząt za pośrednictwem Usług w oparciu o informacje zdrowotne dostarczone przez Użytkownika na Platformie. Takie informacje i porady są dostarczane jako wstępne zalecenia i w żadnym przypadku nie mogą zastąpić niezależnej i profesjonalnej wiedzy, oceny i diagnozy Lekarza Weterynarii. Royal Canin nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacje lub porady wydają się nieodpowiednie lub jeśli stan zdrowia Zwierzęcia nie jest zgodny z informacjami i poradami podanymi na Platformie.

Royal Canin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie lub szczególne (utrata danych, strata finansowa, utrata korzyści, utrata możliwości), jakie mogą ponieść Użytkownik i Właściciele Zwierząt w związku z Platformą lub Usługami z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi, z powodu dostępu lub braku dostępu do Platformy lub Usługi, korzystania lub niemożność korzystania z Platformy lub danej Usługi lub funkcjonowania lub braku funkcjonowania wszystkich lub niektórych Usług. Dotyczy to w szczególności szkód, które mogą wynikać z niedokładnych treści, a zwłaszcza Zaleceń dotyczących Karmienia, błędów, spowolnienia lub przerw w transmisji, utraty, zniknięcia lub zmiany danych, wirusów komputerowych, niezależnie od ich pochodzenia, ingerencji osób trzecich itp.

Royal Canin nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu Treści Użytkownika, które Użytkownik dostarcza na swoją wyłączną odpowiedzialność i przy pełnej znajomości faktów.

8.2 Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za (a) przestrzeganie obowiązujących i prawnie wiążących zasad etyki zawodowej lekarza weterynarii; (b) decyzję o rejestracji na Platformie i korzystanie z Usług; (c) diagnozę i leczenie chorób oraz stan zdrowia Zwierząt (tylko Lekarze Weterynarii mogą przeprowadzić badanie fizyczne Zwierząt i leczyć je); (d) udostępnianie Właścicielom Zwierząt wybranych informacji lub zaleceń przez Platformę w ramach Usług; (e) dokładność i wiarygodność Treści Użytkownika przesyłanych na Platformę, w tym między innymi (i) danych i informacji dotyczących Zwierząt, ich cech, dokumentacji medycznej i stanu zdrowia; (ii) danych i informacji dotyczących Właścicieli Zwierząt; oraz (iii) w stosownych przypadkach, bezpłatnych komentarzy i modyfikacji danych automatycznie dostarczanych lub obliczanych przez Platformę w ramach Usług; (f) zawarcie własnych umów z Właścicielami Zwierząt; oraz (g) wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez Właściciela Zwierzęcia lub osobę trzecią wskutek wszelkich informacji dostarczonych przez Platformę lub Usługi, w tym Zaleceń dotyczących Karmienia.

Użytkownik (a) zabezpieczy i zwolni Royal Canin z wszelkiej odpowiedzialności oraz obroni przed wszelkimi działaniami, postępowaniami, roszczeniami, skargami lub żądaniami jakiejkolwiek osoby, w tym Właścicieli Zwierząt, wynikającymi z działalności Użytkownika lub korzystania z Platformy lub Usług; oraz (b) zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty, honoraria prawników i ekspertów oraz wszelkie odszkodowania, którymi Royal Canin może zostać obciążony w tym zakresie, na mocy postanowienia sądu dotyczącego zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Zwierzęcia, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek odszkodowania, jakiego Royal Canin może dochodzić od Użytkownika.

Artykuł 9: Własność Intelektualna

9.1 Treści Royal Canin

Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Platformą i jej treścią (teksty, obrazy, filmy, bazy danych, dźwięki, zdjęcia, nazwy firm, logo, znaki towarowe itp.), z wyłączeniem Treści Użytkownika, są i pozostaną własnością Royal Canin lub jej podmiotów stowarzyszonych lub podlegają licencjom lub zezwoleniom udzielonym Royal Canin przez osoby trzecie.

Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Platformy i jej treści wyłącznie zgodnie z Zasadami. Z wyjątkiem treści wyraźnie przeznaczonych do udostępniania Właścicielom Zwierząt, Użytkownik nie może powielać, udostępniać publicznie, wykonywać, publikować ani modyfikować żadnej części Platformy i jej treści bez uprzedniej pisemnej zgody Royal Canin.

9.2 Treści Użytkownika

W ramach korzystania z Platformy Użytkownik będzie mógł przesyłać Treści Użytkownika. Użytkownik udziela Royal Canin i jej podmiotom stowarzyszonym bezpłatnej, niewyłącznej, ogólnoświatowej licencji na czas trwania ochrony mających zastosowanie praw własności intelektualnej, na korzystanie z Treści Użytkownika z dowolnego powodu w związku ze świadczeniem Usług. Ponadto Royal Canin będzie mógł wykorzystywać Treści Użytkownika do promowania i reklamowania Platformy wśród osób trzecich.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że Treści Użytkownika są wolne od praw osób trzecich, w tym wszelkich praw własności intelektualnej lub praw do ochrony prywatności. Użytkownik powinien odpowiednio zabezpieczyć, obronić i zwolnić Royal Canin z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub działań prawnych osób trzecich związanych z wykorzystaniem przez Royal Canin Treści Użytkownika w ramach zezwolenia.

Artykuł 10: Ochrona Danych Osobowych.

10.1 Dane Osobowe Właściciela Zwierzęcia

Użytkownik może gromadzić i przetwarzać pewne Dane Osobowe Właścicieli Zwierząt za pośrednictwem Platformy, w szczególności w celu zapewnienia monitorowania zwierząt domowych, zarządzania lecznicą i udostępniania cennych informacji, takich jak Zalecenia dot. Karmienia Właścicielowi Zwierzęcia, w ramach Usług.

W tym kontekście oraz przy założeniu, że zarówno Użytkownik, jak i Royal Canin mogą zostać uznani za administratorów danych osobowych pozyskiwanych lub udostępnianych na podstawie niniejszej Umowy:

 1. Użytkownik i Royal Canin nie będą działać jako Współadministratorzy.
 2. Zarówno Użytkownik, jak i Royal Canin zapewnią pełną zgodność z obowiązującym Prawem Ochrony Danych Osobowych w zakresie swoich obowiązków przetwarzania danych wynikających z niniejszej Umowy. Zgodność z tymi wymogami można zweryfikować posługując się Zasadami Przetwarzania Danych Mars (wstawić adres URL) jako lista kontrolną.
 3. Użytkownik i Royal Canin będą unikać wszelkich działań, które mogłyby narazić drugą stronę na naruszenie jej obowiązków w zakresie ochrony danych zgodnie z Prawem Ochrony Danych Osobowych.
 4. Użytkownik i Royal Canin w rozsądny sposób będą pomagać drugiej stronie w przestrzeganiu przez nią Prawa Ochrony Danych Osobowych, jeżeli to konieczne i możliwe.
 5. Użytkownik niezwłocznie powiadomi Royal Canin, jeśli dowie się, odkryje lub ma uzasadnione podejrzenie, że doszło do Naruszenia Bezpieczeństwa Danych.
 6. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której relację można określić jako pełnienie funkcji „administratora danych” i „podmiotu przetwarzającego”, zostanie to uzgodnione z wyprzedzeniem. W okolicznościach, w których Użytkownik otrzyma polecenia w charakterze „podmiotu przetwarzającego”, zastosowanie mają Zasady Przetwarzania Danych Mars.

Jako strona zbierająca dane osobowe od Właściciela Zwierzęcia, Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się, że posiada wszelkie niezbędne prawa, zgody i podstawy prawne do zbierania i udostępniania danych osobowych Royal Canin lub odpowiednim osobom trzecim i do zezwolenia takiej osobie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w jej imieniu. Użytkownik powinien uzyskać zgodę Właściciela Zwierzęcia na zbieranie i udostępnianie jego danych osobowych na Platformie.  Użytkownik zwalnia Royal Canin z odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik nie ma prawnie uzasadnionego interesu do gromadzenia, używania i udostępniania danych osobowych.

Użytkownik nie będzie wykorzystywać Danych Osobowych Właścicieli Zwierząt w imieniu Royal Canin oraz zabezpieczy, obroni i zwolni Royal Canin z odpowiedzialności w przypadku roszczenia lub kroków prawnych podjętych przez Właściciela Zwierzęcia w związku z wykorzystaniem jego Danych Osobowych przez Użytkownika.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania Danych Osobowych Właścicieli Zwierząt w ramach Platformy w imieniu Użytkownika, znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie prywatności https://www.mars.com/privacy-policy-poland

10.2 Dane Osobowe Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Mars https://www.mars.com/privacy-policy-poland. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawarte są również w Zasadach Szczególnych.

Artykuł 11: Ubezpieczenie

Użytkownik potwierdza, że zawarł polisę ubezpieczeniową z firmą ubezpieczeniową, o której wiadomo, że jest wypłacalna, i że przez cały okres obowiązywania Zasad Użytkownik pozostanie posiadaczem polisy ubezpieczeniowej obejmującej jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej w odpowiedniej wysokości. Polisa musi obejmować wszystkie rodzaje szkód (fizyczne, majątkowe, niemajątkowe, następcze lub nie).

Na żądanie, Użytkownik dostarczy Royal Canin certyfikat ubezpieczenia w dowolnym momencie.

Artykuł 12: Klauzula poufności

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej poufności wszystkich informacji związanych z Royal Canin i Platformą, z wyjątkiem informacji, które są publicznie znane bez działania lub winy Użytkownika lub które są bezpośrednio przeznaczone do udostępniania Właścicielom Zwierząt, takie jak Zalecenia dotyczące Karmienia. Użytkownik podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia przestrzegania tego obowiązku przez Lecznicę Weterynaryjną i wszystkich podwykonawców.

Zobowiązania Użytkownika do zachowania poufności są ważne podczas korzystania z Platformy i przez okres 5 lat po wypowiedzeniu Zasad.

Artykuł 13: Zmiana Zasad

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Platforma opracowana przez Royal Canin jest innowacyjnym narzędziem i będzie rozwijana w celu dodawania, zastępowania lub usuwania niektórych funkcji.

Royal Canin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Zasad w dowolnym momencie.

Przy pierwszym logowaniu się Użytkownika na Platformie po zmianie Zasad Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z nowymi Zasadami oraz ich (i) akceptacji; albo (ii) odrzucenia. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje nowych Zasad dostęp do Platformy zostanie zdezaktywowany, a Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usług.

Artykuł 14: Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi związane z funkcjonowaniem Platformy przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres [email protected]. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni od ujawnienia przyczyny reklamacji. Royal Canin rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest za pomocą wiadomości e-mail.

Artykuł 15: Postanowienia końcowe

15.1: Postanowienie ogólne

Jeśli Royal Canin nie będzie korzystać z jakiegokolwiek z postanowień Zasad, czy też nie będzie go egzekwować jego realizacji, Użytkownik nie może interpretować tego, jako uchylenie obowiązywania takiego postanowienia, czy też uprawnień z niego wynikających przez Royal Canin.

15.2: Niezależność Stron

Royal Canin i Użytkownik są niezależnymi podmiotami działającymi we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. W szczególności Użytkownik prowadzi swoją działalność na Platformie w sposób całkowicie niezależny i na własne ryzyko.

15.3: Prawo właściwe i jurysdykcja

Prawem właściwym dla Zasad jest prawo polskie.

Wszelkie spory pomiędzy Royal Canin a Użytkownikiem wynikające z interpretacji, wykonania lub wypowiedzenia Zasad, których nie można rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

 

 

Zalecenia Żywieniowe: Aby pomóc zespołowi weterynaryjnemu określić najlepsze zalecane wartości odżywcze zgodnie z profilem zwierzęcia, należy podać dokładne dzienne karmienie mieszanką

 

 

Monitorowanie Zwierzęcia: dostarczanie lekarzom weterynarii cyfrowych narzędzi związanych z żywieniem w celu wsparcia obserwacji Zwierzęcia w programie utraty wagi, monitorowania danych klinicznych, jeżeli cierpi na choroby przewlekłe i wspierania profilaktyki zdrowotnej za pomocą algorytmu predykcyjnego

 

 

Wiedza dla zespołu Lecznicy Weterynaryjnej: Dzielenie się całą wiedzą naukową dla poszerzania wiedzy zespołu lecznicy na temat Zwierząt poprzez artykuły, e-learning, seminaria internetowe, czasopisma (np. Vet Focus)

 

Zarządzanie Lecznicą Weterynaryjną: Usługi cyfrowe ułatwiające zamawianie produktów w Royal Canin, wsparcie dostarczania i rozliczania zindywidualizowanych rozwiązań żywieniowych oraz wszelkie inicjatywy cyfrowe, które pomogą lecznicy zaoszczędzić czas i zapewnić pozytywne doświadczenia kliniczne klientom.