Royal Canin Danmark, der har sit kontor på Kay Fiskers Plads 10, 2. sal, 2300 København S (« Royal Canin »), leverer en digital multiserviceplatform kaldet "Vet Services" (Tjenester til Dyrlæger), som er designet til Dyrlæger. Platformen er tilgængelig på internettet (« Platform »).

Platformen er designet til at understøtte Dyrlæger i deres daglige praksis via innovative Tjenester (beskrevet i bilag 1) med fokus på:
• Ernæringsmæssig anbefaling (for Royal Canin-produktkatalog)
• Overvågning af kæledyr 
• Viden til Dyrlægeklinik-teamet (videnskabeligt indhold)
• Klinikadministration 

Platformen er et support- og hjælpeværktøj for Dyrlæger, men bør på ingen måde fungere som erstatning for Dyrlægens individuelle og uafhængige faglige ekspertise, undersøgelse, vurdering og diagnose. Dyrlæger har den nødvendige viden, erfaring og information relateret til sundheds- og medicinsk registrering af de kæledyr, de undersøger og behandler. Kun Dyrlæger i direkte kontakt med det enkelte Kæledyr er i stand til at diagnosticere det korrekt og rådgive Kæledyrsejerne fuldstændig uafhængigt om den rette behandling i overensstemmelse med deres faglige regler og forpligtelser. 

VED AT OPRETTE EN KONTO OG BRUGE PLATFORMEN, ACCEPTERER DU UDTRYKKELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER:

DEFINITIONER: 

Kontoadministrator betyder en Dyrlæge i en Dyrlægeklinik, der er ansvarlig for at administrere og give adgang til Dyrlægekontoen til de veterinære medarbejdere i dennes Dyrlægeklinik.

Fodringsanbefalinger betyder automatisk genererede ernæringsmæssige anbefalinger, som er baseret på Kæledyrets data og leveres på Platformen af Dyrlægen som en del af bestemte Tjenester, som kan deles med Kæledyrsejeren via udskrifter, e-mail eller ved brug af QR-kode på Dyrlægens initiativ og eneansvar. Anbefalingerne omfatter ernæringsprodukter, der sælges af Royal Canin.

Generelle betingelser betyder dissee generelle betingelser, der gælder for hele Platformen. De Generelle betingelser gælder for alle Tjenester, der leveres via Platformen, undtagen når de er udtrykkeligt ændret eller erstattet af de Specifikke betingelser.

Lovgivning om databeskyttelse betyder alle love og bestemmelser i ethvert land i verden, som beskytter privatlivets rettigheder for enkeltpersoner, for så vidt disse love og bestemmelser gælder for håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med disse Generelle betingelser og Dyrlægens brug af Platformen, herunder uden begrænsning den databeskyttelsesforordning, der er vedtaget af Den Europæiske Union (EU) og EU-medlemslandene, amerikanske føderale og statslige love om databeskyttelse og lignende foranstaltninger.

Brud på datasikkerheden betyder (1) enhver uautoriseret adgang til eller erhvervelse af data, der kompromitterer sikkerheden, fortroligheden eller integriteten af personlige oplysninger, eller (2) enhver uautoriseret videregivelse af, adgang til eller brug af personlige oplysninger, eller (3) enhver uautoriseret indtrængen i systemer, der indeholder personlige oplysninger, der resulterer i uautoriseret adgang eller adgang uden tilladelse.

Kæledyr betyder en kat og/eller hund, der ejes af Kæledyrsejeren og undersøges i samråd med Dyrlægen i Dyrlægeklinikken.

Kæledyrsejer betyder ejeren af en kat og/eller hund, som er kunde hos Dyrlægen.

Tjenester: betyder de specifikke applikationer, der er designet til at understøtte Dyrlægens daglige praksis, som er tilgængelige på Platformens hjemmeside og underlagt de Specifikke betingelser og disse Generelle betingelser.

Specifikke betingelser betyder de særlige brugsbetingelser, der regulerer den enkelte Tjeneste, som skal accepteres af Brugeren, inden Brugeren tager den pågældende Tjeneste i brug.

Betingelser betyder de Generelle betingelser sammen med de Specifikke betingelser, der gælder for den enkelte Tjeneste. 

Bruger betyder en Dyrlæge, der arbejder i Dyrlægeklinikken, eller undtagelsesvist andre parter i denne Dyrlægeklink, som agerer udelukkende på vegne af, under streng kontrol af og under ansvaret af den Dyrlæge, som er berettiget til at bruge Platformen enten i kraft af en direkte aftale med Royal Canin eller ifølge den adgang, der er tildelt af Kontoadministratoren og på dennes objektive ansvar. Hvor dette er relevant, kan Brugeren også udpege Dyrlægestuderende.

Brugerindhold betyder alle former for varemærker, ophavsrettigheder, logoer, varenavne, firmanavne, dokumenter, data og oplysninger, der uploades af Brugeren til Platformen vedrørende Dyrlægeklinikken, Kæledyrene og Kæledyrsejerne, herunder ethvert skriftligt materiale og især kommentarer udfyldt af Brugeren samt, hvor dette er relevant, ændringer af resultater, der er genereret eller beregnet af Platformen, udelukkende på en Dyrlæges ansvar.

Dyrlæge betyder en fysisk person, der fungerer som dyrlæge eller driver en Dyrlægeklinik, der er registreret på Platformen. 

Dyrlægekonto betyder en Dyrlæges personlige konto, der giver Brugeren adgang til Platformen og brug af Tjenesterne efter accept af Betingelserne.

Dyrlægeklinik betyder en juridisk enhed eller dyrlægepraksis, der er registreret på Platformen, hvor en eller flere Dyrlæger sammen med andre veterinærmedarbejdere leverer veterinærtjenester.  

Dyrlægestuderende betyder en dyrlægestuderende, der har tilladelse til at bruge Platformen under opsyn af en Dyrlæge udelukkende til informative og uddannelsesrelaterede formål vedrørende Kæledyrs ernæring i henhold til bestemmelserne i Paragraf 3.


Paragraf 1: Accept af betingelserne
 

Brugeren kan bruge Platformen og Tjenesterne på Kontoadministratorens eneansvar.

Registrering og navigering på Platformen er betinget af Brugerens fulde accept af de Generelle betingelser. Derudover er alle tilgængelige Tjenester på Platformen underlagt de Specifikke betingelser, som skal læses omhyggeligt og accepteres af Brugeren, første gang Brugeren søger adgang til Tjenesten. 

De Generelle betingelser udgør sammen med de Specifikke betingelser en kontrakt mellem Royal Canin og Brugeren. 

Hvis Brugeren ikke kan acceptere ovennævnte Betingelser, skal Brugeren omgående ophøre med at benytte Platformen og Tjenesterne, og ikke længere berettiget hertil. 

Betingelserne er altid tilgængelige på Platformen.


Paragraf 2 – Registrering på Platformen – Uafhængighed

Denne paragraf vedrører kun registrering og adgang til Platformen for professionelle Dyrlæger. For Dyrlægestudenterende, se Paragraf 3.

2.1 Betingelser for Brugerens registrering 

Medmindre andet er angivet i Paragraf 3, skal Brugere, der er berettiget til at registrere sig på Platformen, være autoriserede Dyrlæger, som forpligter sig til at bruge Platformen udelukkende til professionelle formål, herunder: (a) fysiske personer, der er korrekt registreret og autoriseret af den kompetente faglige myndighed og leverer behandling af og foretager kirurgiske indgreb på dyr på et individuelt og uafhængigt grundlag, sådan som det er defineret i gældende love, regler og bestemmelser; eller (b) juridiske enheder, der er korrekt registreret og autoriseret af den kompetente faglige myndighed og praktiserer behandling af og kirurgiske indgreb på dyr, sådan som det er defineret i gældende love, regler og bestemmelser.

Når der oprettes forbindelse til Platformen, bliver Brugeren første gang bedt om at oprette en Dyrlægekonto eller logge på din eksisterende konto hos Royal Canin (hvis en sådan findes). Ved oprettelsen af en ny konto skal Brugeren angive sande, korrekte og komplette oplysninger om sin identitet. Login består af Brugerens e-mailadresse eller kundenummer eller eventuelle andre loginoplysninger, som Royal Canin har givet Brugeren. Derudover skal Brugeren angive en ny adgangskode. 

Brugeren (a) garanterer sandheden, nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der afgives til Royal Canin, og er eneansvarlig for fejl, udeladelser og opdateringer; (b) forpligter sig til straks at opdatere de data og oplysninger, der er afgivet, såfremt de ændre sig efterfølgende; og (c) skal, når Brugeren ikke længere er korrekt registreret og autoriseret til at praktisere veterinærmedicin, (i) underrette Royal Canin via e-mail og (ii) øjeblikkeligt ophøre med at bruge Platformen og de tilknyttede Tjenester.

Enhver fysisk person, der registrerer sig på vegne af en anden juridisk person, som han eller hun er knyttet til, garanterer, at han eller hun har fået tilladelse hertil. I modsat fald kan den fysiske person blive retsforfulgt både af den relevante juridiske myndighed og af Royal Canin. 
 
2.2 Adgang til Platformen via Dyrlægekontoen

Så snart Brugeren har accepteret de Generelle betingelser, (a) kan Brugeren få adgang til Platformen via Dyrlægekontoen ved hjælp af et login og en adgangskode leveret af Royal Canin, som er personlige og som skal forblive i Brugerens varetægt; (b) skal Brugeren træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre fortroligheden og sikkerheden af samt korrekt brug af Brugerens login og adgangskode for at forhindre, at disse oplysninger bliver videregivet eller brugt af uautoriserede tredjeparter; og (c) Brugeren er eneansvarlig for enhver anden persons brug af Brugerens login og adgangskode samt for alle handlinger, der udføres via Brugerens Dyrlægekonto. Enhver forbindelse til Dyrlægekontoen og/eller overførsel af data foretaget ved hjælp af Dyrlægekontoen antages at være foretaget af indehaveren af nævnte konto og på Brugerens eneansvar. I tilfælde af svigagtig brug af Brugerens adgangskode og/eller login-oplysninger forpligter Brugeren sig til at informere Royal Canin skriftligt så hurtigt som muligt.

Hvis kontoindehaveren er en juridisk person, udpeges vedkommende som Kontoadministrator med mulighed for at give Brugere i Dyrlægeklinikken adgang til Dyrlægekontoen. Det accepteres, at kun en fysisk person, der praktiserer som Dyrlæge i Dyrlægeklinikken, kan få adgang til Platformen. Undtagelsesvist kan andre veterinære medarbejdere i Dyrlægeklinikken få adgang til Platformen udelukkende på vegne af og under streng overvågning af Dyrlægen og på Dyrlægens ansvar.

Indehaveren af Dyrlægekontoen er fuldt ansvarlig for enhver brug af Dyrlægekontoen og garanterer og accepterer, at Brugeren vil bruge Platformen korrekt og i henhold til Betingelserne.

2.3 Dyrlægens uafhængighed

Royal Canin skal give Brugerne mulighed for at overholde de regler og forpligtelser, der gælder for Dyrlægens praktisering af veterinærmedicin samt etiske og faglige retningslinjer, herunder deres mulighed for at træffe uafhængige og objektive faglige beslutninger. 


Paragraf 3: Dyrlægestuderendes registrering og brug af Platformen

Uden at det berører Paragraf 2 er Dyrlægestuderendes adgang til og brug af Platformen udelukkende omfattet af bestemmelserne i denne Paragraf.

Dyrlægestuderende kan kun tildeles adgang til Platformen direkte af Royal Canin eller i henhold til den tilladelse, som tildeles af og under vejledning af en Kontoadministrator.

Dyrlægestuderende har udelukkende ret til at bruge Platformen til deres personlige brug og informative og uddannelsesrelaterede formål. Dyrlægestuderende er på ingen måde autoriseret til at bruge Platformen til at stille en diagnose eller give Fodringsanbefalinger til Kæledyrsejere, men som en del af deres praktikperiode kan Dyrlægestuderende give en Fodringsanbefaling med hjælp fra Platformen under direkte overvågning og godkendelse af en Dyrlæge. Dyrlægen er til enhver tid eneansvarlig for og erstatningspligtig i forbindelse med de Dyrlægestuderendes brug af Platformen. 
Royal Canin påtager sig intet ansvar og ingen erstatningspligt for nogen brug eller nogen rådgivning, som Dyrlægestuderende giver ud fra brugen af Platformen. 


Paragraf 4: Tjenester, der tilbydes af Platformen 

4.1 Adgang og brug af Tjenesterne 

Brugeren forbliver til enhver tid fri til at bruge eller ikke at bruge alle eller dele af Tjenesterne under Brugerens eneansvar og erstatningspligt og i overensstemmelse med gældende love, regler og bestemmelser for Dyrlægens praktisering af veterinærmedicin. 

Beskrivelsen af den enkelte Tjeneste findes i de Specifikke betingelser for den pågældende Tjeneste.

Brugen af Tjenesterne er underlagt de Generelle betingelser og de Specifikke betingelser, der gælder for den enkelte Tjeneste, 

Hver Bruger skal acceptere de Generelle betingelser og Specifikke betingelser for Tjenesten, før Brugeren kan få adgang til og bruge Tjenesten.

Enhver adgang til og/eller brug af Tjenesterne via en Dyrlægekonto anses for at være sket med tilladelse fra og under det fulde ansvar af den Dyrlæge, der er indehaver af Dyrlægekontoen.

Da Platformen er et værktøj der løbende skal opdateres og vedligeholdes, accepterer Brugeren, at adgang til og brug af Platformen og Tjenesterne midlertidigt kan blive afbrudt af tekniske grunde, især i forbindelse med opdateringer, fejlretning eller vedligeholdelse. Royal Canin kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for afbrydelse af Tjenesterne eller adgang til Platformen, og der garanteres ingen specifik tilgængelighed.

4.2 Ændringer af Tjenesterne

De tilgængelige Tjenester på Platformen kan til enhver tid blive ændret eller ophøre. Royal Canin kan efter eget skøn ændre Tjenesterne, fjerne eller udskifte bestemte Tjenester og indhold og funktionaliet eller levere nye Tjenester. Når en Tjeneste fjernes eller udskiftes, vil Royal Canin bestræbe sig på at give Brugerne et rimeligt varsel om enhver fjernelse/udskiftning af alle eller dele af Tjenesterne med henblik på, at Brugerne kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at kunne downloade deres individuelle oplysninger på Platformen. 

Royal Canin påtager intet ansvar for nogen ændring eller fjernelse af alle eller dele af Tjenesterne.

Er der tale om en Tjeneste der alene stilles til rådighed mod betaling, vil en fjernelse/udskiftning af dele af Tjenesten ske med et varsel til Kontoadministratoren, der i stedet så må kontraopsige brugen af Tjenesten såfremt ændringen ikke kan accepteres. Nedlægges en betalbar Tjeneste vil dette ske med opsigelsesvarsel jf. paragraf 6 sendt til Kontoadministratoren.

Paragraf 5: Korrekt brug af Tjenesterne

Brugeren må kun bruge Tjenesterne til professionelle formål i nøje overensstemmelse med de gældende love, regler og bestemmelser for Dyrlægens praktisering af veterinærmedicin (især de gældende regler for professionel etik og ansvarlighed) og i overensstemmelse med den beskrivelse af Tjenesterne, der er angivet i de Særlige betingelser. 

Brugeren garanterer at bruge Tjenesterne under normale og rimelige forhold og levere nøjagtigt, komplet og ajourført Brugerindhold på Platformen. 

Hvis en Bruger mener, at de anbefalinger og/eller data, der leveres via Tjenesterne eller på Platformen vedrørende sporing af Kæledyrs ernæring og sundhed, bør ændres (såfremt en sådan ændring er mulig i henhold til de gældende Specifikke betingelser), foretager Brugeren udelukkende justeringer under Brugerens eget ansvar og egen erstatningspligt i overensstemmelse med Dyrlægens fysiske undersøgelse af Kæledyret, Dyrlægens uafhængige og faglige vurdering samt de love, regler og bestemmelser, der gælder for Dyrlægens praktisering af veterinærmedicin.

Såfremt deling af oplysninger eller data mellem Platformen og Kæledyrsejeren (inklusive fodringsanbefalinger) er mulig, vil denne deling af oplysninger og data blive foretaget af Brugeren for egen risiko  og vil være Brugerens eneansvar og egen erstatningspligt, og uden nogen form for ansvar for Royal Canin. 

Desuden forpligter Brugeren sig til ikke at deltage i handlinger eller adfærd af nogen art (især, men ikke begrænset til, download, afsendelse, spredning, redigering, offentliggørelse, udgivelse), som er i strid med dansk lov, krænker den offentlige orden, tredjeparts rettigheder, regler for fagetiske principper eller Royal Canins omdømme eller rettigheder. 

Ved brug af Platformen forpligter Brugeren sig (uden begrænsning) til ikke: (a) bevidst at downloade, uploade, formidle eller videresende nogen oplysninger, data, som indeholder eller udgør computervirus, eller nogen anden form for kode eller computerprogram, som menes at afbryde, ødelægge, fordreje eller begrænse funktionerne i nogen software, computer, tjeneste eller noget online kommunikationsværktøj; (b) bevidst at downloade, uploade, formidle eller videresende falske oplysninger eller ulovligt, upassende eller forkert indhold; (c) at forstyrre, bremse, blokere eller ændre den normale datastrøm, der udveksles gennem Platformen og Tjenesterne; og (d) at gengive, kopiere, sælge, udveksle, videresælge eller bruge nogen del af Platformen eller Tjenesterne til noget kommercielt formål.  


Paragraf 6: Varighed og ophør

Betingelserne træder i kraft fra Brugerens accept og løber indtil de opsiges.

Hver part har ret til at opsige Aftalen og brugen af Plarform og Tjenester uanset af hvilken grund ved skriftligt, herunder e-mail, at orientere den anden part med 30 dages forudgående varsel.

I tilfælde af opsigelse fra en af parterne og uanset af hvilken grund vil Royal Canin vil Brugerens adgang til Platformen og Tjenesterne ophører ved udløb af varslet, og det påhviler Kontoadministratoren og/eller Brugerne selv at udtrække egne data inden adgangen ophører. 


Paragraf 7: Økonomiske betingelser 

Royal Canin opkræver ikke gebyrer eller abonnement fra Brugeren for brugen af Platformen. Royal Canin kan imidlertid opkræve gebyrer eller abonnementsbetaling fra ejeren af Dyrlægekontoen for udvalgte eksisterende eller fremtidige Tjenester i overensstemmelse med de Specifikke betingelser for disse Tjenester.


Paragraf 8: Ansvar

8.1 Royal Canins ansvar

Royal Canin garanterer ikke, at Platformen og Tjenesterne til enhver tid er tilgængelige og fungerer korrekt, hvilket Brugeren erkender og accepterer. Af tekniske grunde kan der opstå afbrydelser af Platformen og/eller hele eller dele af Tjenesterne.

Royal Canin kan ikke holdes ansvarlig, hvis Platformen og/eller hele eller dele af Tjenesterne er utilgængelige som følge af nogen form for teknisk defekt, problem eller årsag, herunder (men ikke begrænset til) overbelastning af internettet, svigt hos internetudbyderen, menneskelige eller elektriske fejl, ondsindet indgriben, software- eller hardwarefejl og/eller force majeure.

Royal Canin leverer information og rådgivning, der især vedrører Kæledyrs ernæring og sundhedsmæssige tilstand via Tjenesterne baseret på de sundhedsoplysninger, som Brugeren angiver på Platformen. Sådan information og rådgivning leveres som umiddelbare anbefalinger og må under ingen omstændigheder erstatte Dyrlægens uafhængige og faglige ekspertise, vurdering og diagnose. Royal Canin kan ikke holdes ansvarlig, hvis sådan en information eller rådgivning viser sig at være utilstrækkelig eller fejlbehæftet, eller hvis et Kæledyrs sundhedstilstand ikke stemmer overens med de oplysninger og råd, der gives på Platformen.

Royal Canin kan ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller følgeskader (tab af data, økonomiske tab, tab af fortjeneste, tab af muligheder, erstatningskrav fra Kæledyrsejere), som Brugeren og Kæledyrsejerne måtte pådrage sig som følge af Platformen og/eller enhver Tjeneste, uanset af hvilken grund, herunder (men ikke begrænset til) adgang eller manglende adgang til Platformen eller Tjenesten, brug eller forhindret brug af Platformen eller en bestemt Tjeneste, eller Tjenesternes funktionalitet eller manglende funktionalitet og fejl og mangler ved indholdet. Dette gælder især for skader, der kan være resultatet af unøjagtigt indhold, og især Fodringsanbefalinger, fejl, langsom eller afbrudt overførsel, tab, forsvinden eller ændring af data, computervirus, uanset dennes oprindelse, indtrængen fra tredjeparter osv.

Royal Canin kan ikke holdes ansvarlig på nogen måde i forhold til Brugerindhold, som leveres af Brugeren på dennes eget ansvar og med dennes fulde kendskab til fakta.

8.2 Brugerens ansvar 

Brugeren er eneansvarlig for (a) at overholde gældende og juridisk bindende regler og fagetiske principper for veterinærmedicin; (b) beslutningen om at registrere sig på Platformen og bruge Tjenesterne; (c) diagnosticering og behandling af Kæledyrs medicinske tilstand og sundhedsstatus (kun Dyrlæger er i stand til at undersøge Kæledyrene fysisk og behandle dem); (d) valget om at dele bestemte oplysninger eller anbefalinger, som er hentet fra Platformen som en del af Tjenesterne, med Kæledyrsejerne; (e) nøjagtigheden og pålideligheden af det Brugerindhold, der er uploadet på Platformen, herunder, men ikke begrænset til, (i) data og information om Kæledyrene, deres egenskaber, medicinske journal og sundhedstilstand; (ii) data og information vedrørende Kæledyrsejerne; og (iii) hvor dette er relevant, gratis kommentarer og ændringer af data, der leveres og beregnes automatisk af Platformen som en del af Tjenesterne; (f) udfærdigelse af egne aftaler med Kæledyrsejerne og (g) enhver direkte og/eller indirekte skade, som en Kæledyrsejer eller tredjepart måtte lide som følge af oplysninger, der er leveret af Platformen eller Tjenesterne, herunder Fodringsanbefalingerne.

Brugeren (a) skal godtgøre, forsvare og holde Royal Canin skadesløs i relation til enhver form for handling, sagsanlæg, retskrav, klage eller krav fra nogen person (herunder Kæledyrsejere), som opstår i forbindelse med eller skyldes Brugerens aktivitet eller brug af Platformen eller Tjenesterne; og (b) forpligter sig til at dække alle omkostninger, advokat- og ekspertgebyrer og alle skadeserstatninger, som Royal Canin eventuelt bliver pålagt at betale i denne sammenhæng via en retsafgørelse vedrørende udformning, udøvelse og/eller opsigelse af en aftale, der er indgået mellem Brugeren og en Kæledyrsejer, uden at dette berører eventuelle skadeserstatninger, som Royal Canin kan gøre krav på fra Brugeren.


Paragraf 9: Immateriellele rettigheder

9.1 Indhold tilhørende Royal Canin

Alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder og databaserettigheder i relation til Platformen og Tjenesterne og deres indhold (tekster, billeder, videoer, databaser, lyde, fotografier, firmanavne, logoer, varemærker osv.), undtagen Brugerindholdet, tilhører Royal Canins og/eller dennes datterselskabers, eller er underlagt rettigheder og/eller tilladelser, der er givet os af tredjeparter.

Brugeren har kun tilladelse til at bruge Platformen og dens indhold i overensstemmelse med Betingelserne. Bortset fra indhold, der er specifikt beregnet til at blive delt med Kæledyrsejere, må Brugeren ikke gengive, fremføre, offentliggøre, ændre eller stille nogen del af Platformen og dens indhold til rådighed for offentligheden uden forudgående, skriftligt samtykke fra Royal Canin. Brugeren må ikke sætte automatiserede systemer til at trække data fra Platformen eller Tjenesterne, og Brugeren må ikke foretage masseudtræk af større samlinger af oplysninger til brug uden for Platformen eller Tjenesterne.

9.2 Brugerindhold

Som en del af brugen af Platformen kan Brugeren uploade Brugerindhold. Brugeren giver Royal Canin og dennes tilknyttede datterselskaber en gratis, ikke-eksklusiv, verdensomspændende ret, til at benytte Brugerindholdet i forbindelse med levering af Tjenesterne. Derudover skal Royal Canin kunne bruge Brugerindholdet med det formål at promovere og annoncere Platformen og Tjenesterne til tredjeparter.

Brugeren accepterer og garanterer, at Brugerindholdet ikke er omfattet af tredjeparts rettigheder, herunder immaterielle rettigheder eller rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger, der er til hinder for Royal Canin’s ovennævnte brug. Brugeren skal følgelig godtgøre, forsvare og holde Royal Canin skadesløs for ethvert krav eller sagsanlæg fra en tredjepart, der er relateret til Royal Canins brug af Brugerindhold inden for brugsretten omfang.


Paragraf 10: Beskyttelse af Personlige oplysninger 

10.1 Kæledyrsejers Personlige oplysninger

Brugeren kan indsamle og behandle bestemte Personlige oplysninger om Kæledyrsejere via Platformen, især med henblik på at varetage Overvågning af Kæledyr, klinikadministration og at dele værdifulde oplysninger såsom Fodringsanbefalinger med Kæledyrsejeren som en del af Tjenesterne. 

I denne sammenhæng og med den forståelse, at Brugeren og Royal Canin hver kan betragtes som dataansvarlige for de personlige oplysninger, der erhverves eller deles i henhold til denne Aftale:

1. agerer Brugeren og Royal Canin ikke som fælles dataansvarlige.

2. Brugeren og Royal Canin skal hver især sikre fuld overholdelse af den gældende Lovgivning om databeskyttelse, hvad angår deres forpligtelser i forbindelse med datahåndtering i henhold til denne Aftale. 

3. Brugeren og Royal Canin vil undgå at foretage sig noget, der kan bringe den anden part i strid med sine databeskyttelsesforpligtelser i henhold til Lovgivning om databeskyttelse.

4. Brugeren og Royal Canin vil inden for enhver rimelighed hjælpe den anden part via sin egen overholdelse af Lovgivning om databeskyttelse, når det er nødvendigt, og parten er i stand til det.

5. Brugeren vil straks underrette Royal Canin, hvis denne ved, opdager eller med rimelighed tror, at der har været opstået et Brud på datasikkerheden.

6. Hvis der opstår en situation, hvor det er hensigtsmæssigt, at den ene part karakteriseres korrekt som "dataansvarlig" og "databehandler", aftales dette på forhånd. Under disse omstændigheder, hvor Brugeren bliver instrueret i sin rolle som "databehandler", vil Mars-datahåndteringspolitikken være gældende.

Som den part, der indsamler personlige oplysninger fra Kæledyrsejeren, accepterer, garanterer og påtager Brugeren sig ansvaret for, at Brugeren har alle nødvendige rettigheder, samtykker og retlige grundlag til at indsamle og levere personlige oplysninger til Royal Canin og/eller relevante tredjeparter og til at tillade, at en sådan part behandler og bruger personlige oplysninger på dennes vegne.   Brugeren indestå for at have den korrekte behandlingshjemmel i relation til at indsamle og dele personlige oplysninger om Kældedyrsejeren på Platformen samt videregive dem til Royal Canin.  Brugeren skal holde Royal Canin skadesløs for ethvert krav, såfremt Brugeren ikke har de lovlige rettigheder til at indsamle, bruge og dele de personlige oplysninger.

Brugeren må ikke gøre brug af Kæledyrsejernes personlige oplysninger på vegne af Royal Canin og skal godtgøre, forsvare og holde Royal Canin skadesløs i tilfælde af et retskrav eller sagsanlæg fra en Kæledyrsejer i forbindelse med Brugerens anvendelse af dennes Personlige oplysninger i nogen form.

Flere oplysninger om Platformens håndtering af Kæledyrsejers personlige oplysninger på vegne af Brugeren findes i den Datahåndteringsaftale, som er tilgængelig på Platformen.

10.2 Brugerens personlige oplysninger

Brugerens personlige oplysninger vil blive håndteret i overensstemmelse med Mars-datahåndteringspolitikken.


Paragraf 11: Forsikring 

Brugeren erklærer, at Brugeren har tegnet en forsikringspolice hos et forsikringsselskab, der vides at være solvent, og så længe denne Aftale og dennes Betingelser er gældende, forbliver Brugeren indehaver af en forsikring, som dækker risici i forbindelse med Brugerens professionelle og personlige ansvar med et tilstrækkeligt beløb. Alle typer skader (fysiske, materielle, immaterielle, følgeskader eller andet) skal være omfattet af forsikringspolicen. 

På anmodning vil Brugeren til enhver tid fremvise en forsikringspolice til Royal Canin.


Paragraf 12: Fortrolighed

Brugeren forpligter sig til at holde alle oplysninger om Royal Canin og Platformen strengt fortrolige, bortset fra oplysninger, der forekommer retmæssigt i det offentlige rum og som i forvejen er offentlig tilgængelig, eller som direkte er beregnet til at blive delt med Kæledyrsejere, såsom Fodringsanbefalingerne. Brugeren skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne forpligtelse overholdes af Dyrlægeklinikken og eventuelle underleverandører.

Brugerens forpligtelser til at opretholde fortrolighed gælder under brugen af Platformen og i en periode på 5 år efter Aftalens ophør.

Får Brugeren viden eller mistanke om at Brugerens adgang til Platformen eller Tjenesterne misbruges fx ved at en tredjemand uretmæssig har fået adgang til Brugerens adgangskoder m.v. så skal Brugeren omgående kontakt Royal Canin herom.


Paragraf 13: Ændring af Betingelserne

Brugeren erkender og accepterer, at Platformen udviklet af Royal Canin er et innovativt værktøj, og at den vil udvikle sig, herunder få tilføjet, udskiftet eller fjernet udvalgte funktioner.

Royal Canin forbeholder sig retten til når som helst at ændre Betingelserne. 

Når Brugeren logger på Platformen for første gang, efter Betingelserne er blevet ændret, får Brugeren mulighed for at læse og gennemgå de nye Betingelser, og enten (i) acceptere eller (ii) afvise dem. Hvis Brugeren afviser de nye Betingelser, vil Brugerens adgang til Platformen blive deaktiveret, og Brugeren vil ikke længere kunne bruge Tjenesterne.

Ændres betingelserne for Tjenester der betales for af Brugeren, så vil ændringerne blive varslet med opsigelsesvarslet jf. paragraf 6.


Paragraf 14: Endelige bestemmelser

 
14.1: Parternes uafhængighed

Royal Canin og Brugeren er uafhængige parter, som handler i deres eget navn og under eget ansvar. Det specificeres, at Brugeren udfører sine aktiviteter på Platformen fuldstændig uafhængigt, efter egen vilje og på egen risiko. Brugeren må ikke give indtryk at han er ansat, associeret eller på anden måde repræsenterer Royal Canin.

14.3: Lovgivning og jurisdiktion 

Betingelserne er underlagt lovgivningen i det land, hvor Dyrlægen er autoriseret til at praktisere veterinærmedicin.

Enhver tvist mellem Royal Canin og Brugeren, der opstår som følge af fortolkning, håndhævelse eller opsigelse af betingelserne, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved Byretten i København.
Bilag 1


Ernæringsanbefaling:  For at hjælpe det veterinære team med at finde frem til det bedste ernæringsanbefalingslink til det aktuelle kæledyrs profil skal du oplyse den nøjagtige foderblanding pr. dag. 


Overvågning af kæledyr:  Giver dyrlægen digitale værktøjer i forhold til ernæring til støtte ved opfølgning på Kæledyr, der deltager i et vægttabsprogram, med henblik på at holde øje med kliniske data under kroniske sygdomme, forebygge sygdomme og fremme sundheden ved hjælp af en prædiktiv algoritme 


Viden til team på Dyrlægeklinik:  Deling af al videnskab, der kan støtte klinikkens team i deres viden om Kæledyr, gennem artikler, e-læring, webinarer, magasiner (som f.eks. Vet Focus) osv. 

Klinikadministration: Digitale tjenester, der gør produktbestillinger fra Royal Canin nemmere, understøtter levering og fakturering af individualiserede ernæringsløsninger samt ethvert digitalt initiativ, der vil hjælpe klinikken med at spare tid og levere en bedre klinikoplevelse til sine kunder.